Exact match 205;

#Equivalence classRepresentativeResolutionNtsClass members
1NR_2.0_31395.1
Exact match
3DJ2|A (3DJ2)
 • RNA (174-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-16
2.5 Å174(12) 3DIG|X, 3DIM|A, 3DIQ|A, 3DIS|A, 3DIY|A, 3DJ0|A, 3DIL|A, 3DIO|X, 3DIR|A, 3DIX|A, 3DIZ|A, 3DJ2|A
2NR_2.0_77229.1
Exact match
2QBZ|X (2QBZ)
 • M-Box RNA, ykoK riboswitch aptamer, M-bo[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-18
2.6 Å161(2) 3PDR|A, 2QBZ|X
3NR_2.0_83471.1
Exact match
synthetic construct
1L8V|A (1L8V)
 • P4-P6 RNA RIBOZYME DOMAIN, P4-P6 DELC209[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-08-23
2.8 Å158(4) 1HR2|A, 2R8S|R, 1GID|A, 1L8V|A
4NR_2.0_64219.2
Exact match
2H0W|B (2H0W)
 • glmS ribozyme RNA, (121-MER) ribozyme, ([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-26
2.4 Å125(15) 2H0Z|B, 2HO7|B, 2Z75|B, 3B4B|B, 4MEG|B, 2GCS|B, 2H0S|B, 2H0X|B, 2HO6|B, 2Z74|B, 3B4A|B, 3B4C|B, 4MEH|B, 2GCV|B, 2H0W|B
5NR_2.0_06480.1
Exact match
Homo sapiens
3RG5|A (3RG5)
 • selenocysteine tRNA, tRNASec, tRNA(Sec)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-08
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01852
2.0 Å90(3) 3HL2|E, 3A3A|A, 3RG5|A
6NR_2.0_30852.1
Exact match
4LW0|A (4LW0)
 • Tetrahydrofolate riboswitch, THF riboswi[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-19
1.9 Å89(7) 4LVV|A, 4LVX|A, 4LVZ|A, 3SD3|A, 4LVW|A, 4LVY|A, 4LW0|A
7NR_2.0_93327.3
Exact match
4AS1|B (4AS1)
 • transfer RNA, TRNA-LEU UAA ISOACCEPTOR, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.0 Å87(9) 3ZGZ|B, 3ZJU|B, 4AQ7|B, 4ARI|B, 2NQP|F, 3ZJT|B, 3ZJV|B, 4ARC|B, 4AS1|B
8NR_2.0_84699.1
Exact match
Thermus thermophilus
3U56|B (3U56)
 • RNA (80-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-31
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.1 Å80(3) 3U4M|B, 3UMY|B, 3U56|B
9NR_2.0_37104.1
Exact match
2ZUF|B (2ZUF)
 • tRNA-Arg
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
2.3 Å78(2) 2ZUE|B, 2ZUF|B
10NR_2.0_27679.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
3D2X|A (3D2X)
 • NUCLEIC ACID, TPP-specific riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
 • Standardized name: TPP riboswitch (THI element)
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00059
2.5 Å77(4) 2CKY|A, 3D2V|A, 3D2G|A, 3D2X|A
11NR_2.0_85577.1
Exact match
1J1U|B (1J1U)
 • tRNA(Tyr)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
2.0 Å77(1) 1J1U|B
12NR_2.0_19040.4
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1TTT|D (1TTT)
 • TRANSFER RNA (PHE), PHENYLALANINE TRANSF[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-12-23
2.7 Å76(20) 1ZO3|A, 3WC2|P, 1EVV|A, 4TRA|A, 1I9V|A, 1ML5|a, 1OB5|B, 1TN1|A, 1TRA|A, 1ZO1|F, 3IZY|N, 1EHZ|A, 4TNA|A, 1FCW|A, 6TNA|A, 1MJ1|C, 1OB2|B, 1SZ1|E, 1TN2|A, 1TTT|D
13NR_2.0_17930.1
Exact match
Bacillus subtilis
3LA5|A (3LA5)
 • Adenosine RIboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
1.7 Å71(1) 3LA5|A
14NR_2.0_09462.4
Exact match
Bacillus subtilis
2EES|A (2EES)
 • Bacillus subtilis xpt, 65-MER, Guanine r[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-13
1.8 Å68(24) 4FEJ|B, 2EEU|A, 4FEN|B, 2EEW|A, 4FEP|B, 2XNZ|A, 3FO4|A, 3G4M|A, 3GER|A, 3GOG|A, 2B57|A, 4FE5|B, 2EET|A, 4FEL|B, 2EEV|A, 4FEO|B, 2G9C|A, 3DS7|A, 3FO6|A, 3GAO|A, 3GES|A, 1Y27|X, 3GOT|A, 2EES|A
15NR_2.0_12088.1
Exact match
Homo sapiens
3NKB|B (3NKB)
 • The hepatitis delta virus ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-01
1.9 Å64(1) 3NKB|B
16NR_2.0_87806.1
Exact match
4M4O|B (4M4O)
 • RNA (59-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
2.0 Å59(1) 4M4O|B
17NR_2.0_57343.1
Exact match
1GTF|W (1GTF)
 • SINGLE STRANDED RNA (55-MER), (GAGUU)10G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-05
1.8 Å55(2) 1C9S|W, 1GTF|W
18NR_2.0_47685.2
Exact match
synthetic construct
2PXE|B (2PXE)
 • 4.5 S RNA DOMAIN IV, 4.5S RNA DOMAIN IV,[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-08-07
2.0 Å49(15) 2PXK|B, 2PXP|B, 2PXT|B, 2PXV|B, 3LQX|B, 1HQ1|B, 2PXD|B, 2PXF|B, 2PXL|B, 2PXQ|B, 2PXU|B, 2XKV|B, 1DUL|B, 2PXB|B, 2PXE|B
19NR_2.0_16280.2
Exact match
3ZD5|A (3ZD5)
 • Hammerhead Ribozyme, HAMMERHEAD RIBOZYME[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
2.2 Å43(4) 3ZD4|A, 3ZP8|A, 2OEU|A, 3ZD5|A
20NR_2.0_84361.1
Exact match
2ZY6|A (2ZY6)
 • phenylalanyl transfer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-30
1.8 Å39(1) 2ZY6|A
21NR_2.0_87494.1
Exact match
synthetic construct
4FNJ|A (4FNJ)
 • RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
2.0 Å35(1) 4FNJ|A
22NR_2.0_75476.2
Exact match
3OVB|C (3OVB)
 • RNA (34-MER), RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
2.0 Å34(4) 3OVA|C, 3OVS|C, 3OV7|C, 3OVB|C
23NR_2.0_63002.1
Exact match
1D4R|A (1D4R)
 • 29-MER OF MODIFIED SRP RNA HELIX 6
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
2.0 Å29(1) 1D4R|A
24NR_2.0_83589.1
Exact match
1JBS|C (1JBS)
 • 29-mer sarcin/ricin domain RNA analog
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
2.0 Å29(1) 1JBS|C
25NR_2.0_91243.1
Exact match
1JID|B (1JID)
 • HELIX 6 OF HUMAN SRP RNA, SRP19 binding [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-19
1.8 Å29(2) 1L1W|A, 1JID|B
26NR_2.0_45207.1
Exact match
1L3D|A (1L3D)
 • RNA pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-03-22
2.9 Å28(3) 1L2X|A, 437D|A, 1L3D|A
27NR_2.0_17017.1
Exact match
430D|A (430D)
 • Sarcin/Ricin 28S rRNA, SARCIN/RICIN LOOP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-10-07
2.1 Å27(3) 1Q96|A, 1Q93|A, 430D|A
28NR_2.0_85005.2
Exact match
3S8U|A (3S8U)
 • SARCIN/RICIN DOMAIN FROM 23 S RRNA, Sarc[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-11
1.2 Å27(11) 483D|A, 1Q9A|A, 3DW4|A, 3DW6|A, 3S7C|A, 480D|A, 1MSY|A, 3DVZ|A, 3DW5|A, 3DW7|A, 3S8U|A
29NR_2.0_27695.1
Exact match
3DD2|B (3DD2)
 • RNA (26-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-11
1.9 Å26(1) 3DD2|B
30NR_2.0_42150.1
Exact match
2A43|A (2A43)
 • RNA Pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-27
1.3 Å26(1) 2A43|A
31NR_2.0_11896.1
Exact match
2ANR|B (2ANR)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*CP*GP*GP*AP*UP*CP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-24
1.9 Å25(2) 2ANN|B, 2ANR|B
32NR_2.0_29189.1
Exact match
synthetic construct
3WBM|X (3WBM)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.0 Å25(1) 3WBM|X
33NR_2.0_18788.1
Exact match
3BNQ|A (3BNQ)
 • A site of human mitochondrial ribosome, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.0 Å23(3) 3BNS|A, 3BNR|A, 3BNQ|A
34NR_2.0_28844.1
Exact match
Leishmania
4K31|B (4K31)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
1.4 Å23(1) 4K31|B
35NR_2.0_50709.1
Exact match
3TD0|A (3TD0)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
1.6 Å23(1) 3TD0|A
36NR_2.0_63150.2
Exact match
1WVD|A (1WVD)
 • HIV-1 DIS(MAL) genomic RNA, 5'-R(*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-21
2.9 Å23(16) 1Y6T|A, 1Y90|A, 1Y99|A, 2OIY|A, 3C44|A, 3FAR|A, 1O3Z|A, 1Y6S|A, 1Y73|A, 1Y95|A, 2OIJ|A, 2OJ0|A, 3DVV|A, 462D|A, 1NLC|A, 1WVD|A
37NR_2.0_70968.2
Exact match
2B8R|A (2B8R)
 • HIV-1 DIS(Mal)UU RNA, 5'-R(*CP*UP*UP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-25
2.6 Å23(14) 2FCX|A, 2FCZ|A, 1XP7|A, 1XPF|A, 1Y3S|A, 1ZCI|A, 2B8S|A, 2FCY|A, 2FD0|A, 1K9W|A, 1XPE|A, 1Y3O|A, 1YXP|A, 2B8R|A
38NR_2.0_75498.1
Exact match
2QEK|A (2QEK)
 • HIV-1 subtype F DIS genomic RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
1.8 Å23(1) 2QEK|A
39NR_2.0_95000.1
Exact match
3MEI|A (3MEI)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*GP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-26
2.0 Å23(1) 3MEI|A
40NR_2.0_12505.1
Exact match
3BOY|D (3BOY)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*AP*GP*UP*UP*UP*UP*UP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-15
1.7 Å22(1) 3BOY|D
41NR_2.0_69401.1
Exact match
1ZL3|B (1ZL3)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*AP*CP*GP*GP*UP*(FHU)P*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-09
2.8 Å22(4) 1ZE2|C, 2AB4|B, 1K8W|B, 1ZL3|B
42NR_2.0_93620.7
Exact match
1YRJ|A (1YRJ)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*CP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-06-07
2.7 Å22(20) 2BEE|A, 2ESJ|A, 2ET4|A, 2F4T|B, 3S4P|A, 4F8V|A, 1J7T|A, 4GPX|A, 1MWL|A, 4K32|A, 2BE0|A, 2ESI|A, 2ET3|A, 2ET5|A, 2PWT|A, 4F8U|A, 4GPW|A, 1LC4|A, 4GPY|A, 1YRJ|A
43NR_2.0_26469.1
Exact match
1URN|P (1URN)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*UP*CP*CP*AP*UP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-03-08
1.9 Å21(1) 1URN|P
44NR_2.0_76798.1
Exact match
2ZKO|C (2ZKO)
 • RNA (5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.7 Å21(1) 2ZKO|C
45NR_2.0_77447.1
Exact match
4LGT|E (4LGT)
 • stem-loop of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-20
1.3 Å21(1) 4LGT|E
46NR_2.0_81277.1
Exact match
1R9F|B (1R9F)
 • 5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*GP*AP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-27
1.9 Å21(1) 1R9F|B
47NR_2.0_85755.1
Exact match
3BNP|A (3BNP)
 • A site of human ribosome, A site of huma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.7 Å21(3) 3BNO|A, 3BNN|A, 3BNP|A
48NR_2.0_03259.1
Exact match
2Y8W|B (2Y8W)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.8 Å20(1) 2Y8W|B
49NR_2.0_18935.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4AL5|B (4AL5)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*AP*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
2.0 Å20(1) 4AL5|B
50NR_2.0_36233.1
Exact match
4JNX|B (4JNX)
 • 5'-R(P*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-19
2.0 Å20(2) 4E48|A, 4JNX|B
51NR_2.0_38154.1
Exact match
4JGN|E (4JGN)
 • 5'-R(P*UP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
1.9 Å20(2) 4JK0|B, 4JGN|E
52NR_2.0_55575.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4KRE|R (4KRE)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*UP*AP*UP*UP*AP*AP*A*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-19
1.8 Å20(1) 4KRE|R
53NR_2.0_08499.1
Exact match
4E5C|A (4E5C)
 • 5'-R(P*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.7 Å19(1) 4E5C|A
54NR_2.0_10401.1
Exact match
1KFO|A (1KFO)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*UP*GP*CP*CP*UP*GP*CP*GP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-12-07
1.6 Å19(1) 1KFO|A
55NR_2.0_31591.1
Exact match
1F27|A (1F27)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-12
1.3 Å19(1) 1F27|A
56NR_2.0_36902.1
Exact match
3SJ2|A (3SJ2)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*GP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-03
1.4 Å19(1) 3SJ2|A
57NR_2.0_47938.1
Exact match
2Y8Y|B (2Y8Y)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.4 Å19(1) 2Y8Y|B
58NR_2.0_48505.1
Exact match
1QC0|C (1QC0)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*CP*CP*GP*UP*UP*GP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.6 Å19(1) 1QC0|C
59NR_2.0_51062.1
Exact match
4J39|B (4J39)
 • 5'-R(P*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-05
1.7 Å19(1) 4J39|B
60NR_2.0_55102.1
Exact match
1DFU|M (1DFU)
 • 5S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
1.8 Å19(1) 1DFU|M
61NR_2.0_98098.1
Exact match
3SYW|A (3SYW)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-25
1.6 Å19(2) 4J50|A, 3SYW|A
62NR_2.0_51256.1
Exact match
3GM7|G (3GM7)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.6 Å18(2) 1ZEV|A, 3GM7|G
63NR_2.0_52346.1
Exact match
1T0E|A (1T0E)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-06-15
1.7 Å18(1) 1T0E|A
64NR_2.0_13794.1
Exact match
406D|A (406D)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*CP*CP*GP*GP*AP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-02-05
1.8 Å17(1) 406D|A
65NR_2.0_80855.1
Exact match
2OE6|B (2OE6)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
2.4 Å17(3) 2OE5|B, 2OE8|B, 2OE6|B
66NR_2.0_02100.1
Exact match
synthetic construct
4BWM|G (4BWM)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*GP*GP*GP*CP*GP*CP*CP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-18
1.8 Å16(1) 4BWM|G
67NR_2.0_08261.1
Exact match
4C8Y|C (4C8Y)
 • R1 REPEAT RNA SUBSTRATE MIMIC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
1.8 Å16(1) 4C8Y|C
68NR_2.0_10374.1
Exact match
2F8K|B (2F8K)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*UP*CP*UP*UP*UP*GP*AP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å16(1) 2F8K|B
69NR_2.0_21029.1
Exact match
3D0M|X (3D0M)
 • RNA (5'-R(*G*UP*GP*GP*UP*CP*UP*GP*AP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-09
2.0 Å16(2) 3CZW|X, 3D0M|X
70NR_2.0_66609.1
Exact match
2B3J|E (2B3J)
 • anticodon stem-loop of t-RNA-Arg2 (nucle[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å16(1) 2B3J|E
71NR_2.0_72596.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4AL7|B (4AL7)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*AP*UP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
2.3 Å16(4) 2XLJ|B, 4AL6|B, 2XLK|C, 4AL7|B
72NR_2.0_81644.1
Exact match
3ND4|A (3ND4)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.5 Å16(2) 3ND3|A, 3ND4|A
73NR_2.0_94004.1
Exact match
420D|A (420D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*GP*UP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
1.9 Å16(1) 420D|A
74NR_2.0_65050.1
Exact match
1SDS|D (1SDS)
 • box H/ACA sRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
1.8 Å15(1) 1SDS|D
75NR_2.0_76320.1
Exact match
397D|A (397D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-09-11
1.3 Å15(1) 397D|A
76NR_2.0_88206.1
Exact match
1CSL|B (1CSL)
 • 5'-R(*UP*CP*UP*GP*AP*CP*GP*GP*UP*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-14
1.6 Å15(1) 1CSL|B
77NR_2.0_32580.1
Exact match
3OIJ|C (3OIJ)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*CP*UP*UP*CP*AP*AP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
3.0 Å14(2) 3OIN|C, 3OIJ|C
78NR_2.0_37328.1
Exact match
1FUF|A (1FUF)
 • (5'-R(*GP*GP*UP*AP*UP*UP*UP*CP*GP*GP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-11-09
1.7 Å14(2) 1IK5|A, 1FUF|A
79NR_2.0_11561.1
Exact match
3CJZ|A (3CJZ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*GP*(M2G)P*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.8 Å13(1) 3CJZ|A
80NR_2.0_60787.2
Exact match
2R21|A (2R21)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*(5BU)P*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-25
1.6 Å13(3) 2R20|A, 2R1S|A, 2R21|A
81NR_2.0_75568.1
Exact match
2R22|A (2R22)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*UP*GP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-25
1.4 Å13(1) 2R22|A
82NR_2.0_78961.2
Exact match
1NUV|A (1NUV)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*GP*CP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-19
1.8 Å13(2) 1NUJ|A, 1NUV|A
83NR_2.0_85530.1
Exact match
413D|A (413D)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-10
1.8 Å13(1) 413D|A
84NR_2.0_96502.1
Exact match
3CGQ|B (3CGQ)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
2.6 Å13(2) 3CGP|B, 3CGQ|B
85NR_2.0_98668.1
Exact match
3CGS|B (3CGS)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
1.7 Å13(1) 3CGS|B
86NR_2.0_05978.1
Exact match
Homo sapiens
3NMR|B (3NMR)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å12(1) 3NMR|B
87NR_2.0_19930.1
Exact match
Homo sapiens
3NNA|B (3NNA)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å12(1) 3NNA|B
88NR_2.0_32361.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2XNR|C (2XNR)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*UP*UP*AP*UP*UP*CP*UP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-08
1.6 Å12(1) 2XNR|C
89NR_2.0_34320.1
Exact match
2G92|A (2G92)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*(NF2)P*AP*AP*UP*UP*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-04-18
1.6 Å12(2) 2Q1O|A, 2G92|A
90NR_2.0_46096.1
Exact match
255D|A (255D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-02-07
2.0 Å12(1) 255D|A
91NR_2.0_50964.1
Exact match
Escherichia coli
354D|A (354D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-26
1.5 Å12(1) 354D|A
92NR_2.0_53691.1
Exact match
4NH6|B (4NH6)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*CP*GP*CP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
2.6 Å12(7) 4NGC|B, 4NGG|B, 4NH5|B, 4NGB|B, 4NGD|B, 4NH3|B, 4NH6|B
93NR_2.0_55960.1
Exact match
1ZBI|C (1ZBI)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-07-12
1.9 Å12(1) 1ZBI|C
94NR_2.0_67150.1
Exact match
1LNT|A (1LNT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*GP*UP*CP*(CBV[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
1.7 Å12(1) 1LNT|A
95NR_2.0_74342.1
Exact match
2Q1R|A (2Q1R)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å12(1) 2Q1R|A
96NR_2.0_78592.1
Exact match
1YYO|C (1YYO)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-22
2.9 Å12(6) 157D|A, 1AL5|A, 1YYK|C, 1AC3|A, 1CX5|A, 1YYO|C
97NR_2.0_84056.1
Exact match
3IEV|D (3IEV)
 • 5'-R(P*AP*UP*CP*AP*CP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
1.9 Å12(1) 3IEV|D
98NR_2.0_86114.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3R2C|R (3R2C)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
1.9 Å12(1) 3R2C|R
99NR_2.0_96922.1
Exact match
3SSF|A (3SSF)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
1.6 Å12(1) 3SSF|A
100NR_2.0_22883.1
Exact match
3R1D|A (3R1D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.5 Å11(1) 3R1D|A
101NR_2.0_33198.1
Exact match
1QCU|A (1QCU)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.2 Å11(1) 1QCU|A
102NR_2.0_49731.1
Exact match
4F02|B (4F02)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
2.0 Å11(1) 4F02|B
103NR_2.0_58789.1
Exact match
2NUG|C (2NUG)
 • 5'-R(P*AP*AP*GP*GP*UP*CP*AP*UP*UP*CP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-20
1.7 Å11(1) 2NUG|C
104NR_2.0_66958.1
Exact match
2ASB|B (2ASB)
 • ribosomal RNA (5'- GAACUCAAUAG -3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
1.5 Å11(1) 2ASB|B
105NR_2.0_76975.1
Exact match
1KD3|A (1KD3)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*GP*CP*CP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-03-04
1.8 Å11(3) 1KD5|A, 1KD4|A, 1KD3|A
106NR_2.0_79366.1
Exact match
4JRD|A (4JRD)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
1.0 Å11(1) 4JRD|A
107NR_2.0_01920.1
Exact match
3NJ7|A (3NJ7)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
1.9 Å10(1) 3NJ7|A
108NR_2.0_29278.1
Exact match
2KP4|A (2KP4)
 • DNA (5'-D(*GP*CP*TP*AP*TP*AP*AP*TP*GP*G)[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-02-09
10(6) 3OK4|2, 219D|A, 2KP3|A, 3OK2|B, 2BJ6|A, 2KP4|A
109NR_2.0_34702.1
Exact match
3I62|B (3I62)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-08
2.0 Å10(3) 3I61|B, 3I5X|B, 3I62|B
110NR_2.0_64640.1
Exact match
2PO1|C (2PO1)
 • 10-mer poly(A)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.9 Å10(1) 2PO1|C
111NR_2.0_76460.1
Exact match
3NJ6|A (3NJ6)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
1.0 Å10(1) 3NJ6|A
112NR_2.0_81528.1
Exact match
4MS9|A (4MS9)
 • Native RNA duplex 10mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
1.3 Å10(1) 4MS9|A
113NR_2.0_89581.1
Exact match
3SQW|B (3SQW)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
1.9 Å10(2) 3SQX|B, 3SQW|B
114NR_2.0_92149.6
Exact match
4MSB|A (4MSB)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
1.6 Å10(12) 1FIX|A, 2YKG|C, 3VYX|B, 3ZD6|C, 4BPB|C, 4MSR|A, 1DI2|C, 1RC7|B, 3ADL|B, 3VYY|C, 3ZD7|C, 4MSB|A
115NR_2.0_97477.2
Exact match
1PJO|A (1PJO)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-12-09
1.1 Å10(36) 2NVZ|R, 1R9T|R, 2VUM|P, 1RRR|A, 3HOV|P, 1Y1W|P, 3HOY|P, 2E2H|R, 3I4N|P, 2JA5|P, 1EFO|B, 404D|A, 2JA7|3, 1JB8|A, 4BY7|P, 2NVQ|R, 1PJG|A, 2NVX|R, 1R9S|R, 2R7Z|P, 1RRD|A, 2YU9|R, 1SFO|R, 3HOX|P, 1Y77|P, 3I4M|P, 2E2I|R, 1A34|B, 3M4O|R, 2JA6|P, 1G4Q|A, 4BY1|P, 2JA8|P, 1OO7|A, 2NVT|R, 1PJO|A
116NR_2.0_99175.1
Exact match
1DQF|B (1DQF)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*GP*GP*GP*UP*CP*GP*GP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-13
2.2 Å10(2) 1DQH|B, 1DQF|B
117NR_2.0_00224.1
Exact match
1FXL|B (1FXL)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*U)-3', 5'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-02-05
1.8 Å9(2) 4ED5|C, 1FXL|B
118NR_2.0_09005.1
Exact match
3BSN|T (3BSN)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*(N5M)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-08
1.8 Å9(1) 3BSN|T
119NR_2.0_22176.1
Exact match
1JZV|B (1JZV)
 • 5'-R(*CP*AP*GP*UP*AP*CP*GP*(5IC)P*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-11
1.7 Å9(1) 1JZV|B
120NR_2.0_26138.1
Exact match
165D|A (165D)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*CP*)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1994-08-31
1.6 Å9(1) 165D|A
121NR_2.0_37672.1
Exact match
2GUN|B (2GUN)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*A)-3', DNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-08-01
2.8 Å9(2) 421D|A, 2GUN|B
122NR_2.0_49175.1
Exact match
3QGC|B (3QGC)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*CP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
1.9 Å9(2) 3QG9|B, 3QGC|B
123NR_2.0_56630.1
Exact match
4MDX|C (4MDX)
 • RNA, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
1.5 Å9(1) 4MDX|C
124NR_2.0_60554.1
Exact match
2DQQ|A (2DQQ)
 • DNA (5'-D(*DCP*(OMU)P*DCP*DTP*(OMU)P*DCP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-17
2.0 Å9(4) 2DQP|A, 479D|A, 2DQO|A, 2DQQ|A
125NR_2.0_72077.1
Exact match
3K62|B (3K62)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*UP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
1.9 Å9(1) 3K62|B
126NR_2.0_72340.1
Exact match
3H5Y|T (3H5Y)
 • RNA (5'-R(P*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-19
1.8 Å9(3) 3H5X|T, 3BSO|T, 3H5Y|T
127NR_2.0_74501.1
Exact match
3K64|B (3K64)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*CP*AP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.0 Å9(1) 3K64|B
128NR_2.0_75796.1
Exact match
1YTY|C (1YTY)
 • 5'-R(*UP*GP*CP*UP*GP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-17
2.3 Å9(2) 1ZH5|C, 1YTY|C
129NR_2.0_79994.1
Exact match
2G91|A (2G91)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*GP*CP*(CBR)P*C-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-03
1.5 Å9(1) 2G91|A
130NR_2.0_81134.1
Exact match
1J9H|A (1J9H)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*UP*CP*GP*(CBR)P*AP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
1.4 Å9(1) 1J9H|A
131NR_2.0_01383.1
Exact match
472D|A (472D)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*UP*UP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-27
1.9 Å8(1) 472D|A
132NR_2.0_01575.1
Exact match
Homo sapiens
4E58|C (4E58)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
2.0 Å8(1) 4E58|C
133NR_2.0_01637.1
Exact match
439D|A (439D)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*GP*GP*GP*CP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-14
1.6 Å8(1) 439D|A
134NR_2.0_13806.1
Exact match
1G2J|A (1G2J)
 • 5'-R(*CP*CP*CP*(PYY)P*GP*GP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-12-06
2.0 Å8(1) 1G2J|A
135NR_2.0_18185.1
Exact match
3GLP|A (3GLP)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.2 Å8(1) 3GLP|A
136NR_2.0_18321.1
Exact match
2A0P|A (2A0P)
 • 5'-R(*CP*CP*(S4C)P*CP*GP*GP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-16
2.0 Å8(1) 2A0P|A
137NR_2.0_30532.1
Exact match
3Q0N|C (3Q0N)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.4 Å8(2) 3Q0S|B, 3Q0N|C
138NR_2.0_32157.1
Exact match
3P4B|A (3P4B)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.5 Å8(1) 3P4B|A
139NR_2.0_32575.1
Exact match
synthetic construct
4JAH|A (4JAH)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*AP*(RUS)P*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-29
1.5 Å8(1) 4JAH|A
140NR_2.0_32802.1
Exact match
398D|A (398D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*UP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-10-06
1.9 Å8(1) 398D|A
141NR_2.0_42382.1
Exact match
Thermus thermophilus
2GQ4|K (2GQ4)
 • RNA (5'-R(*(0C)P*(0U)P*(0G)P*(0G)P*(0G)P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-06-27
1.4 Å8(6) 2GQ6|K, 2GPM|K, 2GQ5|K, 2GQ7|K, 2G32|K, 2GQ4|K
142NR_2.0_46069.1
Exact match
3EQT|C (3EQT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
2.0 Å8(1) 3EQT|C
143NR_2.0_51246.1
Exact match
3P4D|A (3P4D)
 • 5'-R(*(CFZ)P*CP*(CFZ)P*CP*(GF2)P*GP*(GF2[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.9 Å8(1) 3P4D|A
144NR_2.0_55510.1
Exact match
Mus musculus
2XS2|B (2XS2)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*CP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.4 Å8(1) 2XS2|B
145NR_2.0_66989.1
Exact match
3RER|K (3RER)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
1.7 Å8(1) 3RER|K
146NR_2.0_73547.1
Exact match
259D|A (259D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-08-26
1.5 Å8(2) 1RXB|A, 259D|A
147NR_2.0_73910.1
Exact match
Homo sapiens
4E59|A (4E59)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
1.5 Å8(1) 4E59|A
148NR_2.0_76375.1
Exact match
2G3S|A (2G3S)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-01-16
1.5 Å8(1) 2G3S|A
149NR_2.0_78985.1
Exact match
3L25|C (3L25)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*UP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.0 Å8(1) 3L25|C
150NR_2.0_82736.1
Exact match
3Q0M|C (3Q0M)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*GP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.7 Å8(2) 3Q0R|B, 3Q0M|C
151NR_2.0_87876.1
Exact match
3R1E|A (3R1E)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.0 Å8(1) 3R1E|A
152NR_2.0_94357.1
Exact match
3Q0Q|B (3Q0Q)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(2) 3Q0L|C, 3Q0Q|B
153NR_2.0_98833.1
Exact match
synthetic construct
3P4C|A (3P4C)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.2 Å8(1) 3P4C|A
154NR_2.0_07945.1
Exact match
Homo sapiens
2VUQ|A (2VUQ)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*UP*GP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
1.2 Å7(1) 2VUQ|A
155NR_2.0_20158.1
Exact match
Thermus thermophilus
2XSL|A (2XSL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
1.6 Å7(1) 2XSL|A
156NR_2.0_22317.1
Exact match
435D|A (435D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-06-14
1.4 Å7(1) 435D|A
157NR_2.0_23719.1
Exact match
Homo sapiens
2V7R|A (2V7R)
 • HUMAN TRNAGLY MICROHELIX
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.2 Å7(1) 2V7R|A
158NR_2.0_31052.1
Exact match
Escherichia coli
2V6W|A (2V6W)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*AP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
1.8 Å7(1) 2V6W|A
159NR_2.0_31165.1
Exact match
Homo sapiens
4HT8|I (4HT8)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-17
1.9 Å7(2) 4HT9|E, 4HT8|I
160NR_2.0_34068.1
Exact match
464D|A (464D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*UP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-08-16
1.2 Å7(3) 434D|A, 466D|A, 464D|A
161NR_2.0_51679.1
Exact match
Escherichia coli
2VAL|A (2VAL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-16
2.0 Å7(1) 2VAL|A
162NR_2.0_57713.1
Exact match
1WMQ|C (1WMQ)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*AP*GP*UP*U)-3', 5'-R(*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-15
1.6 Å7(2) 1WRQ|C, 1WMQ|C
163NR_2.0_65534.1
Exact match
Escherichia coli
2W89|A (2W89)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*CP*CP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-17
2.0 Å7(1) 2W89|A
164NR_2.0_68365.1
Exact match
synthetic construct
1UVJ|D (1UVJ)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
1.9 Å7(1) 1UVJ|D
165NR_2.0_75394.1
Exact match
1WPU|C (1WPU)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*AP*GP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-30
1.5 Å7(1) 1WPU|C
166NR_2.0_91587.1
Exact match
Homo sapiens
2VOO|C (2VOO)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
1.8 Å7(1) 2VOO|C
167NR_2.0_94028.1
Exact match
3PF4|R (3PF4)
 • hexaribonucleotide (rGUCUUUA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.4 Å7(1) 3PF4|R
168NR_2.0_98993.1
Exact match
3GVN|A (3GVN)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*AP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-28
1.2 Å7(1) 3GVN|A
169NR_2.0_03582.1
Exact match
1P79|A (1P79)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
1.1 Å6(1) 1P79|A
170NR_2.0_03829.1
Exact match
3JXQ|A (3JXQ)
 • r[CGCG(5-fluoro)CG]2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-09
1.5 Å6(2) 3JXR|A, 3JXQ|A
171NR_2.0_05154.1
Exact match
1OSU|A (1OSU)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*CP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-04-04
1.4 Å6(1) 1OSU|A
172NR_2.0_09086.1
Exact match
1J6S|A (1J6S)
 • 5'-R(*(BRUP*GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-05
1.4 Å6(1) 1J6S|A
173NR_2.0_10529.1
Exact match
3G9Y|C (3G9Y)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-03
1.4 Å6(1) 3G9Y|C
174NR_2.0_14937.1
Exact match
3PEW|B (3PEW)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
1.5 Å6(2) 3PEY|B, 3PEW|B
175NR_2.0_18985.1
Exact match
3PF5|R (3PF5)
 • hexaribouracil (rU6)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.7 Å6(1) 3PF5|R
176NR_2.0_25281.1
Exact match
3O8C|C (3O8C)
 • RNA (5'-R(P*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
2.0 Å6(1) 3O8C|C
177NR_2.0_29044.1
Exact match
3D2S|E (3D2S)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-02
1.7 Å6(1) 3D2S|E
178NR_2.0_32717.1
Exact match
3HGA|X (3HGA)
 • 5'-R(*UP*(US5)P*CP*GP*CP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
1.3 Å6(1) 3HGA|X
179NR_2.0_37291.1
Exact match
Escherichia coli
3T5N|C (3T5N)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*UP*CP*UP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-11
1.8 Å6(1) 3T5N|C
180NR_2.0_38302.1
Exact match
Mus musculus
2XS7|B (2XS7)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.5 Å6(1) 2XS7|B
181NR_2.0_40643.1
Exact match
1MDG|A (1MDG)
 • 5'-R(*UP*(BGM)GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-12
1.5 Å6(1) 1MDG|A
182NR_2.0_41904.1
Exact match
1J8G|A (1J8G)
 • 5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-11-23
0.6 Å6(1) 1J8G|A
183NR_2.0_49265.3
Exact match
2G8H|B (2G8H)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*AP*CP*A)-3', 5'-R(P*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-04-25
1.9 Å6(10) 2G8K|B, 2G8V|B, 2R7Y|B, 3ULD|B, 2G8F|B, 2G8I|B, 2G8U|B, 2G8W|B, 3TWH|B, 2G8H|B
184NR_2.0_60497.1
Exact match
2GRB|A (2GRB)
 • 5'-R(*(U33)P*GP*IP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-21
1.4 Å6(1) 2GRB|A
185NR_2.0_82708.1
Exact match
377D|A (377D)
 • RNA-DNA (5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*DG)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-08-10
1.8 Å6(1) 377D|A
186NR_2.0_91859.1
Exact match
4JIY|A (4JIY)
 • 5'-(CGUACG)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-04
1.9 Å6(1) 4JIY|A
187NR_2.0_94740.1
Exact match
synthetic construct
4ALP|E (4ALP)
 • HEXA URIDINE
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-05
1.5 Å6(1) 4ALP|E
188NR_2.0_02357.1
Exact match
synthetic construct
4J7L|B (4J7L)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.8 Å5(1) 4J7L|B
189NR_2.0_11015.1
Exact match
2Q66|X (2Q66)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-08-28
1.8 Å5(1) 2Q66|X
190NR_2.0_24996.1
Exact match
synthetic construct
1UVL|B (1UVL)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-26
2.0 Å5(1) 1UVL|B
191NR_2.0_29547.1
Exact match
1UTF|0 (1UTF)
 • 5'-R(*UP*AP*GP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-15
5(2) 1UTV|0, 1UTF|0
192NR_2.0_46643.1
Exact match
2X1F|B (2X1F)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-02
1.6 Å5(1) 2X1F|B
193NR_2.0_47477.1
Exact match
synthetic construct
1UVM|D (1UVM)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.0 Å5(1) 1UVM|D
194NR_2.0_48411.1
Exact match
synthetic construct
4J7M|B (4J7M)
 • RNA (5'-R(P*UP*(U37)P*(U37)P*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.7 Å5(1) 4J7M|B
195NR_2.0_84642.1
Exact match
4HOR|X (4HOR)
 • RNA (5'-R(*(CTP)P*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
1.9 Å5(1) 4HOR|X
196NR_2.0_87489.1
Exact match
Mus musculus
2XS5|C (2XS5)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*UP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.6 Å5(1) 2XS5|C
197NR_2.0_17164.1
Exact match
4E6B|A (4E6B)
 • 5'-R(P*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.5 Å4(1) 4E6B|A
198NR_2.0_88113.1
Exact match
Thermus thermophilus
3B0U|A (3B0U)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(H2U)P*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-14
2.0 Å4(1) 3B0U|A
199NR_2.0_90963.1
Exact match
4HOS|X (4HOS)
 • RNA (5'-R(*(UTP)P*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
2.0 Å4(1) 4HOS|X
200NR_2.0_92577.1
Exact match
4GV3|C (4GV3)
 • RNA (5'-R(P*GP*CP*CP*C)-3'), RNA (5'-R(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
1.7 Å4(3) 4G9Z|E, 4GV6|C, 4GV3|C
201NR_2.0_03371.1
Exact match
4II9|C (4II9)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*(A9Z))-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-03
1.7 Å3(1) 4II9|C
202NR_2.0_05821.1
Exact match
Escherichia coli
1H2D|R (1H2D)
 • 5'-R(*UP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-04-10
2.6 Å3(2) 1H2C|R, 1H2D|R
203NR_2.0_56085.1
Exact match
3GPQ|E (3GPQ)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-21
2.0 Å3(1) 3GPQ|E
204NR_2.0_18373.1
Exact match
1B2M|C (1B2M)
 • 5'-R(*GP*(U34))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-03-25
2.0 Å2(1) 1B2M|C
205NR_2.0_22047.1
Exact match
4NKU|D (4NKU)
 • 5'-R(*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
1.9 Å2(1) 4NKU|D
Copyright 2024 BGSU RNA group. Page generated in 2.7125 s