Exact match 1378; New id, no parents 3;

#Equivalence classRepresentativeResolutionNtsClass members
1NR_all_89679.1
Exact match
3J3F|5 (3J3F)
 • 28S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-05-01
5070(1) 3J3F|5
2NR_all_83334.1
Exact match
4UPW|2 (4UPW)
 • 28S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-30
5025(3) 4CXE|2, 4UQ0|2, 4UPW|2
3NR_all_02044.1
Exact match
3J3E|5 (3J3E)
 • 28S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-05-01
3970(1) 3J3E|5
4NR_all_12511.1
Exact match
1VX6|A (1VX6)
 • 28S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
3788(1) 1VX6|A
5NR_all_34490.5
Exact match
4BYW|5 (4BYW)
 • 25S ribosomal RNA, 25S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-11-20
3395(12) 1VW7|A, 1VXU|2, 3IZF|A, 3O5H|1, 3U5H|5, 4BYP|5, 1VWS|A, 1VXX|2, 3O58|1, 3U5D|1, 4B6B|5, 4BYW|5
6NR_all_72349.1
Exact match
3J62|a (3J62)
 • 60S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-02-05
3391(1) 3J62|a
7NR_all_15777.1
Exact match
4A19|1 (4A19)
 • 26S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-30
3354(4) 4A1D|1, 4A18|1, 4A1B|1, 4A19|1
8NR_all_89514.1
Exact match
1VW3|A (1VW3)
 • 21S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-04-09
3296(1) 1VW3|A
9NR_all_84737.1
Exact match
4CUV|1 (4CUV)
 • 26S ribosomal RNA, 25S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-05-14
3170(2) 3JYX|5, 4CUV|1
10NR_all_44525.1
Exact match
3J44|1 (3J44)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
3049(1) 3J44|1
11NR_all_79405.1
Exact match
3J2L|1 (3J2L)
 • 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-11-28
3049(1) 3J2L|1
12NR_all_17462.1
Exact match
1S1I|3 (1S1I)
 • 5.8S/25S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2004-05-25
2999(1) 1S1I|3
13NR_all_40341.1
Exact match
Bacillus subtilis
3J3V|A (3J3V)
 • ribosome RNA 23S
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-06-12
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
13.3 Å2927(2) 3J3W|A, 3J3V|A
14NR_all_00542.3
Exact match
Haloarcula marismortui
3CCS|0 (3CCS)
 • 23S RRNA, 23S RIBOSOMAL RNA, 50S RIBOSOM[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-20
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
3.0 Å2922(69) 1KC8|A, 1YJN|0, 1VQ7|0, 3CCV|0, 1KQS|0, 2OTJ|0, 1VQ9|0, 3CMA|0, 1M90|A, 2QA4|0, 1VQL|0, 3CPW|0, 1NJI|A, 3CC2|0, 1VQN|0, 3G4S|0, 1Q81|A, 3CC7|0, 1FFK|0, 1VQP|0, 3G71|0, 1Q86|A, 3CCJ|0, 1FG0|A, 1YHQ|0, 3I56|0, 1QVG|0, 3CCM|0, 1K73|A, 1YIJ|0, 4HUB|0, 1VQ4|0, 3CCR|0, 1K9M|A, 1YJ9|0, 1VQ6|0, 3CCU|0, 1KD1|A, 1YJW|0, 1VQ8|0, 3CD6|0, 1M1K|A, 2OTL|0, 1VQK|0, 3CME|0, 1N8R|A, 2QEX|0, 1VQM|0, 3CXC|0, 1Q7Y|A, 3CC4|0, 1VQO|0, 3G6E|0, 1Q82|A, 3CCE|0, 1FFZ|A, 1W2B|0, 3I55|0, 1QVF|0, 3CCL|0, 1JJ2|0, 1YI2|0, 3OW2|0, 1S72|0, 3CCQ|0, 1K8A|A, 1YIT|0, 1VQ5|0, 3CCS|0
15NR_all_01824.1
Exact match
Escherichia coli
1C2W|B (1C2W)
 • 23S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2000-04-10
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
7.5 Å2904(1) 1C2W|B
16NR_all_15566.16
Exact match
4PEB|A (4PEB)
 • 23S RIBOSOMAL RNA, 23S rRNA, 50S ribosom[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-30
2904(106) 2QBC|B, 3J11|B, 3R8S|A, 3E1B|B, 3J5K|A, 4TOM|A, 2QBG|B, 3J14|B, 3SGF|A, 1VS6|B, 3FIK|B, 3J5O|A, 4TOV|A, 2QBK|B, 3J37|A, 4CSU|B, 1VT2|A, 3I1P|A, 3J5W|A, 4TP1|A, 2QOX|B, 3J50|A, 4GAU|A, 2AWB|B, 3I1T|A, 3OAS|A, 4TP5|A, 2QP1|B, 3J52|A, 4KIZ|A, 2GYC|0, 3I22|A, 3OFC|A, 4TP9|A, 2VHN|B, 3J56|A, 4KJ3|A, 2I2V|B, 3IZU|B, 3OFQ|A, 4TPD|A, 2Z4L|B, 3J5A|A, 4KJ7|A, 2QAM|B, 3J0T|B, 3OFZ|A, 3BBX|B, 3J5E|A, 4KJB|A, 2QBA|B, 3J0Y|B, 3ORB|A, 3DF4|B, 3J5I|A, 4PEC|A, 2QBE|B, 3J12|B, 3R8T|A, 3E1D|B, 3J5L|A, 4TOO|A, 2QBI|B, 3J19|A, 3UOS|A, 1VS8|B, 3I1N|A, 3J5U|A, 4TOX|A, 2QOV|B, 3J4X|A, 4GAR|A, 2AW4|B, 3I1R|A, 3KCR|8, 4TP3|A, 2QOZ|B, 3J51|A, 4KIX|A, 2GYA|0, 3I20|A, 3OAT|A, 4TP7|A, 2VHM|B, 3J54|A, 4KJ1|A, 2I2T|B, 3IZT|B, 3OFD|A, 4TPB|A, 2WWQ|B, 3J58|A, 4KJ5|A, 2J28|B, 3J01|8, 3OFR|A, 4TPF|A, 2Z4N|B, 3J5C|A, 4KJ9|A, 2QAO|B, 3J0W|B, 3OG0|A, 3DF2|B, 3J5G|A, 4PEB|A
17NR_all_86444.20
Exact match
4QD1|A (4QD1)
 • 23S LARGE SUBUNIT RIBOSOMAL RNA, 23S rRN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-20
2889(155) 1VXJ|A, 2XQE|A, 3OH5|A, 3V6W|A, 4KX0|A, 2V49|A, 3HUZ|A, 3UYG|A, 4G5U|A, 1VXN|A, 2XUX|A, 3OHJ|A, 3ZN9|A, 4L6J|A, 2WDJ|A, 3I8I|A, 3UZ2|A, 4JUX|A, 1VXT|A, 2Y0X|A, 3OHZ|A, 3ZVP|A, 4NVV|A, 1VSA|w, 2WDN|A, 3I9E|A, 3UZ9|A, 4K0Q|A, 1VY3|A, 2Y11|A, 3OI3|A, 4B8G|A, 4NVZ|A, 1VVM|A, 2WH4|A, 3KIT|A, 3UZH|A, 4KBW|A, 2B66|A, 2Y15|A, 3PYO|A, 4BTD|A, 4QCN|A, 1VVQ|A, 2WRL|A, 3KIY|A, 3UZN|A, 4KD2|A, 2B9P|A, 2Y19|A, 3PYT|A, 4BYE|A, 4QCR|A, 1VVU|A, 2WRR|A, 3KNK|A, 3V25|A, 4KDB|A, 2HGQ|A, 3D5D|A, 3TVE|A, 4DHC|A, 4QCV|A, 1VVY|A, 2X9U|A, 3KNO|A, 3V29|A, 4KDK|A, 2J01|A, 3F1H|A, 3UXQ|A, 4EJC|A, 4QCZ|A, 1VX9|A, 2XG2|A, 3MS1|A, 3V2F|A, 4KFL|A, 2V47|A, 3HUX|A, 3UYE|A, 4G5N|A, 1VXL|A, 2XTG|A, 3OH7|A, 3V6X|A, 4KX2|A, 2WDI|A, 3I8F|A, 3UZ1|A, 4G5W|A, 1VXQ|A, 2Y0V|A, 3OHK|A, 3ZNE|A, 4L6L|A, 2WDL|A, 3I9C|A, 3UZ8|A, 4K0M|A, 1VY1|A, 2Y0Z|A, 3OI1|A, 4ABS|A, 4NVX|A, 1VSP|w, 2WH2|A, 3KIR|A, 3UZF|A, 4KBU|A, 1YL3|A, 2Y13|A, 3OI5|A, 4B8I|A, 4NW1|A, 1VVO|A, 2WRJ|A, 3KIW|A, 3UZK|A, 4KCZ|A, 2B9N|A, 2Y17|A, 3PYR|A, 4BYC|A, 4QCP|A, 1VVS|A, 2WRO|A, 3KNI|A, 3V23|A, 4KD9|A, 2HGJ|A, 3D5B|A, 3PYV|A, 4DHA|A, 4QCT|A, 1VVW|A, 2X9S|A, 3KNM|A, 3V27|A, 4KDH|A, 2HGU|A, 3F1F|A, 3TVH|A, 4EJB|A, 4QCX|A, 1VW0|A, 2XG0|A, 3MRZ|A, 3V2D|A, 4KFI|A, 2J03|A, 3FIN|A, 3UXR|A, 4G5L|A, 4QD1|A
18NR_all_41181.1
Exact match
1VP0|B (1VP0)
 • 23S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-16
2887(7) 1PNY|0, 1VOU|B, 1VOY|B, 1PNU|0, 1VOR|B, 1VOW|B, 1VP0|B
19NR_all_38396.3
Exact match
Deinococcus radiodurans
3JQ4|A (3JQ4)
 • 23S RRNA, 23S ribosomal RNA, 23S RIBOSOM[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
3.5 Å2880(38) 1Z58|2, 1JZY|A, 3PIP|X, 2D3O|0, 1K01|A, 4IOA|X, 2O44|A, 1NJN|0, 2OGM|0, 1NJP|0, 2OGO|0, 1NWX|0, 2ZJQ|X, 1OND|0, 3CF5|X, 1SM1|0, 3FWO|A, 1Y69|0, 1JZX|A, 3PIO|X, 2AAR|0, 1JZZ|A, 4IO9|X, 2O43|A, 1NJM|0, 4IOC|X, 2O45|A, 1NJO|0, 2OGN|0, 1NKW|0, 2ZJP|X, 1NWY|0, 2ZJR|X, 1P9X|0, 3DLL|X, 1XBP|0, 1J5A|A, 3JQ4|A
20NR_all_74831.1
Exact match
3BBO|A (3BBO)
 • 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-05-27
2810(1) 3BBO|A
21NR_all_97617.1
Exact match
3ZEQ|A (3ZEQ)
 • 18S RRNA OF THE SMALL RIBOSOMAL SUBUNIT
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-02-13
2251(1) 3ZEQ|A
22NR_all_33672.1
Exact match
Plasmodium falciparum
3J7A|A (3J7A)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.2 Å2092(1) 3J7A|A
23NR_all_90810.1
Exact match
3J3C|2 (3J3C)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-05-01
1995(1) 3J3C|2
24NR_all_16692.1
Exact match
3J3D|2 (3J3D)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-05-01
1869(1) 3J3D|2
25NR_all_79275.3
Exact match
4UQ5|1 (4UQ5)
 • 18S RRNA, 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-30
1869(6) 4CXC|1, 4KZY|i, 4UQ4|1, 4KZX|i, 4KZZ|i, 4UQ5|1
26NR_all_73438.1
Exact match
3ZEX|A (3ZEX)
 • ALPHA CHAIN OF THE LARGE RIBOSOMAL SUBUN[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-02-13
1847(1) 3ZEX|A
27NR_all_77016.1
Exact match
3J5Z|d (3J5Z)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-02-05
1810(1) 3J5Z|d
28NR_all_00499.4
Exact match
1VWV|A (1VWV)
 • 18S ribosomal RNA, 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-06-11
1798(11) 1VXZ|g, 3O2Z|1, 3U5B|2, 4BYO|2, 1VW9|A, 1VXW|g, 3IZE|A, 3O30|1, 3U5F|6, 4BYV|2, 1VWV|A
29NR_all_92046.1
Exact match
3JYV|A (3JYV)
 • 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-22
1761(2) 4CUX|2, 3JYV|A
30NR_all_60499.1
Exact match
4BPO|A (4BPO)
 • 18S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-17
1753(6) 2XZN|A, 4BPN|A, 4BPP|A, 2XZM|A, 4BPE|A, 4BPO|A
31NR_all_82832.1
Exact match
Sus scrofa
4CE4|A (4CE4)
 • 16S Ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-12-18
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
4.9 Å1570(1) 4CE4|A
32NR_all_70824.19
Exact match
4KJ8|A (4KJ8)
 • 16S RIBOSOMAL RNA, 16S rRNA, 16S rRNA bo[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-17
1542(115) 2QP0|A, 3J2C|N, 3OR9|A, 2GY9|A, 3I21|A, 3J5F|A, 4KJC|A, 2VHP|A, 3J2E|N, 3SFS|A, 2I2P|A, 3IZW|A, 3J5J|A, 4PEA|A, 2YKR|A, 3J2G|N, 4A2I|A, 2QAL|A, 3J0U|A, 3J5T|A, 4TON|A, 2Z4M|A, 3J36|A, 4GAQ|A, 2QB9|A, 3J0X|A, 3KC4|A, 4TOW|A, 3DF3|A, 3J4W|A, 4GD1|A, 2QBD|A, 3J10|A, 3OAR|A, 4TP2|A, 3E1C|1, 3J4Z|A, 4KIY|A, 2QBH|A, 3J18|A, 3OFB|A, 4TP6|A, 3I1M|A, 3J55|A, 4KJ2|A, 2QOU|A, 3J29|N, 3OFP|A, 4TPA|A, 1VS7|A, 3I1Q|A, 3J59|A, 4KJ6|A, 2QOY|A, 3J2B|N, 3OFY|A, 4TPE|A, 2AW7|A, 3I1Z|A, 3J5D|A, 4KJA|A, 2VHO|A, 3J2D|N, 3ORA|A, 2GYB|A, 3IZV|A, 3J5H|A, 4PE9|A, 2WWL|A, 3J2F|N, 3UOQ|A, 2I2U|A, 3J00|A, 3J5N|A, 4TOL|A, 2Z4K|A, 3J2H|N, 4ADV|A, 2QAN|A, 3J0V|A, 3J5X|A, 4TOU|A, 3DF1|A, 3J4V|A, 4GAS|A, 2QBB|A, 3J0Z|A, 3OAQ|A, 4TP0|A, 3E1A|1, 3J4Y|A, 4GD2|A, 2QBF|A, 3J13|A, 3OFA|A, 4TP4|A, 3FIH|A, 3J53|A, 4KJ0|A, 2QBJ|A, 3J28|N, 3OFO|A, 4TP8|A, 1VS5|A, 3I1O|A, 3J57|A, 4KJ4|A, 2QOW|A, 3J2A|N, 3OFX|A, 4TPC|A, 2AVY|A, 3I1S|A, 3J5B|A, 4KJ8|A
33NR_all_30193.1
Exact match
1VOV|A (1VOV)
 • 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-16
1527(7) 1VOZ|A, 1PNX|A, 1VOS|A, 1VOX|A, 1PNS|A, 1VOQ|A, 1VOV|A
34NR_all_41791.1
Exact match
1JGP|A (1JGP)
 • 30S 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-07-20
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
7.0 Å1522(4) 1JGO|A, 1JGQ|A, 1GIX|A, 1JGP|A
35NR_all_42982.31
Exact match
Thermus thermophilus
4AQY|A (4AQY)
 • 16S RIBOSOMAL RNA, 16S RRNA, 16S SMALL S[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-18
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
3.5 Å1522(243) 4DR6|A, 4K0K|A, 4NXM|A, 1I96|A, 2B9M|A, 2WRQ|A, 3KNH|A, 3UZI|A, 4G5V|A, 4L6K|A, 1VVZ|A, 2UXC|A, 3D5A|A, 3PYS|A, 4B3R|A, 4DUY|A, 4K0P|A, 4OX9|A, 1IBK|A, 2E5L|A, 2X9T|A, 3KNL|A, 3UZM|A, 4GKK|A, 4LF4|A, 1VXI|A, 2V46|A, 3F1E|A, 3T1H|A, 4B3T|A, 4DV0|A, 4KBV|A, 4QCO|A, 1IBM|A, 2HGI|A, 2XG1|A, 3MR8|A, 3V24|A, 4JI1|A, 4LF6|A, 1VXM|A, 2VQE|A, 3FIC|A, 3TVF|A, 4B8H|A, 4DV2|A, 4KD0|A, 4QCS|A, 1N32|A, 2HGR|A, 2XSY|A, 3OGE|A, 3V28|A, 4JI3|A, 4LF8|A, 1VXS|A, 2WDG|A, 3HUY|A, 3UXS|A, 4BYD|A, 4DV4|A, 4KDA|A, 4QCW|A, 1N34|A, 2J00|A, 2Y0U|A, 3OHC|A, 3V2E|A, 4JI5|A, 4LFA|A, 1FKA|A, 1VY2|A, 2WDK|A, 3I8H|A, 3UYD|A, 4DH9|A, 4DV6|A, 4KDJ|A, 4QD0|A, 1VVL|A, 2OW8|y, 2Y0Y|A, 3OHY|A, 3V6V|A, 4JI7|A, 4LFC|A, 1HNX|A, 1XMQ|A, 2WH1|A, 3I9D|A, 3UZ3|A, 4DR1|A, 4EJ9|A, 4KFK|A, 1VVP|A, 2UU9|A, 2Y12|A, 3OI2|A, 3ZND|A, 4JUW|A, 4NVW|A, 1HR0|A, 1XNR|A, 2WRI|A, 3KIS|a, 3UZ6|A, 4DR3|A, 4G5K|A, 4KVB|A, 1VVT|A, 2UUB|A, 2Y16|A, 3OTO|A, 4ABR|A, 4JYA|A, 4NW0|A, 1I95|A, 2B64|A, 2WRN|A, 3KIX|a, 3UZG|A, 4DR5|A, 4G5T|A, 4KX1|A, 1VVX|A, 2UXB|A, 2ZM6|A, 3PYQ|A, 4B3M|A, 4DR7|A, 4K0L|A, 4NXN|A, 1I97|A, 2B9O|A, 2X9R|A, 3KNJ|A, 3UZL|A, 4GKJ|A, 4L6M|A, 1VX8|A, 2UXD|A, 3D5C|A, 3PYU|A, 4B3S|A, 4DUZ|A, 4KBT|A, 4QCM|A, 1IBL|A, 2F4V|A, 2XFZ|A, 3KNN|A, 3V22|A, 4JI0|A, 4LF5|A, 1VXK|A, 2V48|A, 3F1G|A, 3T1Y|A, 4B8F|A, 4DV1|A, 4KCY|A, 4QCQ|A, 1J5E|A, 2HGP|A, 2XQD|A, 3MS0|A, 3V26|A, 4JI2|A, 4LF7|A, 1VXP|A, 2VQF|A, 3HUW|A, 3TVG|A, 4BYB|A, 4DV3|A, 4KD8|A, 4QCU|A, 1N33|A, 2HHH|A, 2XUY|A, 3OGY|A, 3V2C|A, 4JI4|A, 4LF9|A, 1FJG|A, 1VY0|A, 2WDH|A, 3I8G|A, 3UXT|A, 4CR1|A, 4DV5|A, 4KDG|A, 4QCY|A, 1N36|A, 2J02|A, 2Y0W|A, 3OHD|A, 3V6U|A, 4JI6|A, 4LFB|A, 1HNW|A, 1XMO|A, 2WDM|A, 3I9B|A, 3UYF|A, 4DHB|A, 4DV7|A, 4KFH|A, 1VVN|A, 2QNH|y, 2Y10|A, 3OI0|A, 3ZN7|A, 4JI8|A, 4NVU|A, 1HNZ|A, 1XNQ|A, 2WH3|A, 3KIQ|a, 3UZ4|A, 4DR2|A, 4EJA|A, 4KHP|A, 1VVR|A, 2UUA|A, 2Y14|A, 3OI4|A, 3ZVO|A, 4JV5|A, 4NVY|A, 1I94|A, 1YL4|A, 2WRK|A, 3KIU|a, 3UZ7|A, 4DR4|A, 4G5M|A, 4KWZ|A, 1VVV|A, 2UUC|A, 2Y18|A, 3PYN|A, 4AQY|A
36NR_all_63739.1
Exact match
1S1H|A (1S1H)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2004-05-25
1507(1) 1S1H|A
37NR_all_10961.1
Exact match
3J43|2 (3J43)
 • 16S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
1495(1) 3J43|2
38NR_all_50771.1
Exact match
3J20|2 (3J20)
 • 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-11-28
1495(1) 3J20|2
39NR_all_68162.1
Exact match
3BBN|A (3BBN)
 • 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-05-13
1491(1) 3BBN|A
40NR_all_80072.1
Exact match
3J6V|A (3J6V)
 • 28S ribosomal RNA, mitochondial
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-06-18
955(1) 3J6V|A
41NR_all_09469.1
Exact match
4UPZ|C (4UPZ)
 • HCV-IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-30
504(2) 4UPY|C, 4UPZ|C
42NR_all_09024.1
Exact match
2A64|A (2A64)
 • ribonuclease P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-20
3.3 Å417(1) 2A64|A
43NR_all_08997.1
Exact match
4FAQ|A (4FAQ)
 • Group IIC intron, Group II intron, Mutan[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-14
 • Standardized name: Group II catalytic intron D1-D4-1
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01998
3.1 Å412(20) 4FAU|A, 3EOG|A, 4FAX|A, 3G78|A, 4DS6|A, 4E8M|A, 4E8P|A, 4E8R|A, 4E8V|A, 4FAR|A, 3BWP|A, 4FAW|A, 3EOH|A, 4FB0|A, 3IGI|A, 4E8K|A, 4E8N|A, 4E8Q|A, 4E8T|A, 4FAQ|A
44NR_all_48207.1
Exact match
Bluetongue virus
1H1K|I (1H1K)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-26
10.0 Å412(1) 1H1K|I
45NR_all_43849.1
Exact match
Escherichia coli
3IZ4|A (3IZ4)
 • Modified E. coli transfer-messenger RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-10-20
 • Standardized name: SsrA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.6 Å377(1) 3IZ4|A
46NR_all_80821.1
Exact match
Escherichia coli
3J5S|A (3J5S)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-01-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
7.5 Å360(1) 3J5S|A
47NR_all_05704.1
Exact match
Thermus thermophilus
3IYR|A (3IYR)
 • tmRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-10-20
 • Standardized name: SsrA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.0 Å349(1) 3IYR|A
48NR_all_71075.1
Exact match
Thermus thermophilus
3IYQ|A (3IYQ)
 • tmRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-10-20
 • Standardized name: SsrA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.0 Å349(1) 3IYQ|A
49NR_all_54986.2
Exact match
3Q1Q|B (3Q1Q)
 • RNA subunit of RNase P, RNase P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-09
3.8 Å338(3) 2A2E|A, 3Q1R|B, 3Q1Q|B
50NR_all_87213.1
Exact match
Thermus thermophilus
2OM7|D (2OM7)
 • 16S ribosomal RNA (H5)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-01-15
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
7.3 Å303(1) 2OM7|D
51NR_all_64531.1
Exact match
Haloarcula marismortui
2J37|Z (2J37)
 • RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-11-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
8.7 Å280(1) 2J37|Z
52NR_all_06533.1
Exact match
3DHS|A (3DHS)
 • RNase P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-01-27
3.6 Å268(1) 3DHS|A
53NR_all_94796.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
1GRZ|A (1GRZ)
 • LSU R-RNA GROUP I INTRON, Tetrahymena ri[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-11-24
 • Standardized name: Group I catalytic intron
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00028
5.0 Å247(2) 1X8W|A, 1GRZ|A
54NR_all_31636.1
Exact match
Staphylococcus virus Twort
2RKJ|C (2RKJ)
 • RNA (238-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-08
 • Standardized name: Group I catalytic intron
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00028
4.5 Å246(1) 2RKJ|C
55NR_all_22091.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3J16|J (3J16)
 • 28S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-02-22
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
7.2 Å233(1) 3J16|J
56NR_all_41063.1
Exact match
Pestivirus C
4C4Q|N (4C4Q)
 • INTERNAL RIBOSOMAL ENTRY SITE
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-30
 • Standardized name: IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00209
8.5 Å233(1) 4C4Q|N
57NR_all_17528.1
Exact match
Staphylococcus virus Twort
1Y0Q|A (1Y0Q)
 • Group I ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-21
 • Standardized name: Group I catalytic intron
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00028
3.6 Å229(1) 1Y0Q|A
58NR_all_81567.1
Exact match
marine metagenome
4GMA|Z (4GMA)
 • Adenosylcobalamin riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
3.9 Å210(1) 4GMA|Z
59NR_all_03131.1
Exact match
3BO4|B (3BO4)
 • 197-MER, Group I intron P9, Group I intr[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-01
3.3 Å197(6) 1ZZN|B, 3BO3|B, 3IIN|B, 1U6B|B, 3BO2|B, 3BO4|B
60NR_all_99317.1
Exact match
Didymium iridis
4P95|A (4P95)
 • RNA (192-MER), RNA (189-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-28
2.5 Å192(2) 4P9R|A, 4P95|A
61NR_all_49538.1
Exact match
2NOQ|A (2NOQ)
 • CrPV IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-11-21
7.3 Å190(1) 2NOQ|A
62NR_all_69449.1
Exact match
Didymium iridis
4P8Z|A (4P8Z)
 • Didymium iridis partial IGS, 18S rRNA ge[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-28
 • Standardized name: Lariat capping ribozyme
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01807
3.9 Å188(1) 4P8Z|A
63NR_all_38220.1
Exact match
3DJ0|A (3DJ0)
 • RNA (174-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-16
2.5 Å174(12) 3DIL|A, 3DIO|X, 3DIR|A, 3DIX|A, 3DIZ|A, 3DJ2|A, 3DIG|X, 3DIM|A, 3DIQ|A, 3DIS|A, 3DIY|A, 3DJ0|A
64NR_all_92243.1
Exact match
4GXY|A (4GXY)
 • Adenosylcobalamin riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
3.1 Å172(1) 4GXY|A
65NR_all_51418.1
Exact match
Fusobacterium nucleatum
3P49|A (3P49)
 • GLYCINE RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-04-06
 • Standardized name: Glycine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00504
3.6 Å169(1) 3P49|A
66NR_all_17687.1
Exact match
4ERL|A (4ERL)
 • Lysine Riboswitch RNA, RNA (161-MER), Ly[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-18
 • Standardized name: Lysine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00168
3.0 Å161(4) 3D0U|A, 4ERJ|A, 3D0X|A, 4ERL|A
67NR_all_67564.1
Exact match
Human orthopneumovirus
4BKK|A (4BKK)
 • RNA (161-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-30
161(1) 4BKK|A
68NR_all_81135.1
Exact match
1U9S|A (1U9S)
 • RIBONUCLEASE P
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-10-26
2.9 Å161(1) 1U9S|A
69NR_all_91098.1
Exact match
2QBZ|X (2QBZ)
 • M-Box RNA, ykoK riboswitch aptamer, M-bo[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-18
2.6 Å161(2) 3PDR|A, 2QBZ|X
70NR_all_56915.1
Exact match
synthetic construct
2R8S|R (2R8S)
 • P4-P6 RNA RIBOZYME DOMAIN, P4-P6 DELC209[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-12-04
2.0 Å158(4) 1GID|A, 1L8V|A, 1HR2|A, 2R8S|R
71NR_all_47873.1
Exact match
Bacillus subtilis
1NBS|A (1NBS)
 • RIBONUCLEASE P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-18
 • Standardized name: RNase P class B
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00011
3.2 Å155(1) 1NBS|A
72NR_all_54637.1
Exact match
4A1C|2 (4A1C)
 • 5.8S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-30
154(4) 4A1A|2, 4A1E|2, 4A17|2, 4A1C|2
73NR_all_68124.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3IZD|A (3IZD)
 • rRNA expansion segment ES27L in an 'out'[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-12-01
8.6 Å151(1) 3IZD|A
74NR_all_41615.1
Exact match
2IL9|A (2IL9)
 • Ribosomal Binding Domain of the IRES RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
3.1 Å142(1) 2IL9|A
75NR_all_21935.1
Exact match
3G9C|P (3G9C)
 • GlmS ribozyme, glmS glucosamine-6-phosph[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.9 Å141(6) 3G8S|P, 3G96|P, 3L3C|P, 2NZ4|P, 3G8T|P, 3G9C|P
76NR_all_31528.1
Exact match
3R1L|C (3R1L)
 • Class I ligase ribozyme, self-ligation p[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-31
3.1 Å137(4) 3HHN|C, 3R1H|C, 3IVK|C, 3R1L|C
77NR_all_81967.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
4CXG|1 (4CXG)
 • 18S RRNA - H44
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
8.7 Å135(2) 4CXH|1, 4CXG|1
78NR_all_07735.3
Exact match
3KTV|A (3KTV)
 • signal recognition particle RNA S domain[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-16
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00017
3.8 Å128(6) 1MFQ|A, 2GO5|A, 4P3E|A, 1L9A|B, 1RY1|A, 3KTV|A
79NR_all_40253.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
3V7E|C (3V7E)
 • SAM-I riboswitch aptamer with an enginee[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-07
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
2.8 Å126(1) 3V7E|C
80NR_all_48881.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
4QLN|A (4QLN)
 • RNA (108-MER), RNA (117-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
 • Standardized name: cyclic di-AMP riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00379
2.7 Å125(2) 4QLM|A, 4QLN|A
81NR_all_73572.2
Exact match
2H0S|B (2H0S)
 • glmS ribozyme RNA, (121-MER) ribozyme, ([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-26
2.4 Å125(15) 2H0X|B, 2HO6|B, 2Z74|B, 3B4A|B, 3B4C|B, 4MEH|B, 2GCV|B, 2H0W|B, 2H0Z|B, 2HO7|B, 2Z75|B, 3B4B|B, 4MEG|B, 2GCS|B, 2H0S|B
82NR_all_59468.1
Exact match
4QK9|A (4QK9)
 • C-di-AMP riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-06
3.1 Å124(1) 4QK9|A
83NR_all_10790.1
Exact match
4QKA|A (4QKA)
 • C-di-AMP riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-06
3.2 Å122(2) 4QK8|A, 4QKA|A
84NR_all_00120.1
Exact match
Escherichia coli
1C2X|C (1C2X)
 • 5S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2000-04-10
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
7.5 Å120(1) 1C2X|C
85NR_all_66389.1
Exact match
Bacillus virus phi29
1FOQ|A (1FOQ)
 • BACTERIOPHAGE PHI29 PROHEAD RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2000-12-22
 • Standardized name: Bacteriophage pRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00044
20.0 Å120(1) 1FOQ|A
86NR_all_62782.1
Exact match
Bacillus subtilis
4KQY|A (4KQY)
 • YitJ S box/SAM-I riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-08-07
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
3.0 Å119(1) 4KQY|A
87NR_all_25858.1
Exact match
Escherichia coli
3IZZ|B (3IZZ)
 • Helix 69, 71, 89, 92, 95 (Large Subunit)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-03-30
10.8 Å118(1) 3IZZ|B
88NR_all_46481.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J0P|2 (3J0P)
 • 60S ribosomal RNA fragment
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-11-16
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
10.6 Å112(4) 3J0O|2, 3J0Q|2, 3J0L|2, 3J0P|2
89NR_all_52507.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2LKR|A (2LKR)
 • RNA (111-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-02-22
 • Standardized name: U2 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004
111(1) 2LKR|A
90NR_all_59426.1
Exact match
Escherichia coli
3J46|4 (3J46)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
10.1 Å108(2) 3J45|5, 3J46|4
91NR_all_00293.1
Exact match
Deinococcus radiodurans
2XXA|F (2XXA)
 • 4.5S RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-02
 • Standardized name: SSRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
3.9 Å106(1) 2XXA|F
92NR_all_26832.1
Exact match
marine metagenome
4FRN|A (4FRN)
 • Cobalamin riboswitch aptamer domain
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
3.4 Å102(1) 4FRN|A
93NR_all_40161.1
Exact match
Oceanobacillus iheyensis
4LCK|C (4LCK)
 • T-BOX RIBOSWITCH STEM I
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
3.2 Å102(1) 4LCK|C
94NR_all_53654.1
Exact match
Turnip crinkle virus
2KRL|A (2KRL)
 • RNA (102-MER)
 • Solution scattering, solution NMR
 • Release Date: 2011-02-09
 • Standardized name: TCV hairpin 5
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00500
102(1) 2KRL|A
95NR_all_20407.1
Exact match
1S9S|A (1S9S)
 • MLV Psi encapsidation site
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-04-06
101(1) 1S9S|A
96NR_all_51680.1
Exact match
[Eubacterium] siraeum
3SUX|X (3SUX)
 • Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-14
 • Standardized name: THF riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01831
2.9 Å101(3) 3SUH|X, 3SUY|X, 3SUX|X
97NR_all_62949.1
Exact match
synthetic construct
1YSH|B (1YSH)
 • RNA (101-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-07-05
9.5 Å101(1) 1YSH|B
98NR_all_89550.1
Exact match
1U6P|B (1U6P)
 • 101-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-11-02
101(1) 1U6P|B
99NR_all_77022.1
Exact match
2GTT|W (2GTT)
 • RNA (99-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-19
3.5 Å99(1) 2GTT|W
100NR_all_78547.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3W3S|B (3W3S)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-13
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01852
3.1 Å99(1) 3W3S|B
101NR_all_56110.1
Exact match
4OO8|B (4OO8)
 • RNA (97-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-26
2.5 Å98(1) 4OO8|B
102NR_all_45604.2
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
1Z43|A (1Z43)
 • 7S.S SRP RNA, RNA (101-MER), 7S RNA, SRP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-06-14
2.6 Å97(4) 3NDB|M, 1LNG|B, 2V3C|M, 1Z43|A
103NR_all_03769.1
Exact match
4OQU|A (4OQU)
 • SAM-I/IV variant riboswitch aptamer doma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-04
3.2 Å96(2) 4L81|A, 4OQU|A
104NR_all_48559.1
Exact match
Saccharolobus solfataricus
3KTW|C (3KTW)
 • SRP RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-16
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01856
3.2 Å96(1) 3KTW|C
105NR_all_40470.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
3W1K|F (3W1K)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01852
7.5 Å95(1) 3W1K|F
106NR_all_14423.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
4B5R|A (4B5R)
 • SAM-I RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-30
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
3.0 Å94(1) 4B5R|A
107NR_all_47823.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
4AOB|A (4AOB)
 • SAM-I RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-09
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
3.0 Å94(1) 4AOB|A
108NR_all_54685.1
Exact match
Thermus thermophilus
1SER|T (1SER)
 • TRNASER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1994-04-30
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å94(1) 1SER|T
109NR_all_76064.2
Exact match
3IQR|A (3IQR)
 • SAM-I riboswitch, RNA (94-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-04
2.6 Å94(10) 2GIS|A, 3GX2|A, 3GX5|A, 3GX7|A, 3IQP|A, 2YDH|A, 3GX3|A, 3GX6|A, 3IQN|A, 3IQR|A
110NR_all_44112.1
Exact match
3IWN|A (3IWN)
 • C-di-GMP riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-10
3.2 Å93(1) 3IWN|A
111NR_all_40755.1
Exact match
Methanopyrus kandleri
3ADC|C (3ADC)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-28
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01852
2.9 Å92(1) 3ADC|C
112NR_all_78938.1
Exact match
3CUL|C (3CUL)
 • RNA (92-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.8 Å92(2) 3CUN|C, 3CUL|C
113NR_all_83537.1
Exact match
1M5P|B (1M5P)
 • RNA HAIRPIN RIBOZYME
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-10-12
2.6 Å92(4) 1M5O|B, 1M5V|B, 1M5K|B, 1M5P|B
114NR_all_85047.1
Exact match
Vibrio cholerae
3UD3|R (3UD3)
 • c-di-GMP Riboswitch, G20A mutant c-di-GM[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
3.1 Å92(10) 3MUM|R, 3MUT|R, 3MXH|R, 3UCZ|R, 3UD4|R, 3IRW|R, 3MUR|R, 3MUV|R, 3UCU|R, 3UD3|R
115NR_all_96119.1
Exact match
Methanopyrus kandleri
3ADB|C (3ADB)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-28
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01852
2.8 Å92(2) 3ADD|C, 3ADB|C
116NR_all_99643.2
Exact match
Homo sapiens
3HL2|E (3HL2)
 • selenocysteine tRNA, tRNASec, tRNA(Sec)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01852
2.8 Å90(3) 3A3A|A, 3RG5|A, 3HL2|E
117NR_all_20246.1
Exact match
4LVZ|A (4LVZ)
 • Tetrahydrofolate riboswitch, THF riboswi[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-19
1.8 Å89(7) 3SD3|A, 4LVW|A, 4LVY|A, 4LW0|A, 4LVV|A, 4LVX|A, 4LVZ|A
118NR_all_01495.1
Exact match
Vibrio cholerae
3OWW|A (3OWW)
 • Domain II of glycine riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
2.8 Å88(9) 3OX0|A, 3OXD|A, 3OXJ|A, 3OWI|A, 3OWZ|A, 3OXB|A, 3OXE|A, 3OXM|A, 3OWW|A
119NR_all_03244.1
Exact match
Escherichia coli
3ZN8|G (3ZN8)
 • 4.5 S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-03-06
 • Standardized name: SSRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
12.0 Å88(1) 3ZN8|G
120NR_all_56214.1
Exact match
2ZZM|B (2ZZM)
 • RNA (84-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-15
2.7 Å88(1) 2ZZM|B
121NR_all_62086.1
Exact match
1WZ2|C (1WZ2)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-06
3.2 Å88(1) 1WZ2|C
122NR_all_64739.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J5Y|D (3J5Y)
 • tRNA-Leu
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-12-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
9.7 Å88(1) 3J5Y|D
123NR_all_06781.1
Exact match
2NR0|E (2NR0)
 • leucyl tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-15
3.9 Å87(1) 2NR0|E
124NR_all_09130.1
Exact match
4BYQ|N (4BYQ)
 • EUKARYOTIC RIBOSOMAL L1_RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-11-20
87(1) 4BYQ|N
125NR_all_79796.4
Exact match
4CQN|B (4CQN)
 • transfer RNA, TRNA-LEU UAA ISOACCEPTOR, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.5 Å87(10) 2NQP|F, 3ZJT|B, 3ZJV|B, 4ARC|B, 4AS1|B, 3ZGZ|B, 3ZJU|B, 4AQ7|B, 4ARI|B, 4CQN|B
126NR_all_96321.1
Exact match
2NRE|F (2NRE)
 • leucyl tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-15
4.0 Å87(1) 2NRE|F
127NR_all_09043.1
Exact match
4MGN|A (4MGN)
 • glyQS T box riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
3.2 Å86(1) 4MGN|A
128NR_all_18252.1
Exact match
Turnip yellow mosaic virus
4P5J|A (4P5J)
 • Turnip yellow mosaic virus mRNA for the [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-04
 • Standardized name: tRNA-like 3' UTR element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00233
2.0 Å86(1) 4P5J|A
129NR_all_48708.1
Exact match
Thermus thermophilus
1H3E|B (1H3E)
 • WILD-TYPE TRNATYR(GUA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-10-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å86(1) 1H3E|B
130NR_all_12005.1
Exact match
Thermus thermophilus
486D|F (486D)
 • PENULTIMATE STEM OF 16S RRNA IN THE 70S [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-10-04
7.5 Å85(1) 486D|F
131NR_all_27718.1
Exact match
marine metagenome
4FRG|B (4FRG)
 • cobalamin riboswitch aptamer domain
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
3.0 Å84(1) 4FRG|B
132NR_all_29574.1
Exact match
Hepacivirus C,synthetic construct
3T4B|A (3T4B)
 • HCV IRES pseudoknot domain plus crystall[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
3.6 Å84(1) 3T4B|A
133NR_all_71787.1
Exact match
4Q9Q|R (4Q9Q)
 • RNA (84-MER), Spinach RNA aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
2.5 Å84(4) 4KZE|R, 4Q9R|R, 4KZD|R, 4Q9Q|R
134NR_all_49567.1
Exact match
synthetic construct
4UN5|A (4UN5)
 • SGRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-23
2.4 Å83(2) 4UN4|A, 4UN5|A
135NR_all_57109.1
Exact match
2HOL|A (2HOL)
 • thi-box riboswitch, RNA (87-MER), thiM T[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-19
2.9 Å83(11) 2HOO|A, 3K0J|E, 4NYC|A, 4NYG|A, 2HOK|A, 2HOM|A, 2HOP|A, 4NYB|A, 4NYD|A, 2HOJ|A, 2HOL|A
136NR_all_69969.1
Exact match
synthetic construct
4UN3|A (4UN3)
 • SGRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-23
2.6 Å83(1) 4UN3|A
137NR_all_83623.1
Exact match
Thermus thermophilus
2V0G|B (2V0G)
 • TRNALEU TRANSCRIPT WITH ANTICODON CAG, T[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-07-03
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å83(3) 2BYT|B, 2BTE|B, 2V0G|B
138NR_all_45031.1
Exact match
3AM1|B (3AM1)
 • ASL-truncated tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
2.4 Å81(1) 3AM1|B
139NR_all_11749.1
Exact match
4NYA|A (4NYA)
 • TPP riboswitch, thiM TPP riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-04
 • Standardized name: TPP riboswitch (THI element)
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00059
2.7 Å80(2) 2GDI|X, 4NYA|A
140NR_all_51825.1
Exact match
Thermus thermophilus
3U56|B (3U56)
 • RNA (80-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-31
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.1 Å80(3) 3U4M|B, 3UMY|B, 3U56|B
141NR_all_79849.1
Exact match
2FK6|R (2FK6)
 • TRNA(THR)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-03-21
2.9 Å79(2) 4GCW|B, 2FK6|R
142NR_all_31075.1
Exact match
2ZUF|B (2ZUF)
 • tRNA-Arg
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
2.3 Å78(2) 2ZUE|B, 2ZUF|B
143NR_all_43604.1
Exact match
Archaeoglobus fulgidus
3AMT|B (3AMT)
 • RNA (78-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
2.9 Å78(2) 3AMU|B, 3AMT|B
144NR_all_03203.1
Exact match
Lactobacillus rhamnosus
4JF2|A (4JF2)
 • PreQ1-II Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-17
2.3 Å77(1) 4JF2|A
145NR_all_09325.1
Exact match
1J1U|B (1J1U)
 • tRNA(Tyr)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
2.0 Å77(1) 1J1U|B
146NR_all_14670.1
Exact match
3A2K|C (3A2K)
 • bacterial tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-20
3.7 Å77(1) 3A2K|C
147NR_all_14681.1
Exact match
Escherichia coli
3QSY|D (3QSY)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-21
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.2 Å77(1) 3QSY|D
148NR_all_17062.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
3D2V|A (3D2V)
 • NUCLEIC ACID, TPP-specific riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
 • Standardized name: TPP riboswitch (THI element)
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00059
2.0 Å77(4) 3D2G|A, 3D2X|A, 2CKY|A, 3D2V|A
149NR_all_33296.1
Exact match
1J2B|C (1J2B)
 • tRNA(Val)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-05-27
3.3 Å77(1) 1J2B|C
150NR_all_34928.2
Exact match
synthetic construct
3V11|D (3V11)
 • FORMYL-METHIONYL-TRNAFMET2, Initiator tR[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-28
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
5.0 Å77(5) 3CW5|A, 3DEG|B, 2FMT|C, 3CW6|A, 3V11|D
151NR_all_56218.1
Exact match
Escherichia coli
1EFW|C (1EFW)
 • ASPARTYL TRNA, ASPARTYL-TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å77(2) 1C0A|B, 1EFW|C
152NR_all_77062.1
Exact match
1P5P|A (1P5P)
 • 77-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-11-04
77(2) 1P5O|A, 1P5P|A
153NR_all_86203.1
Exact match
Thermus thermophilus
1H4S|T (1H4S)
 • TRNAPRO(CGG)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-18
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å77(2) 1H4Q|T, 1H4S|T
154NR_all_06684.1
Exact match
Homo sapiens
4PLX|A (4PLX)
 • Core ENE hairpin and A-rich tract from M[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-25
3.1 Å76(1) 4PLX|A
155NR_all_16200.1
Exact match
2DEU|C (2DEU)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-08-15
3.4 Å76(3) 2DET|C, 2DER|C, 2DEU|C
156NR_all_17036.2
Exact match
Escherichia coli
2ZM5|C (2ZM5)
 • tRNA(Phe), Unmodified tRNAPhe, EUKARYOTI[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-04-14
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å76(8) 3BBV|z, 3L0U|A, 4BYX|W, 2ZXU|C, 3FOZ|C, 4BYS|W, 4CXB|V, 2ZM5|C
157NR_all_19264.1
Exact match
Escherichia coli
2K4C|A (2K4C)
 • 76-MER
 • Solution NMR, solution scattering
 • Release Date: 2008-12-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
76(1) 2K4C|A
158NR_all_40963.4
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1MJ1|C (1MJ1)
 • TRANSFER RNA (PHE), PHENYLALANINE TRANSF[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2002-11-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
13.0 Å76(20) 1OB2|B, 1SZ1|E, 1TN2|A, 1TTT|D, 1ZO3|A, 3WC2|P, 1EVV|A, 4TRA|A, 1I9V|A, 1ML5|a, 1OB5|B, 1TN1|A, 1TRA|A, 1ZO1|F, 3IZY|N, 1EHZ|A, 4TNA|A, 1FCW|A, 6TNA|A, 1MJ1|C
159NR_all_53030.1
Exact match
Thermus thermophilus
3TUP|T (3TUP)
 • tRNA, Thermus thermophilus tRNAPhe
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(2) 3B0V|A, 3TUP|T
160NR_all_69026.1
Exact match
2DLC|Y (2DLC)
 • T-RNA (76-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-12
2.4 Å76(1) 2DLC|Y
161NR_all_82081.1
Exact match
Bos taurus
1FIR|A (1FIR)
 • HIV-1 REVERSE TRANSCRIPTION PRIMER TRNA([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-01-17
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.3 Å76(1) 1FIR|A
162NR_all_88312.1
Exact match
1F7V|B (1F7V)
 • TRNA(ARG)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-27
2.9 Å76(2) 1F7U|B, 1F7V|B
163NR_all_92158.1
Exact match
Thermus thermophilus
3KFU|K (3KFU)
 • tRNA-Asn
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å76(1) 3KFU|K
164NR_all_94693.1
Exact match
Thermus thermophilus
1EIY|C (1EIY)
 • TRNA(PHE), TRNAPHE
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-03-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å76(2) 2IY5|T, 1EIY|C
165NR_all_97371.1
Exact match
Escherichia coli
1QF6|B (1QF6)
 • THREONINE TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-05-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å76(1) 1QF6|B
166NR_all_00477.1
Exact match
1VFG|C (1VFG)
 • RNA (75-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-10
2.8 Å75(1) 1VFG|C
167NR_all_08014.1
Exact match
2CSX|C (2CSX)
 • RNA (75-MER), RNA (74-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-20
2.7 Å75(2) 2CT8|C, 2CSX|C
168NR_all_10650.1
Exact match
1QU2|T (1QU2)
 • ISOLEUCYL-TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-08-31
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.2 Å75(3) 1FFY|T, 1QU3|T, 1QU2|T
169NR_all_16209.1
Exact match
Archaeoglobus fulgidus
3WQZ|C (3WQZ)
 • RNA (75-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
3.5 Å75(2) 3WQY|C, 3WQZ|C
170NR_all_16381.1
Exact match
2CV2|C (2CV2)
 • TRNA(GLU), tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-05
2.7 Å75(7) 1G59|B, 1N78|C, 2CV1|C, 2DXI|C, 1N77|C, 2CV0|C, 2CV2|C
171NR_all_17454.1
Exact match
2AZX|C (2AZX)
 • 72-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-08-01
2.8 Å75(1) 2AZX|C
172NR_all_40924.1
Exact match
Clostridium acetobutylicum
3Q3Z|A (3Q3Z)
 • c-di-GMP-II riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-11
 • Standardized name: Cyclic di-GMP-II riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01786
2.5 Å75(1) 3Q3Z|A
173NR_all_49960.2
Exact match
synthetic construct
3TRA|A (3TRA)
 • T-RNA-ASP, TRNAASP
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1987-11-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å75(3) 2TRA|A, 1VTQ|A, 3TRA|A
174NR_all_53610.1
Exact match
2ZZN|C (2ZZN)
 • RNA (71-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-15
3.0 Å75(1) 2ZZN|C
175NR_all_56105.1
Exact match
4MGM|A (4MGM)
 • tRNA glycine
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
3.2 Å75(1) 4MGM|A
176NR_all_62222.1
Exact match
3WC1|P (3WC1)
 • 75-mer tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
4.2 Å75(1) 3WC1|P
177NR_all_64724.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1YFG|A (1YFG)
 • YEAST INITIATOR TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-09-03
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å75(1) 1YFG|A
178NR_all_66248.1
Exact match
1GAX|C (1GAX)
 • TRNA(VAL), tRNA (Val)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-12-06
2.9 Å75(2) 1IVS|C, 1GAX|C
179NR_all_67648.1
Exact match
1IL2|C (1IL2)
 • T-RNA (75-MER), ASPARTYL TRANSFER RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-28
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.6 Å75(3) 1ASZ|R, 1ASY|R, 1IL2|C
180NR_all_72899.1
Exact match
2IHX|B (2IHX)
 • uPsi RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-01-16
75(1) 2IHX|B
181NR_all_17635.1
Exact match
Escherichia coli
1U0B|A (1U0B)
 • Cysteinyl-tRNA synthetase
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.3 Å74(1) 1U0B|A
182NR_all_18789.1
Exact match
Homo sapiens
4KR2|C (4KR2)
 • Gly-tRNA-CCC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-21
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.3 Å74(2) 4KR3|C, 4KR2|C
183NR_all_25646.1
Exact match
Escherichia coli
1B23|R (1B23)
 • CYSTEINYL TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å74(1) 1B23|R
184NR_all_34181.1
Exact match
Escherichia coli
3MOJ|A (3MOJ)
 • RNA (69-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-04
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.9 Å74(1) 3MOJ|A
185NR_all_82213.1
Exact match
3AL0|E (3AL0)
 • tRNAGln
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-29
3.4 Å74(2) 3AKZ|E, 3AL0|E
186NR_all_82370.1
Exact match
2D6F|E (2D6F)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-11
3.2 Å74(1) 2D6F|E
187NR_all_05251.1
Exact match
Thermotoga maritima
3WFR|C (3WFR)
 • RNA (73-MER), RNA (75-MER), RNA (74-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å73(3) 3WFQ|A, 3WFS|A, 3WFR|C
188NR_all_00873.1
Exact match
2ZNI|C (2ZNI)
 • bacterial tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-30
3.1 Å72(1) 2ZNI|C
189NR_all_09378.1
Exact match
2MF1|G (2MF1)
 • RNA_(72-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-05-21
72(1) 2MF1|G
190NR_all_11298.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
4BY9|A (4BY9)
 • SSR26
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-10-09
72(1) 4BY9|A
191NR_all_41456.1
Exact match
2MF0|G (2MF0)
 • RNA_(72-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-05-21
72(1) 2MF0|G
192NR_all_64624.3
Exact match
1GTS|B (1GTS)
 • GLUTAMINYL TRNA, GLUTAMINE TRNA APTAMER,[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-02-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.8 Å72(17) 1O0C|B, 1QRT|B, 1QTQ|B, 2RD2|B, 4JXX|B, 4JYZ|B, 1EUY|B, 1GTR|B, 1O0B|B, 1QRS|B, 1QRU|B, 1ZJW|B, 2RE8|B, 4JXZ|B, 1EUQ|B, 1EXD|B, 1GTS|B
193NR_all_75503.1
Exact match
Hepatitis delta virus
1SJF|B (1SJF)
 • RNA (HEPATITIS DELTA VIRUS GENOMIC RIBOZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
2.8 Å72(12) 1VBY|B, 1VC0|B, 1VC6|B, 2OJ3|B, 1DRZ|B, 1SJ4|R, 1VBX|B, 1VBZ|B, 1VC5|B, 2OIH|B, 1SJ3|R, 1SJF|B
194NR_all_86158.1
Exact match
Bos taurus
2DR2|B (2DR2)
 • transfer RNA-Trp
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å72(2) 2AKE|B, 2DR2|B
195NR_all_87941.1
Exact match
4N0T|B (4N0T)
 • U6 snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
1.7 Å72(1) 4N0T|B
196NR_all_26106.2
Exact match
2DU5|D (2DU5)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-13
3.2 Å71(3) 2DU4|C, 2DU3|D, 2DU5|D
197NR_all_32809.1
Exact match
2OIU|P (2OIU)
 • L1 Ribozyme RNA Ligase
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-13
2.6 Å71(1) 2OIU|P
198NR_all_41701.1
Exact match
2DU6|D (2DU6)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-13
3.3 Å71(1) 2DU6|D
199NR_all_45964.1
Exact match
3HAY|E (3HAY)
 • H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
5.0 Å71(1) 3HAY|E
200NR_all_53611.1
Exact match
Vibrio vulnificus
4LX6|A (4LX6)
 • Mutated adenine riboswitch aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.2 Å71(2) 4LX5|A, 4LX6|A
201NR_all_68911.1
Exact match
Rattus norvegicus
2L3J|B (2L3J)
 • RNA (71-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-10-27
 • Standardized name: mir-2985-2 precursor
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02095
71(1) 2L3J|B
202NR_all_68988.1
Exact match
Bacillus subtilis
3LA5|A (3LA5)
 • Adenosine RIboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
1.7 Å71(1) 3LA5|A
203NR_all_93274.1
Exact match
Vibrio vulnificus
1Y26|X (1Y26)
 • Vibrio vulnificus A-riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-28
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.1 Å71(1) 1Y26|X
204NR_all_16022.1
Exact match
Bacillus subtilis
3IVN|A (3IVN)
 • A-riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-19
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.8 Å70(1) 3IVN|A
205NR_all_46985.1
Exact match
1KXK|A (1KXK)
 • ai5g group II Self-splicing intron
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-03-22
3.0 Å70(1) 1KXK|A
206NR_all_58680.1
Exact match
Escherichia coli
2YHP|K (2YHP)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-25
70(3) 2YHM|K, 2YHQ|R, 2YHP|K
207NR_all_44882.1
Exact match
2QUS|A (2QUS)
 • Hammerhead ribozyme, Hammerhead ribozyme[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-15
2.4 Å69(2) 2QUW|B, 2QUS|A
208NR_all_69983.1
Exact match
3EPK|E (3EPK)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-04
3.2 Å69(4) 3EPJ|E, 3EPL|E, 3EPH|E, 3EPK|E
209NR_all_06442.1
Exact match
1P6V|B (1P6V)
 • 45-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-12
3.2 Å68(1) 1P6V|B
210NR_all_10641.4
Exact match
Bacillus subtilis
4FEO|B (4FEO)
 • Bacillus subtilis xpt, 65-MER, Guanine r[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-27
1.6 Å68(24) 2G9C|A, 3DS7|A, 3FO6|A, 3GAO|A, 3GES|A, 1Y27|X, 3GOT|A, 2EES|A, 4FEJ|B, 2EEU|A, 4FEN|B, 2EEW|A, 4FEP|B, 2XNZ|A, 3FO4|A, 3G4M|A, 3GER|A, 3GOG|A, 2B57|A, 4FE5|B, 2EET|A, 4FEL|B, 2EEV|A, 4FEO|B
211NR_all_13285.1
Exact match
Murray Valley encephalitis virus
4PQV|A (4PQV)
 • XRN1-resistant flaviviral RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-30
 • Standardized name: Flavivirus 3' UTR stem loop IV
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF01415
2.5 Å68(1) 4PQV|A
212NR_all_20054.1
Exact match
2Y9C|V (2Y9C)
 • HOMO SAPIENS U4A SNRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-11
68(4) 2Y9B|V, 2Y9D|V, 2Y9A|V, 2Y9C|V
213NR_all_87760.1
Exact match
3SLQ|A (3SLQ)
 • RNA (68-MER), RNA (66-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
2.5 Å68(8) 3SKI|A, 3SKR|A, 3SKW|A, 3SLM|A, 3SKL|A, 3SKT|A, 3SKZ|A, 3SLQ|A
214NR_all_03333.1
Exact match
3RKF|A (3RKF)
 • Guanine riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
2.5 Å67(1) 3RKF|A
215NR_all_53266.1
Exact match
3ICQ|D (3ICQ)
 • RNA (62-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
3.2 Å67(1) 3ICQ|D
216NR_all_08539.1
Exact match
3R4F|A (3R4F)
 • pRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-04-20
3.5 Å66(1) 3R4F|A
217NR_all_10870.1
Exact match
Murine leukemia virus
2L1F|B (2L1F)
 • RNA (66-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-10-27
 • Standardized name: Gammaretro_CES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00374
66(1) 2L1F|B
218NR_all_09711.1
Exact match
2HVY|E (2HVY)
 • H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-12
2.3 Å65(1) 2HVY|E
219NR_all_51765.1
Exact match
3EGZ|B (3EGZ)
 • Tetracycline aptamer and artificial ribo[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-28
2.2 Å65(1) 3EGZ|B
220NR_all_06991.1
Exact match
Homo sapiens
3NKB|B (3NKB)
 • The hepatitis delta virus ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-01
1.9 Å64(1) 3NKB|B
221NR_all_58821.1
Exact match
2CZJ|B (2CZJ)
 • tmRNA (63-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-31
3.0 Å63(1) 2CZJ|B
222NR_all_65233.1
Exact match
Murine leukemia virus
2LC8|A (2LC8)
 • RNA (56-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-11-23
 • Standardized name: Retroviral readthrough element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF01073
63(1) 2LC8|A
223NR_all_74371.1
Exact match
Triticum aestivum
2WWB|D (2WWB)
 • 5.8S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-08
 • Standardized name: 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00002
6.5 Å63(1) 2WWB|D
224NR_all_83987.1
Exact match
3HAX|E (3HAX)
 • H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
2.1 Å63(1) 3HAX|E
225NR_all_95960.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2WW9|D (2WW9)
 • 25S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-08
 • Standardized name: 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00002
8.6 Å63(2) 2WWA|D, 2WW9|D
226NR_all_28316.1
Exact match
3RW6|F (3RW6)
 • constitutive transport element(CTE)of Ma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
2.3 Å62(1) 3RW6|F
227NR_all_10343.1
Exact match
Xenopus laevis
1UN6|E (1UN6)
 • 5S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-20
3.1 Å61(1) 1UN6|E
228NR_all_56468.1
Exact match
1VY9|L (1VY9)
 • Escherichia coli strain ECOR44 cluster 1[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-20
61(1) 1VY9|L
229NR_all_64191.1
New id, no parents
Escherichia coli
4U7U|L (4U7U)
 • crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-27
3.0 Å61(1) 4U7U|L
230NR_all_67832.1
Exact match
1VY8|X (1VY8)
 • Escherichia coli strain ECOR44 cluster 1[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-20
61(1) 1VY8|X
231NR_all_30067.1
Exact match
4M4O|B (4M4O)
 • RNA (59-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
2.0 Å59(1) 4M4O|B
232NR_all_35975.1
Exact match
2MIY|A (2MIY)
 • RNA_(59-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-01-29
59(1) 2MIY|A
233NR_all_50909.1
Exact match
synthetic construct
2M58|A (2M58)
 • RNA (59-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-04-03
59(1) 2M58|A
234NR_all_64868.1
Exact match
Haloarcula marismortui
2JQ7|B (2JQ7)
 • 23S RRNA FRAGMENT, 58 NUCLEOTIDE RIBOSOM[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-07-03
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
58(8) 1HC8|C, 1OLN|C, 1Y39|C, 3J0D|A, 1C04|E, 1MMS|C, 1QA6|C, 2JQ7|B
235NR_all_65359.1
Exact match
3LWV|D (3LWV)
 • RNA (58-MER), H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-14
2.5 Å58(6) 3HJW|D, 3LWP|D, 3LWR|D, 3LWO|D, 3LWQ|D, 3LWV|D
236NR_all_07998.1
Exact match
4JRC|A (4JRC)
 • Distal Stem I region of the glyQS T box [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
2.7 Å57(1) 4JRC|A
237NR_all_46544.1
Exact match
Thermus thermophilus
1F7Y|B (1F7Y)
 • RRNA FRAGMENT, 16S RIBOSOMAL RNA FRAGMEN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-22
2.8 Å57(3) 1DK1|B, 1KUQ|B, 1F7Y|B
238NR_all_61433.3
Exact match
Fusobacterium nucleatum
3F4G|Y (3F4G)
 • FMN RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-01-27
3.0 Å57(11) 2YIE|Z, 3F2Q|X, 3F2W|X, 3F2Y|X, 3F4E|Y, 3F4H|Y, 2YIF|Z, 3F2T|X, 3F2X|X, 3F30|X, 3F4G|Y
239NR_all_38780.1
Exact match
1GTN|W (1GTN)
 • (GAGCC)11G 56-NUCLEOTIDE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-05
2.5 Å56(1) 1GTN|W
240NR_all_54817.1
Exact match
1MZP|B (1MZP)
 • fragment of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-01-21
2.7 Å55(1) 1MZP|B
241NR_all_65888.1
Exact match
2HGH|B (2HGH)
 • 55-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-08-01
55(1) 2HGH|B
242NR_all_74373.1
Exact match
1GTF|W (1GTF)
 • SINGLE STRANDED RNA (55-MER), (GAGUU)10G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-05
1.8 Å55(2) 1C9S|W, 1GTF|W
243NR_all_84490.1
Exact match
Bacillus subtilis
2KZL|A (2KZL)
 • RNA (55-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-02-23
55(1) 2KZL|A
244NR_all_85656.1
Exact match
4K27|U (4K27)
 • Myotonic Dystrophy Type 2 RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-27
2.4 Å55(1) 4K27|U
245NR_all_87156.1
Exact match
1P5M|A (1P5M)
 • 55-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-11-04
55(1) 1P5M|A
246NR_all_62455.1
Exact match
Ralstonia solanacearum
3NPN|A (3NPN)
 • S-ADENOSYLHOMOCYSTEINE RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-06
2.8 Å54(2) 3NPQ|A, 3NPN|A
247NR_all_63106.1
Exact match
4OJI|A (4OJI)
 • RNA (52-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-23
2.3 Å54(1) 4OJI|A
248NR_all_18779.1
Exact match
1KH6|A (1KH6)
 • JIIIabc
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-26
2.9 Å53(1) 1KH6|A
249NR_all_19088.1
Exact match
3E5E|A (3E5E)
 • SMK box (SAM-III) Riboswitch, SMK box (S[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-07
2.9 Å53(3) 3E5C|A, 3E5F|A, 3E5E|A
250NR_all_92796.1
Exact match
2MHI|A (2MHI)
 • Medaka telomerase RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-12-25
53(1) 2MHI|A
251NR_all_28354.1
Exact match
Thermotoga petrophila
4ENA|A (4ENA)
 • Fluoride riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-09
 • Standardized name: Fluoride riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01734
2.9 Å52(5) 4ENC|A, 4EN5|A, 4ENB|A, 3VRS|A, 4ENA|A
252NR_all_91132.1
Exact match
2QWY|A (2QWY)
 • SAM-II riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-22
2.8 Å52(1) 2QWY|A
253NR_all_47959.1
Exact match
Oryzias latipes
4O26|E (4O26)
 • Telomerase TR
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-07
3.0 Å51(1) 4O26|E
254NR_all_99345.1
Exact match
Homo sapiens
1E8O|E (1E8O)
 • 7SL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-08
3.2 Å50(1) 1E8O|E
255NR_all_27246.2
Exact match
synthetic construct
1DUL|B (1DUL)
 • 4.5 S RNA DOMAIN IV, 4.5S RNA DOMAIN IV,[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-28
1.8 Å49(15) 2PXB|B, 2PXE|B, 2PXK|B, 2PXP|B, 2PXT|B, 2PXV|B, 3LQX|B, 1HQ1|B, 2PXD|B, 2PXF|B, 2PXL|B, 2PXQ|B, 2PXU|B, 2XKV|B, 1DUL|B
256NR_all_35446.1
Exact match
1U63|B (1U63)
 • 49 NT FRAGMENT OF MRNA FOR L1
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-04-12
3.4 Å49(1) 1U63|B
257NR_all_77984.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2LU0|A (2LU0)
 • RNA (49-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-04-10
49(1) 2LU0|A
258NR_all_94204.1
Exact match
1RMN|A (1RMN)
 • RNA (49-MER)
 • Fluorescence transfer
 • Release Date: 1995-01-26
49(1) 1RMN|A
259NR_all_28616.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
2VPL|B (2VPL)
 • FRAGMENT OF MRNA FOR L1-OPERON CONTAININ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-23
2.3 Å48(1) 2VPL|B
260NR_all_44434.1
Exact match
2M8K|A (2M8K)
 • RNA (48-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-06-19
48(1) 2M8K|A
261NR_all_58362.1
Exact match
Drosophila melanogaster
2KUW|A (2KUW)
 • K10 TLS RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-05-19
 • Standardized name: K10 TLS
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00207
48(1) 2KUW|A
262NR_all_77643.1
Exact match
Escherichia coli
4C7O|E (4C7O)
 • SRP RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-20
2.6 Å48(1) 4C7O|E
263NR_all_85342.1
Exact match
Drosophila melanogaster
2KUU|A (2KUU)
 • K10 TLS RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-05-19
 • Standardized name: K10 TLS
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00207
48(4) 2KUR|A, 2KUV|A, 2KE6|A, 2KUU|A
264NR_all_18340.1
Exact match
1S03|A (1S03)
 • 47-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-25
2.7 Å47(1) 1S03|A
265NR_all_45318.1
Exact match
synthetic construct
4TS0|Y (4TS0)
 • Spinach RNA aptamer, bimolecular constru[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-23
2.8 Å47(2) 4TS2|Y, 4TS0|Y
266NR_all_53440.1
Exact match
1XJR|A (1XJR)
 • s2m RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-02-01
2.7 Å47(1) 1XJR|A
267NR_all_54211.1
Exact match
Saccharolobus solfataricus
1QZW|B (1QZW)
 • 7S RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-18
4.1 Å47(1) 1QZW|B
268NR_all_59191.1
Exact match
2K95|A (2K95)
 • Telomerase RNA P2b-P3 pseudoknot
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-11-25
47(3) 1YMO|A, 2K96|A, 2K95|A
269NR_all_44754.1
Exact match
2NUE|C (2NUE)
 • 46-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-20
2.9 Å46(1) 2NUE|C
270NR_all_68477.1
Exact match
3CIY|C (3CIY)
 • 46-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
3.4 Å46(1) 3CIY|C
271NR_all_83022.1
Exact match
3IAB|R (3IAB)
 • P3 domain of the RNA component of RNase [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.7 Å46(1) 3IAB|R
272NR_all_14710.1
Exact match
3PTX|R (3PTX)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.0 Å45(1) 3PTX|R
273NR_all_25017.1
Exact match
synthetic construct
4BHH|R (4BHH)
 • POLY-URIDINE 45-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
3.4 Å45(1) 4BHH|R
274NR_all_32460.1
Exact match
4J1G|E (4J1G)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-10
2.8 Å45(1) 4J1G|E
275NR_all_35598.1
Exact match
4M6D|B (4M6D)
 • aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.7 Å45(1) 4M6D|B
276NR_all_39024.1
Exact match
synthetic construct
3PU1|R (3PU1)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.1 Å45(1) 3PU1|R
277NR_all_40684.1
Exact match
1DUH|A (1DUH)
 • 4.5S RNA DOMAIN IV
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-08
2.7 Å45(1) 1DUH|A
278NR_all_47722.1
Exact match
synthetic construct
3PU0|R (3PU0)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.1 Å45(1) 3PU0|R
279NR_all_66266.3
Exact match
2L94|A (2L94)
 • HIV-1 frameshift site RNA, HIV-1 framesh[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-06-15
45(4) 1Z2J|A, 2JUK|A, 1ZC5|A, 2L94|A
280NR_all_67525.1
Exact match
4IFD|R (4IFD)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-06
2.8 Å45(1) 4IFD|R
281NR_all_91174.1
Exact match
3HHZ|R (3HHZ)
 • 45-MER, RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-28
3.5 Å45(3) 2GIC|R, 3PU4|R, 3HHZ|R
282NR_all_94964.1
Exact match
Indiana vesiculovirus
2WYY|R (2WYY)
 • POLY-URIDINE
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-02-16
10.6 Å45(1) 2WYY|R
283NR_all_03603.1
Exact match
1G1X|E (1G1X)
 • 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-10-30
2.6 Å44(1) 1G1X|E
284NR_all_29655.1
Exact match
Turnip yellow mosaic virus
1A60|A (1A60)
 • TYMV PSEUDOKNOT
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-05-27
44(1) 1A60|A
285NR_all_44675.1
Exact match
Escherichia coli
3ZLA|I (3ZLA)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
3.2 Å44(1) 3ZLA|I
286NR_all_23341.2
Exact match
3ZD5|A (3ZD5)
 • Hammerhead Ribozyme, HAMMERHEAD RIBOZYME[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
2.2 Å43(4) 3ZD4|A, 3ZP8|A, 2OEU|A, 3ZD5|A
287NR_all_57376.1
Exact match
Escherichia coli
1CQL|A (1CQL)
 • SRP RNA DOMAIN IV, SRP DOMAIN IV RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-01-14
43(2) 1CQ5|A, 1CQL|A
288NR_all_79102.1
Exact match
2JYH|A (2JYH)
 • 43-MER, RNA (43-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-10-07
43(6) 2I7E|A, 2JYF|A, 2JYJ|A, 2ADT|A, 2I7Z|A, 2JYH|A
289NR_all_88898.1
Exact match
2FEY|A (2FEY)
 • stem-loop IV of Tetrahymena telomerase R[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-06-27
43(1) 2FEY|A
290NR_all_05702.1
Exact match
Homo sapiens
2L2K|A (2L2K)
 • RNA (42-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-10-27
42(2) 2L2J|A, 2L2K|A
291NR_all_17383.1
Exact match
Homo sapiens
2KX8|A (2KX8)
 • 7SK
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-09-08
42(1) 2KX8|A
292NR_all_29021.1
Exact match
4JNG|L (4JNG)
 • RNA (42-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
2.1 Å42(1) 4JNG|L
293NR_all_47285.1
Exact match
Spinacia oleracea
1MNX|A (1MNX)
 • Loop E from 5S rRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-01-14
42(1) 1MNX|A
294NR_all_47619.1
Exact match
2AU4|A (2AU4)
 • Class I RNA aptamer to GTP
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-03-28
41(1) 2AU4|A
295NR_all_52401.1
Exact match
synthetic construct
3PLA|G (3PLA)
 • C/D guide RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-26
3.2 Å40(1) 3PLA|G
296NR_all_73096.1
Exact match
1AM0|A (1AM0)
 • RNA APTAMER
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-23
40(1) 1AM0|A
297NR_all_79080.1
Exact match
3P22|A (3P22)
 • Core ENE hairpin from KSHV PAN RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
2.5 Å40(1) 3P22|A
298NR_all_90185.1
Exact match
2HUA|A (2HUA)
 • CSFV IRES Domain IIa
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-04-17
40(1) 2HUA|A
299NR_all_03170.1
Exact match
2GJE|R (2GJE)
 • guide RNA 40-mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-05
3.4 Å39(1) 2GJE|R
300NR_all_04485.1
Exact match
2D1B|A (2D1B)
 • RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-11-01
39(1) 2D1B|A
301NR_all_19240.1
Exact match
2D1A|A (2D1A)
 • RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-11-01
39(1) 2D1A|A
302NR_all_42723.1
Exact match
4KR9|M (4KR9)
 • RNA (39-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-23
3.5 Å39(2) 4KR7|M, 4KR9|M
303NR_all_53593.1
Exact match
4KR6|C (4KR6)
 • RNA (39-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-23
2.9 Å39(1) 4KR6|C
304NR_all_74923.1
Exact match
2ZY6|A (2ZY6)
 • phenylalanyl transfer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-30
1.8 Å39(1) 2ZY6|A
305NR_all_06010.1
Exact match
Hepacivirus C
2KTZ|A (2KTZ)
 • HCV IRES Domain IIa RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-04-28
38(1) 2KTZ|A
306NR_all_17048.1
Exact match
1F1T|A (1F1T)
 • MALACHITE GREEN APTAMER RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-09-04
2.8 Å38(1) 1F1T|A
307NR_all_23834.1
Exact match
1U3K|A (1U3K)
 • ABISS7
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-07-12
38(1) 1U3K|A
308NR_all_25746.1
Exact match
2HW8|B (2HW8)
 • mRNA, 36-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-12-19
2.1 Å38(2) 1ZHO|B, 2HW8|B
309NR_all_29813.1
Exact match
1YKV|B (1YKV)
 • Diels-Alder ribozyme, RNA Diels-Alder ri[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-02-22
3.3 Å38(3) 1YKQ|B, 1YLS|B, 1YKV|B
310NR_all_36056.1
Exact match
2KHY|A (2KHY)
 • RNA (38-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-02-16
38(1) 2KHY|A
311NR_all_69494.1
Exact match
1TXS|A (1TXS)
 • Enteroviral 5'-UTR
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-10-05
38(1) 1TXS|A
312NR_all_86447.1
Exact match
Hepacivirus C
2KU0|A (2KU0)
 • HCV IRES Domain IIa RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-04-28
38(1) 2KU0|A
313NR_all_89850.1
Exact match
1M5L|A (1M5L)
 • modified HIV-1 packaging signal stem-loo[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-09-18
38(1) 1M5L|A
314NR_all_93959.1
Exact match
synthetic construct
1B36|A (1B36)
 • RNA (RNA LOOP B)
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-12-23
38(1) 1B36|A
315NR_all_96317.2
Exact match
2A9L|A (2A9L)
 • PRE-TRNA BULGE-HELIX-BULGE MOTIF, ABISS7[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-06-17
38(2) 1A9L|A, 2A9L|A
316NR_all_96594.1
Exact match
1Q8N|A (1Q8N)
 • RNA Aptamer
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-03-23
38(1) 1Q8N|A
317NR_all_24129.1
Exact match
1D6K|B (1D6K)
 • 5S RRNA E-LOOP (5SE)
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-11-22
37(1) 1D6K|B
318NR_all_44143.1
Exact match
Escherichia coli
2BH2|C (2BH2)
 • 23S RIBOSOMAL RNA 1932-1968
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-30
2.2 Å37(1) 2BH2|C
319NR_all_74609.1
Exact match
1I6U|C (1I6U)
 • 16S RRNA FRAGMENT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-08-03
2.6 Å37(1) 1I6U|C
320NR_all_77387.1
Exact match
Pan troglodytes
2LHP|A (2LHP)
 • RNA (37-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-07-25
37(2) 2LUB|A, 2LHP|A
321NR_all_87881.1
Exact match
1KOG|I (1KOG)
 • Threonyl-tRNA synthetase mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-26
3.5 Å37(1) 1KOG|I
322NR_all_05562.1
Exact match
2FDT|A (2FDT)
 • 36-mer
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-12-05
36(1) 2FDT|A
323NR_all_11732.1
Exact match
1N8X|A (1N8X)
 • HIV-1 STEM LOOP SL1 MONOMERIC RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-04-08
36(1) 1N8X|A
324NR_all_20609.1
Exact match
3VJR|B (3VJR)
 • tRNA CCA-acceptor
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-12
2.4 Å36(1) 3VJR|B
325NR_all_29004.1
Exact match
1RAW|A (1RAW)
 • RNA APTAMER
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-01-27
36(1) 1RAW|A
326NR_all_32059.1
Exact match
2TPK|A (2TPK)
 • RNA (MRNA PSEUDOKNOT)
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-11-04
36(1) 2TPK|A
327NR_all_40452.1
Exact match
Mason-Pfizer monkey virus
1E95|A (1E95)
 • RNA (5'-(*GP*CP*GP*GP*CP*CP*AP*GP*CP*UP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-08-23
36(1) 1E95|A
328NR_all_46259.1
Exact match
2LA5|A (2LA5)
 • RNA (36-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-06-08
36(1) 2LA5|A
329NR_all_52542.1
Exact match
Pectobacterium atrosepticum
2XDB|G (2XDB)
 • TOXI
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
2.6 Å36(3) 2XD0|G, 2XDD|F, 2XDB|G
330NR_all_57292.2
Exact match
3FU2|A (3FU2)
 • 36-MER, PreQ1 riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-03
2.9 Å36(3) 2L1V|A, 3K1V|A, 3FU2|A
331NR_all_76470.1
Exact match
4H6F|a (4H6F)
 • 35-mer poly(U) RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-07
36(2) 4H6G|a, 4H6F|a
332NR_all_02560.1
Exact match
3R9X|C (3R9X)
 • RNA301
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.8 Å35(1) 3R9X|C
333NR_all_03295.1
Exact match
Kneallhazia solenopsae
4C4W|D (4C4W)
 • TSKT-23
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
3.0 Å35(1) 4C4W|D
334NR_all_05469.1
Exact match
2PCV|A (2PCV)
 • U65 Box H/ACA snoRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-05-08
35(1) 2PCV|A
335NR_all_11568.1
Exact match
4K4W|B (4K4W)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*GP*AP*GP*AP*UP*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.7 Å35(1) 4K4W|B
336NR_all_12766.1
Exact match
3OUY|C (3OUY)
 • RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
2.7 Å35(1) 3OUY|C
337NR_all_13145.1
Exact match
1ET4|A (1ET4)
 • VITAMIN B12 BINDING RNA, RNA APTAMER, 35[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-13
2.3 Å35(2) 1DDY|A, 1ET4|A
338NR_all_50911.1
Exact match
1ULL|A (1ULL)
 • RNA (5'-R (GP*GP*CP*UP*GP*GP*AP*CP*UP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-08-20
35(1) 1ULL|A
339NR_all_51421.1
Exact match
2PCW|A (2PCW)
 • U65 box H/ACA snoRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-05-08
35(1) 2PCW|A
340NR_all_58528.1
Exact match
1FMN|A (1FMN)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*UP*AP*GP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1996-07-11
35(1) 1FMN|A
341NR_all_63564.1
Exact match
2GM0|A (2GM0)
 • RNA (35-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-04-25
35(1) 2GM0|A
342NR_all_69409.1
Exact match
synthetic construct
4FNJ|A (4FNJ)
 • RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
2.0 Å35(1) 4FNJ|A
343NR_all_75138.1
Exact match
2L3E|A (2L3E)
 • 35-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-11-17
35(1) 2L3E|A
344NR_all_76819.1
Exact match
3ID5|D (3ID5)
 • half C/D RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
4.0 Å35(1) 3ID5|D
345NR_all_87601.1
Exact match
4K50|B (4K50)
 • RNA (33-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.9 Å35(1) 4K50|B
346NR_all_91518.1
Exact match
4H5O|K (4H5O)
 • 35-mer poly(U) RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-07
3.9 Å35(1) 4H5O|K
347NR_all_91783.1
Exact match
Azotobacter vinelandii
2M57|A (2M57)
 • RNA_(35-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-02-26
35(1) 2M57|A
348NR_all_95553.1
Exact match
2JEA|C (2JEA)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-03
2.3 Å35(1) 2JEA|C
349NR_all_00567.1
Exact match
Escherichia coli
1MJI|C (1MJI)
 • 5S rRNA fragment
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-01-21
2.5 Å34(1) 1MJI|C
350NR_all_08029.1
Exact match
1NBK|A (1NBK)
 • RNA aptamer
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-12-03
34(1) 1NBK|A
351NR_all_13098.1
Exact match
Bacillus thuringiensis
4ATO|G (4ATO)
 • TOXI
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-26
 • Standardized name: ToxI antitoxin
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02519
2.2 Å34(1) 4ATO|G
352NR_all_18555.1
Exact match
Rattus norvegicus
2L3C|B (2L3C)
 • RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-10-27
34(1) 2L3C|B
353NR_all_21269.1
Exact match
1R7W|A (1R7W)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-05-25
34(1) 1R7W|A
354NR_all_22080.2
Exact match
3OVB|C (3OVB)
 • RNA (34-MER), RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
2.0 Å34(4) 3OVA|C, 3OVS|C, 3OV7|C, 3OVB|C
355NR_all_26428.1
Exact match
1P5N|A (1P5N)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-11-04
34(1) 1P5N|A
356NR_all_28379.1
Exact match
1T28|A (1T28)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-08-10
34(1) 1T28|A
357NR_all_33169.1
Exact match
1RNK|A (1RNK)
 • RNA PSEUDOKNOT
 • Solution NMR
 • Release Date: 1995-02-27
34(1) 1RNK|A
358NR_all_36767.1
Exact match
1R7Z|A (1R7Z)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-05-25
34(1) 1R7Z|A
359NR_all_38659.1
Exact match
4OOG|D (4OOG)
 • 34-mer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-16
2.5 Å34(1) 4OOG|D
360NR_all_49906.1
Exact match
2EUY|A (2EUY)
 • U65 box H/ACA snoRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-01-03
34(1) 2EUY|A
361NR_all_51432.1
Exact match
1I9F|A (1I9F)
 • REV RESPONSE ELEMENT RNA, REV RESPONSIVE[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-05-25
34(3) 1ETG|A, 1ETF|A, 1I9F|A
362NR_all_53181.1
Exact match
2LPS|A (2LPS)
 • RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-08-08
34(1) 2LPS|A
363NR_all_54570.1
Exact match
2JTP|A (2JTP)
 • SIV17-50 RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-10-02
34(1) 2JTP|A
364NR_all_58581.1
Exact match
2F88|A (2F88)
 • D5-PL RNA RIBOZYME DOMAIN, RNA_(34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-02-28
34(2) 2LPT|A, 2F88|A
365NR_all_62753.1
Exact match
1R2P|A (1R2P)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-02-03
34(1) 1R2P|A
366NR_all_63647.1
Exact match
1HMH|A (1HMH)
 • HAMMERHEAD RIBOZYME-RNA STRAND
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-12-07
2.6 Å34(1) 1HMH|A
367NR_all_64252.1
Exact match
2KPV|A (2KPV)
 • RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-08-04
34(1) 2KPV|A
368NR_all_71589.1
Exact match
3R9W|B (3R9W)
 • RNA301
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.1 Å34(1) 3R9W|B
369NR_all_76639.1
Exact match
3NVK|K (3NVK)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*CP*GP*UP*UP*GP*AP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-20
3.2 Å34(1) 3NVK|K
370NR_all_90721.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
3NVI|E (3NVI)
 • RNA (34-MER), RNA (5'-R(*CP*UP*CP*UP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-20
2.7 Å34(2) 3NMU|D, 3NVI|E
371NR_all_97595.1
Exact match
2P89|A (2P89)
 • U65 H/ACA snoRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-04-03
34(1) 2P89|A
372NR_all_98289.1
Exact match
synthetic construct
4B3P|R (4B3P)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-16
4.8 Å34(1) 4B3P|R
373NR_all_99544.1
Exact match
synthetic construct
4B3Q|R (4B3Q)
 • TEMPLATE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-16
5.0 Å34(1) 4B3Q|R
374NR_all_08485.1
Exact match
1EHT|A (1EHT)
 • THEOPHYLLINE-BINDING RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-12-24
33(2) 1O15|A, 1EHT|A
375NR_all_12829.1
Exact match
2OZB|C (2OZB)
 • RNA comprising the 5' Stem-Loop RNA of [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-20
2.6 Å33(1) 2OZB|C
376NR_all_32109.1
Exact match
3GCA|A (3GCA)
 • PreQ1 riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-03
2.8 Å33(3) 3Q51|A, 3Q50|A, 3GCA|A
377NR_all_49784.1
Exact match
3AOH|Q (3AOH)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*AP*AP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
4.1 Å33(1) 3AOH|Q
378NR_all_65001.1
Exact match
1KPZ|A (1KPZ)
 • P1-P2 frameshifting pseudoknot
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-01-11
33(2) 1KPY|A, 1KPZ|A
379NR_all_73260.1
Exact match
2JXV|A (2JXV)
 • RNA (33-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-04-29
33(1) 2JXV|A
380NR_all_79801.1
Exact match
1EXY|A (1EXY)
 • RNA APTAMER, 33-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-05-15
33(1) 1EXY|A
381NR_all_08347.1
Exact match
Homo sapiens
3SIV|C (3SIV)
 • U4atac snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.3 Å32(1) 3SIV|C
382NR_all_11102.1
Exact match
2KF0|A (2KF0)
 • U6 snRNA, RNA (5'-R(*GP*GP*UP*UP*CP*CP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-07-21
32(2) 1XHP|A, 2KF0|A
383NR_all_26958.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1G70|A (1G70)
 • HIV-1 RRE-IIB 32 NUCLEOTIDE RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-02-07
32(1) 1G70|A
384NR_all_42881.1
Exact match
2LWK|A (2LWK)
 • RNA (32-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-08-29
32(1) 2LWK|A
385NR_all_46141.1
Exact match
3AOI|Q (3AOI)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*GP*GP*AP*AP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
4.3 Å32(1) 3AOI|Q
386NR_all_50313.1
Exact match
1KAJ|A (1KAJ)
 • RNA PSEUDOKNOT APK
 • Solution NMR
 • Release Date: 1996-07-11
32(1) 1KAJ|A
387NR_all_54944.1
Exact match
1KPD|A (1KPD)
 • RNA PSEUDOKNOT APKA27G
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-04-01
32(1) 1KPD|A
388NR_all_56259.1
Exact match
Yersinia enterocolitica
2LI4|A (2LI4)
 • RNA (32-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-08-22
32(1) 2LI4|A
389NR_all_56698.2
Exact match
2ZH4|B (2ZH4)
 • tRNA (32-MER), tRNA (33-MER), tRNA (34-M[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-08-05
2.7 Å32(18) 2ZH6|B, 2ZH8|B, 2ZHA|B, 2DR7|B, 2DR9|B, 2DRB|B, 2ZH1|B, 2ZH3|B, 2ZH5|B, 2ZH7|B, 2ZH9|B, 2DR5|B, 2ZHB|B, 2DR8|B, 2DRA|B, 2DVI|B, 2ZH2|B, 2ZH4|B
390NR_all_65077.1
Exact match
Escherichia coli
3BO0|C (3BO0)
 • Preprotein translocase secG subunit
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-12-09
9.6 Å32(2) 3BO1|C, 3BO0|C
391NR_all_73481.1
Exact match
1Z31|A (1Z31)
 • human telomerase PJ6 hairpin
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-03-22
32(1) 1Z31|A
392NR_all_83441.1
Exact match
1T4L|A (1T4L)
 • 5' terminal hairpin of snR47 precursor, [...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-06-01
32(2) 2LBS|A, 1T4L|A
393NR_all_93111.1
Exact match
Canis lupus
3DKN|C (3DKN)
 • Preprotein translocase subunit secG
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-08-19
8.7 Å32(1) 3DKN|C
394NR_all_98134.1
Exact match
2LUP|A (2LUP)
 • RNA (32-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-07-04
32(1) 2LUP|A
395NR_all_00485.1
Exact match
1JO7|A (1JO7)
 • Influenza A virus promoter RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-09-19
31(1) 1JO7|A
396NR_all_05391.1
Exact match
1YNG|A (1YNG)
 • apolipoprotein B mRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-02-08
31(1) 1YNG|A
397NR_all_08837.1
Exact match
2LDT|A (2LDT)
 • RNA (31-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-09-07
31(1) 2LDT|A
398NR_all_15913.1
Exact match
1YLG|A (1YLG)
 • apolipoprotein B mRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-02-01
31(1) 1YLG|A
399NR_all_24029.3
Exact match
1JBR|D (1JBR)
 • 31-mer SRD RNA analog, 29-MER SARCIN/RIC[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
2.2 Å31(2) 1JBT|C, 1JBR|D
400NR_all_30230.1
Exact match
1YNE|A (1YNE)
 • APOLIPOPROTEIN B mRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-02-08
31(1) 1YNE|A
401NR_all_32061.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1LVJ|A (1LVJ)
 • HIV-1 Trans Activating Region RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-12-11
31(1) 1LVJ|A
402NR_all_35011.1
Exact match
Escherichia coli
364D|C (364D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*AP*UP*GP*CP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-01-02
3.0 Å31(2) 357D|C, 364D|C
403NR_all_47677.1
Exact match
1YNC|A (1YNC)
 • apolipoprotein B mRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-02-08
31(1) 1YNC|A
404NR_all_74015.1
Exact match
2B63|R (2B63)
 • 31-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-12-06
3.8 Å31(1) 2B63|R
405NR_all_92018.1
Exact match
1MFY|A (1MFY)
 • C4 promoter of influneza A virus
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-09-18
31(1) 1MFY|A
406NR_all_00060.1
Exact match
1LDZ|A (1LDZ)
 • LEAD-DEPENDENT RIBOZYME
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-11-25
30(2) 2LDZ|A, 1LDZ|A
407NR_all_00809.1
Exact match
Enterovirus B
1RFR|A (1RFR)
 • stemloop-D RNA of the 5'-cloverleaf of c[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-03-23
30(1) 1RFR|A
408NR_all_00934.1
Exact match
1HWQ|A (1HWQ)
 • VS RIBOZYME SUBSTRATE RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-05-16
30(1) 1HWQ|A
409NR_all_14325.1
Exact match
1NA2|A (1NA2)
 • telomerase RNA p2b hairpin
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-01-21
30(1) 1NA2|A
410NR_all_18182.1
Exact match
1KP7|A (1KP7)
 • Hepatitis C Virus Internal Ribosome Entr[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-04-10
30(1) 1KP7|A
411NR_all_25782.3
Exact match
3B5S|B (3B5S)
 • 29-mer Loop A and Loop B Ribozyme strand[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-08-12
2.3 Å30(16) 3BBI|B, 3BBM|B, 3CR1|C, 3I2R|C, 3I2U|C, 4G6S|B, 3B58|B, 3B5F|B, 3B91|B, 3BBK|B, 3CQS|C, 3I2Q|C, 3I2S|C, 4G6P|B, 3B5A|B, 3B5S|B
412NR_all_30417.1
Exact match
1HVU|C (1HVU)
 • RNA (33 NUCLEOTIDE RNA PSEUDOKNOT)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
4.8 Å30(1) 1HVU|C
413NR_all_43451.1
Exact match
1EKZ|B (1EKZ)
 • STAUFEN DOUBLE-STRANDED RNA BINDING DOMA[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-08-21
30(1) 1EKZ|B
414NR_all_45599.1
Exact match
1AUD|B (1AUD)
 • RNA 3UTR
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-02-25
30(1) 1AUD|B
415NR_all_56520.1
Exact match
1XOK|A (1XOK)
 • alfalfa mosaic virus RNA 3' UTR
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-01-04
3.0 Å30(1) 1XOK|A
416NR_all_59855.1
Exact match
1AJU|A (1AJU)
 • TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-12-17
30(1) 1AJU|A
417NR_all_65289.1
Exact match
1EBR|A (1EBR)
 • HIV-1 REV RESPONSIVE ELEMENT RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
30(1) 1EBR|A
418NR_all_76410.1
Exact match
3SNP|C (3SNP)
 • ferritin H IRE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-27
2.8 Å30(1) 3SNP|C
419NR_all_94141.1
Exact match
1AKX|A (1AKX)
 • TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-11-19
30(1) 1AKX|A
420NR_all_03865.1
Exact match
2KX5|A (2KX5)
 • HIV TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-07-07
29(1) 2KX5|A
421NR_all_03876.1
Exact match
synthetic construct
4GZY|R (4GZY)
 • RNA transcript
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-13
3.5 Å29(2) 4GZZ|R, 4GZY|R
422NR_all_04514.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1UTS|B (1UTS)
 • RNA (5'-(*GP*GP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP*GP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-02-12
29(1) 1UTS|B
423NR_all_06925.1
Exact match
2L8H|A (2L8H)
 • HIV TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-03-23
29(1) 2L8H|A
424NR_all_09410.1
Exact match
1JBS|C (1JBS)
 • 29-mer sarcin/ricin domain RNA analog
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
2.0 Å29(1) 1JBS|C
425NR_all_13624.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2M23|A (2M23)
 • RNA (29-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-12-18
29(2) 2M1V|A, 2M23|A
426NR_all_14241.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1UUI|B (1UUI)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP*GP*AP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-02-12
29(1) 1UUI|B
427NR_all_17365.1
Exact match
1JID|B (1JID)
 • HELIX 6 OF HUMAN SRP RNA, SRP19 binding [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-19
1.8 Å29(2) 1L1W|A, 1JID|B
428NR_all_19397.1
Exact match
1D4R|A (1D4R)
 • 29-MER OF MODIFIED SRP RNA HELIX 6
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
2.0 Å29(1) 1D4R|A
429NR_all_22251.1
Exact match
Thermus thermophilus
4C9D|C (4C9D)
 • R3 REPEAT RNA CLEAVAGE PRODUCT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
3.0 Å29(1) 4C9D|C
430NR_all_26689.1
Exact match
3MJB|A (3MJB)
 • RNA (29-MER), Domain 3 of the cricket pa[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-19
2.8 Å29(4) 3B31|A, 3MJA|B, 3MJ3|B, 3MJB|A
431NR_all_29867.1
Exact match
1EBS|A (1EBS)
 • HIV-1 REV RESPONSIVE ELEMENT RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
29(1) 1EBS|A
432NR_all_36025.1
Exact match
1ANR|A (1ANR)
 • RNA REGULATORY ELEMENT TAR
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-01-11
29(1) 1ANR|A
433NR_all_42336.1
Exact match
Rattus norvegicus
1SCL|A (1SCL)
 • RNA SARCIN-RICIN LOOP
 • Solution NMR
 • Release Date: 1995-01-26
29(1) 1SCL|A
434NR_all_44777.1
Exact match
2KDQ|B (2KDQ)
 • HIV-1 TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-06-23
29(1) 2KDQ|B
435NR_all_49121.1
Exact match
1ARJ|N (1ARJ)
 • TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1996-11-08
29(1) 1ARJ|N
436NR_all_50748.1
Exact match
1OOA|C (1OOA)
 • RNA aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-07-22
2.5 Å29(1) 1OOA|C
437NR_all_53807.1
Exact match
1EBQ|A (1EBQ)
 • HIV-1 REV RESPONSIVE ELEMENT RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
29(1) 1EBQ|A
438NR_all_55995.1
Exact match
2GIO|A (2GIO)
 • 29-MER, 28-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-06-20
29(2) 2GIP|A, 2GIO|A
439NR_all_58182.1
Exact match
1FQZ|A (1FQZ)
 • HCV-1B IRES RNA DOMAIN IIID, HEPATITIS C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-01-17
29(2) 1F84|A, 1FQZ|A
440NR_all_63196.1
Exact match
1L1C|C (1L1C)
 • licT mRNA antiterminator hairpin
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-03-27
29(1) 1L1C|C
441NR_all_63395.1
Exact match
1NBR|A (1NBR)
 • RNA HAIRPIN
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-03-04
29(1) 1NBR|A
442NR_all_66244.1
Exact match
3SN2|B (3SN2)
 • transferrin receptor iron regulatory ele[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-23
3.0 Å29(1) 3SN2|B
443NR_all_76233.1
Exact match
1AQO|A (1AQO)
 • IRON RESPONSIVE ELEMENT RNA HAIRPIN
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-02-04
29(1) 1AQO|A
444NR_all_76597.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1QD3|A (1QD3)
 • HIV-1 TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-07-12
29(1) 1QD3|A
445NR_all_81804.1
Exact match
2JWV|A (2JWV)
 • RNA (29-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-01-08
29(1) 2JWV|A
446NR_all_82094.1
Exact match
2K5Z|A (2K5Z)
 • Duck HBV apical loop
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-07-14
29(1) 2K5Z|A
447NR_all_86286.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1UUD|B (1UUD)
 • RNA (5'-(*GP*GP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP*GP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-03-15
29(1) 1UUD|B
448NR_all_89088.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2M24|A (2M24)
 • RNA (29-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-12-18
29(1) 2M24|A
449NR_all_15898.1
Exact match
1MNB|B (1MNB)
 • BIV TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-01-27
28(1) 1MNB|B
450NR_all_17579.1
Exact match
3UZS|C (3UZS)
 • C13.28 RNA Aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
4.5 Å28(1) 3UZS|C
451NR_all_28609.1
Exact match
2A9X|2 (2A9X)
 • BIV TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-11-01
28(1) 2A9X|2
452NR_all_33759.2
Exact match
2EZ6|C (2EZ6)
 • 28-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-02-07
2.1 Å28(2) 2NUF|C, 2EZ6|C
453NR_all_38320.1
Exact match
437D|A (437D)
 • RNA pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-03
1.6 Å28(3) 1L3D|A, 1L2X|A, 437D|A
454NR_all_44633.1
Exact match
1ZBN|A (1ZBN)
 • BIV mRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-04-19
28(1) 1ZBN|A
455NR_all_48862.1
Exact match
2AP5|A (2AP5)
 • C27A Sugarcane Yellow Leaf Virus RNA pse[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-09-05
28(2) 2AP0|A, 2AP5|A
456NR_all_49404.1
Exact match
2LUN|A (2LUN)
 • RNA (28-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-12-18
28(1) 2LUN|A
457NR_all_50704.1
Exact match
Escherichia coli
28SR|A (28SR)
 • CONSERVED MOTIF IN SRP RNA, SRP DOMAIN I[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-04-20
28(2) 28SP|A, 28SR|A
458NR_all_56389.1
Exact match
1JU7|A (1JU7)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*CP*AP*AP*AP*GP*GP*CP*CP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-03-20
28(2) 1JWC|A, 1JU7|A
459NR_all_58270.1
Exact match
1YG3|A (1YG3)
 • ScYLV RNA pseudoknot
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-12-13
28(1) 1YG3|A
460NR_all_71759.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 2
2KMJ|A (2KMJ)
 • RNA (28-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-08-18
28(1) 2KMJ|A
461NR_all_71811.1
Exact match
Thermus thermophilus
4C8Z|C (4C8Z)
 • R1 REPEAT RNA CLEAVAGE PRODUCT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
2.5 Å28(1) 4C8Z|C
462NR_all_73686.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2X7N|A (2X7N)
 • SARCIN-RICIN LOOP
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-03-31
11.8 Å28(1) 2X7N|A
463NR_all_93265.1
Exact match
synthetic construct
1BIV|A (1BIV)
 • TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1996-12-23
28(1) 1BIV|A
464NR_all_97438.1
Exact match
Homo sapiens
3SIU|C (3SIU)
 • U4atac snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
2.6 Å28(1) 3SIU|C
465NR_all_98221.1
Exact match
1YG4|A (1YG4)
 • ScYLV RNA pseudoknot
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-12-13
28(1) 1YG4|A
466NR_all_07706.1
Exact match
1FYO|A (1FYO)
 • FRAGMENT OF 18S RIBOSOMAL RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-03-14
27(1) 1FYO|A
467NR_all_09214.2
Exact match
3DW5|A (3DW5)
 • SARCIN/RICIN DOMAIN FROM 23 S RRNA, Sarc[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-24
1.0 Å27(11) 3DW7|A, 3S8U|A, 483D|A, 1Q9A|A, 3DW4|A, 3DW6|A, 3S7C|A, 480D|A, 1MSY|A, 3DVZ|A, 3DW5|A
468NR_all_09576.1
Exact match
1F7H|A (1F7H)
 • RNASE P RNA RIBOZYME, P4 DOMAIN
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-10-09
27(1) 1F7H|A
469NR_all_34227.1
Exact match
2RP0|A (2RP0)
 • PEMV-1 mRNA pseudoknot
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-03-31
27(2) 2RP1|A, 2RP0|A
470NR_all_35018.1
Exact match
synthetic construct
1TOB|A (1TOB)
 • RNA (5'-R(GGCACGAGGUUUAGCUACACUCGUGCC)-3[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-06-16
27(1) 1TOB|A
471NR_all_35317.1
Exact match
1Q93|A (1Q93)
 • Sarcin/Ricin 28S rRNA, SARCIN/RICIN LOOP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-25
2.3 Å27(3) 430D|A, 1Q96|A, 1Q93|A
472NR_all_36646.1
Exact match
1F6Z|A (1F6Z)
 • RNASE P RNA RIBOZYME, P4 DOMAIN MUTANT
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-10-09
27(1) 1F6Z|A
473NR_all_37916.1
Exact match
synthetic construct
2M4Q|1 (2M4Q)
 • RNA (27-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-03-20
27(1) 2M4Q|1
474NR_all_38488.1
Exact match
2KXM|A (2KXM)
 • RNA (27-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-04-20
27(1) 2KXM|A
475NR_all_51438.1
Exact match
484D|B (484D)
 • RNA APTAMER
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-10-14
27(1) 484D|B
476NR_all_51671.1
Exact match
synthetic construct
4B3O|R (4B3O)
 • 5'-R(*AP*UP*GP*AP*3DRP*GP*GP*CP*CP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-16
3.3 Å27(1) 4B3O|R
477NR_all_57027.1
Exact match
1YSV|A (1YSV)
 • 27-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-07-19
27(1) 1YSV|A
478NR_all_59142.1
Exact match
4PUO|E (4PUO)
 • 5'-R(*AP*UP*GP*GP*UP*CP*GP*GP*CP*GP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
2.9 Å27(3) 4PQU|E, 4PWD|E, 4PUO|E
479NR_all_61001.1
Exact match
2LJJ|A (2LJJ)
 • IV-B RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-09-19
27(1) 2LJJ|A
480NR_all_61376.1
Exact match
2LQZ|A (2LQZ)
 • RNA (27-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-08-01
27(1) 2LQZ|A
481NR_all_67540.1
Exact match
1F79|A (1F79)
 • RNASE P RNA RIBOZYME, P4 DOMAIN MUTANT, [...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-10-09
27(9) 1F7I|A, 1XSH|A, 1XSU|A, 2CD6|A, 1F7G|A, 1XSG|A, 1XST|A, 2CD3|A, 1F79|A
482NR_all_73376.1
Exact match
2CD5|A (2CD5)
 • RNASE P RNA RIBOZYME, P4 DOMAIN, 5'-R(*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-05-01
27(5) 1F78|A, 2CD1|A, 1F6X|A, 1F7F|A, 2CD5|A
483NR_all_75974.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2AHT|A (2AHT)
 • 27-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-10-17
27(1) 2AHT|A
484NR_all_78193.1
Exact match
4M30|C (4M30)
 • RNA10, RNA12
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.5 Å27(2) 4M2Z|C, 4M30|C
485NR_all_87721.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
2LDL|A (2LDL)
 • RNA (27-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-12-28
27(1) 2LDL|A
486NR_all_88020.1
Exact match
Hepatitis B virus
2IXY|A (2IXY)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*CP*UP*CP*CP*AP*AP*GP *CP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-09-06
27(1) 2IXY|A
487NR_all_93521.1
Exact match
1FYP|A (1FYP)
 • FRAGMENT OF 18S RIBOSOMAL RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-03-14
27(1) 1FYP|A
488NR_all_94494.2
Exact match
1BYJ|A (1BYJ)
 • RNA (16S RNA), 16S RIBOSOMAL RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-10-29
27(2) 1PBR|A, 1BYJ|A
489NR_all_01493.1
Exact match
3DD2|B (3DD2)
 • RNA (26-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-11
1.9 Å26(1) 3DD2|B
490NR_all_09464.1
Exact match
387D|A (387D)
 • RNA Pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-26
3.1 Å26(1) 387D|A
491NR_all_15881.1
Exact match
4K4U|B (4K4U)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.9 Å26(1) 4K4U|B
492NR_all_22783.1
Exact match
4K4V|B (4K4V)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.6 Å26(1) 4K4V|B
493NR_all_42598.1
Exact match
4K4S|B (4K4S)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.4 Å26(3) 3OL7|B, 4K4T|B, 4K4S|B
494NR_all_54921.1
Exact match
Neurospora
2MIS|A (2MIS)
 • VS Ribozyme
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-01-22
26(1) 2MIS|A
495NR_all_56299.1
Exact match
2RFK|E (2RFK)
 • guide RNA 2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-02-05
2.9 Å26(1) 2RFK|E
496NR_all_58373.1
Exact match
3OL8|B (3OL8)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-22
2.8 Å26(2) 4K4X|B, 3OL8|B
497NR_all_59102.3
Exact match
4K4Z|B (4K4Z)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.2 Å26(5) 3OL9|B, 3OLB|B, 3OL6|B, 3OLA|B, 4K4Z|B
498NR_all_59185.1
Exact match
1QWB|A (1QWB)
 • sNRE26
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-11-25
26(1) 1QWB|A
499NR_all_70900.1
Exact match
Neurospora
2L5Z|A (2L5Z)
 • RNA (26-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-02-16
26(1) 2L5Z|A
500NR_all_75863.1
Exact match
4TUW|C (4TUW)
 • HISTONE MRNA STEM-LOOP, HISTONE MRNA 3' [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-23
2.9 Å26(4) 4QOZ|A, 4TUX|C, 4L8R|A, 4TUW|C
501NR_all_87519.1
Exact match
2F8T|C (2F8T)
 • 26-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-31
3.1 Å26(1) 2F8T|C
502NR_all_92583.1
Exact match
Haloarcula marismortui
4BW0|A (4BW0)
 • HMKT-7
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
2.3 Å26(1) 4BW0|A
503NR_all_93776.1
Exact match
2A43|A (2A43)
 • RNA Pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-27
1.3 Å26(1) 2A43|A
504NR_all_04001.1
Exact match
2QUX|C (2QUX)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-12-18
2.4 Å25(1) 2QUX|C
505NR_all_12693.1
Exact match
1RLG|C (1RLG)
 • 25-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-06-01
2.7 Å25(1) 1RLG|C
506NR_all_14144.1
Exact match
1QC8|A (1QC8)
 • TAU EXON 10 SPLICING REGULATORY ELEMENT [...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-08-31
25(1) 1QC8|A
507NR_all_16161.1
Exact match
2ANN|B (2ANN)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*CP*GP*GP*AP*UP*CP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-24
2.3 Å25(2) 2ANR|B, 2ANN|B
508NR_all_47414.1
Exact match
Pariacoto virus
1F8V|R (1F8V)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-12-06
3.0 Å25(1) 1F8V|R
509NR_all_59543.1
Exact match
synthetic construct
3WBM|X (3WBM)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.0 Å25(1) 3WBM|X
510NR_all_66292.1
Exact match
359D|B (359D)
 • RNA HAMMERHEAD RIBOZYME, 5'-R(*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-07
2.9 Å25(9) 488D|D, 1NYI|B, 299D|B, 301D|B, 379D|B, 1MME|B, 1Q29|B, 300D|B, 359D|B
511NR_all_67802.1
Exact match
4HKQ|E (4HKQ)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*AP*GP*AP*GP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-20
3.0 Å25(1) 4HKQ|E
512NR_all_84843.1
Exact match
2KGP|A (2KGP)
 • RNA (25-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-06-02
25(1) 2KGP|A
513NR_all_92560.1
Exact match
3HJY|D (3HJY)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
3.7 Å25(1) 3HJY|D
514NR_all_93793.1
Exact match
1EI2|A (1EI2)
 • TAU EXON 10 SRE RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-03-06
25(1) 1EI2|A
515NR_all_95380.1
Exact match
1M82|A (1M82)
 • RNA (25-MER): THE COMPLEMENTARY RNA PROM[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-06-03
25(1) 1M82|A
516NR_all_02918.1
Exact match
4ILL|C (4ILL)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*UP*AP*AP*UP*CP*UP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-20
2.5 Å24(1) 4ILL|C
517NR_all_02998.1
Exact match
synthetic construct
2HEM|A (2HEM)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*AP*AP*GP*GP*CP*GP*CP*UP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-09-12
24(1) 2HEM|A
518NR_all_12875.1
Exact match
3A6P|D (3A6P)
 • pre-microRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-12-08
2.9 Å24(1) 3A6P|D
519NR_all_12932.1
Exact match
1MT4|A (1MT4)
 • 23S ribosomal Hairpin 35
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-01-14
24(1) 1MT4|A
520NR_all_13012.1
Exact match
1NZ1|A (1NZ1)
 • SP U6 Intramolecular Stem-Loop RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-05-13
24(1) 1NZ1|A
521NR_all_16247.1
Exact match
3AGV|S (3AGV)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*(UFT)P*GP*(CFZ)P*(U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-11-10
2.2 Å24(1) 3AGV|S
522NR_all_26663.1
Exact match
2GBH|A (2GBH)
 • 5'-R(*(GMP)P*GP*GP*CP*UP*AP*AP*UP*GP*(PS[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-04-11
24(1) 2GBH|A
523NR_all_28972.1
Exact match
1SYZ|A (1SYZ)
 • U6 INTRAMOLECULAR STEM-LOOP RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-11-09
24(1) 1SYZ|A
524NR_all_30789.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2LK3|A (2LK3)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*UP*UP*AP*GP*AP*UP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-02-22
24(1) 2LK3|A
525NR_all_40137.1
Exact match
3GTP|R (3GTP)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-09
3.9 Å24(1) 3GTP|R
526NR_all_40218.1
Exact match
1NC0|A (1NC0)
 • U80G U6 RNA Intramolecular Stem-Loop
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-02-25
24(1) 1NC0|A
527NR_all_43561.1
Exact match
2NOK|A (2NOK)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP*UP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
3.0 Å24(1) 2NOK|A
528NR_all_45835.1
Exact match
2PN3|A (2PN3)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP*UP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-01
2.9 Å24(2) 2PN4|A, 2PN3|A
529NR_all_45875.1
Exact match
2KEZ|A (2KEZ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*UP*CP*CP*CP*CP*UP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-07-21
24(1) 2KEZ|A
530NR_all_45898.1
Exact match
Homo sapiens
1A9N|Q (1A9N)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*UP*GP*GP*UP*AP*UP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-09-23
2.4 Å24(1) 1A9N|Q
531NR_all_47121.1
Exact match
2QH2|A (2QH2)
 • Human telomerase RNA CR7 terminal hairpi[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-09-25
24(1) 2QH2|A
532NR_all_53316.1
Exact match
4OO1|S (4OO1)
 • POLY A RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-02
3.3 Å24(1) 4OO1|S
533NR_all_60593.1
Exact match
4K4Y|B (4K4Y)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-29
2.7 Å24(1) 4K4Y|B
534NR_all_68783.1
Exact match
1RHT|A (1RHT)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*GP*AP*CP*UP*GP*AP*CP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1995-06-03
24(1) 1RHT|A
535NR_all_69887.1
Exact match
1KKS|A (1KKS)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*AP*GP*GP*CP*CP*CP*UP*UP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-03-13
24(1) 1KKS|A
536NR_all_71558.1
Exact match
1LC6|A (1LC6)
 • U6 Intramolecular Stem-loop RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-05-29
24(1) 1LC6|A
537NR_all_75625.1
Exact match
2F4X|A (2F4X)
 • 5'-R(P*GP*GP*UP*UP*GP*CP*UP*GP*AP*AP*GP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-02-28
24(1) 2F4X|A
538NR_all_79551.1
Exact match
3TS2|U (3TS2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*UP*CP*UP*AP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-16
2.0 Å24(1) 3TS2|U
539NR_all_87258.1
Exact match
1SY4|A (1SY4)
 • U6 Intramolecular Stem-Loop RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-04-06
24(1) 1SY4|A
540NR_all_92571.1
Exact match
2LV0|A (2LV0)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*CP*UP*AP*AP*UP*GP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-06-26
24(1) 2LV0|A
541NR_all_96608.1
Exact match
Neurospora
1E4P|A (1E4P)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*CP*GP*AP*AP*GP*AP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-01-16
24(1) 1E4P|A
542NR_all_97091.1
Exact match
1NYB|B (1NYB)
 • BoxB RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-06-24
24(1) 1NYB|B
543NR_all_99925.1
Exact match
1TFN|A (1TFN)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*CP*UP*GP*AP*CP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-02-12
24(1) 1TFN|A
544NR_all_00420.1
Exact match
3LOA|B (3LOA)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*(5BU)P*GP*GP*UP*GP*AP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-04
2.3 Å23(1) 3LOA|B
545NR_all_01945.2
Exact match
1Y3O|A (1Y3O)
 • HIV-1 DIS(Mal)UU RNA, 5'-R(*CP*UP*UP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-08
2.7 Å23(14) 1YXP|A, 2B8R|A, 2FCX|A, 2FCZ|A, 1XP7|A, 1XPF|A, 1Y3S|A, 1ZCI|A, 2B8S|A, 2FCY|A, 2FD0|A, 1K9W|A, 1XPE|A, 1Y3O|A
546NR_all_02951.1
Exact match
3TD0|A (3TD0)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
1.6 Å23(1) 3TD0|A
547NR_all_06987.1
Exact match
1BAU|A (1BAU)
 • SL1 RNA DIMER
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-04-27
23(1) 1BAU|A
548NR_all_08877.1
Exact match
2O3V|A (2O3V)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
2.8 Å23(1) 2O3V|A
549NR_all_10974.1
Exact match
1TLR|A (1TLR)
 • RNA TETRALOOP RECEPTOR (5'-R(GGCCUAAGACU[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-11-12
23(1) 1TLR|A
550NR_all_17381.1
Exact match
1S2F|A (1S2F)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*GP*AP*GP*UP*GP*GP*UP*UP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-08-31
23(1) 1S2F|A
551NR_all_18811.3
Exact match
2O3W|A (2O3W)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*UP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
2.8 Å23(4) 2G5K|A, 2O3Y|A, 2FQN|A, 2O3W|A
552NR_all_21164.1
Exact match
2PJP|B (2PJP)
 • SECIS RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
2.3 Å23(1) 2PJP|B
553NR_all_30817.1
Exact match
1K5I|A (1K5I)
 • 5'-R(P*GP*GP*AP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*CP*UP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-10-17
23(1) 1K5I|A
554NR_all_32732.1
Exact match
3MEI|A (3MEI)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*GP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-26
2.0 Å23(1) 3MEI|A
555NR_all_34596.1
Exact match
4QIK|C (4QIK)
 • 5'-R(*AP*C*AP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*CP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-16
1.9 Å23(1) 4QIK|C
556NR_all_40259.1
Exact match
1OSW|A (1OSW)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*CP*GP*CP*UP*AP*CP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-05-20
23(1) 1OSW|A
557NR_all_40663.1
Exact match
1BGZ|A (1BGZ)
 • RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-01-13
23(1) 1BGZ|A
558NR_all_42580.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1BVJ|A (1BVJ)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*CP*GP*AP*CP*GP*GP*UP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-12-09
23(1) 1BVJ|A
559NR_all_43870.2
Exact match
1Y95|A (1Y95)
 • HIV-1 DIS(MAL) genomic RNA, 5'-R(*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-21
2.8 Å23(16) 2OIJ|A, 2OJ0|A, 3DVV|A, 462D|A, 1NLC|A, 1WVD|A, 1Y6T|A, 1Y90|A, 1Y99|A, 2OIY|A, 3C44|A, 3FAR|A, 1O3Z|A, 1Y6S|A, 1Y73|A, 1Y95|A
560NR_all_45404.1
Exact match
1OW9|A (1OW9)
 • A mimic of the VS Ribozyme Hairpin Subst[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-05-20
23(1) 1OW9|A
561NR_all_50120.1
Exact match
1HYS|E (1HYS)
 • 5'-R(*UP*CP*AP*GP*CP*CP*AP*CP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-03-26
3.0 Å23(1) 1HYS|E
562NR_all_55234.1
Exact match
2QH3|A (2QH3)
 • Human U64 H/ACA snoRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-09-25
23(1) 2QH3|A
563NR_all_58869.1
Exact match
1MFK|A (1MFK)
 • 5'-R(P*GP*GP*CP*GP*GP*UP*UP*GP*CP*AP*GP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-11-13
23(1) 1MFK|A
564NR_all_61164.1
Exact match
4QI2|E (4QI2)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-16
3.0 Å23(1) 4QI2|E
565NR_all_62198.1
Exact match
2M22|A (2M22)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP*GP*UP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-03-20
23(1) 2M22|A
566NR_all_65107.1
Exact match
1JTJ|A (1JTJ)
 • HIV-1Lai SL1
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-12-11
23(1) 1JTJ|A
567NR_all_68199.1
Exact match
3BNS|A (3BNS)
 • A site of human mitochondrial ribosome, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
1.9 Å23(3) 3BNR|A, 3BNQ|A, 3BNS|A
568NR_all_73214.1
Exact match
3PHP|A (3PHP)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*UP*CP*CP*GP*AP*GP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-10-21
23(1) 3PHP|A
569NR_all_74465.1
Exact match
Leishmania
4K31|B (4K31)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
1.4 Å23(1) 4K31|B
570NR_all_76337.1
Exact match
2M12|A (2M12)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*UP*GP*UP*AP*UP*UP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-10-23
23(1) 2M12|A
571NR_all_78853.1
Exact match
3TD1|A (3TD1)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
2.1 Å23(1) 3TD1|A
572NR_all_78874.1
Exact match
1S34|A (1S34)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*GP*AP*GP*UP*GP*GP*UP*UP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-08-31
23(1) 1S34|A
573NR_all_83678.1
Exact match
1JU1|A (1JU1)
 • HIV-1Lai SL1
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-08-23
23(1) 1JU1|A
574NR_all_83896.1
Exact match
2QEK|A (2QEK)
 • HIV-1 subtype F DIS genomic RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
1.8 Å23(1) 2QEK|A
575NR_all_90066.1
Exact match
1NEM|A (1NEM)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*GP*GP*GP*CP*GP*AP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-08-31
23(1) 1NEM|A
576NR_all_95705.1
Exact match
1WSU|E (1WSU)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*UP*GP*CP*CP*GP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-01-25
2.3 Å23(3) 2UWM|C, 2PLY|C, 1WSU|E
577NR_all_96127.1
Exact match
2RO2|A (2RO2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*GP*AP*CP*CP*UP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-12-30
23(1) 2RO2|A
578NR_all_04232.1
Exact match
Neurospora
2MI0|A (2MI0)
 • 5'-R(*GP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*CP*GP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-01-15
22(1) 2MI0|A
579NR_all_05603.1
Exact match
2JYM|A (2JYM)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*GP*CP*AP*GP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-04-29
22(1) 2JYM|A
580NR_all_07236.1
Exact match
1K8W|B (1K8W)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*AP*CP*GP*GP*UP*(FHU)P*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-12-31
1.9 Å22(4) 1ZL3|B, 1ZE2|C, 2AB4|B, 1K8W|B
581NR_all_12483.1
Exact match
1PJY|A (1PJY)
 • HIV-1 frameshift inducing stem-loop
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-08-05
22(1) 1PJY|A
582NR_all_13494.1
Exact match
2GRW|A (2GRW)
 • 5'-GGACCUCUCGAAAGAGAUGUCC-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-03-06
22(1) 2GRW|A
583NR_all_15361.1
Exact match
Escherichia coli
3J0E|A (3J0E)
 • ribosomal 23S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-04-25
9.9 Å22(1) 3J0E|A
584NR_all_15906.1
Exact match
2JSE|A (2JSE)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*GP*UP*GP*GP*CP*CP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-11-20
22(1) 2JSE|A
585NR_all_16233.1
Exact match
1NTA|A (1NTA)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*UP*CP*GP*CP*AP*UP*UP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-05-13
2.9 Å22(2) 1NTB|A, 1NTA|A
586NR_all_16991.1
Exact match
2KD8|A (2KD8)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*UP*GP*GP*UP*UP*GP*GP*GP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-01-19
22(1) 2KD8|A
587NR_all_17243.8
Exact match
1YRJ|A (1YRJ)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*CP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-06-07
2.7 Å22(21) 4P20|A, 2BEE|A, 2ESJ|A, 2ET4|A, 2F4T|B, 3S4P|A, 4F8V|A, 1J7T|A, 4GPX|A, 1MWL|A, 4K32|A, 2BE0|A, 2ESI|A, 2ET3|A, 2ET5|A, 2PWT|A, 4F8U|A, 4GPW|A, 1LC4|A, 4GPY|A, 1YRJ|A
588NR_all_18764.1
Exact match
Escherichia coli
2ET8|A (2ET8)
 • EUBACTERIAL A-SITE, 5'-R(*CP*GP*CP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-12-13
2.5 Å22(3) 1O9M|A, 2F4U|A, 2ET8|A
589NR_all_19916.1
Exact match
2MFC|B (2MFC)
 • SL1(RsmZ) RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-02-26
22(1) 2MFC|B
590NR_all_20011.1
Exact match
2HNS|A (2HNS)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*AP*UP*CP*AP*AP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-10-31
22(1) 2HNS|A
591NR_all_21700.1
Exact match
1K6H|A (1K6H)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*CP*GP*UP*GP*UP*UP*CP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-12-19
22(1) 1K6H|A
592NR_all_21827.1
Exact match
2K66|A (2K66)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*UP*AP*UP*GP*UP*GP*AP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-07-14
22(1) 2K66|A
593NR_all_26271.1
Exact match
2GV4|A (2GV4)
 • internal loop in the Y-domain of poliovi[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-03-20
22(2) 1N66|A, 2GV4|A
594NR_all_27743.1
Exact match
3HTX|B (3HTX)
 • 5'-R(*GP*AP*UP*UP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-29
3.1 Å22(1) 3HTX|B
595NR_all_29171.1
Exact match
3BOY|D (3BOY)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*AP*GP*UP*UP*UP*UP*UP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-15
1.7 Å22(1) 3BOY|D
596NR_all_32355.1
Exact match
3DH3|E (3DH3)
 • stem loop fragment of E. Coli 23S RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-04-28
3.0 Å22(1) 3DH3|E
597NR_all_42727.1
Exact match
2GV3|A (2GV3)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*CP*AP*GP*AP*CP*UP*CP*CP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-08-08
22(1) 2GV3|A
598NR_all_44365.1
Exact match
1F9L|A (1F9L)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*AP*AP*GP*UP*CP*GP*AP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-07-26
22(1) 1F9L|A
599NR_all_44670.1
Exact match
2G1W|A (2G1W)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*GP*UP*GP*GP*CP*UP*CP*CP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-04-11
22(1) 2G1W|A
600NR_all_45177.1
Exact match
1IE2|A (1IE2)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*CP*GP*AP*AP*AP*UP*CP*CP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-06-20
22(1) 1IE2|A
601NR_all_46520.1
Exact match
1K2G|A (1K2G)
 • 5'-R(*CP*AP*GP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*UP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-05-08
22(1) 1K2G|A
602NR_all_47976.1
Exact match
Haloarcula marismortui
4A4R|A (4A4R)
 • 5'-R(*GMP*GP*AP*CP*CP*CP*GP*GP*CP*UP*AP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-05-30
22(3) 4A4U|A, 4A4T|A, 4A4R|A
603NR_all_48161.1
Exact match
Equine infectious anemia virus
2W2H|R (2W2H)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP *GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-09
3.3 Å22(1) 2W2H|R
604NR_all_53155.1
Exact match
2M5U|A (2M5U)
 • RNA_(5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*AP*UP*UP*CP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-04-02
22(1) 2M5U|A
605NR_all_59477.1
Exact match
Thermus thermophilus
4A4S|A (4A4S)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*CP*CP*CP*GP*GP*CP*UP*CP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-05-30
22(1) 4A4S|A
606NR_all_59646.1
Exact match
1FJE|A (1FJE)
 • SNRE RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-01-03
22(1) 1FJE|A
607NR_all_60700.1
Exact match
3BNT|A (3BNT)
 • A site of human mitochondrial ribosome
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.3 Å22(1) 3BNT|A
608NR_all_61286.1
Exact match
1IE1|A (1IE1)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*CP*GP*AP*AP*AP*UP*CP*CP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-06-20
22(1) 1IE1|A
609NR_all_62236.1
Exact match
Homo sapiens
1E7K|C (1E7K)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*CP*AP*AP*UP*GP*AP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-02-19
2.9 Å22(1) 1E7K|C
610NR_all_62781.1
Exact match
1JUR|A (1JUR)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*CP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*GP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-01-16
22(1) 1JUR|A
611NR_all_65247.1
Exact match
1IKD|A (1IKD)
 • TRNA ALA ACCEPTOR STEM
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-04-01
22(1) 1IKD|A
612NR_all_66082.1
Exact match
Homo sapiens
1DZ5|C (1DZ5)
 • PIE, RNA (5'-R(*GP*AP*GP*AP*CP*AP*UP*UP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-03-29
22(1) 1DZ5|C
613NR_all_72372.1
Exact match
1TJZ|A (1TJZ)
 • VS Ribozyme
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-09-28
22(1) 1TJZ|A
614NR_all_72648.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
4ERD|C (4ERD)
 • 5'-R(P*GP*GP*UP*CP*GP*AP*CP*AP*UP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-20
2.6 Å22(1) 4ERD|C
615NR_all_76888.1
Exact match
3FTE|C (3FTE)
 • 5'-R(P*AP*AP*CP*CP*GP*UP*AP*GP*GP*GP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-24
3.0 Å22(2) 3FTF|C, 3FTE|C
616NR_all_78512.1
Exact match
2MFE|B (2MFE)
 • SL2(RsmZ) RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-02-26
22(1) 2MFE|B
617NR_all_85954.1
Exact match
2RRC|A (2RRC)
 • 5'-R(P*GP*GP*AP*CP*CP*CP*(AP7)P*CP*CP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-06-29
22(1) 2RRC|A
618NR_all_86268.1
Exact match
1K6G|A (1K6G)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*UP*GP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-12-19
22(1) 1K6G|A
619NR_all_89621.1
Exact match
3BNL|A (3BNL)
 • A site of bacterial ribosome
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.6 Å22(1) 3BNL|A
620NR_all_94805.1
Exact match
4KRF|R (4KRF)
 • RNA (5'-R(P*UP*GP*AP*GP*GP*UP*AP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-19
2.1 Å22(1) 4KRF|R
621NR_all_99185.1
Exact match
2F8S|C (2F8S)
 • 5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*AP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-31
3.0 Å22(1) 2F8S|C
622NR_all_00950.1
Exact match
1JOX|A (1JOX)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*GP*UP*GP*CP*UP*GP*AP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-05-01
21(1) 1JOX|A
623NR_all_05102.1
Exact match
17RA|A (17RA)
 • RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-04-20
21(1) 17RA|A
624NR_all_05510.1
Exact match
1FEU|C (1FEU)
 • 21 NT FRAGMENT OF 5S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-25
2.3 Å21(1) 1FEU|C
625NR_all_09712.1
Exact match
1QWA|A (1QWA)
 • 18S ribosomal RNA, 5'ETS
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-11-25
21(1) 1QWA|A
626NR_all_12840.1
Exact match
1D0T|A (1D0T)
 • PHOSPHOROTHIOATE SUBSTITUTED PHAGE MS2 R[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-05-24
21(1) 1D0T|A
627NR_all_19189.1
Exact match
2M21|A (2M21)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*AP*UP*AP*CP*AP*CP*UP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-03-20
21(1) 2M21|A
628NR_all_22579.1
Exact match
2I82|E (2I82)
 • 5'-R(*GP*AP*GP*GP*GP*GP*AP*UP*UP*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-21
2.1 Å21(1) 2I82|E
629NR_all_22892.1
Exact match
2ZKO|C (2ZKO)
 • RNA (5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.7 Å21(1) 2ZKO|C
630NR_all_25166.1
Exact match
synthetic construct
2FY1|B (2FY1)
 • S1A stem-loop RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-02-06
21(1) 2FY1|B
631NR_all_30115.1
Exact match
1RPU|C (1RPU)
 • 5'-R(P*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-13
2.5 Å21(1) 1RPU|C
632NR_all_38901.1
Exact match
1D0U|A (1D0U)
 • PHAGE MS2 RNA BINDING SITE
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-05-24
21(1) 1D0U|A
633NR_all_39400.1
Exact match
Escherichia coli
1A4D|A (1A4D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-04-29
21(2) 1A51|A, 1A4D|A
634NR_all_49861.1
Exact match
1URN|P (1URN)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*UP*CP*CP*AP*UP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-03-08
1.9 Å21(1) 1URN|P
635NR_all_51882.1
Exact match
1R9F|B (1R9F)
 • 5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*GP*AP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-27
1.9 Å21(1) 1R9F|B
636NR_all_51928.1
Exact match
4LGT|E (4LGT)
 • stem-loop of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-20
1.3 Å21(1) 4LGT|E
637NR_all_53346.1
Exact match
1RKJ|B (1RKJ)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*UP*GP*CP*CP*UP*CP*CP*CP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-04-27
21(1) 1RKJ|B
638NR_all_57848.1
Exact match
2O3X|A (2O3X)
 • 5'-R(P*GP*CP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*CP*CP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
2.9 Å21(2) 2F4S|A, 2O3X|A
639NR_all_64601.1
Exact match
1BJ2|A (1BJ2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*AP*AP*CP*GP*GP*AP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-02-02
21(2) 2BJ2|A, 1BJ2|A
640NR_all_67831.1
Exact match
2MFG|B (2MFG)
 • SL4(RsmZ) RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-02-26
21(1) 2MFG|B
641NR_all_74988.1
Exact match
1JP0|A (1JP0)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*GP*UP*GP*CP*UP*GP*AP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-05-01
21(1) 1JP0|A
642NR_all_76419.1
Exact match
2ZI0|C (2ZI0)
 • RNA (5'-D(P*AP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-22
2.8 Å21(1) 2ZI0|C
643NR_all_81707.1
Exact match
1SZY|A (1SZY)
 • 5'-R(P*GP*GP*CP*AP*GP*GP*GP*CP*UP*CP*AP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-04-20
21(1) 1SZY|A
644NR_all_89143.1
Exact match
2MFF|B (2MFF)
 • SL3(RsmZ) RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-02-26
21(1) 2MFF|B
645NR_all_92391.1
Exact match
3BNP|A (3BNP)
 • A site of human ribosome, A site of huma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.7 Å21(3) 3BNO|A, 3BNN|A, 3BNP|A
646NR_all_96029.1
Exact match
3TS0|U (3TS0)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*CP*AP*GP*GP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-16
2.8 Å21(2) 3TRZ|U, 3TS0|U
647NR_all_02383.1
Exact match
1A1T|B (1A1T)
 • SL3 STEM-LOOP RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-06-17
20(1) 1A1T|B
648NR_all_08405.1
Exact match
Homo sapiens
4F3T|R (4F3T)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*AP*AP*GP*UP*GP*CP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-30
2.3 Å20(1) 4F3T|R
649NR_all_10241.1
Exact match
2B2D|R (2B2D)
 • 5'-R(*AP*UP*GP*CP*AP*UP*GP*UP*CP*UP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-05-09
2.9 Å20(1) 2B2D|R
650NR_all_12657.1
Exact match
1VW4|e (1VW4)
 • E-site tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-04-09
20(1) 1VW4|e
651NR_all_14101.1
Exact match
2O33|A (2O33)
 • U2 snRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-02-06
20(1) 2O33|A
652NR_all_24018.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4AL5|B (4AL5)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*AP*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
2.0 Å20(1) 4AL5|B
653NR_all_27670.1
Exact match
synthetic construct
2TOB|A (2TOB)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*UP*UP*GP*GP*UP*UP*UP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-06-22
20(1) 2TOB|A
654NR_all_29056.1
Exact match
4PY5|B (4PY5)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*UP*GP*CP*GP*AP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-30
2.1 Å20(2) 2QKB|C, 4PY5|B
655NR_all_33217.1
Exact match
synthetic construct
1Q2R|E (1Q2R)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*CP*AP*CP*GP*GP*CP*UP*(N[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-09-09
2.9 Å20(2) 1Q2S|E, 1Q2R|E
656NR_all_37315.1
Exact match
3HXM|Y (3HXM)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*AP*CP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
3.1 Å20(1) 3HXM|Y
657NR_all_39574.1
Exact match
4E48|A (4E48)
 • 5'-R(P*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
2.5 Å20(2) 4JNX|B, 4E48|A
658NR_all_41785.1
Exact match
3F73|H (3F73)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*A*CP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-16
3.0 Å20(1) 3F73|H
659NR_all_41851.1
Exact match
1MFJ|A (1MFJ)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*UP*AP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-11-06
20(1) 1MFJ|A
660NR_all_44885.1
Exact match
4JGN|E (4JGN)
 • 5'-R(P*UP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
1.9 Å20(2) 4JK0|B, 4JGN|E
661NR_all_50849.1
Exact match
1EC6|C (1EC6)
 • 20-MER RNA HAIRPIN
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-21
2.4 Å20(1) 1EC6|C
662NR_all_51797.1
Exact match
4L8H|R (4L8H)
 • RNA operator hairpin
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-02
2.4 Å20(1) 4L8H|R
663NR_all_54205.1
Exact match
4KNQ|B (4KNQ)
 • 5'-R(P*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
1.8 Å20(1) 4KNQ|B
664NR_all_54749.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2U2A|A (2U2A)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*UP*CP*AP*GP*UP*GP*UP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-03-04
20(1) 2U2A|A
665NR_all_55774.1
Exact match
361D|A (361D)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*GP*GP*GP*CP*GP*GP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-01
3.0 Å20(1) 361D|A
666NR_all_56627.2
Exact match
2BS0|R (2BS0)
 • RNA HAIRPIN, 5'-R(*AP*UP*GP*CP*AP*UP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-03-22
2.5 Å20(3) 1ZSE|R, 2BS1|R, 2BS0|R
667NR_all_57616.1
Exact match
4AY2|C (4AY2)
 • 5'-R-PPP(GP*GP*CP*GP*CP*GP*GP*CP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-03
2.8 Å20(1) 4AY2|C
668NR_all_64811.1
Exact match
Pseudomonas phage PRR1
4ANG|R (4ANG)
 • 5'-R(*CP*CP*AP*UP*AP*AP*GP*GP*AP*GP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-27
3.5 Å20(1) 4ANG|R
669NR_all_66986.1
Exact match
1EGK|A (1EGK)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*AP*GP*AP*GP*AP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-26
3.1 Å20(1) 1EGK|A
670NR_all_67063.1
Exact match
1HLX|A (1HLX)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*UP*AP*AP*CP*UP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1995-09-15
20(1) 1HLX|A
671NR_all_69115.1
Exact match
2RPK|A (2RPK)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*UP*CP*CP*AP*UP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-12-30
20(1) 2RPK|A
672NR_all_69359.1
Exact match
1BN0|A (1BN0)
 • SL3 RNA HAIRPIN
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-04-27
20(1) 1BN0|A
673NR_all_70371.1
Exact match
1ZBH|E (1ZBH)
 • 5'-R(*CP*CP*GP*GP*CP*UP*CP*UP*UP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-26
3.0 Å20(1) 1ZBH|E
674NR_all_71116.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4KRE|R (4KRE)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*UP*AP*UP*UP*AP*AP*A*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-19
1.8 Å20(1) 4KRE|R
675NR_all_72408.1
Exact match
Hepacivirus C
3TZR|A (3TZR)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP*UP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-21
2.2 Å20(1) 3TZR|A
676NR_all_72773.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1U2A|A (1U2A)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*UP*CP*AP*GP*UP*GP*UP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-03-04
20(1) 1U2A|A
677NR_all_84878.1
Exact match
2JPP|C (2JPP)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*CP*UP*UP*CP*AP*CP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-08-21
20(1) 2JPP|C
678NR_all_90642.1
Exact match
2Y8W|B (2Y8W)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.8 Å20(1) 2Y8W|B
679NR_all_92542.1
Exact match
2O32|A (2O32)
 • 5'-R(*(PSU)P*CP*UP*CP*(OMG)P*(OMG)P*CP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-02-06
20(1) 2O32|A
680NR_all_96568.1
Exact match
2RPT|A (2RPT)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*CP*GP*CP*CP*GP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-08-25
20(1) 2RPT|A
681NR_all_97408.1
Exact match
4KZ2|B (4KZ2)
 • phi29 pRNA 3WJ core RNA 20 mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-16
3.1 Å20(1) 4KZ2|B
682NR_all_00869.1
Exact match
Hepatitis delta virus
1ATO|A (1ATO)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*AP*CP*CP*UP*CP*CP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-11-12
19(1) 1ATO|A
683NR_all_02064.1
Exact match
4QIL|C (4QIL)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*CP*CP*UP*UP*CP*UP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-16
2.9 Å19(1) 4QIL|C
684NR_all_06974.1
Exact match
2MEQ|A (2MEQ)
 • RNA_(5'-R(P*GP*GP*CP*CP*GP*UP*AP*AP*CP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-01-01
19(1) 2MEQ|A
685NR_all_10546.1
Exact match
4J39|B (4J39)
 • 5'-R(P*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-05
1.7 Å19(1) 4J39|B
686NR_all_11466.1
Exact match
2RLU|A (2RLU)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*UP*GP*CP*GP*GP*GP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-02-26
19(1) 2RLU|A
687NR_all_13113.1
Exact match
1F6U|B (1F6U)
 • HIV-1 STEM-LOOP SL2 FROM PSI-RNA PACKAGI[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-10-09
19(1) 1F6U|B
688NR_all_13529.1
Exact match
2Y8Y|B (2Y8Y)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.4 Å19(1) 2Y8Y|B
689NR_all_18199.1
Exact match
1UUU|A (1UUU)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*AP*CP*GP*UP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-02-25
19(1) 1UUU|A
690NR_all_20253.1
Exact match
3BT7|C (3BT7)
 • RNA (5'-D(P*GP*CP*UP*GP*UP*GP*(5MU)P*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-29
2.4 Å19(1) 3BT7|C
691NR_all_25076.1
Exact match
1DFU|M (1DFU)
 • 5S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
1.8 Å19(1) 1DFU|M
692NR_all_28313.1
Exact match
4E5C|A (4E5C)
 • 5'-R(P*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.7 Å19(1) 4E5C|A
693NR_all_32817.1
Exact match
3SZX|A (3SZX)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*UP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-25
2.2 Å19(1) 3SZX|A
694NR_all_34199.1
Exact match
Escherichia virus MS2
2C50|R (2C50)
 • 5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*UP *AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-05
2.7 Å19(1) 2C50|R
695NR_all_34460.1
Exact match
2B7G|A (2B7G)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*CP*UP*CP*UP*GP*GP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-01-24
19(1) 2B7G|A
696NR_all_36735.1
Exact match
1I3Y|A (1I3Y)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*GP*GP*CP*(OMU)P*GP*UP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-04-04
19(1) 1I3Y|A
697NR_all_39739.1
Exact match
4KTG|B (4KTG)
 • 5'-R(P*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-21
1.9 Å19(1) 4KTG|B
698NR_all_42239.1
Exact match
3HK2|D (3HK2)
 • 5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*AP*CP*CP*UP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
2.8 Å19(1) 3HK2|D
699NR_all_44096.1
Exact match
2D2L|D (2D2L)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*UP*GP*GP*UP*AP*(P1P)P*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-01
2.5 Å19(1) 2D2L|D
700NR_all_44879.1
Exact match
Escherichia virus MS2
2IZN|R (2IZN)
 • 5'-R(*AP*CP*AP*UP*CP*GP*CP*GP*AP*UP *UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-27
2.6 Å19(1) 2IZN|R
701NR_all_45063.1
Exact match
synthetic construct
4A36|R (4A36)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*GP*CP*GP*AP*CP*CP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
3.7 Å19(1) 4A36|R
702NR_all_46628.1
Exact match
2MER|A (2MER)
 • RNA_(5'-R(P*GP*GP*CP*CP*GP*(PSU)P*AP*AP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-01-01
19(1) 2MER|A
703NR_all_47037.1
Exact match
1KFO|A (1KFO)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*UP*GP*CP*CP*UP*GP*CP*GP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-12-07
1.6 Å19(1) 1KFO|A
704NR_all_48013.1
Exact match
2GJW|E (2GJW)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*CP*CP*AP*([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-12
2.9 Å19(1) 2GJW|E
705NR_all_49759.1
Exact match
2Y9H|B (2Y9H)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
2.5 Å19(1) 2Y9H|B
706NR_all_54172.5
Exact match
2P7E|D (2P7E)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*UP*GP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-22
2.1 Å19(19) 3GS1|D, 1X9C|D, 3GS8|D, 1ZFT|D, 1ZFX|D, 2BCZ|D, 2FGP|D, 2NPZ|D, 2P7D|D, 2P7F|D, 3GS5|C, 1X9K|D, 4G6R|D, 1ZFV|D, 2BCY|D, 2D2K|D, 2NPY|D, 2OUE|D, 2P7E|D
707NR_all_55536.1
Exact match
Escherichia virus MS2
2C51|R (2C51)
 • 5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*UP *UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-05
2.8 Å19(3) 2C4Z|R, 2BNY|R, 2C51|R
708NR_all_58775.1
Exact match
synthetic construct
2IZM|R (2IZM)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-07-03
2.7 Å19(2) 1ZDH|R, 2IZM|R
709NR_all_61124.1
Exact match
1ESY|A (1ESY)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*CP*GP*AP*CP*UP*GP*GP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-05-31
19(1) 1ESY|A
710NR_all_61534.1
Exact match
Caenorhabditis elegans
1SLP|A (1SLP)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*AP*CP*CP*CP*AP*AP*GP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-04-21
19(2) 1SLO|A, 1SLP|A
711NR_all_62219.1
Exact match
Escherichia virus MS2
2IZ9|R (2IZ9)
 • 5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*U ONEP [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-27
2.9 Å19(1) 2IZ9|R
712NR_all_69701.1
Exact match
1F27|A (1F27)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-12
1.3 Å19(1) 1F27|A
713NR_all_72173.1
Exact match
synthetic construct
2MKN|B (2MKN)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*CP*GP*UP*GP*GP*UP*CP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-03-19
19(1) 2MKN|B
714NR_all_73886.1
Exact match
2B2E|R (2B2E)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-05-09
3.2 Å19(9) 2BU1|R, 2C4Y|R, 1AQ3|R, 1ZDI|R, 2B2G|R, 2C4Q|R, 2IZ8|R, 1AQ4|R, 2B2E|R
715NR_all_74636.1
Exact match
3SYW|A (3SYW)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-25
1.6 Å19(2) 4J50|A, 3SYW|A
716NR_all_78712.1
Exact match
Homo sapiens
2XEB|A (2XEB)
 • 5'-R(P*GP*AP*UP*CP*GP*UP*AP*GP*CP*CP*AP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-05-26
19(1) 2XEB|A
717NR_all_80327.1
Exact match
1QC0|C (1QC0)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*CP*CP*GP*UP*UP*GP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.6 Å19(1) 1QC0|C
718NR_all_80747.1
Exact match
2ESE|B (2ESE)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*CP*UP*CP*UP*GP*GP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-01-24
19(3) 2ES5|A, 2B6G|B, 2ESE|B
719NR_all_85306.1
Exact match
4KQ0|B (4KQ0)
 • 5'-R(P*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
2.1 Å19(1) 4KQ0|B
720NR_all_85488.1
Exact match
4J5V|B (4J5V)
 • 5'-R(P*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
2.2 Å19(1) 4J5V|B
721NR_all_88420.1
Exact match
3CZ3|E (3CZ3)
 • RNA (5'-R(P*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*GP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-05
3.2 Å19(1) 3CZ3|E
722NR_all_88425.1
Exact match
Haloarcula marismortui
4C40|A (4C40)
 • 5'-(*GP*GP*CP*GP*AP*AP*GP*AP*AP*CP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
2.2 Å19(1) 4C40|A
723NR_all_88446.1
Exact match
2BQ5|R (2BQ5)
 • RNA (5'-R(P*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-03-22
2.9 Å19(2) 1ZDK|R, 2BQ5|R
724NR_all_88839.1
Exact match
3HM9|Y (3HM9)
 • 5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*AP*CP*CP*UP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
3.3 Å19(1) 3HM9|Y
725NR_all_90677.1
Exact match
1I3X|A (1I3X)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*GP*GP*CP*UP*GP*UP*UP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-04-04
19(1) 1I3X|A
726NR_all_91784.1
Exact match
3SJ2|A (3SJ2)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*GP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-03
1.4 Å19(1) 3SJ2|A
727NR_all_00408.1
Exact match
4M59|C (4M59)
 • psaJ RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-30
2.5 Å18(1) 4M59|C
728NR_all_02561.1
Exact match
2GVO|A (2GVO)
 • GUANOSINE-5'-MONOPHOSPHATE
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-05-08
18(1) 2GVO|A
729NR_all_05230.1
Exact match
4GHL|E (4GHL)
 • short palindromic RNA AGACAGCAUAUGCUGUCU
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-28
2.0 Å18(1) 4GHL|E
730NR_all_19552.1
Exact match
5MSF|R (5MSF)
 • 5'-R(*CP*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*UP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-11-11
2.8 Å18(1) 5MSF|R
731NR_all_21621.1
Exact match
1F5U|A (1F5U)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*GP*AP*GP*AP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-08-21
18(1) 1F5U|A
732NR_all_24919.1
Exact match
3KS8|E (3KS8)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*AP*GP*GP*AP*GP*GP*GP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-12
2.4 Å18(1) 3KS8|E
733NR_all_31000.1
Exact match
3GM7|G (3GM7)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.6 Å18(2) 1ZEV|A, 3GM7|G
734NR_all_49727.1
Exact match
1AJF|A (1AJF)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*CP*AP*GP*GP*GP*GP*AP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
18(1) 1AJF|A
735NR_all_50724.1
Exact match
2QK9|B (2QK9)
 • 5'-R(*AP*GP*UP*GP*CP*GP*AP*CP*AP*CP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-13
2.6 Å18(1) 2QK9|B
736NR_all_54786.1
Exact match
1T0E|A (1T0E)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-06-15
1.7 Å18(1) 1T0E|A
737NR_all_58904.1
Exact match
Escherichia coli
2JLT|A (2JLT)
 • R06
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
2.9 Å18(1) 2JLT|A
738NR_all_68422.1
Exact match
3UZT|B (3UZT)
 • C13.18 RNA Aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
3.5 Å18(1) 3UZT|B
739NR_all_72663.1
Exact match
2AZ0|C (2AZ0)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*(5BU)P*GP*GP*AP*CP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
2.6 Å18(2) 2AZ2|C, 2AZ0|C
740NR_all_79168.1
Exact match
2R93|R (2R93)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*UP*UP*CP*UP*CP*UP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-27
4.0 Å18(1) 2R93|R
741NR_all_79402.1
Exact match
1Z30|A (1Z30)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*UP*CP*GP*UP*UP*AP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-04-26
18(1) 1Z30|A
742NR_all_89486.1
Exact match
2QH4|A (2QH4)
 • Human U85 C/D-H/ACA scaRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-09-25
18(1) 2QH4|A
743NR_all_92023.1
Exact match
4IG8|B (4IG8)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*UP*UP*UP*UP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-16
2.7 Å18(1) 4IG8|B
744NR_all_93015.1
Exact match
4OL8|C (4OL8)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*AP*GP*AP*GP*AP*GP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
3.1 Å18(1) 4OL8|C
745NR_all_98177.1
Exact match
3AVY|T (3AVY)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*GP*AP*UP*UP*UP*UP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.6 Å18(1) 3AVY|T
746NR_all_98247.1
Exact match
3QRR|B (3QRR)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
3.1 Å18(1) 3QRR|B
747NR_all_00045.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1LU3|A (1LU3)
 • PHENYLALANINE TRANSFER RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2002-06-26
16.8 Å17(1) 1LU3|A
748NR_all_04004.1
Exact match
2KRY|A (2KRY)
 • RNA (5'-R(*(PSU)P*CP*GP*GP*GP*CP*CP*(RSQ[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-08-18
17(1) 2KRY|A
749NR_all_06159.1
Exact match
2JR4|A (2JR4)
 • 5'-R(*CP*CP*UP*CP*CP*CP*UP*UP*AP*CP*AP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-07-24
17(1) 2JR4|A
750NR_all_07194.1
Exact match
1BZU|A (1BZU)
 • TRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-04-27
17(1) 1BZU|A
751NR_all_11083.1
Exact match
2LA9|A (2LA9)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*AP*CP*UP*GP*UP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-08-03
17(1) 2LA9|A
752NR_all_14070.1
Exact match
3HOZ|P (3HOZ)
 • 5'-R(*UP*GP*CP*AP*UP*U*UP*CP*GP*AP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-28
3.7 Å17(3) 3HOW|3, 3HOU|3, 3HOZ|P
753NR_all_17743.1
Exact match
2KPC|A (2KPC)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*GP*CP*AP*CP*AP*GP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-06-30
17(1) 2KPC|A
754NR_all_18486.1
Exact match
2LBR|A (2LBR)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*AP*CP*UP*GP*UP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-08-03
17(1) 2LBR|A
755NR_all_19687.1
Exact match
1BZT|A (1BZT)
 • TRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-04-27
17(1) 1BZT|A
756NR_all_19977.1
Exact match
2R92|T (2R92)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*UP*GP*AP*CP*GP*CP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-27
3.8 Å17(1) 2R92|T
757NR_all_20313.1
Exact match
2OE6|B (2OE6)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
2.4 Å17(3) 2OE5|B, 2OE8|B, 2OE6|B
758NR_all_20533.1
Exact match
2KVN|A (2KVN)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*GP*AP*UP*UP*GP*AP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-07-07
17(1) 2KVN|A
759NR_all_20789.1
Exact match
Bacillus subtilis
2LBQ|A (2LBQ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*AP*CP*UP*GP*UP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-08-03
17(1) 2LBQ|A
760NR_all_21107.1
Exact match
1KOS|A (1KOS)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*UP*GP*(5MU)P*UP*CP*GP*AP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-10-22
17(1) 1KOS|A
761NR_all_22087.1
Exact match
1U1Y|R (1U1Y)
 • 5'-R(*CP*CP*GP*GP*(2PR)P*GP*GP*AP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-07
2.9 Å17(1) 1U1Y|R
762NR_all_24134.1
Exact match
2D19|A (2D19)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*GP*CP*AP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-11-01
17(1) 2D19|A
763NR_all_28034.1
Exact match
2KPD|A (2KPD)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*GP*CP*UP*CP*AP*GP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-06-30
17(1) 2KPD|A
764NR_all_28340.2
Exact match
1LUU|A (1LUU)
 • 5'-R(*CP*CP*AP*GP*AP*(OMC)P*UP*(OMG)P*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-09-09
17(2) 1LUX|A, 1LUU|A
765NR_all_29046.1
Exact match
Bacillus subtilis
2LAC|A (2LAC)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*AP*CP*UP*GP*UP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-08-03
17(1) 2LAC|A
766NR_all_29431.1
Exact match
2KRZ|A (2KRZ)
 • RNA (5'-R(*(PSU)P*CP*GP*GP*GP*CP*CP*CP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-08-18
17(1) 2KRZ|A
767NR_all_30138.1
Exact match
2JRQ|A (2JRQ)
 • 5'-R(*CP*CP*UP*CP*CP*CP*UP*(CM0)P*AP*CP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-07-24
17(1) 2JRQ|A
768NR_all_34054.1
Exact match
2M4W|A (2M4W)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*AP*UP*CP*GP*AP*AP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-03-05
17(1) 2M4W|A
769NR_all_39300.1
Exact match
2JSG|A (2JSG)
 • 5'-R(*CP*CP*UP*CP*CP*CP*UP*UP*AP*CP*(6MZ[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-08-07
17(1) 2JSG|A
770NR_all_40572.1
Exact match
2G1G|A (2G1G)
 • 5'-R(*AP*CP*GP*GP*GP*CP*UP*CP*AP*UP*(T6A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-06-20
17(1) 2G1G|A
771NR_all_42899.1
Exact match
2JRG|A (2JRG)
 • 5'-R(*CP*CP*UP*CP*CP*CP*UP*(CM0)P*AP*CP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-07-24
17(1) 2JRG|A
772NR_all_44304.1
Exact match
1FL8|A (1FL8)
 • ANTICODON DOMAIN OF TRNA(LYS)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-10-16
17(1) 1FL8|A
773NR_all_45868.1
Exact match
1YN2|A (1YN2)
 • VS ribozyme stem-loop V
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-01-24
17(3) 1YN1|A, 1TBK|A, 1YN2|A
774NR_all_51044.1
Exact match
2KRP|A (2KRP)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*CP*GP*GP*CP*UP*AP*CP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-12-01
17(1) 2KRP|A
775NR_all_52314.1
Exact match
1BZ3|A (1BZ3)
 • TRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-04-27
17(1) 1BZ3|A
776NR_all_52592.1
Exact match
1WKS|A (1WKS)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*UP*UP*GP*GP*AP*UP*AP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-06-22
17(1) 1WKS|A
777NR_all_55115.1
Exact match
2KRW|A (2KRW)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*CP*GP*GP*(N)P*UP*AP*CP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-12-01
17(1) 2KRW|A
778NR_all_58221.1
Exact match
2AWQ|A (2AWQ)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*GP*AP*(PSU)P*UP*GP*AP*AP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-01-17
17(1) 2AWQ|A
779NR_all_60197.1
Exact match
2KRV|A (2KRV)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*CP*GP*GP*(RSP)P*UP*IP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-12-01
17(1) 2KRV|A
780NR_all_61274.1
Exact match
406D|A (406D)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*CP*CP*GP*GP*AP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-02-05
1.8 Å17(1) 406D|A
781NR_all_61734.1
Exact match
2LBL|A (2LBL)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*CP*CP*UP*UP*CP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-04-04
17(1) 2LBL|A
782NR_all_62073.1
Exact match
1T0D|A (1T0D)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*(MTU)P*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-06-15
2.2 Å17(1) 1T0D|A
783NR_all_62475.1
Exact match
1KKA|A (1KKA)
 • anticodon stem-loop of tRNA(PHE)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-07-17
17(1) 1KKA|A
784NR_all_67828.1
Exact match
2LBJ|A (2LBJ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*CP*CP*UP*UP*GP*CP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-04-04
17(1) 2LBJ|A
785NR_all_67980.1
Exact match
4GG4|G (4GG4)
 • DNA (5'-D(*TP*GP*TP*CP*CP*CP*TP*TP*TP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-03
2.5 Å17(1) 4GG4|G
786NR_all_71012.1
Exact match
2D18|A (2D18)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*GP*CP*AP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-11-01
17(1) 2D18|A
787NR_all_76365.1
Exact match
4KYY|A (4KYY)
 • RNA 17-mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-12
2.4 Å17(1) 4KYY|A
788NR_all_78567.1
Exact match
2LBK|A (2LBK)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*CP*CP*UP*UP*CP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-04-04
17(1) 2LBK|A
789NR_all_80365.1
Exact match
1J4Y|A (1J4Y)
 • anticodon stem-loop of tRNA(Phe)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-07-17
17(1) 1J4Y|A
790NR_all_83350.1
Exact match
2KRQ|A (2KRQ)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*CP*GP*GP*CP*UP*IP*CP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-12-01
17(1) 2KRQ|A
791NR_all_83387.1
Exact match
2L9E|A (2L9E)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*CP*UP*(70U)P*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-03-02
17(1) 2L9E|A
792NR_all_84417.1
Exact match
1BZ2|A (1BZ2)
 • TRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-04-27
17(1) 1BZ2|A
793NR_all_85942.1
Exact match
4NGF|E (4NGF)
 • 5'-R(P*UP*CP*GP*AP*AP*GP*GP*UP*CP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
3.1 Å17(1) 4NGF|E
794NR_all_92212.1
Exact match
1ATV|A (1ATV)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*CP*CP*AP*GP*AP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-02-25
17(1) 1ATV|A
795NR_all_95983.1
Exact match
4FY9|2 (4FY9)
 • 5'-R(P*UP*UP*AP*AP*UP*AP*UP*UP*UP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-21
17(10) 4FY2|2, 4FY4|2, 4FY6|2, 4FY8|2, 4FYA|2, 4FY1|2, 4FY3|2, 4FY5|2, 4FY7|2, 4FY9|2
796NR_all_98584.1
Exact match
1R3E|C (1R3E)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*UP*GP*UP*(FHU)P*CP*GP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
2.1 Å17(1) 1R3E|C
797NR_all_99669.1
Exact match
1FEQ|A (1FEQ)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*CP*UP*UP*UP*UP*(T6A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-11-22
17(1) 1FEQ|A
798NR_all_03737.1
Exact match
420D|A (420D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*GP*UP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
1.9 Å16(1) 420D|A
799NR_all_04523.1
Exact match
3D0M|X (3D0M)
 • RNA (5'-R(*G*UP*GP*GP*UP*CP*UP*GP*AP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-09
2.0 Å16(2) 3CZW|X, 3D0M|X
800NR_all_07509.1
Exact match
synthetic construct
3ZC0|M (3ZC0)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*GP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
3.0 Å16(1) 3ZC0|M
801NR_all_07632.1
Exact match
4KJI|C (4KJI)
 • RsmZ-2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-04
3.2 Å16(1) 4KJI|C
802NR_all_08864.1
Exact match
2H1M|A (2H1M)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*(A5M)P*UP*UP*AP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-18
2.9 Å16(4) 1YY0|A, 1Z79|A, 1YZD|A, 2H1M|A
803NR_all_20513.1
Exact match
1XWU|A (1XWU)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*AP*AP*CP*AP*UP*AP*GP*AP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-02-15
16(1) 1XWU|A
804NR_all_33570.1
Exact match
2L6I|A (2L6I)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*UP*CP*UP*CP*UP*UP*GP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-03-23
16(1) 2L6I|A
805NR_all_39285.1
Exact match
3H3V|P (3H3V)
 • 5'-D(*CP*AP*GP*CP*TP*AP*CP*TP*TP*GP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-16
4.0 Å16(1) 3H3V|P
806NR_all_42942.1
Exact match
4C8Y|C (4C8Y)
 • R1 REPEAT RNA SUBSTRATE MIMIC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
1.8 Å16(1) 4C8Y|C
807NR_all_43438.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4AL6|B (4AL6)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*AP*UP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
2.6 Å16(4) 2XLK|C, 4AL7|B, 2XLJ|B, 4AL6|B
808NR_all_50779.1
Exact match
1JTW|A (1JTW)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*UP*GP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-12-12
16(1) 1JTW|A
809NR_all_51033.1
Exact match
2RN1|A (2RN1)
 • RNA (5'-R(P*GP*AP*GP*CP*CP*CP*UP*GP*GP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-09-23
16(1) 2RN1|A
810NR_all_51063.1
Exact match
4NFQ|A (4NFQ)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*CP*UP*UP*AP*AP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-02
1.7 Å16(4) 1Z7F|A, 4NFP|A, 4NFO|A, 4NFQ|A
811NR_all_59381.1
Exact match
4ILM|C (4ILM)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*UP*AP*AP*UP*CP*UP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-20
3.1 Å16(1) 4ILM|C
812NR_all_61402.1
Exact match
2B3J|E (2B3J)
 • anticodon stem-loop of t-RNA-Arg2 (nucle[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å16(1) 2B3J|E
813NR_all_63636.1
Exact match
1N53|A (1N53)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*GP*GP*UP*GP*GP*AP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-04-29
16(1) 1N53|A
814NR_all_70166.1
Exact match
2LP9|A (2LP9)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*GP*AP*CP*AP*UP*AP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-05-16
16(1) 2LP9|A
815NR_all_72833.1
Exact match
4NHA|B (4NHA)
 • 5'-R(P*GP*CP*GP*UP*UP*GP*GP*CP*CP*AP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
3.4 Å16(1) 4NHA|B
816NR_all_73213.1
Exact match
405D|A (405D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*CP*UP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
2.5 Å16(1) 405D|A
817NR_all_74175.1
Exact match
2D17|A (2D17)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*CP*AP*AP*GP*AP*GP*GP*CP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-11-01
16(1) 2D17|A
818NR_all_76300.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
2XLI|B (2XLI)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*AP*UP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-22
2.3 Å16(1) 2XLI|B
819NR_all_84368.1
Exact match
1T0K|D (1T0K)
 • 5'-R(*G*GP*AP*CP*GP*CP*AP*GP*AP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-07-20
3.2 Å16(1) 1T0K|D
820NR_all_85939.1
Exact match
synthetic construct
4BWM|G (4BWM)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*GP*GP*GP*CP*GP*CP*CP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-18
1.8 Å16(1) 4BWM|G
821NR_all_85996.1
Exact match
2F8K|B (2F8K)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*UP*CP*UP*UP*UP*GP*AP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å16(1) 2F8K|B
822NR_all_86529.1
Exact match
2KYD|A (2KYD)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*AP*GP*UP*UP*AP*GP*CP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-07-07
16(1) 2KYD|A
823NR_all_87359.1
Exact match
2O5J|H (2O5J)
 • 5'-R(P*GP*AP*GP*UP*CP*UP*GP*CP*GP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-07-03
3.0 Å16(3) 2O5I|H, 2PPB|H, 2O5J|H
824NR_all_88098.1
Exact match
synthetic construct
1KIS|A (1KIS)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*CP*CP*CP*UP*GP*GP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-10-15
16(1) 1KIS|A
825NR_all_89647.1
Exact match
2OOM|A (2OOM)
 • RNA 16-mer, 5'-R(*GP*GP*AP*GP*CP*CP*UP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-01-29
16(2) 2PN9|A, 2OOM|A
826NR_all_92019.1
Exact match
3ND4|A (3ND4)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.5 Å16(2) 3ND3|A, 3ND4|A
827NR_all_06529.1
Exact match
4LMZ|B (4LMZ)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*UP*GP*CP*GP*UP*AP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-16
2.8 Å15(1) 4LMZ|B
828NR_all_09331.1
Exact match
2I91|D (2I91)
 • 5'-R(*C*GP*GP*UP*AP*GP*GP*CP*UP*UP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-17
2.7 Å15(1) 2I91|D
829NR_all_10824.1
Exact match
397D|A (397D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-09-11
1.3 Å15(1) 397D|A
830NR_all_12271.1
Exact match
1XWP|A (1XWP)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*AP*UP*CP*GP*CP*AP*CP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-02-15
15(1) 1XWP|A
831NR_all_13314.1
Exact match
1ATW|A (1ATW)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*UP*CP*CP*AP*GP*AP*UP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-02-25
15(1) 1ATW|A
832NR_all_21910.1
Exact match
Escherichia virus Lambda
1HJI|A (1HJI)
 • RNA (5-R(P*GP*CP*CP*CP*UP*GP*AP*AP*AP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-01-29
15(2) 1QFQ|A, 1HJI|A
833NR_all_28910.1
Exact match
3P59|A (3P59)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-04-06
2.2 Å15(1) 3P59|A
834NR_all_29636.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4FTS|R (4FTS)
 • Random cellular RNAs
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-01
3.2 Å15(2) 4FTE|R, 4FTS|R
835NR_all_29680.1
Exact match
2KYE|A (2KYE)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*AP*GP*(PSU)P*(PSU)P*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-06-30
15(1) 2KYE|A
836NR_all_31415.1
Exact match
2A04|A (2A04)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*GP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-20
3.0 Å15(3) 1ZZ5|A, 1ZX7|A, 2A04|A
837NR_all_31872.1
Exact match
3HJF|Y (3HJF)
 • 5'-R(*CP*AP*AP*CP*CP*UP*AP*CP*UP*AP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
3.1 Å15(1) 3HJF|Y
838NR_all_36084.1
Exact match
2LPA|A (2LPA)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*GP*AP*CP*AP*UP*AP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-05-16
15(1) 2LPA|A
839NR_all_42141.1
Exact match
1CSL|B (1CSL)
 • 5'-R(*UP*CP*UP*GP*AP*CP*GP*GP*UP*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-14
1.6 Å15(1) 1CSL|B
840NR_all_59994.1
Exact match
2BX2|R (2BX2)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*UP*AP*CP*AP*GP*UP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-14
2.9 Å15(1) 2BX2|R
841NR_all_76541.1
Exact match
1Q75|A (1Q75)
 • DKC mutant P2b telomerase RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-12-23
15(1) 1Q75|A
842NR_all_79089.1
Exact match
synthetic construct
2XB2|E (2XB2)
 • RNA POLY-U-RIBONUCLEOTIDE
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-12
3.4 Å15(1) 2XB2|E
843NR_all_79971.1
Exact match
3PO2|P (3PO2)
 • RNA product strand
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-02
3.3 Å15(1) 3PO2|P
844NR_all_80067.1
Exact match
1OQ0|A (1OQ0)
 • P6.1 RNA hairpin from hTR
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-05-13
15(1) 1OQ0|A
845NR_all_82605.1
Exact match
Flock House virus
4FTB|R (4FTB)
 • Flock House virus genomic RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-01
2.7 Å15(1) 4FTB|R
846NR_all_92787.1
Exact match
1A4T|A (1A4T)
 • BOXB RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-04-29
15(1) 1A4T|A
847NR_all_94200.1
Exact match
1SDS|D (1SDS)
 • box H/ACA sRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
1.8 Å15(1) 1SDS|D
848NR_all_97581.1
Exact match
1QBP|A (1QBP)
 • 5'-R(*UP*GP*(CBV)P*(CBV)P*AP*GP*UP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-26
2.1 Å15(1) 1QBP|A
849NR_all_00805.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4FSJ|R (4FSJ)
 • Random cellular RNA fragments
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-01
3.5 Å14(1) 4FSJ|R
850NR_all_01112.1
Exact match
3O6E|A (3O6E)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*AP*AP*UP*AP*UP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
2.9 Å14(3) 3O3I|A, 3O7V|A, 3O6E|A
851NR_all_03338.1
Exact match
1ROQ|A (1ROQ)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*AP*UP*CP*AP*CP*GP*GP*UP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-05-18
14(1) 1ROQ|A
852NR_all_03700.1
Exact match
6MSF|R (6MSF)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*AP*CP*AP*GP*UP*CP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-08
2.8 Å14(1) 6MSF|R
853NR_all_04985.1
Exact match
unidentified
4PMW|C (4PMW)
 • U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-30
3.0 Å14(1) 4PMW|C
854NR_all_05357.1
Exact match
1FHK|A (1FHK)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*GP*UP*GP*AP*AP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-03-21
14(1) 1FHK|A
855NR_all_05495.1
Exact match
synthetic construct
4BOC|R (4BOC)
 • 5'-R(*AP*GP*UP*CP*UP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-25
2.7 Å14(1) 4BOC|R
856NR_all_09669.1
Exact match
4DB2|E (4DB2)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*CP*GP*GP*GP*CP*CP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-29
3.2 Å14(1) 4DB2|E
857NR_all_14240.1
Exact match
1IK1|A (1IK1)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*UP*GP*UP*AP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-07-18
14(1) 1IK1|A
858NR_all_18776.1
Exact match
1KOC|B (1KOC)
 • RNA (5'-R(P*AP*CP*AP*GP*GP*UP*AP*GP*GP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1996-08-17
14(2) 1KOD|B, 1KOC|B
859NR_all_20238.1
Exact match
3OIJ|C (3OIJ)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*CP*UP*UP*CP*AP*AP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
3.0 Å14(2) 3OIN|C, 3OIJ|C
860NR_all_21176.1
Exact match
synthetic construct
4A2X|L (4A2X)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*AP*GP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
4.0 Å14(1) 4A2X|L
861NR_all_23982.1
Exact match
1TFY|H (1TFY)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*AP*UP*AP*UP*CP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-10
3.2 Å14(1) 1TFY|H
862NR_all_28461.1
Exact match
1MHK|L (1MHK)
 • RNA 14-mer BCh12
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-06
2.5 Å14(1) 1MHK|L
863NR_all_28613.1
Exact match
2KOC|A (2KOC)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*CP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-12-01
14(1) 2KOC|A
864NR_all_29374.1
Exact match
Homo sapiens
2Y95|A (2Y95)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*AP*UP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-10-26
14(1) 2Y95|A
865NR_all_30109.1
Exact match
3TMI|B (3TMI)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*CP*GP*CP*UP*AP*GP*CP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
14(1) 3TMI|B
866NR_all_35085.1
Exact match
1F85|A (1F85)
 • HCV-1B IRES RNA DOMAIN IIIE
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-11-17
14(1) 1F85|A
867NR_all_39291.1
Exact match
1RNA|A (1RNA)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1991-04-15
2.3 Å14(1) 1RNA|A
868NR_all_40992.1
Exact match
1IK5|A (1IK5)
 • (5'-R(*GP*GP*UP*AP*UP*UP*UP*CP*GP*GP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-11-09
1.8 Å14(2) 1FUF|A, 1IK5|A
869NR_all_46416.1
Exact match
1MY9|A (1MY9)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*GP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-10-07
14(1) 1MY9|A
870NR_all_49778.1
Exact match
2EVY|A (2EVY)
 • Poliovirus 5'NTR cloverleaf stem loop D [...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-08-22
14(1) 2EVY|A
871NR_all_51092.1
Exact match
3OG8|C (3OG8)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-11-03
2.4 Å14(1) 3OG8|C
872NR_all_52724.1
Exact match
1WTT|A (1WTT)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*CP*2MGP*GP*MA6P*M[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-01-27
14(1) 1WTT|A
873NR_all_56935.1
Exact match
1DUQ|B (1DUQ)
 • THE REV BINDING ELEMENT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-16
2.1 Å14(1) 1DUQ|B
874NR_all_57780.1
Exact match
4H8K|C (4H8K)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-25
2.3 Å14(2) 2QKK|C, 4H8K|C
875NR_all_59382.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
1C0O|A (1C0O)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*UP*CP*UP*UP*CP*GP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-08-31
14(1) 1C0O|A
876NR_all_62336.1
Exact match
1K4B|A (1K4B)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*UP*CP*AP*GP*UP*UP*GP*AP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-12-19
14(1) 1K4B|A
877NR_all_64332.1
Exact match
1A3M|A (1A3M)
 • 16S RRNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*CP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-04-29
14(1) 1A3M|A
878NR_all_66380.1
Exact match
4Q0B|E (4Q0B)
 • 5'-R(*AP*UP*GP*GP*UP*CP*GP*GP*CP*GP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
3.3 Å14(1) 4Q0B|E
879NR_all_71196.1
Exact match
433D|A (433D)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*AP*UP*UP*GP*CP*GP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-04
2.1 Å14(1) 433D|A
880NR_all_72657.1
Exact match
3LRN|C (3LRN)
 • RNA (5'-R(*(GTP)P*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.6 Å14(1) 3LRN|C
881NR_all_73406.1
Exact match
7MSF|R (7MSF)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*CP*CP*AP*AP*CP*AP*GP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-11-11
2.8 Å14(1) 7MSF|R
882NR_all_83749.1
Exact match
1WTS|A (1WTS)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*CP*2MGP*GP*MA6P*M[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-01-27
14(1) 1WTS|A
883NR_all_84174.1
Exact match
4H5P|E (4H5P)
 • 28-mer poly(U) RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-07
2.2 Å14(1) 4H5P|E
884NR_all_97409.1
Exact match
1K4A|A (1K4A)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*UP*CP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*A[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-12-19
14(1) 1K4A|A
885NR_all_05744.1
Exact match
Caenorhabditis elegans
3V71|B (3V71)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*CP*UP*GP*UP*AP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
2.9 Å13(1) 3V71|B
886NR_all_08008.1
Exact match
1VOP|A (1VOP)
 • 23S RIBOSOMAL RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-12-24
13(1) 1VOP|A
887NR_all_10053.1
Exact match
Homo sapiens
3NNC|B (3NNC)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*GP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
2.2 Å13(1) 3NNC|B
888NR_all_10161.1
Exact match
Caenorhabditis elegans
3V6Y|B (3V6Y)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*CP*UP*GP*UP*GP*CP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
2.5 Å13(1) 3V6Y|B
889NR_all_11148.1
Exact match
synthetic construct
3GTQ|R (3GTQ)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-09
3.8 Å13(3) 3GTM|M, 3M3Y|R, 3GTQ|R
890NR_all_11604.1
Exact match
429D|A (429D)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-03-01
2.7 Å13(1) 429D|A
891NR_all_18885.1
Exact match
3AVV|T (3AVV)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
3.1 Å13(1) 3AVV|T
892NR_all_22379.2
Exact match
1NUV|A (1NUV)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*GP*CP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-19
1.8 Å13(2) 1NUJ|A, 1NUV|A
893NR_all_23602.1
Exact match
1HS8|A (1HS8)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*AP*AP*CP*UP*CP*GP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-09-02
13(5) 1HS2|A, 1HS4|A, 1HS1|A, 1HS3|A, 1HS8|A
894NR_all_23706.1
Exact match
1BR3|A (1BR3)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*AP*GP*AP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-02-23
3.0 Å13(1) 1BR3|A
895NR_all_25178.1
Exact match
4N2Q|B (4N2Q)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-30
2.8 Å13(1) 4N2Q|B
896NR_all_39524.1
Exact match
3CJZ|A (3CJZ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*GP*(M2G)P*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.8 Å13(1) 3CJZ|A
897NR_all_39581.1
Exact match
3CGR|B (3CGR)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
2.1 Å13(1) 3CGR|B
898NR_all_40838.1
Exact match
1JZC|A (1JZC)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*AP*UP*GP*GP*CP*AP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-10-07
13(1) 1JZC|A
899NR_all_40855.1
Exact match
2KM8|A (2KM8)
 • 5'-R(P*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*AP*UP*AP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-07-28
13(1) 2KM8|A
900NR_all_41477.1
Exact match
3CGP|B (3CGP)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
1.6 Å13(2) 3CGQ|B, 3CGP|B
901NR_all_48275.1
Exact match
1I4C|A (1I4C)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*UP*UP*AP*GP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-04-21
13(1) 1I4C|A
902NR_all_49395.1
Exact match
1ESH|A (1ESH)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*AP*UP*AP*GP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-04-24
13(1) 1ESH|A
903NR_all_52842.1
Exact match
3AVX|T (3AVX)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.4 Å13(1) 3AVX|T
904NR_all_61311.1
Exact match
3MQK|D (3MQK)
 • RNA (5'-R(P*GP*UP*UP*CP*GP*AP*UP*CP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
2.8 Å13(1) 3MQK|D
905NR_all_62338.1
Exact match
1TFW|G (1TFW)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*AP*UP*CP*CP*GP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-10
2.2 Å13(1) 1TFW|G
906NR_all_63685.1
Exact match
Caenorhabditis elegans
3V74|B (3V74)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*AP*UP*GP*UP*GP*CP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
2.3 Å13(1) 3V74|B
907NR_all_63997.1
Exact match
1EFS|A (1EFS)
 • DNA (5'-D(*GP*AP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*GP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-03-06
13(1) 1EFS|A
908NR_all_64909.1
Exact match
2R22|A (2R22)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*UP*GP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-25
1.4 Å13(1) 2R22|A
909NR_all_65238.1
Exact match
1I46|A (1I46)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*GP*UP*AP*GP*CP*AP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-04-21
13(1) 1I46|A
910NR_all_65667.1
Exact match
synthetic construct
2C0B|R (2C0B)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*AP*CP*AP*GP*UP*AP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-14
3.2 Å13(1) 2C0B|R
911NR_all_67156.1
Exact match
1I9X|A (1I9X)
 • 5'-R(*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*GP*UP*AP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-05
2.2 Å13(1) 1I9X|A
912NR_all_69475.1
Exact match
1K8S|A (1K8S)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*AP*GP*UP*GP*CP*CP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-11-14
13(1) 1K8S|A
913NR_all_69559.1
Exact match
Escherichia coli
2IX1|B (2IX1)
 • 5'-D(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP *AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-05
2.7 Å13(1) 2IX1|B
914NR_all_73105.2
Exact match
2R20|A (2R20)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*(5BU)P*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-25
1.3 Å13(3) 2R1S|A, 2R21|A, 2R20|A
915NR_all_85918.1
Exact match
413D|A (413D)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-10
1.8 Å13(1) 413D|A
916NR_all_86208.1
Exact match
3CGS|B (3CGS)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
1.7 Å13(1) 3CGS|B
917NR_all_89836.1
Exact match
2JLW|C (2JLW)
 • 5'-R(*UP*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
2.6 Å13(1) 2JLW|C
918NR_all_96474.1
Exact match
1I4B|A (1I4B)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*UP*UP*AP*GP*CP*AP*C[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-04-21
13(1) 1I4B|A
919NR_all_96846.1
Exact match
Escherichia coli
1ELH|B (1ELH)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*UP*GP*CP*CP*AP*GP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1994-01-31
13(1) 1ELH|B
920NR_all_00889.1
Exact match
353D|A (353D)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*CP*CP*CP*CP*GP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-10
2.4 Å12(1) 353D|A
921NR_all_02895.1
Exact match
3IEV|D (3IEV)
 • 5'-R(P*AP*UP*CP*AP*CP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
1.9 Å12(1) 3IEV|D
922NR_all_03173.1
Exact match
2K7E|A (2K7E)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*GP*UP*GP*UP*AP*AP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-10-07
12(1) 2K7E|A
923NR_all_03590.1
Exact match
422D|A (422D)
 • 5'-R(*GP*AP*UP*CP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
2.6 Å12(1) 422D|A
924NR_all_04204.1
Exact match
Homo sapiens
3NMR|B (3NMR)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å12(1) 3NMR|B
925NR_all_04600.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3R2D|R (3R2D)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.2 Å12(1) 3R2D|R
926NR_all_05010.1
Exact match
1CX5|A (1CX5)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*AP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-09-14
12(6) 1YYO|C, 157D|A, 1AL5|A, 1YYK|C, 1AC3|A, 1CX5|A
927NR_all_05548.1
Exact match
1SDR|A (1SDR)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*AP*GP*GP*AP*GP*GP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-02-27
2.6 Å12(1) 1SDR|A
928NR_all_05726.1
Exact match
Homo sapiens
3MIJ|A (3MIJ)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*GP*GP*UP*UP*AP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-02-16
2.6 Å12(1) 3MIJ|A
929NR_all_06062.1
Exact match
280D|A (280D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*UP*UP*GP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-09-30
2.4 Å12(2) 205D|A, 280D|A
930NR_all_10471.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3R2C|R (3R2C)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
1.9 Å12(1) 3R2C|R
931NR_all_10683.1
Exact match
4NH6|B (4NH6)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*CP*GP*CP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
2.6 Å12(7) 4NGC|B, 4NGG|B, 4NH5|B, 4NGB|B, 4NGD|B, 4NH3|B, 4NH6|B
932NR_all_11363.1
Exact match
Escherichia virus T7
1S0V|F (1S0V)
 • 5'-R(*AP*AP*CP*UP*GP*CP*GP*GP*CP*GP *AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-24
3.2 Å12(2) 1H38|F, 1S0V|F
933NR_all_14160.1
Exact match
3QJJ|Q (3QJJ)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*AP*AP*AP*UP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
2.8 Å12(1) 3QJJ|Q
934NR_all_14802.1
Exact match
synthetic construct
4EYA|a (4EYA)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-20
3.2 Å12(1) 4EYA|a
935NR_all_14942.1
Exact match
255D|A (255D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-02-07
2.0 Å12(1) 255D|A
936NR_all_17858.1
Exact match
3QJL|R (3QJL)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*AP*CP*AP*AP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
2.7 Å12(1) 3QJL|R
937NR_all_18257.1
Exact match
2JLZ|C (2JLZ)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
2.2 Å12(1) 2JLZ|C
938NR_all_20650.1
Exact match
2JLX|C (2JLX)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
2.2 Å12(2) 2JLY|C, 2JLX|C
939NR_all_23189.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
1AJL|A (1AJL)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*AP*AP*UP*AP*AP*GP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
12(1) 1AJL|A
940NR_all_23968.1
Exact match
3GTO|R (3GTO)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-09
4.0 Å12(4) 3GTG|R, 3GTL|R, 3GTJ|R, 3GTO|R
941NR_all_28432.1
Exact match
1ZBI|C (1ZBI)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-07-12
1.9 Å12(1) 1ZBI|C
942NR_all_30956.1
Exact match
1ZBL|C (1ZBL)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-07-12
2.2 Å12(1) 1ZBL|C
943NR_all_31857.1
Exact match
1B7F|P (1B7F)
 • RNA (5'-R(P*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-05-03
2.6 Å12(1) 1B7F|P
944NR_all_39746.1
Exact match
2G92|A (2G92)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*(NF2)P*AP*AP*UP*UP*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-04-18
1.6 Å12(2) 2Q1O|A, 2G92|A
945NR_all_41533.1
Exact match
283D|A (283D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*GP*AP*AP*AP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-09-30
2.3 Å12(1) 283D|A
946NR_all_41632.1
Exact match
3SSF|A (3SSF)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
1.6 Å12(1) 3SSF|A
947NR_all_42781.1
Exact match
2KBP|A (2KBP)
 • 5'-R(*UP*AP*GP*GP*GP*UP*UP*AP*GP*GP*GP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-03-24
12(1) 2KBP|A
948NR_all_43702.1
Exact match
2ATW|B (2ATW)
 • ribosomal RNA (5'- AGAACUCAAUAG -3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
2.3 Å12(1) 2ATW|B
949NR_all_44970.1
Exact match
4GL2|C (4GL2)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*CP*GP*CP*GP*GP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-09
3.6 Å12(1) 4GL2|C
950NR_all_45265.1
Exact match
3AVW|T (3AVW)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*UP*GP*GP*AP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.6 Å12(1) 3AVW|T
951NR_all_47255.1
Exact match
2PY9|E (2PY9)
 • 12-mer C-rich strand of human telomeric [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-12
2.6 Å12(1) 2PY9|E
952NR_all_48048.1
Exact match
3FTM|B (3FTM)
 • 5'-R(*CP*CP*AP*GP*UP*CP*GP*GP*AP*AP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-02-24
2.7 Å12(1) 3FTM|B
953NR_all_48308.1
Exact match
3LRR|C (3LRR)
 • RNA (5'-R(*(ATP)P*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.2 Å12(1) 3LRR|C
954NR_all_51338.1
Exact match
1AJT|A (1AJT)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*AP*AP*UP*AP*AP*GP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-08-20
12(1) 1AJT|A
955NR_all_57397.1
Exact match
2F87|A (2F87)
 • SRP RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-08-08
12(1) 2F87|A
956NR_all_60030.1
Exact match
3AVU|T (3AVU)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*UP*GP*GP*AP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.9 Å12(1) 3AVU|T
957NR_all_62193.1
Exact match
1AFX|A (1AFX)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*GP*UP*GP*AP*AP*CP*AP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-05-15
12(1) 1AFX|A
958NR_all_63018.3
Exact match
1ZIH|A (1ZIH)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*CP*GP*AP*AP*AP*GP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-03-12
12(3) 1ZIG|A, 1ZIF|A, 1ZIH|A
959NR_all_63195.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A93|P (4A93)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*GP*AP*CP*CP*AP*GP*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-21
3.4 Å12(1) 4A93|P
960NR_all_63815.1
Exact match
Homo sapiens
3NNA|B (3NNA)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å12(1) 3NNA|B
961NR_all_66927.1
Exact match
4O41|A (4O41)
 • AMIDE LINKED RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
1.2 Å12(1) 4O41|A
962NR_all_67273.1
Exact match
1YYW|E (1YYW)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-22
2.8 Å12(1) 1YYW|E
963NR_all_67660.1
Exact match
Homo sapiens
4BS2|B (4BS2)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*UP*GP*AP*AP*UP*GP*AP*AP*U[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-11-13
12(1) 4BS2|B
964NR_all_67714.1
Exact match
4N2S|B (4N2S)
 • Zm1a-6 RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-30
3.0 Å12(1) 4N2S|B
965NR_all_69481.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2XNR|C (2XNR)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*UP*UP*AP*UP*UP*CP*UP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-08
1.6 Å12(1) 2XNR|C
966NR_all_73356.1
Exact match
1RNG|A (1RNG)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*UP*UP*GP*CP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1995-12-07
12(1) 1RNG|A
967NR_all_74365.1
Exact match
2MGZ|C (2MGZ)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*CP*AP*UP*GP*GP*UP*GP*UP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-08-13
12(1) 2MGZ|C
968NR_all_75810.1
Exact match
1LNT|A (1LNT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*GP*UP*CP*(CBV[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
1.7 Å12(1) 1LNT|A
969NR_all_78157.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4KXT|B (4KXT)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
2.3 Å12(1) 4KXT|B
970NR_all_78573.1
Exact match
4JRT|A (4JRT)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
2.6 Å12(1) 4JRT|A
971NR_all_78825.1
Exact match
3ICE|G (3ICE)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-10
2.8 Å12(1) 3ICE|G
972NR_all_78898.1
Exact match
2JLU|C (2JLU)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
2.0 Å12(2) 2JLV|C, 2JLU|C
973NR_all_79463.1
Exact match
3BSU|D (3BSU)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-25
2.1 Å12(1) 3BSU|D
974NR_all_84637.1
Exact match
3HVR|D (3HVR)
 • 5'-R(P*CP*CP*UP*AP*CP*UP*AP*CP*CP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
3.2 Å12(2) 3HO1|Y, 3HVR|D
975NR_all_86628.2
Exact match
2RSK|A (2RSK)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-02-13
12(3) 2RQJ|A, 2RU7|A, 2RSK|A
976NR_all_87916.1
Exact match
4GHA|I (4GHA)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*AP*GP*AP*CP*GP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-22
2.5 Å12(2) 4LG2|E, 4GHA|I
977NR_all_88134.1
Exact match
2Q1R|A (2Q1R)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å12(1) 2Q1R|A
978NR_all_91342.1
Exact match
3IBK|A (3IBK)
 • RNA (5'-R(*(5BU)P*AP*GP*GP*GP*UP*UP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-12
2.2 Å12(1) 3IBK|A
979NR_all_92732.1
Exact match
Escherichia coli
354D|A (354D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-26
1.5 Å12(1) 354D|A
980NR_all_95095.1
Exact match
Homo sapiens
3NNH|E (3NNH)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
2.8 Å12(1) 3NNH|E
981NR_all_99895.1
Exact match
1ME1|A (1ME1)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*CP*(U25)P*(U25)P*(C25)P*([...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-08-19
12(1) 1ME1|A
982NR_all_01198.1
Exact match
4JVH|D (4JVH)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*CP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-08
3.5 Å11(1) 4JVH|D
983NR_all_08326.1
Exact match
1QCU|A (1QCU)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.2 Å11(1) 1QCU|A
984NR_all_13712.1
Exact match
2KY1|A (2KY1)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*AP*GP*UP*GP*UP*CP*A)-3[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-06-02
11(4) 2KY0|A, 3NCU|C, 2KXZ|A, 2KY1|A
985NR_all_24262.1
Exact match
3R1D|A (3R1D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.5 Å11(1) 3R1D|A
986NR_all_30077.1
Exact match
3FS0|B (3FS0)
 • 5'-R(*CP*CP*AP*GP*UP*CP*GP*GP*AP*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-02-24
2.3 Å11(1) 3FS0|B
987NR_all_32716.1
Exact match
2NUG|C (2NUG)
 • 5'-R(P*AP*AP*GP*GP*UP*CP*AP*UP*UP*CP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-20
1.7 Å11(1) 2NUG|C
988NR_all_34669.1
Exact match
4JRD|A (4JRD)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
1.0 Å11(1) 4JRD|A
989NR_all_37056.1
Exact match
1TUT|A (1TUT)
 • 5'-R(*GP*AP*GP*GP*AP*AP*GP*GP*CP*GP*A)-3[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-12-28
11(1) 1TUT|A
990NR_all_47977.1
Exact match
2JXS|A (2JXS)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*GP*CP*G)-3[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-05-20
11(1) 2JXS|A
991NR_all_49652.1
Exact match
1CVJ|M (1CVJ)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-10-04
2.6 Å11(1) 1CVJ|M
992NR_all_59728.1
Exact match
synthetic construct
4BXX|P (4BXX)
 • 5'-D(*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-11
3.3 Å11(1) 4BXX|P
993NR_all_63743.1
Exact match
1K1G|B (1K1G)
 • 5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*A)-3[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-11-07
11(1) 1K1G|B
994NR_all_69593.1
Exact match
1KD4|A (1KD4)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*GP*CP*CP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-03-04
1.9 Å11(3) 1KD3|A, 1KD5|A, 1KD4|A
995NR_all_73400.1
Exact match
2LX1|A (2LX1)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*CP*GP*AP*GP*UP*GP*UP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-11-21
11(1) 2LX1|A
996NR_all_80531.1
Exact match
3BSX|C (3BSX)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*AP*AP*UP*AP*UP*UP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-08
2.3 Å11(1) 3BSX|C
997NR_all_87340.1
Exact match
3AEV|C (3AEV)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*UP*CP*AP*CP*CP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-04-21
2.8 Å11(1) 3AEV|C
998NR_all_89095.1
Exact match
2L8F|A (2L8F)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*AP*AP*GP*CP*CP*CP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-08-31
11(1) 2L8F|A
999NR_all_92057.1
Exact match
2ASB|B (2ASB)
 • ribosomal RNA (5'- GAACUCAAUAG -3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
1.5 Å11(1) 2ASB|B
1000NR_all_95573.1
Exact match
1BMV|M (1BMV)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*CP*AP*AP*AP*AP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1989-10-09
3.0 Å11(1) 1BMV|M
1001NR_all_95579.1
Exact match
4F02|B (4F02)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
2.0 Å11(1) 4F02|B
1002NR_all_98972.1
Exact match
1YZ9|C (1YZ9)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*CP*G)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-22
2.1 Å11(1) 1YZ9|C
1003NR_all_02201.6
Exact match
3VYX|B (3VYX)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-13
2.3 Å10(12) 3ZD6|C, 4BPB|C, 4MSR|A, 1DI2|C, 1RC7|B, 3ADL|B, 3VYY|C, 3ZD7|C, 4MSB|A, 1FIX|A, 2YKG|C, 3VYX|B
1004NR_all_03430.1
Exact match
1R4H|A (1R4H)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*CP*AP*AP*GP*CP*CP*C)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-10-19
10(1) 1R4H|A
1005NR_all_11772.1
Exact match
3NJ7|A (3NJ7)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
1.9 Å10(1) 3NJ7|A
1006NR_all_12195.1
Exact match
2BBV|N (2BBV)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*UP*UP*AP*UP*AP*UP*CP*U)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1994-08-31
2.8 Å10(1) 2BBV|N
1007NR_all_13365.1
Exact match
2AO5|A (2AO5)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*(5BU)P*GP*CP*GP*CP*U)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-03-28
2.1 Å10(1) 2AO5|A
1008NR_all_14045.1
Exact match
4FXD|E (4FXD)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*CP*GP*GP*GP*CP*AP*G)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-27
3.0 Å10(1) 4FXD|E
1009NR_all_15805.1
Exact match
2JXQ|A (2JXQ)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*GP*AP*GP*CP*G)[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-05-20
10(1) 2JXQ|A
1010NR_all_18129.1
Exact match
3K49|B (3K49)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-27
2.5 Å10(2) 3K4E|B, 3K49|B
1011NR_all_19969.1
Exact match
3ADI|D (3ADI)
 • RNA (5'-R(P*CP*UP*CP*GP*AP*UP*AP*AP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-26
3.2 Å10(1) 3ADI|D
1012NR_all_23135.1
Exact match
2M18|A (2M18)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*UP*UP*AP*GP*GP*GP*U)[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-04-17
10(1) 2M18|A
1013NR_all_29898.1
Exact match
3I61|B (3I61)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-08
2.1 Å10(3) 3I5X|B, 3I62|B, 3I61|B
1014NR_all_30550.1
Exact match
1MSW|R (1MSW)
 • RNA message
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-11-15
2.1 Å10(1) 1MSW|R
1015NR_all_31273.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1LPW|B (1LPW)
 • 5'-R(*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*CP*C)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-11-27
10(1) 1LPW|B
1016NR_all_32136.1
Exact match
3FHT|C (3FHT)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-02-17
2.2 Å10(2) 3G0H|E, 3FHT|C
1017NR_all_35462.1
Exact match
2MJH|B (2MJH)
 • 5'-CUACUCAUAU-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-05-28
10(1) 2MJH|B
1018NR_all_36009.1
Exact match
3OK4|2 (3OK4)
 • DNA (5'-D(*GP*CP*TP*AP*TP*AP*AP*TP*GP*G)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-30
1.2 Å10(6) 219D|A, 2KP3|A, 3OK2|B, 2BJ6|A, 2KP4|A, 3OK4|2
1019NR_all_36087.1
Exact match
4MS9|A (4MS9)
 • Native RNA duplex 10mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
1.3 Å10(1) 4MS9|A
1020NR_all_37357.1
Exact match
1G2E|B (1G2E)
 • 5'-R(P*UP*AP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-02-05
2.3 Å10(1) 1G2E|B
1021NR_all_44111.1
Exact match
Homo sapiens
4OLA|B (4OLA)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-05
2.3 Å10(2) 4OLB|B, 4OLA|B
1022NR_all_44124.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1LMV|B (1LMV)
 • 5'-R(*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*CP*C)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-11-27
10(1) 1LMV|B
1023NR_all_44269.1
Exact match
2PO1|C (2PO1)
 • 10-mer poly(A)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.9 Å10(1) 2PO1|C
1024NR_all_46698.1
Exact match
2DB3|E (2DB3)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-05-02
2.2 Å10(1) 2DB3|E
1025NR_all_53425.2
Exact match
1N35|C (1N35)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*AP*GP*CP*CP*CP*CP*C)-3', [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-12-25
2.5 Å10(2) 1UON|C, 1N35|C
1026NR_all_56938.1
Exact match
Escherichia coli
2C4R|R (2C4R)
 • SSRNA MOLECULE: 5'-R(*AP*CP*AP*GP*UP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-25
3.6 Å10(1) 2C4R|R
1027NR_all_63639.1
Exact match
3SQX|B (3SQX)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
2.1 Å10(2) 3SQW|B, 3SQX|B
1028NR_all_64737.1
Exact match
3NJ6|A (3NJ6)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
1.0 Å10(1) 3NJ6|A
1029NR_all_72386.1
Exact match
4IJS|E (4IJS)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
3.2 Å10(1) 4IJS|E
1030NR_all_72619.1
Exact match
3PKM|G (3PKM)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*AP*CP*AP*AP*UP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-09
3.1 Å10(1) 3PKM|G
1031NR_all_72992.1
Exact match
1DQF|B (1DQF)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*GP*GP*GP*UP*CP*GP*GP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-13
2.2 Å10(2) 1DQH|B, 1DQF|B
1032NR_all_74930.1
Exact match
2DD3|A (2DD3)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*AP*GP*GP*CP*U)-3', [...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-06-13
10(4) 1XV0|A, 2DD2|A, 2DD1|A, 2DD3|A
1033NR_all_76767.1
Exact match
2YJY|C (2YJY)
 • 5'-R(P*AP*UP*UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*A)-3',[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-08
2.6 Å10(2) 1M8Y|C, 2YJY|C
1034NR_all_80032.1
Exact match
3I5Y|B (3I5Y)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*UP*UP*U)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-08
2.5 Å10(1) 3I5Y|B
1035NR_all_82728.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2VNU|B (2VNU)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-08
2.3 Å10(1) 2VNU|B
1036NR_all_87848.1
Exact match
1DRR|A (1DRR)
 • DNA (5'-D(*GP*AP*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*C)[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-04-22
10(1) 1DRR|A
1037NR_all_91301.2
Exact match
1PJO|A (1PJO)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-12-09
1.1 Å10(36) 2NVT|R, 1R9T|R, 2NVZ|R, 1RRR|A, 2VUM|P, 1Y1W|P, 3HOV|P, 2E2H|R, 3HOY|P, 3I4N|P, 1EFO|B, 2JA5|P, 404D|A, 1JB8|A, 2JA7|3, 4BY7|P, 1PJG|A, 2NVQ|R, 1R9S|R, 2NVX|R, 1RRD|A, 2R7Z|P, 1SFO|R, 2YU9|R, 1Y77|P, 3HOX|P, 3I4M|P, 1A34|B, 2E2I|R, 3M4O|R, 1G4Q|A, 2JA6|P, 4BY1|P, 1OO7|A, 2JA8|P, 1PJO|A
1038NR_all_91589.1
Exact match
1YVP|C (1YVP)
 • Y RNA sequence, first strand
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-06-07
2.2 Å10(1) 1YVP|C
1039NR_all_94926.1
Exact match
1FNX|R (1FNX)
 • AU-RICH RNA ELEMENT
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-06-24
10(1) 1FNX|R
1040NR_all_95402.1
Exact match
1IDV|A (1IDV)
 • HEPATITIS C IRES RNA DOMAIN IIIC
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-10-05
10(1) 1IDV|A
1041NR_all_97919.1
Exact match
1F5G|A (1F5G)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*GP*GP*CP*GP*UP*GP*C)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-06-26
10(2) 1F5H|A, 1F5G|A
1042NR_all_00102.1
Exact match
2E9R|A (2E9R)
 • 5'-R(*CP*AP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-26
2.8 Å9(1) 2E9R|A
1043NR_all_00212.1
Exact match
438D|A (438D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*CP*GP*CP*UP*CP*C)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-05-12
2.5 Å9(1) 438D|A
1044NR_all_02216.1
Exact match
1MV2|A (1MV2)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*(P5P)P*GP*CP*CP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-12-18
9(1) 1MV2|A
1045NR_all_04480.1
Exact match
3K5Z|B (3K5Z)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*CP*CP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.4 Å9(1) 3K5Z|B
1046NR_all_04668.1
Exact match
2IRO|A (2IRO)
 • 5'-R(P*GP*CP*GP*GP*AP*UP*GP*CP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-02-20
9(1) 2IRO|A
1047NR_all_05052.1
Exact match
4ED5|C (4ED5)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*U)-3', 5'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-23
2.0 Å9(2) 1FXL|B, 4ED5|C
1048NR_all_07639.1
Exact match
3BSB|C (3BSB)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*AP*AP*UP*GP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-08
2.8 Å9(1) 3BSB|C
1049NR_all_13460.1
Exact match
3GIB|H (3GIB)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-17
2.4 Å9(1) 3GIB|H
1050NR_all_13884.1
Exact match
1OKF|A (1OKF)
 • 5-D(*(LKC)P*(TLN)P*(LCG)P*(LCA)P*(TLN)P*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-10-09
9(5) 1HG9|A, 1HHX|A, 1H0Q|A, 1HHW|A, 1OKF|A
1051NR_all_14599.1
Exact match
3MJ0|B (3MJ0)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*UP*UP*AP*CP*GP*CP*(OMU)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
2.3 Å9(1) 3MJ0|B
1052NR_all_14849.1
Exact match
3K5Q|B (3K5Q)
 • 5'-R(P*UP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.2 Å9(1) 3K5Q|B
1053NR_all_14965.1
Exact match
1C4L|A (1C4L)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*AP*CP*UP*CP*AP*GP*G)-3'[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-08-09
9(1) 1C4L|A
1054NR_all_19161.1
Exact match
2L8U|A (2L8U)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*CP*UP*GP*CP*GP*G)-3'[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-02-23
9(1) 2L8U|A
1055NR_all_20362.1
Exact match
3K64|B (3K64)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*CP*AP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.0 Å9(1) 3K64|B
1056NR_all_21928.1
Exact match
1MV1|A (1MV1)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*(P5P)P*AP*GP*CP*CP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-12-18
9(1) 1MV1|A
1057NR_all_22889.1
Exact match
479D|A (479D)
 • DNA (5'-D(*DCP*(OMU)P*DCP*DTP*(OMU)P*DCP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-15
1.9 Å9(4) 2DQO|A, 2DQQ|A, 2DQP|A, 479D|A
1058NR_all_25516.1
Exact match
1NAO|A (1NAO)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*GP*AP*UP*GP*AP*C)-3'[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-01-27
9(1) 1NAO|A
1059NR_all_30108.1
Exact match
1S77|R (1S77)
 • RNA (5'-R(P*AP*CP*AP*CP*GP*GP*CP*GP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-03-23
2.7 Å9(2) 1S76|R, 1S77|R
1060NR_all_31302.1
Exact match
2K41|A (2K41)
 • RNA_(5'-R(*GP*UP*CP*GP*UP*GP*CP*UP*G)-3'[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-11-04
9(1) 2K41|A
1061NR_all_32748.1
Exact match
3BX2|C (3BX2)
 • HO endonuclease 3' UTR binding sequence
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-11
2.8 Å9(1) 3BX2|C
1062NR_all_35244.1
Exact match
2O83|A (2O83)
 • 5'-R(*GP*GP*(IC)P*GP*AP*(IG)P*CP*CP*A)-3[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-07-10
9(1) 2O83|A
1063NR_all_35902.1
Exact match
1MV6|A (1MV6)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*(P5P)P*(P5P)P*GP*CP*CP*U)[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-12-18
9(1) 1MV6|A
1064NR_all_37243.1
Exact match
2K3Z|A (2K3Z)
 • RNA_(5'-R(*GP*UP*CP*GP*AP*GP*CP*UP*G)-3'[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-11-04
9(1) 2K3Z|A
1065NR_all_46336.1
Exact match
3BSN|T (3BSN)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*(N5M)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-08
1.8 Å9(1) 3BSN|T
1066NR_all_47528.1
Exact match
3QRP|B (3QRP)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*(PGP)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
2.4 Å9(1) 3QRP|B
1067NR_all_48586.1
Exact match
2G91|A (2G91)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*GP*CP*(CBR)P*C-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-03
1.5 Å9(1) 2G91|A
1068NR_all_51641.1
Exact match
1NTS|A (1NTS)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*GP*GP*AP*GP*GP*A)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-06-10
9(3) 1NTQ|A, 1NTT|A, 1NTS|A
1069NR_all_55421.1
Exact match
4DZS|C (4DZS)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*UP*CP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-25
3.1 Å9(1) 4DZS|C
1070NR_all_55497.1
Exact match
1J9H|A (1J9H)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*UP*CP*GP*(CBR)P*AP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
1.4 Å9(1) 1J9H|A
1071NR_all_60970.1
Exact match
165D|A (165D)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*CP*)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1994-08-31
1.6 Å9(1) 165D|A
1072NR_all_61207.1
Exact match
2L8C|A (2L8C)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*CP*UP*GP*CP*GP*G)-3'[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-02-23
9(2) 2L8W|A, 2L8C|A
1073NR_all_61358.1
Exact match
4MDX|C (4MDX)
 • RNA, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
1.5 Å9(1) 4MDX|C
1074NR_all_61549.2
Exact match
2LAR|A (2LAR)
 • 5'-D(ATGG-3'-3'-(T3P)-5'-5'-GCTC)-3', DN[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-10-12
9(3) 1C2Q|A, 2LB4|A, 2LAR|A
1075NR_all_62131.1
Exact match
1ZH5|C (1ZH5)
 • 5'-R(*UP*GP*CP*UP*GP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-17
1.9 Å9(2) 1YTY|C, 1ZH5|C
1076NR_all_62306.1
Exact match
1SI3|B (1SI3)
 • 5'-R(*CP*GP*UP*GP*AP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-25
2.6 Å9(1) 1SI3|B
1077NR_all_63215.1
Exact match
3K62|B (3K62)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*UP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
1.9 Å9(1) 3K62|B
1078NR_all_72368.1
Exact match
3QGB|B (3QGB)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*CP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
2.4 Å9(2) 3K5Y|B, 3QGB|B
1079NR_all_73389.1
Exact match
1I6H|R (1I6H)
 • 5'-R(P*GP*AP*CP*CP*AP*GP*GP*CP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-04-23
3.3 Å9(1) 1I6H|R
1080NR_all_74719.1
Exact match
Vanderwaltozyma polyspora
4F1N|E (4F1N)
 • RNA 5'-R(P*UP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
3.2 Å9(1) 4F1N|E
1081NR_all_75988.1
Exact match
2KY2|A (2KY2)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*AP*GP*GP*CP*CP*A)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-06-02
9(1) 2KY2|A
1082NR_all_79050.1
Exact match
3H5Y|T (3H5Y)
 • RNA (5'-R(P*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-19
1.8 Å9(3) 3H5X|T, 3BSO|T, 3H5Y|T
1083NR_all_79529.1
Exact match
2IRN|A (2IRN)
 • 5'-R(P*GP*CP*UP*GP*AP*GP*GP*CP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-02-20
9(1) 2IRN|A
1084NR_all_79635.1
Exact match
1MUV|A (1MUV)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*AP*GP*CP*CP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-12-18
9(1) 1MUV|A
1085NR_all_80176.1
Exact match
2MFH|B (2MFH)
 • RsmZ(36-44) RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-02-26
9(1) 2MFH|B
1086NR_all_82621.1
Exact match
2O81|A (2O81)
 • 5'-R(*GP*CP*(IG)P*GP*AP*(IC)P*GP*CP*A)-3[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-07-10
9(1) 2O81|A
1087NR_all_83157.1
Exact match
synthetic construct
3S17|R (3S17)
 • 5'-R(P*AP*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*G)-3', RN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.2 Å9(2) 2E2J|R, 3S17|R
1088NR_all_84385.1
Exact match
2E9Z|B (2E9Z)
 • 5'-R(*CP*AP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-26
3.0 Å9(1) 2E9Z|B
1089NR_all_86511.1
Exact match
Escherichia coli
4AM3|D (4AM3)
 • RNA, 5'-R(*UP*AP*AP*CP*UP*UP*UP*GP*GP)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-18
3.0 Å9(1) 4AM3|D
1090NR_all_87620.1
Exact match
1RGO|D (1RGO)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*AP*UP*UP*UP*AP*UP*U)-3'[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-03-02
9(1) 1RGO|D
1091NR_all_87802.1
Exact match
3K61|B (3K61)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*AP*AP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.2 Å9(1) 3K61|B
1092NR_all_88132.1
Exact match
3QG9|B (3QG9)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*CP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
2.3 Å9(2) 3QGC|B, 3QG9|B
1093NR_all_88183.1
Exact match
2LVY|A (2LVY)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*(UPV)P*AP*CP*GP*CP*T[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-04-10
9(1) 2LVY|A
1094NR_all_91397.1
Exact match
4B3G|G (4B3G)
 • RNA (5'-(AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-26
2.9 Å9(1) 4B3G|G
1095NR_all_92816.1
Exact match
421D|A (421D)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*A)-3', DNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-05
1.8 Å9(2) 2GUN|B, 421D|A
1096NR_all_95158.1
Exact match
1JZV|B (1JZV)
 • 5'-R(*CP*AP*GP*UP*AP*CP*GP*(5IC)P*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-11
1.7 Å9(1) 1JZV|B
1097NR_all_96906.1
Exact match
2H49|A (2H49)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*AP*AP*GP*AP*C)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-11-21
9(1) 2H49|A
1098NR_all_97303.1
Exact match
synthetic construct
4CSF|a (4CSF)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*UP*UP*CP*UP)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-09
2.6 Å9(1) 4CSF|a
1099NR_all_97728.1
Exact match
Homo sapiens
2YH1|B (2YH1)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-07-20
9(1) 2YH1|B
1100NR_all_02403.1
Exact match
Mus musculus
2XS2|B (2XS2)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*CP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.4 Å8(1) 2XS2|B
1101NR_all_02633.1
Exact match
3R1E|A (3R1E)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.0 Å8(1) 3R1E|A
1102NR_all_02748.1
Exact match
3Q0M|C (3Q0M)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*GP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.7 Å8(2) 3Q0R|B, 3Q0M|C
1103NR_all_03257.1
Exact match
1M8W|C (1M8W)
 • 5'-R(P*UP*UP*GP*UP*AP*UP*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-25
2.2 Å8(2) 1M8X|C, 1M8W|C
1104NR_all_04507.1
Exact match
8DRH|A (8DRH)
 • DNA (5'-D(*GP*CP*GP*TP*CP*AP*GP*G)-3'), [...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-05-27
8(2) 8PSH|A, 8DRH|A
1105NR_all_06443.1
Exact match
4LJ0|C (4LJ0)
 • polyadenosine RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-09
2.2 Å8(1) 4LJ0|C
1106NR_all_08316.1
Exact match
2EC0|B (2EC0)
 • 5'-R(P*AP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-26
2.8 Å8(1) 2EC0|B
1107NR_all_08686.1
Exact match
3RER|K (3RER)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
1.7 Å8(1) 3RER|K
1108NR_all_09098.1
Exact match
1QES|A (1QES)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*GP*UP*UP*CP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-06-05
8(1) 1QES|A
1109NR_all_10280.1
Exact match
2OJ7|A (2OJ7)
 • 5'-R(P*GP*CP*UP*GP*UP*UP*GP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-05-22
8(1) 2OJ7|A
1110NR_all_10806.1
Exact match
1XPO|G (1XPO)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-02-08
3.2 Å8(1) 1XPO|G
1111NR_all_15154.1
Exact match
1XPR|G (1XPR)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-02
3.2 Å8(1) 1XPR|G
1112NR_all_18083.1
Exact match
4M7D|O (4M7D)
 • U6 snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-13
2.6 Å8(1) 4M7D|O
1113NR_all_19448.1
Exact match
2OJ8|A (2OJ8)
 • 5'-R(P*GP*CP*UP*GP*UP*UP*GP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-05-22
8(1) 2OJ8|A
1114NR_all_21601.1
Exact match
1NXR|A (1NXR)
 • DNA (5'-D(*CP*AP*GP*TP*CP*CP*TP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
8(1) 1NXR|A
1115NR_all_21775.1
Exact match
3L26|C (3L26)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*UP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.4 Å8(1) 3L26|C
1116NR_all_23344.1
Exact match
402D|A (402D)
 • RNA(5'-R(*CP*GP*CP*CP*AP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-06-16
2.3 Å8(1) 402D|A
1117NR_all_24689.1
Exact match
2BGG|P (2BGG)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*GP*AP*CP*GP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-31
2.2 Å8(1) 2BGG|P
1118NR_all_27855.1
Exact match
4IQS|A (4IQS)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*(S5)P*AP*CP*AP*C)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-25
2.6 Å8(1) 4IQS|A
1119NR_all_28876.1
Exact match
Homo sapiens
4E59|A (4E59)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
1.5 Å8(1) 4E59|A
1120NR_all_28965.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
3LOB|R (3LOB)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*U*AP*UP*CP*UP*(P))-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-04-21
3.6 Å8(1) 3LOB|R
1121NR_all_31563.1
Exact match
1G2J|A (1G2J)
 • 5'-R(*CP*CP*CP*(PYY)P*GP*GP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-12-06
2.0 Å8(1) 1G2J|A
1122NR_all_31885.1
Exact match
1R3X|A (1R3X)
 • DNA (5'-D(*AP*GP*AP*GP*AP*GP*AP*A)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-05-20
8(1) 1R3X|A
1123NR_all_32282.1
Exact match
2KD4|A (2KD4)
 • 5'-R(*GP*CP*CP*GP*CP*GP*GP*C)-2'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-04-07
8(1) 2KD4|A
1124NR_all_33185.1
Exact match
Hepatitis B virus
2IXZ|A (2IXZ)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*GP*UP*GP*CP*CP)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-09-06
8(1) 2IXZ|A
1125NR_all_34548.1
Exact match
3Q0S|B (3Q0S)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(2) 3Q0N|C, 3Q0S|B
1126NR_all_36048.1
Exact match
3BX3|C (3BX3)
 • COX17 RNA target sequence
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-11
3.0 Å8(1) 3BX3|C
1127NR_all_39230.1
Exact match
1MIS|A (1MIS)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*GP*AP*CP*GP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
8(1) 1MIS|A
1128NR_all_40707.1
Exact match
1XPU|G (1XPU)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-02
3.1 Å8(1) 1XPU|G
1129NR_all_41157.1
Exact match
Escherichia coli
3T5Q|C (3T5Q)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*AP*UP*CP*UP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-11
3.0 Å8(1) 3T5Q|C
1130NR_all_41515.1
Exact match
1SA9|A (1SA9)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*AP*GP*CP*C)-3', RNA (5[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
2.9 Å8(2) 1YFV|A, 1SA9|A
1131NR_all_42416.1
Exact match
1EKD|A (1EKD)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*CP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-11-13
8(1) 1EKD|A
1132NR_all_43909.1
Exact match
2E9T|B (2E9T)
 • 5'-R(P*UP*AP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-26
2.6 Å8(1) 2E9T|B
1133NR_all_44995.1
Exact match
1MWG|A (1MWG)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*GP*CP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-03-12
8(1) 1MWG|A
1134NR_all_45827.1
Exact match
2G3S|A (2G3S)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-01-16
1.5 Å8(1) 2G3S|A
1135NR_all_47489.1
Exact match
472D|A (472D)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*UP*UP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-27
1.9 Å8(1) 472D|A
1136NR_all_48227.1
Exact match
398D|A (398D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*UP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-10-06
1.9 Å8(1) 398D|A
1137NR_all_49403.1
Exact match
3L25|C (3L25)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*UP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.0 Å8(1) 3L25|C
1138NR_all_51422.1
Exact match
2A0P|A (2A0P)
 • 5'-R(*CP*CP*(S4C)P*CP*GP*GP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-16
2.0 Å8(1) 2A0P|A
1139NR_all_51786.1
Exact match
1RXA|A (1RXA)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-10-20
2.9 Å8(1) 1RXA|A
1140NR_all_53000.1
Exact match
439D|A (439D)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*GP*GP*GP*CP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-14
1.6 Å8(1) 439D|A
1141NR_all_54704.1
Exact match
1EKA|A (1EKA)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*UP*GP*CP*UP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-11-13
8(1) 1EKA|A
1142NR_all_58405.1
Exact match
3P4B|A (3P4B)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.5 Å8(1) 3P4B|A
1143NR_all_58583.1
Exact match
3R1C|A (3R1C)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
2.1 Å8(1) 3R1C|A
1144NR_all_60160.1
Exact match
4M7A|O (4M7A)
 • U6 snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-13
2.8 Å8(1) 4M7A|O
1145NR_all_66355.1
Exact match
3VNU|G (3VNU)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*UP*AP*CP*CP*C)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
3.2 Å8(2) 4FWT|G, 3VNU|G
1146NR_all_66578.1
Exact match
3P4D|A (3P4D)
 • 5'-R(*(CFZ)P*CP*(CFZ)P*CP*(GF2)P*GP*(GF2[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.9 Å8(1) 3P4D|A
1147NR_all_67753.1
Exact match
3S16|R (3S16)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*GP*AP*GP*AP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.2 Å8(1) 3S16|R
1148NR_all_69312.1
Exact match
2M8D|A (2M8D)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*AP*GP*GP*AP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-07-10
8(1) 2M8D|A
1149NR_all_69388.1
Exact match
2R7T|X (2R7T)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*AP*AP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
3.0 Å8(1) 2R7T|X
1150NR_all_70110.1
Exact match
1BYX|A (1BYX)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*UP*GP*GP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-10-20
8(1) 1BYX|A
1151NR_all_71378.1
Exact match
3Q0P|C (3Q0P)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*UP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.6 Å8(1) 3Q0P|C
1152NR_all_71494.1
Exact match
333D|A (333D)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*IP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-10-16
2.5 Å8(1) 333D|A
1153NR_all_72472.1
Exact match
synthetic construct
3P4C|A (3P4C)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.2 Å8(1) 3P4C|A
1154NR_all_72646.1
Exact match
1RXB|A (1RXB)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-08-26
1.8 Å8(2) 259D|A, 1RXB|A
1155NR_all_72863.1
Exact match
3GLP|A (3GLP)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.2 Å8(1) 3GLP|A
1156NR_all_73144.1
Exact match
1QET|A (1QET)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*UP*GP*UP*CP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-06-05
8(1) 1QET|A
1157NR_all_74194.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2CJK|B (2CJK)
 • 5'-R(*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*AP)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-06-28
8(1) 2CJK|B
1158NR_all_76080.1
Exact match
409D|A (409D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*IP*UP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
2.5 Å8(1) 409D|A
1159NR_all_76504.1
Exact match
3Q0L|C (3Q0L)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.5 Å8(2) 3Q0Q|B, 3Q0L|C
1160NR_all_77586.1
Exact match
124D|A (124D)
 • DNA (5'-D(*GP*TP*CP*AP*CP*AP*TP*G)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1993-10-31
8(1) 124D|A
1161NR_all_78120.1
Exact match
synthetic construct
4JAB|A (4JAB)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*AP*UP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-29
2.2 Å8(1) 4JAB|A
1162NR_all_79570.1
Exact match
Homo sapiens
4E58|C (4E58)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
2.0 Å8(1) 4E58|C
1163NR_all_79884.1
Exact match
3QJP|R (3QJP)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*GP*UP*UP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
3.3 Å8(1) 3QJP|R
1164NR_all_84410.1
Exact match
Thermus thermophilus
2GQ7|K (2GQ7)
 • RNA (5'-R(*(0C)P*(0U)P*(0G)P*(0G)P*(0G)P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-06-27
1.6 Å8(6) 2G32|K, 2GQ4|K, 2GQ6|K, 2GPM|K, 2GQ5|K, 2GQ7|K
1165NR_all_86061.1
Exact match
3EQT|C (3EQT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
2.0 Å8(1) 3EQT|C
1166NR_all_87576.1
Exact match
synthetic construct
4FVU|B (4FVU)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*GP*AP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-19
2.9 Å8(1) 4FVU|B
1167NR_all_87684.1
Exact match
synthetic construct
2XFM|B (2XFM)
 • 5'-R(*AP*CP*CP*GP*AP*CP*UP*(OMU)P)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-01-26
8(1) 2XFM|B
1168NR_all_89315.1
Exact match
1SAQ|A (1SAQ)
 • 5'-R(*GP*IP*CP*GP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
2.7 Å8(1) 1SAQ|A
1169NR_all_90669.1
Exact match
1GUC|A (1GUC)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*GP*UP*CP*UP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-02-12
8(1) 1GUC|A
1170NR_all_92968.1
Exact match
synthetic construct
3E3J|R (3E3J)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*GP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-04
6.7 Å8(1) 3E3J|R
1171NR_all_93028.1
Exact match
3Q0O|C (3Q0O)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.8 Å8(1) 3Q0O|C
1172NR_all_93963.1
Exact match
3S49|A (3S49)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*AP*UP*AP*(RUS)P*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-29
2.3 Å8(1) 3S49|A
1173NR_all_94043.1
Exact match
1EJZ|A (1EJZ)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*GP*C)-3'), [...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-10-23
8(2) 3KNC|B, 1EJZ|A
1174NR_all_95381.1
Exact match
3VNV|T (3VNV)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*UP*AP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
2.6 Å8(1) 3VNV|T
1175NR_all_95476.1
Exact match
synthetic construct
4JAH|A (4JAH)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*AP*(RUS)P*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-29
1.5 Å8(1) 4JAH|A
1176NR_all_95624.1
Exact match
1ZDJ|R (1ZDJ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*UP*CP*AP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-08
2.9 Å8(1) 1ZDJ|R
1177NR_all_96001.1
Exact match
1WNE|B (1WNE)
 • 5'-R(*CP*AP*UP*GP*GP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-31
3.0 Å8(1) 1WNE|B
1178NR_all_01654.1
Exact match
1KQ2|R (1KQ2)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP*UP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-07-05
2.7 Å7(1) 1KQ2|R
1179NR_all_02798.1
Exact match
synthetic construct
1UVJ|D (1UVJ)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
1.9 Å7(1) 1UVJ|D
1180NR_all_17142.1
Exact match
Homo sapiens
2V7R|A (2V7R)
 • HUMAN TRNAGLY MICROHELIX
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.2 Å7(1) 2V7R|A
1181NR_all_20027.1
Exact match
Homo sapiens
2VUQ|A (2VUQ)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*UP*GP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
1.2 Å7(1) 2VUQ|A
1182NR_all_20214.1
New id, no parents
synthetic construct
4PEH|V (4PEH)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*AP*(A2P)P*AP*CP*AP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-27
2.1 Å7(1) 4PEH|V
1183NR_all_21849.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A3L|P (4A3L)
 • 5'-R(*AP*CP*CP*AP*GP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
3.5 Å7(1) 4A3L|P
1184NR_all_23337.1
Exact match
synthetic construct
3E2E|R (3E2E)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*AP*GP*UP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-04
3.0 Å7(1) 3E2E|R
1185NR_all_25589.1
Exact match
Escherichia coli
2VAL|A (2VAL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-16
2.0 Å7(1) 2VAL|A
1186NR_all_25775.2
Exact match
4IQX|B (4IQX)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*GP*GP*GP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-06
2.5 Å7(4) 3KLV|B, 3KNA|B, 3KMS|B, 4IQX|B
1187NR_all_29921.1
Exact match
Thermus thermophilus
2XSL|A (2XSL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
1.6 Å7(1) 2XSL|A
1188NR_all_32210.1
Exact match
synthetic construct
4U35|A (4U35)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*(SUR)P*CP*C-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.6 Å7(1) 4U35|A
1189NR_all_33206.1
Exact match
1WPU|C (1WPU)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*AP*GP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-30
1.5 Å7(1) 1WPU|C
1190NR_all_34301.1
Exact match
435D|A (435D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-06-14
1.4 Å7(1) 435D|A
1191NR_all_34684.1
Exact match
3NL0|B (3NL0)
 • 5'-R(P*UP*GP*GP*GP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-13
2.6 Å7(1) 3NL0|B
1192NR_all_34698.1
Exact match
2M1O|A (2M1O)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*GP*UP*GP*UP*A)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-02-13
7(1) 2M1O|A
1193NR_all_36492.1
Exact match
1WWE|B (1WWE)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*GP*CP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-03-22
7(1) 1WWE|B
1194NR_all_38362.1
Exact match
2K65|A (2K65)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*CP*UP*G)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-07-14
7(1) 2K65|A
1195NR_all_40481.1
Exact match
Escherichia coli
2V6W|A (2V6W)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*AP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
1.8 Å7(1) 2V6W|A
1196NR_all_41836.1
Exact match
1WWF|B (1WWF)
 • 5'-R(P*CP*CP*UP*CP*CP*GP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-04-05
7(1) 1WWF|B
1197NR_all_44942.1
Exact match
3AVT|T (3AVT)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*GP*CP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.6 Å7(1) 3AVT|T
1198NR_all_46211.1
Exact match
Homo sapiens
4HT9|E (4HT9)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-17
1.8 Å7(2) 4HT8|I, 4HT9|E
1199NR_all_46673.1
Exact match
Homo sapiens
2VOO|C (2VOO)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
1.8 Å7(1) 2VOO|C
1200NR_all_49342.1
Exact match
3GVN|A (3GVN)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*AP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-28
1.2 Å7(1) 3GVN|A
1201NR_all_52586.1
Exact match
synthetic construct
4A3K|P (4A3K)
 • 5'-R(*AP*CP*CP*AP*GP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
3.5 Å7(1) 4A3K|P
1202NR_all_52816.1
Exact match
4OAV|A (4OAV)
 • RNA (5'-R(P*(PO4)P*(PO4)P*AP*AP*AP*AP*(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-12
2.1 Å7(1) 4OAV|A
1203NR_all_57866.1
Exact match
3PF4|R (3PF4)
 • hexaribonucleotide (rGUCUUUA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.4 Å7(1) 3PF4|R
1204NR_all_64692.1
Exact match
2R7U|X (2R7U)
 • RNA (5'-R(*AP*A*AP*AP*GP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
3.1 Å7(1) 2R7U|X
1205NR_all_66256.1
Exact match
1M8V|O (1M8V)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-11
2.6 Å7(1) 1M8V|O
1206NR_all_66285.1
Exact match
Homo sapiens
2VOD|C (2VOD)
 • 5'-R(*AP*UP*AP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
2.1 Å7(1) 2VOD|C
1207NR_all_66396.1
Exact match
synthetic construct
2XZO|D (2XZO)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-30
2.4 Å7(1) 2XZO|D
1208NR_all_67637.1
Exact match
3S15|R (3S15)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*AP*GP*AP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.3 Å7(1) 3S15|R
1209NR_all_68190.1
Exact match
1WMQ|C (1WMQ)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*AP*GP*UP*U)-3', 5'-R(*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-15
1.6 Å7(2) 1WRQ|C, 1WMQ|C
1210NR_all_72153.1
Exact match
1L3Z|A (1L3Z)
 • 5'-R(*GP*UP*AP*UP*AP*CP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-25
2.0 Å7(1) 1L3Z|A
1211NR_all_72896.1
Exact match
synthetic construct
4U34|A (4U34)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*(SUR)P*CP*C-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.4 Å7(1) 4U34|A
1212NR_all_74796.1
Exact match
3QSU|P (3QSU)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-12
2.2 Å7(1) 3QSU|P
1213NR_all_79894.1
Exact match
1DDL|D (1DDL)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-10-30
2.7 Å7(1) 1DDL|D
1214NR_all_80892.1
Exact match
Homo sapiens
2VON|C (2VON)
 • 5'-R(*AP*UP*AP*AP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
2.1 Å7(1) 2VON|C
1215NR_all_81632.1
Exact match
2R7W|X (2R7W)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*AP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
2.6 Å7(3) 2R7R|X, 2R7X|X, 2R7W|X
1216NR_all_83028.1
Exact match
2ERR|B (2ERR)
 • UGCAUGU
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-01-10
7(1) 2ERR|B
1217NR_all_84083.1
Exact match
2LI8|B (2LI8)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*AP*GP*AP*U)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-12-07
7(1) 2LI8|B
1218NR_all_87124.1
Exact match
3HSB|X (3HSB)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*GP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-23
2.2 Å7(1) 3HSB|X
1219NR_all_88041.1
Exact match
Escherichia coli
2W89|A (2W89)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*CP*CP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-17
2.0 Å7(1) 2W89|A
1220NR_all_90077.1
Exact match
2G4B|B (2G4B)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-25
2.5 Å7(1) 2G4B|B
1221NR_all_92814.1
Exact match
4JVY|D (4JVY)
 • RNA (5'-R(P*CP*UP*AP*AP*CP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-08
2.9 Å7(1) 4JVY|D
1222NR_all_93841.1
Exact match
Escherichia coli
2WJ8|a (2WJ8)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-12-08
3.3 Å7(1) 2WJ8|a
1223NR_all_94836.1
Exact match
4U37|A (4U37)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*UP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.6 Å7(5) 434D|A, 466D|A, 4U38|A, 464D|A, 4U37|A
1224NR_all_00344.1
Exact match
2ADB|B (2ADB)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-10-04
6(1) 2ADB|B
1225NR_all_00969.1
Exact match
2KFY|B (2KFY)
 • 5'-R(*AP*GP*GP*GP*AP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-06-09
6(1) 2KFY|B
1226NR_all_01092.1
Exact match
3O8C|C (3O8C)
 • RNA (5'-R(P*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
2.0 Å6(1) 3O8C|C
1227NR_all_01174.1
Exact match
1MDG|A (1MDG)
 • 5'-R(*UP*(BGM)GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-12
1.5 Å6(1) 1MDG|A
1228NR_all_01854.1
Exact match
1G3A|A (1G3A)
 • 5'-R(*CP*(IG)P*CP*GP*(IC)P*G)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-08-01
6(1) 1G3A|A
1229NR_all_04933.1
Exact match
2R7S|X (2R7S)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
3.2 Å6(1) 2R7S|X
1230NR_all_05051.1
Exact match
1PGL|3 (1PGL)
 • 5'-R(*AP*GP*UP*CP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-18
2.8 Å6(1) 1PGL|3
1231NR_all_05369.1
Exact match
2GXB|E (2GXB)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*CP*G)-3'), 5'-R(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-01
2.3 Å6(2) 1T4X|A, 2GXB|E
1232NR_all_06260.1
Exact match
2RQC|B (2RQC)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*G)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-08-04
6(1) 2RQC|B
1233NR_all_07097.1
Exact match
synthetic construct
1UVN|B (1UVN)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-26
3.0 Å6(1) 1UVN|B
1234NR_all_08949.1
Exact match
3D2S|E (3D2S)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-02
1.7 Å6(1) 3D2S|E
1235NR_all_11807.1
Exact match
2LEB|B (2LEB)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*CP*AP*GP*U)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-11-23
6(1) 2LEB|B
1236NR_all_12187.1
Exact match
2MB0|A (2MB0)
 • RNA_(5'-R(*AP*UP*CP*AP*AP*A)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-04-09
6(1) 2MB0|A
1237NR_all_14861.1
Exact match
3JXR|A (3JXR)
 • r[CGCG(5-fluoro)CG]2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-09
1.3 Å6(2) 3JXQ|A, 3JXR|A
1238NR_all_15979.1
Exact match
2KG1|B (2KG1)
 • 5'-R(*AP*GP*GP*GP*AP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-06-09
6(1) 2KG1|B
1239NR_all_17818.1
Exact match
2KH9|B (2KH9)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-03-09
6(1) 2KH9|B
1240NR_all_23219.1
Exact match
3MDI|C (3MDI)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.1 Å6(1) 3MDI|C
1241NR_all_23370.1
Exact match
synthetic construct
4ALP|E (4ALP)
 • HEXA URIDINE
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-05
1.5 Å6(1) 4ALP|E
1242NR_all_24220.1
Exact match
3S14|R (3S14)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*AP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
2.9 Å6(1) 3S14|R
1243NR_all_25139.1
Exact match
3G9Y|C (3G9Y)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-03
1.4 Å6(1) 3G9Y|C
1244NR_all_25546.1
Exact match
synthetic construct
4QU7|U (4QU7)
 • RNA 5'-(*AP*GP*GP*GP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
2.5 Å6(1) 4QU7|U
1245NR_all_26795.1
Exact match
Escherichia coli
3T5N|C (3T5N)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*UP*CP*UP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-11
1.8 Å6(1) 3T5N|C
1246NR_all_26991.1
Exact match
2GRB|A (2GRB)
 • 5'-R(*(U33)P*GP*IP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-21
1.4 Å6(1) 2GRB|A
1247NR_all_27937.1
Exact match
3KOA|B (3KOA)
 • RNA (5'-R(P*AP*UP*GP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-07
2.4 Å6(1) 3KOA|B
1248NR_all_27964.1
Exact match
3EX7|F (3EX7)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3', 5'-R(*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-09
2.3 Å6(4) 2HYI|F, 2J0S|E, 2J0Q|E, 3EX7|F
1249NR_all_32709.1
Exact match
2KG0|B (2KG0)
 • 5'-R(*AP*GP*GP*GP*AP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-06-09
6(1) 2KG0|B
1250NR_all_33539.1
Exact match
1YTU|C (1YTU)
 • 5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-04-05
2.5 Å6(1) 1YTU|C
1251NR_all_39956.1
Exact match
3HGA|X (3HGA)
 • 5'-R(*UP*(US5)P*CP*GP*CP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
1.3 Å6(1) 3HGA|X
1252NR_all_43472.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4BBS|P (4BBS)
 • 5'-R(*AP*UP*AP*UP*CP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-14
3.6 Å6(1) 4BBS|P
1253NR_all_44650.1
Exact match
Mus musculus
2XS7|B (2XS7)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.5 Å6(1) 2XS7|B
1254NR_all_45463.1
Exact match
Bombyx mori
4D25|D (4D25)
 • 5'-R(*UP*GP*AP*CP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
1.9 Å6(2) 4D26|D, 4D25|D
1255NR_all_46796.1
Exact match
1J6S|A (1J6S)
 • 5'-R(*(BRUP*GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-05
1.4 Å6(1) 1J6S|A
1256NR_all_47379.1
Exact match
3MDG|C (3MDG)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*UP*AP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.2 Å6(1) 3MDG|C
1257NR_all_49742.1
Exact match
1J8G|A (1J8G)
 • 5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-11-23
0.6 Å6(1) 1J8G|A
1258NR_all_52336.1
Exact match
2AD9|B (2AD9)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-10-04
6(1) 2AD9|B
1259NR_all_52369.1
Exact match
4JIY|A (4JIY)
 • 5'-(CGUACG)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-04
1.9 Å6(1) 4JIY|A
1260NR_all_52544.1
Exact match
1PBM|A (1PBM)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*CP*G)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
6(1) 1PBM|A
1261NR_all_53993.1
Exact match
2KXN|A (2KXN)
 • 5'-R(*AP*AP*GP*AP*AP*C)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-03-16
6(1) 2KXN|A
1262NR_all_54826.1
Exact match
1RAU|A (1RAU)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1994-01-31
6(1) 1RAU|A
1263NR_all_55357.1
Exact match
synthetic construct
1UTD|0 (1UTD)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*UP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-15
2.1 Å6(1) 1UTD|0
1264NR_all_57356.3
Exact match
2G8I|B (2G8I)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*AP*CP*A)-3', 5'-R(P*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-04-25
1.7 Å6(10) 2G8U|B, 2G8W|B, 3TWH|B, 2G8H|B, 2G8K|B, 2G8V|B, 2R7Y|B, 3ULD|B, 2G8F|B, 2G8I|B
1265NR_all_61866.1
Exact match
2RRA|B (2RRA)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*A)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-04-27
6(1) 2RRA|B
1266NR_all_62587.1
Exact match
synthetic construct
4QU6|B (4QU6)
 • RNA 5'-(*AP*GP*GP*GP*UP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.8 Å6(1) 4QU6|B
1267NR_all_63468.1
Exact match
2R7V|X (2R7V)
 • RNA (5'-R(*G*GP*CP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-29
2.8 Å6(1) 2R7V|X
1268NR_all_67157.1
Exact match
1I9K|A (1I9K)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*C)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-05-30
6(1) 1I9K|A
1269NR_all_68237.1
Exact match
3O8R|C (3O8R)
 • RNA (5'-R(P*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
2.3 Å6(1) 3O8R|C
1270NR_all_71732.1
Exact match
2RU3|B (2RU3)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*GP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-08-13
6(1) 2RU3|B
1271NR_all_74832.1
Exact match
2ADC|B (2ADC)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-10-04
6(1) 2ADC|B
1272NR_all_77304.1
Exact match
1N38|C (1N38)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*AP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-12-25
2.8 Å6(1) 1N38|C
1273NR_all_78270.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A3F|P (4A3F)
 • TRANSCRIPT RNA 5'-R(*CP*CP*AP*GP*GP*AP)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
3.5 Å6(2) 4A3D|P, 4A3F|P
1274NR_all_82144.1
Exact match
4E78|P (4E78)
 • 5'-R(*U*AP*CP*CP*GP*(GDO))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-18
2.9 Å6(1) 4E78|P
1275NR_all_82765.1
Exact match
3PF5|R (3PF5)
 • hexaribouracil (rU6)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.7 Å6(1) 3PF5|R
1276NR_all_83414.1
Exact match
2AWE|A (2AWE)
 • 5'-R(*UP*(BGM)P*GP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-02-07
2.1 Å6(1) 2AWE|A
1277NR_all_85202.1
Exact match
377D|A (377D)
 • RNA-DNA (5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*DG)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-08-10
1.8 Å6(1) 377D|A
1278NR_all_85835.1
Exact match
1OSU|A (1OSU)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*CP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-04-04
1.4 Å6(1) 1OSU|A
1279NR_all_86287.1
Exact match
3RC8|E (3RC8)
 • RNA fragment
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-11
2.9 Å6(1) 3RC8|E
1280NR_all_88390.1
Exact match
3M7N|X (3M7N)
 • 5'-R(*C*UP*CP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-04-28
2.4 Å6(1) 3M7N|X
1281NR_all_88986.1
Exact match
1N1H|B (1N1H)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*AP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-12-25
2.8 Å6(1) 1N1H|B
1282NR_all_89229.1
Exact match
176D|A (176D)
 • DNA (5'-D(*GPN*APN*APN*CPN*TPN*CPN)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 1994-11-01
6(1) 176D|A
1283NR_all_89805.1
Exact match
3PEY|B (3PEY)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
1.4 Å6(2) 3PEW|B, 3PEY|B
1284NR_all_90661.1
Exact match
2A8V|E (2A8V)
 • 5'-R(P*CP*CP*CP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-04-26
2.4 Å6(1) 2A8V|E
1285NR_all_91582.1
Exact match
1AV6|B (1AV6)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-02-25
2.8 Å6(1) 1AV6|B
1286NR_all_92238.1
Exact match
2LEC|B (2LEC)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*GP*AP*GP*U)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-11-23
6(1) 2LEC|B
1287NR_all_92374.1
Exact match
1P79|A (1P79)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
1.1 Å6(1) 1P79|A
1288NR_all_93078.1
Exact match
3AHU|X (3AHU)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-13
2.2 Å6(1) 3AHU|X
1289NR_all_93084.1
Exact match
3M85|X (3M85)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-04-28
3.0 Å6(1) 3M85|X
1290NR_all_97458.1
Exact match
synthetic construct
1UVI|D (1UVI)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.2 Å6(1) 1UVI|D
1291NR_all_99120.1
Exact match
1WWG|B (1WWG)
 • 5'-R(P*UP*AP*UP*CP*UP*G)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-04-05
6(1) 1WWG|B
1292NR_all_99440.1
Exact match
1WWD|B (1WWD)
 • 5'-R(P*AP*AP*CP*AP*GP*U)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-03-22
6(1) 1WWD|B
1293NR_all_06068.1
Exact match
4Q5S|I (4Q5S)
 • RNA (5'-R(P*CP*UP*CP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
3.0 Å5(1) 4Q5S|I
1294NR_all_07343.1
Exact match
Homo sapiens
2L5D|B (2L5D)
 • 5'-R(*UP*GP*AP*CP*A)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-04-20
5(1) 2L5D|B
1295NR_all_10579.1
Exact match
2X1A|B (2X1A)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-02
2.1 Å5(1) 2X1A|B
1296NR_all_10634.1
New id, no parents
synthetic construct
4PEI|V (4PEI)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-27
2.0 Å5(1) 4PEI|V
1297NR_all_11008.1
Exact match
2Q66|X (2Q66)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-08-28
1.8 Å5(1) 2Q66|X
1298NR_all_11588.1
Exact match
1T2R|B (1T2R)
 • 5'-R(*CP*UP*CP*AP*C)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-06-01
5(1) 1T2R|B
1299NR_all_14651.1
Exact match
synthetic construct
1UVL|B (1UVL)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-26
2.0 Å5(1) 1UVL|B
1300NR_all_16720.1
Exact match
2X1F|B (2X1F)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-02
1.6 Å5(1) 2X1F|B
1301NR_all_22866.1
Exact match
synthetic construct
4B8T|B (4B8T)
 • 5'-R(*AP*GP*GP*GP*UP)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-11-07
5(1) 4B8T|B
1302NR_all_23587.1
Exact match
1KNZ|W (1KNZ)
 • 5'-R(*UP*GP*AP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-01-17
2.5 Å5(1) 1KNZ|W
1303NR_all_25881.1
Exact match
4GV9|F (4GV9)
 • RNA (5'-R(P*CP*GP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
2.5 Å5(1) 4GV9|F
1304NR_all_26013.1
Exact match
3S2D|R (3S2D)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*(5BU)P*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.2 Å5(1) 3S2D|R
1305NR_all_32915.1
Exact match
Homo sapiens
2VOP|B (2VOP)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
2.8 Å5(1) 2VOP|B
1306NR_all_33863.1
Exact match
3S1N|R (3S1N)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.1 Å5(1) 3S1N|R
1307NR_all_36486.1
Exact match
1UTV|0 (1UTV)
 • 5'-R(*UP*AP*GP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-15
5(2) 1UTF|0, 1UTV|0
1308NR_all_43625.1
Exact match
3T3O|B (3T3O)
 • O2'methyl-RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
2.5 Å5(1) 3T3O|B
1309NR_all_45461.1
Exact match
3KMQ|B (3KMQ)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*GP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-07
2.1 Å5(1) 3KMQ|B
1310NR_all_50668.1
Exact match
2XGJ|C (2XGJ)
 • RNA (5'-(*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-23
2.9 Å5(1) 2XGJ|C
1311NR_all_52951.1
Exact match
synthetic construct
4J7M|B (4J7M)
 • RNA (5'-R(P*UP*(U37)P*(U37)P*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.7 Å5(1) 4J7M|B
1312NR_all_56319.1
Exact match
2MKI|B (2MKI)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*UP*UP*A)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-07-23
5(1) 2MKI|B
1313NR_all_65029.1
Exact match
2C06|C (2C06)
 • 5'-R(*AP*UP*AP*CP*AP)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-02-08
5(1) 2C06|C
1314NR_all_66552.1
Exact match
3ERC|E (3ERC)
 • RNA/DNA chimera (5'-D(CP*)R(UP*UP*)D(CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-16
3.2 Å5(1) 3ERC|E
1315NR_all_69778.1
Exact match
synthetic construct
4J7L|B (4J7L)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.8 Å5(1) 4J7L|B
1316NR_all_72890.1
Exact match
3PO3|P (3PO3)
 • RNA product strand
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-02
3.3 Å5(1) 3PO3|P
1317NR_all_76121.1
Exact match
Mus musculus
2XS5|C (2XS5)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*UP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.6 Å5(1) 2XS5|C
1318NR_all_80790.1
Exact match
synthetic construct
1UVM|D (1UVM)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.0 Å5(1) 1UVM|D
1319NR_all_81282.1
Exact match
3S1M|R (3S1M)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.1 Å5(1) 3S1M|R
1320NR_all_84062.1
Exact match
2RS2|B (2RS2)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*AP*GP*U)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-12-28
5(1) 2RS2|B
1321NR_all_89891.1
Exact match
2MKK|B (2MKK)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*A)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-07-23
5(1) 2MKK|B
1322NR_all_90437.1
Exact match
4HOR|X (4HOR)
 • RNA (5'-R(*(CTP)P*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
1.9 Å5(1) 4HOR|X
1323NR_all_95179.1
Exact match
3Q2T|E (3Q2T)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-02-16
3.1 Å5(1) 3Q2T|E
1324NR_all_95647.1
Exact match
2HT1|M (2HT1)
 • 5'-R(*UP*CP*UP*CP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-14
3.5 Å5(1) 2HT1|M
1325NR_all_97016.1
Exact match
3P6Y|Q (3P6Y)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-11-03
2.9 Å5(1) 3P6Y|Q
1326NR_all_99460.2
Exact match
3S1R|R (3S1R)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*GP*G)-3'), RNA (5'-R[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.2 Å5(4) 3S1Q|R, 3S2H|R, 3RZD|R, 3S1R|R
1327NR_all_09187.1
Exact match
4I67|B (4I67)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*(RPC))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
2.3 Å4(1) 4I67|B
1328NR_all_11854.1
Exact match
4HOS|X (4HOS)
 • RNA (5'-R(*(UTP)P*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
2.0 Å4(1) 4HOS|X
1329NR_all_16816.1
Exact match
2QQP|R (2QQP)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-01-20
3.8 Å4(1) 2QQP|R
1330NR_all_21072.1
Exact match
3IE1|E (3IE1)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-04
2.9 Å4(1) 3IE1|E
1331NR_all_25169.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A3C|P (4A3C)
 • TRANSCRIPT RNA 5'-R(*AP*GP*GP*A)-3', TRA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-16
3.5 Å4(4) 4A3M|P, 4A3B|P, 4A3E|P, 4A3C|P
1332NR_all_27028.1
Exact match
4HOT|X (4HOT)
 • RNA (5'-R(*(ATP)P*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
2.5 Å4(1) 4HOT|X
1333NR_all_27854.1
Exact match
1NB7|E (1NB7)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-03-25
2.9 Å4(1) 1NB7|E
1334NR_all_52397.1
Exact match
Thermus thermophilus
3B0U|A (3B0U)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(H2U)P*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-14
2.0 Å4(1) 3B0U|A
1335NR_all_62639.1
Exact match
4GV6|C (4GV6)
 • RNA (5'-R(P*GP*CP*CP*C)-3'), RNA (5'-R(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
2.0 Å4(3) 4GV3|C, 4G9Z|E, 4GV6|C
1336NR_all_64222.1
Exact match
2L41|B (2L41)
 • RNA (5'-R(P*UP*CP*UP*U)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-11-17
4(1) 2L41|B
1337NR_all_65256.1
Exact match
Saccharolobus solfataricus
4BA2|R (4BA2)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-03
2.5 Å4(1) 4BA2|R
1338NR_all_65677.1
Exact match
2I2Y|B (2I2Y)
 • (5'-R(*CP*AP*UP*C)-3')
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-12-12
4(1) 2I2Y|B
1339NR_all_69666.1
Exact match
3S4G|C (3S4G)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-03
6.0 Å4(1) 3S4G|C
1340NR_all_80645.1
Exact match
4N48|D (4N48)
 • capped RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-22
2.7 Å4(1) 4N48|D
1341NR_all_86396.1
Exact match
2XC7|P (2XC7)
 • 5'-(AP*UP*CP*GP)-3'
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-04-28
4(1) 2XC7|P
1342NR_all_88124.1
Exact match
4OHZ|B (4OHZ)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
2.4 Å4(1) 4OHZ|B
1343NR_all_89546.1
Exact match
1CWP|D (1CWP)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*AP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-05-22
3.2 Å4(1) 1CWP|D
1344NR_all_89607.1
Exact match
4E6B|A (4E6B)
 • 5'-R(P*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.5 Å4(1) 4E6B|A
1345NR_all_95178.1
Exact match
3RZO|R (3RZO)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
3.0 Å4(1) 3RZO|R
1346NR_all_14598.1
Exact match
4II9|C (4II9)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*(A9Z))-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-03
1.7 Å3(1) 4II9|C
1347NR_all_14983.1
Exact match
1QLN|R (1QLN)
 • RNA (5- R(PPP*GP*GP*G)-3)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-04
2.4 Å3(1) 1QLN|R
1348NR_all_20144.1
Exact match
3GPQ|E (3GPQ)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-21
2.0 Å3(1) 3GPQ|E
1349NR_all_24236.1
Exact match
4DWA|D (4DWA)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-23
3.0 Å3(1) 4DWA|D
1350NR_all_30007.1
Exact match
4OAU|A (4OAU)
 • RNA (5'-R(P*A*AP*A)-2')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-12
2.6 Å3(1) 4OAU|A
1351NR_all_36988.1
Exact match
2XPJ|D (2XPJ)
 • 5'-R(*CP*CP*C)-3', 5'-R(CP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-15
3.4 Å3(2) 2FZ2|D, 2XPJ|D
1352NR_all_44118.1
Exact match
Ribgrass mosaic virus
1RMV|B (1RMV)
 • RIBGRASS MOSAIC VIRUS RNA
 • Fiber diffraction
 • Release Date: 1997-05-15
2.9 Å3(1) 1RMV|B
1353NR_all_45774.1
Exact match
1LAJ|R (1LAJ)
 • 5'-R(*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-11-27
3.4 Å3(1) 1LAJ|R
1354NR_all_46374.1
Exact match
Tobacco mosaic virus
3J06|R (3J06)
 • 5'-R(P*AP*UP*G)-3'
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-06-01
3.3 Å3(1) 3J06|R
1355NR_all_54546.1
Exact match
2XEA|R (2XEA)
 • RNA (5'-R(P*GP*AP*A)-3'), Tobacco Mosaic[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-06-30
4.6 Å3(4) 1CGM|I, 2TMV|R, 2OM3|R, 2XEA|R
1356NR_all_57256.1
Exact match
3NMA|B (3NMA)
 • 5'-R(*GP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
2.6 Å3(1) 3NMA|B
1357NR_all_57387.1
Exact match
Escherichia coli
1H2D|R (1H2D)
 • 5'-R(*UP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-04-10
2.6 Å3(2) 1H2C|R, 1H2D|R
1358NR_all_62128.1
Exact match
Escherichia coli
2VRT|G (2VRT)
 • 5'-R(*UP*UP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-22
3.5 Å3(1) 2VRT|G
1359NR_all_65908.1
Exact match
Tobacco mild green mosaic virus
1VTM|R (1VTM)
 • RNA (5'-R(P*GP*AP*A)-3')
 • Fiber diffraction
 • Release Date: 1994-07-31
3.5 Å3(1) 1VTM|R
1360NR_all_70109.1
Exact match
synthetic construct
4G0A|E (4G0A)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-22
2.1 Å3(1) 4G0A|E
1361NR_all_74352.1
Exact match
2A1R|C (2A1R)
 • 5'-R(*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-12-20
2.6 Å3(1) 2A1R|C
1362NR_all_81293.1
Exact match
3PDM|R (3PDM)
 • RNA (5'-R(P*GP*AP*A)-3')
 • Fiber diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.5 Å3(1) 3PDM|R
1363NR_all_88198.1
Exact match
1I5L|U (1I5L)
 • 5'-R(*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-08-28
2.8 Å3(1) 1I5L|U
1364NR_all_96752.1
Exact match
synthetic construct
4TU0|F (4TU0)
 • 2'-5' OLIGOADENYLATE TRIMER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
2.3 Å3(1) 4TU0|F
1365NR_all_04174.1
Exact match
synthetic construct
4A3J|P (4A3J)
 • 5'-R(*CP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
3.7 Å2(1) 4A3J|P
1366NR_all_06942.1
Exact match
4OI1|B (4OI1)
 • RNA (5'-R(*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
2.3 Å2(3) 4OI0|B, 4OHY|B, 4OI1|B
1367NR_all_16114.1
Exact match
1PVO|G (1PVO)
 • 5'-R(P*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-07-22
3.0 Å2(1) 1PVO|G
1368NR_all_28444.1
Exact match
4LQ3|R (4LQ3)
 • 5'-R(P*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
2.6 Å2(1) 4LQ3|R
1369NR_all_30740.1
Exact match
1B2M|C (1B2M)
 • 5'-R(*GP*(U34))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-03-25
2.0 Å2(1) 1B2M|C
1370NR_all_32777.1
Exact match
4G7O|I (4G7O)
 • 5'-R(*GP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-31
3.0 Å2(1) 4G7O|I
1371NR_all_37181.1
Exact match
1UVK|B (1UVK)
 • 5'-D(*GP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.5 Å2(1) 1UVK|B
1372NR_all_44376.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4A3G|P (4A3G)
 • TRANSCRIPT RNA 5'-R(*CP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
3.5 Å2(1) 4A3G|P
1373NR_all_49503.1
Exact match
4EJT|G (4EJT)
 • 5'-R(*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
3.0 Å2(1) 4EJT|G
1374NR_all_50294.1
Exact match
4JZV|C (4JZV)
 • RNA (5'-R(*(GCP)P*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-08
2.2 Å2(1) 4JZV|C
1375NR_all_64452.1
Exact match
3RTJ|D (3RTJ)
 • RNA (5'-R(*AP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-31
3.0 Å2(1) 3RTJ|D
1376NR_all_72974.1
Exact match
synthetic construct
4AFY|C (4AFY)
 • 5'-R(*GP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-09
2.0 Å2(1) 4AFY|C
1377NR_all_82121.1
Exact match
4NKU|D (4NKU)
 • 5'-R(*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
1.9 Å2(1) 4NKU|D
1378NR_all_85161.1
Exact match
3U2E|C (3U2E)
 • RNA (5'-R(P*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
2.3 Å2(1) 3U2E|C
1379NR_all_92169.1
Exact match
3ER9|D (3ER9)
 • 5'-R(UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-16
2.1 Å2(1) 3ER9|D
Copyright 2024 BGSU RNA group. Page generated in 0.0322 s