Valid loops

#loop idlocationannotation
(mapped to, source)
motif group
(similar to)
1/AA/12:22NANA
1/AA/158:163NANA
1/AA/189C:189HNANA
1/AA/259:267NANA
1/AA/296:301NANA
1/AA/320:333NANA
1/AA/379:384NANA
1/AA/419:424NANA
1/AA/458:473NANA
1/AA/522:527NANA
1/AA/617:623NANA
1/AA/689:698NANA
1/AA/726:731NANA
1/AA/786:796NANA
1/AA/838:848NANA
1/AA/862:867NANA
1/AA/897:902NANA
1/AA/963:972NANA
1/AA/1012:1017NANA
1/AA/1076:1081NANA
1/AA/1089:1096NANA
1/AA/1134:1140NANA
1/AA/1165:1171NANA
1/AA/1265:1270NANA
1/AA/1314:1323NANA
1/AA/1356:1366NANA
1/AA/1445:1457NANA
1/AA/1515:1520NANA
1/BA/59:68
homologous
HL_7RQB_001
NA

HL_29414.1*
1/BA/87:95
homologous
HL_7RQB_002
NA

HL_17926.5*
1/BA/123:128
homologous
HL_7RQB_003
NA

HL_62869.3*
1/BA/139:142A
homologous
HL_7RQB_004
NA

HL_86069.1*
1/BA/194:201
homologous
HL_7RQB_006
NA

HL_23481.5*
1/BA/225:230
homologous
HL_7RQB_007
NA

HL_06569.2*
1/BA/246:252
homologous
HL_7RQB_008
NA

HL_67216.5*
1/BA/271J:271M
homologous
HL_7RQB_009
NA

HL_69353.7*
1/BA/305:312
homologous
HL_7RQB_010
NA

HL_68493.6*
1/BA/319:323
homologous
HL_7RQB_011
NA

HL_98557.5*
1/BA/327:335
homologous
HL_7RQB_012
NA

HL_08002.6*
1/BA/382:392
homologous
HL_7RQB_013
NA

HL_91503.3*
1/BA/410:417
homologous
HL_7RQB_014
NA

HL_32512.8*
1/BA/462:467
homologous
HL_7RQB_015
NA

HL_43074.18*
1/BA/487:493
homologous
HL_7RQB_016
NA

HL_43074.18*
1/BA/566:575
geometric
HL_7RQB_018
NA

HL_33239.17*
1/BA/612:615
homologous
HL_7RQB_019
NA

HL_49196.4*
1/BA/629:634
homologous
HL_7RQB_020
NA

HL_43074.18*
1/BA/641:647
homologous
HL_7RQB_021
NA

HL_02361.6*
1/BA/712:719
homologous
HL_7RQB_022
NA

HL_93727.5*
1/BA/744:753
homologous
HL_7RQB_023
NA

HL_39334.5*
1/BA/779:785
homologous
HL_7RQB_024
NA

HL_16898.3*
1/BA/826:831
homologous
HL_7RQB_025
NA

HL_15942.5*
1/BA/955:962
homologous
HL_7RQB_027
NA

HL_43074.18*
1/BA/978:985
homologous
HL_7RQB_028
NA

HL_72451.5*
1/BA/1222:1227
homologous
HL_7RQB_032
NA

HL_43074.18*
1/BA/1281:1289
homologous
HL_7RQB_033
NA

HL_33239.17*
1/BA/1324:1330
homologous
HL_7RQB_034
NA

HL_86880.5*
1/BA/1363:1368
homologous
HL_7RQB_035
NA

HL_43074.18*
1/BA/1389:1398
homologous
HL_7RQB_036
NA

HL_78457.4*
1/BA/1451:1459
geometric
HL_7RQB_037
NA

HL_71540.1*
1/BA/1492:1498
homologous
HL_7RQB_038
NA

HL_86880.5*
1/BA/1565:1568
homologous
HL_7RQB_039
NA

HL_69353.7*
1/BA/1612:1619
homologous
HL_7RQB_040
NA

HL_66171.3*
1/BA/1631:1635
homologous
HL_7RQB_041
NA

HL_86880.5*
1/BA/1691:1696
geometric
HL_7RQB_042
NA

HL_79299.11*
1/BA/1720:1742
homologous
HL_7RQB_043
NA

HL_49638.1*
1/BA/1752:1756
homologous
HL_7RQB_044
NA

HL_79272.3*
1/BA/1777:1787
homologous
HL_7RQB_045
NA

HL_43613.4*
1/BA/1806:1811
homologous
HL_7RQB_046
NA

HL_43074.18*
1/BA/1864:1878
homologous
HL_7RQB_047
NA

HL_43074.18*
1/BA/1910:1920
geometric
HL_5TBW_049
NA

HL_98248.1*
1/BA/1949:1957
homologous
HL_7RQB_049
NA

HL_53760.4*
1/BA/2027:2036
homologous
HL_7RQB_050
NA

HL_90642.5*
1/BA/2205:2219
homologous
HL_7RQB_052
NA

HL_82131.1*
1/BA/2248:2256
homologous
HL_7RQB_053
NA
1/BA/2264:2276
homologous
HL_7RQB_054
NA

HL_19870.5*
1/BA/2304:2312
geometric
HL_4V9F_057
NA

HL_76406.3*
1/BA/2324:2331
homologous
HL_7RQB_056
NA

HL_46142.8*
1/BA/2355:2362
homologous
HL_7RQB_057
NA

HL_93727.5*
1/BA/2374:2379
homologous
HL_7RQB_058
NA

HL_43074.18*
1/BA/2404:2413
homologous
HL_7RQB_059
NA

HL_48376.4*
1/BA/2471:2479
homologous
HL_7RQB_060
NA

HL_36421.5*
1/BA/2528:2535
homologous
HL_7RQB_061
NA

HL_92681.5*
1/BA/2551:2557
geometric
HL_4WF9_058
NA

HL_26055.6*
1/BA/2594:2599
homologous
HL_7RQB_063
NA

HL_43074.18*
1/BA/2658:2663
homologous
HL_7RQB_064
NA

HL_43074.18*
1/BA/2701:2706
homologous
HL_7RQB_065
NA

HL_31583.1*
1/BA/2745:2759
homologous
HL_7RQB_066
NA

HL_56677.5*
1/BA/2819:2827
homologous
HL_7RQB_068
NA

HL_05018.6*
1/BA/2856:2861
homologous
HL_7RQB_069
NA

HL_43074.18*
1/BB/38:44NANA
1/BB/86:91NANA
1/CA/12:22NANA
1/CA/158:163NANA
1/CA/189C:189HNANA
1/CA/200:217NANA
1/CA/259:267NANA
1/CA/296:301NANA
1/CA/320:333NANA
1/CA/342:347NANA
1/CA/379:384NANA
1/CA/419:424NANA
1/CA/458:473NANA
1/CA/522:527NANA
1/CA/617:623NANA
1/CA/689:698NANA
1/CA/726:731NANA
1/CA/786:796NANA
1/CA/838:848NANA
1/CA/862:867NANA
1/CA/897:902NANA
1/CA/963:972NANA
1/CA/1076:1081NANA
1/CA/1089:1096NANA
1/CA/1134:1140NANA
1/CA/1165:1171NANA
1/CA/1265:1270NANA
1/CA/1314:1323NANA
1/CA/1356:1366NANA
1/CA/1445:1457NANA
1/CA/1515:1520NANA
1/DA/59:68
homologous
HL_7RQB_001
NA

HL_29414.1*
1/DA/87:95
homologous
HL_7RQB_002
NA

HL_17926.5*
1/DA/123:128
homologous
HL_7RQB_003
NA

HL_62869.3*
1/DA/139:142A
homologous
HL_7RQB_004
NA

HL_86069.1*
1/DA/194:201
homologous
HL_7RQB_006
NA

HL_23481.5*
1/DA/225:230
homologous
HL_7RQB_007
NA

HL_06569.2*
1/DA/246:252
homologous
HL_7RQB_008
NA

HL_67216.5*
1/DA/271J:271M
homologous
HL_7RQB_009
NA

HL_69353.7*
1/DA/305:312
homologous
HL_7RQB_010
NA

HL_68493.6*
1/DA/319:323
homologous
HL_7RQB_011
NA

HL_98557.5*
1/DA/327:335
homologous
HL_7RQB_012
NA

HL_08002.6*
1/DA/382:392
homologous
HL_7RQB_013
NA

HL_91503.3*
1/DA/410:417
homologous
HL_7RQB_014
NA

HL_32512.8*
1/DA/462:467
homologous
HL_7RQB_015
NA

HL_43074.18*
1/DA/487:493
homologous
HL_7RQB_016
NA

HL_43074.18*
1/DA/566:575
homologous
HL_7RQB_018
NA

HL_33239.17*
1/DA/612:615
homologous
HL_7RQB_019
NA

HL_49196.4*
1/DA/629:634
homologous
HL_7RQB_020
NA

HL_43074.18*
1/DA/641:647
homologous
HL_7RQB_021
NA

HL_02361.6*
1/DA/712:719
homologous
HL_7RQB_022
NA

HL_93727.5*
1/DA/744:753
homologous
HL_7RQB_023
NA

HL_39334.5*
1/DA/779:785
homologous
HL_7RQB_024
NA

HL_16898.3*
1/DA/826:831
homologous
HL_7RQB_025
NA

HL_15942.5*
1/DA/955:962
homologous
HL_7RQB_027
NA

HL_43074.18*
1/DA/978:985
homologous
HL_7RQB_028
NA

HL_72451.5*
1/DA/1222:1227
homologous
HL_7RQB_032
NA

HL_43074.18*
1/DA/1281:1289
homologous
HL_7RQB_033
NA

HL_33239.17*
1/DA/1324:1330
homologous
HL_7RQB_034
NA

HL_86880.5*
1/DA/1363:1368
homologous
HL_7RQB_035
NA

HL_43074.18*
1/DA/1389:1398
homologous
HL_7RQB_036
NA

HL_78457.4*
1/DA/1451:1459
homologous
HL_7RQB_037
NA

HL_71540.1*
1/DA/1492:1498
homologous
HL_7RQB_038
NA

HL_86880.5*
1/DA/1565:1568
homologous
HL_7RQB_039
NA

HL_69353.7*
1/DA/1612:1619
homologous
HL_7RQB_040
NA

HL_66171.3*
1/DA/1631:1635
homologous
HL_7RQB_041
NA

HL_86880.5*
1/DA/1691:1696
homologous
HL_7RQB_042
NA

HL_79299.11*
1/DA/1720:1742
homologous
HL_7RQB_043
NA

HL_49638.1*
1/DA/1752:1756
homologous
HL_7RQB_044
NA

HL_79272.3*
1/DA/1777:1787
homologous
HL_7RQB_045
NA

HL_43613.4*
1/DA/1806:1811
homologous
HL_7RQB_046
NA

HL_43074.18*
1/DA/1864:1878
homologous
HL_7RQB_047
NA

HL_43074.18*
1/DA/1910:1920
geometric
HL_5TBW_049
NA

HL_98248.1*
1/DA/1949:1957
homologous
HL_7RQB_049
NA

HL_53760.4*
1/DA/2027:2036
homologous
HL_7RQB_050
NA

HL_90642.5*
1/DA/2248:2256
homologous
HL_7RQB_053
NA
1/DA/2264:2276
homologous
HL_7RQB_054
NA

HL_19870.5*
1/DA/2304:2312
geometric
HL_4V9F_057
NA

HL_76406.3*
1/DA/2324:2331
homologous
HL_7RQB_056
NA

HL_46142.8*
1/DA/2355:2362
homologous
HL_7RQB_057
NA

HL_93727.5*
1/DA/2374:2379
homologous
HL_7RQB_058
NA

HL_43074.18*
1/DA/2404:2413
homologous
HL_7RQB_059
NA

HL_48376.4*
1/DA/2471:2479
homologous
HL_7RQB_060
NA

HL_36421.5*
1/DA/2528:2535
homologous
HL_7RQB_061
NA

HL_92681.5*
1/DA/2551:2557
geometric
HL_4WF9_058
NA

HL_26055.6*
1/DA/2594:2599
homologous
HL_7RQB_063
NA

HL_43074.18*
1/DA/2658:2663
geometric
HL_7RQB_064
NA

HL_43074.18*
1/DA/2701:2706
homologous
HL_7RQB_065
NA

HL_31583.1*
1/DA/2745:2759
homologous
HL_7RQB_066
NA

HL_56677.5*
1/DA/2819:2827
homologous
HL_7RQB_068
NA

HL_05018.6*
1/DA/2856:2861
homologous
HL_7RQB_069
NA

HL_43074.18*
1/DB/38:44
geometric
HL_7RQB_070
NA

HL_02733.5*
1/DB/86:91GNRA
homologous
HL_5TBW_186
NA

HL_43074.18*

Problematic loops

#loop idProblemSequence
HL_4V8I_004NA
HL_4V8I_045
homologous
HL_7RQB_017
HL_4V8I_054
homologous
HL_7RQB_026
HL_4V8I_057NA
HL_4V8I_058
homologous
HL_7RQB_031
HL_4V8I_078
homologous
HL_7RQB_051
HL_4V8I_094NA
HL_4V8I_119NA
HL_4V8I_120NA
HL_4V8I_134NA
HL_4V8I_146
homologous
HL_7RQB_017
HL_4V8I_155
homologous
HL_7RQB_026
HL_4V8I_165NA
HL_4V8I_178
homologous
HL_7RQB_051
HL_4V8I_179
homologous
HL_7RQB_052
HL_4V8I_194NA

Valid loops

#loop idlocationannotation
(mapped to, source)
motif group
(similar to)
1/AA/30:32,
1/AA/552:553
NANA
1/AA/44:45,
1/AA/396:398
NANA
1/AA/47:52,
1/AA/359:361
NANA
1/AA/54:56,
1/AA/356:357
NANA
1/AA/63:66,
1/AA/103:104
NANA
1/AA/67:69,
1/AA/100:102
NANA
1/AA/129:131,
1/AA/231:232
NANA
1/AA/132:136,
1/AA/227:230
NANA
1/AA/148:153,
1/AA/168:174
NANA
1/AA/186:188,
1/AA/189L:191
NANA
1/AA/242:247,
1/AA/277:284
NANA
1/AA/249:252,
1/AA/274:275
NANA
1/AA/292:293,
1/AA/304:308
NANA
1/AA/367:369,
1/AA/392:393
NANA
1/AA/371:375,
1/AA/389:390
NANA
1/AA/375:376,
1/AA/387:389
NANA
1/AA/409:416,
1/AA/427:433
NANA
1/AA/446:450,
1/AA/483:488
NANA
1/AA/450:455,
1/AA/476:483
NANA
1/AA/504:511,
1/AA/540:541
NANA
1/AA/515:521,
1/AA/528:536
NANA
1/AA/569:575,
1/AA/880:881
NANA
1/AA/580:584,
1/AA/757:761
NANA
1/AA/594:596,
1/AA/644:645
NANA
1/AA/597:598,
1/AA/640:643
NANA
1/AA/605:612,
1/AA/628:633
NANA
1/AA/654:655,
1/AA/751:754
NANA
1/AA/657:658,
1/AA/747:749
NANA
1/AA/662:666,
1/AA/740:743
NANA
1/AA/673:678,
1/AA/712:717
NANA
1/AA/683:688,
1/AA/699:707
NANA
1/AA/774:778,
1/AA/804:805
NANA
1/AA/779:783,
1/AA/799:803
NANA
1/AA/887:894,
1/AA/905:910
NANA
1/AA/922:923,
1/AA/1393:1395
NANA
1/AA/925:927,
1/AA/1390:1391
NANA
1/AA/933:935,
1/AA/1380:1384
NANA
1/AA/953:954,
1/AA/1226:1228
NANA
1/AA/993:997,
1/AA/1044:1045
NANA
1/AA/1048:1050,
1/AA/1208:1209
NANA
1/AA/1052:1056,
1/AA/1204:1206
NANA
1/AA/1057:1058,
1/AA/1199:1203
NANA
1/AA/1060:1061,
1/AA/1195:1197
NANA
1/AA/1061:1063,
1/AA/1193:1195
NANA
1/AA/1124:1128,
1/AA/1143:1149
NANA
1/AA/1128:1132,
1/AA/1142:1143
NANA
1/AA/1247:1253,
1/AA/1284:1290
NANA
1/AA/1255:1258,
1/AA/1277:1282
NANA
1/AA/1259:1262,
1/AA/1273:1276
NANA
1/AA/1303:1308,
1/AA/1329:1334
NANA
1/AA/1399:1401,
1/AA/1501:1504
NANA
1/AA/1401:1404,
1/AA/1497:1501
NANA
1/AA/1405:1407,
1/AA/1494:1496
NANA
1/AA/1407:1409,
1/AA/1491:1494
NANA
1/AA/1412:1415,
1/AA/1485:1488
NANA
1/AA/1416:1419,
1/AA/1481:1484
NANA
1/AA/1431:1435,
1/AA/1466:1469
NANA
1/AA/1435:1437,
1/AA/1464:1466
NANA
1/AA/1440:1442A,
1/AA/1459:1461
NANA
1/AA/1442A:1444,
1/AA/1458:1459
NANA
1/BA/24:30,
1/BA/510:516
Triple sheared with non-canonical cWW
homologous
IL_7RQB_001
NA

IL_66414.5*
1/BA/36:37,
1/BA/442:444
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_002
NA

IL_80007.16*
1/BA/42:44,
1/BA/433:436
Major groove platform with extra cWW
geometric
IL_4V9F_003
NA

IL_95485.6*
1/BA/81:85,
1/BA/97:105
Kink-turn
homologous
IL_7RQB_004
NA

IL_29549.9*
1/BA/183:184,
1/BA/212:214
Single stack bend
homologous
IL_7RQB_005
NA

IL_04038.4*
1/BA/188:194,
1/BA/201:208
8x7 Sarcin-Ricin; G-bulge
geometric
IL_7RQB_006
NA

IL_04346.5*
1/BA/239:245,
1/BA/253:258
7x6 Sarcin-Ricin; G-bulge
homologous
IL_7RQB_007
NA

IL_35110.5*
1/BA/271I:271J,
1/BA/271M:271O
Single bulged U
geometric
IL_7RQB_008
NA

IL_83039.11*
1/BA/272D:272E,
1/BA/363E:364
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_009
NA

IL_13730.12*
1/BA/280:284,
1/BA/357:360
tSH-tHW
homologous
IL_7RQB_011
NA

IL_08757.3*
1/BA/288:290,
1/BA/350:353
Isolated tHS basepair with bulges
homologous
IL_7RQB_012
NA

IL_38958.6*
1/BA/293:295,
1/BA/343:347

homologous
IL_7RQB_013
NA

IL_69440.1*
1/BA/481:484,
1/BA/496:509

homologous
IL_7RQB_014
NA

IL_60992.5*
1/BA/564:566,
1/BA/575:577

homologous
IL_7RQB_015
NA

IL_01312.13*
1/BA/606:610,
1/BA/618:622
AAA cross-strand stack
homologous
IL_7RQB_016
NA

IL_56467.6*
1/BA/672:674,
1/BA/806:808

homologous
IL_7RQB_017
NA

IL_01312.13*
1/BA/674:678,
1/BA/799:806

geometric
IL_7RQB_018
NA

IL_17470.5*
1/BA/697:698,
1/BA/763:765
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_019
NA

IL_80007.16*
1/BA/702:703,
1/BA/728:730
Single bulged G
homologous
IL_7RQB_020
NA

IL_59137.10*
1/BA/703:707,
1/BA/724:728
Triple sheared
geometric
IL_7RQB_021
NA

IL_56467.6*
1/BA/738:741,
1/BA/756:758
Major groove platform with extra cWW
homologous
IL_7RQB_022
NA

IL_95485.6*
1/BA/775:777,
1/BA/787:791
Multiple bulged bases
geometric
IL_7RQB_023
NA

IL_90991.5*
1/BA/837:838,
1/BA/940:942
Single stack bend
homologous
IL_7RQB_024
NA

IL_04038.4*
1/BA/844:846,
1/BA/931:934
Intercalated cWW
geometric
IL_7RQB_025
NA

IL_01312.13*
1/BA/846:850,
1/BA/927:931

homologous
IL_7RQB_026
NA

IL_94165.1*
1/BA/858:862,
1/BA/915:919
5x5 Sarcin-Ricin with intercalated A; G-bulge
geometric
IL_7RQB_027
NA

IL_83354.1*
1/BA/862:863,
1/BA/913:915
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_028
NA

IL_06437.11*
1/BA/864:868,
1/BA/909:912
C-loop
homologous
IL_7RQB_029
NA

IL_63596.4*
1/BA/870:872,
1/BA/905:907
Isolated cWS basepair
homologous
IL_7RQB_030
NA

IL_67621.5*
1/BA/875:877,
1/BA/899:902
Minor groove platform with extra cWW
geometric
IL_7RQB_031
NA

IL_87332.1*
1/BA/877:879,
1/BA/898:899
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_032
NA

IL_06437.11*
1/BA/880:881,
1/BA/895:897
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_033
NA

IL_80007.16*
1/BA/952:954,
1/BA/963:965

homologous
IL_7RQB_034
NA

IL_01312.13*
1/BA/994:996,
1/BA/1159:1160
Single bulged C
homologous
IL_7RQB_035
NA

IL_61258.10*
1/BA/998:1002,
1/BA/1153:1157
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_036
NA

IL_53523.5*
1/BA/1004:1011,
1/BA/1150:1151
SSU/LSU pseudoknot
geometric
IL_7RQB_037
NA

IL_15861.6*
1/BA/1011:1013,
1/BA/1149:1150
Single bulged U
homologous
IL_7RQB_038
NA

IL_83039.11*
1/BA/1018:1024,
1/BA/1140:1144

geometric
IL_4WF9_039
NA

IL_57188.3*
1/BA/1024:1030,
1/BA/1124:1140

homologous
IL_7RQB_040
NA

IL_55786.1*
1/BA/1031:1034,
1/BA/1121:1123
Isolated non-canonical cWW with bulges
homologous
IL_7RQB_041
NA

IL_55456.1*
1/BA/1196:1198,
1/BA/1247:1250
Isolated cWS basepair
homologous
IL_7RQB_045
NA

IL_67621.5*
1/BA/1202:1206,
1/BA/1240:1243

homologous
IL_7RQB_046
NA

IL_68574.2*
1/BA/1208:1215,
1/BA/1234:1238
Kink-turn
homologous
IL_7RQB_047
NA

IL_29549.9*
1/BA/1219:1221,
1/BA/1229:1230
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_048
NA

IL_80007.16*
1/BA/1262:1269,
1/BA/2011:2017
8x7 Sarcin-Ricin; G-bulge
homologous
IL_7RQB_049
NA

IL_04346.5*
1/BA/1310:1313,
1/BA/1603:1604
Major groove platform; stack outside cWW
homologous
IL_7RQB_050
NA

IL_70995.6*
1/BA/1319:1323,
1/BA/1331:1333
C-loop
homologous
IL_7RQB_051
NA

IL_63596.4*
1/BA/1351:1355,
1/BA/1376:1380
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_052
NA

IL_53523.5*
1/BA/1357:1361,
1/BA/1370:1374
tSH-tHW-tHS
homologous
IL_7RQB_053
NA

IL_39521.5*
1/BA/1415:1416,
1/BA/1582:1587

homologous
IL_7RQB_054
NA

IL_67474.3*
1/BA/1417:1421,
1/BA/1577:1581
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_055
NA

IL_53523.5*
1/BA/1433:1435,
1/BA/1557:1560
Isolated tWW turn
homologous
IL_7RQB_056
NA

IL_54997.5*
1/BA/1437:1440,
1/BA/1551:1555
tSH-tHW
homologous
IL_7RQB_057
NA

IL_08757.3*
1/BA/1448:1450,
1/BA/1462:1463
Single stack bend
homologous
IL_7RQB_058
NA

IL_31836.1*
1/BA/1450A:1451,
1/BA/1459:1461
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_059
NA

IL_80007.16*
1/BA/1469:1473,
1/BA/1518:1523
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_060
NA

IL_53523.5*
1/BA/1481:1482,
1/BA/1506:1510

homologous
IL_7RQB_061
NA

IL_46464.1*
1/BA/1489:1491,
1/BA/1499:1500
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_062
NA

IL_40508.4*
1/BA/1651:1656,
1/BA/2004:2006

homologous
IL_7RQB_064
NA

IL_12566.2*
1/BA/1663:1665,
1/BA/1995:1997
Isolated tWW turn
homologous
IL_7RQB_065
NA

IL_54997.5*
1/BA/1666:1669,
1/BA/1993:1994
Major groove platform; stack outside cWW
geometric
IL_7RQB_066
NA

IL_80663.10*
1/BA/1669:1674,
1/BA/1990:1993
Intercalated tWH
homologous
IL_7RQB_067
NA

IL_01312.13*
1/BA/1686:1691,
1/BA/1696:1702
tSH-tSH-tHH-tHS
homologous
IL_7RQB_068
NA

IL_66584.5*
1/BA/1770:1771,
1/BA/1980:1982
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_069
NA

IL_80007.16*
1/BA/1798:1804,
1/BA/1813:1821
Kink-turn related
homologous
IL_7RQB_070
NA

IL_17069.3*
1/BA/1837:1840,
1/BA/1902:1903
Major groove outside cWW, minor groove, intercalation pocket
homologous
IL_7RQB_071
NA

IL_31836.1*
1/BA/1841:1842,
1/BA/1898:1901
Major groove outside cWW, minor groove, intercalation pocket
homologous
IL_7RQB_072
NA

IL_13730.12*
1/BA/1846:1849,
1/BA/1893:1894
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_073
NA

IL_06437.11*
1/BA/1851:1855,
1/BA/1887:1891
UAA/GAN with extra pair
homologous
IL_7RQB_074
NA

IL_34907.2*
1/BA/1856:1860,
1/BA/1882:1886
Triple sheared
homologous
IL_7RQB_075
NA

IL_56467.6*
1/BA/1933:1934,
1/BA/1964:1967
Multiple bulged bases
homologous
IL_7RQB_076
NA

IL_69632.1*
1/BA/1934:1945,
1/BA/1961:1964

geometric
IL_4WF9_077
NA

IL_70285.1*
1/BA/2050:2052,
1/BA/2617:2618
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_078
NA

IL_80663.10*
1/BA/2054:2057,
1/BA/2611:2615

homologous
IL_7RQB_079
NA

IL_01206.1*
1/BA/2067:2069,
1/BA/2442:2443
Single bulged U
homologous
IL_7RQB_080
NA

IL_83039.11*
1/BA/2070:2071,
1/BA/2438:2441
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_081
NA

IL_06437.11*
1/BA/2081:2083,
1/BA/2236:2239
Isolated tHS basepair with bulges
homologous
IL_7RQB_082
NA

IL_38958.6*
1/BA/2085:2087,
1/BA/2232:2234

homologous
IL_7RQB_083
NA

IL_01312.13*
1/BA/2297:2299,
1/BA/2317:2321
Isolated tHS basepair with bulges
homologous
IL_7RQB_088
NA

IL_38958.6*
1/BA/2350:2353,
1/BA/2364:2367
Double sheared
homologous
IL_7RQB_089
NA

IL_09705.7*
1/BA/2401:2403,
1/BA/2414:2415
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_090
NA

IL_80663.10*
1/BA/2453:2454,
1/BA/2498:2500
Single stack bend
homologous
IL_7RQB_091
NA

IL_04038.4*
1/BA/2454:2455,
1/BA/2496:2498
Major groove platform
geometric
IL_7RQB_092
NA

IL_80663.10*
1/BA/2456:2459,
1/BA/2493:2495
Major groove platform with extra pair
geometric
IL_7RQB_093
NA

IL_87630.5*
1/BA/2459:2461,
1/BA/2489:2493
Major groove minor groove platform with extra cWW
homologous
IL_7RQB_094
NA

IL_96042.4*
1/BA/2466:2470,
1/BA/2480:2484
Triple sheared
homologous
IL_7RQB_095
NA

IL_56467.6*
1/BA/2507:2508,
1/BA/2580:2582
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_096
NA

IL_02060.4*
1/BA/2510:2512,
1/BA/2574:2578
Isolated non-canonical cWW with bulges
homologous
IL_7RQB_097
NA

IL_01312.13*
1/BA/2512:2513,
1/BA/2571:2574
Multiple bulged bases
geometric
IL_7RQB_098
NA

IL_13730.12*
1/BA/2522:2523,
1/BA/2540:2543
Minor groove platform with intercalation
homologous
IL_7RQB_099
NA

IL_95601.1*
1/BA/2636:2640,
1/BA/2774:2782
tSH-tHS-tHW
homologous
IL_7RQB_102
NA

IL_34907.2*
1/BA/2652:2658,
1/BA/2663:2668
Sarcin-Ricin target in LSU H95; G-bulge
geometric
IL_7RQB_103
NA

IL_35110.5*
1/BA/2680:2684,
1/BA/2725:2727
C-loop
homologous
IL_7RQB_104
NA

IL_63596.4*
1/BA/2687:2691,
1/BA/2718:2722

homologous
IL_7RQB_105
NA

IL_08296.3*
1/BA/2695:2696,
1/BA/2711:2714
NANA
1/BA/2737:2742,
1/BA/2762:2767
UAA/GAN with extra cWW
geometric
IL_5J7L_350
NA

IL_49767.4*
1/BA/2838:2839,
1/BA/2878:2880
Single bulged C
homologous
IL_7RQB_108
NA

IL_61258.10*
1/BA/2843:2846,
1/BA/2870:2874

homologous
IL_7RQB_109
NA

IL_58764.1*
1/BA/2847:2852,
1/BA/2865:2869

homologous
IL_7RQB_110
NA

IL_83162.3*
1/BB/17:18,
1/BB/65:67
NANA
1/BB/23:28,
1/BB/56:60
NANA
1/BB/30:32,
1/BB/50:54
NANA
1/BB/34:38,
1/BB/44:48
NANA
1/BB/71:79,
1/BB/98:106
NANA
1/CA/30:32,
1/CA/552:553
NANA
1/CA/44:45,
1/CA/396:398
NANA
1/CA/47:52,
1/CA/359:361
NANA
1/CA/54:56,
1/CA/356:357
NANA