Exact match 857; Updated, 1 parent 2;

#Equivalence classRepresentativeResolutionNtsClass members
1NR_20.0_72373.1
Exact match
3J3F|5 (3J3F)
 • 28S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-05-01
5070(1) 3J3F|5
2NR_20.0_40174.1
Exact match
3J3E|5 (3J3E)
 • 28S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-05-01
3970(1) 3J3E|5
3NR_20.0_36501.1
Exact match
3IZF|A (3IZF)
 • 25S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-12-01
3396(1) 3IZF|A
4NR_20.0_47625.3
Exact match
3O5H|1 (3O5H)
 • 25S ribosomal RNA, 25S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-15
3396(7) 3U5H|5, 4BYP|5, 3O58|1, 3U5D|1, 4B6B|5, 4BYW|5, 3O5H|1
5NR_20.0_04584.1
Exact match
3J62|a (3J62)
 • 60S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-02-05
3391(1) 3J62|a
6NR_20.0_03012.1
Exact match
4A1D|1 (4A1D)
 • 26S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-30
3354(4) 4A18|1, 4A1B|1, 4A19|1, 4A1D|1
7NR_20.0_31648.1
Exact match
3JYX|5 (3JYX)
 • 26S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-22
3170(1) 3JYX|5
8NR_20.0_08658.1
Exact match
3J2L|1 (3J2L)
 • 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-11-28
3049(1) 3J2L|1
9NR_20.0_79264.1
Exact match
3J44|1 (3J44)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
3049(1) 3J44|1
10NR_20.0_20061.1
Exact match
1S1I|3 (1S1I)
 • 5.8S/25S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2004-05-25
2999(1) 1S1I|3
11NR_20.0_57950.1
Exact match
Bacillus subtilis
3J3V|A (3J3V)
 • ribosome RNA 23S
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-06-12
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
13.3 Å2927(2) 3J3W|A, 3J3V|A
12NR_20.0_45430.3
Exact match
Haloarcula marismortui
3CCV|0 (3CCV)
 • 23S RRNA, 23S RIBOSOMAL RNA, 50S RIBOSOM[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-20
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
2.9 Å2922(69) 1KQS|0, 2OTJ|0, 1VQ9|0, 3CMA|0, 1M90|A, 2QA4|0, 1VQL|0, 3CPW|0, 1NJI|A, 3CC2|0, 1VQN|0, 3G4S|0, 1Q81|A, 3CC7|0, 1FFK|0, 1VQP|0, 3G71|0, 1Q86|A, 3CCJ|0, 1FG0|A, 1YHQ|0, 3I56|0, 1QVG|0, 3CCM|0, 1K73|A, 1YIJ|0, 4HUB|0, 1VQ4|0, 3CCR|0, 1K9M|A, 1YJ9|0, 1VQ6|0, 3CCU|0, 1KD1|A, 1YJW|0, 1VQ8|0, 3CD6|0, 1M1K|A, 2OTL|0, 1VQK|0, 3CME|0, 1N8R|A, 2QEX|0, 1VQM|0, 3CXC|0, 1Q7Y|A, 3CC4|0, 1VQO|0, 3G6E|0, 1Q82|A, 3CCE|0, 1FFZ|A, 1W2B|0, 3I55|0, 1QVF|0, 3CCL|0, 1JJ2|0, 1YI2|0, 3OW2|0, 1S72|0, 3CCQ|0, 1K8A|A, 1YIT|0, 1VQ5|0, 3CCS|0, 1KC8|A, 1YJN|0, 1VQ7|0, 3CCV|0
13NR_20.0_54353.14
Exact match
4GAR|A (4GAR)
 • 23S RIBOSOMAL RNA, 23S rRNA, 50S ribosom[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-29
2904(91) 1VT2|A, 3I1P|A, 3J5W|A, 2QOX|B, 3J50|A, 4KIX|A, 2AWB|B, 3I1T|A, 3OAS|A, 2QP1|B, 3J52|A, 4KJ1|A, 2GYC|0, 3I22|A, 3OFC|A, 2VHN|B, 3J56|A, 4KJ5|A, 2I2V|B, 3IZU|B, 3OFQ|A, 2Z4L|B, 3J5A|A, 4KJ9|A, 2QAM|B, 3J0T|B, 3OFZ|A, 3BBX|B, 3J5E|A, 2QBA|B, 3J0Y|B, 3ORB|A, 3DF4|B, 3J5I|A, 2QBE|B, 3J12|B, 3R8T|A, 3E1D|B, 3J5L|A, 2QBI|B, 3J19|A, 3UOS|A, 1VS8|B, 3I1N|A, 3J5U|A, 2QOV|B, 3J4X|A, 4GAU|A, 2AW4|B, 3I1R|A, 3KCR|8, 2QOZ|B, 3J51|A, 4KIZ|A, 2GYA|0, 3I20|A, 3OAT|A, 2VHM|B, 3J54|A, 4KJ3|A, 2I2T|B, 3IZT|B, 3OFD|A, 2WWQ|B, 3J58|A, 4KJ7|A, 2J28|B, 3J01|8, 3OFR|A, 2Z4N|B, 3J5C|A, 4KJB|A, 2QAO|B, 3J0W|B, 3OG0|A, 3DF2|B, 3J5G|A, 2QBC|B, 3J11|B, 3R8S|A, 3E1B|B, 3J5K|A, 2QBG|B, 3J14|B, 3SGF|A, 1VS6|B, 3FIK|B, 3J5O|A, 2QBK|B, 3J37|A, 4GAR|A
14NR_20.0_67887.1
Exact match
Escherichia coli
1C2W|B (1C2W)
 • 23S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2000-04-10
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
7.5 Å2904(1) 1C2W|B
15NR_20.0_87838.17
Updated, 1 parent
4KBW|A (4KBW)
 • 23S LARGE SUBUNIT RIBOSOMAL RNA, 23S rib[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-03
2889(129) 2B66|A, 2Y15|A, 3PYO|A, 4BTD|A, 2WRL|A, 3KIY|A, 3UZN|A, 4KD2|A, 2B9P|A, 2Y19|A, 3PYT|A, 4BYE|A, 2WRR|A, 3KNK|A, 3V25|A, 4KDB|A, 2HGQ|A, 3D5D|A, 3TVE|A, 4DHC|A, 2X9U|A, 3KNO|A, 3V29|A, 4KDK|A, 2J01|A, 3F1H|A, 3UXQ|A, 4EJC|A, 2XG2|A, 3MS1|A, 3V2F|A, 4KFL|A, 2V47|A, 3HUX|A, 3UYE|A, 4G5N|A, 2XTG|A, 3OH7|A, 3V6X|A, 4L6L|A, 2WDI|A, 3I8F|A, 3UZ1|A, 4G5W|A, 2Y0V|A, 3OHK|A, 3ZNE|A, 4NVX|A, 2WDL|A, 3I9C|A, 3UZ8|A, 4K0M|A, 1VSA|w, 2Y0Z|A, 3OI1|A, 4ABS|A, 4NW1|A, 2WH2|A, 3KIR|A, 3UZF|A, 4KBU|A, 1YL3|A, 2Y13|A, 3OI5|A, 4B8I|A, 2WRJ|A, 3KIW|A, 3UZK|A, 4KCZ|A, 2B9N|A, 2Y17|A, 3PYR|A, 4BYC|A, 2WRO|A, 3KNI|A, 3V23|A, 4KD9|A, 2HGJ|A, 3D5B|A, 3PYV|A, 4DHA|A, 2X9S|A, 3KNM|A, 3V27|A, 4KDH|A, 2HGU|A, 3F1F|A, 3TVH|A, 4EJB|A, 2XG0|A, 3MRZ|A, 3V2D|A, 4KFI|A, 2J03|A, 3FIN|A, 3UXR|A, 4G5L|A, 2XQE|A, 3OH5|A, 3V6W|A, 4L6J|A, 2V49|A, 3HUZ|A, 3UYG|A, 4G5U|A, 2XUX|A, 3OHJ|A, 3ZN9|A, 4NVV|A, 2WDJ|A, 3I8I|A, 3UZ2|A, 4JUX|A, 2Y0X|A, 3OHZ|A, 3ZVP|A, 4NVZ|A, 2WDN|A, 3I9E|A, 3UZ9|A, 4K0Q|A, 1VSP|w, 2Y11|A, 3OI3|A, 4B8G|A, 2WH4|A, 3KIT|A, 3UZH|A, 4KBW|A
16NR_20.0_27970.1
Exact match
1VP0|B (1VP0)
 • 23S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-16
2887(7) 1PNY|0, 1VOU|B, 1VOY|B, 1PNU|0, 1VOR|B, 1VOW|B, 1VP0|B
17NR_20.0_29249.3
Exact match
Deinococcus radiodurans
3CF5|X (3CF5)
 • 23S RRNA, 23S ribosomal RNA, 23S RIBOSOM[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-17
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
3.3 Å2880(38) 1SM1|0, 3FWO|A, 1Y69|0, 1JZX|A, 3PIO|X, 2AAR|0, 1JZZ|A, 4IO9|X, 2O43|A, 1NJM|0, 4IOC|X, 2O45|A, 1NJO|0, 2OGN|0, 1NKW|0, 2ZJP|X, 1NWY|0, 2ZJR|X, 1P9X|0, 3DLL|X, 1XBP|0, 1J5A|A, 3JQ4|A, 1Z58|2, 1JZY|A, 3PIP|X, 2D3O|0, 1K01|A, 4IOA|X, 2O44|A, 1NJN|0, 2OGM|0, 1NJP|0, 2OGO|0, 1NWX|0, 2ZJQ|X, 1OND|0, 3CF5|X
18NR_20.0_72055.1
Exact match
3BBO|A (3BBO)
 • 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-05-27
2810(1) 3BBO|A
19NR_20.0_15521.1
Exact match
3ZEQ|A (3ZEQ)
 • 18S RRNA OF THE SMALL RIBOSOMAL SUBUNIT
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-02-13
2251(1) 3ZEQ|A
20NR_20.0_92310.1
Exact match
3J3C|2 (3J3C)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-05-01
1995(1) 3J3C|2
21NR_20.0_83102.1
Exact match
3J3D|2 (3J3D)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-05-01
1869(1) 3J3D|2
22NR_20.0_25314.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
4KZZ|i (4KZZ)
 • 18S ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-24
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
7.0 Å1863(3) 4KZY|i, 4KZX|i, 4KZZ|i
23NR_20.0_06541.1
Exact match
3ZEX|A (3ZEX)
 • ALPHA CHAIN OF THE LARGE RIBOSOMAL SUBUN[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-02-13
1847(1) 3ZEX|A
24NR_20.0_94408.1
Exact match
3J5Z|d (3J5Z)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-02-05
1810(1) 3J5Z|d
25NR_20.0_38646.2
Exact match
4BYO|2 (4BYO)
 • 18S rRNA, 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-11-20
1800(7) 3IZE|A, 3O30|1, 3U5F|6, 4BYV|2, 3O2Z|1, 3U5B|2, 4BYO|2
26NR_20.0_87175.1
Exact match
3JYV|A (3JYV)
 • 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-22
1761(1) 3JYV|A
27NR_20.0_40745.1
Exact match
4BPO|A (4BPO)
 • 18S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-17
1753(6) 2XZN|A, 4BPN|A, 4BPP|A, 2XZM|A, 4BPE|A, 4BPO|A
28NR_20.0_41803.1
Exact match
Sus scrofa
4CE4|A (4CE4)
 • 16S Ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-12-18
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
4.9 Å1570(1) 4CE4|A
29NR_20.0_32588.18
Exact match
3J4W|A (3J4W)
 • 16S RIBOSOMAL RNA, 16S rRNA, 16S rRNA bo[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-11-13
1542(101) 2QBD|A, 3J10|A, 3OAR|A, 4KJ0|A, 3E1C|1, 3J4Z|A, 2QBH|A, 3J18|A, 3OFB|A, 4KJ4|A, 3I1M|A, 3J55|A, 3OFX|A, 2QOU|A, 3J29|N, 4KJ8|A, 1VS7|A, 3I1Q|A, 3J59|A, 3OR9|A, 2QOY|A, 3J2B|N, 4KJC|A, 2AW7|A, 3I1Z|A, 3J5D|A, 3SFS|A, 2VHO|A, 3J2D|N, 2GYB|A, 3IZV|A, 3J5H|A, 4A2I|A, 2WWL|A, 3J2F|N, 2I2U|A, 3J00|A, 3J5N|A, 4GAQ|A, 2Z4K|A, 3J2H|N, 2QAN|A, 3J0V|A, 3J5X|A, 4GD1|A, 3DF1|A, 3J4V|A, 2QBB|A, 3J0Z|A, 3OAQ|A, 4KIY|A, 3E1A|1, 3J4Y|A, 2QBF|A, 3J13|A, 3OFA|A, 4KJ2|A, 3FIH|A, 3J53|A, 3OFP|A, 2QBJ|A, 3J28|N, 3OFO|A, 4KJ6|A, 1VS5|A, 3I1O|A, 3J57|A, 3OFY|A, 2QOW|A, 3J2A|N, 4KJA|A, 2AVY|A, 3I1S|A, 3J5B|A, 3ORA|A, 2QP0|A, 3J2C|N, 2GY9|A, 3I21|A, 3J5F|A, 3UOQ|A, 2VHP|A, 3J2E|N, 2I2P|A, 3IZW|A, 3J5J|A, 4ADV|A, 2YKR|A, 3J2G|N, 2QAL|A, 3J0U|A, 3J5T|A, 4GAS|A, 2Z4M|A, 3J36|A, 2QB9|A, 3J0X|A, 3KC4|A, 4GD2|A, 3DF3|A, 3J4W|A
30NR_20.0_95577.1
Exact match
1VOX|A (1VOX)
 • 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-16
1527(7) 1PNS|A, 1VOQ|A, 1VOV|A, 1VOZ|A, 1PNX|A, 1VOS|A, 1VOX|A
31NR_20.0_11805.1
Exact match
1GIX|A (1GIX)
 • 30S 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-05-04
1522(4) 1JGP|A, 1JGO|A, 1JGQ|A, 1GIX|A
32NR_20.0_21233.24
Updated, 1 parent
Thermus thermophilus
1FKA|A (1FKA)
 • 16S RIBOSOMAL RNA, 16S RRNA, 16S SMALL S[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-09-04
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
3.3 Å1522(204) 1XMO|A, 2WDM|A, 3I9B|A, 3UYF|A, 4DHB|A, 4JI6|A, 2QNH|y, 2Y10|A, 3OI0|A, 3ZN7|A, 4DV7|A, 4KFH|A, 1HNX|A, 1XNQ|A, 2WH3|A, 3KIQ|a, 3UZ4|A, 4DR2|A, 4JI8|A, 1HR0|A, 2UUA|A, 2Y14|A, 3OI4|A, 3ZVO|A, 4EJA|A, 4KHP|A, 1YL4|A, 2WRK|A, 3KIU|a, 3UZ7|A, 4DR4|A, 4JV5|A, 1I95|A, 2UUC|A, 2Y18|A, 3PYN|A, 4AQY|A, 4G5M|A, 4L6M|A, 2B9M|A, 2WRQ|A, 3KNH|A, 3UZI|A, 4DR6|A, 4K0K|A, 1I97|A, 2UXC|A, 3D5A|A, 3PYS|A, 4B3R|A, 4G5V|A, 4NVW|A, 2E5L|A, 2X9T|A, 3KNL|A, 3UZM|A, 4DUY|A, 4K0P|A, 1IBL|A, 2V46|A, 3F1E|A, 3T1H|A, 4B3T|A, 4GKK|A, 4NW0|A, 2HGI|A, 2XG1|A, 3MR8|A, 3V24|A, 4DV0|A, 4KBV|A, 1J5E|A, 2VQE|A, 3FIC|A, 3TVF|A, 4B8H|A, 4JI1|A, 2HGR|A, 2XSY|A, 3OGE|A, 3V28|A, 4DV2|A, 4KD0|A, 1N33|A, 2WDG|A, 3HUY|A, 3UXS|A, 4BYD|A, 4JI3|A, 2J00|A, 2Y0U|A, 3OHC|A, 3V2E|A, 4DV4|A, 4KDA|A, 1FJG|A, 1N36|A, 2WDK|A, 3I8H|A, 3UYD|A, 4DH9|A, 4JI5|A, 2OW8|y, 2Y0Y|A, 3OHY|A, 3V6V|A, 4DV6|A, 4KDJ|A, 1HNW|A, 1XMQ|A, 2WH1|A, 3I9D|A, 3UZ3|A, 4DR1|A, 4JI7|A, 2UU9|A, 2Y12|A, 3OI2|A, 3ZND|A, 4EJ9|A, 4KFK|A, 1HNZ|A, 1XNR|A, 2WRI|A, 3KIS|a, 3UZ6|A, 4DR3|A, 4JUW|A, 1I94|A, 2UUB|A, 2Y16|A, 3OTO|A, 4ABR|A, 4G5K|A, 4L6K|A, 2B64|A, 2WRN|A, 3KIX|a, 3UZG|A, 4DR5|A, 4JYA|A, 1I96|A, 2UXB|A, 2ZM6|A, 3PYQ|A, 4B3M|A, 4G5T|A, 4NVU|A, 2B9O|A, 2X9R|A, 3KNJ|A, 3UZL|A, 4DR7|A, 4K0L|A, 1IBK|A, 2UXD|A, 3D5C|A, 3PYU|A, 4B3S|A, 4GKJ|A, 4NVY|A, 2F4V|A, 2XFZ|A, 3KNN|A, 3V22|A, 4DUZ|A, 4KBT|A, 1IBM|A, 2V48|A, 3F1G|A, 3T1Y|A, 4B8F|A, 4JI0|A, 2HGP|A, 2XQD|A, 3MS0|A, 3V26|A, 4DV1|A, 4KCY|A, 1N32|A, 2VQF|A, 3HUW|A, 3TVG|A, 4BYB|A, 4JI2|A, 2HHH|A, 2XUY|A, 3OGY|A, 3V2C|A, 4DV3|A, 4KD8|A, 1N34|A, 2WDH|A, 3I8G|A, 3UXT|A, 4CR1|A, 4JI4|A, 2J02|A, 2Y0W|A, 3OHD|A, 3V6U|A, 4DV5|A, 4KDG|A, 1FKA|A
33NR_20.0_16797.1
Exact match
1S1H|A (1S1H)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2004-05-25
1507(1) 1S1H|A
34NR_20.0_26889.1
Exact match
3J20|2 (3J20)
 • 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-11-28
1495(1) 3J20|2
35NR_20.0_88852.1
Exact match
3J43|2 (3J43)
 • 16S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
1495(1) 3J43|2
36NR_20.0_87108.1
Exact match
3BBN|A (3BBN)
 • 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-05-13
1491(1) 3BBN|A
37NR_20.0_45366.1
Exact match
2A64|A (2A64)
 • ribonuclease P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-20
3.3 Å417(1) 2A64|A
38NR_20.0_55277.1
Exact match
3G78|A (3G78)
 • Group IIC intron, Group II intron, Mutan[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-16
 • Standardized name: Group II catalytic intron D1-D4-1
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01998
2.8 Å412(20) 4DS6|A, 4E8M|A, 4E8P|A, 4E8R|A, 4E8V|A, 4FAR|A, 3BWP|A, 4FAW|A, 3EOH|A, 4FB0|A, 3IGI|A, 4E8K|A, 4E8N|A, 4E8Q|A, 4E8T|A, 4FAQ|A, 4FAU|A, 3EOG|A, 4FAX|A, 3G78|A
39NR_20.0_62418.1
Exact match
Bluetongue virus
1H1K|I (1H1K)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-26
10.0 Å412(1) 1H1K|I
40NR_20.0_38956.1
Exact match
Escherichia coli
3IZ4|A (3IZ4)
 • Modified E. coli transfer-messenger RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-10-20
 • Standardized name: SsrA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.6 Å377(1) 3IZ4|A
41NR_20.0_59847.1
Exact match
Escherichia coli
3J5S|A (3J5S)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-01-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
7.5 Å360(1) 3J5S|A
42NR_20.0_66091.1
Exact match
Thermus thermophilus
3IYR|A (3IYR)
 • tmRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-10-20
 • Standardized name: SsrA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.0 Å349(1) 3IYR|A
43NR_20.0_73680.1
Exact match
Thermus thermophilus
3IYQ|A (3IYQ)
 • tmRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-10-20
 • Standardized name: SsrA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.0 Å349(1) 3IYQ|A
44NR_20.0_92672.2
Exact match
3Q1Q|B (3Q1Q)
 • RNA subunit of RNase P, RNase P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-09
3.8 Å338(3) 2A2E|A, 3Q1R|B, 3Q1Q|B
45NR_20.0_99784.1
Exact match
Thermus thermophilus
2OM7|D (2OM7)
 • 16S ribosomal RNA (H5)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-01-15
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
7.3 Å303(1) 2OM7|D
46NR_20.0_28992.1
Exact match
Haloarcula marismortui
2J37|Z (2J37)
 • RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-11-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
8.7 Å280(1) 2J37|Z
47NR_20.0_73852.1
Exact match
3DHS|A (3DHS)
 • RNase P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-01-27
3.6 Å268(1) 3DHS|A
48NR_20.0_00013.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
1GRZ|A (1GRZ)
 • LSU R-RNA GROUP I INTRON, Tetrahymena ri[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-11-24
 • Standardized name: Group I catalytic intron
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00028
5.0 Å247(2) 1X8W|A, 1GRZ|A
49NR_20.0_86886.1
Exact match
Staphylococcus virus Twort
2RKJ|C (2RKJ)
 • RNA (238-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-08
 • Standardized name: Group I catalytic intron
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00028
4.5 Å246(1) 2RKJ|C
50NR_20.0_43905.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3J16|J (3J16)
 • 28S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-02-22
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
7.2 Å233(1) 3J16|J
51NR_20.0_84714.1
Exact match
Pestivirus C
4C4Q|N (4C4Q)
 • INTERNAL RIBOSOMAL ENTRY SITE
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-30
 • Standardized name: IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00209
8.5 Å233(1) 4C4Q|N
52NR_20.0_06433.1
Exact match
Staphylococcus virus Twort
1Y0Q|A (1Y0Q)
 • Group I ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-21
 • Standardized name: Group I catalytic intron
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00028
3.6 Å229(1) 1Y0Q|A
53NR_20.0_91795.1
Exact match
marine metagenome
4GMA|Z (4GMA)
 • Adenosylcobalamin riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
3.9 Å210(1) 4GMA|Z
54NR_20.0_77875.1
Exact match
3IIN|B (3IIN)
 • 197-MER, Group I intron P9, Group I intr[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-03-09
4.2 Å197(6) 1U6B|B, 3BO2|B, 3BO4|B, 1ZZN|B, 3BO3|B, 3IIN|B
55NR_20.0_93195.1
Exact match
2NOQ|A (2NOQ)
 • CrPV IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-11-21
7.3 Å190(1) 2NOQ|A
56NR_20.0_83075.1
Exact match
3DIQ|A (3DIQ)
 • RNA (174-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-16
2.7 Å174(12) 3DIS|A, 3DIY|A, 3DJ0|A, 3DIL|A, 3DIO|X, 3DIR|A, 3DIX|A, 3DIZ|A, 3DJ2|A, 3DIG|X, 3DIM|A, 3DIQ|A
57NR_20.0_19491.1
Exact match
4GXY|A (4GXY)
 • Adenosylcobalamin riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
3.1 Å172(1) 4GXY|A
58NR_20.0_80628.1
Exact match
Fusobacterium nucleatum
3P49|A (3P49)
 • GLYCINE RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-04-06
 • Standardized name: Glycine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00504
3.6 Å169(1) 3P49|A
59NR_20.0_16238.1
Exact match
1U9S|A (1U9S)
 • RIBONUCLEASE P
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-10-26
2.9 Å161(1) 1U9S|A
60NR_20.0_65661.1
Exact match
3D0U|A (3D0U)
 • Lysine Riboswitch RNA, RNA (161-MER), Ly[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
2.8 Å161(4) 4ERJ|A, 3D0X|A, 4ERL|A, 3D0U|A
61NR_20.0_77882.1
Exact match
3PDR|A (3PDR)
 • M-Box RNA, ykoK riboswitch aptamer, M-bo[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-02-23
 • Standardized name: M-box riboswitch (ykoK leader)
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00380
1.9 Å161(2) 2QBZ|X, 3PDR|A
62NR_20.0_39654.1
Exact match
synthetic construct
1L8V|A (1L8V)
 • P4-P6 RNA RIBOZYME DOMAIN, P4-P6 DELC209[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-08-23
2.8 Å158(4) 1HR2|A, 2R8S|R, 1GID|A, 1L8V|A
63NR_20.0_08505.1
Exact match
Bacillus subtilis
1NBS|A (1NBS)
 • RIBONUCLEASE P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-18
 • Standardized name: RNase P class B
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00011
3.2 Å155(1) 1NBS|A
64NR_20.0_15775.1
Exact match
4A1C|2 (4A1C)
 • 5.8S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-30
154(4) 4A1A|2, 4A1E|2, 4A17|2, 4A1C|2
65NR_20.0_21004.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3IZD|A (3IZD)
 • rRNA expansion segment ES27L in an 'out'[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-12-01
8.6 Å151(1) 3IZD|A
66NR_20.0_32903.1
Exact match
2IL9|A (2IL9)
 • Ribosomal Binding Domain of the IRES RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
3.1 Å142(1) 2IL9|A
67NR_20.0_67436.1
Exact match
3L3C|P (3L3C)
 • GlmS ribozyme, glmS glucosamine-6-phosph[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-12-29
2.9 Å141(6) 2NZ4|P, 3G8T|P, 3G9C|P, 3G8S|P, 3G96|P, 3L3C|P
68NR_20.0_26432.1
Exact match
3R1H|C (3R1H)
 • Class I ligase ribozyme, self-ligation p[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-31
3.2 Å137(4) 3IVK|C, 3R1L|C, 3HHN|C, 3R1H|C
69NR_20.0_72851.2
Exact match
2GO5|A (2GO5)
 • signal recognition particle RNA S domain[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-06-13
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00017
7.4 Å128(5) 1L9A|B, 1RY1|A, 3KTV|A, 1MFQ|A, 2GO5|A
70NR_20.0_64214.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
3V7E|C (3V7E)
 • SAM-I riboswitch aptamer with an enginee[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-07
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
2.8 Å126(1) 3V7E|C
71NR_20.0_41725.2
Exact match
2H0Z|B (2H0Z)
 • glmS ribozyme RNA, (121-MER) ribozyme, ([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-26
2.7 Å125(15) 2HO7|B, 2Z75|B, 3B4B|B, 4MEG|B, 2GCS|B, 2H0S|B, 2H0X|B, 2HO6|B, 2Z74|B, 3B4A|B, 3B4C|B, 4MEH|B, 2GCV|B, 2H0W|B, 2H0Z|B
72NR_20.0_12099.1
Exact match
Bacillus virus phi29
1FOQ|A (1FOQ)
 • BACTERIOPHAGE PHI29 PROHEAD RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2000-12-22
 • Standardized name: Bacteriophage pRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00044
20.0 Å120(1) 1FOQ|A
73NR_20.0_64240.1
Exact match
Escherichia coli
1C2X|C (1C2X)
 • 5S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2000-04-10
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
7.5 Å120(1) 1C2X|C
74NR_20.0_98280.1
Exact match
Bacillus subtilis
4KQY|A (4KQY)
 • YitJ S box/SAM-I riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-08-07
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
3.0 Å119(1) 4KQY|A
75NR_20.0_66658.1
Exact match
Escherichia coli
3IZZ|B (3IZZ)
 • Helix 69, 71, 89, 92, 95 (Large Subunit)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-03-30
10.8 Å118(1) 3IZZ|B
76NR_20.0_90485.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J0P|2 (3J0P)
 • 60S ribosomal RNA fragment
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-11-16
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
10.6 Å112(4) 3J0O|2, 3J0Q|2, 3J0L|2, 3J0P|2
77NR_20.0_13060.1
Exact match
Escherichia coli
3J46|4 (3J46)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
10.1 Å108(2) 3J45|5, 3J46|4
78NR_20.0_93774.1
Exact match
Deinococcus radiodurans
2XXA|F (2XXA)
 • 4.5S RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-02
 • Standardized name: SSRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
3.9 Å106(1) 2XXA|F
79NR_20.0_13206.1
Exact match
marine metagenome
4FRN|A (4FRN)
 • Cobalamin riboswitch aptamer domain
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
3.4 Å102(1) 4FRN|A
80NR_20.0_74577.1
Exact match
Oceanobacillus iheyensis
4LCK|C (4LCK)
 • T-BOX RIBOSWITCH STEM I
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
3.2 Å102(1) 4LCK|C
81NR_20.0_56263.1
Exact match
[Eubacterium] siraeum
3SUX|X (3SUX)
 • Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-14
 • Standardized name: THF riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01831
2.9 Å101(3) 3SUH|X, 3SUY|X, 3SUX|X
82NR_20.0_63437.1
Exact match
synthetic construct
1YSH|B (1YSH)
 • RNA (101-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-07-05
9.5 Å101(1) 1YSH|B
83NR_20.0_65387.1
Exact match
2GTT|W (2GTT)
 • RNA (99-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-19
3.5 Å99(1) 2GTT|W
84NR_20.0_67247.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3W3S|B (3W3S)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-13
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01852
3.1 Å99(1) 3W3S|B
85NR_20.0_82564.1
Exact match
4OO8|B (4OO8)
 • RNA (97-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-26
2.5 Å98(1) 4OO8|B
86NR_20.0_91900.2
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
2V3C|M (2V3C)
 • 7S.S SRP RNA, RNA (101-MER), 7S RNA, SRP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-04
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00169
2.5 Å97(4) 1Z43|A, 3NDB|M, 1LNG|B, 2V3C|M
87NR_20.0_59285.1
Exact match
Saccharolobus solfataricus
3KTW|C (3KTW)
 • SRP RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-16
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01856
3.2 Å96(1) 3KTW|C
88NR_20.0_70382.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
3W1K|F (3W1K)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01852
7.5 Å95(1) 3W1K|F
89NR_20.0_10521.1
Exact match
Thermus thermophilus
1SER|T (1SER)
 • TRNASER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1994-04-30
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å94(1) 1SER|T
90NR_20.0_32507.2
Exact match
3GX7|A (3GX7)
 • SAM-I riboswitch, RNA (94-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-12
3.0 Å94(10) 3IQP|A, 2YDH|A, 3GX3|A, 3GX6|A, 3IQN|A, 3IQR|A, 2GIS|A, 3GX2|A, 3GX5|A, 3GX7|A
91NR_20.0_42244.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
4B5R|A (4B5R)
 • SAM-I RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-30
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
3.0 Å94(1) 4B5R|A
92NR_20.0_75613.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
4AOB|A (4AOB)
 • SAM-I RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-09
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
3.0 Å94(1) 4AOB|A
93NR_20.0_35069.1
Exact match
3IWN|A (3IWN)
 • C-di-GMP riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-10
3.2 Å93(1) 3IWN|A
94NR_20.0_06639.1
Exact match
Methanopyrus kandleri
3ADB|C (3ADB)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-28
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01852
2.8 Å92(2) 3ADD|C, 3ADB|C
95NR_20.0_19576.1
Exact match
1M5P|B (1M5P)
 • RNA HAIRPIN RIBOZYME
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-10-12
2.6 Å92(4) 1M5O|B, 1M5V|B, 1M5K|B, 1M5P|B
96NR_20.0_31824.1
Exact match
3CUN|C (3CUN)
 • RNA (92-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
3.0 Å92(2) 3CUL|C, 3CUN|C
97NR_20.0_73688.1
Exact match
Vibrio cholerae
3UD3|R (3UD3)
 • c-di-GMP Riboswitch, G20A mutant c-di-GM[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
3.1 Å92(10) 3MUM|R, 3MUT|R, 3MXH|R, 3UCZ|R, 3UD4|R, 3IRW|R, 3MUR|R, 3MUV|R, 3UCU|R, 3UD3|R
98NR_20.0_96984.1
Exact match
Methanopyrus kandleri
3ADC|C (3ADC)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-28
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01852
2.9 Å92(1) 3ADC|C
99NR_20.0_90666.2
Exact match
Homo sapiens
3A3A|A (3A3A)
 • selenocysteine tRNA, tRNASec, tRNA(Sec)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-11
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01852
3.1 Å90(3) 3RG5|A, 3HL2|E, 3A3A|A
100NR_20.0_42630.1
Exact match
4LW0|A (4LW0)
 • Tetrahydrofolate riboswitch, THF riboswi[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-19
1.9 Å89(7) 4LVV|A, 4LVX|A, 4LVZ|A, 3SD3|A, 4LVW|A, 4LVY|A, 4LW0|A
101NR_20.0_13476.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J5Y|D (3J5Y)
 • tRNA-Leu
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-12-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
9.7 Å88(1) 3J5Y|D
102NR_20.0_26444.1
Exact match
1WZ2|C (1WZ2)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-06
3.2 Å88(1) 1WZ2|C
103NR_20.0_50893.1
Exact match
2ZZM|B (2ZZM)
 • RNA (84-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-15
2.7 Å88(1) 2ZZM|B
104NR_20.0_83215.1
Exact match
Escherichia coli
3ZN8|G (3ZN8)
 • 4.5 S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-03-06
 • Standardized name: SSRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
12.0 Å88(1) 3ZN8|G
105NR_20.0_86725.1
Exact match
Vibrio cholerae
3OXJ|A (3OXJ)
 • Domain II of glycine riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
3.2 Å88(9) 3OWI|A, 3OWZ|A, 3OXB|A, 3OXE|A, 3OXM|A, 3OWW|A, 3OX0|A, 3OXD|A, 3OXJ|A
106NR_20.0_14016.1
Exact match
4BYQ|N (4BYQ)
 • EUKARYOTIC RIBOSOMAL L1_RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-11-20
87(1) 4BYQ|N
107NR_20.0_18847.1
Exact match
2NRE|F (2NRE)
 • leucyl tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-15
4.0 Å87(1) 2NRE|F
108NR_20.0_30096.3
Exact match
4ARI|B (4ARI)
 • transfer RNA, TRNA-LEU UAA ISOACCEPTOR, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.1 Å87(9) 2NQP|F, 3ZJT|B, 3ZJV|B, 4ARC|B, 4AS1|B, 3ZGZ|B, 3ZJU|B, 4AQ7|B, 4ARI|B
109NR_20.0_83392.1
Exact match
2NR0|E (2NR0)
 • leucyl tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-15
3.9 Å87(1) 2NR0|E
110NR_20.0_03294.1
Exact match
4MGN|A (4MGN)
 • glyQS T box riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
3.2 Å86(1) 4MGN|A
111NR_20.0_46478.1
Exact match
Thermus thermophilus
1H3E|B (1H3E)
 • WILD-TYPE TRNATYR(GUA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-10-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å86(1) 1H3E|B
112NR_20.0_82497.1
Exact match
Thermus thermophilus
486D|F (486D)
 • PENULTIMATE STEM OF 16S RRNA IN THE 70S [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-10-04
7.5 Å85(1) 486D|F
113NR_20.0_03328.1
Exact match
Hepacivirus C,synthetic construct
3T4B|A (3T4B)
 • HCV IRES pseudoknot domain plus crystall[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
3.6 Å84(1) 3T4B|A
114NR_20.0_38943.1
Exact match
marine metagenome
4FRG|B (4FRG)
 • cobalamin riboswitch aptamer domain
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
3.0 Å84(1) 4FRG|B
115NR_20.0_22118.1
Exact match
3K0J|E (3K0J)
 • thi-box riboswitch, RNA (87-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-12-22
3.1 Å83(7) 2HOK|A, 2HOM|A, 2HOP|A, 2HOJ|A, 2HOL|A, 2HOO|A, 3K0J|E
116NR_20.0_36291.1
Exact match
Thermus thermophilus
2BYT|B (2BYT)
 • TRNALEU TRANSCRIPT WITH ANTICODON CAG, T[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-15
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å83(3) 2BTE|B, 2V0G|B, 2BYT|B
117NR_20.0_33429.1
Exact match
3AM1|B (3AM1)
 • ASL-truncated tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
2.4 Å81(1) 3AM1|B
118NR_20.0_42929.1
Exact match
2GDI|X (2GDI)
 • TPP riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-04
2.1 Å80(1) 2GDI|X
119NR_20.0_53205.1
Exact match
Thermus thermophilus
3UMY|B (3UMY)
 • RNA (80-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-31
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
1.9 Å80(3) 3U56|B, 3U4M|B, 3UMY|B
120NR_20.0_84914.1
Exact match
4GCW|B (4GCW)
 • TRNA(THR)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-31
3.0 Å79(2) 2FK6|R, 4GCW|B
121NR_20.0_23011.1
Exact match
Archaeoglobus fulgidus
3AMT|B (3AMT)
 • RNA (78-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
2.9 Å78(2) 3AMU|B, 3AMT|B
122NR_20.0_73828.1
Exact match
2ZUF|B (2ZUF)
 • tRNA-Arg
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
2.3 Å78(2) 2ZUE|B, 2ZUF|B
123NR_20.0_03432.1
Exact match
Lactobacillus rhamnosus
4JF2|A (4JF2)
 • PreQ1-II Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-17
2.3 Å77(1) 4JF2|A
124NR_20.0_20063.1
Exact match
Thermus thermophilus
1H4S|T (1H4S)
 • TRNAPRO(CGG)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-18
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å77(2) 1H4Q|T, 1H4S|T
125NR_20.0_22430.1
Exact match
1J2B|C (1J2B)
 • tRNA(Val)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-05-27
3.3 Å77(1) 1J2B|C
126NR_20.0_25249.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
3D2G|A (3D2G)
 • NUCLEIC ACID, TPP-specific riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
 • Standardized name: TPP riboswitch (THI element)
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00059
2.3 Å77(4) 3D2X|A, 2CKY|A, 3D2V|A, 3D2G|A
127NR_20.0_42310.1
Exact match
Escherichia coli
1EFW|C (1EFW)
 • ASPARTYL TRNA, ASPARTYL-TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å77(2) 1C0A|B, 1EFW|C
128NR_20.0_57239.2
Exact match
synthetic construct
3V11|D (3V11)
 • FORMYL-METHIONYL-TRNAFMET2, Initiator tR[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-28
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
5.0 Å77(5) 3CW5|A, 3DEG|B, 2FMT|C, 3CW6|A, 3V11|D
129NR_20.0_59819.1
Exact match
Escherichia coli
3QSY|D (3QSY)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-21
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.2 Å77(1) 3QSY|D
130NR_20.0_60398.1
Exact match
1J1U|B (1J1U)
 • tRNA(Tyr)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
2.0 Å77(1) 1J1U|B
131NR_20.0_71579.1
Exact match
3A2K|C (3A2K)
 • bacterial tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-20
3.7 Å77(1) 3A2K|C
132NR_20.0_01691.4
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1I9V|A (1I9V)
 • TRANSFER RNA (PHE), PHENYLALANINE TRANSF[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.6 Å76(20) 1ML5|a, 1OB5|B, 1TN1|A, 1TRA|A, 1ZO1|F, 3IZY|N, 1EHZ|A, 4TNA|A, 1FCW|A, 6TNA|A, 1MJ1|C, 1OB2|B, 1SZ1|E, 1TN2|A, 1TTT|D, 1ZO3|A, 3WC2|P, 1EVV|A, 4TRA|A, 1I9V|A
133NR_20.0_09774.1
Exact match
2DET|C (2DET)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-08-15
3.4 Å76(3) 2DER|C, 2DEU|C, 2DET|C
134NR_20.0_10762.1
Exact match
Thermus thermophilus
3B0V|A (3B0V)
 • tRNA, Thermus thermophilus tRNAPhe
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-14
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å76(2) 3TUP|T, 3B0V|A
135NR_20.0_21076.1
Exact match
1F7U|B (1F7U)
 • TRNA(ARG)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-27
2.2 Å76(2) 1F7V|B, 1F7U|B
136NR_20.0_36679.1
Exact match
Escherichia coli
1QF6|B (1QF6)
 • THREONINE TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-05-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å76(1) 1QF6|B
137NR_20.0_47283.1
Exact match
Thermus thermophilus
3KFU|K (3KFU)
 • tRNA-Asn
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å76(1) 3KFU|K
138NR_20.0_47718.1
Exact match
Thermus thermophilus
3BBV|z (3BBV)
 • tRNA(Phe)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-10-21
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
10.0 Å76(1) 3BBV|z
139NR_20.0_54106.1
Exact match
2DLC|Y (2DLC)
 • T-RNA (76-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-12
2.4 Å76(1) 2DLC|Y
140NR_20.0_65149.1
Exact match
Escherichia coli
4BYS|W (4BYS)
 • tRNA(Phe), Unmodified tRNAPhe, EUKARYOTI[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-11-20
76(6) 2ZXU|C, 3L0U|A, 4BYX|W, 2ZM5|C, 3FOZ|C, 4BYS|W
141NR_20.0_73348.1
Exact match
Thermus thermophilus
2IY5|T (2IY5)
 • TRNA(PHE), TRNAPHE
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(2) 1EIY|C, 2IY5|T
142NR_20.0_99690.1
Exact match
Bos taurus
1FIR|A (1FIR)
 • HIV-1 REVERSE TRANSCRIPTION PRIMER TRNA([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-01-17
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.3 Å76(1) 1FIR|A
143NR_20.0_00861.1
Exact match
1IVS|C (1IVS)
 • TRNA(VAL), tRNA (Val)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-11
2.9 Å75(2) 1GAX|C, 1IVS|C
144NR_20.0_02913.1
Exact match
2CSX|C (2CSX)
 • RNA (75-MER), RNA (74-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-20
2.7 Å75(2) 2CT8|C, 2CSX|C
145NR_20.0_13573.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1YFG|A (1YFG)
 • YEAST INITIATOR TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-09-03
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å75(1) 1YFG|A
146NR_20.0_21442.1
Exact match
1FFY|T (1FFY)
 • ISOLEUCYL-TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-08-07
2.2 Å75(3) 1QU3|T, 1QU2|T, 1FFY|T
147NR_20.0_23606.1
Exact match
2AZX|C (2AZX)
 • 72-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-08-01
2.8 Å75(1) 2AZX|C
148NR_20.0_36838.1
Exact match
1N77|C (1N77)
 • TRNA(GLU), tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-25
2.4 Å75(7) 2CV0|C, 2CV2|C, 1G59|B, 1N78|C, 2CV1|C, 2DXI|C, 1N77|C
149NR_20.0_37913.1
Exact match
1VFG|C (1VFG)
 • RNA (75-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-10
2.8 Å75(1) 1VFG|C
150NR_20.0_50603.1
Exact match
4MGM|A (4MGM)
 • tRNA glycine
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
3.2 Å75(1) 4MGM|A
151NR_20.0_54038.1
Exact match
2ZZN|C (2ZZN)
 • RNA (71-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-15
3.0 Å75(1) 2ZZN|C
152NR_20.0_75763.2
Exact match
synthetic construct
3TRA|A (3TRA)
 • T-RNA-ASP, TRNAASP
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1987-11-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å75(3) 2TRA|A, 1VTQ|A, 3TRA|A
153NR_20.0_75891.1
Exact match
Clostridium acetobutylicum
3Q3Z|A (3Q3Z)
 • c-di-GMP-II riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-11
 • Standardized name: Cyclic di-GMP-II riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01786
2.5 Å75(1) 3Q3Z|A
154NR_20.0_79560.1
Exact match
3WC1|P (3WC1)
 • 75-mer tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
4.2 Å75(1) 3WC1|P
155NR_20.0_88552.1
Exact match
1IL2|C (1IL2)
 • T-RNA (75-MER), ASPARTYL TRANSFER RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-28
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.6 Å75(3) 1ASZ|R, 1ASY|R, 1IL2|C
156NR_20.0_03528.1
Exact match
Escherichia coli
1B23|R (1B23)
 • CYSTEINYL TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å74(1) 1B23|R
157NR_20.0_16166.1
Exact match
3AKZ|E (3AKZ)
 • tRNAGln
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-29
2.9 Å74(2) 3AL0|E, 3AKZ|E
158NR_20.0_22079.1
Exact match
2D6F|E (2D6F)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-11
3.2 Å74(1) 2D6F|E
159NR_20.0_51307.1
Exact match
Escherichia coli
1U0B|A (1U0B)
 • Cysteinyl-tRNA synthetase
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.3 Å74(1) 1U0B|A
160NR_20.0_65528.1
Exact match
Escherichia coli
3MOJ|A (3MOJ)
 • RNA (69-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-04
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.9 Å74(1) 3MOJ|A
161NR_20.0_23526.1
Exact match
Thermotoga maritima
3WFR|C (3WFR)
 • RNA (73-MER), RNA (75-MER), RNA (74-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å73(3) 3WFQ|A, 3WFS|A, 3WFR|C
162NR_20.0_26088.3
Exact match
1QRT|B (1QRT)
 • GLUTAMINYL TRNA, GLUTAMINE TRNA APTAMER,[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-12-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.7 Å72(17) 1QTQ|B, 2RD2|B, 4JXX|B, 4JYZ|B, 1EUY|B, 1GTR|B, 1O0B|B, 1QRS|B, 1QRU|B, 1ZJW|B, 2RE8|B, 4JXZ|B, 1EUQ|B, 1EXD|B, 1GTS|B, 1O0C|B, 1QRT|B
163NR_20.0_28869.1
Exact match
2ZNI|C (2ZNI)
 • bacterial tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-30
3.1 Å72(1) 2ZNI|C
164NR_20.0_42364.1
Exact match
Bos taurus
2AKE|B (2AKE)
 • transfer RNA-Trp
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å72(2) 2DR2|B, 2AKE|B
165NR_20.0_67952.1
Exact match
Hepatitis delta virus
2OJ3|B (2OJ3)
 • RNA (HEPATITIS DELTA VIRUS GENOMIC RIBOZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-27
2.9 Å72(12) 1DRZ|B, 1SJ4|R, 1VBX|B, 1VBZ|B, 1VC5|B, 2OIH|B, 1SJ3|R, 1SJF|B, 1VBY|B, 1VC0|B, 1VC6|B, 2OJ3|B
166NR_20.0_08268.2
Exact match
2DU5|D (2DU5)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-13
3.2 Å71(3) 2DU4|C, 2DU3|D, 2DU5|D
167NR_20.0_16081.1
Exact match
Bacillus subtilis
3LA5|A (3LA5)
 • Adenosine RIboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
1.7 Å71(1) 3LA5|A
168NR_20.0_61354.1
Exact match
2DU6|D (2DU6)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-13
3.3 Å71(1) 2DU6|D
169NR_20.0_79025.1
Exact match
3HAY|E (3HAY)
 • H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
5.0 Å71(1) 3HAY|E
170NR_20.0_91647.1
Exact match
2OIU|P (2OIU)
 • L1 Ribozyme RNA Ligase
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-13
2.6 Å71(1) 2OIU|P
171NR_20.0_92646.1
Exact match
Vibrio vulnificus
1Y26|X (1Y26)
 • Vibrio vulnificus A-riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-28
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.1 Å71(1) 1Y26|X
172NR_20.0_07202.1
Exact match
Bacillus subtilis
3IVN|A (3IVN)
 • A-riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-19
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.8 Å70(1) 3IVN|A
173NR_20.0_40344.1
Exact match
Escherichia coli
2YHQ|R (2YHQ)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-25
70(3) 2YHP|K, 2YHM|K, 2YHQ|R
174NR_20.0_41400.1
Exact match
1KXK|A (1KXK)
 • ai5g group II Self-splicing intron
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-03-22
3.0 Å70(1) 1KXK|A
175NR_20.0_73473.1
Exact match
2QUW|B (2QUW)
 • Hammerhead ribozyme, Hammerhead ribozyme[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-15
2.2 Å69(2) 2QUS|A, 2QUW|B
176NR_20.0_94605.1
Exact match
3EPL|E (3EPL)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-04
3.6 Å69(4) 3EPH|E, 3EPK|E, 3EPJ|E, 3EPL|E
177NR_20.0_28860.4
Exact match
Bacillus subtilis
3GAO|A (3GAO)
 • Bacillus subtilis xpt, 65-MER, Guanine r[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
1.9 Å68(24) 3GES|A, 1Y27|X, 3GOT|A, 2EES|A, 4FEJ|B, 2EEU|A, 4FEN|B, 2EEW|A, 4FEP|B, 2XNZ|A, 3FO4|A, 3G4M|A, 3GER|A, 3GOG|A, 2B57|A, 4FE5|B, 2EET|A, 4FEL|B, 2EEV|A, 4FEO|B, 2G9C|A, 3DS7|A, 3FO6|A, 3GAO|A
178NR_20.0_54713.1
Exact match
3SKL|A (3SKL)
 • RNA (68-MER), RNA (66-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
2.9 Å68(8) 3SKT|A, 3SKZ|A, 3SLQ|A, 3SKI|A, 3SKR|A, 3SKW|A, 3SLM|A, 3SKL|A
179NR_20.0_60095.1
Exact match
1P6V|B (1P6V)
 • 45-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-12
3.2 Å68(1) 1P6V|B
180NR_20.0_95020.1
Exact match
2Y9B|V (2Y9B)
 • HOMO SAPIENS U4A SNRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-11
68(4) 2Y9D|V, 2Y9A|V, 2Y9C|V, 2Y9B|V
181NR_20.0_15811.1
Exact match
3RKF|A (3RKF)
 • Guanine riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
2.5 Å67(1) 3RKF|A
182NR_20.0_60606.1
Exact match
3ICQ|D (3ICQ)
 • RNA (62-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
3.2 Å67(1) 3ICQ|D
183NR_20.0_30154.1
Exact match
3R4F|A (3R4F)
 • pRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-04-20
3.5 Å66(1) 3R4F|A
184NR_20.0_43250.1
Exact match
2HVY|E (2HVY)
 • H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-12
2.3 Å65(1) 2HVY|E
185NR_20.0_86270.1
Exact match
3EGZ|B (3EGZ)
 • Tetracycline aptamer and artificial ribo[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-28
2.2 Å65(1) 3EGZ|B
186NR_20.0_45602.1
Exact match
Homo sapiens
3NKB|B (3NKB)
 • The hepatitis delta virus ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-01
1.9 Å64(1) 3NKB|B
187NR_20.0_22447.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2WW9|D (2WW9)
 • 25S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-08
 • Standardized name: 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00002
8.6 Å63(2) 2WWA|D, 2WW9|D
188NR_20.0_41288.1
Exact match
Triticum aestivum
2WWB|D (2WWB)
 • 5.8S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-08
 • Standardized name: 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00002
6.5 Å63(1) 2WWB|D
189NR_20.0_43014.1
Exact match
2CZJ|B (2CZJ)
 • tmRNA (63-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-31
3.0 Å63(1) 2CZJ|B
190NR_20.0_91679.1
Exact match
3HAX|E (3HAX)
 • H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
2.1 Å63(1) 3HAX|E
191NR_20.0_44449.1
Exact match
3RW6|F (3RW6)
 • constitutive transport element(CTE)of Ma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
2.3 Å62(1) 3RW6|F
192NR_20.0_02146.1
Exact match
Xenopus laevis
1UN6|E (1UN6)
 • 5S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-20
3.1 Å61(1) 1UN6|E
193NR_20.0_68413.1
Exact match
4M4O|B (4M4O)
 • RNA (59-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
2.0 Å59(1) 4M4O|B
194NR_20.0_04445.1
Exact match
3LWV|D (3LWV)
 • RNA (58-MER), H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-14
2.5 Å58(6) 3HJW|D, 3LWP|D, 3LWR|D, 3LWO|D, 3LWQ|D, 3LWV|D
195NR_20.0_14749.1
Exact match
Haloarcula marismortui
2JQ7|B (2JQ7)
 • 23S RRNA FRAGMENT, 58 NUCLEOTIDE RIBOSOM[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-07-03
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
58(8) 1HC8|C, 1OLN|C, 1Y39|C, 3J0D|A, 1C04|E, 1MMS|C, 1QA6|C, 2JQ7|B
196NR_20.0_21083.1
Exact match
Thermus thermophilus
1KUQ|B (1KUQ)
 • RRNA FRAGMENT, 16S RIBOSOMAL RNA FRAGMEN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-24
2.8 Å57(3) 1F7Y|B, 1DK1|B, 1KUQ|B
197NR_20.0_25677.3
Exact match
Fusobacterium nucleatum
3F2W|X (3F2W)
 • FMN RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-01-27
3.5 Å57(11) 3F2Y|X, 3F4E|Y, 3F4H|Y, 2YIF|Z, 3F2T|X, 3F2X|X, 3F30|X, 3F4G|Y, 2YIE|Z, 3F2Q|X, 3F2W|X
198NR_20.0_73470.1
Exact match
4JRC|A (4JRC)
 • Distal Stem I region of the glyQS T box [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
2.7 Å57(1) 4JRC|A
199NR_20.0_51288.1
Exact match
1GTN|W (1GTN)
 • (GAGCC)11G 56-NUCLEOTIDE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-05
2.5 Å56(1) 1GTN|W
200NR_20.0_16676.1
Exact match
1MZP|B (1MZP)
 • fragment of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-01-21
2.7 Å55(1) 1MZP|B
201NR_20.0_16974.1
Exact match
1GTF|W (1GTF)
 • SINGLE STRANDED RNA (55-MER), (GAGUU)10G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-05
1.8 Å55(2) 1C9S|W, 1GTF|W
202NR_20.0_69224.1
Exact match
4K27|U (4K27)
 • Myotonic Dystrophy Type 2 RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-27
2.4 Å55(1) 4K27|U
203NR_20.0_69885.1
Exact match
Ralstonia solanacearum
3NPQ|A (3NPQ)
 • S-ADENOSYLHOMOCYSTEINE RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-06
2.2 Å54(2) 3NPN|A, 3NPQ|A
204NR_20.0_49058.1
Exact match
3E5F|A (3E5F)
 • SMK box (SAM-III) Riboswitch, SMK box (S[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-07
2.7 Å53(3) 3E5E|A, 3E5C|A, 3E5F|A
205NR_20.0_65885.1
Exact match
1KH6|A (1KH6)
 • JIIIabc
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-26
2.9 Å53(1) 1KH6|A
206NR_20.0_32156.1
Exact match
Thermotoga petrophila
4ENB|A (4ENB)
 • Fluoride riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-09
 • Standardized name: Fluoride riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01734
2.3 Å52(5) 3VRS|A, 4ENA|A, 4ENC|A, 4EN5|A, 4ENB|A
207NR_20.0_75012.1
Exact match
2QWY|A (2QWY)
 • SAM-II riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-22
2.8 Å52(1) 2QWY|A
208NR_20.0_55441.1
Exact match
Homo sapiens
1E8O|E (1E8O)
 • 7SL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-08
3.2 Å50(1) 1E8O|E
209NR_20.0_62771.2
Exact match
synthetic construct
2PXU|B (2PXU)
 • 4.5 S RNA DOMAIN IV, 4.5S RNA DOMAIN IV,[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-08-07
2.5 Å49(15) 2XKV|B, 1DUL|B, 2PXB|B, 2PXE|B, 2PXK|B, 2PXP|B, 2PXT|B, 2PXV|B, 3LQX|B, 1HQ1|B, 2PXD|B, 2PXF|B, 2PXL|B, 2PXQ|B, 2PXU|B
210NR_20.0_81067.1
Exact match
1U63|B (1U63)
 • 49 NT FRAGMENT OF MRNA FOR L1
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-04-12
3.4 Å49(1) 1U63|B
211NR_20.0_13930.1
Exact match
Escherichia coli
4C7O|E (4C7O)
 • SRP RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-20
2.6 Å48(1) 4C7O|E
212NR_20.0_38562.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
2VPL|B (2VPL)
 • FRAGMENT OF MRNA FOR L1-OPERON CONTAININ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-23
2.3 Å48(1) 2VPL|B
213NR_20.0_08717.1
Exact match
Saccharolobus solfataricus
1QZW|B (1QZW)
 • 7S RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-18
4.1 Å47(1) 1QZW|B
214NR_20.0_55113.1
Exact match
1XJR|A (1XJR)
 • s2m RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-02-01
2.7 Å47(1) 1XJR|A
215NR_20.0_66754.1
Exact match
1S03|A (1S03)
 • 47-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-25
2.7 Å47(1) 1S03|A
216NR_20.0_04781.1
Exact match
3CIY|C (3CIY)
 • 46-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
3.4 Å46(1) 3CIY|C
217NR_20.0_67775.1
Exact match
3IAB|R (3IAB)
 • P3 domain of the RNA component of RNase [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.7 Å46(1) 3IAB|R
218NR_20.0_76373.1
Exact match
2NUE|C (2NUE)
 • 46-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-20
2.9 Å46(1) 2NUE|C
219NR_20.0_36132.1
Exact match
1DUH|A (1DUH)
 • 4.5S RNA DOMAIN IV
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-08
2.7 Å45(1) 1DUH|A
220NR_20.0_51635.1
Exact match
4IFD|R (4IFD)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-06
2.8 Å45(1) 4IFD|R
221NR_20.0_53551.1
Exact match
Indiana vesiculovirus
2WYY|R (2WYY)
 • POLY-URIDINE
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-02-16
10.6 Å45(1) 2WYY|R
222NR_20.0_58239.1
Exact match
3PTX|R (3PTX)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.0 Å45(1) 3PTX|R
223NR_20.0_74987.1
Exact match
3PU4|R (3PU4)
 • 45-MER, RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.0 Å45(3) 3HHZ|R, 2GIC|R, 3PU4|R
224NR_20.0_79396.1
Exact match
synthetic construct
4BHH|R (4BHH)
 • POLY-URIDINE 45-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
3.4 Å45(1) 4BHH|R
225NR_20.0_82989.1
Exact match
4J1G|E (4J1G)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-10
2.8 Å45(1) 4J1G|E
226NR_20.0_91261.1
Exact match
4M6D|B (4M6D)
 • aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.7 Å45(1) 4M6D|B
227NR_20.0_93294.1
Exact match
synthetic construct
3PU1|R (3PU1)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.1 Å45(1) 3PU1|R
228NR_20.0_98490.1
Exact match
synthetic construct
3PU0|R (3PU0)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.1 Å45(1) 3PU0|R
229NR_20.0_08080.1
Exact match
Escherichia coli
3ZLA|I (3ZLA)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
3.2 Å44(1) 3ZLA|I
230NR_20.0_71569.1
Exact match
1G1X|E (1G1X)
 • 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-10-30
2.6 Å44(1) 1G1X|E
231NR_20.0_97824.2
Exact match
3ZD5|A (3ZD5)
 • Hammerhead Ribozyme, HAMMERHEAD RIBOZYME[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
2.2 Å43(4) 3ZD4|A, 3ZP8|A, 2OEU|A, 3ZD5|A
232NR_20.0_37741.1
Exact match
4JNG|L (4JNG)
 • RNA (42-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
2.1 Å42(1) 4JNG|L
233NR_20.0_93975.1
Exact match
3P22|A (3P22)
 • Core ENE hairpin from KSHV PAN RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
2.5 Å40(1) 3P22|A
234NR_20.0_98082.1
Exact match
synthetic construct
3PLA|G (3PLA)
 • C/D guide RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-26
3.2 Å40(1) 3PLA|G
235NR_20.0_56488.1
Exact match
2ZY6|A (2ZY6)
 • phenylalanyl transfer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-30
1.8 Å39(1) 2ZY6|A
236NR_20.0_99182.1
Exact match
2GJE|R (2GJE)
 • guide RNA 40-mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-05
3.4 Å39(1) 2GJE|R
237NR_20.0_71139.1
Exact match
1F1T|A (1F1T)
 • MALACHITE GREEN APTAMER RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-09-04
2.8 Å38(1) 1F1T|A
238NR_20.0_74132.1
Exact match
1ZHO|B (1ZHO)
 • mRNA, 36-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-05-09
2.6 Å38(2) 2HW8|B, 1ZHO|B
239NR_20.0_81490.1
Exact match
1YKV|B (1YKV)
 • Diels-Alder ribozyme, RNA Diels-Alder ri[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-02-22
3.3 Å38(3) 1YKQ|B, 1YLS|B, 1YKV|B
240NR_20.0_24624.1
Exact match
1I6U|C (1I6U)
 • 16S RRNA FRAGMENT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-08-03
2.6 Å37(1) 1I6U|C
241NR_20.0_44018.1
Exact match
1KOG|I (1KOG)
 • Threonyl-tRNA synthetase mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-26
3.5 Å37(1) 1KOG|I
242NR_20.0_88947.1
Exact match
Escherichia coli
2BH2|C (2BH2)
 • 23S RIBOSOMAL RNA 1932-1968
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-30
2.2 Å37(1) 2BH2|C
243NR_20.0_12395.1
Exact match
4H6G|a (4H6G)
 • 35-mer poly(U) RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-07
36(2) 4H6F|a, 4H6G|a
244NR_20.0_24367.1
Exact match
3VJR|B (3VJR)
 • tRNA CCA-acceptor
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-12
2.4 Å36(1) 3VJR|B
245NR_20.0_30076.2
Exact match
3K1V|A (3K1V)
 • 36-MER, PreQ1 riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
2.2 Å36(3) 3FU2|A, 2L1V|A, 3K1V|A
246NR_20.0_35050.1
Exact match
Pectobacterium atrosepticum
2XDB|G (2XDB)
 • TOXI
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
2.6 Å36(3) 2XD0|G, 2XDD|F, 2XDB|G
247NR_20.0_05882.1
Exact match
synthetic construct
4FNJ|A (4FNJ)
 • RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
2.0 Å35(1) 4FNJ|A
248NR_20.0_08928.1
Exact match
4K4W|B (4K4W)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*GP*AP*GP*AP*UP*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.7 Å35(1) 4K4W|B
249NR_20.0_19232.1
Exact match
2JEA|C (2JEA)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-03
2.3 Å35(1) 2JEA|C
250NR_20.0_21666.1
Exact match
4H5O|K (4H5O)
 • 35-mer poly(U) RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-07
3.9 Å35(1) 4H5O|K
251NR_20.0_34601.1
Exact match
3OUY|C (3OUY)
 • RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
2.7 Å35(1) 3OUY|C
252NR_20.0_42974.1
Exact match
1DDY|A (1DDY)
 • VITAMIN B12 BINDING RNA, RNA APTAMER, 35[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-01-01
3.0 Å35(2) 1ET4|A, 1DDY|A
253NR_20.0_45984.1
Exact match
3R9X|C (3R9X)
 • RNA301
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.8 Å35(1) 3R9X|C
254NR_20.0_48057.1
Exact match
Kneallhazia solenopsae
4C4W|D (4C4W)
 • TSKT-23
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
3.0 Å35(1) 4C4W|D
255NR_20.0_87781.1
Exact match
3ID5|D (3ID5)
 • half C/D RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
4.0 Å35(1) 3ID5|D
256NR_20.0_94789.1
Exact match
4K50|B (4K50)
 • RNA (33-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.9 Å35(1) 4K50|B
257NR_20.0_14151.1
Exact match
1HMH|A (1HMH)
 • HAMMERHEAD RIBOZYME-RNA STRAND
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-12-07
2.6 Å34(1) 1HMH|A
258NR_20.0_29230.1
Exact match
Bacillus thuringiensis
4ATO|G (4ATO)
 • TOXI
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-26
 • Standardized name: ToxI antitoxin
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02519
2.2 Å34(1) 4ATO|G
259NR_20.0_48489.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
3NMU|D (3NMU)
 • RNA (34-MER), RNA (5'-R(*CP*UP*CP*UP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
2.7 Å34(2) 3NVI|E, 3NMU|D
260NR_20.0_48853.2
Exact match
3OVS|C (3OVS)
 • RNA (34-MER), RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
2.8 Å34(4) 3OV7|C, 3OVB|C, 3OVA|C, 3OVS|C
261NR_20.0_61571.1
Exact match
synthetic construct
4B3Q|R (4B3Q)
 • TEMPLATE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-16
5.0 Å34(1) 4B3Q|R
262NR_20.0_76482.1
Exact match
3NVK|K (3NVK)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*CP*GP*UP*UP*GP*AP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-20
3.2 Å34(1) 3NVK|K
263NR_20.0_80391.1
Exact match
synthetic construct
4B3P|R (4B3P)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-16
4.8 Å34(1) 4B3P|R
264NR_20.0_82571.1
Exact match
3R9W|B (3R9W)
 • RNA301
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.1 Å34(1) 3R9W|B
265NR_20.0_93821.1
Exact match
Escherichia coli
1MJI|C (1MJI)
 • 5S rRNA fragment
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-01-21
2.5 Å34(1) 1MJI|C
266NR_20.0_08010.1
Exact match
3Q50|A (3Q50)
 • PreQ1 riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
2.8 Å33(3) 3GCA|A, 3Q51|A, 3Q50|A
267NR_20.0_58741.1
Exact match
3AOH|Q (3AOH)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*AP*AP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
4.1 Å33(1) 3AOH|Q
268NR_20.0_82574.1
Exact match
2OZB|C (2OZB)
 • RNA comprising the 5' Stem-Loop RNA of [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-20
2.6 Å33(1) 2OZB|C
269NR_20.0_09194.1
Exact match
Homo sapiens
3SIV|C (3SIV)
 • U4atac snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.3 Å32(1) 3SIV|C
270NR_20.0_31968.1
Exact match
Escherichia coli
3BO1|C (3BO1)
 • Preprotein translocase secG subunit
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-12-09
9.6 Å32(2) 3BO0|C, 3BO1|C
271NR_20.0_55108.1
Exact match
3AOI|Q (3AOI)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*GP*GP*AP*AP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
4.3 Å32(1) 3AOI|Q
272NR_20.0_61776.1
Exact match
Canis lupus
3DKN|C (3DKN)
 • Preprotein translocase subunit secG
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-08-19
8.7 Å32(1) 3DKN|C
273NR_20.0_81940.2
Exact match
2DRB|B (2DRB)
 • tRNA (32-MER), tRNA (33-MER), tRNA (34-M[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-14
2.8 Å32(18) 2ZH1|B, 2ZH3|B, 2ZH5|B, 2ZH7|B, 2ZH9|B, 2DR5|B, 2ZHB|B, 2DR8|B, 2DRA|B, 2DVI|B, 2ZH2|B, 2ZH4|B, 2ZH6|B, 2ZH8|B, 2ZHA|B, 2DR7|B, 2DR9|B, 2DRB|B
274NR_20.0_22861.1
Exact match
2B63|R (2B63)
 • 31-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-12-06
3.8 Å31(1) 2B63|R
275NR_20.0_62496.1
Exact match
Escherichia coli
357D|C (357D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*AP*UP*GP*CP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-12-01
3.5 Å31(2) 364D|C, 357D|C
276NR_20.0_68886.3
Exact match
1JBT|C (1JBT)
 • 31-mer SRD RNA analog, 29-MER SARCIN/RIC[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
2.7 Å31(2) 1JBR|D, 1JBT|C
277NR_20.0_19187.3
Exact match
3CQS|C (3CQS)
 • 29-mer Loop A and Loop B Ribozyme strand[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-20
2.8 Å30(16) 3I2Q|C, 3I2S|C, 4G6P|B, 3B5A|B, 3B5S|B, 3BBI|B, 3BBM|B, 3CR1|C, 3I2R|C, 3I2U|C, 4G6S|B, 3B58|B, 3B5F|B, 3B91|B, 3BBK|B, 3CQS|C
278NR_20.0_42709.1
Exact match
1XOK|A (1XOK)
 • alfalfa mosaic virus RNA 3' UTR
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-01-04
3.0 Å30(1) 1XOK|A
279NR_20.0_71268.1
Exact match
1HVU|C (1HVU)
 • RNA (33 NUCLEOTIDE RNA PSEUDOKNOT)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
4.8 Å30(1) 1HVU|C
280NR_20.0_79586.1
Exact match
3SNP|C (3SNP)
 • ferritin H IRE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-27
2.8 Å30(1) 3SNP|C
281NR_20.0_14692.1
Exact match
3SN2|B (3SN2)
 • transferrin receptor iron regulatory ele[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-23
3.0 Å29(1) 3SN2|B
282NR_20.0_19407.1
Exact match
synthetic construct
4GZZ|R (4GZZ)
 • RNA transcript
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-13
4.3 Å29(2) 4GZY|R, 4GZZ|R
283NR_20.0_33280.1
Exact match
Thermus thermophilus
4C9D|C (4C9D)
 • R3 REPEAT RNA CLEAVAGE PRODUCT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
3.0 Å29(1) 4C9D|C
284NR_20.0_38079.1
Exact match
1JID|B (1JID)
 • HELIX 6 OF HUMAN SRP RNA, SRP19 binding [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-19
1.8 Å29(2) 1L1W|A, 1JID|B
285NR_20.0_46264.1
Exact match
1OOA|C (1OOA)
 • RNA aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-07-22
2.5 Å29(1) 1OOA|C
286NR_20.0_64944.1
Exact match
1JBS|C (1JBS)
 • 29-mer sarcin/ricin domain RNA analog
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
2.0 Å29(1) 1JBS|C
287NR_20.0_72719.1
Exact match
3B31|A (3B31)
 • RNA (29-MER), Domain 3 of the cricket pa[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-12-25
2.4 Å29(4) 3MJA|B, 3MJ3|B, 3MJB|A, 3B31|A
288NR_20.0_82767.1
Exact match
1D4R|A (1D4R)
 • 29-MER OF MODIFIED SRP RNA HELIX 6
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
2.0 Å29(1) 1D4R|A
289NR_20.0_01408.1
Exact match
437D|A (437D)
 • RNA pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-03
1.6 Å28(3) 1L3D|A, 1L2X|A, 437D|A
290NR_20.0_02137.1
Exact match
Homo sapiens
3SIU|C (3SIU)
 • U4atac snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
2.6 Å28(1) 3SIU|C
291NR_20.0_22316.2
Exact match
2NUF|C (2NUF)
 • 28-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-20
2.5 Å28(2) 2EZ6|C, 2NUF|C
292NR_20.0_45260.1
Exact match
3UZS|C (3UZS)
 • C13.28 RNA Aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
4.5 Å28(1) 3UZS|C
293NR_20.0_75933.1
Exact match
Thermus thermophilus
4C8Z|C (4C8Z)
 • R1 REPEAT RNA CLEAVAGE PRODUCT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
2.5 Å28(1) 4C8Z|C
294NR_20.0_86578.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2X7N|A (2X7N)
 • SARCIN-RICIN LOOP
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-03-31
11.8 Å28(1) 2X7N|A
295NR_20.0_16769.1
Exact match
4M2Z|C (4M2Z)
 • RNA10, RNA12
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.9 Å27(2) 4M30|C, 4M2Z|C
296NR_20.0_23593.1
Exact match
synthetic construct
4B3O|R (4B3O)
 • 5'-R(*AP*UP*GP*AP*3DRP*GP*GP*CP*CP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-16
3.3 Å27(1) 4B3O|R
297NR_20.0_36725.1
Exact match
430D|A (430D)
 • Sarcin/Ricin 28S rRNA, SARCIN/RICIN LOOP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-10-07
2.1 Å27(3) 1Q96|A, 1Q93|A, 430D|A
298NR_20.0_64365.2
Exact match
3DW4|A (3DW4)
 • SARCIN/RICIN DOMAIN FROM 23 S RRNA, Sarc[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-24
1.0 Å27(11) 3DW6|A, 3S7C|A, 480D|A, 1MSY|A, 3DVZ|A, 3DW5|A, 3DW7|A, 3S8U|A, 483D|A, 1Q9A|A, 3DW4|A
299NR_20.0_00327.1
Exact match
2F8T|C (2F8T)
 • 26-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-31
3.1 Å26(1) 2F8T|C
300NR_20.0_02845.3
Exact match
3OLB|B (3OLB)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-22
2.4 Å26(5) 3OL6|B, 3OLA|B, 4K4Z|B, 3OL9|B, 3OLB|B
301NR_20.0_21249.1
Exact match
3DD2|B (3DD2)
 • RNA (26-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-11
1.9 Å26(1) 3DD2|B
302NR_20.0_23372.1
Exact match
387D|A (387D)
 • RNA Pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-26
3.1 Å26(1) 387D|A
303NR_20.0_29860.1
Exact match
4K4V|B (4K4V)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.6 Å26(1) 4K4V|B
304NR_20.0_31047.1
Exact match
2A43|A (2A43)
 • RNA Pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-27
1.3 Å26(1) 2A43|A
305NR_20.0_37499.1
Exact match
Haloarcula marismortui
4BW0|A (4BW0)
 • HMKT-7
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
2.3 Å26(1) 4BW0|A
306NR_20.0_52991.1
Exact match
4K4T|B (4K4T)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.8 Å26(3) 4K4S|B, 3OL7|B, 4K4T|B
307NR_20.0_66489.1
Exact match
2RFK|E (2RFK)
 • guide RNA 2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-02-05
2.9 Å26(1) 2RFK|E
308NR_20.0_68898.1
Exact match
4K4U|B (4K4U)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.9 Å26(1) 4K4U|B
309NR_20.0_83757.1
Exact match
4L8R|A (4L8R)
 • HISTONE MRNA STEM-LOOP
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-10
2.6 Å26(1) 4L8R|A
310NR_20.0_98487.1
Exact match
3OL8|B (3OL8)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-22
2.8 Å26(2) 4K4X|B, 3OL8|B
311NR_20.0_06998.1
Exact match
1RLG|C (1RLG)
 • 25-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-06-01
2.7 Å25(1) 1RLG|C
312NR_20.0_09078.1
Exact match
488D|D (488D)
 • RNA HAMMERHEAD RIBOZYME, 5'-R(*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-03-06
3.1 Å25(9) 1NYI|B, 299D|B, 301D|B, 379D|B, 1MME|B, 1Q29|B, 300D|B, 359D|B, 488D|D
313NR_20.0_18098.1
Exact match
2ANN|B (2ANN)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*CP*GP*GP*AP*UP*CP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-24
2.3 Å25(2) 2ANR|B, 2ANN|B
314NR_20.0_26942.1
Exact match
Pariacoto virus
1F8V|R (1F8V)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-12-06
3.0 Å25(1) 1F8V|R
315NR_20.0_30398.1
Exact match
4HKQ|E (4HKQ)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*AP*GP*AP*GP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-20
3.0 Å25(1) 4HKQ|E
316NR_20.0_43660.1
Exact match
synthetic construct
3WBM|X (3WBM)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.0 Å25(1) 3WBM|X
317NR_20.0_59886.1
Exact match
3HJY|D (3HJY)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
3.7 Å25(1) 3HJY|D
318NR_20.0_92275.1
Exact match
2QUX|C (2QUX)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-12-18
2.4 Å25(1) 2QUX|C
319NR_20.0_02115.1
Exact match
3AGV|S (3AGV)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*(UFT)P*GP*(CFZ)P*(U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-11-10
2.2 Å24(1) 3AGV|S
320NR_20.0_17421.1
Exact match
4K4Y|B (4K4Y)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-29
2.7 Å24(1) 4K4Y|B
321NR_20.0_27769.1
Exact match
Homo sapiens
1A9N|Q (1A9N)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*UP*GP*GP*UP*AP*UP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-09-23
2.4 Å24(1) 1A9N|Q
322NR_20.0_56783.1
Exact match
2NOK|A (2NOK)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP*UP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
3.0 Å24(1) 2NOK|A
323NR_20.0_57008.1
Exact match
3TS2|U (3TS2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*UP*CP*UP*AP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-16
2.0 Å24(1) 3TS2|U
324NR_20.0_62393.1
Exact match
4ILL|C (4ILL)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*UP*AP*AP*UP*CP*UP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-20
2.5 Å24(1) 4ILL|C
325NR_20.0_64746.1
Exact match
3GTP|R (3GTP)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-09
3.9 Å24(1) 3GTP|R
326NR_20.0_66790.1
Exact match
3A6P|D (3A6P)
 • pre-microRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-12-08
2.9 Å24(1) 3A6P|D
327NR_20.0_67416.1
Exact match
2PN4|A (2PN4)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP*UP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-01
2.3 Å24(2) 2PN3|A, 2PN4|A
328NR_20.0_01698.1
Exact match
3TD1|A (3TD1)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
2.1 Å23(1) 3TD1|A
329NR_20.0_08998.1
Exact match
2UWM|C (2UWM)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*UP*GP*CP*CP*GP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-08
2.3 Å23(3) 2PLY|C, 1WSU|E, 2UWM|C
330NR_20.0_14846.1
Exact match
2PJP|B (2PJP)
 • SECIS RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
2.3 Å23(1) 2PJP|B
331NR_20.0_24328.2
Exact match
3C44|A (3C44)
 • HIV-1 DIS(MAL) genomic RNA, 5'-R(*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
2.0 Å23(16) 3FAR|A, 1O3Z|A, 1Y6S|A, 1Y73|A, 1Y95|A, 2OIJ|A, 2OJ0|A, 3DVV|A, 462D|A, 1NLC|A, 1WVD|A, 1Y6T|A, 1Y90|A, 1Y99|A, 2OIY|A, 3C44|A
332NR_20.0_32015.1
Exact match
3TD0|A (3TD0)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
1.6 Å23(1) 3TD0|A
333NR_20.0_52371.1
Exact match
3MEI|A (3MEI)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*GP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-26
2.0 Å23(1) 3MEI|A
334NR_20.0_54628.1
Exact match
Leishmania
4K31|B (4K31)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
1.4 Å23(1) 4K31|B
335NR_20.0_63831.2
Exact match
2B8R|A (2B8R)
 • HIV-1 DIS(Mal)UU RNA, 5'-R(*CP*UP*UP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-25
2.6 Å23(14) 2FCX|A, 2FCZ|A, 1XP7|A, 1XPF|A, 1Y3S|A, 1ZCI|A, 2B8S|A, 2FCY|A, 2FD0|A, 1K9W|A, 1XPE|A, 1Y3O|A, 1YXP|A, 2B8R|A
336NR_20.0_68848.3
Exact match
2O3Y|A (2O3Y)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*UP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
2.7 Å23(4) 2FQN|A, 2O3W|A, 2G5K|A, 2O3Y|A
337NR_20.0_74028.1
Exact match
3BNS|A (3BNS)
 • A site of human mitochondrial ribosome, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
1.9 Å23(3) 3BNR|A, 3BNQ|A, 3BNS|A
338NR_20.0_83276.1
Exact match
2QEK|A (2QEK)
 • HIV-1 subtype F DIS genomic RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
1.8 Å23(1) 2QEK|A
339NR_20.0_84638.1
Exact match
2O3V|A (2O3V)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
2.8 Å23(1) 2O3V|A
340NR_20.0_88799.1
Exact match
3LOA|B (3LOA)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*(5BU)P*GP*GP*UP*GP*AP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-04
2.3 Å23(1) 3LOA|B
341NR_20.0_90167.1
Exact match
1HYS|E (1HYS)
 • 5'-R(*UP*CP*AP*GP*CP*CP*AP*CP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-03-26
3.0 Å23(1) 1HYS|E
342NR_20.0_00189.1
Exact match
2F8S|C (2F8S)
 • 5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*AP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-31
3.0 Å22(1) 2F8S|C
343NR_20.0_14720.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
4ERD|C (4ERD)
 • 5'-R(P*GP*GP*UP*CP*GP*AP*CP*AP*UP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-20
2.6 Å22(1) 4ERD|C
344NR_20.0_18545.1
Exact match
1K8W|B (1K8W)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*AP*CP*GP*GP*UP*(FHU)P*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-12-31
1.9 Å22(4) 1ZL3|B, 1ZE2|C, 2AB4|B, 1K8W|B
345NR_20.0_19253.1
Exact match
4KRF|R (4KRF)
 • RNA (5'-R(P*UP*GP*AP*GP*GP*UP*AP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-19
2.1 Å22(1) 4KRF|R
346NR_20.0_21433.1
Exact match
Escherichia coli
3J0E|A (3J0E)
 • ribosomal 23S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-04-25
9.9 Å22(1) 3J0E|A
347NR_20.0_29284.1
Exact match
3HTX|B (3HTX)
 • 5'-R(*GP*AP*UP*UP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-29
3.1 Å22(1) 3HTX|B
348NR_20.0_31493.1
Exact match
Homo sapiens
1E7K|C (1E7K)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*CP*AP*AP*UP*GP*AP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-02-19
2.9 Å22(1) 1E7K|C
349NR_20.0_44499.1
Exact match
3BOY|D (3BOY)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*AP*GP*UP*UP*UP*UP*UP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-15
1.7 Å22(1) 3BOY|D
350NR_20.0_49755.1
Exact match
Equine infectious anemia virus
2W2H|R (2W2H)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP *GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-09
3.3 Å22(1) 2W2H|R
351NR_20.0_58818.1
Exact match
1NTB|A (1NTB)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*UP*CP*GP*CP*AP*UP*UP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-05-13
2.9 Å22(2) 1NTA|A, 1NTB|A
352NR_20.0_61181.7
Exact match
3S4P|A (3S4P)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*CP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
2.6 Å22(20) 4F8V|A, 1J7T|A, 4GPX|A, 1MWL|A, 4K32|A, 2BE0|A, 2ESI|A, 2ET3|A, 2ET5|A, 2PWT|A, 4F8U|A, 4GPW|A, 1LC4|A, 4GPY|A, 1YRJ|A, 2BEE|A, 2ESJ|A, 2ET4|A, 2F4T|B, 3S4P|A
353NR_20.0_66551.1
Exact match
Escherichia coli
2F4U|A (2F4U)
 • EUBACTERIAL A-SITE, 5'-R(*CP*GP*CP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-05-02
2.6 Å22(3) 2ET8|A, 1O9M|A, 2F4U|A
354NR_20.0_77046.1
Exact match
3BNL|A (3BNL)
 • A site of bacterial ribosome
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.6 Å22(1) 3BNL|A
355NR_20.0_79647.1
Exact match
3FTF|C (3FTF)
 • 5'-R(P*AP*AP*CP*CP*GP*UP*AP*GP*GP*GP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-24
2.8 Å22(2) 3FTE|C, 3FTF|C
356NR_20.0_84477.1
Exact match
3DH3|E (3DH3)
 • stem loop fragment of E. Coli 23S RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-04-28
3.0 Å22(1) 3DH3|E
357NR_20.0_90135.1
Exact match
3BNT|A (3BNT)
 • A site of human mitochondrial ribosome
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.3 Å22(1) 3BNT|A
358NR_20.0_04554.1
Exact match
2I82|E (2I82)
 • 5'-R(*GP*AP*GP*GP*GP*GP*AP*UP*UP*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-21
2.1 Å21(1) 2I82|E
359NR_20.0_22287.1
Exact match
1FEU|C (1FEU)
 • 21 NT FRAGMENT OF 5S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-25
2.3 Å21(1) 1FEU|C
360NR_20.0_24577.1
Exact match
4LGT|E (4LGT)
 • stem-loop of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-20
1.3 Å21(1) 4LGT|E
361NR_20.0_32194.1
Exact match
1RPU|C (1RPU)
 • 5'-R(P*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-13
2.5 Å21(1) 1RPU|C
362NR_20.0_49674.1
Exact match
3BNO|A (3BNO)
 • A site of human ribosome, A site of huma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.4 Å21(3) 3BNN|A, 3BNP|A, 3BNO|A
363NR_20.0_70488.1
Exact match
1URN|P (1URN)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*UP*CP*CP*AP*UP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-03-08
1.9 Å21(1) 1URN|P
364NR_20.0_75639.1
Exact match
2ZKO|C (2ZKO)
 • RNA (5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.7 Å21(1) 2ZKO|C
365NR_20.0_81172.1
Exact match
2ZI0|C (2ZI0)
 • RNA (5'-D(P*AP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-22
2.8 Å21(1) 2ZI0|C
366NR_20.0_83097.1
Exact match
1R9F|B (1R9F)
 • 5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*GP*AP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-27
1.9 Å21(1) 1R9F|B
367NR_20.0_91603.1
Exact match
2F4S|A (2F4S)
 • 5'-R(P*GP*CP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*CP*CP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-05-02
2.8 Å21(2) 2O3X|A, 2F4S|A
368NR_20.0_92801.1
Exact match
3TRZ|U (3TRZ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*CP*AP*GP*GP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-16
2.9 Å21(2) 3TS0|U, 3TRZ|U
369NR_20.0_03778.1
Exact match
4JK0|B (4JK0)
 • 5'-R(P*UP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-12
2.3 Å20(2) 4JGN|E, 4JK0|B
370NR_20.0_05475.1
Exact match
4E48|A (4E48)
 • 5'-R(P*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
2.5 Å20(2) 4JNX|B, 4E48|A
371NR_20.0_05895.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4KRE|R (4KRE)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*UP*AP*UP*UP*AP*AP*A*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-19
1.8 Å20(1) 4KRE|R
372NR_20.0_20268.1
Exact match
1ZBH|E (1ZBH)
 • 5'-R(*CP*CP*GP*GP*CP*UP*CP*UP*UP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-26
3.0 Å20(1) 1ZBH|E
373NR_20.0_22577.1
Exact match
synthetic construct
1Q2R|E (1Q2R)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*CP*AP*CP*GP*GP*CP*UP*(N[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-09-09
2.9 Å20(2) 1Q2S|E, 1Q2R|E
374NR_20.0_22834.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4AL5|B (4AL5)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*AP*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
2.0 Å20(1) 4AL5|B
375NR_20.0_45593.1
Exact match
Homo sapiens
4F3T|R (4F3T)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*AP*AP*GP*UP*GP*CP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-30
2.3 Å20(1) 4F3T|R
376NR_20.0_50870.1
Exact match
4KZ2|B (4KZ2)
 • phi29 pRNA 3WJ core RNA 20 mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-16
3.1 Å20(1) 4KZ2|B
377NR_20.0_52607.1
Exact match
1EC6|C (1EC6)
 • 20-MER RNA HAIRPIN
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-21
2.4 Å20(1) 1EC6|C
378NR_20.0_54886.1
Exact match
2B2D|R (2B2D)
 • 5'-R(*AP*UP*GP*CP*AP*UP*GP*UP*CP*UP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-05-09
2.9 Å20(1) 2B2D|R
379NR_20.0_57845.1
Exact match
4L8H|R (4L8H)
 • RNA operator hairpin
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-02
2.4 Å20(1) 4L8H|R
380NR_20.0_59766.1
Exact match
4AY2|C (4AY2)
 • 5'-R-PPP(GP*GP*CP*GP*CP*GP*GP*CP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-03
2.8 Å20(1) 4AY2|C
381NR_20.0_67451.1
Exact match
361D|A (361D)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*GP*GP*GP*CP*GP*GP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-01
3.0 Å20(1) 361D|A
382NR_20.0_67520.1
Exact match
Pseudomonas phage PRR1
4ANG|R (4ANG)
 • 5'-R(*CP*CP*AP*UP*AP*AP*GP*GP*AP*GP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-27
3.5 Å20(1) 4ANG|R
383NR_20.0_72793.1
Exact match
Hepacivirus C
3TZR|A (3TZR)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP*UP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-21
2.2 Å20(1) 3TZR|A
384NR_20.0_73119.1
Exact match
2QKB|C (2QKB)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*UP*GP*CP*GP*AP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-13
2.4 Å20(1) 2QKB|C
385NR_20.0_77937.1
Exact match
3F73|H (3F73)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*A*CP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-16
3.0 Å20(1) 3F73|H
386NR_20.0_81446.1
Exact match
2Y8W|B (2Y8W)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.8 Å20(1) 2Y8W|B
387NR_20.0_84266.2
Exact match
2BS0|R (2BS0)
 • RNA HAIRPIN, 5'-R(*AP*UP*GP*CP*AP*UP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-03-22
2.5 Å20(3) 1ZSE|R, 2BS1|R, 2BS0|R
388NR_20.0_94481.1
Exact match
3HXM|Y (3HXM)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*AP*CP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
3.1 Å20(1) 3HXM|Y
389NR_20.0_94707.1
Exact match
1EGK|A (1EGK)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*AP*GP*AP*GP*AP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-26
3.1 Å20(1) 1EGK|A
390NR_20.0_08414.1
Exact match
4J50|A (4J50)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-20
1.7 Å19(2) 3SYW|A, 4J50|A
391NR_20.0_10506.1
Exact match
Escherichia virus MS2
2IZ9|R (2IZ9)
 • 5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*U ONEP [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-27
2.9 Å19(1) 2IZ9|R
392NR_20.0_11713.1
Exact match
1QC0|C (1QC0)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*CP*CP*GP*UP*UP*GP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.6 Å19(1) 1QC0|C
393NR_20.0_12046.1
Exact match
3BT7|C (3BT7)
 • RNA (5'-D(P*GP*CP*UP*GP*UP*GP*(5MU)P*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-29
2.4 Å19(1) 3BT7|C
394NR_20.0_22034.1
Exact match
Escherichia virus MS2
2C50|R (2C50)
 • 5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*UP *AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-05
2.7 Å19(1) 2C50|R
395NR_20.0_26384.1
Exact match
3SZX|A (3SZX)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*UP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-25
2.2 Å19(1) 3SZX|A
396NR_20.0_28895.5
Exact match
1ZFV|D (1ZFV)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*UP*GP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-02-14
2.4 Å19(19) 2BCY|D, 2D2K|D, 2NPY|D, 2OUE|D, 2P7E|D, 3GS1|D, 1X9C|D, 3GS8|D, 1ZFT|D, 1ZFX|D, 2BCZ|D, 2FGP|D, 2NPZ|D, 2P7D|D, 2P7F|D, 3GS5|C, 1X9K|D, 4G6R|D, 1ZFV|D
397NR_20.0_28950.1
Exact match
2GJW|E (2GJW)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*CP*CP*AP*([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-12
2.9 Å19(1) 2GJW|E
398NR_20.0_31004.1
Exact match
2Y8Y|B (2Y8Y)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.4 Å19(1) 2Y8Y|B
399NR_20.0_32173.1
Exact match
2Y9H|B (2Y9H)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
2.5 Å19(1) 2Y9H|B
400NR_20.0_34874.1
Exact match
4J39|B (4J39)
 • 5'-R(P*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-05
1.7 Å19(1) 4J39|B
401NR_20.0_35445.1
Exact match
synthetic construct
4A36|R (4A36)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*GP*CP*GP*AP*CP*CP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
3.7 Å19(1) 4A36|R
402NR_20.0_36115.1
Exact match
4E5C|A (4E5C)
 • 5'-R(P*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.7 Å19(1) 4E5C|A
403NR_20.0_42685.1
Exact match
2D2L|D (2D2L)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*UP*GP*GP*UP*AP*(P1P)P*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-01
2.5 Å19(1) 2D2L|D
404NR_20.0_47123.1
Exact match
1DFU|M (1DFU)
 • 5S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
1.8 Å19(1) 1DFU|M
405NR_20.0_49420.1
Exact match
1F27|A (1F27)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-12
1.3 Å19(1) 1F27|A
406NR_20.0_52578.1
Exact match
synthetic construct
1ZDH|R (1ZDH)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-04-21
2.7 Å19(2) 2IZM|R, 1ZDH|R
407NR_20.0_54658.1
Exact match
Escherichia virus MS2
2IZN|R (2IZN)
 • 5'-R(*AP*CP*AP*UP*CP*GP*CP*GP*AP*UP *UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-27
2.6 Å19(1) 2IZN|R
408NR_20.0_57339.1
Exact match
3CZ3|E (3CZ3)
 • RNA (5'-R(P*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*GP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-05
3.2 Å19(1) 3CZ3|E
409NR_20.0_60322.1
Exact match
1KFO|A (1KFO)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*UP*GP*CP*CP*UP*GP*CP*GP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-12-07
1.6 Å19(1) 1KFO|A
410NR_20.0_63571.1
Exact match
3HK2|D (3HK2)
 • 5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*AP*CP*CP*UP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
2.8 Å19(1) 3HK2|D
411NR_20.0_64448.1
Exact match
2C4Y|R (2C4Y)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-05
2.7 Å19(9) 1AQ3|R, 1ZDI|R, 2B2G|R, 2C4Q|R, 2IZ8|R, 1AQ4|R, 2B2E|R, 2BU1|R, 2C4Y|R
412NR_20.0_68341.1
Exact match
4J5V|B (4J5V)
 • 5'-R(P*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
2.2 Å19(1) 4J5V|B
413NR_20.0_70526.1
Exact match
3SJ2|A (3SJ2)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*GP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-03
1.4 Å19(1) 3SJ2|A
414NR_20.0_80462.1
Exact match
Escherichia virus MS2
2C4Z|R (2C4Z)
 • 5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*UP *UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-05
2.6 Å19(3) 2BNY|R, 2C51|R, 2C4Z|R
415NR_20.0_82698.1
Exact match
1ZDK|R (1ZDK)
 • RNA (5'-R(P*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-07
2.9 Å19(2) 2BQ5|R, 1ZDK|R
416NR_20.0_85322.1
Exact match
Haloarcula marismortui
4C40|A (4C40)
 • 5'-(*GP*GP*CP*GP*AP*AP*GP*AP*AP*CP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
2.2 Å19(1) 4C40|A
417NR_20.0_91618.1
Exact match
3HM9|Y (3HM9)
 • 5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*AP*CP*CP*UP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
3.3 Å19(1) 3HM9|Y
418NR_20.0_01020.1
Exact match
3UZT|B (3UZT)
 • C13.18 RNA Aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
3.5 Å18(1) 3UZT|B
419NR_20.0_04334.1
Exact match
1T0E|A (1T0E)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-06-15
1.7 Å18(1) 1T0E|A
420NR_20.0_06717.1
Exact match
5MSF|R (5MSF)
 • 5'-R(*CP*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*UP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-11-11
2.8 Å18(1) 5MSF|R
421NR_20.0_08229.1
Exact match
2AZ0|C (2AZ0)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*(5BU)P*GP*GP*AP*CP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
2.6 Å18(2) 2AZ2|C, 2AZ0|C
422NR_20.0_12845.1
Exact match
3GM7|G (3GM7)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.6 Å18(2) 1ZEV|A, 3GM7|G
423NR_20.0_17235.1
Exact match
2QK9|B (2QK9)
 • 5'-R(*AP*GP*UP*GP*CP*GP*AP*CP*AP*CP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-13
2.6 Å18(1) 2QK9|B
424NR_20.0_37658.1
Exact match
3QRR|B (3QRR)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
3.1 Å18(1) 3QRR|B
425NR_20.0_40458.1
Exact match
3AVY|T (3AVY)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*GP*AP*UP*UP*UP*UP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.6 Å18(1) 3AVY|T
426NR_20.0_49543.1
Exact match
4M59|C (4M59)
 • psaJ RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-30
2.5 Å18(1) 4M59|C
427NR_20.0_52172.1
Exact match
4OL8|C (4OL8)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*AP*GP*AP*GP*AP*GP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
3.1 Å18(1) 4OL8|C
428NR_20.0_55069.1
Exact match
Escherichia coli
2JLT|A (2JLT)
 • R06
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
2.9 Å18(1) 2JLT|A
429NR_20.0_78187.1
Exact match
4IG8|B (4IG8)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*UP*UP*UP*UP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-16
2.7 Å18(1) 4IG8|B
430NR_20.0_82390.1
Exact match
3KS8|E (3KS8)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*AP*GP*GP*AP*GP*GP*GP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-12
2.4 Å18(1) 3KS8|E
431NR_20.0_91917.1
Exact match
4GHL|E (4GHL)
 • short palindromic RNA AGACAGCAUAUGCUGUCU
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-28
2.0 Å18(1) 4GHL|E
432NR_20.0_95780.1
Exact match
2R93|R (2R93)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*UP*UP*CP*UP*CP*UP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-27
4.0 Å18(1) 2R93|R
433NR_20.0_07220.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1LU3|A (1LU3)
 • PHENYLALANINE TRANSFER RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2002-06-26
16.8 Å17(1) 1LU3|A
434NR_20.0_12837.1
Exact match
1U1Y|R (1U1Y)
 • 5'-R(*CP*CP*GP*GP*(2PR)P*GP*GP*AP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-07
2.9 Å17(1) 1U1Y|R
435NR_20.0_16397.1
Exact match
3HOW|3 (3HOW)
 • 5'-R(*UP*GP*CP*AP*UP*U*UP*CP*GP*AP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-28
3.6 Å17(3) 3HOU|3, 3HOZ|P, 3HOW|3
436NR_20.0_29601.1
Exact match
4KYY|A (4KYY)
 • RNA 17-mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-12
2.4 Å17(1) 4KYY|A
437NR_20.0_41712.1
Exact match
1T0D|A (1T0D)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*(MTU)P*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-06-15
2.2 Å17(1) 1T0D|A
438NR_20.0_44642.1
Exact match
406D|A (406D)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*CP*CP*GP*GP*AP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-02-05
1.8 Å17(1) 406D|A
439NR_20.0_57916.1
Exact match
1R3E|C (1R3E)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*UP*GP*UP*(FHU)P*CP*GP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
2.1 Å17(1) 1R3E|C
440NR_20.0_58567.1
Exact match
4GG4|G (4GG4)
 • DNA (5'-D(*TP*GP*TP*CP*CP*CP*TP*TP*TP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-03
2.5 Å17(1) 4GG4|G
441NR_20.0_58935.1
Exact match
4FY7|2 (4FY7)
 • 5'-R(P*UP*UP*AP*AP*UP*AP*UP*UP*UP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-21
17(10) 4FY9|2, 4FY2|2, 4FY4|2, 4FY6|2, 4FY8|2, 4FYA|2, 4FY1|2, 4FY3|2, 4FY5|2, 4FY7|2
442NR_20.0_74984.1
Exact match
4NGF|E (4NGF)
 • 5'-R(P*UP*CP*GP*AP*AP*GP*GP*UP*CP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
3.1 Å17(1) 4NGF|E
443NR_20.0_82203.1
Exact match
2OE8|B (2OE8)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
1.8 Å17(3) 2OE6|B, 2OE5|B, 2OE8|B
444NR_20.0_97085.1
Exact match
2R92|T (2R92)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*UP*GP*AP*CP*GP*CP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-27
3.8 Å17(1) 2R92|T
445NR_20.0_00884.1
Exact match
synthetic construct
3ZC0|M (3ZC0)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*GP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
3.0 Å16(1) 3ZC0|M
446NR_20.0_27804.1
Exact match
2O5J|H (2O5J)
 • 5'-R(P*GP*AP*GP*UP*CP*UP*GP*CP*GP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-07-03
3.0 Å16(3) 2O5I|H, 2PPB|H, 2O5J|H
447NR_20.0_36891.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4AL7|B (4AL7)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*AP*UP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
2.3 Å16(4) 2XLJ|B, 4AL6|B, 2XLK|C, 4AL7|B
448NR_20.0_39116.1
Exact match
1Z79|A (1Z79)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*(A5M)P*UP*UP*AP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-18
2.6 Å16(4) 1YZD|A, 2H1M|A, 1YY0|A, 1Z79|A
449NR_20.0_43316.1
Exact match
4ILM|C (4ILM)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*UP*AP*AP*UP*CP*UP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-20
3.1 Å16(1) 4ILM|C
450NR_20.0_43352.1
Exact match
3H3V|P (3H3V)
 • 5'-D(*CP*AP*GP*CP*TP*AP*CP*TP*TP*GP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-16
4.0 Å16(1) 3H3V|P
451NR_20.0_44996.1
Exact match
2F8K|B (2F8K)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*UP*CP*UP*UP*UP*GP*AP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å16(1) 2F8K|B
452NR_20.0_45613.1
Exact match
1Z7F|A (1Z7F)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*CP*UP*UP*AP*AP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-18
2.1 Å16(1) 1Z7F|A
453NR_20.0_47288.1
Exact match
405D|A (405D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*CP*UP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
2.5 Å16(1) 405D|A
454NR_20.0_55335.1
Exact match
3ND4|A (3ND4)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.5 Å16(2) 3ND3|A, 3ND4|A
455NR_20.0_56173.1
Exact match
3D0M|X (3D0M)
 • RNA (5'-R(*G*UP*GP*GP*UP*CP*UP*GP*AP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-09
2.0 Å16(2) 3CZW|X, 3D0M|X
456NR_20.0_61194.1
Exact match
1T0K|D (1T0K)
 • 5'-R(*G*GP*AP*CP*GP*CP*AP*GP*AP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-07-20
3.2 Å16(1) 1T0K|D
457NR_20.0_62437.1
Exact match
4KJI|C (4KJI)
 • RsmZ-2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-04
3.2 Å16(1) 4KJI|C
458NR_20.0_74039.1
Exact match
420D|A (420D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*GP*UP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
1.9 Å16(1) 420D|A
459NR_20.0_84780.1
Exact match
4C8Y|C (4C8Y)
 • R1 REPEAT RNA SUBSTRATE MIMIC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
1.8 Å16(1) 4C8Y|C
460NR_20.0_84788.1
Exact match
4NHA|B (4NHA)
 • 5'-R(P*GP*CP*GP*UP*UP*GP*GP*CP*CP*AP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
3.4 Å16(1) 4NHA|B
461NR_20.0_89069.1
Exact match
synthetic construct
4BWM|G (4BWM)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*GP*GP*GP*CP*GP*CP*CP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-18
1.8 Å16(1) 4BWM|G
462NR_20.0_89326.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
2XLI|B (2XLI)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*AP*UP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-22
2.3 Å16(1) 2XLI|B
463NR_20.0_94046.1
Exact match
2B3J|E (2B3J)
 • anticodon stem-loop of t-RNA-Arg2 (nucle[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å16(1) 2B3J|E
464NR_20.0_04230.1
Exact match
3PO2|P (3PO2)
 • RNA product strand
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-02
3.3 Å15(1) 3PO2|P
465NR_20.0_15883.1
Exact match
2A04|A (2A04)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*GP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-20
3.0 Å15(3) 1ZZ5|A, 1ZX7|A, 2A04|A
466NR_20.0_23416.1
Exact match
1QBP|A (1QBP)
 • 5'-R(*UP*GP*(CBV)P*(CBV)P*AP*GP*UP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-26
2.1 Å15(1) 1QBP|A
467NR_20.0_27492.1
Exact match
synthetic construct
2XB2|E (2XB2)
 • RNA POLY-U-RIBONUCLEOTIDE
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-12
3.4 Å15(1) 2XB2|E
468NR_20.0_68417.1
Exact match
3HJF|Y (3HJF)
 • 5'-R(*CP*AP*AP*CP*CP*UP*AP*CP*UP*AP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
3.1 Å15(1) 3HJF|Y
469NR_20.0_70123.1
Exact match
1CSL|B (1CSL)
 • 5'-R(*UP*CP*UP*GP*AP*CP*GP*GP*UP*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-14
1.6 Å15(1) 1CSL|B
470NR_20.0_75532.1
Exact match
2BX2|R (2BX2)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*UP*AP*CP*AP*GP*UP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-14
2.9 Å15(1) 2BX2|R
471NR_20.0_81533.1
Exact match
Flock House virus
4FTB|R (4FTB)
 • Flock House virus genomic RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-01
2.7 Å15(1) 4FTB|R
472NR_20.0_84011.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4FTS|R (4FTS)
 • Random cellular RNAs
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-01
3.2 Å15(2) 4FTE|R, 4FTS|R
473NR_20.0_84565.1
Exact match
1SDS|D (1SDS)
 • box H/ACA sRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
1.8 Å15(1) 1SDS|D
474NR_20.0_85281.1
Exact match
2I91|D (2I91)
 • 5'-R(*C*GP*GP*UP*AP*GP*GP*CP*UP*UP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-17
2.7 Å15(1) 2I91|D
475NR_20.0_96377.1
Exact match
397D|A (397D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-09-11
1.3 Å15(1) 397D|A
476NR_20.0_98394.1
Exact match
3P59|A (3P59)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-04-06
2.2 Å15(1) 3P59|A
477NR_20.0_03049.1
Exact match
3TMI|B (3TMI)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*CP*GP*CP*UP*AP*GP*CP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
14(1) 3TMI|B
478NR_20.0_15934.1
Exact match
1MHK|L (1MHK)
 • RNA 14-mer BCh12
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-06
2.5 Å14(1) 1MHK|L
479NR_20.0_20262.1
Exact match
7MSF|R (7MSF)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*CP*CP*AP*AP*CP*AP*GP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-11-11
2.8 Å14(1) 7MSF|R
480NR_20.0_25459.1
Exact match
3LRN|C (3LRN)
 • RNA (5'-R(*(GTP)P*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.6 Å14(1) 3LRN|C
481NR_20.0_27545.1
Exact match
6MSF|R (6MSF)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*AP*CP*AP*GP*UP*CP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-08
2.8 Å14(1) 6MSF|R
482NR_20.0_38734.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4FSJ|R (4FSJ)
 • Random cellular RNA fragments
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-01
3.5 Å14(1) 4FSJ|R
483NR_20.0_41779.1
Exact match
4H8K|C (4H8K)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-25
2.3 Å14(2) 2QKK|C, 4H8K|C
484NR_20.0_45015.1
Exact match
4DB2|E (4DB2)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*CP*GP*GP*GP*CP*CP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-29
3.2 Å14(1) 4DB2|E
485NR_20.0_47892.1
Exact match
3OG8|C (3OG8)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-11-03
2.4 Å14(1) 3OG8|C
486NR_20.0_61037.1
Exact match
433D|A (433D)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*AP*UP*UP*GP*CP*GP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-04
2.1 Å14(1) 433D|A
487NR_20.0_68378.1
Exact match
synthetic construct
4BOC|R (4BOC)
 • 5'-R(*AP*GP*UP*CP*UP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-25
2.7 Å14(1) 4BOC|R
488NR_20.0_70644.1
Exact match
4H5P|E (4H5P)
 • 28-mer poly(U) RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-07
2.2 Å14(1) 4H5P|E
489NR_20.0_72295.1
Exact match
3OIN|C (3OIN)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*CP*UP*UP*CP*AP*AP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
1.9 Å14(2) 3OIJ|C, 3OIN|C
490NR_20.0_73465.1
Exact match
1FUF|A (1FUF)
 • (5'-R(*GP*GP*UP*AP*UP*UP*UP*CP*GP*GP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-11-09
1.7 Å14(2) 1IK5|A, 1FUF|A
491NR_20.0_75774.1
Exact match
synthetic construct
4A2X|L (4A2X)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*AP*GP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
4.0 Å14(1) 4A2X|L
492NR_20.0_89492.1
Exact match
1DUQ|B (1DUQ)
 • THE REV BINDING ELEMENT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-16
2.1 Å14(1) 1DUQ|B
493NR_20.0_92213.1
Exact match
1RNA|A (1RNA)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1991-04-15
2.3 Å14(1) 1RNA|A
494NR_20.0_93164.1
Exact match
1TFY|H (1TFY)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*AP*UP*AP*UP*CP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-10
3.2 Å14(1) 1TFY|H
495NR_20.0_99724.1
Exact match
3O7V|A (3O7V)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*AP*AP*UP*AP*UP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
2.1 Å14(3) 3O6E|A, 3O3I|A, 3O7V|A
496NR_20.0_04284.1
Exact match
synthetic construct
2C0B|R (2C0B)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*AP*CP*AP*GP*UP*AP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-14
3.2 Å13(1) 2C0B|R
497NR_20.0_05617.1
Exact match
3CJZ|A (3CJZ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*GP*(M2G)P*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.8 Å13(1) 3CJZ|A
498NR_20.0_12397.1
Exact match
2R22|A (2R22)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*UP*GP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-25
1.4 Å13(1) 2R22|A
499NR_20.0_13836.1
Exact match
1I9X|A (1I9X)
 • 5'-R(*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*GP*UP*AP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-05
2.2 Å13(1) 1I9X|A
500NR_20.0_14259.1
Exact match
Caenorhabditis elegans
3V6Y|B (3V6Y)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*CP*UP*GP*UP*GP*CP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
2.5 Å13(1) 3V6Y|B
501NR_20.0_18078.1
Exact match
1BR3|A (1BR3)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*AP*GP*AP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-02-23
3.0 Å13(1) 1BR3|A
502NR_20.0_18616.1
Exact match
3CGP|B (3CGP)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
1.6 Å13(2) 3CGQ|B, 3CGP|B
503NR_20.0_18875.1
Exact match
3CGR|B (3CGR)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
2.1 Å13(1) 3CGR|B
504NR_20.0_28367.1
Exact match
Caenorhabditis elegans
3V74|B (3V74)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*AP*UP*GP*UP*GP*CP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
2.3 Å13(1) 3V74|B
505NR_20.0_29077.1
Exact match
2JLW|C (2JLW)
 • 5'-R(*UP*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
2.6 Å13(1) 2JLW|C
506NR_20.0_42955.1
Exact match
Escherichia coli
2IX1|B (2IX1)
 • 5'-D(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP *AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-05
2.7 Å13(1) 2IX1|B
507NR_20.0_50262.1
Exact match
1TFW|G (1TFW)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*AP*UP*CP*CP*GP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-10
2.2 Å13(1) 1TFW|G
508NR_20.0_51702.2
Exact match
1NUV|A (1NUV)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*GP*CP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-19
1.8 Å13(2) 1NUJ|A, 1NUV|A
509NR_20.0_53435.1
Exact match
3AVV|T (3AVV)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
3.1 Å13(1) 3AVV|T
510NR_20.0_72508.1
Exact match
3AVX|T (3AVX)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.4 Å13(1) 3AVX|T
511NR_20.0_72640.1
Exact match
429D|A (429D)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-03-01
2.7 Å13(1) 429D|A
512NR_20.0_74964.1
Exact match
Caenorhabditis elegans
3V71|B (3V71)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*CP*UP*GP*UP*AP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
2.9 Å13(1) 3V71|B
513NR_20.0_75879.1
Exact match
4N2Q|B (4N2Q)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-30
2.8 Å13(1) 4N2Q|B
514NR_20.0_78286.1
Exact match
Homo sapiens
3NNC|B (3NNC)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*GP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
2.2 Å13(1) 3NNC|B
515NR_20.0_84974.1
Exact match
3MQK|D (3MQK)
 • RNA (5'-R(P*GP*UP*UP*CP*GP*AP*UP*CP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
2.8 Å13(1) 3MQK|D
516NR_20.0_85593.2
Exact match
2R20|A (2R20)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*(5BU)P*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-25
1.3 Å13(3) 2R1S|A, 2R21|A, 2R20|A
517NR_20.0_87803.1
Exact match
3CGS|B (3CGS)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
1.7 Å13(1) 3CGS|B
518NR_20.0_96081.1
Exact match
413D|A (413D)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-10
1.8 Å13(1) 413D|A
519NR_20.0_97140.1
Exact match
synthetic construct
3GTQ|R (3GTQ)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-09
3.8 Å13(3) 3GTM|M, 3M3Y|R, 3GTQ|R
520NR_20.0_03762.1
Exact match
Escherichia virus T7
1S0V|F (1S0V)
 • 5'-R(*AP*AP*CP*UP*GP*CP*GP*GP*CP*GP *AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-24
3.2 Å12(2) 1H38|F, 1S0V|F
521NR_20.0_11099.1
Exact match
3BSU|D (3BSU)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-25
2.1 Å12(1) 3BSU|D
522NR_20.0_12338.1
Exact match
3QJJ|Q (3QJJ)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*AP*AP*AP*UP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
2.8 Å12(1) 3QJJ|Q
523NR_20.0_14402.1
Exact match
353D|A (353D)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*CP*CP*CP*CP*GP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-10
2.4 Å12(1) 353D|A
524NR_20.0_14799.1
Exact match
1YYO|C (1YYO)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-22
2.9 Å12(6) 157D|A, 1AL5|A, 1YYK|C, 1AC3|A, 1CX5|A, 1YYO|C
525NR_20.0_16595.1
Exact match
1LNT|A (1LNT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*GP*UP*CP*(CBV[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
1.7 Å12(1) 1LNT|A
526NR_20.0_20032.1
Exact match
3FTM|B (3FTM)
 • 5'-R(*CP*CP*AP*GP*UP*CP*GP*GP*AP*AP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-02-24
2.7 Å12(1) 3FTM|B
527NR_20.0_20309.1
Exact match
280D|A (280D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*UP*UP*GP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-09-30
2.4 Å12(2) 205D|A, 280D|A
528NR_20.0_25324.1
Exact match
1YYW|E (1YYW)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-22
2.8 Å12(1) 1YYW|E
529NR_20.0_25784.1
Exact match
Escherichia coli
354D|A (354D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-26
1.5 Å12(1) 354D|A
530NR_20.0_26434.1
Exact match
Homo sapiens
3MIJ|A (3MIJ)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*GP*GP*UP*UP*AP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-02-16
2.6 Å12(1) 3MIJ|A
531NR_20.0_26515.1
Exact match
4GL2|C (4GL2)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*CP*GP*CP*GP*GP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-09
3.6 Å12(1) 4GL2|C
532NR_20.0_28588.1
Exact match
2PY9|E (2PY9)
 • 12-mer C-rich strand of human telomeric [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-12
2.6 Å12(1) 2PY9|E
533NR_20.0_29448.1
Exact match
3AVW|T (3AVW)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*UP*GP*GP*AP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.6 Å12(1) 3AVW|T
534NR_20.0_31403.1
Exact match
synthetic construct
4EYA|a (4EYA)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-20
3.2 Å12(1) 4EYA|a
535NR_20.0_32219.1
Exact match
4JRT|A (4JRT)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
2.6 Å12(1) 4JRT|A
536NR_20.0_33235.1
Exact match
3GTL|R (3GTL)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-09
3.4 Å12(4) 3GTJ|R, 3GTO|R, 3GTG|R, 3GTL|R
537NR_20.0_38611.1
Exact match
422D|A (422D)
 • 5'-R(*GP*AP*UP*CP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
2.6 Å12(1) 422D|A
538NR_20.0_38761.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3R2D|R (3R2D)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.2 Å12(1) 3R2D|R
539NR_20.0_40953.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3R2C|R (3R2C)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
1.9 Å12(1) 3R2C|R
540NR_20.0_41850.1
Exact match
1ZBL|C (1ZBL)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-07-12
2.2 Å12(1) 1ZBL|C
541NR_20.0_43664.1
Exact match
Homo sapiens
3NMR|B (3NMR)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å12(1) 3NMR|B
542NR_20.0_43961.1
Exact match
2Q1O|A (2Q1O)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*(NF2)P*AP*AP*UP*UP*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å12(2) 2G92|A, 2Q1O|A
543NR_20.0_45912.1
Exact match
1B7F|P (1B7F)
 • RNA (5'-R(P*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-05-03
2.6 Å12(1) 1B7F|P
544NR_20.0_46362.1
Exact match
2Q1R|A (2Q1R)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å12(1) 2Q1R|A
545NR_20.0_49797.1
Exact match
4N2S|B (4N2S)
 • Zm1a-6 RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-30
3.0 Å12(1) 4N2S|B
546NR_20.0_51601.1
Exact match
3AVU|T (3AVU)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*UP*GP*GP*AP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.9 Å12(1) 3AVU|T
547NR_20.0_51942.1
Exact match
4LG2|E (4LG2)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*AP*GP*AP*CP*GP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-10
2.7 Å12(2) 4GHA|I, 4LG2|E
548NR_20.0_53573.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A93|P (4A93)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*GP*AP*CP*CP*AP*GP*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-21
3.4 Å12(1) 4A93|P
549NR_20.0_53955.1
Exact match
Homo sapiens
3NNH|E (3NNH)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
2.8 Å12(1) 3NNH|E
550NR_20.0_54733.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4KXT|B (4KXT)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
2.3 Å12(1) 4KXT|B
551NR_20.0_63883.1
Exact match
2JLX|C (2JLX)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
2.2 Å12(2) 2JLY|C, 2JLX|C
552NR_20.0_65112.1
Exact match
3HO1|Y (3HO1)
 • 5'-R(P*CP*CP*UP*AP*CP*UP*AP*CP*CP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
2.6 Å12(2) 3HVR|D, 3HO1|Y
553NR_20.0_66060.1
Exact match
Homo sapiens
3NNA|B (3NNA)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å12(1) 3NNA|B
554NR_20.0_69296.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2XNR|C (2XNR)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*UP*UP*AP*UP*UP*CP*UP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-08
1.6 Å12(1) 2XNR|C
555NR_20.0_69360.1
Exact match
3ICE|G (3ICE)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-10
2.8 Å12(1) 3ICE|G
556NR_20.0_69463.1
Exact match
1ZBI|C (1ZBI)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-07-12
1.9 Å12(1) 1ZBI|C
557NR_20.0_71469.1
Exact match
3SSF|A (3SSF)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
1.6 Å12(1) 3SSF|A
558NR_20.0_74536.1
Exact match
2JLV|C (2JLV)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
1.9 Å12(2) 2JLU|C, 2JLV|C
559NR_20.0_74788.1
Exact match
2JLZ|C (2JLZ)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
2.2 Å12(1) 2JLZ|C
560NR_20.0_77731.1
Exact match
1SDR|A (1SDR)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*AP*GP*GP*AP*GP*GP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-02-27
2.6 Å12(1) 1SDR|A
561NR_20.0_81470.1
Exact match
283D|A (283D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*GP*AP*AP*AP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-09-30
2.3 Å12(1) 283D|A
562NR_20.0_85000.1
Exact match
3IEV|D (3IEV)
 • 5'-R(P*AP*UP*CP*AP*CP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
1.9 Å12(1) 3IEV|D
563NR_20.0_94103.1
Exact match
4NH5|B (4NH5)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*CP*GP*CP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
2.6 Å12(7) 4NGB|B, 4NGD|B, 4NH3|B, 4NH6|B, 4NGC|B, 4NGG|B, 4NH5|B
564NR_20.0_95557.1
Exact match
3LRR|C (3LRR)
 • RNA (5'-R(*(ATP)P*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.2 Å12(1) 3LRR|C
565NR_20.0_95925.1
Exact match
3QJL|R (3QJL)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*AP*CP*AP*AP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
2.7 Å12(1) 3QJL|R
566NR_20.0_96085.1
Exact match
3IBK|A (3IBK)
 • RNA (5'-R(*(5BU)P*AP*GP*GP*GP*UP*UP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-12
2.2 Å12(1) 3IBK|A
567NR_20.0_97515.1
Exact match
255D|A (255D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-02-07
2.0 Å12(1) 255D|A
568NR_20.0_97974.1
Exact match
2ATW|B (2ATW)
 • ribosomal RNA (5'- AGAACUCAAUAG -3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
2.3 Å12(1) 2ATW|B
569NR_20.0_08566.1
Exact match
3BSX|C (3BSX)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*AP*AP*UP*AP*UP*UP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-08
2.3 Å11(1) 3BSX|C
570NR_20.0_11754.1
Exact match
2NUG|C (2NUG)
 • 5'-R(P*AP*AP*GP*GP*UP*CP*AP*UP*UP*CP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-20
1.7 Å11(1) 2NUG|C
571NR_20.0_13733.1
Exact match
4JVH|D (4JVH)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*CP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-08
3.5 Å11(1) 4JVH|D
572NR_20.0_26327.1
Exact match
3R1D|A (3R1D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.5 Å11(1) 3R1D|A
573NR_20.0_31604.1
Exact match
1KD4|A (1KD4)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*GP*CP*CP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-03-04
1.9 Å11(3) 1KD3|A, 1KD5|A, 1KD4|A
574NR_20.0_33944.1
Exact match
1BMV|M (1BMV)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*CP*AP*AP*AP*AP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1989-10-09
3.0 Å11(1) 1BMV|M
575NR_20.0_43357.1
Exact match
3AEV|C (3AEV)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*UP*CP*AP*CP*CP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-04-21
2.8 Å11(1) 3AEV|C
576NR_20.0_47835.1
Exact match
2ASB|B (2ASB)
 • ribosomal RNA (5'- GAACUCAAUAG -3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
1.5 Å11(1) 2ASB|B
577NR_20.0_55005.1
Exact match
synthetic construct
4BXX|P (4BXX)
 • 5'-D(*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-11
3.3 Å11(1) 4BXX|P
578NR_20.0_55854.1
Exact match
3FS0|B (3FS0)
 • 5'-R(*CP*CP*AP*GP*UP*CP*GP*GP*AP*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-02-24
2.3 Å11(1) 3FS0|B
579NR_20.0_63843.1
Exact match
1CVJ|M (1CVJ)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-10-04
2.6 Å11(1) 1CVJ|M
580NR_20.0_72749.1
Exact match
1QCU|A (1QCU)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.2 Å11(1) 1QCU|A
581NR_20.0_81410.1
Exact match
4JRD|A (4JRD)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
1.0 Å11(1) 4JRD|A
582NR_20.0_85091.1
Exact match
3NCU|C (3NCU)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*AP*GP*UP*GP*UP*CP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-30
2.6 Å11(4) 2KXZ|A, 2KY1|A, 2KY0|A, 3NCU|C
583NR_20.0_92055.1
Exact match
4F02|B (4F02)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
2.0 Å11(1) 4F02|B
584NR_20.0_93872.1
Exact match
1YZ9|C (1YZ9)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*CP*G)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-22
2.1 Å11(1) 1YZ9|C
585NR_20.0_04683.1
Exact match
3PKM|G (3PKM)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*AP*CP*AP*AP*UP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-09
3.1 Å10(1) 3PKM|G
586NR_20.0_07466.1
Exact match
3NJ7|A (3NJ7)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
1.9 Å10(1) 3NJ7|A
587NR_20.0_13957.1
Exact match
1G2E|B (1G2E)
 • 5'-R(P*UP*AP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-02-05
2.3 Å10(1) 1G2E|B
588NR_20.0_14779.1
Exact match
3I5Y|B (3I5Y)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*UP*UP*U)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-08
2.5 Å10(1) 3I5Y|B
589NR_20.0_14873.2
Exact match
3I4M|P (3I4M)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-08
3.7 Å10(36) 2E2I|R, 1A34|B, 3M4O|R, 2JA6|P, 1G4Q|A, 4BY1|P, 2JA8|P, 1OO7|A, 2NVT|R, 1PJO|A, 2NVZ|R, 1R9T|R, 2VUM|P, 1RRR|A, 3HOV|P, 1Y1W|P, 3HOY|P, 2E2H|R, 3I4N|P, 2JA5|P, 1EFO|B, 404D|A, 2JA7|3, 1JB8|A, 4BY7|P, 2NVQ|R, 1PJG|A, 2NVX|R, 1R9S|R, 2R7Z|P, 1RRD|A, 2YU9|R, 1SFO|R, 3HOX|P, 1Y77|P, 3I4M|P
590NR_20.0_22214.1
Exact match
3I62|B (3I62)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-08
2.0 Å10(3) 3I61|B, 3I5X|B, 3I62|B
591NR_20.0_23601.1
Exact match
1YVP|C (1YVP)
 • Y RNA sequence, first strand
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-06-07
2.2 Å10(1) 1YVP|C
592NR_20.0_26751.1
Exact match
1MSW|R (1MSW)
 • RNA message
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-11-15
2.1 Å10(1) 1MSW|R
593NR_20.0_28759.1
Exact match
2KP4|A (2KP4)
 • DNA (5'-D(*GP*CP*TP*AP*TP*AP*AP*TP*GP*G)[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-02-09
10(6) 3OK4|2, 219D|A, 2KP3|A, 3OK2|B, 2BJ6|A, 2KP4|A
594NR_20.0_29361.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2VNU|B (2VNU)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-08
2.3 Å10(1) 2VNU|B
595NR_20.0_33695.1
Exact match
1DQF|B (1DQF)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*GP*GP*GP*UP*CP*GP*GP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-13
2.2 Å10(2) 1DQH|B, 1DQF|B
596NR_20.0_36202.1
Exact match
3G0H|E (3G0H)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-02-17
2.7 Å10(2) 3FHT|C, 3G0H|E
597NR_20.0_41588.1
Exact match
2PO1|C (2PO1)
 • 10-mer poly(A)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.9 Å10(1) 2PO1|C
598NR_20.0_45962.1
Exact match
2YJY|C (2YJY)
 • 5'-R(P*AP*UP*UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*A)-3',[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-08
2.6 Å10(2) 1M8Y|C, 2YJY|C
599NR_20.0_47943.1
Exact match
4FXD|E (4FXD)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*CP*GP*GP*GP*CP*AP*G)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-27
3.0 Å10(1) 4FXD|E
600NR_20.0_55171.1
Exact match
4IJS|E (4IJS)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
3.2 Å10(1) 4IJS|E
601NR_20.0_55623.2
Exact match
1UON|C (1UON)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*AP*GP*CP*CP*CP*CP*C)-3', [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2003-11-13
7.6 Å10(2) 1N35|C, 1UON|C
602NR_20.0_61639.1
Exact match
4MS9|A (4MS9)
 • Native RNA duplex 10mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
1.3 Å10(1) 4MS9|A
603NR_20.0_68553.1
Exact match
3ADI|D (3ADI)
 • RNA (5'-R(P*CP*UP*CP*GP*AP*UP*AP*AP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-26
3.2 Å10(1) 3ADI|D
604NR_20.0_73467.1
Exact match
2AO5|A (2AO5)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*(5BU)P*GP*CP*GP*CP*U)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-03-28
2.1 Å10(1) 2AO5|A
605NR_20.0_77054.1
Exact match
Escherichia coli
2C4R|R (2C4R)
 • SSRNA MOLECULE: 5'-R(*AP*CP*AP*GP*UP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-25
3.6 Å10(1) 2C4R|R
606NR_20.0_85100.1
Exact match
3NJ6|A (3NJ6)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
1.0 Å10(1) 3NJ6|A
607NR_20.0_85557.1
Exact match
2BBV|N (2BBV)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*UP*UP*AP*UP*AP*UP*CP*U)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1994-08-31
2.8 Å10(1) 2BBV|N
608NR_20.0_90255.1
Exact match
2DB3|E (2DB3)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-05-02
2.2 Å10(1) 2DB3|E
609NR_20.0_90587.1
Exact match
Homo sapiens
4OLA|B (4OLA)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-05
2.3 Å10(2) 4OLB|B, 4OLA|B
610NR_20.0_93238.1
Exact match
3K49|B (3K49)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-27
2.5 Å10(2) 3K4E|B, 3K49|B
611NR_20.0_97867.1
Exact match
3SQW|B (3SQW)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
1.9 Å10(2) 3SQX|B, 3SQW|B
612NR_20.0_99101.6
Exact match
3ZD7|C (3ZD7)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-08-07
2.5 Å10(12) 4MSB|A, 1FIX|A, 2YKG|C, 3VYX|B, 3ZD6|C, 4BPB|C, 4MSR|A, 1DI2|C, 1RC7|B, 3ADL|B, 3VYY|C, 3ZD7|C
613NR_20.0_01715.1
Exact match
3K5Q|B (3K5Q)
 • 5'-R(P*UP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.2 Å9(1) 3K5Q|B
614NR_20.0_05246.1
Exact match
3GIB|H (3GIB)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-17
2.4 Å9(1) 3GIB|H
615NR_20.0_12378.1
Exact match
2G91|A (2G91)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*GP*CP*(CBR)P*C-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-03
1.5 Å9(1) 2G91|A
616NR_20.0_12774.1
Exact match
3K5Z|B (3K5Z)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*CP*CP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.4 Å9(1) 3K5Z|B
617NR_20.0_14682.1
Exact match
2E9Z|B (2E9Z)
 • 5'-R(*CP*AP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-26
3.0 Å9(1) 2E9Z|B
618NR_20.0_15142.1
Exact match
3K5Y|B (3K5Y)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*CP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.3 Å9(2) 3QGB|B, 3K5Y|B
619NR_20.0_15300.1
Exact match
2GUN|B (2GUN)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*A)-3', DNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-08-01
2.8 Å9(2) 421D|A, 2GUN|B
620NR_20.0_15899.1
Exact match
3BX2|C (3BX2)
 • HO endonuclease 3' UTR binding sequence
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-11
2.8 Å9(1) 3BX2|C
621NR_20.0_21491.1
Exact match
Vanderwaltozyma polyspora
4F1N|E (4F1N)
 • RNA 5'-R(P*UP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
3.2 Å9(1) 4F1N|E
622NR_20.0_24692.1
Exact match
165D|A (165D)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*CP*)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1994-08-31
1.6 Å9(1) 165D|A
623NR_20.0_24765.1
Exact match
1JZV|B (1JZV)
 • 5'-R(*CP*AP*GP*UP*AP*CP*GP*(5IC)P*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-11
1.7 Å9(1) 1JZV|B
624NR_20.0_25177.1
Exact match
1S77|R (1S77)
 • RNA (5'-R(P*AP*CP*AP*CP*GP*GP*CP*GP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-03-23
2.7 Å9(2) 1S76|R, 1S77|R
625NR_20.0_27936.1
Exact match
438D|A (438D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*CP*GP*CP*UP*CP*C)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-05-12
2.5 Å9(1) 438D|A
626NR_20.0_32636.1
Exact match
3K64|B (3K64)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*CP*AP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.0 Å9(1) 3K64|B
627NR_20.0_34955.1
Exact match
3K61|B (3K61)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*AP*AP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.2 Å9(1) 3K61|B
628NR_20.0_38076.1
Exact match
3MJ0|B (3MJ0)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*UP*UP*AP*CP*GP*CP*(OMU)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
2.3 Å9(1) 3MJ0|B
629NR_20.0_39293.1
Exact match
1SI3|B (1SI3)
 • 5'-R(*CP*GP*UP*GP*AP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-25
2.6 Å9(1) 1SI3|B
630NR_20.0_40030.1
Exact match
2DQO|A (2DQO)
 • DNA (5'-D(*DCP*(OMU)P*DCP*DTP*(OMU)P*DCP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-17
2.3 Å9(4) 2DQQ|A, 2DQP|A, 479D|A, 2DQO|A
631NR_20.0_41174.1
Exact match
4MDX|C (4MDX)
 • RNA, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
1.5 Å9(1) 4MDX|C
632NR_20.0_45908.1
Exact match
4B3G|G (4B3G)
 • RNA (5'-(AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-26
2.9 Å9(1) 4B3G|G
633NR_20.0_48750.1
Exact match
3BSN|T (3BSN)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*(N5M)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-08
1.8 Å9(1) 3BSN|T
634NR_20.0_50894.1
Exact match
3K62|B (3K62)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*UP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
1.9 Å9(1) 3K62|B
635NR_20.0_52158.1
Exact match
1FXL|B (1FXL)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*U)-3', 5'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-02-05
1.8 Å9(2) 4ED5|C, 1FXL|B
636NR_20.0_54058.1
Exact match
3QRP|B (3QRP)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*(PGP)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
2.4 Å9(1) 3QRP|B
637NR_20.0_59342.1
Exact match
1ZH5|C (1ZH5)
 • 5'-R(*UP*GP*CP*UP*GP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-17
1.9 Å9(2) 1YTY|C, 1ZH5|C
638NR_20.0_64225.1
Exact match
3QG9|B (3QG9)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*CP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
2.3 Å9(2) 3QGC|B, 3QG9|B
639NR_20.0_65729.1
Exact match
3H5X|T (3H5X)
 • RNA (5'-R(P*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-19
1.8 Å9(3) 3BSO|T, 3H5Y|T, 3H5X|T
640NR_20.0_68276.1
Exact match
synthetic construct
3S17|R (3S17)
 • 5'-R(P*AP*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*G)-3', RN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.2 Å9(2) 2E2J|R, 3S17|R
641NR_20.0_68402.1
Exact match
2E9R|A (2E9R)
 • 5'-R(*CP*AP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-26
2.8 Å9(1) 2E9R|A
642NR_20.0_69671.1
Exact match
4DZS|C (4DZS)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*UP*CP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-25
3.1 Å9(1) 4DZS|C
643NR_20.0_88714.1
Exact match
1J9H|A (1J9H)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*UP*CP*GP*(CBR)P*AP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
1.4 Å9(1) 1J9H|A
644NR_20.0_89447.1
Exact match
3BSB|C (3BSB)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*AP*AP*UP*GP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-08
2.8 Å9(1) 3BSB|C
645NR_20.0_91323.1
Exact match
Escherichia coli
4AM3|D (4AM3)
 • RNA, 5'-R(*UP*AP*AP*CP*UP*UP*UP*GP*GP)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-18
3.0 Å9(1) 4AM3|D
646NR_20.0_97798.1
Exact match
1I6H|R (1I6H)
 • 5'-R(P*GP*AP*CP*CP*AP*GP*GP*CP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-04-23
3.3 Å9(1) 1I6H|R
647NR_20.0_00057.1
Exact match
1SAQ|A (1SAQ)
 • 5'-R(*GP*IP*CP*GP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
2.7 Å8(1) 1SAQ|A
648NR_20.0_00252.1
Exact match
1G2J|A (1G2J)
 • 5'-R(*CP*CP*CP*(PYY)P*GP*GP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-12-06
2.0 Å8(1) 1G2J|A
649NR_20.0_01723.1
Exact match
3L25|C (3L25)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*UP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.0 Å8(1) 3L25|C
650NR_20.0_02058.1
Exact match
4LJ0|C (4LJ0)
 • polyadenosine RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-09
2.2 Å8(1) 4LJ0|C
651NR_20.0_04964.1
Exact match
synthetic construct
3E3J|R (3E3J)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*GP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-04
6.7 Å8(1) 3E3J|R
652NR_20.0_05672.1
Exact match
398D|A (398D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*UP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-10-06
1.9 Å8(1) 398D|A
653NR_20.0_07403.1
Exact match
4M7A|O (4M7A)
 • U6 snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-13
2.8 Å8(1) 4M7A|O
654NR_20.0_07578.1
Exact match
3Q0N|C (3Q0N)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.4 Å8(2) 3Q0S|B, 3Q0N|C
655NR_20.0_07897.1
Exact match
3S16|R (3S16)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.2 Å8(1) 3S16|R
656NR_20.0_07900.1
Exact match
1ZDJ|R (1ZDJ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*UP*CP*AP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-08
2.9 Å8(1) 1ZDJ|R
657NR_20.0_07911.1
Exact match
2R7T|X (2R7T)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*AP*AP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
3.0 Å8(1) 2R7T|X
658NR_20.0_12581.1
Exact match
3R1C|A (3R1C)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
2.1 Å8(1) 3R1C|A
659NR_20.0_17035.1
Exact match
2E9T|B (2E9T)
 • 5'-R(P*UP*AP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-26
2.6 Å8(1) 2E9T|B
660NR_20.0_21323.1
Exact match
3RER|K (3RER)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
1.7 Å8(1) 3RER|K
661NR_20.0_21421.1
Exact match
3R1E|A (3R1E)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.0 Å8(1) 3R1E|A
662NR_20.0_24781.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
3LOB|R (3LOB)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*U*AP*UP*CP*UP*(P))-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-04-21
3.6 Å8(1) 3LOB|R
663NR_20.0_28249.1
Exact match
3L26|C (3L26)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*UP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.4 Å8(1) 3L26|C
664NR_20.0_29729.1
Exact match
Escherichia coli
3T5Q|C (3T5Q)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*AP*UP*CP*UP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-11
3.0 Å8(1) 3T5Q|C
665NR_20.0_31476.1
Exact match
3Q0O|C (3Q0O)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.8 Å8(1) 3Q0O|C
666NR_20.0_31881.1
Exact match
3Q0R|B (3Q0R)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*GP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(2) 3Q0M|C, 3Q0R|B
667NR_20.0_32395.1
Exact match
3P4D|A (3P4D)
 • 5'-R(*(CFZ)P*CP*(CFZ)P*CP*(GF2)P*GP*(GF2[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.9 Å8(1) 3P4D|A
668NR_20.0_34734.1
Exact match
Mus musculus
2XS2|B (2XS2)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*CP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.4 Å8(1) 2XS2|B
669NR_20.0_35903.1
Exact match
synthetic construct
3P4C|A (3P4C)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.2 Å8(1) 3P4C|A
670NR_20.0_36388.1
Exact match
1XPU|G (1XPU)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-02
3.1 Å8(1) 1XPU|G
671NR_20.0_42223.1
Exact match
1XPO|G (1XPO)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-02-08
3.2 Å8(1) 1XPO|G
672NR_20.0_44652.1
Exact match
3P4B|A (3P4B)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.5 Å8(1) 3P4B|A
673NR_20.0_47778.1
Exact match
3Q0P|C (3Q0P)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*UP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.6 Å8(1) 3Q0P|C
674NR_20.0_47875.1
Exact match
259D|A (259D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-08-26
1.5 Å8(2) 1RXB|A, 259D|A
675NR_20.0_48579.1
Exact match
4M7D|O (4M7D)
 • U6 snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-13
2.6 Å8(1) 4M7D|O
676NR_20.0_54591.1
Exact match
4FWT|G (4FWT)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*UP*AP*CP*CP*C)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
3.2 Å8(2) 3VNU|G, 4FWT|G
677NR_20.0_56288.1
Exact match
synthetic construct
4FVU|B (4FVU)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*GP*AP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-19
2.9 Å8(1) 4FVU|B
678NR_20.0_56496.1
Exact match
2BGG|P (2BGG)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*GP*AP*CP*GP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-31
2.2 Å8(1) 2BGG|P
679NR_20.0_58499.1
Exact match
synthetic construct
4JAH|A (4JAH)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*AP*(RUS)P*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-29
1.5 Å8(1) 4JAH|A
680NR_20.0_59902.1
Exact match
333D|A (333D)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*IP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-10-16
2.5 Å8(1) 333D|A
681NR_20.0_60417.1
Exact match
Homo sapiens
4E58|C (4E58)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
2.0 Å8(1) 4E58|C
682NR_20.0_63652.1
Exact match
synthetic construct
4JAB|A (4JAB)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*AP*UP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-29
2.2 Å8(1) 4JAB|A
683NR_20.0_64159.1
Exact match
2G3S|A (2G3S)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-01-16
1.5 Å8(1) 2G3S|A
684NR_20.0_64875.1
Exact match
1M8X|C (1M8X)
 • 5'-R(P*UP*UP*GP*UP*AP*UP*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-25
2.2 Å8(2) 1M8W|C, 1M8X|C
685NR_20.0_70887.1
Exact match
439D|A (439D)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*GP*GP*GP*CP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-14
1.6 Å8(1) 439D|A
686NR_20.0_73472.1
Exact match
3GLP|A (3GLP)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.2 Å8(1) 3GLP|A
687NR_20.0_74634.1
Exact match
1WNE|B (1WNE)
 • 5'-R(*CP*AP*UP*GP*GP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-31
3.0 Å8(1) 1WNE|B
688NR_20.0_75585.1
Exact match
402D|A (402D)
 • RNA(5'-R(*CP*GP*CP*CP*AP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-06-16
2.3 Å8(1) 402D|A
689NR_20.0_77009.1
Exact match
2A0P|A (2A0P)
 • 5'-R(*CP*CP*(S4C)P*CP*GP*GP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-16
2.0 Å8(1) 2A0P|A
690NR_20.0_80353.1
Exact match
3VNV|T (3VNV)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*UP*AP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
2.6 Å8(1) 3VNV|T
691NR_20.0_81139.1
Exact match
3EQT|C (3EQT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
2.0 Å8(1) 3EQT|C
692NR_20.0_82116.1
Exact match
1SA9|A (1SA9)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*AP*GP*CP*C)-3', RNA (5[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
2.9 Å8(2) 1YFV|A, 1SA9|A
693NR_20.0_82202.1
Exact match
3S49|A (3S49)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*AP*UP*AP*(RUS)P*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-29
2.3 Å8(1) 3S49|A
694NR_20.0_84136.1
Exact match
3BX3|C (3BX3)
 • COX17 RNA target sequence
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-11
3.0 Å8(1) 3BX3|C
695NR_20.0_85636.1
Exact match
1XPR|G (1XPR)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-02
3.2 Å8(1) 1XPR|G
696NR_20.0_85872.1
Exact match
2EC0|B (2EC0)
 • 5'-R(P*AP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-26
2.8 Å8(1) 2EC0|B
697NR_20.0_87521.1
Exact match
Thermus thermophilus
2GQ7|K (2GQ7)
 • RNA (5'-R(*(0C)P*(0U)P*(0G)P*(0G)P*(0G)P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-06-27
1.6 Å8(6) 2G32|K, 2GQ4|K, 2GQ6|K, 2GPM|K, 2GQ5|K, 2GQ7|K
698NR_20.0_87929.1
Exact match
Homo sapiens
4E59|A (4E59)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
1.5 Å8(1) 4E59|A
699NR_20.0_88676.1
Exact match
409D|A (409D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*IP*UP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
2.5 Å8(1) 409D|A
700NR_20.0_89223.1
Exact match
3KNC|B (3KNC)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*GP*C)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
2.5 Å8(2) 1EJZ|A, 3KNC|B
701NR_20.0_90081.1
Exact match
3Q0Q|B (3Q0Q)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(2) 3Q0L|C, 3Q0Q|B
702NR_20.0_90813.1
Exact match
1RXA|A (1RXA)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-10-20
2.9 Å8(1) 1RXA|A
703NR_20.0_93501.1
Exact match
472D|A (472D)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*UP*UP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-27
1.9 Å8(1) 472D|A
704NR_20.0_94213.1
Exact match
4IQS|A (4IQS)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*(S5)P*AP*CP*AP*C)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-25
2.6 Å8(1) 4IQS|A
705NR_20.0_98010.1
Exact match
3QJP|R (3QJP)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*GP*UP*UP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
3.3 Å8(1) 3QJP|R
706NR_20.0_00926.1
Exact match
3NL0|B (3NL0)
 • 5'-R(P*UP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-13
2.6 Å7(1) 3NL0|B
707NR_20.0_02627.1
Exact match
Escherichia coli
2V6W|A (2V6W)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*AP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
1.8 Å7(1) 2V6W|A
708NR_20.0_02702.1
Exact match
1M8V|O (1M8V)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-11
2.6 Å7(1) 1M8V|O
709NR_20.0_04331.1
Exact match
synthetic construct
3E2E|R (3E2E)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*GP*UP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-04
3.0 Å7(1) 3E2E|R
710NR_20.0_07765.1
Exact match
Homo sapiens
2VOD|C (2VOD)
 • 5'-R(*AP*UP*AP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
2.1 Å7(1) 2VOD|C
711NR_20.0_08321.1
Exact match
2G4B|B (2G4B)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-25
2.5 Å7(1) 2G4B|B
712NR_20.0_09033.1
Exact match
Thermus thermophilus
2XSL|A (2XSL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
1.6 Å7(1) 2XSL|A
713NR_20.0_09400.1
Exact match
3S15|R (3S15)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*AP*GP*AP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.3 Å7(1) 3S15|R
714NR_20.0_10334.1
Exact match
2R7U|X (2R7U)
 • RNA (5'-R(*AP*A*AP*AP*GP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
3.1 Å7(1) 2R7U|X
715NR_20.0_11744.1
Exact match
synthetic construct
1UVJ|D (1UVJ)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
1.9 Å7(1) 1UVJ|D
716NR_20.0_16580.1
Exact match
3HSB|X (3HSB)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*GP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-23
2.2 Å7(1) 3HSB|X
717NR_20.0_23980.1
Exact match
1KQ2|R (1KQ2)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP*UP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-07-05
2.7 Å7(1) 1KQ2|R
718NR_20.0_24669.1
Exact match
1WMQ|C (1WMQ)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*AP*GP*UP*U)-3', 5'-R(*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-15
1.6 Å7(2) 1WRQ|C, 1WMQ|C
719NR_20.0_24797.1
Exact match
Homo sapiens
4HT9|E (4HT9)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-17
1.8 Å7(2) 4HT8|I, 4HT9|E
720NR_20.0_25288.1
Exact match
4JVY|D (4JVY)
 • RNA (5'-R(P*CP*UP*AP*AP*CP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-08
2.9 Å7(1) 4JVY|D
721NR_20.0_26509.1
Exact match
1DDL|D (1DDL)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-10-30
2.7 Å7(1) 1DDL|D
722NR_20.0_26959.1
Exact match
3AVT|T (3AVT)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*CP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.6 Å7(1) 3AVT|T
723NR_20.0_32120.1
Exact match
Homo sapiens
2V7R|A (2V7R)
 • HUMAN TRNAGLY MICROHELIX
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.2 Å7(1) 2V7R|A
724NR_20.0_34644.1
Exact match
Escherichia coli
2W89|A (2W89)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*CP*CP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-17
2.0 Å7(1) 2W89|A
725NR_20.0_37506.1
Exact match
1WPU|C (1WPU)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*AP*GP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-30
1.5 Å7(1) 1WPU|C
726NR_20.0_43228.1
Exact match
synthetic construct
4A3K|P (4A3K)
 • 5'-R(*AP*CP*CP*AP*GP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
3.5 Å7(1) 4A3K|P
727NR_20.0_50965.1
Exact match
Homo sapiens
2VON|C (2VON)
 • 5'-R(*AP*UP*AP*AP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
2.1 Å7(1) 2VON|C
728NR_20.0_53096.1
Exact match
3GVN|A (3GVN)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*AP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-28
1.2 Å7(1) 3GVN|A
729NR_20.0_55348.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A3L|P (4A3L)
 • 5'-R(*AP*CP*CP*AP*GP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
3.5 Å7(1) 4A3L|P
730NR_20.0_55729.1
Exact match
4OAV|A (4OAV)
 • RNA (5'-R(P*(PO4)P*(PO4)P*AP*AP*AP*AP*(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-12
2.1 Å7(1) 4OAV|A
731NR_20.0_58000.2
Exact match
3KLV|B (3KLV)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*GP*GP*GP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-07
2.6 Å7(4) 3KNA|B, 3KMS|B, 4IQX|B, 3KLV|B
732NR_20.0_67623.1
Exact match
2R7W|X (2R7W)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*AP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
2.6 Å7(3) 2R7R|X, 2R7X|X, 2R7W|X
733NR_20.0_69265.1
Exact match
Homo sapiens
2VUQ|A (2VUQ)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*UP*GP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
1.2 Å7(1) 2VUQ|A
734NR_20.0_74646.1
Exact match
466D|A (466D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*UP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-08-16
1.2 Å7(3) 464D|A, 434D|A, 466D|A
735NR_20.0_74662.1
Exact match
Escherichia coli
2VAL|A (2VAL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-16
2.0 Å7(1) 2VAL|A
736NR_20.0_75350.1
Exact match
3QSU|P (3QSU)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-12
2.2 Å7(1) 3QSU|P
737NR_20.0_79728.1
Exact match
Homo sapiens
2VOO|C (2VOO)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
1.8 Å7(1) 2VOO|C
738NR_20.0_83486.1
Exact match
synthetic construct
2XZO|D (2XZO)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-30
2.4 Å7(1) 2XZO|D
739NR_20.0_84012.1
Exact match
3PF4|R (3PF4)
 • hexaribonucleotide (rGUCUUUA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.4 Å7(1) 3PF4|R
740NR_20.0_94421.1
Exact match
Escherichia coli
2WJ8|a (2WJ8)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-12-08
3.3 Å7(1) 2WJ8|a
741NR_20.0_94941.1
Exact match
435D|A (435D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-06-14
1.4 Å7(1) 435D|A
742NR_20.0_98508.1
Exact match
1L3Z|A (1L3Z)
 • 5'-R(*GP*UP*AP*UP*AP*CP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-25
2.0 Å7(1) 1L3Z|A
743NR_20.0_02041.1
Exact match
2R7S|X (2R7S)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
3.2 Å6(1) 2R7S|X
744NR_20.0_03094.1
Exact match
4JIY|A (4JIY)
 • 5'-(CGUACG)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-04
1.9 Å6(1) 4JIY|A
745NR_20.0_03831.1
Exact match
3O8R|C (3O8R)
 • RNA (5'-R(P*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
2.3 Å6(1) 3O8R|C
746NR_20.0_05898.1
Exact match
3S14|R (3S14)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*AP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
2.9 Å6(1) 3S14|R
747NR_20.0_08406.1
Exact match
3RC8|E (3RC8)
 • RNA fragment
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-11
2.9 Å6(1) 3RC8|E
748NR_20.0_10165.1
Exact match
2GXB|E (2GXB)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*CP*G)-3'), 5'-R(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-01
2.3 Å6(2) 1T4X|A, 2GXB|E
749NR_20.0_13575.1
Exact match
377D|A (377D)
 • RNA-DNA (5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*DG)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-08-10
1.8 Å6(1) 377D|A
750NR_20.0_13989.1
Exact match
1J6S|A (1J6S)
 • 5'-R(*(BRUP*GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-05
1.4 Å6(1) 1J6S|A
751NR_20.0_15027.1
Exact match
3HGA|X (3HGA)
 • 5'-R(*UP*(US5)P*CP*GP*CP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
1.3 Å6(1) 3HGA|X
752NR_20.0_15649.1
Exact match
synthetic construct
1UVN|B (1UVN)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-26
3.0 Å6(1) 1UVN|B
753NR_20.0_16148.1
Exact match
3JXQ|A (3JXQ)
 • r[CGCG(5-fluoro)CG]2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-09
1.5 Å6(2) 3JXR|A, 3JXQ|A
754NR_20.0_22175.1
Exact match
1J8G|A (1J8G)
 • 5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-11-23
0.6 Å6(1) 1J8G|A
755NR_20.0_23623.3
Exact match
3ULD|B (3ULD)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*AP*CP*A)-3', 5'-R(P*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-14
1.6 Å6(10) 2G8F|B, 2G8I|B, 2G8U|B, 2G8W|B, 3TWH|B, 2G8H|B, 2G8K|B, 2G8V|B, 2R7Y|B, 3ULD|B
756NR_20.0_25271.1
Exact match
1N1H|B (1N1H)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*AP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-12-25
2.8 Å6(1) 1N1H|B
757NR_20.0_27443.1
Exact match
1P79|A (1P79)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
1.1 Å6(1) 1P79|A
758NR_20.0_28043.1
Exact match
3PF5|R (3PF5)
 • hexaribouracil (rU6)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.7 Å6(1) 3PF5|R
759NR_20.0_29744.1
Exact match
3M85|X (3M85)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-04-28
3.0 Å6(1) 3M85|X
760NR_20.0_32541.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4BBS|P (4BBS)
 • 5'-R(*AP*UP*AP*UP*CP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-14
3.6 Å6(1) 4BBS|P
761NR_20.0_34706.1
Exact match
1N38|C (1N38)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*AP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-12-25
2.8 Å6(1) 1N38|C
762NR_20.0_34783.1
Exact match
3G9Y|C (3G9Y)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-03
1.4 Å6(1) 3G9Y|C
763NR_20.0_37375.1
Exact match
3M7N|X (3M7N)
 • 5'-R(*C*UP*CP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-04-28
2.4 Å6(1) 3M7N|X
764NR_20.0_37419.1
Exact match
1AV6|B (1AV6)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-02-25
2.8 Å6(1) 1AV6|B
765NR_20.0_40830.1
Exact match
2R7V|X (2R7V)
 • RNA (5'-R(*G*GP*CP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
2.8 Å6(1) 2R7V|X
766NR_20.0_41598.1
Exact match
3AHU|X (3AHU)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-13
2.2 Å6(1) 3AHU|X
767NR_20.0_43785.1
Exact match
1PGL|3 (1PGL)
 • 5'-R(*AP*GP*UP*CP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-18
2.8 Å6(1) 1PGL|3
768NR_20.0_43950.1
Exact match
3MDI|C (3MDI)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.1 Å6(1) 3MDI|C
769NR_20.0_47793.1
Exact match
Mus musculus
2XS7|B (2XS7)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.5 Å6(1) 2XS7|B
770NR_20.0_48987.1
Exact match
synthetic construct
4ALP|E (4ALP)
 • HEXA URIDINE
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-05
1.5 Å6(1) 4ALP|E
771NR_20.0_52071.1
Exact match
3O8C|C (3O8C)
 • RNA (5'-R(P*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
2.0 Å6(1) 3O8C|C
772NR_20.0_59076.1
Exact match
3D2S|E (3D2S)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-02
1.7 Å6(1) 3D2S|E
773NR_20.0_61427.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A3F|P (4A3F)
 • TRANSCRIPT RNA 5'-R(*CP*CP*AP*GP*GP*AP)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
3.5 Å6(2) 4A3D|P, 4A3F|P
774NR_20.0_62585.1
Exact match
synthetic construct
1UVI|D (1UVI)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.2 Å6(1) 1UVI|D
775NR_20.0_65906.1
Exact match
2GRB|A (2GRB)
 • 5'-R(*(U33)P*GP*IP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-21
1.4 Å6(1) 2GRB|A
776NR_20.0_70983.1
Exact match
1YTU|C (1YTU)
 • 5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-04-05
2.5 Å6(1) 1YTU|C
777NR_20.0_74331.1
Exact match
3PEW|B (3PEW)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
1.5 Å6(2) 3PEY|B, 3PEW|B
778NR_20.0_80110.1
Exact match
1MDG|A (1MDG)
 • 5'-R(*UP*(BGM)GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-12
1.5 Å6(1) 1MDG|A
779NR_20.0_84589.1
Exact match
2AWE|A (2AWE)
 • 5'-R(*UP*(BGM)P*GP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-02-07
2.1 Å6(1) 2AWE|A
780NR_20.0_88221.1
Exact match
1OSU|A (1OSU)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*CP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-04-04
1.4 Å6(1) 1OSU|A
781NR_20.0_88232.1
Exact match
3EX7|F (3EX7)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3', 5'-R(*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-09
2.3 Å6(4) 2HYI|F, 2J0S|E, 2J0Q|E, 3EX7|F
782NR_20.0_88255.1
Exact match
Escherichia coli
3T5N|C (3T5N)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*UP*CP*UP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-11
1.8 Å6(1) 3T5N|C
783NR_20.0_93623.1
Exact match
3MDG|C (3MDG)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*UP*AP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.2 Å6(1) 3MDG|C
784NR_20.0_94525.1
Exact match
4E78|P (4E78)
 • 5'-R(*U*AP*CP*CP*GP*(GDO))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-18
2.9 Å6(1) 4E78|P
785NR_20.0_94529.1
Exact match
3KOA|B (3KOA)
 • RNA (5'-R(P*AP*UP*GP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-07
2.4 Å6(1) 3KOA|B
786NR_20.0_97341.1
Exact match
synthetic construct
1UTD|0 (1UTD)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*UP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-15
2.1 Å6(1) 1UTD|0
787NR_20.0_97781.1
Exact match
2A8V|E (2A8V)
 • 5'-R(P*CP*CP*CP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-04-26
2.4 Å6(1) 2A8V|E
788NR_20.0_03795.1
Exact match
2HT1|M (2HT1)
 • 5'-R(*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-14
3.5 Å5(1) 2HT1|M
789NR_20.0_05766.1
Exact match
synthetic construct
1UVL|B (1UVL)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-26
2.0 Å5(1) 1UVL|B
790NR_20.0_07375.1
Exact match
synthetic construct
1UVM|D (1UVM)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.0 Å5(1) 1UVM|D
791NR_20.0_10011.1
Exact match
3Q2T|E (3Q2T)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-02-16
3.1 Å5(1) 3Q2T|E
792NR_20.0_13063.1
Exact match
1KNZ|W (1KNZ)
 • 5'-R(*UP*GP*AP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-01-17
2.5 Å5(1) 1KNZ|W
793NR_20.0_23283.1
Exact match
4GV9|F (4GV9)
 • RNA (5'-R(P*CP*GP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
2.5 Å5(1) 4GV9|F
794NR_20.0_25924.1
Exact match
3KMQ|B (3KMQ)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*GP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-07
2.1 Å5(1) 3KMQ|B
795NR_20.0_32105.1
Exact match
Mus musculus
2XS5|C (2XS5)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*UP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.6 Å5(1) 2XS5|C
796NR_20.0_36011.1
Exact match
Homo sapiens
2VOP|B (2VOP)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
2.8 Å5(1) 2VOP|B
797NR_20.0_37998.1
Exact match
3P6Y|Q (3P6Y)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-11-03
2.9 Å5(1) 3P6Y|Q
798NR_20.0_38652.1
Exact match
3PO3|P (3PO3)
 • RNA product strand
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-02
3.3 Å5(1) 3PO3|P
799NR_20.0_41088.1
Exact match
synthetic construct
4J7M|B (4J7M)
 • RNA (5'-R(P*UP*(U37)P*(U37)P*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.7 Å5(1) 4J7M|B
800NR_20.0_42957.1
Exact match
3S1N|R (3S1N)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.1 Å5(1) 3S1N|R
801NR_20.0_50987.1
Exact match
3S2D|R (3S2D)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*(5BU)P*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.2 Å5(1) 3S2D|R
802NR_20.0_58892.1
Exact match
2X1A|B (2X1A)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-02
2.1 Å5(1) 2X1A|B
803NR_20.0_61191.1
Exact match
3S1M|R (3S1M)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.1 Å5(1) 3S1M|R
804NR_20.0_64468.1
Exact match
2Q66|X (2Q66)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-08-28
1.8 Å5(1) 2Q66|X
805NR_20.0_68180.1
Exact match
3T3O|B (3T3O)
 • O2'methyl-RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
2.5 Å5(1) 3T3O|B
806NR_20.0_69423.2
Exact match
3S2H|R (3S2H)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*GP*G)-3'), RNA (5'-R[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
3.3 Å5(4) 3RZD|R, 3S1R|R, 3S1Q|R, 3S2H|R
807NR_20.0_73049.1
Exact match
2XGJ|C (2XGJ)
 • RNA (5'-(*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-23
2.9 Å5(1) 2XGJ|C
808NR_20.0_74432.1
Exact match
4HOR|X (4HOR)
 • RNA (5'-R(*(CTP)P*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
1.9 Å5(1) 4HOR|X
809NR_20.0_76796.1
Exact match
3ERC|E (3ERC)
 • RNA/DNA chimera (5'-D(CP*)R(UP*UP*)D(CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-16
3.2 Å5(1) 3ERC|E
810NR_20.0_83674.1
Exact match
1UTF|0 (1UTF)
 • 5'-R(*UP*AP*GP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-15
5(2) 1UTV|0, 1UTF|0
811NR_20.0_84837.1
Exact match
synthetic construct
4J7L|B (4J7L)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.8 Å5(1) 4J7L|B
812NR_20.0_91179.1
Exact match
2X1F|B (2X1F)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-02
1.6 Å5(1) 2X1F|B
813NR_20.0_08494.1
Exact match
3RZO|R (3RZO)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.0 Å4(1) 3RZO|R
814NR_20.0_36390.1
Exact match
3IE1|E (3IE1)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-04
2.9 Å4(1) 3IE1|E
815NR_20.0_38509.1
Exact match
4HOS|X (4HOS)
 • RNA (5'-R(*(UTP)P*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
2.0 Å4(1) 4HOS|X
816NR_20.0_39283.1
Exact match
1NB7|E (1NB7)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-03-25
2.9 Å4(1) 1NB7|E
817NR_20.0_40964.1
Exact match
Thermus thermophilus
3B0U|A (3B0U)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(H2U)P*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-14
2.0 Å4(1) 3B0U|A
818NR_20.0_46600.1
Exact match
Saccharolobus solfataricus
4BA2|R (4BA2)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-03
2.5 Å4(1) 4BA2|R
819NR_20.0_46736.1
Exact match
2QQP|R (2QQP)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-01-20
3.8 Å4(1) 2QQP|R
820NR_20.0_50341.1
Exact match
1CWP|D (1CWP)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*AP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-05-22
3.2 Å4(1) 1CWP|D
821NR_20.0_52088.1
Exact match
4GV6|C (4GV6)
 • RNA (5'-R(P*GP*CP*CP*C)-3'), RNA (5'-R(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
2.0 Å4(3) 4GV3|C, 4G9Z|E, 4GV6|C
822NR_20.0_56803.1
Exact match
4HOT|X (4HOT)
 • RNA (5'-R(*(ATP)P*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
2.5 Å4(1) 4HOT|X
823NR_20.0_56846.1
Exact match
3S4G|C (3S4G)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-03
6.0 Å4(1) 3S4G|C
824NR_20.0_80513.1
Exact match
4N48|D (4N48)
 • capped RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-22
2.7 Å4(1) 4N48|D
825NR_20.0_87331.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A3M|P (4A3M)
 • TRANSCRIPT RNA 5'-R(*AP*GP*GP*A)-3', TRA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
3.9 Å4(4) 4A3B|P, 4A3E|P, 4A3C|P, 4A3M|P
826NR_20.0_94997.1
Exact match
4I67|B (4I67)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*(RPC))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
2.3 Å4(1) 4I67|B
827NR_20.0_99671.1
Exact match
4E6B|A (4E6B)
 • 5'-R(P*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.5 Å4(1) 4E6B|A
828NR_20.0_17801.1
Exact match
4II9|C (4II9)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*(A9Z))-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-03
1.7 Å3(1) 4II9|C
829NR_20.0_18556.1
Exact match
3GPQ|E (3GPQ)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-21
2.0 Å3(1) 3GPQ|E
830NR_20.0_23376.1
Exact match
1LAJ|R (1LAJ)
 • 5'-R(*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-11-27
3.4 Å3(1) 1LAJ|R
831NR_20.0_23624.1
Exact match
Escherichia coli
2VRT|G (2VRT)
 • 5'-R(*UP*UP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-22
3.5 Å3(1) 2VRT|G
832NR_20.0_25649.1
Exact match
2A1R|C (2A1R)
 • 5'-R(*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-12-20
2.6 Å3(1) 2A1R|C
833NR_20.0_27886.1
Exact match
2FZ2|D (2FZ2)
 • 5'-R(*CP*CP*C)-3', 5'-R(CP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-02-21
2.9 Å3(2) 2XPJ|D, 2FZ2|D
834NR_20.0_28843.1
Exact match
1I5L|U (1I5L)
 • 5'-R(*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-08-28
2.8 Å3(1) 1I5L|U
835NR_20.0_37625.1
Exact match
3NMA|B (3NMA)
 • 5'-R(*GP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
2.6 Å3(1) 3NMA|B
836NR_20.0_40861.1
Exact match
Escherichia coli
1H2D|R (1H2D)
 • 5'-R(*UP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-04-10
2.6 Å3(2) 1H2C|R, 1H2D|R
837NR_20.0_45652.1
Exact match
Tobacco mild green mosaic virus
1VTM|R (1VTM)
 • RNA (5'-R(P*GP*AP*A)-3')
 • Fiber diffraction
 • Release Date: 1994-07-31
3.5 Å3(1) 1VTM|R
838NR_20.0_48434.1
Exact match
4DWA|D (4DWA)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-23
3.0 Å3(1) 4DWA|D
839NR_20.0_51155.1
Exact match
synthetic construct
4G0A|E (4G0A)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-22
2.1 Å3(1) 4G0A|E
840NR_20.0_72125.1
Exact match
Tobacco mosaic virus
3J06|R (3J06)
 • 5'-R(P*AP*UP*G)-3'
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-06-01
3.3 Å3(1) 3J06|R
841NR_20.0_73225.1
Exact match
3PDM|R (3PDM)
 • RNA (5'-R(P*GP*AP*A)-3')
 • Fiber diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.5 Å3(1) 3PDM|R
842NR_20.0_78618.1
Exact match
1QLN|R (1QLN)
 • RNA (5- R(PPP*GP*GP*G)-3)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-04
2.4 Å3(1) 1QLN|R
843NR_20.0_79456.1
Exact match
1CGM|I (1CGM)
 • RNA (5'-R(P*GP*AP*A)-3'), Tobacco Mosaic[...]
 • Fiber diffraction
 • Release Date: 1994-04-30
3.4 Å3(4) 2TMV|R, 2OM3|R, 2XEA|R, 1CGM|I
844NR_20.0_94053.1
Exact match
Ribgrass mosaic virus
1RMV|B (1RMV)
 • RIBGRASS MOSAIC VIRUS RNA
 • Fiber diffraction
 • Release Date: 1997-05-15
2.9 Å3(1) 1RMV|B
845NR_20.0_96917.1
Exact match
4OAU|A (4OAU)
 • RNA (5'-R(P*A*AP*A)-2')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-12
2.6 Å3(1) 4OAU|A
846NR_20.0_04100.1
Exact match
1PVO|G (1PVO)
 • 5'-R(P*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-07-22
3.0 Å2(1) 1PVO|G
847NR_20.0_07973.1
Exact match
1UVK|B (1UVK)
 • 5'-D(*GP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.5 Å2(1) 1UVK|B
848NR_20.0_10022.1
Exact match
4EJT|G (4EJT)
 • 5'-R(*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
3.0 Å2(1) 4EJT|G
849NR_20.0_30522.1
Exact match
3U2E|C (3U2E)
 • RNA (5'-R(P*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
2.3 Å2(1) 3U2E|C
850NR_20.0_43220.1
Exact match
3RTJ|D (3RTJ)
 • RNA (5'-R(*AP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-31
3.0 Å2(1) 3RTJ|D
851NR_20.0_47613.1
Exact match
3ER9|D (3ER9)
 • 5'-R(UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-16
2.1 Å2(1) 3ER9|D
852NR_20.0_48500.1
Exact match
4JZV|C (4JZV)
 • RNA (5'-R(*(GCP)P*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-08
2.2 Å2(1) 4JZV|C
853NR_20.0_52132.1
Exact match
synthetic construct
4AFY|C (4AFY)
 • 5'-R(*GP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-09
2.0 Å2(1) 4AFY|C
854NR_20.0_66430.1
Exact match
4G7O|I (4G7O)
 • 5'-R(*GP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-31
3.0 Å2(1) 4G7O|I
855NR_20.0_67019.1
Exact match
1B2M|C (1B2M)
 • 5'-R(*GP*(U34))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-03-25
2.0 Å2(1) 1B2M|C
856NR_20.0_71926.1
Exact match
synthetic construct
4A3J|P (4A3J)
 • 5'-R(*CP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
3.7 Å2(1) 4A3J|P
857NR_20.0_74730.1
Exact match
4LQ3|R (4LQ3)
 • 5'-R(P*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
2.6 Å2(1) 4LQ3|R
858NR_20.0_86859.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A3G|P (4A3G)
 • TRANSCRIPT RNA 5'-R(*CP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
3.5 Å2(1) 4A3G|P
859NR_20.0_93849.1
Exact match
4NKU|D (4NKU)
 • 5'-R(*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
1.9 Å2(1) 4NKU|D
Copyright 2024 BGSU RNA group. Page generated in 0.0332 s