Exact match 67;

#Equivalence classRepresentativeResolutionNtsClass members
1NR_1.5_89429.1
Exact match
4FE5|1|B (4FE5)
 • xpt-pbuX guanine riboswitch aptamer doma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-27
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Rfam: RF00167
1.3 Å67(4) 4FE5|1|B, 4FEN|1|B, 4FEJ|1|B, 2XNW|1|A
2NR_1.5_37735.1
Exact match
1L2X|1|A (1L2X)
 • RNA pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-03-22
1.3 Å38(1) 1L2X|1|A
3NR_1.5_73827.2
Exact match
4NLF|1|A (4NLF)
 • 23S ribosomal RNA Sarcin Ricin Loop, SAR[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-19
1.0 Å28(14) 4NLF|1|A, 480D|1|A, 3DW4|1|A, 1MSY|1|A, 3DW6|1|A, 3DVZ|1|A, 3S7C|1|A, 4NXH|1|A, 3S8U|1|A, 1Q9A|1|A, 483D|1|A, 3DW5|1|A, 4NMG|1|A, 3DW7|1|A
4NR_1.5_08420.1
Exact match
2A43|1|A (2A43)
 • RNA Pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-27
1.3 Å26(1) 2A43|1|A
5NR_1.5_43554.2
Exact match
Leishmania
4K31|1|B+4K31|1|C (4K31)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
 • Source: Eukarya
1.4 Å22(1) 4K31|1|B+4K31|1|C
6NR_1.5_10684.1
Exact match
4LGT|1|E (4LGT)
 • stem-loop of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-20
1.3 Å20(2) 4LGT|1|E, 4LGT|1|F
7NR_1.5_16825.1
Exact match
1F27|1|A (1F27)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-12
1.3 Å19(1) 1F27|1|A
8NR_1.5_63911.1
Exact match
3SJ2|1|A+3SJ2|1|B (3SJ2)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*GP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-03
1.4 Å19(1) 3SJ2|1|A+3SJ2|1|B
9NR_1.5_78183.1
Exact match
2Y8Y|1|B (2Y8Y)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.4 Å18(1) 2Y8Y|1|B
10NR_1.5_29649.1
Exact match
3ND3|1|A (3ND3)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.4 Å16(1) 3ND3|1|A
11NR_1.5_95407.1
Exact match
3R1D|1|C+3R1D|1|D (3R1D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.5 Å16(2) 3R1D|1|C+3R1D|1|D, 3R1D|1|A+3R1D|1|B
12NR_1.5_45442.1
Exact match
397D|1|A+397D|1|B (397D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-09-11
1.3 Å15(1) 397D|1|A+397D|1|B
13NR_1.5_80680.1
Exact match
3R1D|1|E (3R1D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.5 Å15(1) 3R1D|1|E
14NR_1.5_98916.1
Exact match
3CZW|1|X (3CZW)
 • RNA (5'-R(*G*UP*GP*GP*UP*CP*UP*GP*AP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-09
1.4 Å15(1) 3CZW|1|X
15NR_1.5_51549.1
Exact match
1PJO|1|A (1PJO)
 • 5'-R(*CP*AP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-12-09
1.1 Å14(3) 1PJO|1|A, 1PJG|1|A, 1G4Q|1|A
16NR_1.5_56235.1
Exact match
4O41|1|B+4O41|1|A (4O41)
 • AMIDE LINKED RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
1.2 Å13(2) 4O41|1|B+4O41|1|A, 4O41|1|C+4O41|1|D
17NR_1.5_58198.1
Exact match
2R22|1|A+2R22|1|B (2R22)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*UP*GP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-25
1.4 Å13(3) 2R22|1|A+2R22|1|B, 2R1S|1|A+2R1S|1|B, 2R20|1|A+2R20|1|B
18NR_1.5_81896.1
Exact match
3GLP|1|C+3GLP|1|D (3GLP)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.2 Å13(3) 3GLP|1|C+3GLP|1|D, 3GLP|1|B+3GLP|1|A, 3GLP|1|E
19NR_1.5_17726.1
Exact match
2Q1R|1|A (2Q1R)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å12(1) 2Q1R|1|A
20NR_1.5_61679.1
Exact match
4MSR|1|A+4MSR|1|B (4MSR)
 • RNA 10mer duplex with six 2'-5'-linkages[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
1.2 Å12(2) 4MSR|1|A+4MSR|1|B, 4MS9|1|A
21NR_1.5_63943.1
Exact match
Escherichia coli
354D|1|A+354D|1|B (354D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-26
 • Source: Bacteria
1.5 Å12(1) 354D|1|A+354D|1|B
22NR_1.5_20366.1
Exact match
1QCU|1|C+1QCU|1|D (1QCU)
 • 5'-R(P*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*C)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.2 Å11(1) 1QCU|1|C+1QCU|1|D
23NR_1.5_23784.1
Exact match
1QCU|1|A+1QCU|1|B (1QCU)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.2 Å11(1) 1QCU|1|A+1QCU|1|B
24NR_1.5_37298.1
Exact match
2ASB|1|B (2ASB)
 • ribosomal RNA (5'- GAACUCAAUAG -3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
1.5 Å11(1) 2ASB|1|B
25NR_1.5_43749.1
Exact match
2Q1O|1|C+2Q1O|1|D (2Q1O)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*(NF2)P*AP*AP*UP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å11(2) 2Q1O|1|C+2Q1O|1|D, 2Q1O|1|A+2Q1O|1|B
26NR_1.5_76613.1
Exact match
4JRD|1|B (4JRD)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
1.0 Å11(2) 4JRD|1|B, 4JRD|1|A
27NR_1.5_24132.1
Exact match
Tobacco virtovirus 1
4OQ9|1|d (4OQ9)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-10
 • Source: Viruses
1.5 Å10(16) 4OQ9|1|d, 4OQ8|1|B+4OQ8|1|C, 4OQ9|1|P+4OQ9|1|e, 4OQ9|1|Q, 4OQ9|1|R+4OQ9|1|g, 4OQ9|1|S+4OQ9|1|h, 4OQ9|1|T+4OQ9|1|i, 4OQ9|1|U, 4OQ9|1|V, 4OQ9|1|W, 4OQ9|1|X+4OQ9|1|m, 4OQ9|1|Y+4OQ9|1|n, 4OQ9|1|Z, 4OQ9|1|a, 4OQ9|1|b, 4OQ9|1|c
28NR_1.5_25369.1
Exact match
3NJ6|1|A (3NJ6)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
1.0 Å10(1) 3NJ6|1|A
29NR_1.5_63209.1
Exact match
3R1E|1|A+3R1E|1|B (3R1E)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.0 Å10(1) 3R1E|1|A+3R1E|1|B
30NR_1.5_66387.1
Exact match
3OK4|1|Z (3OK4)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-30
1.2 Å10(15) 3OK4|1|Z, 3OK4|1|2, 3OK4|1|4, 3OK4|1|B, 3OK4|1|D, 3OK4|1|F, 3OK4|1|H, 3OK4|1|J, 3OK4|1|L, 3OK4|1|N, 3OK4|1|P, 3OK4|1|R, 3OK4|1|T, 3OK4|1|V, 3OK4|1|X
31NR_1.5_79924.1
Exact match
Tobacco virtovirus 1
4OQ9|1|s (4OQ9)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-10
 • Source: Viruses
1.5 Å10(9) 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|f, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|o, 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|r
32NR_1.5_83491.2
Exact match
synthetic construct
4RKV|1|A (4RKV)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3'), 5'-R(*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-19
 • Source: Synthetic
0.9 Å10(14) 4RKV|1|A, 4RNE|1|A, 4RNE|1|F, 1J8G|1|A, 4RJ1|1|A, 4RNE|1|B, 1J8G|1|C, 4XK0|1|C, 4RNE|1|C, 1J8G|1|D, 4RNE|1|D, 4RNE|1|E, 4RNE|1|G, 4RNE|1|H
33NR_1.5_15037.1
Exact match
3PF4|1|R (3PF4)
 • hexaribonucleotide (rGUCUUUA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.4 Å8(1) 3PF4|1|R
34NR_1.5_16983.1
Exact match
1J9H|1|C+1J9H|1|D (1J9H)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*UP*CP*GP*(CBR)P*AP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
1.4 Å8(2) 1J9H|1|C+1J9H|1|D, 1J9H|1|A+1J9H|1|B
35NR_1.5_23650.1
Exact match
259D|1|A+259D|1|B (259D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-08-26
1.5 Å8(1) 259D|1|A+259D|1|B
36NR_1.5_49451.1
Exact match
3G9Y|1|C (3G9Y)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-03
1.4 Å8(1) 3G9Y|1|C
37NR_1.5_79446.1
Exact match
2G91|1|A+2G91|1|B (2G91)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*GP*CP*(CBR)P*C-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-03
1.5 Å8(1) 2G91|1|A+2G91|1|B
38NR_1.5_80423.1
Exact match
4MDX|1|C (4MDX)
 • RNA, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
1.5 Å8(1) 4MDX|1|C
39NR_1.5_92683.1
Exact match
2G3S|1|I+2G3S|1|J (2G3S)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-01-16
1.5 Å8(5) 2G3S|1|I+2G3S|1|J, 2G3S|1|A+2G3S|1|B, 2G3S|1|C+2G3S|1|D, 2G3S|1|E+2G3S|1|F, 2G3S|1|G+2G3S|1|H
40NR_1.5_00973.1
Exact match
Mus musculus
2XS2|1|B (2XS2)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*CP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
 • Source: Eukarya
1.4 Å7(1) 2XS2|1|B
41NR_1.5_06107.1
Exact match
Homo sapiens
2VUQ|1|A+2VUQ|1|B (2VUQ)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*UP*GP*GP)-3', 5'-R(*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
 • Source: Eukarya
1.2 Å7(1) 2VUQ|1|A+2VUQ|1|B
42NR_1.5_08327.1
Exact match
435D|1|C+435D|1|D (435D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*CP*CP*C)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-06-14
1.4 Å7(2) 435D|1|C+435D|1|D, 435D|1|A+435D|1|B
43NR_1.5_19039.1
Exact match
1WPU|1|D (1WPU)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*AP*GP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-30
1.5 Å7(2) 1WPU|1|D, 1WPU|1|C
44NR_1.5_50890.1
Exact match
3JXQ|1|L+3JXQ|1|K (3JXQ)
 • r[CGCG(5-fluoro)CG]2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-09
1.5 Å7(4) 3JXQ|1|L+3JXQ|1|K, 3JXQ|1|B+3JXQ|1|A, 3JXR|1|A+3JXR|1|B, 3JXR|1|K
45NR_1.5_50990.1
Exact match
synthetic construct
4U34|1|B+4U34|1|A (4U34)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*GP*CP*UP*A)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
 • Source: Synthetic
1.4 Å7(1) 4U34|1|B+4U34|1|A
46NR_1.5_54592.1
Exact match
466D|1|C+466D|1|D (466D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*UP*CP*C)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-08-16
1.2 Å7(6) 466D|1|C+466D|1|D, 466D|1|A+466D|1|B, 464D|1|A+464D|1|B, 434D|1|A+434D|1|B, 434D|1|C+434D|1|D, 464D|1|C+464D|1|D
47NR_1.5_65010.1
Exact match
Homo sapiens
2V7R|1|A+2V7R|1|B (2V7R)
 • HUMAN TRNAGLY MICROHELIX
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
 • Source: Eukarya
1.2 Å7(1) 2V7R|1|A+2V7R|1|B
48NR_1.5_75344.1
Exact match
4QM6|1|D (4QM6)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-08
1.5 Å7(2) 4QM6|1|D, 4QM6|1|C
49NR_1.5_80567.1
Exact match
3GVN|1|A+3GVN|1|B (3GVN)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*AP*GP*G)-3', 5'-R(*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-28
1.2 Å7(1) 3GVN|1|A+3GVN|1|B
50NR_1.5_88706.1
Exact match
synthetic construct
4JAH|1|E+4JAH|1|F (4JAH)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*AP*(RUS)P*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-29
 • Source: Synthetic
1.5 Å7(3) 4JAH|1|E+4JAH|1|F, 4JAH|1|A+4JAH|1|B, 4JAH|1|C+4JAH|1|D
51NR_1.5_04871.1
Exact match
3PEY|1|B (3PEY)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
1.4 Å6(2) 3PEY|1|B, 3PEW|1|B
52NR_1.5_06254.1
Exact match
synthetic construct
3P4C|1|A (3P4C)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
 • Source: Synthetic
1.2 Å6(1) 3P4C|1|A
53NR_1.5_12080.1
Exact match
1OSU|1|A (1OSU)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*CP*GP*CP*G)-3'), 5'-R(*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-04-04
1.4 Å6(2) 1OSU|1|A, 3HGA|1|X
54NR_1.5_18746.1
Exact match
synthetic construct
4ALP|1|E (4ALP)
 • HEXA URIDINE
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-05
 • Source: Synthetic
1.5 Å6(1) 4ALP|1|E
55NR_1.5_49177.1
Exact match
synthetic construct
4XK0|1|A (4XK0)
 • RNA (5'-(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
 • Source: Synthetic
1.1 Å6(1) 4XK0|1|A
56NR_1.5_50180.1
Exact match
synthetic construct
4RJ1|1|B (4RJ1)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-12
 • Source: Synthetic
0.9 Å6(1) 4RJ1|1|B
57NR_1.5_50286.1
Exact match
1J8G|1|B (1J8G)
 • 5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3', RNA (5'-R(*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-11-23
0.6 Å6(2) 1J8G|1|B, 4RKV|1|B
58NR_1.5_09982.1
Exact match
1MDG|1|A (1MDG)
 • 5'-R(*UP*(BGM)GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-12
1.5 Å5(1) 1MDG|1|A
59NR_1.5_10469.1
Exact match
1P79|1|A (1P79)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
1.1 Å5(1) 1P79|1|A
60NR_1.5_12819.1
Exact match
Mus musculus
2XS7|1|B (2XS7)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
 • Source: Eukarya
1.5 Å5(1) 2XS7|1|B
61NR_1.5_81653.1
Exact match
1J6S|1|D (1J6S)
 • 5'-R(*(BRUP*GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-05
1.4 Å5(4) 1J6S|1|D, 1J6S|1|A, 1J6S|1|B, 1J6S|1|C
62NR_1.5_28980.1
Exact match
synthetic construct
3P4C|1|B (3P4C)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
 • Source: Synthetic
1.2 Å4(7) 3P4C|1|B, 3P4B|1|A, 3P4B|1|B, 3P4B|1|C, 3P4B|1|D, 3P4B|1|E, 3P4B|1|F
63NR_1.5_33685.1
Exact match
4E6B|1|E+4E6B|1|F (4E6B)
 • 5'-R(P*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.5 Å4(1) 4E6B|1|E+4E6B|1|F
64NR_1.5_53426.1
Exact match
4E6B|1|A+4E6B|1|B (4E6B)
 • 5'-R(P*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.5 Å4(1) 4E6B|1|A+4E6B|1|B
65NR_1.5_58299.1
Exact match
2GRB|1|H (2GRB)
 • 5'-R(*(U33)P*GP*IP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-21
1.4 Å4(8) 2GRB|1|H, 2GRB|1|A, 2GRB|1|B, 2GRB|1|C, 2GRB|1|D, 2GRB|1|E, 2GRB|1|F, 2GRB|1|G
66NR_1.5_21736.1
Exact match
Tobacco virtovirus 1
4OQ9|1|z (4OQ9)
 • RNA (5'-R(P*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-10
 • Source: Viruses
1.5 Å2(16) 4OQ9|1|z, 4OQ9|1|1, 4OQ9|1|2, 4OQ9|1|3, 4OQ9|1|4, 4OQ9|1|5, 4OQ9|1|6, 4OQ9|1|7, 4OQ9|1|8, 4OQ8|1|D, 4OQ9|1|t, 4OQ9|1|u, 4OQ9|1|v, 4OQ9|1|w, 4OQ9|1|x, 4OQ9|1|y
67NR_1.5_96486.1
Exact match
4S2X|1|B (4S2X)
 • RNA (5'-R(*(APC)*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
1.5 Å2(1) 4S2X|1|B
Copyright 2023 BGSU RNA group. Page generated in 0.0081 s