Exact match 269; New id, 1 parent 1;

#Equivalence classRepresentativeResolutionNtsClass members
1NR_2.0_29848.1
Exact match
3DIL|1|A (3DIL)
 • RNA (174-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-16
1.9 Å173(1) 3DIL|1|A
2NR_2.0_47162.1
Exact match
Bacillus subtilis
3PDR|1|X (3PDR)
 • M-box Riboswitch RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-02-23
 • Standardized name: M-box riboswitch (ykoK leader)
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00380
1.9 Å161(2) 3PDR|1|X, 3PDR|1|A
3NR_2.0_39627.1
Exact match
2R8S|1|R (2R8S)
 • P4-P6 RNA RIBOZYME DOMAIN
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-12-04
2.0 Å159(1) 2R8S|1|R
4NR_2.0_35133.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
2Z75|1|B (2Z75)
 • glmS ribozyme RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-04
 • Standardized name: glmS ribozyme
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00234
1.7 Å123(1) 2Z75|1|B
5NR_2.0_31222.1
New id, 1 parent
Caldanaerobacter subterraneus
5FJC|1|A (5FJC)
 • SAM-I RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-25
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
1.7 Å96(1) 5FJC|1|A
6NR_2.0_90160.1
Exact match
synthetic construct
5B2Q|1|B (5B2Q)
 • Guide RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-02
1.7 Å93(2) 5B2Q|1|B, 5B2O|1|B
7NR_2.0_78797.1
Exact match
4LVZ|1|A (4LVZ)
 • Tetrahydrofolate riboswitch, THF riboswi[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-19
1.8 Å89(6) 4LVZ|1|A, 3SD3|1|A, 4LVX|1|A, 4LVW|1|A, 4LVY|1|A, 4LW0|1|A
8NR_2.0_57598.2
Exact match
Mus musculus
3RG5|1|B (3RG5)
 • tRNA(Sec)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-08
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01852
2.0 Å86(2) 3RG5|1|B, 3RG5|1|A
9NR_2.0_02656.1
Exact match
Turnip yellow mosaic virus
4P5J|1|A (4P5J)
 • Turnip yellow mosaic virus mRNA for the [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-04
 • Standardized name: tRNA-like 3' UTR element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00233
2.0 Å83(1) 4P5J|1|A
10NR_2.0_31480.1
Exact match
Geobacter
4YAZ|1|R (4YAZ)
 • RNA (84-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-15
 • Standardized name: Cyclic di-GMP-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01051
2.0 Å83(2) 4YAZ|1|R, 4YAZ|1|A
11NR_2.0_94566.1
Exact match
Streptococcus pyogenes
5B2R|1|A (5B2R)
 • Guide RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-23
2.0 Å81(1) 5B2R|1|A
12NR_2.0_73731.1
Exact match
Thermus thermophilus
3U4M|1|B (3U4M)
 • RNA (80-MER), fragment of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.0 Å80(4) 3U4M|1|B, 4QVI|1|B, 3UMY|1|B, 4QG3|1|B
13NR_2.0_72172.1
Exact match
Homo sapiens
5CCB|1|N (5CCB)
 • tRNA3Lys
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.0 Å78(1) 5CCB|1|N
14NR_2.0_27756.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
3D2V|1|A (3D2V)
 • TPP-specific riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
 • Standardized name: TPP riboswitch (THI element)
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00059
2.0 Å77(2) 3D2V|1|A, 3D2V|1|B
15NR_2.0_65284.1
Exact match
2ZUE|1|B (2ZUE)
 • tRNA-Arg
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
2.0 Å77(1) 2ZUE|1|B
16NR_2.0_70420.1
Exact match
1J1U|1|B (1J1U)
 • tRNA(Tyr)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
2.0 Å74(1) 1J1U|1|B
17NR_2.0_02615.1
Exact match
Escherichia coli
4ARC|1|B (4ARC)
 • TRNA-LEU5 (UAA ISOACCEPTOR)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.0 Å71(1) 4ARC|1|B
18NR_2.0_63265.1
Exact match
Bacillus subtilis
3LA5|1|A (3LA5)
 • Adenosine RIboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
1.7 Å71(1) 3LA5|1|A
19NR_2.0_89429.2
Exact match
4FE5|1|B (4FE5)
 • Guanine riboswitch, 67-MER, Guanine ribo[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-27
1.3 Å67(22) 4FE5|1|B, 3FO4|1|A, 2XNZ|1|A, 2EEV|1|A, 2G9C|1|A, 3FO6|1|A, 3GAO|1|A, 3GER|1|A, 2EET|1|A, 4FEN|1|B, 4FEO|1|B, 4FEP|1|B, 2EES|1|A, 2EEU|1|A, 3DS7|1|A, 4FEJ|1|B, 3DS7|1|B, 4FEL|1|B, 2XO0|1|A, 2XNW|1|A, 2XO1|1|A, 3GOT|1|A
20NR_2.0_12235.1
Exact match
4N0T|1|B (4N0T)
 • U6 snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
1.7 Å65(1) 4N0T|1|B
21NR_2.0_48352.1
Exact match
Schaalia odontolytica
4XWF|1|A (4XWF)
 • pfl RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-09
 • Standardized name: ZMP/ZTP riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01750
1.8 Å64(1) 4XWF|1|A
22NR_2.0_55424.1
Exact match
Homo sapiens
3NKB|1|B (3NKB)
 • The hepatitis delta virus ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-01
1.9 Å64(1) 3NKB|1|B
23NR_2.0_06843.1
Exact match
Saccharomyces
1EVV|1|A (1EVV)
 • PHENYLALANINE TRANSFER RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.0 Å62(1) 1EVV|1|A
24NR_2.0_30153.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1EHZ|1|A (1EHZ)
 • TRANSFER RNA (PHE)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-10-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
1.9 Å62(1) 1EHZ|1|A
25NR_2.0_52315.1
Exact match
4M4O|1|B (4M4O)
 • RNA (59-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
2.0 Å59(1) 4M4O|1|B
26NR_2.0_55702.1
Exact match
1C9S|1|W (1C9S)
 • SINGLE STRANDED RNA (55-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-09-15
1.9 Å55(1) 1C9S|1|W
27NR_2.0_27023.1
Exact match
synthetic construct
3LQX|1|B (3LQX)
 • 4.5 S RNA DOMAIN IV, 4.5S RNA DOMAIN IV,[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-03-02
1.9 Å48(9) 3LQX|1|B, 2PXB|1|B, 1HQ1|1|B, 2PXE|1|B, 2PXD|1|B, 2PXK|1|B, 2PXF|1|B, 2PXV|1|B, 1DUL|1|B
28NR_2.0_62528.1
Exact match
synthetic construct
5EEU|1|W (5EEU)
 • (GAGUU)10GAG 53-NUCLEOTIDE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-04
2.0 Å44(11) 5EEU|1|W, 5EEV|1|W, 5EEX|1|W, 5EEW|1|W, 5EEY|1|W, 5EEZ|1|W, 5EF0|1|W, 1GTF|1|W, 5EF1|1|W, 5EF2|1|W, 5EF3|1|W
29NR_2.0_94275.1
Exact match
3ZP8|1|A (3ZP8)
 • Hammerhead Ribozyme, 5'-R(*GP*GP*CP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-06
1.6 Å42(2) 3ZP8|1|A, 2OEU|1|A
30NR_2.0_06701.1
Exact match
2ZY6|1|A (2ZY6)
 • phenylalanyl transfer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-30
1.8 Å38(1) 2ZY6|1|A
31NR_2.0_37735.1
Exact match
1L2X|1|A (1L2X)
 • RNA pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-03-22
1.3 Å38(2) 1L2X|1|A, 437D|1|A
32NR_2.0_92748.1
Exact match
3OVB|1|C (3OVB)
 • RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
2.0 Å36(2) 3OVB|1|C, 3OVB|1|D
33NR_2.0_52610.1
Exact match
synthetic construct
4PCJ|1|A (4PCJ)
 • RNA (35-MER), trCUG-3('5)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-29
1.9 Å35(2) 4PCJ|1|A, 4FNJ|1|A
34NR_2.0_54940.1
Exact match
3OVA|1|C (3OVA)
 • RNA (34-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
2.0 Å34(1) 3OVA|1|C
35NR_2.0_79481.1
Exact match
synthetic construct
4RBQ|1|A (4RBQ)
 • U-Helix RNA from Trypanosome editing, RN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-11
1.1 Å32(2) 4RBQ|1|A, 5DA6|1|A
36NR_2.0_73827.4
Exact match
4NLF|1|A (4NLF)
 • SARCIN/RICIN DOMAIN FROM 23 S RRNA, Sarc[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-19
1.0 Å31(16) 4NLF|1|A, 480D|1|A, 4Y27|1|A, 3DW4|1|A, 1MSY|1|A, 3DW6|1|A, 5D99|1|A, 3DVZ|1|A, 3S7C|1|A, 4NXH|1|A, 3S8U|1|A, 1Q9A|1|A, 483D|1|A, 3DW5|1|A, 4NMG|1|A, 3DW7|1|A
37NR_2.0_57955.1
Exact match
1Q96|1|B (1Q96)
 • sarcin/ricin 28S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-25
1.8 Å29(3) 1Q96|1|B, 1Q96|1|A, 1Q96|1|C
38NR_2.0_69880.1
Exact match
1JID|1|B (1JID)
 • 29-MER OF MODIFIED SRP RNA HELIX 6, HELI[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-19
1.8 Å28(3) 1JID|1|B, 1D4R|1|B+1D4R|1|A, 1D4R|1|C
39NR_2.0_05529.1
Exact match
1XPE|1|A+1XPE|1|B (1XPE)
 • HIV-1 DIS(MAL) genomic RNA, 5'-R(*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-18
1.9 Å26(10) 1XPE|1|A+1XPE|1|B, 1ZCI|1|A+1ZCI|1|B, 2FCX|1|A+2FCX|1|B, 2FD0|1|A+2FD0|1|B, 1ZCI|1|C+1ZCI|1|D, 1NLC|1|B+1NLC|1|A, 2OIY|1|A+2OIY|1|B, 3C44|1|A+3C44|1|B, 2QEK|1|A+2QEK|1|B, 3DVV|1|A+3DVV|1|B
40NR_2.0_08420.1
Exact match
2A43|1|A (2A43)
 • RNA Pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-27
1.3 Å26(1) 2A43|1|A
41NR_2.0_81333.1
Exact match
synthetic construct
3WBM|1|X+3WBM|1|Y (3WBM)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.0 Å25(1) 3WBM|1|X+3WBM|1|Y
42NR_2.0_36231.1
Exact match
2ANR|1|B (2ANR)
 • 5'-R(*CP*(5BU)P*CP*GP*CP*GP*GP*AP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-24
1.9 Å24(1) 2ANR|1|B
43NR_2.0_42932.1
Exact match
synthetic construct
4P43|1|B+4P43|1|A (4P43)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*UP*CP*GP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-04
2.0 Å23(1) 4P43|1|B+4P43|1|A
44NR_2.0_09579.1
Exact match
Saccharomyces
5C5W|1|A (5C5W)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*UP*GP*AP*GP*UP*UP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-14
1.3 Å22(1) 5C5W|1|A
45NR_2.0_09764.1
Exact match
3BOY|1|D (3BOY)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*AP*GP*UP*UP*UP*UP*UP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-15
1.7 Å22(1) 3BOY|1|D
46NR_2.0_27927.1
Exact match
4F8U|1|A+4F8U|1|B (4F8U)
 • RNA (5'-R(P*UP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-15
2.0 Å22(1) 4F8U|1|A+4F8U|1|B
47NR_2.0_31561.1
Exact match
synthetic construct
4P3T|1|A+4P3T|1|B (4P3T)
 • 5'-D(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*CP*CP*GP*(5BU[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-04
1.6 Å22(1) 4P3T|1|A+4P3T|1|B
48NR_2.0_43554.4
Exact match
4K31|1|B+4K31|1|C (4K31)
 • A site of human mitochondrial ribosome, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
1.4 Å22(6) 4K31|1|B+4K31|1|C, 3BNS|1|A+3BNS|1|B, 3BNQ|1|A+3BNQ|1|B, 3TD0|1|B+3TD0|1|A, 3BNQ|1|C+3BNQ|1|D, 3BNS|1|C+3BNS|1|D
49NR_2.0_86272.1
Exact match
3MEI|1|A+3MEI|1|B (3MEI)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*GP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-26
2.0 Å22(1) 3MEI|1|A+3MEI|1|B
50NR_2.0_17495.1
Exact match
3SSF|1|A (3SSF)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
1.6 Å21(1) 3SSF|1|A
51NR_2.0_30433.1
Exact match
Homo sapiens
5EW4|1|B+5EW4|1|A (5EW4)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*CP*CP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-24
1.5 Å21(2) 5EW4|1|B+5EW4|1|A, 5EW7|1|B+5EW7|1|A
52NR_2.0_36270.1
Exact match
2PWT|1|A+2PWT|1|B (2PWT)
 • 22-mer of the ribosomal decoding site, A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-18
1.8 Å21(3) 2PWT|1|A+2PWT|1|B, 3BNN|1|A+3BNN|1|B, 3BNN|1|C+3BNN|1|D
53NR_2.0_36712.1
Exact match
1K8W|1|B (1K8W)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*AP*CP*GP*GP*UP*(FHU)P*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-12-31
1.9 Å21(1) 1K8W|1|B
54NR_2.0_41922.1
Exact match
4KTG|1|B (4KTG)
 • 5'-R(P*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-21
1.9 Å21(2) 4KTG|1|B, 4KTG|1|E
55NR_2.0_72697.1
Exact match
1T0E|1|A+1T0E|1|C (1T0E)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-06-15
1.7 Å21(1) 1T0E|1|A+1T0E|1|C
56NR_2.0_93859.1
Exact match
4J39|1|B (4J39)
 • 5'-R(P*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-05
1.7 Å21(1) 4J39|1|B
57NR_2.0_97312.1
Exact match
2ZKO|1|C+2ZKO|1|D (2ZKO)
 • RNA (5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.7 Å21(1) 2ZKO|1|C+2ZKO|1|D
58NR_2.0_01598.1
Exact match
1R9F|1|B (1R9F)
 • 5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*GP*AP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-27
1.9 Å20(1) 1R9F|1|B
59NR_2.0_10684.1
Exact match
4LGT|1|E (4LGT)
 • stem-loop of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-20
1.3 Å20(2) 4LGT|1|E, 4LGT|1|F
60NR_2.0_22775.1
Exact match
1URN|1|Q (1URN)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*UP*CP*CP*AP*UP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-03-08
1.9 Å20(3) 1URN|1|Q, 1URN|1|P, 1URN|1|R
61NR_2.0_25361.1
Exact match
4JNX|1|B+4JNX|1|G (4JNX)
 • 5'-R(P*UP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-19
2.0 Å20(2) 4JNX|1|B+4JNX|1|G, 4JGN|1|E
62NR_2.0_25585.1
Exact match
synthetic construct
4Z4D|1|B+4Z4D|1|D (4Z4D)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*CP*AP*CP*AP*UP*UP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
1.6 Å20(3) 4Z4D|1|B+4Z4D|1|D, 4W5O|1|B+4W5O|1|D, 4Z4E|1|B+4Z4E|1|D
63NR_2.0_42973.1
Exact match
1R9F|1|C (1R9F)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*AP*AP*GP*UP*AP*UP*UP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-27
1.9 Å20(1) 1R9F|1|C
64NR_2.0_78931.1
Exact match
4KNQ|1|B (4KNQ)
 • 5'-R(P*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
1.8 Å20(1) 4KNQ|1|B
65NR_2.0_14136.1
Exact match
1DFU|1|M+1DFU|1|N (1DFU)
 • 5S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
1.8 Å19(1) 1DFU|1|M+1DFU|1|N
66NR_2.0_16825.1
Exact match
1F27|1|A (1F27)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-12
1.3 Å19(1) 1F27|1|A
67NR_2.0_30317.1
Exact match
synthetic construct
4RWN|1|B+4RWN|1|C (4RWN)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*UP*UP*UP*UP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-20
2.0 Å19(2) 4RWN|1|B+4RWN|1|C, 4S3N|1|B+4S3N|1|C
68NR_2.0_51076.1
Exact match
1QC0|1|C+1QC0|1|D (1QC0)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*CP*CP*GP*UP*UP*GP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.6 Å19(1) 1QC0|1|C+1QC0|1|D
69NR_2.0_63911.2
Exact match
3SYW|1|A+3SYW|1|B (3SYW)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*GP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-25
1.6 Å19(3) 3SYW|1|A+3SYW|1|B, 3SJ2|1|A+3SJ2|1|B, 4J50|1|A+4J50|1|B
70NR_2.0_67355.1
Exact match
Haloarcula marismortui
4CS1|1|A (4CS1)
 • 5'-(*GP*GP*CP*GP*AP*AP*GP*AP*AP*CP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-19
2.0 Å19(1) 4CS1|1|A
71NR_2.0_70790.1
Exact match
4E5C|1|A+4E5C|1|B (4E5C)
 • 5'-R(P*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.7 Å19(1) 4E5C|1|A+4E5C|1|B
72NR_2.0_87252.1
Exact match
2Y8W|1|B (2Y8W)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.8 Å19(1) 2Y8W|1|B
73NR_2.0_06402.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4AL5|1|B (4AL5)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*AP*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
2.0 Å18(1) 4AL5|1|B
74NR_2.0_25125.1
Exact match
3GM7|1|G+3GM7|1|H (3GM7)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.6 Å18(2) 3GM7|1|G+3GM7|1|H, 1ZEV|1|A+1ZEV|1|B
75NR_2.0_38877.1
Exact match
1KFO|1|A (1KFO)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*UP*GP*CP*CP*UP*GP*CP*GP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-12-07
1.6 Å18(1) 1KFO|1|A
76NR_2.0_54156.1
Exact match
Homo sapiens
5EME|1|A (5EME)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-13
1.2 Å18(1) 5EME|1|A
77NR_2.0_66070.2
Exact match
4QIK|1|C+4QIK|1|D (4QIK)
 • 5'-R(*AP*C*AP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*CP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-16
1.9 Å18(1) 4QIK|1|C+4QIK|1|D
78NR_2.0_78183.1
Exact match
2Y8Y|1|B (2Y8Y)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.4 Å18(1) 2Y8Y|1|B
79NR_2.0_05984.1
Exact match
1JBS|1|D (1JBS)
 • 29-mer sarcin/ricin domain RNA analog
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
2.0 Å17(2) 1JBS|1|D, 1JBS|1|C
80NR_2.0_10920.1
Exact match
Homo sapiens
4ZLD|1|B (4ZLD)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*UP*UP*CP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-08-19
1.6 Å17(1) 4ZLD|1|B
81NR_2.0_73746.1
Exact match
2OE5|1|B+2OE5|1|A (2OE5)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
1.5 Å17(1) 2OE5|1|B+2OE5|1|A
82NR_2.0_75945.1
Exact match
2OE8|1|B+2OE8|1|A (2OE8)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
1.8 Å17(1) 2OE8|1|B+2OE8|1|A
83NR_2.0_81896.1
Exact match
3GLP|1|B+3GLP|1|A (3GLP)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.2 Å17(3) 3GLP|1|B+3GLP|1|A, 3GLP|1|C+3GLP|1|D, 3GLP|1|E
84NR_2.0_10487.1
Exact match
4NFQ|1|A (4NFQ)
 • GCAGACUUAAGUCUGC, GCAG(A7E)CUUAAGUCUGC, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-02
1.7 Å16(6) 4NFQ|1|A, 4NFQ|1|B+4NFQ|1|C, 4NFO|1|A, 4NFP|1|B+4NFP|1|C, 4NFP|1|A, 4NFO|1|B+4NFO|1|C
85NR_2.0_12687.1
Exact match
synthetic construct
4RBZ|1|A (4RBZ)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*(A2M)P*(ADS)P*UP*UP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-16
1.2 Å16(1) 4RBZ|1|A
86NR_2.0_29649.1
Exact match
3ND3|1|A (3ND3)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.4 Å16(1) 3ND3|1|A
87NR_2.0_32676.1
Exact match
2F8K|1|B (2F8K)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*UP*CP*UP*UP*UP*GP*AP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å16(1) 2F8K|1|B
88NR_2.0_33763.1
Exact match
3D0M|1|X (3D0M)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*GP*UP*CP*UP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-09
2.0 Å16(1) 3D0M|1|X
89NR_2.0_43274.1
Exact match
Senecavirus A
4P97|1|A+4P97|1|B (4P97)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*UP*CP*UP*AP*CP*CP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-04
1.9 Å16(2) 4P97|1|A+4P97|1|B, 4P97|1|C+4P97|1|D
90NR_2.0_47141.1
Exact match
synthetic construct
4RC0|1|A (4RC0)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*(A2M)P*(2S[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-16
1.1 Å16(1) 4RC0|1|A
91NR_2.0_58318.1
Exact match
406D|1|A+406D|1|E (406D)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*CP*CP*GP*GP*AP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-02-05
1.8 Å16(1) 406D|1|A+406D|1|E
92NR_2.0_68126.1
Exact match
420D|1|A+420D|1|B (420D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*GP*UP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
1.9 Å16(1) 420D|1|A+420D|1|B
93NR_2.0_82939.1
Exact match
3ND4|1|A (3ND4)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*UP*CP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.5 Å16(1) 3ND4|1|A
94NR_2.0_07779.1
Exact match
1NUV|1|A+1NUV|1|B (1NUV)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*GP*CP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-19
1.8 Å15(4) 1NUV|1|A+1NUV|1|B, 1NUV|1|G+1NUV|1|H, 1NUJ|1|A+1NUJ|1|B, 1NUJ|1|G+1NUJ|1|H
95NR_2.0_43988.1
Exact match
Homo sapiens
5EMF|1|A (5EMF)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-13
1.1 Å15(1) 5EMF|1|A
96NR_2.0_45442.1
Exact match
397D|1|A+397D|1|B (397D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-09-11
1.3 Å15(1) 397D|1|A+397D|1|B
97NR_2.0_53157.1
Exact match
1CSL|1|B+1CSL|1|A (1CSL)
 • 5'-R(*UP*CP*UP*GP*AP*CP*GP*GP*UP*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-14
1.6 Å15(1) 1CSL|1|B+1CSL|1|A
98NR_2.0_65600.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
2XLK|1|C (2XLK)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*AP*UP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-22
1.8 Å15(2) 2XLK|1|C, 2XLK|1|D
99NR_2.0_73551.1
Exact match
1SDS|1|D (1SDS)
 • box H/ACA sRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
1.8 Å15(3) 1SDS|1|D, 1SDS|1|E, 1SDS|1|F
100NR_2.0_76733.1
Exact match
3DD2|1|B (3DD2)
 • RNA (26-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-11
1.9 Å15(1) 3DD2|1|B
101NR_2.0_80680.1
Exact match
3R1D|1|E (3R1D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.5 Å15(1) 3R1D|1|E
102NR_2.0_98916.1
Exact match
3CZW|1|X (3CZW)
 • RNA (5'-R(*G*UP*GP*GP*UP*CP*UP*GP*AP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-09
1.4 Å15(1) 3CZW|1|X
103NR_2.0_40560.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3OIN|1|C (3OIN)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*CP*UP*UP*CP*AP*AP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
1.9 Å14(1) 3OIN|1|C
104NR_2.0_42126.1
Exact match
2B3J|1|E (2B3J)
 • anticodon stem-loop of t-RNA-Arg2 (nucle[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å14(3) 2B3J|1|E, 2B3J|1|F, 2B3J|1|H
105NR_2.0_46866.1
Exact match
synthetic construct
4BWM|1|G (4BWM)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*GP*GP*GP*CP*GP*CP*CP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-18
1.8 Å14(1) 4BWM|1|G
106NR_2.0_56203.1
Exact match
synthetic construct
5I4A|1|D (5I4A)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*AP*CP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-30
2.0 Å14(2) 5I4A|1|D, 5I4A|1|B
107NR_2.0_90819.1
Exact match
413D|1|A (413D)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-10
1.8 Å14(1) 413D|1|A
108NR_2.0_14518.1
Exact match
1FUF|1|A+1FUF|1|B (1FUF)
 • (5'-R(*GP*GP*UP*AP*UP*UP*UP*CP*GP*GP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-11-09
1.7 Å13(2) 1FUF|1|A+1FUF|1|B, 1IK5|1|A+1IK5|1|B
109NR_2.0_22223.1
Exact match
3CGP|1|B+3CGP|1|A (3CGP)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
1.6 Å13(1) 3CGP|1|B+3CGP|1|A
110NR_2.0_26402.1
Exact match
2NUG|1|E+2NUG|1|F+2NUG|1|C+2NUG|1|D (2NUG)
 • 5'-R(P*AP*GP*UP*GP*GP*CP*CP*UP*UP*GP*C)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-20
1.7 Å13(1) 2NUG|1|E+2NUG|1|F+2NUG|1|C+2NUG|1|D
111NR_2.0_31288.1
Exact match
4C8Y|1|C (4C8Y)
 • R1 REPEAT RNA SUBSTRATE MIMIC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
1.8 Å13(1) 4C8Y|1|C
112NR_2.0_46216.1
Exact match
3CGS|1|B+3CGS|1|A (3CGS)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
1.7 Å13(1) 3CGS|1|B+3CGS|1|A
113NR_2.0_49890.1
Exact match
1NUV|1|E+1NUV|1|F (1NUV)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*GP*CP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-19
1.8 Å13(4) 1NUV|1|E+1NUV|1|F, 1NUV|1|C+1NUV|1|D, 1NUJ|1|C+1NUJ|1|D, 1NUJ|1|E+1NUJ|1|F
114NR_2.0_50652.1
Exact match
synthetic construct
4RBY|1|A (4RBY)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*(2SG)P*AP*AP*UP*UP*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-16
1.2 Å13(1) 4RBY|1|A
115NR_2.0_56235.1
Exact match
4O41|1|C+4O41|1|D (4O41)
 • AMIDE LINKED RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
1.2 Å13(2) 4O41|1|C+4O41|1|D, 4O41|1|B+4O41|1|A
116NR_2.0_95407.1
Exact match
3R1D|1|A+3R1D|1|B (3R1D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.5 Å13(2) 3R1D|1|A+3R1D|1|B, 3R1D|1|C+3R1D|1|D
117NR_2.0_17726.1
Exact match
2Q1R|1|A (2Q1R)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å12(2) 2Q1R|1|A, 157D|1|A+157D|1|B
118NR_2.0_19715.1
Exact match
255D|1|A (255D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-02-07
2.0 Å12(1) 255D|1|A
119NR_2.0_47933.1
Exact match
4NGD|1|B (4NGD)
 • 5'-R(P*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*CP*GP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
2.0 Å12(1) 4NGD|1|B
120NR_2.0_58198.1
Exact match
2R1S|1|A+2R1S|1|B (2R1S)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*(5BU)P*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-25
1.4 Å12(4) 2R1S|1|A+2R1S|1|B, 2R22|1|A+2R22|1|B, 2R21|1|A+2R21|1|B, 2R20|1|A+2R20|1|B
121NR_2.0_63943.1
Exact match
Escherichia coli
354D|1|A+354D|1|B (354D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-26
1.5 Å12(1) 354D|1|A+354D|1|B
122NR_2.0_65401.1
Exact match
3IEV|1|D (3IEV)
 • 5'-R(P*AP*UP*CP*AP*CP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
1.9 Å12(1) 3IEV|1|D
123NR_2.0_93523.1
Exact match
1ZBI|1|C (1ZBI)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-07-12
1.9 Å12(1) 1ZBI|1|C
124NR_2.0_96160.1
Exact match
3CJZ|1|A+3CJZ|1|B (3CJZ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*GP*(M2G)P*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.8 Å12(1) 3CJZ|1|A+3CJZ|1|B
125NR_2.0_03986.1
Exact match
1KD5|1|A+1KD5|1|B (1KD5)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*GP*CP*CP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-03-04
1.6 Å11(2) 1KD5|1|A+1KD5|1|B, 1KD3|1|A+1KD3|1|B
126NR_2.0_20366.1
Exact match
1QCU|1|C+1QCU|1|D (1QCU)
 • 5'-R(P*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*C)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.2 Å11(1) 1QCU|1|C+1QCU|1|D
127NR_2.0_23784.1
Exact match
1QCU|1|A+1QCU|1|B (1QCU)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.2 Å11(1) 1QCU|1|A+1QCU|1|B
128NR_2.0_24132.2
Exact match
4NIA|1|c (4NIA)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-10
1.8 Å11(32) 4NIA|1|c, 4NIA|1|W, 4NIA|1|a, 4NIA|1|S+4NIA|1|h, 4NIA|1|Y+4NIA|1|n, 4NIA|1|R+4NIA|1|g, 4NIA|1|d, 4NIA|1|b, 4NIA|1|T+4NIA|1|i, 4NIA|1|V, 4NIA|1|U, 4NIA|1|P+4NIA|1|e, 4NIA|1|Q, 4NIA|1|X+4NIA|1|m, 4NIA|1|Z, 1A34|1|B+1A34|1|C, 4OQ9|1|U, 4OQ9|1|T+4OQ9|1|i, 4OQ9|1|R+4OQ9|1|g, 4OQ9|1|c, 4OQ9|1|Q, 4OQ9|1|S+4OQ9|1|h, 4OQ9|1|W, 4OQ9|1|Y+4OQ9|1|n, 4OQ9|1|a, 4OQ9|1|d, 4OQ9|1|V, 4OQ9|1|P+4OQ9|1|e, 4OQ9|1|X+4OQ9|1|m, 4OQ9|1|Z, 4OQ9|1|b, 4OQ8|1|B+4OQ8|1|C
129NR_2.0_32544.1
Exact match
1LNT|1|A+1LNT|1|B (1LNT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*GP*UP*CP*(CBV[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
1.7 Å11(1) 1LNT|1|A+1LNT|1|B
130NR_2.0_37298.1
Exact match
2ASB|1|B (2ASB)
 • ribosomal RNA (5'- GAACUCAAUAG -3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
1.5 Å11(1) 2ASB|1|B
131NR_2.0_39119.1
Exact match
2G92|1|A+2G92|1|B (2G92)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*(NF2)P*AP*AP*UP*UP*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-04-18
1.6 Å11(1) 2G92|1|A+2G92|1|B
132NR_2.0_43749.1
Exact match
2Q1O|1|C+2Q1O|1|D (2Q1O)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*(NF2)P*AP*AP*UP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å11(2) 2Q1O|1|C+2Q1O|1|D, 2Q1O|1|A+2Q1O|1|B
133NR_2.0_49464.1
Exact match
synthetic construct
5AY2|1|A+5AY2|1|B (5AY2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*(CBR)P*GP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-21
1.3 Å11(4) 5AY2|1|A+5AY2|1|B, 5AY3|1|A+5AY3|1|B, 5AY2|1|C+5AY2|1|D, 5AY4|1|A+5AY4|1|B
134NR_2.0_64635.1
Exact match
1KD4|1|A+1KD4|1|B (1KD4)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*GP*CP*CP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-03-04
1.9 Å11(1) 1KD4|1|A+1KD4|1|B
135NR_2.0_69766.1
Exact match
Homo sapiens
4MCF|1|B+4MCF|1|D+4MCF|1|C+4MCF|1|A (4MCF)
 • Gas5 GREM Rev, Gas5 GREM Fwd
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-12
1.9 Å11(3) 4MCF|1|B+4MCF|1|D+4MCF|1|C+4MCF|1|A, 4MCF|1|H+4MCF|1|G, 4MCF|1|F+4MCF|1|E
136NR_2.0_76613.1
Exact match
4JRD|1|B (4JRD)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
1.0 Å11(2) 4JRD|1|B, 4JRD|1|A
137NR_2.0_79645.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4KRE|1|R (4KRE)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*UP*AP*UP*UP*AP*AP*A*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-19
1.8 Å11(1) 4KRE|1|R
138NR_2.0_06694.1
Exact match
4ED5|1|D (4ED5)
 • 5'-R(*A*UP*UP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-23
2.0 Å10(2) 4ED5|1|D, 4ED5|1|C
139NR_2.0_18996.1
Exact match
1DI2|1|E (1DI2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
1.9 Å10(3) 1DI2|1|E, 1DI2|1|C+1DI2|1|D, 1DI2|1|G
140NR_2.0_25369.1
Exact match
3NJ7|1|C+3NJ7|1|D (3NJ7)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
1.9 Å10(4) 3NJ7|1|C+3NJ7|1|D, 3NJ7|1|E+3NJ7|1|F, 3NJ7|1|A+3NJ7|1|B, 3NJ6|1|A
141NR_2.0_30844.1
Exact match
1QC0|1|B+1QC0|1|A (1QC0)
 • 5'-R(GP*CP*AP*CP*CP*GP*CP*UP*AP*C)-3', 5[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.6 Å10(1) 1QC0|1|B+1QC0|1|A
142NR_2.0_33558.1
Exact match
Endothia gyrosa
4PCO|1|A+4PCO|1|B (4PCO)
 • RNA (5'-D(*GP*GP*UP*GP*GP*CP*UP*GP*UP*U)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-14
1.3 Å10(3) 4PCO|1|A+4PCO|1|B, 4PCO|1|E, 4PCO|1|C+4PCO|1|D
143NR_2.0_51111.1
Exact match
Tobacco virtovirus 1
4NIA|1|o (4NIA)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-10
1.8 Å10(18) 4NIA|1|o, 4NIA|1|p, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4NIA|1|r, 4NIA|1|k, 4NIA|1|l, 4NIA|1|q, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|o, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|f, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|s
144NR_2.0_51549.1
Exact match
1PJG|1|A (1PJG)
 • 5'-R(*CP*AP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-12-09
1.2 Å10(3) 1PJG|1|A, 1PJO|1|A, 1G4Q|1|A
145NR_2.0_51748.1
Exact match
3I62|1|B (3I62)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-08
2.0 Å10(2) 3I62|1|B, 3I5X|1|B
146NR_2.0_57060.1
Exact match
1DQH|1|B+1DQH|1|A (1DQH)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*GP*GP*GP*UP*CP*GP*GP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-13
1.7 Å10(1) 1DQH|1|B+1DQH|1|A
147NR_2.0_61679.1
Exact match
4MSR|1|A+4MSR|1|B (4MSR)
 • Native RNA duplex 10mer, RNA 10mer duple[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
1.2 Å10(5) 4MSR|1|A+4MSR|1|B, 4MS9|1|A, 4MSB|1|A+4MSB|1|B, 4MSB|1|C+4MSB|1|D, 4MSB|1|E+4MSB|1|F
148NR_2.0_63209.1
Exact match
3R1E|1|A+3R1E|1|B (3R1E)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.0 Å10(1) 3R1E|1|A+3R1E|1|B
149NR_2.0_66387.1
Exact match
3OK4|1|N (3OK4)
 • GGCAUUACGG, RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-30
1.2 Å10(18) 3OK4|1|N, 3OK4|1|D, 3OK4|1|L, 3OK4|1|Z, 3OK4|1|4, 3OK4|1|V, 3OK4|1|X, 3OK4|1|P, 3OK4|1|F, 3OK4|1|H, 3OK4|1|J, 3OK4|1|R, 3OK4|1|T, 3OK4|1|2, 3OK4|1|B, 3OK2|1|B, 3OK2|1|D, 3OK2|1|F
150NR_2.0_10014.1
Exact match
3QGC|1|B (3QGC)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*CP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
1.9 Å9(1) 3QGC|1|B
151NR_2.0_12183.1
Exact match
421D|1|B (421D)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*A)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-05
1.8 Å9(1) 421D|1|B
152NR_2.0_19539.1
Exact match
synthetic construct
5HNJ|1|A+5HNJ|1|B (5HNJ)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*AP*(OFC)P*GP*UP*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-27
1.2 Å9(6) 5HNJ|1|A+5HNJ|1|B, 5HNJ|1|C+5HNJ|1|D, 5HN2|1|B+5HN2|1|A, 5HNJ|1|E+5HNJ|1|F, 5HN2|1|C+5HN2|1|D, 5HN2|1|E+5HN2|1|F
153NR_2.0_50004.1
Exact match
1FXL|1|B (1FXL)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-02-05
1.8 Å9(1) 1FXL|1|B
154NR_2.0_52626.1
Exact match
3K64|1|B (3K64)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*CP*AP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.0 Å9(1) 3K64|1|B
155NR_2.0_68289.1
Exact match
4F02|1|B (4F02)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
2.0 Å9(2) 4F02|1|B, 4F02|1|E
156NR_2.0_68446.1
Exact match
4U6K|1|A (4U6K)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*G)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-08-19
1.5 Å9(6) 4U6K|1|A, 4U6K|1|C, 4U6M|1|A, 4U6L|1|A, 479D|1|B, 2DQQ|1|B
157NR_2.0_70938.1
Exact match
Homo sapiens
4XW0|1|A+4XW0|1|B (4XW0)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*CP*UP*(LCG)P*CP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-13
1.8 Å9(1) 4XW0|1|A+4XW0|1|B
158NR_2.0_72030.1
Exact match
1ZH5|1|C+1ZH5|1|D (1ZH5)
 • 5'-R(*UP*GP*CP*UP*GP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-17
1.9 Å9(1) 1ZH5|1|C+1ZH5|1|D
159NR_2.0_85762.1
Exact match
3K62|1|B (3K62)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*UP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
1.9 Å9(1) 3K62|1|B
160NR_2.0_86424.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3R2C|1|R (3R2C)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
1.9 Å9(2) 3R2C|1|R, 3R2C|1|S
161NR_2.0_94396.2
Exact match
4WAN|1|F (4WAN)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-17
1.8 Å9(4) 4WAN|1|F, 4WAN|1|D, 4WAN|1|B, 4WAN|1|H
162NR_2.0_00179.1
Exact match
synthetic construct
5EIM|1|C (5EIM)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*UP*AP*AP*AP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-27
1.5 Å8(2) 5EIM|1|C, 5EIM|1|D
163NR_2.0_02834.1
Exact match
472D|1|A+472D|1|B (472D)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*UP*UP*AP*C)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-27
1.9 Å8(1) 472D|1|A+472D|1|B
164NR_2.0_04974.3
Exact match
synthetic construct
4U3L|1|A+4U3L|1|B (4U3L)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*GP*UP*AP*CP*GP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-07-29
1.5 Å8(6) 4U3L|1|A+4U3L|1|B, 4U3O|1|A+4U3O|1|B, 4U3R|1|A+4U3R|1|B, 4U78|1|A+4U78|1|B, 4U47|1|A+4U47|1|B, 4U3P|1|A+4U3P|1|B
165NR_2.0_07663.1
Exact match
3RER|1|K (3RER)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*A)-3', RNA (5[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
1.7 Å8(2) 3RER|1|K, 4HT9|1|E
166NR_2.0_15037.1
Exact match
3PF4|1|R (3PF4)
 • hexaribonucleotide (rGUCUUUA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.4 Å8(1) 3PF4|1|R
167NR_2.0_16983.1
Exact match
1J9H|1|A+1J9H|1|B (1J9H)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*UP*CP*GP*(CBR)P*AP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
1.4 Å8(2) 1J9H|1|A+1J9H|1|B, 1J9H|1|C+1J9H|1|D
168NR_2.0_18913.1
Exact match
4QPX|1|P+4QPX|1|T (4QPX)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*G)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-22
1.9 Å8(1) 4QPX|1|P+4QPX|1|T
169NR_2.0_19241.1
Exact match
1JZV|1|B+1JZV|1|A (1JZV)
 • 5'-R(*CP*AP*GP*UP*AP*CP*GP*(5IC)P*C)-3',[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-11
1.7 Å8(2) 1JZV|1|B+1JZV|1|A, 1JZV|1|D+1JZV|1|C
170NR_2.0_23650.1
Exact match
2A0P|1|A+2A0P|1|B (2A0P)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*G)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-16
2.0 Å8(3) 2A0P|1|A+2A0P|1|B, 259D|1|A+259D|1|B, 1RXB|1|A+1RXB|1|B
171NR_2.0_27697.1
Exact match
439D|1|A+439D|1|B (439D)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*GP*GP*GP*CP*GP*G)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-14
1.6 Å8(1) 439D|1|A+439D|1|B
172NR_2.0_34492.2
Exact match
398D|1|C (398D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*UP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-10-06
1.9 Å8(2) 398D|1|C, 398D|1|A
173NR_2.0_34992.1
Exact match
3L25|1|C+3L25|1|F (3L25)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*UP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.0 Å8(1) 3L25|1|C+3L25|1|F
174NR_2.0_49451.1
Exact match
3G9Y|1|C (3G9Y)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-03
1.4 Å8(1) 3G9Y|1|C
175NR_2.0_51156.1
Exact match
3SQW|1|B (3SQW)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
1.9 Å8(1) 3SQW|1|B
176NR_2.0_54128.1
Exact match
3Q0R|1|B (3Q0R)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*GP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(1) 3Q0R|1|B
177NR_2.0_55926.1
Exact match
Homo sapiens
4E59|1|A+4E59|1|B (4E59)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
1.5 Å8(1) 4E59|1|A+4E59|1|B
178NR_2.0_62752.1
Exact match
3EQT|1|C+3EQT|1|D (3EQT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
2.0 Å8(1) 3EQT|1|C+3EQT|1|D
179NR_2.0_64844.1
Exact match
3H5X|1|T+3H5X|1|P (3H5X)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*(N5M)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-19
1.8 Å8(4) 3H5X|1|T+3H5X|1|P, 3BSO|1|T+3BSO|1|P, 3H5Y|1|T+3H5Y|1|P, 3BSN|1|T+3BSN|1|P
180NR_2.0_68798.1
Exact match
165D|1|A+165D|1|B (165D)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*CP*)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1994-08-31
1.6 Å8(1) 165D|1|A+165D|1|B
181NR_2.0_79446.1
Exact match
2G91|1|A+2G91|1|B (2G91)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*GP*CP*(CBR)P*C-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-03
1.5 Å8(1) 2G91|1|A+2G91|1|B
182NR_2.0_80423.1
Exact match
4MDX|1|C (4MDX)
 • RNA, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
1.5 Å8(1) 4MDX|1|C
183NR_2.0_92683.1
Exact match
2G3S|1|I+2G3S|1|J (2G3S)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-01-16
1.5 Å8(5) 2G3S|1|I+2G3S|1|J, 2G3S|1|G+2G3S|1|H, 2G3S|1|C+2G3S|1|D, 2G3S|1|A+2G3S|1|B, 2G3S|1|E+2G3S|1|F
184NR_2.0_97666.1
Exact match
3Q0Q|1|B (3Q0Q)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(1) 3Q0Q|1|B
185NR_2.0_98055.1
Exact match
3Q0S|1|B (3Q0S)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(1) 3Q0S|1|B
186NR_2.0_00973.1
Exact match
Mus musculus
2XS2|1|B (2XS2)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*CP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.4 Å7(1) 2XS2|1|B
187NR_2.0_06107.1
Exact match
Homo sapiens
2VUQ|1|A+2VUQ|1|B (2VUQ)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*UP*GP*GP)-3', 5'-R(*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
1.2 Å7(1) 2VUQ|1|A+2VUQ|1|B
188NR_2.0_08327.1
Exact match
435D|1|C+435D|1|D (435D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*CP*CP*C)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-06-14
1.4 Å7(2) 435D|1|C+435D|1|D, 435D|1|A+435D|1|B
189NR_2.0_09332.1
Exact match
2JLV|1|C (2JLV)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
1.9 Å7(2) 2JLV|1|C, 2JLV|1|D
190NR_2.0_09504.1
Exact match
synthetic construct
4XWW|1|D (4XWW)
 • RNA (5'-D(UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-16
1.7 Å7(1) 4XWW|1|D
191NR_2.0_13174.1
Exact match
Homo sapiens
4E58|1|D+4E58|1|C+4E58|1|E (4E58)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
2.0 Å7(1) 4E58|1|D+4E58|1|C+4E58|1|E
192NR_2.0_17264.1
Exact match
Thermus thermophilus
2XSL|1|C+2XSL|1|D (2XSL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*G)-3', 5'-R(*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
1.6 Å7(2) 2XSL|1|C+2XSL|1|D, 2XSL|1|A+2XSL|1|B
193NR_2.0_18961.1
Exact match
1WMQ|1|D (1WMQ)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*AP*GP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-15
1.6 Å7(2) 1WMQ|1|D, 1WMQ|1|C
194NR_2.0_19039.1
Exact match
1WPU|1|C (1WPU)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*AP*GP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-30
1.5 Å7(2) 1WPU|1|C, 1WPU|1|D
195NR_2.0_21689.1
Exact match
2B3J|1|G (2B3J)
 • anticodon stem-loop of t-RNA-Arg2 (nucle[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å7(1) 2B3J|1|G
196NR_2.0_29312.1
Exact match
Escherichia coli
2V6W|1|A+2V6W|1|B (2V6W)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*AP*GP*AP)-3', 5'-R(*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
1.8 Å7(1) 2V6W|1|A+2V6W|1|B
197NR_2.0_32733.1
Exact match
2PO1|1|C (2PO1)
 • 10-mer poly(A)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.9 Å7(1) 2PO1|1|C
198NR_2.0_36129.1
Exact match
Escherichia coli
2VAL|1|A+2VAL|1|C (2VAL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*AP)-3', 5'-R(*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-16
2.0 Å7(2) 2VAL|1|A+2VAL|1|C, 2VAL|1|B+2VAL|1|D
199NR_2.0_36794.1
Exact match
1G2J|1|A (1G2J)
 • 5'-R(*CP*CP*CP*(PYY)P*GP*GP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-12-06
2.0 Å7(1) 1G2J|1|A
200NR_2.0_50890.1
Exact match
3JXQ|1|L+3JXQ|1|K (3JXQ)
 • r[CGCG(5-fluoro)CG]2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-09
1.5 Å7(4) 3JXQ|1|L+3JXQ|1|K, 3JXQ|1|B+3JXQ|1|A, 3JXR|1|A+3JXR|1|B, 3JXR|1|K
201NR_2.0_50990.1
Exact match
synthetic construct
4U34|1|B+4U34|1|A (4U34)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*GP*CP*UP*A)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.4 Å7(1) 4U34|1|B+4U34|1|A
202NR_2.0_54592.1
Exact match
464D|1|A+464D|1|B (464D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*UP*CP*C)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-08-16
1.2 Å7(11) 464D|1|A+464D|1|B, 464D|1|C+464D|1|D, 466D|1|C+466D|1|D, 466D|1|A+466D|1|B, 4U37|1|A+4U37|1|B, 4U38|1|A+4U38|1|B, 4U38|1|C+4U38|1|D, 4U38|1|E+4U38|1|F, 4U38|1|G+4U38|1|H, 434D|1|C+434D|1|D, 434D|1|A+434D|1|B
203NR_2.0_61167.1
Exact match
synthetic construct
4U35|1|B+4U35|1|A (4U35)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*UP*A)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.6 Å7(1) 4U35|1|B+4U35|1|A
204NR_2.0_63343.1
Exact match
Schizosaccharomyces pombe
5DNO|1|B (5DNO)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*UP*AP*AP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-06
1.8 Å7(1) 5DNO|1|B
205NR_2.0_64642.1
Exact match
synthetic construct
4XWW|1|E (4XWW)
 • RNA (5'-D(UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-16
1.7 Å7(1) 4XWW|1|E
206NR_2.0_65010.1
Exact match
Homo sapiens
2V7R|1|A+2V7R|1|B (2V7R)
 • HUMAN TRNAGLY MICROHELIX
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.2 Å7(1) 2V7R|1|A+2V7R|1|B
207NR_2.0_73115.1
Exact match
Homo sapiens
4HT9|1|D (4HT9)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-17
1.8 Å7(3) 4HT9|1|D, 4HT8|1|I, 4HT8|1|K
208NR_2.0_75344.1
Exact match
4QM6|1|D (4QM6)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-08
1.5 Å7(2) 4QM6|1|D, 4QM6|1|C
209NR_2.0_80567.1
Exact match
3GVN|1|A+3GVN|1|B (3GVN)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*AP*GP*G)-3', 5'-R(*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-28
1.2 Å7(1) 3GVN|1|A+3GVN|1|B
210NR_2.0_88706.1
Exact match
synthetic construct
4JAH|1|A+4JAH|1|B (4JAH)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*AP*(RUS)P*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-29
1.5 Å7(3) 4JAH|1|A+4JAH|1|B, 4JAH|1|C+4JAH|1|D, 4JAH|1|E+4JAH|1|F
211NR_2.0_97569.1
Exact match
Escherichia coli
2W89|1|A+2W89|1|B (2W89)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*CP*CP*GP)-3', 5'-R(*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-17
2.0 Å7(2) 2W89|1|A+2W89|1|B, 2W89|1|C+2W89|1|D
212NR_2.0_06254.1
Exact match
synthetic construct
3P4C|1|A (3P4C)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.2 Å6(1) 3P4C|1|A
213NR_2.0_09880.1
Exact match
3ULD|1|B (3ULD)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*AP*CP*A)-3', 5'-R(P*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-14
1.6 Å6(8) 3ULD|1|B, 2G8K|1|B, 2R7Y|1|B, 2G8I|1|B, 2G8F|1|B, 2G8H|1|B, 3TWH|1|B, 2G8V|1|B
214NR_2.0_12080.1
Exact match
3HGA|1|X (3HGA)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*CP*GP*CP*G)-3'), 5'-R(*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
1.3 Å6(2) 3HGA|1|X, 1OSU|1|A
215NR_2.0_54538.1
Exact match
4JIY|1|A (4JIY)
 • 5'-(CGUACG)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-04
1.9 Å6(1) 4JIY|1|A
216NR_2.0_66740.1
Exact match
Escherichia coli
3T5N|1|C (3T5N)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*UP*CP*UP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-11
1.8 Å6(1) 3T5N|1|C
217NR_2.0_67685.1
Exact match
3D2S|1|E (3D2S)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-02
1.7 Å6(2) 3D2S|1|E, 3D2S|1|G
218NR_2.0_68928.1
Exact match
Bombyx mori
4D25|1|D (4D25)
 • 5'-R(*UP*GP*AP*CP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
1.9 Å6(1) 4D25|1|D
219NR_2.0_69142.1
Exact match
Homo sapiens
3NMR|1|B (3NMR)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å6(1) 3NMR|1|B
220NR_2.0_74981.1
Exact match
4RKV|1|A (4RKV)
 • 5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3', RNA (5'-R(*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-19
0.9 Å6(18) 4RKV|1|A, 4RNE|1|A, 4RNE|1|F, 1J8G|1|A, 4XK0|1|A, 4RJ1|1|A, 4RKV|1|B, 1J8G|1|B, 4RJ1|1|B, 4RNE|1|B, 1J8G|1|C, 4XK0|1|C, 4RNE|1|C, 1J8G|1|D, 4RNE|1|D, 4RNE|1|E, 4RNE|1|G, 4RNE|1|H
221NR_2.0_03341.1
Exact match
4HOR|1|X (4HOR)
 • RNA (5'-R(*(CTP)P*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
1.9 Å5(1) 4HOR|1|X
222NR_2.0_09982.1
Exact match
1MDG|1|A (1MDG)
 • 5'-R(*UP*(BGM)GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-12
1.5 Å5(1) 1MDG|1|A
223NR_2.0_10469.1
Exact match
1P79|1|A (1P79)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
1.1 Å5(1) 1P79|1|A
224NR_2.0_12819.1
Exact match
Mus musculus
2XS7|1|B (2XS7)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.5 Å5(1) 2XS7|1|B
225NR_2.0_23233.1
Exact match
2Q66|1|X (2Q66)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-08-28
1.8 Å5(1) 2Q66|1|X
226NR_2.0_24558.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2XNR|1|C (2XNR)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*UP*UP*AP*UP*UP*CP*UP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-08
1.6 Å5(1) 2XNR|1|C
227NR_2.0_35553.1
Exact match
3D2S|1|F (3D2S)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-02
1.7 Å5(2) 3D2S|1|F, 3D2S|1|H
228NR_2.0_40750.1
Exact match
Mus musculus
5ELH|1|R (5ELH)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*AP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-09
1.8 Å5(1) 5ELH|1|R
229NR_2.0_42633.1
Exact match
Homo sapiens
3NNA|1|B (3NNA)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å5(1) 3NNA|1|B
230NR_2.0_44600.1
Exact match
Mus musculus
2XS5|1|D (2XS5)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*UP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.6 Å5(2) 2XS5|1|D, 2XS5|1|C
231NR_2.0_45166.1
Exact match
Homo sapiens
5DET|1|Q (5DET)
 • RNA (5'-R(P*UP*CP*AP*CP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
2.0 Å5(1) 5DET|1|Q
232NR_2.0_70871.1
Exact match
377D|1|A+377D|1|B (377D)
 • RNA-DNA (5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*DG)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-08-10
1.8 Å5(2) 377D|1|A+377D|1|B, 377D|1|C+377D|1|D
233NR_2.0_74924.3
Exact match
3PEY|1|B (3PEY)
 • RNA (5'-R(P*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*U)-3'), R[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
1.4 Å5(7) 3PEY|1|B, 3PF5|1|R, 5ELX|1|B, 3PEW|1|B, 4ALP|1|E, 3O8C|1|C, 3PF5|1|S
234NR_2.0_81653.1
Exact match
1J6S|1|A (1J6S)
 • 5'-R(*(BRUP*GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-05
1.4 Å5(4) 1J6S|1|A, 1J6S|1|C, 1J6S|1|D, 1J6S|1|B
235NR_2.0_91461.1
Exact match
Candida albicans
5BUD|1|E (5BUD)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-07-08
2.0 Å5(1) 5BUD|1|E
236NR_2.0_94888.1
Exact match
synthetic construct
4J7L|1|B (4J7L)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.8 Å5(1) 4J7L|1|B
237NR_2.0_95409.1
Exact match
synthetic construct
1UVM|1|D (1UVM)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.0 Å5(3) 1UVM|1|D, 1UVM|1|E, 1UVM|1|F
238NR_2.0_96572.1
Exact match
synthetic construct
1UVL|1|B (1UVL)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-26
2.0 Å5(3) 1UVL|1|B, 1UVL|1|F, 1UVL|1|D
239NR_2.0_28980.1
Exact match
3P4C|1|B (3P4C)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.2 Å4(7) 3P4C|1|B, 3P4B|1|A, 3P4B|1|C, 3P4B|1|D, 3P4B|1|B, 3P4B|1|F, 3P4B|1|E
240NR_2.0_33685.1
Exact match
4E6B|1|E+4E6B|1|F (4E6B)
 • 5'-R(P*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.5 Å4(1) 4E6B|1|E+4E6B|1|F
241NR_2.0_37244.1
Exact match
synthetic construct
4R3I|0|B (4R3I)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(6MZ)P*CP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-17
1.8 Å4(1) 4R3I|0|B
242NR_2.0_47084.1
Exact match
Escherichia coli
4QVC|1|G (4QVC)
 • RNA (5'-R(*AP*U*AP*AP*CP*UP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-27
2.0 Å4(1) 4QVC|1|G
243NR_2.0_51248.1
Exact match
Candida albicans
5BUD|1|D (5BUD)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-07-08
2.0 Å4(1) 5BUD|1|D
244NR_2.0_53426.1
Exact match
4E6B|1|A+4E6B|1|B (4E6B)
 • 5'-R(P*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.5 Å4(1) 4E6B|1|A+4E6B|1|B
245NR_2.0_58299.1
Exact match
2GRB|1|F (2GRB)
 • 5'-R(*(U33)P*GP*IP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-21
1.4 Å4(8) 2GRB|1|F, 2GRB|1|A, 2GRB|1|C, 2GRB|1|B, 2GRB|1|E, 2GRB|1|H, 2GRB|1|G, 2GRB|1|D
246NR_2.0_78430.1
Exact match
Escherichia coli
4QVD|1|H (4QVD)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*UP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-27
2.0 Å4(1) 4QVD|1|H
247NR_2.0_80112.1
Exact match
synthetic construct
4RCJ|1|B (4RCJ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(6MZ)P*CP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-12
1.6 Å4(1) 4RCJ|1|B
248NR_2.0_81635.1
Exact match
synthetic construct
1UVJ|1|F (1UVJ)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
1.9 Å4(3) 1UVJ|1|F, 1UVJ|1|D, 1UVJ|1|E
249NR_2.0_82735.1
Exact match
synthetic construct
4WTL|1|T+4WTL|1|P (4WTL)
 • RNA TEMPLATE UACC, RNA PRIMER GG
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
2.0 Å4(1) 4WTL|1|T+4WTL|1|P
250NR_2.0_85566.1
Exact match
4GV6|1|C+4GV6|1|B (4GV6)
 • RNA (5'-R(P*CP*GP*CP*CP*C)-3'), RNA (5'-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
2.0 Å4(2) 4GV6|1|C+4GV6|1|B, 4GV3|1|C+4GV3|1|B
251NR_2.0_89128.1
Exact match
Homo sapiens
5DET|1|P (5DET)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
2.0 Å4(1) 5DET|1|P
252NR_2.0_97537.1
Exact match
3P4D|1|B (3P4D)
 • 5'-R(*(CFZ)P*CP*(CFZ)P*CP*(GF2)P*GP*(GF2[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.9 Å4(2) 3P4D|1|B, 3P4D|1|A
253NR_2.0_02412.1
Exact match
synthetic construct
4J7M|1|B (4J7M)
 • RNA (5'-R(P*UP*(U37)P*(U37)P*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.7 Å3(1) 4J7M|1|B
254NR_2.0_25856.1
Exact match
Homo sapiens
2VOO|1|C (2VOO)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
1.8 Å3(2) 2VOO|1|C, 2VOO|1|D
255NR_2.0_29423.1
Exact match
synthetic construct
4V4F|1|B6 (4V4F)
 • 5'-R(*UP*AP*GP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
1.9 Å3(22) 4V4F|1|B6, 4V4F|1|A5, 4V4F|1|A3, 4V4F|1|B0, 4V4F|1|B9, 4V4F|1|A2, 4V4F|1|A8, 4V4F|1|A1, 4V4F|1|A9, 4V4F|1|BZ, 4V4F|1|B8, 4V4F|1|B7, 4V4F|1|B5, 4V4F|1|A0, 4V4F|1|A7, 4V4F|1|A4, 4V4F|1|AZ, 4V4F|1|B3, 4V4F|1|B1, 4V4F|1|B4, 4V4F|1|A6, 4V4F|1|B2
256NR_2.0_35987.1
Exact match
Thermus thermophilus
3B0U|1|B (3B0U)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(H2U)P*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-14
2.0 Å3(2) 3B0U|1|B, 3B0U|1|A
257NR_2.0_45187.1
Exact match
synthetic construct
4YOE|1|E (4YOE)
 • RNA AGU
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-06-10
1.9 Å3(1) 4YOE|1|E
258NR_2.0_61174.1
Exact match
Escherichia coli
1H2C|1|R (1H2C)
 • 5'-R(*UP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-04-10
1.6 Å3(1) 1H2C|1|R
259NR_2.0_65232.1
Exact match
4HOS|1|X (4HOS)
 • RNA (5'-R(*(UTP)P*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
2.0 Å3(1) 4HOS|1|X
260NR_2.0_89698.1
Exact match
synthetic construct
4PEI|1|Z (4PEI)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-27
2.0 Å3(5) 4PEI|1|Z, 4PEI|1|V, 4PEI|1|W, 4PEI|1|X, 4PEI|1|Y
261NR_2.0_98920.1
Exact match
synthetic construct
4QU6|1|B (4QU6)
 • RNA 5'-(*AP*GP*GP*GP*UP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.8 Å3(1) 4QU6|1|B
262NR_2.0_21736.2
Exact match
Tobacco virtovirus 1
4OQ9|1|z (4OQ9)
 • RNA (5'-R(P*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-10
1.5 Å2(31) 4OQ9|1|z, 4NIA|1|1, 4OQ9|1|1, 4NIA|1|2, 4OQ9|1|2, 4NIA|1|3, 4OQ9|1|3, 4NIA|1|4, 4OQ9|1|4, 4NIA|1|5, 4OQ9|1|5, 4NIA|1|6, 4OQ9|1|6, 4NIA|1|7, 4OQ9|1|7, 4NIA|1|8, 4OQ9|1|8, 4OQ8|1|D, 4NIA|1|t, 4OQ9|1|t, 4NIA|1|u, 4OQ9|1|u, 4NIA|1|v, 4OQ9|1|v, 4NIA|1|w, 4OQ9|1|w, 4NIA|1|x, 4OQ9|1|x, 4NIA|1|y, 4OQ9|1|y, 4NIA|1|z
263NR_2.0_22826.1
Exact match
3GPQ|1|E (3GPQ)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-21
2.0 Å2(2) 3GPQ|1|E, 3GPQ|1|F
264NR_2.0_28594.1
Exact match
2X1F|1|B (2X1F)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-02
1.6 Å2(1) 2X1F|1|B
265NR_2.0_30547.1
Exact match
4II9|1|C (4II9)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*(A9Z))-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-03
1.7 Å2(1) 4II9|1|C
266NR_2.0_48777.1
Exact match
4NKU|1|D (4NKU)
 • 5'-R(*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
1.9 Å2(2) 4NKU|1|D, 4NKU|1|H
267NR_2.0_50478.2
Exact match
4OHY|1|B (4OHY)
 • RNA (5'-R(*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
2.0 Å2(1) 4OHY|1|B
268NR_2.0_77810.1
Exact match
4S2X|1|B (4S2X)
 • RNA (5'-R(*(APC)*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
1.5 Å2(2) 4S2X|1|B, 4S2Y|1|B
269NR_2.0_45132.1
Exact match
1B2M|1|E (1B2M)
 • 5'-R(*GP*(U34))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-03-25
2.0 Å1(3) 1B2M|1|E, 1B2M|1|C, 1B2M|1|D
270NR_2.0_96460.1
Exact match
4JZU|1|C (4JZU)
 • RNA (5'-R(*(GCP)P*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-08
1.7 Å1(1) 4JZU|1|C
Copyright 2024 BGSU RNA group. Page generated in 2.6767 s