Valid loops

#loop idlocationannotation
(mapped to, source)
motif group
(similar to)
1/AA/12:22NANA
1/AA/158:163NANA
1/AA/189C:189HNANA
1/AA/201:216NANA
1/AA/259:267NANA
1/AA/296:301NANA
1/AA/320:333NANA
1/AA/379:384NANA
1/AA/419:424NANA
1/AA/458:473NANA
1/AA/522:527NANA
1/AA/617:623NANA
1/AA/689:698NANA
1/AA/726:731NANA
1/AA/786:796NANA
1/AA/838:848NANA
1/AA/862:867NANA
1/AA/897:902NANA
1/AA/963:972NANA
1/AA/1012:1017NANA
1/AA/1076:1081NANA
1/AA/1089:1096NANA
1/AA/1128:1143NANA
1/AA/1165:1171NANA
1/AA/1265:1270NANA
1/AA/1313:1324NANA
1/AA/1356:1366NANA
1/AA/1445:1457NANA
1/AA/1515:1520NANA
1/AV/31:39NANA
1/AW/30:40NANA
1/AW/51:63NANA
1/AY/13:22NANA
1/AY/31:39NANA
1/AY/53:61NANA
1/BA/59:68
homologous
HL_7RQB_001
NA

HL_29414.1*
1/BA/87:95
homologous
HL_7RQB_002
NA

HL_17926.5*
1/BA/123:128
homologous
HL_7RQB_003
NA

HL_62869.3*
1/BA/139:142ANANA
1/BA/154:172
geometric
HL_5NFV_001
NA

HL_58912.1*
1/BA/194:201
geometric
HL_7RQB_006
NA

HL_23481.5*
1/BA/225:230
homologous
HL_7RQB_007
NA

HL_06569.2*
1/BA/246:252
homologous
HL_7RQB_008
NA

HL_67216.5*
1/BA/271H:271P
geometric
HL_5NFV_001
NA

HL_58912.1*
1/BA/305:312
homologous
HL_7RQB_010
NA

HL_68493.6*
1/BA/319:323
homologous
HL_7RQB_011
NA

HL_98557.5*
1/BA/327:335
homologous
HL_7RQB_012
NA

HL_08002.6*
1/BA/382:392
homologous
HL_7RQB_013
NA

HL_91503.3*
1/BA/410:417
homologous
HL_7RQB_014
NA

HL_32512.8*
1/BA/462:467
homologous
HL_7RQB_015
NA

HL_43074.18*
1/BA/487:493
homologous
HL_7RQB_016
NA

HL_43074.18*
1/BA/543:549GNRA
geometric
HL_4OQU_001
NA

HL_43074.18*
1/BA/566:575
geometric
HL_7RQB_018
NA

HL_33239.17*
1/BA/612:615
homologous
HL_7RQB_019
NA

HL_49196.4*
1/BA/629:634
homologous
HL_7RQB_020
NA

HL_43074.18*
1/BA/641:647
homologous
HL_7RQB_021
NA

HL_02361.6*
1/BA/712:719
homologous
HL_7RQB_022
NA

HL_93727.5*
1/BA/744:753
homologous
HL_7RQB_023
NA

HL_39334.5*
1/BA/779:785Other HL
geometric
HL_2NUE_001
NA

HL_79299.11*
1/BA/826:831
homologous
HL_7RQB_025
NA

HL_15942.5*
1/BA/881:895NANA
1/BA/955:962
homologous
HL_7RQB_027
NA

HL_43074.18*
1/BA/978:985
homologous
HL_7RQB_028
NA

HL_72451.5*
1/BA/1055:1104NANA
1/BA/1169:1180NANA
1/BA/1222:1227
homologous
HL_7RQB_032
NA

HL_43074.18*
1/BA/1281:1289
homologous
HL_7RQB_033
NA

HL_33239.17*
1/BA/1324:1330
homologous
HL_7RQB_034
NA

HL_86880.5*
1/BA/1363:1368
homologous
HL_7RQB_035
NA

HL_43074.18*
1/BA/1389:1398
homologous
HL_7RQB_036
NA

HL_78457.4*
1/BA/1448:1463NANA
1/BA/1492:1498NANA
1/BA/1532:1537Other HL
geometric
HL_3AM1_002
NA

HL_43074.18*
1/BA/1565:1568
homologous
HL_7RQB_039
NA

HL_69353.7*
1/BA/1612:1619
homologous
HL_7RQB_040
NA

HL_66171.3*
1/BA/1631:1635
homologous
HL_7RQB_041
NA

HL_86880.5*
1/BA/1691:1696
geometric
HL_7RQB_042
NA

HL_79299.11*
1/BA/1720:1742NANA
1/BA/1752:1756
homologous
HL_7RQB_044
NA

HL_79272.3*
1/BA/1777:1787
homologous
HL_7RQB_045
NA

HL_43613.4*
1/BA/1806:1811
homologous
HL_7RQB_046
NA

HL_43074.18*
1/BA/1864:1878
homologous
HL_7RQB_047
NA

HL_43074.18*
1/BA/1910:1920
geometric
HL_5TBW_049
NA

HL_98248.1*
1/BA/1949:1957
homologous
HL_7RQB_049
NA

HL_53760.4*
1/BA/2027:2036
homologous
HL_7RQB_050
NA

HL_90642.5*
1/BA/2143:2148
homologous
HL_7RQB_051
NA
1/BA/2205:2219
geometric
HL_6U8D_003
NA

HL_18722.3*
1/BA/2248:2256
homologous
HL_7RQB_053
NA
1/BA/2264:2276
homologous
HL_7RQB_054
NA

HL_19870.5*
1/BA/2303:2313
geometric
HL_2ZZM_002
NA

HL_18218.2*
1/BA/2324:2331
homologous
HL_7RQB_056
NA

HL_46142.8*
1/BA/2355:2362
homologous
HL_7RQB_057
NA

HL_93727.5*
1/BA/2374:2379
homologous
HL_7RQB_058
NA

HL_43074.18*
1/BA/2404:2413
homologous
HL_7RQB_059
NA

HL_48376.4*
1/BA/2471:2479
homologous
HL_7RQB_060
NA

HL_36421.5*
1/BA/2528:2535
homologous
HL_7RQB_061
NA

HL_92681.5*
1/BA/2551:2557
geometric
HL_4WF9_058
NA

HL_26055.6*
1/BA/2594:2599
homologous
HL_7RQB_063
NA

HL_43074.18*
1/BA/2658:2663
homologous
HL_7RQB_064
NA

HL_43074.18*
1/BA/2701:2706
homologous
HL_7RQB_065
NA

HL_31583.1*
1/BA/2745:2759
homologous
HL_7RQB_066
NA

HL_56677.5*
1/BA/2819:2827
homologous
HL_7RQB_068
NA

HL_05018.6*
1/BA/2856:2861
homologous
HL_7RQB_069
NA

HL_43074.18*
1/BB/38:44NANA
1/BB/86:91NANA
1/CA/12:22NANA
1/CA/158:163NANA
1/CA/189C:189HNANA
1/CA/201:216NANA
1/CA/259:267NANA
1/CA/296:301NANA
1/CA/320:333NANA
1/CA/342:347NANA
1/CA/379:384NANA
1/CA/419:424NANA
1/CA/458:473NANA
1/CA/522:527NANA
1/CA/617:623NANA
1/CA/689:698NANA
1/CA/726:731NANA
1/CA/786:796NANA
1/CA/838:848NANA
1/CA/862:867NANA
1/CA/897:902NANA
1/CA/963:972NANA
1/CA/1012:1017NANA
1/CA/1076:1081NANA
1/CA/1089:1096NANA
1/CA/1128:1143NANA
1/CA/1165:1171NANA
1/CA/1265:1270NANA
1/CA/1313:1324NANA
1/CA/1356:1366NANA
1/CA/1445:1457NANA
1/CA/1515:1520NANA
1/CV/31:39NANA
1/CW/30:40NANA
1/CW/51:63NANA
1/CY/13:22NANA
1/CY/31:39NANA
1/CY/53:61NANA
1/DA/59:68
homologous
HL_7RQB_001
NA

HL_29414.1*
1/DA/87:95
homologous
HL_7RQB_002
NA

HL_17926.5*
1/DA/123:128
homologous
HL_7RQB_003
NA

HL_62869.3*
1/DA/139:142ANANA
1/DA/154:172
geometric
HL_5NFV_001
NA

HL_58912.1*
1/DA/194:201
geometric
HL_7RQB_006
NA

HL_23481.5*
1/DA/225:230
homologous
HL_7RQB_007
NA

HL_06569.2*
1/DA/246:252
homologous
HL_7RQB_008
NA

HL_67216.5*
1/DA/271H:271P
geometric
HL_5NFV_001
NA

HL_58912.1*
1/DA/305:312
homologous
HL_7RQB_010
NA

HL_68493.6*
1/DA/319:323
homologous
HL_7RQB_011
NA

HL_98557.5*
1/DA/327:335
homologous
HL_7RQB_012
NA

HL_08002.6*
1/DA/382:392
homologous
HL_7RQB_013
NA

HL_91503.3*
1/DA/410:417
homologous
HL_7RQB_014
NA

HL_32512.8*
1/DA/462:467
homologous
HL_7RQB_015
NA

HL_43074.18*
1/DA/487:493
homologous
HL_7RQB_016
NA

HL_43074.18*
1/DA/543:549GNRA
geometric
HL_4OQU_001
NA

HL_43074.18*
1/DA/566:575
homologous
HL_7RQB_018
NA

HL_33239.17*
1/DA/612:615
homologous
HL_7RQB_019
NA

HL_49196.4*
1/DA/629:634
homologous
HL_7RQB_020
NA

HL_43074.18*
1/DA/641:647
homologous
HL_7RQB_021
NA

HL_02361.6*
1/DA/712:719
homologous
HL_7RQB_022
NA

HL_93727.5*
1/DA/744:753
homologous
HL_7RQB_023
NA

HL_39334.5*
1/DA/779:785Other HL
geometric
HL_2NUE_001
NA

HL_79299.11*
1/DA/826:831
homologous
HL_7RQB_025
NA

HL_15942.5*
1/DA/881:895NANA
1/DA/955:962
homologous
HL_7RQB_027
NA

HL_43074.18*
1/DA/978:985
homologous
HL_7RQB_028
NA

HL_72451.5*
1/DA/1055:1104NANA
1/DA/1170:1179NANA
1/DA/1222:1227
homologous
HL_7RQB_032
NA

HL_43074.18*
1/DA/1281:1289
homologous
HL_7RQB_033
NA

HL_33239.17*
1/DA/1324:1330
homologous
HL_7RQB_034
NA

HL_86880.5*
1/DA/1363:1368
homologous
HL_7RQB_035
NA

HL_43074.18*
1/DA/1389:1398
homologous
HL_7RQB_036
NA

HL_78457.4*
1/DA/1448:1463NANA
1/DA/1492:1498NANA
1/DA/1532:1537Other HL
geometric
HL_3AM1_002
NA

HL_43074.18*
1/DA/1565:1568
homologous
HL_7RQB_039
NA

HL_69353.7*
1/DA/1612:1619
homologous
HL_7RQB_040
NA

HL_66171.3*
1/DA/1631:1635
homologous
HL_7RQB_041
NA

HL_86880.5*
1/DA/1691:1696
homologous
HL_7RQB_042
NA

HL_79299.11*
1/DA/1720:1742NANA
1/DA/1752:1756
homologous
HL_7RQB_044
NA

HL_79272.3*
1/DA/1777:1787
homologous
HL_7RQB_045
NA

HL_43613.4*
1/DA/1806:1811
homologous
HL_7RQB_046
NA

HL_43074.18*
1/DA/1864:1878
homologous
HL_7RQB_047
NA

HL_43074.18*
1/DA/1910:1920
geometric
HL_5TBW_049
NA

HL_98248.1*
1/DA/1949:1957
homologous
HL_7RQB_049
NA

HL_53760.4*
1/DA/2027:2036
homologous
HL_7RQB_050
NA

HL_90642.5*
1/DA/2143:2148
homologous
HL_7RQB_051
NA
1/DA/2205:2219
geometric
HL_6U8D_003
NA

HL_18722.3*
1/DA/2248:2256
homologous
HL_7RQB_053
NA
1/DA/2264:2276
homologous
HL_7RQB_054
NA

HL_19870.5*
1/DA/2303:2313
geometric
HL_2ZZM_002
NA

HL_18218.2*
1/DA/2324:2331
homologous
HL_7RQB_056
NA

HL_46142.8*
1/DA/2355:2362
homologous
HL_7RQB_057
NA

HL_93727.5*
1/DA/2374:2379
homologous
HL_7RQB_058
NA

HL_43074.18*
1/DA/2404:2413
homologous
HL_7RQB_059
NA

HL_48376.4*
1/DA/2471:2479
homologous
HL_7RQB_060
NA

HL_36421.5*
1/DA/2528:2535
homologous
HL_7RQB_061
NA

HL_92681.5*
1/DA/2551:2557
geometric
HL_4WF9_058
NA

HL_26055.6*
1/DA/2594:2599
homologous
HL_7RQB_063
NA

HL_43074.18*
1/DA/2658:2663
homologous
HL_7RQB_064
NA

HL_43074.18*
1/DA/2701:2706
homologous
HL_7RQB_065
NA

HL_31583.1*
1/DA/2745:2759
homologous
HL_7RQB_066
NA

HL_56677.5*
1/DA/2819:2827
homologous
HL_7RQB_068
NA

HL_05018.6*
1/DA/2856:2861
homologous
HL_7RQB_069
NA

HL_43074.18*
1/DB/38:44NANA
1/DB/86:91NANA

Problematic loops

#loop idProblemSequence
HL_4V5P_002NA
HL_4V5P_009NA
HL_4V5P_032NA
HL_4V5P_034NA
HL_4V5P_035NA
HL_4V5P_107NA
HL_4V5P_113NA
HL_4V5P_143NA
HL_4V5P_145NA
HL_4V5P_146NA
HL_4V5P_218NA

Valid loops

#loop idlocationannotation
(mapped to, source)
motif group
(similar to)
1/AA/30:32,
1/AA/552:553
NANA
1/AA/44:45,
1/AA/396:398
NANA
1/AA/47:52,
1/AA/359:361
NANA
1/AA/54:56,
1/AA/356:357
NANA
1/AA/63:66,
1/AA/103:104
NANA
1/AA/67:69,
1/AA/100:102
NANA
1/AA/71:76,
1/AA/93:98
NANA
1/AA/129:131,
1/AA/231:232
NANA
1/AA/132:136,
1/AA/227:230
NANA
1/AA/148:153,
1/AA/168:174
NANA
1/AA/186:188,
1/AA/189L:191
NANA
1/AA/242:247,
1/AA/277:284
NANA
1/AA/249:252,
1/AA/274:275
NANA
1/AA/292:293,
1/AA/304:308
NANA
1/AA/367:369,
1/AA/392:393
NANA
1/AA/371:375,
1/AA/389:390
NANA
1/AA/375:376,
1/AA/387:389
NANA
1/AA/409:416,
1/AA/427:433
NANA
1/AA/446:450,
1/AA/483:488
NANA
1/AA/450:456,
1/AA/475:483
NANA
1/AA/504:511,
1/AA/540:541
NANA
1/AA/515:521,
1/AA/528:536
NANA
1/AA/569:575,
1/AA/880:881
NANA
1/AA/580:584,
1/AA/757:761
NANA
1/AA/594:596,
1/AA/644:645
NANA
1/AA/597:598,
1/AA/640:643
NANA
1/AA/605:612,
1/AA/628:633
NANA
1/AA/654:655,
1/AA/751:754
NANA
1/AA/657:658,
1/AA/747:749
NANA
1/AA/662:666,
1/AA/740:743
NANA
1/AA/673:678,
1/AA/712:717
NANA
1/AA/683:688,
1/AA/699:707
NANA
1/AA/774:778,
1/AA/804:805
NANA
1/AA/779:783,
1/AA/799:803
NANA
1/AA/887:894,
1/AA/905:910
NANA
1/AA/922:923,
1/AA/1393:1395
NANA
1/AA/925:927,
1/AA/1390:1391
NANA
1/AA/933:935,
1/AA/1380:1384
NANA
1/AA/953:954,
1/AA/1226:1228
NANA
1/AA/993:999,
1/AA/1042:1045
NANA
1/AA/1048:1050,
1/AA/1208:1209
NANA
1/AA/1052:1056,
1/AA/1204:1206
NANA
1/AA/1057:1058,
1/AA/1199:1203
NANA
1/AA/1060:1061,
1/AA/1195:1197
NANA
1/AA/1061:1063,
1/AA/1193:1195
NANA
1/AA/1124:1128,
1/AA/1143:1149
NANA
1/AA/1158:1161,
1/AA/1175:1181
NANA
1/AA/1247:1253,
1/AA/1284:1290
NANA
1/AA/1255:1258,
1/AA/1277:1282
NANA
1/AA/1259:1260,
1/AA/1274:1276
NANA
1/AA/1260:1262,
1/AA/1273:1274
NANA
1/AA/1303:1308,
1/AA/1329:1334
NANA
1/AA/1399:1401,
1/AA/1501:1504
NANA
1/AA/1401:1404,
1/AA/1497:1501
NANA
1/AA/1405:1407,
1/AA/1494:1496
NANA
1/AA/1407:1409,
1/AA/1491:1494
NANA
1/AA/1412:1414,
1/AA/1486:1488
NANA
1/AA/1416:1419,
1/AA/1481:1484
NANA
1/AA/1431:1435,
1/AA/1466:1469
NANA
1/AA/1435:1437,
1/AA/1464:1466
NANA
1/AA/1440:1443,
1/AA/1459:1461
NANA
1/BA/24:30,
1/BA/510:516
Triple sheared with non-canonical cWW
homologous
IL_7RQB_001
NA

IL_66414.5*
1/BA/36:37,
1/BA/442:444
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_002
NA

IL_80007.16*
1/BA/42:43,
1/BA/434:436
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_003
NA

IL_06437.11*
1/BA/81:85,
1/BA/97:105
Kink-turn
homologous
IL_7RQB_004
NA

IL_29549.9*
1/BA/183:184,
1/BA/212:214
Single stack bend
homologous
IL_7RQB_005
NA

IL_04038.4*
1/BA/188:194,
1/BA/201:208
8x7 Sarcin-Ricin; G-bulge
homologous
IL_7RQB_006
NA

IL_04346.5*
1/BA/239:245,
1/BA/253:258
7x6 Sarcin-Ricin; G-bulge
homologous
IL_7RQB_007
NA

IL_35110.5*
1/BA/272D:272E,
1/BA/363E:364
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_009
NA

IL_13730.12*
1/BA/272J:280,
1/BA/360:363
NANA
1/BA/280:285,
1/BA/356:360
Triple sheared
geometric
IL_1U6B_002
NA

IL_56467.6*
1/BA/287:290,
1/BA/350:354
NANA
1/BA/293:297,
1/BA/341:347
NANA
1/BA/481:484,
1/BA/496:509

homologous
IL_7RQB_014
NA

IL_60992.5*
1/BA/564:566,
1/BA/575:577

homologous
IL_7RQB_015
NA

IL_01312.13*
1/BA/606:610,
1/BA/618:622
AAA cross-strand stack
homologous
IL_7RQB_016
NA

IL_56467.6*
1/BA/672:674,
1/BA/806:808

homologous
IL_7RQB_017
NA

IL_01312.13*
1/BA/674:678,
1/BA/799:806
tHW-tHW cross-strand stack
geometric
IL_4WF9_021
NA

IL_17470.5*
1/BA/697:698,
1/BA/763:765
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_019
NA

IL_80007.16*
1/BA/702:703,
1/BA/728:730
Single bulged G
homologous
IL_7RQB_020
NA

IL_59137.10*
1/BA/703:707,
1/BA/724:728
Triple sheared
geometric
IL_7RQB_021
NA

IL_56467.6*
1/BA/738:741,
1/BA/756:758
Major groove platform with extra cWW
homologous
IL_7RQB_022
NA

IL_95485.6*
1/BA/775:777,
1/BA/787:791
Multiple bulged bases
homologous
IL_7RQB_023
NA

IL_90991.5*
1/BA/837:838,
1/BA/940:942
Single stack bend
homologous
IL_7RQB_024
NA

IL_04038.4*
1/BA/844:846,
1/BA/931:934
Intercalated cWW
geometric
IL_7RQB_025
NA

IL_01312.13*
1/BA/846:850,
1/BA/927:931

homologous
IL_7RQB_026
NA

IL_94165.1*
1/BA/858:862,
1/BA/915:919
5x5 Sarcin-Ricin with intercalated A; G-bulge
homologous
IL_7RQB_027
NA

IL_83354.1*
1/BA/862:863,
1/BA/913:915
Minor groove platform
geometric
IL_7A0S_028
NA

IL_06437.11*
1/BA/864:868,
1/BA/909:912
C-loop
homologous
IL_7RQB_029
NA

IL_63596.4*
1/BA/875:877,
1/BA/899:902
Minor groove platform with extra cWW
geometric
IL_7RQB_031
NA

IL_87332.1*
1/BA/877:879,
1/BA/898:899
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_032
NA

IL_06437.11*
1/BA/880:881,
1/BA/895:897
Single bulged A
geometric
IL_7RQB_033
NA

IL_80007.16*
1/BA/952:954,
1/BA/963:965

homologous
IL_7RQB_034
NA

IL_01312.13*
1/BA/994:996,
1/BA/1159:1160
Single bulged C
homologous
IL_7RQB_035
NA

IL_61258.10*
1/BA/998:1002,
1/BA/1153:1157
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_036
NA

IL_53523.5*
1/BA/1004:1011,
1/BA/1150:1151
SSU/LSU pseudoknot
geometric
IL_7RQB_037
NA

IL_15861.6*
1/BA/1011:1013,
1/BA/1149:1150
Single bulged U
homologous
IL_7RQB_038
NA

IL_83039.11*
1/BA/1018:1024,
1/BA/1140:1144

geometric
IL_4WF9_039
NA

IL_57188.3*
1/BA/1024:1030,
1/BA/1124:1140

homologous
IL_7RQB_040
NA

IL_55786.1*
1/BA/1031:1034,
1/BA/1121:1123
Isolated non-canonical cWW with bulges
homologous
IL_7RQB_041
NA

IL_55456.1*
1/BA/1196:1198,
1/BA/1247:1250
Isolated cWS basepair
homologous
IL_7RQB_045
NA

IL_67621.5*
1/BA/1202:1206,
1/BA/1240:1243

homologous
IL_7RQB_046
NA

IL_68574.2*
1/BA/1208:1215,
1/BA/1234:1238
Kink-turn
homologous
IL_7RQB_047
NA

IL_29549.9*
1/BA/1219:1221,
1/BA/1229:1230
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_048
NA

IL_80007.16*
1/BA/1262:1269,
1/BA/2011:2017
8x7 Sarcin-Ricin; G-bulge
homologous
IL_7RQB_049
NA

IL_04346.5*
1/BA/1310:1313,
1/BA/1603:1604
Major groove platform; stack outside cWW
homologous
IL_7RQB_050
NA

IL_70995.6*
1/BA/1319:1323,
1/BA/1331:1333
C-loop
homologous
IL_7RQB_051
NA

IL_63596.4*
1/BA/1351:1355,
1/BA/1376:1380
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_052
NA

IL_53523.5*
1/BA/1357:1361,
1/BA/1370:1374
tSH-tHW-tHS
homologous
IL_7RQB_053
NA

IL_39521.5*
1/BA/1415:1417,
1/BA/1581:1587
NANA
1/BA/1417:1421,
1/BA/1577:1581
UAA/GAN
geometric
IL_4WF9_051
NA

IL_34907.2*
1/BA/1433:1435,
1/BA/1557:1560
Isolated tWW turn
homologous
IL_7RQB_056
NA

IL_54997.5*
1/BA/1437:1440,
1/BA/1551:1555
tSH-tHW
homologous
IL_7RQB_057
NA

IL_08757.3*
1/BA/1469:1473,
1/BA/1518:1523
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_060
NA

IL_53523.5*
1/BA/1481:1482,
1/BA/1506:1510

homologous
IL_7RQB_061
NA

IL_46464.1*
1/BA/1489:1491,
1/BA/1499:1500
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_062
NA

IL_40508.4*
1/BA/1526:1529,
1/BA/1540:1546
NANA
1/BA/1651:1656,
1/BA/2004:2006

homologous
IL_7RQB_064
NA

IL_12566.2*
1/BA/1663:1665,
1/BA/1995:1997
Isolated tWW turn
homologous
IL_7RQB_065
NA

IL_54997.5*
1/BA/1666:1669,
1/BA/1993:1994
Major groove platform; stack outside cWW
geometric
IL_7RQB_066
NA

IL_80663.10*
1/BA/1669:1674,
1/BA/1990:1993
Intercalated tWH
homologous
IL_7RQB_067
NA

IL_01312.13*
1/BA/1686:1691,
1/BA/1696:1702
tSH-tSH-tHH-tHS
homologous
IL_7RQB_068
NA

IL_66584.5*
1/BA/1770:1771,
1/BA/1980:1982
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_069
NA

IL_80007.16*
1/BA/1798:1804,
1/BA/1813:1821
Kink-turn related
homologous
IL_7RQB_070
NA

IL_17069.3*
1/BA/1837:1840,
1/BA/1902:1903
Major groove outside cWW, minor groove, intercalation pocket
homologous
IL_7RQB_071
NA

IL_31836.1*
1/BA/1841:1842,
1/BA/1898:1901
Major groove outside cWW, minor groove, intercalation pocket
homologous
IL_7RQB_072
NA

IL_13730.12*
1/BA/1846:1849,
1/BA/1893:1894
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_073
NA

IL_06437.11*
1/BA/1851:1855,
1/BA/1887:1891
UAA/GAN with extra pair
homologous
IL_7RQB_074
NA

IL_34907.2*
1/BA/1856:1860,
1/BA/1882:1886
Triple sheared
homologous
IL_7RQB_075
NA

IL_56467.6*
1/BA/1933:1934,
1/BA/1964:1967
Multiple bulged bases
homologous
IL_7RQB_076
NA

IL_69632.1*
1/BA/1934:1945,
1/BA/1961:1964

geometric
IL_4WF9_077
NA

IL_70285.1*
1/BA/2050:2052,
1/BA/2617:2618
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_078
NA

IL_80663.10*
1/BA/2054:2057,
1/BA/2611:2615
NANA
1/BA/2067:2069,
1/BA/2442:2443
Single bulged U
homologous
IL_7RQB_080
NA

IL_83039.11*
1/BA/2070:2071,
1/BA/2438:2441
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_081
NA

IL_06437.11*
1/BA/2081:2083,
1/BA/2236:2239
Isolated tHS basepair with bulges
homologous
IL_7RQB_082
NA

IL_38958.6*
1/BA/2085:2087,
1/BA/2232:2234

homologous
IL_7RQB_083
NA

IL_01312.13*
1/BA/2098:2105,
1/BA/2184:2191
NANA
1/BA/2105:2120,
1/BA/2177:2184
NANA
1/BA/2120:2123,
1/BA/2174:2177
Tandem non-canonical cWW pairs
geometric
IL_1D4R_001
NA

IL_85877.10*
1/BA/2123:2127,
1/BA/2161:2174

homologous
IL_7RQB_086
NA
1/BA/2129:2136,
1/BA/2155:2159

homologous
IL_7RQB_087
NA
1/BA/2297:2299,
1/BA/2317:2321
Isolated tHS basepair with bulges
homologous
IL_7RQB_088
NA

IL_38958.6*
1/BA/2350:2353,
1/BA/2364:2367
Double sheared
homologous
IL_7RQB_089
NA

IL_09705.7*
1/BA/2401:2403,
1/BA/2414:2415
NANA
1/BA/2453:2454,
1/BA/2498:2500
Single stack bend
geometric
IL_7RQB_091
NA

IL_04038.4*
1/BA/2454:2455,
1/BA/2496:2498
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_092
NA

IL_80663.10*
1/BA/2457:2459,
1/BA/2493:2494
Major groove platform
geometric
IL_4WF9_091
NA

IL_80663.10*
1/BA/2459:2461,
1/BA/2489:2493
Major groove minor groove platform with extra cWW
geometric
IL_7RQB_094
NA

IL_96042.4*
1/BA/2466:2470,
1/BA/2480:2484
Triple sheared
homologous
IL_7RQB_095
NA

IL_56467.6*
1/BA/2507:2508,
1/BA/2580:2582
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_096
NA

IL_02060.4*
1/BA/2510:2512,
1/BA/2574:2578
Isolated non-canonical cWW with bulges
homologous
IL_7RQB_097
NA

IL_01312.13*
1/BA/2512:2513,
1/BA/2571:2574
Multiple bulged bases
geometric
IL_7RQB_098
NA

IL_13730.12*
1/BA/2522:2523,
1/BA/2540:2543
Minor groove platform with intercalation
homologous
IL_7RQB_099
NA

IL_95601.1*
1/BA/2591:2592,
1/BA/2601:2603
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_101
NA

IL_80007.16*
1/BA/2636:2640,
1/BA/2774:2782
tSH-tHS-tHW
homologous
IL_7RQB_102
NA

IL_34907.2*