Exact match 664;

#Equivalence classRepresentativeResolutionNtsClass members
1NR_2.5_83717.31
Exact match
Escherichia coli
4YBB|1|DA (4YBB)
 • 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-18
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.1 Å2876(2) 4YBB|1|DA, 4YBB|1|CA
2NR_2.5_97519.23
Exact match
Thermus thermophilus
4Y4O|1|2A (4Y4O)
 • 23S Ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-18
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.3 Å2871(6) 4Y4O|1|2A, 4Y4O|1|1A, 4W2F|1|DA, 4W2F|1|BA, 4Y4P|1|1A, 4Y4P|1|2A
3NR_2.5_26150.2
Exact match
Haloarcula marismortui
4V9F|1|0 (4V9F)
 • 23S RRNA, 23S ribosomal RNA, 5'-R(*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
2.4 Å2706(13) 4V9F|1|0, 1S72|1|0, 1JJ2|1|0, 1YHQ|1|0, 3CC2|1|0, 1VQO|1|0, 1VQ8|1|0, 1VQP|1|0, 1VQK|1|0, 1VQN|1|0, 1VQ9|1|0, 1VQ7|1|0, 1FFK|1|0
4NR_2.5_36683.2
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|1+6AZ3|1|7 (6AZ3)
 • rRNA alpha, rRNA 5.8S
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.5 Å1595(1) 6AZ3|1|1+6AZ3|1|7
5NR_2.5_56726.30
Exact match
Escherichia coli
4YBB|1|AA (4YBB)
 • 16S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-18
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.1 Å1523(2) 4YBB|1|AA, 4YBB|1|BA
6NR_2.5_65795.27
Exact match
Thermus thermophilus
4Y4O|1|1a (4Y4O)
 • 16S Ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-18
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.3 Å1497(6) 4Y4O|1|1a, 4Y4O|1|2a, 4Y4P|1|1a, 4W2F|1|AA, 4W2F|1|CA, 4Y4P|1|2a
7NR_2.5_60178.1
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|2 (6AZ3)
 • rRNA beta
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
2.5 Å1041(1) 6AZ3|1|2
8NR_2.5_57460.1
Exact match
Didymium iridis
4P95|1|A (4P95)
 • RNA (192-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-28
2.5 Å191(1) 4P95|1|A
9NR_2.5_01258.2
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|4 (6AZ3)
 • rRNA delta
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
2.5 Å182(1) 6AZ3|1|4
10NR_2.5_22273.1
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|3 (6AZ3)
 • rRNA gamma
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
2.5 Å176(1) 6AZ3|1|3
11NR_2.5_29848.1
Exact match
3DIL|1|A (3DIL)
 • RNA (174-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-16
1.9 Å173(4) 3DIL|1|A, 3DIO|1|X, 3DJ2|1|A, 3DJ0|1|A
12NR_2.5_47162.1
Exact match
Bacillus subtilis
3PDR|1|X (3PDR)
 • M-box Riboswitch RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-02-23
 • Standardized name: M-box riboswitch (ykoK leader)
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00380
1.9 Å161(2) 3PDR|1|X, 3PDR|1|A
13NR_2.5_39627.1
Exact match
synthetic construct
2R8S|1|R (2R8S)
 • P4-P6 RNA RIBOZYME DOMAIN, P4-P6 DELC209[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-12-04
2.0 Å158(5) 2R8S|1|R, 1HR2|1|B, 1HR2|1|A, 1GID|1|B, 1GID|1|A
14NR_2.5_08692.2
Exact match
2NZ4|1|Q (2NZ4)
 • GlmS ribozyme, substrate strand RNA 13-m[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-01-16
2.5 Å140(4) 2NZ4|1|Q, 2NZ4|1|R, 2NZ4|1|P, 2NZ4|1|S
15NR_2.5_25303.2
Exact match
Haloarcula marismortui
4V9F|1|9 (4V9F)
 • 5S RRNA, 5S ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00001
2.4 Å122(13) 4V9F|1|9, 1S72|1|9, 1JJ2|1|9, 1YHQ|1|9, 3CC2|1|9, 1VQ8|1|9, 1VQO|1|9, 1VQK|1|9, 1VQ9|1|9, 1VQP|1|9, 1VQ7|1|9, 1VQN|1|9, 1FFK|1|9
16NR_2.5_35133.2
Exact match
2Z75|1|B (2Z75)
 • glmS ribozyme RNA, glmS ribozyme amino R[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-04
 • Standardized name: glmS ribozyme
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00234
1.7 Å122(6) 2Z75|1|B, 2GCV|1|B, 2Z74|1|B, 2H0X|1|B, 2H0W|1|B, 2GCS|1|B
17NR_2.5_42622.23
Exact match
Thermus thermophilus
4Y4O|1|1B (4Y4O)
 • 5S Ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-18
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.3 Å120(6) 4Y4O|1|1B, 4Y4O|1|2B, 4W2F|1|BB, 4Y4P|1|1B, 4W2F|1|DB, 4Y4P|1|2B
18NR_2.5_10157.31
Exact match
Escherichia coli
4YBB|1|DB (4YBB)
 • 5S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-18
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.1 Å118(2) 4YBB|1|DB, 4YBB|1|CB
19NR_2.5_69984.2
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|8 (6AZ3)
 • rRNA 5S
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.5 Å118(1) 6AZ3|1|8
20NR_2.5_27096.1
Exact match
Bacillus subtilis
4WFL|1|A (4WFL)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-15
 • Standardized name: LSRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01854
2.5 Å105(1) 4WFL|1|A
21NR_2.5_00143.1
Exact match
Lactococcus lactis
4Y1J|1|A (4Y1J)
 • yybP-ykoY riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-08
2.2 Å100(2) 4Y1J|1|A, 4Y1J|1|B
22NR_2.5_08831.2
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
2V3C|1|N (2V3C)
 • 7S.S SRP RNA, 7S RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-04
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00169
2.5 Å97(3) 2V3C|1|N, 2V3C|1|M, 1LNG|1|B
23NR_2.5_33394.2
Exact match
5B2T|1|A (5B2T)
 • RNA (97-MER), Guide RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-23
2.2 Å97(5) 5B2T|1|A, 5B2R|1|A, 5B2S|1|A, 4OO8|1|B, 4OO8|1|E
24NR_2.5_41222.1
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|5 (6AZ3)
 • rRNA epsilon
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
2.5 Å97(1) 6AZ3|1|5
25NR_2.5_31222.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
5FJC|1|A (5FJC)
 • SAM-I RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-25
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
1.7 Å96(5) 5FJC|1|A, 5FK4|1|A, 5FK3|1|A, 5FK6|1|A, 5FK1|1|A
26NR_2.5_82809.4
Exact match
3GX5|1|A (3GX5)
 • RNA (94-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-12
2.4 Å94(1) 3GX5|1|A
27NR_2.5_60079.1
Exact match
Campylobacter jejuni
5X2G|1|B (5X2G)
 • sgRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-03-29
2.4 Å93(2) 5X2G|1|B, 5X2H|1|B
28NR_2.5_90160.4
Exact match
synthetic construct
5B2P|1|B (5B2P)
 • Guide RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-02
1.7 Å93(3) 5B2P|1|B, 5B2O|1|B, 5B2Q|1|B
29NR_2.5_12260.3
Exact match
3MXH|1|R (3MXH)
 • c-di-GMP riboswitch, RNA (91-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
2.3 Å91(2) 3MXH|1|R, 4YB1|1|R
30NR_2.5_75326.1
Exact match
1M5K|1|B (1M5K)
 • RNA HAIRPIN RIBOZYME, RNA INHIBITOR SUBS[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-08-02
2.4 Å91(6) 1M5K|1|B, 1M5K|1|E, 1M5O|1|B, 1M5O|1|E, 1M5V|1|B, 1M5V|1|E
31NR_2.5_78797.2
Exact match
4LVW|1|A (4LVW)
 • Tetrahydrofolate riboswitch, THF riboswi[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-19
1.8 Å89(8) 4LVW|1|A, 4LVX|1|A, 4LVY|1|A, 4LW0|1|A, 4LVV|1|A, 4LVZ|1|A, 3SD3|1|A, 3SD1|1|A
32NR_2.5_63789.1
Exact match
Methanopyrus kandleri
3ADD|1|C (3ADD)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-28
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01852
2.4 Å88(2) 3ADD|1|C, 3ADD|1|D
33NR_2.5_57598.2
Exact match
Mus musculus
3RG5|1|B (3RG5)
 • tRNA(Sec)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-08
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01852
2.0 Å86(2) 3RG5|1|B, 3RG5|1|A
34NR_2.5_59099.1
Exact match
synthetic construct
5AOX|1|C (5AOX)
 • ALU JO CONSENSUS RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-11
2.0 Å86(2) 5AOX|1|C, 5AOX|1|F
35NR_2.5_04754.1
Exact match
Dickeya dadantii
5U3G|1|B (5U3G)
 • ykkC riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-02-01
 • Standardized name: Guanidine-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00442
2.3 Å84(1) 5U3G|1|B
36NR_2.5_02656.1
Exact match
Turnip yellow mosaic virus
4P5J|1|A (4P5J)
 • Turnip yellow mosaic virus mRNA for the [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-04
 • Standardized name: tRNA-like 3' UTR element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00233
2.0 Å83(1) 4P5J|1|A
37NR_2.5_31480.1
Exact match
Geobacter
4YAZ|1|R (4YAZ)
 • RNA (84-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-15
 • Standardized name: Cyclic di-GMP-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01051
2.0 Å83(4) 4YAZ|1|R, 4YAZ|1|A, 4YB0|1|R, 4YB0|1|A
38NR_2.5_46072.1
Exact match
4KZD|1|R (4KZD)
 • RNA (84-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
2.2 Å83(2) 4KZD|1|R, 4KZE|1|R
39NR_2.5_11709.1
Exact match
Escherichia coli
3ZGZ|1|B (3ZGZ)
 • TRNA-LEU UAA ISOACCEPTOR, TRNALEU5 UAA I[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-30
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.4 Å82(12) 3ZGZ|1|B, 4AQ7|1|B, 3ZGZ|1|E, 4AS1|1|B, 4ARI|1|B, 4AQ7|1|E, 4CQN|1|B, 3ZJT|1|B, 3ZJU|1|B, 4ARC|1|B, 4CQN|1|E, 3ZJV|1|B
40NR_2.5_92081.5
Exact match
synthetic construct
5FQ5|1|A (5FQ5)
 • SGRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-23
2.1 Å82(4) 5FQ5|1|A, 4UN4|1|A, 4UN5|1|A, 5FW1|1|A
41NR_2.5_13919.1
Exact match
3AM1|1|B (3AM1)
 • ASL-truncated tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
2.4 Å81(1) 3AM1|1|B
42NR_2.5_09775.1
Exact match
Agrobacterium tumefaciens
5AH5|1|D (5AH5)
 • TRNA-LEU TAA ISOACCEPTOR
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-17
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.1 Å80(2) 5AH5|1|D, 5AH5|1|C
43NR_2.5_73731.1
Exact match
Thermus thermophilus
3U4M|1|B (3U4M)
 • RNA (80-MER), fragment of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.0 Å80(5) 3U4M|1|B, 4QVI|1|B, 3UMY|1|B, 4QG3|1|B, 3U56|1|B
44NR_2.5_42241.1
Exact match
2GDI|1|X (2GDI)
 • TPP riboswitch, thi-box riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-04
2.1 Å78(3) 2GDI|1|X, 2GDI|1|Y, 2HOJ|1|A
45NR_2.5_72172.1
Exact match
Homo sapiens
5CCB|1|N (5CCB)
 • tRNA3Lys
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.0 Å78(2) 5CCB|1|N, 5CCX|1|N
46NR_2.5_27756.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
3D2V|1|A (3D2V)
 • TPP-specific riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
 • Standardized name: TPP riboswitch (THI element)
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00059
2.0 Å77(6) 3D2V|1|A, 3D2X|1|A, 3D2V|1|B, 3D2G|1|A, 3D2X|1|B, 3D2G|1|B
47NR_2.5_65284.1
Exact match
2ZUE|1|B (2ZUE)
 • tRNA-Arg
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
2.0 Å77(2) 2ZUE|1|B, 2ZUF|1|B
48NR_2.5_27306.1
Exact match
Lactobacillus rhamnosus
4JF2|1|A (4JF2)
 • PreQ1-II Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-17
2.3 Å76(1) 4JF2|1|A
49NR_2.5_55964.1
Exact match
Lactobacillus rhamnosus
5D5L|1|A (5D5L)
 • PreQ1-II riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-08-10
2.5 Å76(4) 5D5L|1|A, 5D5L|1|D, 5D5L|1|B, 5D5L|1|C
50NR_2.5_03715.1
Exact match
1QU2|1|T (1QU2)
 • ISOLEUCYL-TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-08-31
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.2 Å75(2) 1QU2|1|T, 1FFY|1|T
51NR_2.5_29085.1
Exact match
1N78|1|C (1N78)
 • TRNA(GLU), tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-25
2.1 Å75(12) 1N78|1|C, 1N78|1|D, 2DXI|1|C, 1N77|1|C, 2DXI|1|D, 1N77|1|D, 2CV1|1|D, 2CV1|1|C, 2CV0|1|C, 2CV0|1|D, 1G59|1|B, 1G59|1|D
52NR_2.5_09431.1
Exact match
4PR6|1|B (4PR6)
 • HDV RIBOZYME SELF-CLEAVED
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-29
2.3 Å74(1) 4PR6|1|B
53NR_2.5_19951.19
Exact match
4YCO|1|D (4YCO)
 • tRNA(Phe), A/P-site tRNA, mRNA, A-site a[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-22
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.1 Å74(13) 4YCO|1|D, 4YCO|1|F, 4YCO|1|E, 3FOZ|1|C, 3FOZ|1|D, 4Y4P|1|1y, 4Y4P|1|2y, 4W2F|1|AW, 4Y4P|1|1w, 4W2F|1|AY, 4Y4P|1|2w, 4W2F|1|CW, 4W2F|1|CY
54NR_2.5_31819.2
Exact match
1QTQ|1|B (1QTQ)
 • RNA (74-MER), RNA (TRNA GLN II ), Glutam[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-05-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.3 Å74(4) 1QTQ|1|B, 4JXX|1|B, 1ZJW|1|B, 1GTR|1|B
55NR_2.5_39569.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4YYE|1|C (4YYE)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
2.3 Å74(2) 4YYE|1|C, 4YYE|1|D
56NR_2.5_70420.1
Exact match
1J1U|1|B (1J1U)
 • tRNA(Tyr)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
2.0 Å74(1) 1J1U|1|B
57NR_2.5_83386.1
Exact match
Escherichia coli
1U0B|1|A (1U0B)
 • Cysteinyl-tRNA synthetase
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.3 Å74(1) 1U0B|1|A
58NR_2.5_35542.40
Exact match
Escherichia coli
4Y4P|1|1x (4Y4P)
 • E-site tRNA, mRNA, P-site tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-18
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.5 Å72(4) 4Y4P|1|1x, 4W2F|1|AX, 4W2F|1|CX, 4Y4P|1|2x
59NR_2.5_73165.2
Exact match
4PRF|1|B (4PRF)
 • HDV RIBOZYME SELF-CLEAVED, RNA (HEPATITI[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-29
2.4 Å72(7) 4PRF|1|B, 1VC0|1|B, 1SJ3|1|R, 2OIH|1|B, 1CX0|1|B, 1VC7|1|B, 1DRZ|1|B
60NR_2.5_28348.1
Exact match
synthetic construct
4JXZ|1|B (4JXZ)
 • RNA (71-MER), RNA (72-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
2.4 Å71(2) 4JXZ|1|B, 4JYZ|1|B
61NR_2.5_59689.3
Exact match
Vibrio vulnificus
4XNR|1|X (4XNR)
 • Vibrio vulnificus Adenine Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-06
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.2 Å71(2) 4XNR|1|X, 4TZX|1|X
62NR_2.5_63265.1
Exact match
Bacillus subtilis
3LA5|1|A (3LA5)
 • Adenosine RIboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
1.7 Å71(1) 3LA5|1|A
63NR_2.5_69516.1
Exact match
Vibrio vulnificus
1Y26|1|X (1Y26)
 • Vibrio vulnificus A-riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-28
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.1 Å71(1) 1Y26|1|X
64NR_2.5_73445.1
Exact match
Vibrio vulnificus
4LX6|1|A (4LX6)
 • Mutated adenine riboswitch aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.2 Å71(2) 4LX6|1|A, 4LX5|1|A
65NR_2.5_74174.1
Exact match
unidentified
5KPY|1|A (5KPY)
 • 5-hydroxytryptophan RNA aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-11
2.0 Å71(1) 5KPY|1|A
66NR_2.5_91296.1
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|6 (6AZ3)
 • rRNA zeta
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
2.5 Å71(1) 6AZ3|1|6
67NR_2.5_42502.1
Exact match
Escherichia coli
5HR7|1|D (5HR7)
 • tRNA Glu
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.4 Å70(2) 5HR7|1|D, 5HR7|1|C
68NR_2.5_93427.1
Exact match
Methanosarcina mazei
5UD5|1|C (5UD5)
 • RNA (70-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-10-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
2.4 Å70(2) 5UD5|1|C, 5UD5|1|D
69NR_2.5_92167.1
Exact match
synthetic construct
5OB3|1|A (5OB3)
 • RNA aptamer (69-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-10-04
2.0 Å69(1) 5OB3|1|A
70NR_2.5_03710.1
Exact match
Escherichia coli
1C0A|1|B (1C0A)
 • ASPARTYL TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.4 Å68(1) 1C0A|1|B
71NR_2.5_33278.1
Exact match
Homo sapiens
5LYS|1|B (5LYS)
 • 7SK RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-25
 • Standardized name: 7SK RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00100
2.3 Å68(6) 5LYS|1|B, 5LYV|1|B, 5LYS|1|A, 5LYU|1|B, 5LYU|1|A, 5LYV|1|A
72NR_2.5_40252.1
Exact match
2QUS|1|A (2QUS)
 • Hammerhead ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-15
2.4 Å68(2) 2QUS|1|A, 2QUS|1|B
73NR_2.5_70496.1
Exact match
Bacillus subtilis
1Y27|1|X (1Y27)
 • Bacillus subtilis xpt
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-28
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.4 Å68(1) 1Y27|1|X
74NR_2.5_72021.1
Exact match
Murray Valley encephalitis virus
4PQV|1|A (4PQV)
 • XRN1-resistant flaviviral RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-30
 • Standardized name: Flavivirus 3' UTR stem loop IV
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF01415
2.5 Å68(1) 4PQV|1|A
75NR_2.5_76114.1
Exact match
3RKF|1|C (3RKF)
 • Guanine riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
2.5 Å67(4) 3RKF|1|C, 3RKF|1|B, 3RKF|1|A, 3RKF|1|D
76NR_2.5_89429.3
Exact match
4FEN|1|B (4FEN)
 • xpt-pbuX mRNA, 65-MER, Guanine riboswitc[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-27
1.4 Å67(27) 4FEN|1|B, 4FEO|1|B, 4FEL|1|B, 4FEP|1|B, 4FEJ|1|B, 4FE5|1|B, 2XNZ|1|A, 2XNW|1|A, 3GOT|1|A, 2G9C|1|A, 3GAO|1|A, 3GER|1|A, 2EES|1|A, 3GOG|1|A, 3DS7|1|A, 2EET|1|A, 3FO4|1|A, 2EEV|1|A, 3DS7|1|B, 3FO6|1|A, 3G4M|1|A, 3GES|1|A, 2B57|1|A, 2EEW|1|A, 2EEU|1|A, 2XO1|1|A, 1U8D|1|A
77NR_2.5_21705.1
Exact match
3SKI|1|A (3SKI)
 • RNA (68-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
2.3 Å66(4) 3SKI|1|A, 3SKI|1|B, 3SLQ|1|A, 3SLQ|1|B
78NR_2.5_30439.1
Exact match
3EGZ|1|B (3EGZ)
 • Tetracycline aptamer and artificial ribo[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-28
2.2 Å65(1) 3EGZ|1|B
79NR_2.5_56345.1
Exact match
Vibrio vulnificus
5SWD|1|B (5SWD)
 • Vibrio vulnificus strain 93U204 chromoso[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-11-23
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.5 Å65(4) 5SWD|1|B, 5E54|1|B, 5E54|1|A, 5SWD|1|A
80NR_2.5_60469.1
Exact match
4N0T|1|B (4N0T)
 • U6 snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
1.7 Å65(3) 4N0T|1|B, 5TF6|1|B, 5TF6|1|D
81NR_2.5_48352.1
Exact match
Schaalia odontolytica
4XWF|1|A (4XWF)
 • pfl RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-09
 • Standardized name: ZMP/ZTP riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01750
1.8 Å64(2) 4XWF|1|A, 4XW7|1|A
82NR_2.5_55424.1
Exact match
Homo sapiens
3NKB|1|B (3NKB)
 • The hepatitis delta virus ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-01
1.9 Å64(1) 3NKB|1|B
83NR_2.5_83181.1
Exact match
2DLC|1|Y (2DLC)
 • T-RNA (76-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-12
2.4 Å64(1) 2DLC|1|Y
84NR_2.5_82534.1
Exact match
1F7U|1|B (1F7U)
 • TRNA(ARG)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-27
2.2 Å63(1) 1F7U|1|B
85NR_2.5_06843.2
Exact match
Saccharomyces
1EVV|1|A (1EVV)
 • PHENYLALANINE TRANSFER RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.0 Å62(1) 1EVV|1|A
86NR_2.5_30153.3
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5AXM|1|P (5AXM)
 • TRANSFER RNA (PHE), TRNAPHE, RNA (75-MER[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-08-03
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.2 Å62(3) 5AXM|1|P, 4TNA|1|A, 1EHZ|1|A
87NR_2.5_46720.2
Exact match
Synechococcus elongatus
5DDP|1|A (5DDP)
 • RNA (61-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-23
 • Standardized name: glnA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01739
2.3 Å61(2) 5DDP|1|A, 5DDP|1|B
88NR_2.5_99751.1
Exact match
2HVY|1|E (2HVY)
 • H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-12
2.3 Å61(1) 2HVY|1|E
89NR_2.5_34126.1
Exact match
3HAX|1|E (3HAX)
 • H/ACA RNA, 5'-R(*AP*UP*AP*AP*UP*UP*(FHU)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
2.1 Å60(1) 3HAX|1|E
90NR_2.5_70313.2
Exact match
Escherichia coli
5H9F|1|L (5H9F)
 • crRNA (61-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-17
2.5 Å60(1) 5H9F|1|L
91NR_2.5_76909.1
Exact match
3RW6|1|H (3RW6)
 • constitutive transport element(CTE)of Ma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
2.3 Å60(2) 3RW6|1|H, 3RW6|1|F
92NR_2.5_48748.1
Exact match
metagenome
5T5A|1|A (5T5A)
 • DNA/RNA (71-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-03-08
2.0 Å59(1) 5T5A|1|A
93NR_2.5_52315.1
Exact match
4M4O|1|B (4M4O)
 • RNA (59-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
2.0 Å59(1) 4M4O|1|B
94NR_2.5_39651.1
Exact match
3HJW|1|D (3HJW)
 • RNA (58-MER), 5'-R(*GP*AP*GP*CP*GP*(FHU)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
2.4 Å58(4) 3HJW|1|D, 3LWV|1|D, 3LWR|1|D, 3LWP|1|D
95NR_2.5_36634.1
Exact match
2QUW|1|B (2QUW)
 • Hammerhead ribozyme, cleaved fragment
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-15
2.2 Å57(2) 2QUW|1|B, 2QUW|1|D
96NR_2.5_26582.1
Exact match
4K27|1|U (4K27)
 • Myotonic Dystrophy Type 2 RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-27
2.4 Å55(1) 4K27|1|U
97NR_2.5_55702.1
Exact match
1C9S|1|W (1C9S)
 • SINGLE STRANDED RNA (55-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-09-15
1.9 Å55(1) 1C9S|1|W
98NR_2.5_24202.1
Exact match
Homo sapiens
4PKD|1|V (4PKD)
 • U1 snRNA stem-loops 1 and 2 (55-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-31
2.5 Å54(1) 4PKD|1|V
99NR_2.5_79951.1
Exact match
4OJI|1|A (4OJI)
 • RNA (52-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-23
2.3 Å53(1) 4OJI|1|A
100NR_2.5_58167.1
Exact match
3E5C|1|A (3E5C)
 • SMK box (SAM-III) Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-07
2.3 Å52(1) 3E5C|1|A
101NR_2.5_82984.1
Exact match
Thermotoga petrophila
4ENC|1|A (4ENC)
 • Fluoride riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-09
 • Standardized name: Fluoride riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01734
2.3 Å51(2) 4ENC|1|A, 4ENB|1|A
102NR_2.5_83027.1
Exact match
Ralstonia solanacearum
3NPQ|1|A (3NPQ)
 • S-ADENOSYLHOMOCYSTEINE RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-06
2.2 Å51(3) 3NPQ|1|A, 3NPQ|1|C, 3NPQ|1|B
103NR_2.5_81496.1
Exact match
metagenome
5Y85|1|D (5Y85)
 • DNA/RNA (50-MER), RNA (5'-R(P*AP*CP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-11-22
2.0 Å49(4) 5Y85|1|D, 5Y85|1|B, 5Y87|1|D, 5Y87|1|B
104NR_2.5_09706.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
2VPL|1|B (2VPL)
 • FRAGMENT OF MRNA FOR L1-OPERON CONTAININ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-23
2.3 Å48(2) 2VPL|1|B, 2VPL|1|D
105NR_2.5_27023.1
Exact match
synthetic construct
3LQX|1|B (3LQX)
 • 4.5 S RNA DOMAIN IV, 4.5S RNA DOMAIN IV,[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-03-02
1.9 Å48(14) 3LQX|1|B, 1HQ1|1|B, 2PXE|1|B, 2PXD|1|B, 2PXT|1|B, 2PXB|1|B, 2PXF|1|B, 2PXP|1|B, 2PXL|1|B, 2PXV|1|B, 2PXU|1|B, 2PXK|1|B, 2PXQ|1|B, 1DUL|1|B
106NR_2.5_48149.1
Exact match
synthetic construct
4RMO|1|B (4RMO)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-30
2.2 Å44(8) 4RMO|1|B, 4RMO|1|D, 4RMO|1|H, 4RMO|1|F, 4RMO|1|J, 4RMO|1|L, 4RMO|1|N, 4RMO|1|P
107NR_2.5_62528.1
Exact match
synthetic construct
5EEU|1|W (5EEU)
 • (GAGUU)10GAG 53-NUCLEOTIDE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-04
2.0 Å44(11) 5EEU|1|W, 5EEV|1|W, 5EEX|1|W, 5EEW|1|W, 5EEY|1|W, 5EEZ|1|W, 5EF0|1|W, 1GTF|1|W, 5EF1|1|W, 5EF2|1|W, 5EF3|1|W
108NR_2.5_84424.1
Exact match
1GTN|1|W (1GTN)
 • (GAGCC)11G 56-NUCLEOTIDE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-05
2.5 Å44(1) 1GTN|1|W
109NR_2.5_40386.1
Exact match
Lachnospiraceae bacterium NK4A179
5WLH|1|B (5WLH)
 • pre-crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-09-13
1.8 Å43(1) 5WLH|1|B
110NR_2.5_57996.1
Exact match
2OEU|1|A (2OEU)
 • Ribozyme, 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*(OMC)P*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-20
2.0 Å42(3) 2OEU|1|A, 3ZD3|1|A, 2GOZ|1|A
111NR_2.5_85536.1
Exact match
Lachnospiraceae bacterium
5W1H|1|B (5W1H)
 • mature crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-09-13
2.0 Å42(3) 5W1H|1|B, 5W1I|1|B, 5W1I|1|D
112NR_2.5_88517.2
Exact match
4JNG|1|L (4JNG)
 • RNA (42-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
2.1 Å42(1) 4JNG|1|L
113NR_2.5_95110.1
Exact match
1RPU|1|C+1RPU|1|D (1RPU)
 • 5'-R(P*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-13
2.5 Å42(1) 1RPU|1|C+1RPU|1|D
114NR_2.5_24181.2
Exact match
synthetic construct
5NFV|1|B (5NFV)
 • pre-crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-14
2.5 Å41(1) 5NFV|1|B
115NR_2.5_01073.1
Exact match
Thermobifida fusca
5NWQ|1|A (5NWQ)
 • Guanidine III riboswitch, RNA (41-MER), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-10-18
 • Standardized name: Guanidine-III riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01763
1.9 Å40(12) 5NWQ|1|A, 5NY8|1|A, 5NZD|1|A, 5NZD|1|B, 5NWQ|1|B, 5O62|1|A, 5NZ3|1|A, 5O69|1|A, 5NY8|1|B, 5NZ3|1|B, 5O62|1|B, 5O69|1|B
116NR_2.5_74407.1
Exact match
Acidaminococcus sp. BV3L6
5XH7|1|B (5XH7)
 • crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-14
2.0 Å40(2) 5XH7|1|B, 5XH6|1|B
117NR_2.5_77140.1
Exact match
synthetic construct
5XUZ|1|B (5XUZ)
 • crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-08-09
2.4 Å40(5) 5XUZ|1|B, 5XUZ|1|F, 5XUT|1|B, 5XUS|1|B, 5XUU|1|B
118NR_2.5_41959.1
Exact match
3P22|1|A (3P22)
 • Core ENE hairpin from KSHV PAN RNA, olig[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
2.5 Å39(4) 3P22|1|A, 3P22|1|E, 3P22|1|C, 3P22|1|G
119NR_2.5_37735.1
Exact match
1L2X|1|A (1L2X)
 • RNA pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-03-22
1.3 Å38(2) 1L2X|1|A, 437D|1|A
120NR_2.5_78506.1
Exact match
2ZY6|1|A (2ZY6)
 • phenylalanyl transfer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-30
1.8 Å38(1) 2ZY6|1|A
121NR_2.5_40597.1
Exact match
2HW8|1|B (2HW8)
 • 36-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-12-19
2.1 Å36(1) 2HW8|1|B
122NR_2.5_45693.1
Exact match
3VJR|1|B (3VJR)
 • tRNA CCA-acceptor
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-12
2.4 Å36(2) 3VJR|1|B, 3VJR|1|D
123NR_2.5_21174.1
Exact match
synthetic construct
5BJO|1|E (5BJO)
 • RNA (36-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-09-27
2.4 Å35(2) 5BJO|1|E, 5BJO|1|Y
124NR_2.5_52610.1
Exact match
synthetic construct
4PCJ|1|A (4PCJ)
 • RNA (35-MER), trCUG-3('5)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-29
1.9 Å35(2) 4PCJ|1|A, 4FNJ|1|A
125NR_2.5_88496.1
Exact match
1ET4|1|A (1ET4)
 • RNA APTAMER, 35-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-13
2.3 Å35(5) 1ET4|1|A, 1ET4|1|C, 1ET4|1|B, 1ET4|1|D, 1ET4|1|E
126NR_2.5_38781.1
Exact match
3R9W|1|B (3R9W)
 • RNA301
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.1 Å34(1) 3R9W|1|B
127NR_2.5_62367.1
Exact match
Escherichia coli
1MJI|1|D (1MJI)
 • 5S rRNA fragment
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-01-21
2.5 Å34(2) 1MJI|1|D, 1MJI|1|C
128NR_2.5_65533.1
Exact match
3OVB|1|C (3OVB)
 • RNA (34-MER), RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
2.0 Å34(3) 3OVB|1|C, 3OVA|1|C, 3OVB|1|D
129NR_2.5_91105.1
Exact match
4OOG|1|D (4OOG)
 • 34-mer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-16
2.5 Å34(1) 4OOG|1|D
130NR_2.5_46564.1
Exact match
Bacillus thuringiensis
4ATO|1|G (4ATO)
 • TOXI
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-26
 • Standardized name: ToxI antitoxin
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02519
2.2 Å33(1) 4ATO|1|G
131NR_2.5_66108.1
Exact match
2DRA|1|B (2DRA)
 • tRNA (33-MER), tRNA (34-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-14
2.5 Å33(4) 2DRA|1|B, 2ZH6|1|B, 2DR8|1|B, 2ZH3|1|B
132NR_2.5_68262.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
3X1L|1|I (3X1L)
 • RNA (32-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-13
2.1 Å32(1) 3X1L|1|I
133NR_2.5_79481.1
Exact match
synthetic construct
4RBQ|1|A (4RBQ)
 • U-Helix RNA from Trypanosome editing, RN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-11
1.1 Å32(2) 4RBQ|1|A, 5DA6|1|A
134NR_2.5_51503.1
Exact match
Homo sapiens
4X4T|1|G (4X4T)
 • G70A tRNA minihelix ending in CCACCA, RN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
2.5 Å31(3) 4X4T|1|G, 4X4T|1|B, 4X4T|1|D
135NR_2.5_93701.1
Exact match
synthetic construct
5V3F|1|A (5V3F)
 • RNA (31-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-05-24
1.7 Å31(2) 5V3F|1|A, 5V3F|1|B
136NR_2.5_94729.2
Exact match
4NLF|1|A (4NLF)
 • 31-mer SRD RNA analog, 29-mer sarcin/ric[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-19
1.0 Å31(20) 4NLF|1|A, 5D99|1|A, 1Q9A|1|A, 4NMG|1|A, 3DW4|1|A, 3DW6|1|A, 4Y27|1|A, 3DVZ|1|A, 4NXH|1|A, 5NQI|1|A, 3S7C|1|A, 3DW5|1|A, 3DW7|1|A, 483D|1|A, 3S8U|1|A, 1MSY|1|A, 480D|1|A, 1JBR|1|D, 1JBS|1|D, 1JBS|1|C
137NR_2.5_95363.3
Exact match
3K1V|1|A (3K1V)
 • PreQ1 riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
2.2 Å30(2) 3K1V|1|A, 3FU4|1|A
138NR_2.5_02086.1
Exact match
3B5S|1|B+3B5S|1|C+3B5S|1|A (3B5S)
 • 29-mer Loop A and Loop B Ribozyme strand[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-08-12
2.3 Å29(3) 3B5S|1|B+3B5S|1|C+3B5S|1|A, 3B5A|1|B+3B5A|1|C+3B5A|1|A, 3BBI|1|B+3BBI|1|C+3BBI|1|A
139NR_2.5_03525.1
Exact match
Escherichia coli
2BH2|1|D (2BH2)
 • 23S RIBOSOMAL RNA 1932-1968
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-30
2.2 Å29(2) 2BH2|1|D, 2BH2|1|C
140NR_2.5_55924.2
Exact match
1OOA|1|C (1OOA)
 • RNA aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-07-22
2.5 Å29(2) 1OOA|1|C, 1OOA|1|D
141NR_2.5_95171.1
Exact match
3B31|1|A (3B31)
 • RNA (29-MER), RNA (5'-R(P*UP*AP*AP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-12-25
2.4 Å29(1) 3B31|1|A
142NR_2.5_21041.1
Exact match
Homo sapiens
5MWI|1|A (5MWI)
 • RNA G(CUG)8C duplex
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-03-08
1.5 Å28(1) 5MWI|1|A
143NR_2.5_52425.1
Exact match
2EZ6|1|D (2EZ6)
 • 28-MER, RNA12
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-02-07
2.1 Å28(6) 2EZ6|1|D, 2EZ6|1|C, 4M30|1|D, 4M30|1|C, 2NUF|1|D, 2NUF|1|C
144NR_2.5_68428.1
Exact match
1D4R|1|B+1D4R|1|A (1D4R)
 • 29-MER OF MODIFIED SRP RNA HELIX 6
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
2.0 Å28(2) 1D4R|1|B+1D4R|1|A, 1D4R|1|C
145NR_2.5_86202.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5M0I|1|F (5M0I)
 • ASH1-E3 element, RNA (28-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-18
2.4 Å28(1) 5M0I|1|F
146NR_2.5_90603.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5M0I|1|E (5M0I)
 • ASH1-E3 element, RNA (28-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-18
2.4 Å28(1) 5M0I|1|E
147NR_2.5_57955.2
Exact match
1Q96|1|A (1Q96)
 • Sarcin/Ricin 28S rRNA, SARCIN/RICIN LOOP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-25
1.8 Å27(7) 1Q96|1|A, 1Q96|1|B, 1Q96|1|C, 1Q93|1|C, 1Q93|1|A, 1Q93|1|B, 430D|1|A
148NR_2.5_08420.1
Exact match
2A43|1|A (2A43)
 • RNA Pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-27
1.3 Å26(1) 2A43|1|A
149NR_2.5_26264.1
Exact match
1JID|1|B (1JID)
 • HELIX 6 OF HUMAN SRP RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-19
1.8 Å26(1) 1JID|1|B
150NR_2.5_26321.2
Exact match
4QOZ|1|A (4QOZ)
 • histone mRNA stem-loop
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-23
2.3 Å26(2) 4QOZ|1|A, 4QOZ|1|D
151NR_2.5_26836.2
Exact match
Haloarcula marismortui
4BW0|1|A (4BW0)
 • HMKT-7
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
2.3 Å26(1) 4BW0|1|A
152NR_2.5_60167.4
Exact match
3C3Z|1|A+3C3Z|1|B (3C3Z)
 • HIV-1 DIS(MAL) genomic RNA, 5'-R(*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
1.5 Å26(12) 3C3Z|1|A+3C3Z|1|B, 2OIY|1|A+2OIY|1|B, 462D|1|B+462D|1|A, 1NLC|1|B+1NLC|1|A, 3C44|1|A+3C44|1|B, 3C7R|1|A+3C7R|1|B, 3C5D|1|A+3C5D|1|B, 1Y99|1|A+1Y99|1|B, 3DVV|1|A+3DVV|1|B, 2OIJ|1|A+2OIJ|1|B, 3FAR|1|A+3FAR|1|B, 2QEK|1|A+2QEK|1|B
153NR_2.5_02858.1
Exact match
2QUX|1|F (2QUX)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-12-18
2.4 Å25(6) 2QUX|1|F, 2QUX|1|I, 2QUX|1|C, 2QUX|1|R, 2QUX|1|O, 2QUX|1|L
154NR_2.5_81333.1
Exact match
synthetic construct
3WBM|1|X+3WBM|1|Y (3WBM)
 • RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.0 Å25(1) 3WBM|1|X+3WBM|1|Y
155NR_2.5_86436.1
Exact match
2PN4|1|A+2PN4|1|B (2PN4)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP*UP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-01
2.3 Å24(2) 2PN4|1|A+2PN4|1|B, 2PN4|1|C+2PN4|1|D
156NR_2.5_89332.1
Exact match
Homo sapiens
1A9N|1|Q (1A9N)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*UP*GP*GP*UP*AP*UP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-09-23
2.4 Å24(2) 1A9N|1|Q, 1A9N|1|R
157NR_2.5_93599.1
Exact match
Homo sapiens
5UDZ|1|W (5UDZ)
 • let-7f-1 pre-element
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-03-22
2.0 Å24(2) 5UDZ|1|W, 5UDZ|1|V
158NR_2.5_21945.1
Exact match
3TS2|1|U (3TS2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*UP*CP*UP*AP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-16
2.0 Å23(1) 3TS2|1|U
159NR_2.5_32675.1
Exact match
3TS2|1|V (3TS2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*UP*CP*UP*AP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-16
2.0 Å23(1) 3TS2|1|V
160NR_2.5_36231.1
Exact match
2ANN|1|B (2ANN)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*CP*GP*GP*AP*UP*CP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-24
2.3 Å23(2) 2ANN|1|B, 2ANR|1|B
161NR_2.5_42932.1
Exact match
synthetic construct
4P43|1|B+4P43|1|A (4P43)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*UP*CP*GP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-04
2.0 Å23(1) 4P43|1|B+4P43|1|A
162NR_2.5_68957.1
Exact match
2PJP|1|B (2PJP)
 • SECIS RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
2.3 Å23(1) 2PJP|1|B
163NR_2.5_78706.1
Exact match
1ZCI|1|A+1ZCI|1|B (1ZCI)
 • 5'-R(*CP*UP*UP*GP*CP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-31
1.7 Å23(12) 1ZCI|1|A+1ZCI|1|B, 1ZCI|1|C+1ZCI|1|D, 2FD0|1|A+2FD0|1|B, 2FCZ|1|A+2FCZ|1|B, 2FCZ|1|C+2FCZ|1|D, 2FCY|1|A+2FCY|1|B, 1Y3S|1|A+1Y3S|1|B, 2FCX|1|A+2FCX|1|B, 1YXP|1|A+1YXP|1|B, 1XPE|1|A+1XPE|1|B, 1XPF|1|A+1XPF|1|B, 1XP7|1|A+1XP7|1|B
164NR_2.5_04852.2
Exact match
2UWM|1|D (2UWM)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*UP*GP*CP*CP*GP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-08
2.3 Å22(5) 2UWM|1|D, 2UWM|1|C, 1WSU|1|E, 1WSU|1|F, 1WSU|1|G
165NR_2.5_09579.1
Exact match
Saccharomyces
5C5W|1|A (5C5W)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*UP*GP*AP*GP*UP*UP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-14
1.3 Å22(1) 5C5W|1|A
166NR_2.5_31561.1
Exact match
synthetic construct
4P3T|1|A+4P3T|1|B (4P3T)
 • 5'-D(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*CP*CP*GP*(5BU[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-04
1.6 Å22(1) 4P3T|1|A+4P3T|1|B
167NR_2.5_35088.1
Exact match
3LOA|1|B+3LOA|1|A (3LOA)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*(5BU)P*GP*GP*UP*GP*AP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-04
2.3 Å22(1) 3LOA|1|B+3LOA|1|A
168NR_2.5_38099.1
Exact match
3BNR|1|C+3BNR|1|D (3BNR)
 • A site of human mitochondrial ribosome, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.1 Å22(6) 3BNR|1|C+3BNR|1|D, 3BNR|1|A+3BNR|1|B, 3BNS|1|C+3BNS|1|D, 3BNS|1|A+3BNS|1|B, 3BNQ|1|C+3BNQ|1|D, 3BNQ|1|A+3BNQ|1|B
169NR_2.5_52761.1
Exact match
3TD0|1|B+3TD0|1|A (3TD0)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-07
1.6 Å22(1) 3TD0|1|B+3TD0|1|A
170NR_2.5_53856.1
Exact match
synthetic construct
5JBG|1|X (5JBG)
 • RNA (5'-R(*GPPP*GP*AP*GP*CP*GP*UP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-06-01
2.0 Å22(1) 5JBG|1|X
171NR_2.5_54657.1
Exact match
2FQN|1|A+2FQN|1|B (2FQN)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*CP*UP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-02-14
2.3 Å22(1) 2FQN|1|A+2FQN|1|B
172NR_2.5_77275.1
Exact match
Leishmania
4K31|1|B+4K31|1|C (4K31)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*CP*GP*UP*CP*GP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
1.4 Å22(1) 4K31|1|B+4K31|1|C
173NR_2.5_86272.1
Exact match
3MEI|1|A+3MEI|1|B (3MEI)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*GP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-26
2.0 Å22(1) 3MEI|1|A+3MEI|1|B
174NR_2.5_90832.1
Exact match
3BOY|1|D (3BOY)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*AP*GP*UP*UP*UP*UP*UP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-15
1.7 Å22(2) 3BOY|1|D, 2GZT|1|D
175NR_2.5_09192.1
Exact match
synthetic construct
5ID6|1|G (5ID6)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*UP*UP*UP*CP*UP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-27
2.4 Å21(1) 5ID6|1|G
176NR_2.5_17495.1
Exact match
3SSF|1|A (3SSF)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-02-08
1.6 Å21(1) 3SSF|1|A
177NR_2.5_21191.1
Exact match
3BNT|1|A (3BNT)
 • A site of human mitochondrial ribosome
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.3 Å21(1) 3BNT|1|A
178NR_2.5_22775.2
Exact match
1URN|1|Q (1URN)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*UP*CP*CP*AP*UP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-03-08
1.9 Å21(2) 1URN|1|Q, 1URN|1|R
179NR_2.5_30433.1
Exact match
Homo sapiens
5EW4|1|B+5EW4|1|A (5EW4)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*CP*CP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-24
1.5 Å21(2) 5EW4|1|B+5EW4|1|A, 5EW7|1|B+5EW7|1|A
180NR_2.5_36712.2
Exact match
2AB4|1|B (2AB4)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*AP*CP*GP*GP*UP*(FHU)P*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-12-13
2.4 Å21(2) 2AB4|1|B, 1K8W|1|B
181NR_2.5_41922.1
Exact match
4KTG|1|B (4KTG)
 • 5'-R(P*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-21
1.9 Å21(2) 4KTG|1|B, 4KTG|1|E
182NR_2.5_45159.1
Exact match
4J50|1|A+4J50|1|B (4J50)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-20
1.7 Å21(3) 4J50|1|A+4J50|1|B, 3SYW|1|A+3SYW|1|B, 4YN6|1|A+4YN6|1|B
183NR_2.5_46403.1
Exact match
3BNN|1|C+3BNN|1|D (3BNN)
 • A site of human ribosome, A site of huma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.0 Å21(4) 3BNN|1|C+3BNN|1|D, 3BNN|1|A+3BNN|1|B, 3BNO|1|A+3BNO|1|B, 3BNO|1|C+3BNO|1|D
184NR_2.5_52295.1
Exact match
Escherichia coli
2ET8|1|A+2ET8|1|B (2ET8)
 • EUBACTERIAL A-SITE, 5'-R(*CP*GP*CP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-12-13
2.5 Å21(2) 2ET8|1|A+2ET8|1|B, 1O9M|1|A+1O9M|1|B
185NR_2.5_58991.1
Exact match
Mus musculus
5F5H|1|D (5F5H)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*AP*CP*AP*CP*CP*GP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-06
2.2 Å21(1) 5F5H|1|D
186NR_2.5_72697.1
Exact match
1T0E|1|A+1T0E|1|C (1T0E)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-06-15
1.7 Å21(1) 1T0E|1|A+1T0E|1|C
187NR_2.5_89230.1
Exact match
Mus musculus
5F5H|1|C (5F5H)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*AP*CP*AP*CP*CP*GP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-06
2.2 Å21(1) 5F5H|1|C
188NR_2.5_93859.1
Exact match
4J39|1|B (4J39)
 • 5'-R(P*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-05
1.7 Å21(2) 4J39|1|B, 4J5V|1|B
189NR_2.5_94226.1
Exact match
2ZKO|1|C+2ZKO|1|D (2ZKO)
 • RNA (5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.7 Å21(1) 2ZKO|1|C+2ZKO|1|D
190NR_2.5_97151.2
Exact match
2PWT|1|A+2PWT|1|B (2PWT)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*CP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-18
1.8 Å21(13) 2PWT|1|A+2PWT|1|B, 3TD1|1|B+3TD1|1|A, 4K32|1|A+4K32|1|B, 4P3S|1|B+4P3S|1|A, 2ET5|1|A+2ET5|1|B, 4WCP|1|A+4WCP|1|B+4WCP|1|C, 1MWL|1|A+1MWL|1|B, 2ET4|1|A+2ET4|1|B, 2ESJ|1|A+2ESJ|1|B, 4WCQ|1|A+4WCQ|1|B, 3WRU|1|A+3WRU|1|B, 4F8U|1|A+4F8U|1|B, 1J7T|1|A+1J7T|1|B
191NR_2.5_99953.1
Exact match
1FEU|1|C+1FEU|1|B (1FEU)
 • 21 NT FRAGMENT OF 5S RRNA, 19 NT FRAGMEN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-25
2.3 Å21(2) 1FEU|1|C+1FEU|1|B, 1FEU|1|F+1FEU|1|E
192NR_2.5_01598.1
Exact match
1R9F|1|B (1R9F)
 • 5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*GP*AP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-27
1.9 Å20(1) 1R9F|1|B
193NR_2.5_24235.1
Exact match
4LGT|1|E (4LGT)
 • stem-loop of 23S rRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-20
1.3 Å20(2) 4LGT|1|E, 4LGT|1|F
194NR_2.5_25361.2
Exact match
4E48|1|A+4E48|1|B (4E48)
 • 5'-R(P*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
2.5 Å20(3) 4E48|1|A+4E48|1|B, 4JNX|1|B+4JNX|1|G, 4E48|1|D
195NR_2.5_25585.2
Exact match
synthetic construct
4Z4D|1|B+4Z4D|1|D (4Z4D)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*CP*AP*CP*AP*UP*UP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
1.6 Å20(7) 4Z4D|1|B+4Z4D|1|D, 4Z4E|1|B+4Z4E|1|D, 4W5O|1|B+4W5O|1|D, 4Z4C|1|B+4Z4C|1|D, 4Z4H|1|B+4Z4H|1|D, 4W5T|1|B+4W5T|1|D, 4W5R|1|B+4W5R|1|D
196NR_2.5_40086.1
Exact match
4JGN|1|E (4JGN)
 • 5'-R(P*UP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
1.9 Å20(2) 4JGN|1|E, 4JK0|1|B
197NR_2.5_42973.1
Exact match
1R9F|1|C (1R9F)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*AP*AP*GP*UP*AP*UP*UP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-27
1.9 Å20(1) 1R9F|1|C
198NR_2.5_53294.1
Exact match
1EC6|1|D (1EC6)
 • 20-MER RNA HAIRPIN
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-21
2.4 Å20(1) 1EC6|1|D
199NR_2.5_67852.1
Exact match
1URN|1|P (1URN)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*UP*CP*CP*AP*UP*UP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-03-08
1.9 Å20(1) 1URN|1|P
200NR_2.5_78931.1
Exact match
4KNQ|1|B (4KNQ)
 • 5'-R(P*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*CP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
1.8 Å20(1) 4KNQ|1|B
201NR_2.5_83775.1
Exact match
Hepacivirus C
3TZR|1|A+3TZR|1|B (3TZR)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP*UP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-21
2.2 Å20(1) 3TZR|1|A+3TZR|1|B
202NR_2.5_94113.1
Exact match
1EC6|1|C (1EC6)
 • 20-MER RNA HAIRPIN
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-21
2.4 Å20(1) 1EC6|1|C
203NR_2.5_98374.1
Exact match
2I82|1|F (2I82)
 • 5'-R(*GP*AP*GP*GP*GP*GP*AP*UP*UP*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-21
2.1 Å20(4) 2I82|1|F, 2I82|1|E, 2I82|1|G, 2I82|1|H
204NR_2.5_14136.1
Exact match
1DFU|1|M+1DFU|1|N (1DFU)
 • 5S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
1.8 Å19(1) 1DFU|1|M+1DFU|1|N
205NR_2.5_16825.1
Exact match
1F27|1|A (1F27)
 • RNA (5'-R(*AP*CP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-12
1.3 Å19(1) 1F27|1|A
206NR_2.5_30317.1
Exact match
synthetic construct
4RWN|1|B+4RWN|1|C (4RWN)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*UP*UP*UP*UP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-20
2.0 Å19(4) 4RWN|1|B+4RWN|1|C, 4S3N|1|B+4S3N|1|C, 4RWP|1|B+4RWP|1|C, 4RWO|1|B+4RWO|1|C
207NR_2.5_33669.1
Exact match
4PY5|1|B (4PY5)
 • 5'-R(*GP*AP*GP*UP*GP*CP*GP*AP*CP*AP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-30
2.1 Å19(1) 4PY5|1|B
208NR_2.5_51076.1
Exact match
1QC0|1|C+1QC0|1|D (1QC0)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*CP*CP*GP*UP*UP*GP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.6 Å19(1) 1QC0|1|C+1QC0|1|D
209NR_2.5_55642.1
Exact match
4KQ0|1|B+4KQ0|1|E (4KQ0)
 • 5'-R(P*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
2.1 Å19(1) 4KQ0|1|B+4KQ0|1|E
210NR_2.5_62516.1
Exact match
3SJ2|1|A+3SJ2|1|B (3SJ2)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*GP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-03
1.4 Å19(1) 3SJ2|1|A+3SJ2|1|B
211NR_2.5_67355.1
Exact match
Haloarcula marismortui
4CS1|1|A (4CS1)
 • 5'-(*GP*GP*CP*GP*AP*AP*GP*AP*AP*CP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-19
2.0 Å19(2) 4CS1|1|A, 4C40|1|A
212NR_2.5_70790.1
Exact match
4E5C|1|A+4E5C|1|B (4E5C)
 • 5'-R(P*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.7 Å19(1) 4E5C|1|A+4E5C|1|B
213NR_2.5_86744.1
Exact match
3SZX|1|A+3SZX|1|B (3SZX)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*GP*GP*GP*CP*CP*UP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-04-25
2.2 Å19(1) 3SZX|1|A+3SZX|1|B
214NR_2.5_86832.1
Exact match
Haloarcula marismortui
5FJ0|1|C (5FJ0)
 • HMKT-7
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-09-28
2.2 Å19(2) 5FJ0|1|C, 5FJ0|1|A+5FJ0|1|B
215NR_2.5_87252.1
Exact match
2Y8W|1|B (2Y8W)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.8 Å19(1) 2Y8W|1|B
216NR_2.5_98705.2
Exact match
2P7E|1|D+2P7E|1|C+2P7E|1|P (2P7E)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*UP*GP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-22
2.1 Å19(11) 2P7E|1|D+2P7E|1|C+2P7E|1|P, 1ZFT|1|D+1ZFT|1|C+1ZFT|1|A+1ZFT|1|B, 2P7F|1|D+2P7F|1|C+2P7F|1|A+2P7F|1|B, 1ZFV|1|D+1ZFV|1|C+1ZFV|1|A+1ZFV|1|B, 2OUE|1|D+2OUE|1|C+2OUE|1|A+2OUE|1|B, 2P7D|1|D+2P7D|1|C+2P7D|1|P, 2D2L|1|D+2D2L|1|C+2D2L|1|A+2D2L|1|B, 2FGP|1|D+2FGP|1|C+2FGP|1|A+2FGP|1|B, 1X9C|1|D+1X9C|1|C+1X9C|1|A+1X9C|1|B, 1ZFX|1|D+1ZFX|1|C+1ZFX|1|A+1ZFX|1|B, 2BCZ|1|D+2BCZ|1|C+2BCZ|1|A+2BCZ|1|B
217NR_2.5_99291.1
Exact match
2QKB|1|C (2QKB)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*UP*GP*CP*GP*AP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-13
2.4 Å19(1) 2QKB|1|C
218NR_2.5_00536.1
Exact match
4GHL|1|E (4GHL)
 • short palindromic RNA AGACAGCAUAUGCUGUCU
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-28
2.0 Å18(2) 4GHL|1|E, 4GHL|1|F
219NR_2.5_01810.1
Exact match
3KS8|1|E+3KS8|1|F (3KS8)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*AP*GP*GP*AP*GP*GP*GP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-12
2.4 Å18(1) 3KS8|1|E+3KS8|1|F
220NR_2.5_06402.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4AL5|1|B (4AL5)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*AP*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-06-13
2.0 Å18(2) 4AL5|1|B, 4AL7|1|B
221NR_2.5_13250.1
Exact match
4QIK|1|C+4QIK|1|D (4QIK)
 • 5'-R(*AP*C*AP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*CP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-16
1.9 Å18(1) 4QIK|1|C+4QIK|1|D
222NR_2.5_24738.1
Exact match
2Y9H|1|H (2Y9H)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
2.5 Å18(2) 2Y9H|1|H, 2Y9H|1|D
223NR_2.5_25125.1
Exact match
3GM7|1|G+3GM7|1|H (3GM7)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.6 Å18(2) 3GM7|1|G+3GM7|1|H, 1ZEV|1|A+1ZEV|1|B
224NR_2.5_27182.1
Exact match
4M59|1|D (4M59)
 • psaJ RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-30
2.5 Å18(1) 4M59|1|D
225NR_2.5_38877.1
Exact match
1KFO|1|A (1KFO)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*UP*GP*CP*CP*UP*GP*CP*GP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-12-07
1.6 Å18(1) 1KFO|1|A
226NR_2.5_43992.1
Exact match
synthetic construct
5AWH|1|C (5AWH)
 • RNA (5'-D(P*UP*UP*AP*CP*AP*AP*CP*CP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-06
2.0 Å18(2) 5AWH|1|C, 5AWH|1|E
227NR_2.5_46586.1
Exact match
2Y9H|1|J (2Y9H)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
2.5 Å18(2) 2Y9H|1|J, 2Y9H|1|L
228NR_2.5_51674.1
Exact match
3BT7|1|D (3BT7)
 • RNA (5'-D(P*GP*CP*UP*GP*UP*GP*(5MU)P*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-29
2.4 Å18(2) 3BT7|1|D, 3BT7|1|C
229NR_2.5_52453.2
Exact match
3OL9|1|B+3OL9|1|F+3OL9|1|C+3OL9|1|G+ 3OL9|1|D+3OL9|1|H (3OL9)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-22
2.3 Å18(6) 3OL9|1|B+3OL9|1|F+3OL9|1|C+3OL9|1|G+ 3OL9|1|D+3OL9|1|H, 3OL9|1|J+3OL9|1|N+3OL9|1|K+3OL9|1|O+ 3OL9|1|L+3OL9|1|P, 3OLB|1|J+3OLB|1|N+3OLB|1|K+3OLB|1|O+ 3OLB|1|L+3OLB|1|P, 3OLB|1|B+3OLB|1|F+3OLB|1|C+3OLB|1|G+ 3OLB|1|D+3OLB|1|H, 3OL6|1|B+3OL6|1|F+3OL6|1|C+3OL6|1|G+ 3OL6|1|D+3OL6|1|H, 3OL6|1|J+3OL6|1|N+3OL6|1|K+3OL6|1|O+ 3OL6|1|L+3OL6|1|P
230NR_2.5_53005.1
Exact match
synthetic construct
5NXT|1|U (5NXT)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*UP*CP*UP*CP*UP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-11-29
1.4 Å18(1) 5NXT|1|U
231NR_2.5_54156.1
Exact match
Homo sapiens
5EME|1|A (5EME)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-13
1.2 Å18(1) 5EME|1|A
232NR_2.5_72322.1
Exact match
2Y9H|1|F (2Y9H)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
2.5 Å18(2) 2Y9H|1|F, 2Y9H|1|B
233NR_2.5_78183.1
Exact match
2Y8Y|1|B (2Y8Y)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
1.4 Å18(1) 2Y8Y|1|B
234NR_2.5_09443.2
Exact match
4K4S|1|B+4K4S|1|F+4K4S|1|C+4K4S|1|G+ 4K4S|1|D+4K4S|1|H (4K4S)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.4 Å17(1) 4K4S|1|B+4K4S|1|F+4K4S|1|C+4K4S|1|G+ 4K4S|1|D+4K4S|1|H
235NR_2.5_10920.1
Exact match
Homo sapiens
4ZLD|1|B (4ZLD)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*UP*UP*CP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-08-19
1.6 Å17(1) 4ZLD|1|B
236NR_2.5_15533.1
Exact match
2Y9H|1|N (2Y9H)
 • 5'-R(*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-18
2.5 Å17(2) 2Y9H|1|N, 2Y9H|1|P
237NR_2.5_26846.1
Exact match
1JBR|1|C+1JBR|1|F (1JBR)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*CP*AP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
2.2 Å17(1) 1JBR|1|C+1JBR|1|F
238NR_2.5_31263.1
Exact match
4ILL|1|R (4ILL)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*UP*AP*AP*UP*CP*UP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-20
2.5 Å17(2) 4ILL|1|R, 4ILL|1|C
239NR_2.5_41718.1
Exact match
4KYY|1|A+4KYY|1|B (4KYY)
 • RNA 17-mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-12
2.4 Å17(1) 4KYY|1|A+4KYY|1|B
240NR_2.5_43901.1
Exact match
1R3E|1|D+1R3E|1|E (1R3E)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*UP*GP*UP*UP*CP*GP*AP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
2.1 Å17(1) 1R3E|1|D+1R3E|1|E
241NR_2.5_73746.1
Exact match
2OE5|1|B+2OE5|1|A (2OE5)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
1.5 Å17(1) 2OE5|1|B+2OE5|1|A
242NR_2.5_75945.1
Exact match
2OE8|1|B+2OE8|1|A (2OE8)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
1.8 Å17(2) 2OE8|1|B+2OE8|1|A, 2OE6|1|B+2OE6|1|A
243NR_2.5_81896.1
Exact match
3GLP|1|B+3GLP|1|A (3GLP)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-26
1.2 Å17(3) 3GLP|1|B+3GLP|1|A, 3GLP|1|C+3GLP|1|D, 3GLP|1|E
244NR_2.5_91124.2
Exact match
Gloeobacter violaceus
5NEP|1|A (5NEP)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*GP*GP*AP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-05-31
1.6 Å17(6) 5NEP|1|A, 5NEX|1|A, 5NEO|1|A, 5NEQ|1|A, 5NEF|1|A, 5NOM|1|A
245NR_2.5_06970.1
Exact match
4GG4|1|H (4GG4)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*GP*AP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-03
2.5 Å16(1) 4GG4|1|H
246NR_2.5_12687.1
Exact match
synthetic construct
4RBZ|1|A (4RBZ)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*(A2M)P*(ADS)P*UP*UP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-16
1.2 Å16(1) 4RBZ|1|A
247NR_2.5_22464.1
Exact match
1R3E|1|C (1R3E)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*UP*GP*UP*(FHU)P*CP*GP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
2.1 Å16(1) 1R3E|1|C
248NR_2.5_27657.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
5VJ9|1|C (5VJ9)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*GP*AP*CP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-28
1.6 Å16(8) 5VJ9|1|C, 5VJ9|1|D, 5VJ9|1|B, 5VJ9|1|A, 5VJB|1|D, 5VJB|1|A, 5VJB|1|C, 5VJB|1|B
249NR_2.5_29649.1
Exact match
3ND3|1|A (3ND3)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.4 Å16(1) 3ND3|1|A
250NR_2.5_32676.1
Exact match
2F8K|1|B (2F8K)
 • 5'-R(*UP*AP*AP*UP*CP*UP*UP*UP*GP*AP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å16(1) 2F8K|1|B
251NR_2.5_33763.1
Exact match
3D0M|1|X (3D0M)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*GP*UP*CP*UP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-09
2.0 Å16(1) 3D0M|1|X
252NR_2.5_35629.1
Exact match
2O5I|1|Y (2O5I)
 • 5'-R(P*GP*AP*GP*UP*CP*UP*GP*CP*GP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-07-03
2.5 Å16(2) 2O5I|1|Y, 2O5I|1|H
253NR_2.5_43274.1
Exact match
Senecavirus A
4P97|1|A+4P97|1|B (4P97)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*UP*CP*UP*AP*CP*CP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-04
1.9 Å16(2) 4P97|1|A+4P97|1|B, 4P97|1|C+4P97|1|D
254NR_2.5_43598.1
Exact match
synthetic construct
5KVJ|1|A+5KVJ|1|B (5KVJ)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*AP*UP*CP*CP*UP*CP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-08-03
2.3 Å16(1) 5KVJ|1|A+5KVJ|1|B
255NR_2.5_47141.1
Exact match
synthetic construct
4RC0|1|A (4RC0)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*(A2M)P*(2S[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-16
1.1 Å16(1) 4RC0|1|A
256NR_2.5_51266.2
Exact match
Escherichia virus MS2
2C4Q|1|R (2C4Q)
 • 5'-R(*AP*CP*AP*UP*GP*AP*GP*GP*AP*UP *5BU[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-07
2.4 Å16(4) 2C4Q|1|R, 2C4Q|1|S, 2BU1|1|R, 2BU1|1|S
257NR_2.5_58318.1
Exact match
406D|1|A+406D|1|E (406D)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*CP*CP*GP*GP*AP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-02-05
1.8 Å16(1) 406D|1|A+406D|1|E
258NR_2.5_63925.1
Exact match
Influenza A virus
5M3H|1|V+5M3H|1|R (5M3H)
 • RNA 5'-pAGUAGUAACAAGAGGG, RNA (5'-R(*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-21
2.5 Å16(1) 5M3H|1|V+5M3H|1|R
259NR_2.5_68126.1
Exact match
420D|1|A+420D|1|B (420D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*GP*UP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
1.9 Å16(1) 420D|1|A+420D|1|B
260NR_2.5_81203.2
Exact match
4K4Z|1|N+4K4Z|1|O+4K4Z|1|P (4K4Z)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*UP*CP*UP*CP*CP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.2 Å16(8) 4K4Z|1|N+4K4Z|1|O+4K4Z|1|P, 4K4Z|1|B+4K4Z|1|C+4K4Z|1|D, 4K4X|1|J+4K4X|1|K+4K4X|1|L, 4K4Z|1|J+4K4Z|1|K+4K4Z|1|L, 4K4X|1|B+4K4X|1|C+4K4X|1|D, 4K4Z|1|F+4K4Z|1|G+4K4Z|1|H, 4K4X|1|F+4K4X|1|G+4K4X|1|H, 4K4X|1|N+4K4X|1|O+4K4X|1|P
261NR_2.5_82939.1
Exact match
3ND4|1|A (3ND4)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*UP*CP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.5 Å16(1) 3ND4|1|A
262NR_2.5_83745.1
Exact match
5T3K|1|A+5T3K|1|B (5T3K)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*GP*UP*GP*(MTU)P*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-07-05
2.1 Å16(4) 5T3K|1|A+5T3K|1|B, 5T3K|1|C+5T3K|1|D, 1T0D|1|C+1T0D|1|D, 1T0D|1|A+1T0D|1|B
263NR_2.5_89129.1
Exact match
1Z7F|1|B+1Z7F|1|C (1Z7F)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*CP*UP*UP*AP*AP*AP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-18
2.1 Å16(1) 1Z7F|1|B+1Z7F|1|C
264NR_2.5_07779.1
Exact match
1NUV|1|A+1NUV|1|B (1NUV)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*GP*CP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-19
1.8 Å15(4) 1NUV|1|A+1NUV|1|B, 1NUV|1|G+1NUV|1|H, 1NUJ|1|A+1NUJ|1|B, 1NUJ|1|G+1NUJ|1|H
265NR_2.5_10487.1
Exact match
4NFQ|1|A (4NFQ)
 • RNA 5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*(A5M)P*UP*UP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-02
1.7 Å15(7) 4NFQ|1|A, 4NFQ|1|B+4NFQ|1|C, 4NFO|1|A, 4NFP|1|B+4NFP|1|C, 4NFP|1|A, 4NFO|1|B+4NFO|1|C, 1YZD|1|C
266NR_2.5_19387.1
Exact match
synthetic construct
5W0O|1|C+5W0O|1|D (5W0O)
 • double-stranded RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-28
2.5 Å15(1) 5W0O|1|C+5W0O|1|D
267NR_2.5_29253.1
Exact match
synthetic construct
6BGB|1|A+6BGB|1|B (6BGB)
 • (5'-R(*GP*CP*AP*GP*(A7C)P*CP*UP*UP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-12-06
1.7 Å15(2) 6BGB|1|A+6BGB|1|B, 6BGB|1|C
268NR_2.5_38795.1
Exact match
1YZD|1|A+1YZD|1|B (1YZD)
 • RNA 5'-R(*GP*CP*AP*GP*AP*(A5M)P*UP*UP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-18
2.4 Å15(1) 1YZD|1|A+1YZD|1|B
269NR_2.5_43988.1
Exact match
Homo sapiens
5EMF|1|A (5EMF)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*UP*GP*CP*UP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-13
1.1 Å15(1) 5EMF|1|A
270NR_2.5_45442.1
Exact match
397D|1|A+397D|1|B (397D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-09-11
1.3 Å15(1) 397D|1|A+397D|1|B
271NR_2.5_51779.4
Exact match
1Z7F|1|A (1Z7F)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*A)-D(P*(A5M))[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-18
2.1 Å15(4) 1Z7F|1|A, 1YRM|1|C, 1YRM|1|A+1YRM|1|B, 405D|1|A+405D|1|B
272NR_2.5_53157.1
Exact match
1CSL|1|B+1CSL|1|A (1CSL)
 • 5'-R(*UP*CP*UP*GP*AP*CP*GP*GP*UP*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-14
1.6 Å15(1) 1CSL|1|B+1CSL|1|A
273NR_2.5_65600.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
2XLK|1|C (2XLK)
 • 5'-R(*CP*UP*GP*CP*CP*GP*UP*AP*UP*AP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-22
1.8 Å15(3) 2XLK|1|C, 2XLK|1|D, 2XLI|1|B
274NR_2.5_73551.1
Exact match
1SDS|1|D (1SDS)
 • box H/ACA sRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-18
1.8 Å15(3) 1SDS|1|D, 1SDS|1|E, 1SDS|1|F
275NR_2.5_76733.1
Exact match
3DD2|1|B (3DD2)
 • RNA (26-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-11
1.9 Å15(1) 3DD2|1|B
276NR_2.5_77294.1
Exact match
Gloeobacter violaceus
5NDH|1|A (5NDH)
 • RNA (5'-R(*GP*(CBV)P*GP*GP*GP*GP*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-05-31
1.8 Å15(4) 5NDH|1|A, 5NDH|1|B, 5NDH|1|D, 5NDH|1|C
277NR_2.5_80680.1
Exact match
3R1D|1|E (3R1D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.5 Å15(1) 3R1D|1|E
278NR_2.5_80882.1
Exact match
Homo sapiens
4Z31|1|E (4Z31)
 • RNA (5'-R(*A)-D(P*UP*GP*UP*UP*CP*UP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-14
2.5 Å15(2) 4Z31|1|E, 4Z31|1|F
279NR_2.5_87784.1
Exact match
1ZX7|1|C+1ZX7|1|E+1ZX7|1|D+1ZX7|1|F (1ZX7)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*GP*UP*GP*AP*AP*GP*UP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-20
2.2 Å15(2) 1ZX7|1|C+1ZX7|1|E+1ZX7|1|D+1ZX7|1|F, 1ZX7|1|A+1ZX7|1|G+1ZX7|1|B+1ZX7|1|H
280NR_2.5_98916.1
Exact match
3CZW|1|X (3CZW)
 • RNA (5'-R(*G*UP*GP*GP*UP*CP*UP*GP*AP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-09
1.4 Å15(1) 3CZW|1|X
281NR_2.5_00747.1
Exact match
4H5P|1|F (4H5P)
 • 28-mer poly(U) RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-07
2.2 Å14(2) 4H5P|1|F, 4H5P|1|E
282NR_2.5_20306.1
Exact match
synthetic construct
4ZLR|1|C (4ZLR)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-11
2.3 Å14(1) 4ZLR|1|C
283NR_2.5_24974.1
Exact match
1DUQ|1|B+1DUQ|1|A (1DUQ)
 • THE REV BINDING ELEMENT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-16
2.1 Å14(4) 1DUQ|1|B+1DUQ|1|A, 1DUQ|1|D+1DUQ|1|C, 1DUQ|1|F+1DUQ|1|E, 1DUQ|1|H+1DUQ|1|G
284NR_2.5_39003.1
Exact match
1MHK|1|L+1MHK|1|S (1MHK)
 • RNA 14-mer BCh12, RNA 12-mer BCh12
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-06
2.5 Å14(1) 1MHK|1|L+1MHK|1|S
285NR_2.5_40560.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3OIN|1|C (3OIN)
 • 5'-R(*GP*GP*GP*CP*UP*UP*CP*AP*AP*CP*GP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
1.9 Å14(1) 3OIN|1|C
286NR_2.5_42126.1
Exact match
2B3J|1|E (2B3J)
 • anticodon stem-loop of t-RNA-Arg2 (nucle[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å14(3) 2B3J|1|E, 2B3J|1|F, 2B3J|1|H
287NR_2.5_46866.1
Exact match
synthetic construct
4BWM|1|G (4BWM)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*GP*GP*GP*CP*GP*CP*CP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-18
1.8 Å14(1) 4BWM|1|G
288NR_2.5_51826.1
Exact match
1RNA|1|A+1RNA|1|B (1RNA)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1991-04-15
2.3 Å14(1) 1RNA|1|A+1RNA|1|B
289NR_2.5_55785.1
Exact match
4M59|1|C (4M59)
 • psaJ RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-30
2.5 Å14(1) 4M59|1|C
290NR_2.5_56203.1
Exact match
synthetic construct
5I4A|1|D (5I4A)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*UP*AP*CP*AP*AP*CP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-30
2.0 Å14(2) 5I4A|1|D, 5I4A|1|B
291NR_2.5_56893.1
Exact match
3P59|1|E+3P59|1|A+3P59|1|C+3P59|1|G+ 3P59|1|B+3P59|1|D+3P59|1|F+3P59|1|H (3P59)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*GP*AP*GP*GP*AP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-04-06
2.2 Å14(1) 3P59|1|E+3P59|1|A+3P59|1|C+3P59|1|G+ 3P59|1|B+3P59|1|D+3P59|1|F+3P59|1|H
292NR_2.5_57733.1
Exact match
4H8K|1|C (4H8K)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-25
2.3 Å14(1) 4H8K|1|C
293NR_2.5_58168.1
Exact match
synthetic construct
6AR5|1|B (6AR5)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-11-29
2.4 Å14(1) 6AR5|1|B
294NR_2.5_61988.1
Exact match
3OG8|1|C+3OG8|1|D (3OG8)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-11-03
2.4 Å14(1) 3OG8|1|C+3OG8|1|D
295NR_2.5_73713.1
Exact match
Homo sapiens
4Z31|1|C+4Z31|1|D (4Z31)
 • RNA (5'-R(*A)-D(P*UP*GP*UP*UP*CP*UP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-14
2.5 Å14(1) 4Z31|1|C+4Z31|1|D
296NR_2.5_88847.1
Exact match
Homo sapiens
4F3T|1|R (4F3T)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*AP*AP*GP*UP*GP*CP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-30
2.3 Å14(1) 4F3T|1|R
297NR_2.5_90819.1
Exact match
413D|1|A (413D)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*AP*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-07-10
1.8 Å14(1) 413D|1|A
298NR_2.5_91365.1
Exact match
Thermus thermophilus
4C8Z|1|C (4C8Z)
 • R1 REPEAT RNA CLEAVAGE PRODUCT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
2.5 Å14(1) 4C8Z|1|C
299NR_2.5_99184.1
Exact match
433D|1|A+433D|1|B (433D)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*AP*UP*UP*GP*CP*GP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-04
2.1 Å14(1) 433D|1|A+433D|1|B
300NR_2.5_08416.1
Exact match
1QBP|1|A+1QBP|1|B (1QBP)
 • 5'-R(*UP*GP*(CBV)P*(CBV)P*AP*GP*UP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-26
2.1 Å13(3) 1QBP|1|A+1QBP|1|B, 1QBP|1|C+1QBP|1|D, 1QBP|1|E+1QBP|1|F
301NR_2.5_12093.1
Exact match
1TFW|1|G+1TFW|1|J (1TFW)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*AP*UP*CP*CP*GP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-10
2.2 Å13(1) 1TFW|1|G+1TFW|1|J
302NR_2.5_14518.1
Exact match
1FUF|1|A+1FUF|1|B (1FUF)
 • (5'-R(*GP*GP*UP*AP*UP*UP*UP*CP*GP*GP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-11-09
1.7 Å13(2) 1FUF|1|A+1FUF|1|B, 1IK5|1|A+1IK5|1|B
303NR_2.5_16044.1
Exact match
1I9X|1|A+1I9X|1|B (1I9X)
 • 5'-R(*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*GP*UP*AP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-05
2.2 Å13(1) 1I9X|1|A+1I9X|1|B
304NR_2.5_17852.1
Exact match
3CGR|1|B+3CGR|1|A (3CGR)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
2.1 Å13(1) 3CGR|1|B+3CGR|1|A
305NR_2.5_19209.1
Exact match
synthetic construct
5JAJ|1|X+5JAJ|1|Y (5JAJ)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*UP*AP*CP*GP*UP*AP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-06-01
1.5 Å13(2) 5JAJ|1|X+5JAJ|1|Y, 5JB2|1|X+5JB2|1|Y
306NR_2.5_22223.1
Exact match
3CGP|1|B+3CGP|1|A (3CGP)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
1.6 Å13(1) 3CGP|1|B+3CGP|1|A
307NR_2.5_26402.1
Exact match
2NUG|1|E+2NUG|1|F+2NUG|1|C+2NUG|1|D (2NUG)
 • 5'-R(P*AP*GP*UP*GP*GP*CP*CP*UP*UP*GP*C)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-20
1.7 Å13(1) 2NUG|1|E+2NUG|1|F+2NUG|1|C+2NUG|1|D
308NR_2.5_31288.1
Exact match
4C8Y|1|C (4C8Y)
 • R1 REPEAT RNA SUBSTRATE MIMIC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-06
1.8 Å13(1) 4C8Y|1|C
309NR_2.5_46216.1
Exact match
3CGS|1|B+3CGS|1|A (3CGS)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*UP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
1.7 Å13(1) 3CGS|1|B+3CGS|1|A
310NR_2.5_49890.1
Exact match
1NUV|1|E+1NUV|1|F (1NUV)
 • 5'-R(*CP*GP*GP*AP*CP*CP*GP*AP*GP*CP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-19
1.8 Å13(4) 1NUV|1|E+1NUV|1|F, 1NUV|1|C+1NUV|1|D, 1NUJ|1|C+1NUJ|1|D, 1NUJ|1|E+1NUJ|1|F
311NR_2.5_50652.1
Exact match
synthetic construct
4RBY|1|A (4RBY)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*(2SG)P*AP*AP*UP*UP*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-16
1.2 Å13(1) 4RBY|1|A
312NR_2.5_51980.1
Exact match
3AVX|1|T+3AVX|1|G (3AVX)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-18
2.4 Å13(1) 3AVX|1|T+3AVX|1|G
313NR_2.5_53884.1
Exact match
3O7V|1|A (3O7V)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*AP*AP*UP*AP*UP*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
2.1 Å13(1) 3O7V|1|A
314NR_2.5_56235.1
Exact match
4O41|1|C+4O41|1|D (4O41)
 • AMIDE LINKED RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
1.2 Å13(2) 4O41|1|C+4O41|1|D, 4O41|1|B+4O41|1|A
315NR_2.5_65598.1
Exact match
1TFW|1|H+1TFW|1|E (1TFW)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*AP*UP*CP*CP*GP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-10
2.2 Å13(2) 1TFW|1|H+1TFW|1|E, 1TFW|1|I+1TFW|1|F
316NR_2.5_69774.1
Exact match
Homo sapiens
5H1K|1|C+5H1K|1|D (5H1K)
 • U4 snRNA (5'-R(*GP*CP*AP*AP*UP*UP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-11-23
1.9 Å13(1) 5H1K|1|C+5H1K|1|D
317NR_2.5_95407.1
Exact match
3R1D|1|A+3R1D|1|B (3R1D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.5 Å13(2) 3R1D|1|A+3R1D|1|B, 3R1D|1|C+3R1D|1|D
318NR_2.5_98573.1
Exact match
synthetic construct
4Z0C|1|C (4Z0C)
 • DNA (5'-R(P*AP*CP*GP*GP*AP*AP*AP*GP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-07
2.3 Å13(2) 4Z0C|1|C, 4Z0C|1|B
319NR_2.5_00518.1
Exact match
synthetic construct
5I9G|1|A (5I9G)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*G*GP*UP*UP*UP*UP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-27
2.3 Å12(1) 5I9G|1|A
320NR_2.5_02622.1
Exact match
4GHA|1|I+4GHA|1|J (4GHA)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*AP*GP*AP*CP*GP*UP*CP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-22
2.5 Å12(1) 4GHA|1|I+4GHA|1|J
321NR_2.5_11791.1
Exact match
3BSU|1|D (3BSU)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-25
2.1 Å12(2) 3BSU|1|D, 3BSU|1|I
322NR_2.5_12608.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3R2D|1|R+3R2D|1|S (3R2D)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.2 Å12(1) 3R2D|1|R+3R2D|1|S
323NR_2.5_17726.1
Exact match
2Q1R|1|A (2Q1R)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å12(2) 2Q1R|1|A, 157D|1|A+157D|1|B
324NR_2.5_19715.1
Exact match
255D|1|A (255D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-02-07
2.0 Å12(1) 255D|1|A
325NR_2.5_20758.1
Exact match
synthetic construct
5F8H|1|B+5F8H|1|C (5F8H)
 • RNA (35-MER), RNA (5'-R(*UP*GP*UP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-06-22
2.5 Å12(2) 5F8H|1|B+5F8H|1|C, 5F8I|1|B+5F8I|1|C
326NR_2.5_24161.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4KXT|1|B (4KXT)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
2.3 Å12(1) 4KXT|1|B
327NR_2.5_25771.1
Exact match
Escherichia coli
5D0A|1|F (5D0A)
 • RNA (5'-R(*G*CP*AP*GP*AP*CP*UP*GP*UP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-09-28
2.1 Å12(2) 5D0A|1|F, 5D0A|1|E
328NR_2.5_28532.1
Exact match
2ATW|1|B (2ATW)
 • ribosomal RNA (5'- AGAACUCAAUAG -3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
2.3 Å12(2) 2ATW|1|B, 2ATW|1|D
329NR_2.5_35969.1
Exact match
4NGC|1|B (4NGC)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*CP*GP*CP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
2.1 Å12(1) 4NGC|1|B
330NR_2.5_36371.1
Exact match
283D|1|A (283D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*CP*GP*AP*AP*AP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-09-30
2.3 Å12(1) 283D|1|A
331NR_2.5_47933.1
Exact match
4NGD|1|B (4NGD)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*CP*GP*CP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-05
2.0 Å12(2) 4NGD|1|B, 4NGB|1|B
332NR_2.5_49362.3
Exact match
280D|1|A+280D|1|B (280D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*UP*UP*GP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-09-30
2.4 Å12(2) 280D|1|A+280D|1|B, 280D|1|C+280D|1|D
333NR_2.5_51487.1
Exact match
Escherichia virus MS2
4L8H|1|R (4L8H)
 • 5'-R(*AP*UP*GP*CP*AP*UP*GP*UP*CP*UP *AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-02
2.4 Å12(3) 4L8H|1|R, 2BS0|1|R, 2BS0|1|S
334NR_2.5_58198.1
Exact match
2R1S|1|A+2R1S|1|B (2R1S)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*UP*UP*(5BU)P*GP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-25
1.4 Å12(4) 2R1S|1|A+2R1S|1|B, 2R22|1|A+2R22|1|B, 2R21|1|A+2R21|1|B, 2R20|1|A+2R20|1|B
335NR_2.5_63943.1
Exact match
Escherichia coli
354D|1|A+354D|1|B (354D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*GP*AP*UP*GP*GP*UP*AP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-26
1.5 Å12(1) 354D|1|A+354D|1|B
336NR_2.5_65401.1
Exact match
3IEV|1|D (3IEV)
 • 5'-R(P*AP*UP*CP*AP*CP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
1.9 Å12(1) 3IEV|1|D
337NR_2.5_82818.1
Exact match
4KRF|1|R (4KRF)
 • RNA (5'-R(P*UP*GP*AP*GP*GP*UP*AP*GP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-19
2.1 Å12(1) 4KRF|1|R
338NR_2.5_85514.1
Exact match
1YYK|1|C+1YYK|1|D (1YYK)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*UP*UP*CP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-22
2.5 Å12(2) 1YYK|1|C+1YYK|1|D, 1YYK|1|E+1YYK|1|F
339NR_2.5_93523.1
Exact match
1ZBI|1|C (1ZBI)
 • 5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*UP*UP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-07-12
1.9 Å12(2) 1ZBI|1|C, 1ZBL|1|C
340NR_2.5_96160.1
Exact match
3CJZ|1|A+3CJZ|1|B (3CJZ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*GP*(M2G)P*AP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-14
1.8 Å12(1) 3CJZ|1|A+3CJZ|1|B
341NR_2.5_99060.1
Exact match
353D|1|A+353D|1|B (353D)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*CP*CP*CP*CP*CP*GP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-11-10
2.4 Å12(1) 353D|1|A+353D|1|B
342NR_2.5_03986.1
Exact match
1KD5|1|A+1KD5|1|B (1KD5)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*GP*CP*CP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-03-04
1.6 Å11(2) 1KD5|1|A+1KD5|1|B, 1KD3|1|A+1KD3|1|B
343NR_2.5_07832.1
Exact match
3IBK|1|A (3IBK)
 • RNA (5'-R(*(5BU)P*AP*GP*GP*GP*UP*UP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-12
2.2 Å11(1) 3IBK|1|A
344NR_2.5_08637.1
Exact match
synthetic construct
5BZ1|1|B (5BZ1)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*AP*UP*UP*UP*GP*UP*A)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
2.2 Å11(1) 5BZ1|1|B
345NR_2.5_09810.1
Exact match
4JRD|1|B (4JRD)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
1.0 Å11(4) 4JRD|1|B, 4JRD|1|A, 5VXQ|1|B, 5VXQ|1|A
346NR_2.5_20366.1
Exact match
1QCU|1|C+1QCU|1|D (1QCU)
 • 5'-R(P*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*CP*C)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.2 Å11(1) 1QCU|1|C+1QCU|1|D
347NR_2.5_23784.1
Exact match
1QCU|1|A+1QCU|1|B (1QCU)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*GP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.2 Å11(1) 1QCU|1|A+1QCU|1|B
348NR_2.5_24132.2
Exact match
4NIA|1|c (4NIA)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-10
1.8 Å11(32) 4NIA|1|c, 4NIA|1|W, 4NIA|1|a, 4NIA|1|S+4NIA|1|h, 4NIA|1|Y+4NIA|1|n, 4NIA|1|R+4NIA|1|g, 4NIA|1|d, 4NIA|1|b, 4NIA|1|T+4NIA|1|i, 4NIA|1|V, 4NIA|1|U, 4NIA|1|P+4NIA|1|e, 4NIA|1|Q, 4NIA|1|X+4NIA|1|m, 4NIA|1|Z, 1A34|1|B+1A34|1|C, 4OQ9|1|U, 4OQ9|1|T+4OQ9|1|i, 4OQ9|1|R+4OQ9|1|g, 4OQ9|1|c, 4OQ9|1|Q, 4OQ9|1|S+4OQ9|1|h, 4OQ9|1|W, 4OQ9|1|Y+4OQ9|1|n, 4OQ9|1|a, 4OQ9|1|d, 4OQ9|1|V, 4OQ9|1|P+4OQ9|1|e, 4OQ9|1|X+4OQ9|1|m, 4OQ9|1|Z, 4OQ9|1|b, 4OQ8|1|B+4OQ8|1|C
349NR_2.5_28506.1
Exact match
Caenorhabditis elegans
3V6Y|1|B (3V6Y)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*CP*UP*GP*UP*GP*CP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
2.5 Å11(1) 3V6Y|1|B
350NR_2.5_29659.1
Exact match
1YZ9|1|C+1YZ9|1|D+1YZ9|1|E+1YZ9|1|F (1YZ9)
 • 5'-R(*CP*GP*AP*AP*CP*UP*UP*CP*GP*CP*G)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-22
2.1 Å11(1) 1YZ9|1|C+1YZ9|1|D+1YZ9|1|E+1YZ9|1|F
351NR_2.5_31135.1
Exact match
synthetic construct
5AOR|1|C (5AOR)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-18
2.1 Å11(2) 5AOR|1|C, 5AOR|1|D
352NR_2.5_32544.1
Exact match
1LNT|1|A+1LNT|1|B (1LNT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*UP*CP*AP*GP*GP*UP*CP*(CBV[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
1.7 Å11(1) 1LNT|1|A+1LNT|1|B
353NR_2.5_33378.1
Exact match
Caenorhabditis elegans
3V74|1|B (3V74)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*AP*UP*GP*UP*GP*CP*CP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-04
2.3 Å11(1) 3V74|1|B
354NR_2.5_36938.1
Exact match
synthetic construct
5I9H|1|B (5I9H)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-27
2.5 Å11(1) 5I9H|1|B
355NR_2.5_37298.1
Exact match
2ASB|1|B (2ASB)
 • ribosomal RNA (5'- GAACUCAAUAG -3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-10-11
1.5 Å11(1) 2ASB|1|B
356NR_2.5_39119.1
Exact match
2G92|1|A+2G92|1|B (2G92)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*(NF2)P*AP*AP*UP*UP*AP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-04-18
1.6 Å11(1) 2G92|1|A+2G92|1|B
357NR_2.5_43749.1
Exact match
2Q1O|1|C+2Q1O|1|D (2Q1O)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*(NF2)P*AP*AP*UP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-30
1.1 Å11(2) 2Q1O|1|C+2Q1O|1|D, 2Q1O|1|A+2Q1O|1|B
358NR_2.5_44340.1
Exact match
3LRR|1|C+3LRR|1|D (3LRR)
 • RNA (5'-R(*(ATP)P*UP*AP*UP*AP*UP*AP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.2 Å11(1) 3LRR|1|C+3LRR|1|D
359NR_2.5_49464.1
Exact match
synthetic construct
5AY2|1|A+5AY2|1|B (5AY2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*CP*UP*(CBR)P*GP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-21
1.3 Å11(4) 5AY2|1|A+5AY2|1|B, 5AY3|1|A+5AY3|1|B, 5AY2|1|C+5AY2|1|D, 5AY4|1|A+5AY4|1|B
360NR_2.5_55153.1
Exact match
3FS0|1|B+3FS0|1|A (3FS0)
 • 5'-R(*CP*CP*AP*GP*UP*CP*GP*GP*AP*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-02-24
2.3 Å11(1) 3FS0|1|B+3FS0|1|A
361NR_2.5_56892.1
Exact match
synthetic construct
5UED|1|A+5UED|1|B (5UED)
 • RNA (5'-R(*(LCC)P*(LCC)P*(LCC)P*GP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-07-05
1.5 Å11(3) 5UED|1|A+5UED|1|B, 5UEE|1|A+5UEE|1|B, 5UEF|1|A+5UEF|1|B
362NR_2.5_64635.1
Exact match
1KD4|1|A+1KD4|1|B (1KD4)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*CP*AP*CP*AP*GP*CP*CP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-03-04
1.9 Å11(1) 1KD4|1|A+1KD4|1|B
363NR_2.5_66760.1
Exact match
synthetic construct
5I9F|1|F (5I9F)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*GP*UP*UP*UP*UP*UP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-27
2.2 Å11(1) 5I9F|1|F
364NR_2.5_70081.1
Exact match
3IBK|1|B (3IBK)
 • RNA (5'-R(*(5BU)P*AP*GP*GP*GP*UP*UP*AP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-12
2.2 Å11(1) 3IBK|1|B
365NR_2.5_79645.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
4KRE|1|R (4KRE)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*UP*AP*UP*UP*AP*AP*A*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-19
1.8 Å11(1) 4KRE|1|R
366NR_2.5_89026.2
Exact match
synthetic construct
5L00|1|A+5L00|1|B (5L00)
 • RNA (5'-R(*(LCC)P*(LCC)P*(LCC)P*(LCG)P*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-07
1.3 Å11(5) 5L00|1|A+5L00|1|B, 5L00|1|C+5L00|1|D, 5KRG|1|C+5KRG|1|D, 5KRG|1|A+5KRG|1|B, 5V0H|1|A+5V0H|1|B
367NR_2.5_90371.1
Exact match
synthetic construct
5WZJ|1|B (5WZJ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*UP*UP*UP*GP*AP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-09-27
2.1 Å11(1) 5WZJ|1|B
368NR_2.5_06694.1
Exact match
4ED5|1|D (4ED5)
 • 5'-R(*A*UP*UP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-23
2.0 Å10(2) 4ED5|1|D, 4ED5|1|C
369NR_2.5_14212.1
Exact match
synthetic construct
5HO4|1|B (5HO4)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*GP*GP*AP*CP*UP*AP*GP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-02-08
1.9 Å10(1) 5HO4|1|B
370NR_2.5_14653.1
Exact match
1DQF|1|B+1DQF|1|A (1DQF)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*GP*GP*GP*UP*CP*GP*GP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-13
2.2 Å10(1) 1DQF|1|B+1DQF|1|A
371NR_2.5_18996.1
Exact match
1DI2|1|E (1DI2)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-02
1.9 Å10(5) 1DI2|1|E, 1DI2|1|C+1DI2|1|D, 1RC7|1|B+1RC7|1|C, 1RC7|1|D+1RC7|1|E, 1DI2|1|G
372NR_2.5_20857.1
Exact match
synthetic construct
5VAJ|1|C (5VAJ)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*CP*AP*CP*CP*UP*GP*AP*(U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-09-13
2.0 Å10(1) 5VAJ|1|C
373NR_2.5_23187.1
Exact match
3AGV|1|S (3AGV)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*GP*(UFT)P*GP*(CFZ)P*(U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-11-10
2.2 Å10(2) 3AGV|1|S, 3AGV|1|U
374NR_2.5_25369.1
Exact match
3NJ7|1|C+3NJ7|1|D (3NJ7)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*CP*AP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
1.9 Å10(4) 3NJ7|1|C+3NJ7|1|D, 3NJ7|1|E+3NJ7|1|F, 3NJ7|1|A+3NJ7|1|B, 3NJ6|1|A
375NR_2.5_26975.1
Exact match
synthetic construct
5JS1|1|B (5JS1)
 • siRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-20
2.5 Å10(1) 5JS1|1|B
376NR_2.5_30079.1
Exact match
synthetic construct
5V1K|1|A+5V1K|1|B (5V1K)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*GP*AP*AP*(5BU)P*(8RJ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-21
1.2 Å10(1) 5V1K|1|A+5V1K|1|B
377NR_2.5_30422.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2VNU|1|B (2VNU)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-08
2.3 Å10(1) 2VNU|1|B
378NR_2.5_30844.1
Exact match
1QC0|1|B+1QC0|1|A (1QC0)
 • 5'-R(GP*CP*AP*CP*CP*GP*CP*UP*AP*C)-3', 5[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-11-11
1.6 Å10(1) 1QC0|1|B+1QC0|1|A
379NR_2.5_33558.1
Exact match
Endothia gyrosa
4PCO|1|A+4PCO|1|B (4PCO)
 • RNA (5'-D(*GP*GP*UP*GP*GP*CP*UP*GP*UP*U)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-14
1.3 Å10(3) 4PCO|1|A+4PCO|1|B, 4PCO|1|E, 4PCO|1|C+4PCO|1|D
380NR_2.5_39323.1
Exact match
3ADL|1|B+3ADL|1|C (3ADL)
 • RNA (5'-R(P*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-05-26
2.2 Å10(1) 3ADL|1|B+3ADL|1|C
381NR_2.5_49339.2
Exact match
synthetic construct
5DHC|1|C+5DHC|1|D (5DHC)
 • RNA (5'-R(*(LCC)P*(LCC)P*(LCA)P*(LCG)P*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-07
1.6 Å10(5) 5DHC|1|C+5DHC|1|D, 5DHC|1|A+5DHC|1|B, 5HBX|1|C+5HBX|1|D, 5HBX|1|A+5HBX|1|B, 5V0J|1|A+5V0J|1|B
382NR_2.5_51111.1
Exact match
Tobacco virtovirus 1
4NIA|1|o (4NIA)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-10
1.8 Å10(18) 4NIA|1|o, 4NIA|1|p, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4NIA|1|r, 4NIA|1|k, 4NIA|1|l, 4NIA|1|q, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|o, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|f, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|s
383NR_2.5_51549.1
Exact match
1PJG|1|A (1PJG)
 • 5'-R(*CP*AP*AP*AP*GP*AP*AP*AP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-12-09
1.2 Å10(4) 1PJG|1|A, 1PJO|1|A, 1G4Q|1|A, 1JB8|1|A
384NR_2.5_51748.1
Exact match
3I62|1|B (3I62)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3', [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-08
2.0 Å10(4) 3I62|1|B, 3I61|1|B, 3I5X|1|B, 3I5Y|1|B
385NR_2.5_57060.1
Exact match
1DQH|1|B+1DQH|1|A (1DQH)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*GP*GP*GP*UP*CP*GP*GP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-13
1.7 Å10(1) 1DQH|1|B+1DQH|1|A
386NR_2.5_63209.1
Exact match
3R1E|1|A+3R1E|1|B (3R1E)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*(GRB)P*GP*CP*GP*GP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
1.0 Å10(1) 3R1E|1|A+3R1E|1|B
387NR_2.5_66387.1
Exact match
3OK4|1|N (3OK4)
 • GGCAUUACGG, RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-30
1.2 Å10(18) 3OK4|1|N, 3OK4|1|D, 3OK4|1|L, 3OK4|1|Z, 3OK4|1|4, 3OK4|1|V, 3OK4|1|X, 3OK4|1|P, 3OK4|1|F, 3OK4|1|H, 3OK4|1|J, 3OK4|1|R, 3OK4|1|T, 3OK4|1|2, 3OK4|1|B, 3OK2|1|B, 3OK2|1|D, 3OK2|1|F
388NR_2.5_69766.1
Exact match
Homo sapiens
4MCF|1|B+4MCF|1|D+4MCF|1|C+4MCF|1|A (4MCF)
 • Gas5 GREM Rev, Gas5 GREM Fwd
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-12
1.9 Å10(5) 4MCF|1|B+4MCF|1|D+4MCF|1|C+4MCF|1|A, 4MCE|1|B+4MCE|1|A, 4MCF|1|H+4MCF|1|G, 4MCF|1|F+4MCF|1|E, 4MCE|1|D+4MCE|1|C
389NR_2.5_73942.1
Exact match
1EFO|1|B (1EFO)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*GP*AP*GP*AP*G)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-29
2.3 Å10(1) 1EFO|1|B
390NR_2.5_73988.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5L2L|1|D (5L2L)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*G)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-21
1.6 Å10(4) 5L2L|1|D, 5L2L|1|C, 5L2L|1|H, 5L2L|1|G
391NR_2.5_86244.1
Exact match
4OLA|1|B (4OLA)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-05
2.3 Å10(2) 4OLA|1|B, 4EI1|1|B
392NR_2.5_88266.1
Exact match
1G2E|1|B (1G2E)
 • 5'-R(P*UP*AP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-02-05
2.3 Å10(1) 1G2E|1|B
393NR_2.5_91231.1
Exact match
Homo sapiens
3VYX|1|B+3VYX|1|C (3VYX)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*CP)-3',[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-13
2.3 Å10(3) 3VYX|1|B+3VYX|1|C, 2YKG|1|C+2YKG|1|D, 3ZD7|1|C+3ZD7|1|D
394NR_2.5_91544.1
Exact match
3BSX|1|C (3BSX)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*AP*AP*UP*AP*UP*UP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-04-08
2.3 Å10(2) 3BSX|1|C, 3BSX|1|D
395NR_2.5_91665.4
Exact match
4QCL|1|B (4QCL)
 • RNA PRIMER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-26
2.2 Å10(1) 4QCL|1|B
396NR_2.5_92727.1
Exact match
3K49|1|F (3K49)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-27
2.5 Å10(3) 3K49|1|F, 3K49|1|D, 3K49|1|B
397NR_2.5_92759.1
Exact match
1FIX|1|A (1FIX)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*CP*GP*GP*GP*CP*GP*CP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-12-11
2.3 Å10(1) 1FIX|1|A
398NR_2.5_94840.1
Exact match
404D|1|A (404D)
 • 5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*GP*AP*AP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-14
2.5 Å10(1) 404D|1|A
399NR_2.5_99181.1
Exact match
1MSW|1|R (1MSW)
 • RNA message
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-11-15
2.1 Å10(1) 1MSW|1|R
400NR_2.5_10014.1
Exact match
3QGC|1|B (3QGC)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*CP*UP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
1.9 Å9(2) 3QGC|1|B, 3QG9|1|B
401NR_2.5_12183.1
Exact match
421D|1|B (421D)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*A)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-05
1.8 Å9(1) 421D|1|B
402NR_2.5_14980.1
Exact match
3K61|1|B (3K61)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*AP*AP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.2 Å9(1) 3K61|1|B
403NR_2.5_19513.1
Exact match
438D|1|A+438D|1|B (438D)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*GP*CP*GP*CP*UP*CP*C)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-05-12
2.5 Å9(1) 438D|1|A+438D|1|B
404NR_2.5_19539.1
Exact match
synthetic construct
5HNJ|1|A+5HNJ|1|B (5HNJ)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*AP*(OFC)P*GP*UP*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-27
1.2 Å9(13) 5HNJ|1|A+5HNJ|1|B, 5HNJ|1|C+5HNJ|1|D, 5HN2|1|B+5HN2|1|A, 5HNJ|1|E+5HNJ|1|F, 5HN2|1|C+5HN2|1|D, 5HN2|1|E+5HN2|1|F, 5HNQ|1|A+5HNQ|1|B, 5HNQ|1|C+5HNQ|1|D, 5HNQ|1|K+5HNQ|1|L, 5HNQ|1|E+5HNQ|1|F, 5HNQ|1|I+5HNQ|1|J, 5HNQ|1|M, 5HNQ|1|G+5HNQ|1|H
405NR_2.5_19677.1
Exact match
synthetic construct
5C0Y|1|D (5C0Y)
 • poly U RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-08-05
2.1 Å9(1) 5C0Y|1|D
406NR_2.5_23118.1
Exact match
synthetic construct
5HBY|1|A (5HBY)
 • RNA (5'-R(*(LCC)P*(LCC)P*(LCC)P*(LCG)P*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-07
1.2 Å9(2) 5HBY|1|A, 5V0K|1|A
407NR_2.5_26816.1
Exact match
3K5Z|1|B (3K5Z)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*AP*CP*CP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.4 Å9(1) 3K5Z|1|B
408NR_2.5_30489.1
Exact match
Homo sapiens
5LQO|1|A+5LQO|1|B (5LQO)
 • RNA (5'-R(*GP*(CBV)P*CP*GP*GP*AP*CP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-21
1.9 Å9(1) 5LQO|1|A+5LQO|1|B
409NR_2.5_35200.1
Exact match
Homo sapiens
5KI6|1|B (5KI6)
 • miR-122
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-20
2.2 Å9(1) 5KI6|1|B
410NR_2.5_41539.1
Exact match
synthetic construct
2XZL|1|B (2XZL)
 • 5- R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U) -3
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-30
2.4 Å9(1) 2XZL|1|B
411NR_2.5_50004.1
Exact match
1FXL|1|B (1FXL)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*AP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-02-05
1.8 Å9(1) 1FXL|1|B
412NR_2.5_52626.1
Exact match
3K64|1|B (3K64)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*CP*AP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.0 Å9(1) 3K64|1|B
413NR_2.5_53890.1
Exact match
2AO5|1|C+2AO5|1|D (2AO5)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*(5BU)P*GP*CP*GP*CP*U)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-03-28
2.1 Å9(2) 2AO5|1|C+2AO5|1|D, 2AO5|1|A+2AO5|1|B
414NR_2.5_65678.1
Exact match
1YVP|1|C+1YVP|1|D (1YVP)
 • Y RNA sequence, first strand, Y RNA sequ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-06-07
2.2 Å9(2) 1YVP|1|C+1YVP|1|D, 1YVP|1|E+1YVP|1|F
415NR_2.5_67574.1
Exact match
synthetic construct
5F8N|1|B+5F8N|1|C (5F8N)
 • RNA (35-MER), RNA (5'-R(*UP*GP*UP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-06-22
2.5 Å9(1) 5F8N|1|B+5F8N|1|C
416NR_2.5_68289.1
Exact match
4F02|1|B (4F02)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
2.0 Å9(2) 4F02|1|B, 4F02|1|E
417NR_2.5_68446.1
Exact match
4U6K|1|A (4U6K)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*AP*GP*AP*AP*GP*AP*G)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-08-19
1.5 Å9(8) 4U6K|1|A, 4U6K|1|C, 4U6M|1|A, 4U6L|1|A, 479D|1|B, 2DQP|1|B, 2DQO|1|B, 2DQQ|1|B
418NR_2.5_70938.1
Exact match
Homo sapiens
4XW0|1|A+4XW0|1|B (4XW0)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*CP*UP*(LCG)P*CP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-13
1.8 Å9(1) 4XW0|1|A+4XW0|1|B
419NR_2.5_72030.1
Exact match
1ZH5|1|C+1ZH5|1|D (1ZH5)
 • 5'-R(*UP*GP*CP*UP*GP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-17
1.9 Å9(2) 1ZH5|1|C+1ZH5|1|D, 1YTY|1|C+1YTY|1|D
420NR_2.5_72319.1
Exact match
Homo sapiens
5LR3|1|A+5LR3|1|B (5LR3)
 • RNA (5'-R(*GP*(CBV)P*CP*GP*GP*AP*UP*GP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-21
1.7 Å9(1) 5LR3|1|A+5LR3|1|B
421NR_2.5_74556.1
Exact match
synthetic construct
5BZV|1|B (5BZV)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*UP*A)-3'[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
2.4 Å9(1) 5BZV|1|B
422NR_2.5_76204.1
Exact match
3K5Q|1|B (3K5Q)
 • 5'-R(P*UP*GP*UP*AP*CP*UP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
2.2 Å9(1) 3K5Q|1|B
423NR_2.5_82961.1
Exact match
3GIB|1|H (3GIB)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-17
2.4 Å9(1) 3GIB|1|H
424NR_2.5_84036.1
Exact match
3QGB|1|B (3QGB)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*CP*CP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
2.4 Å9(2) 3QGB|1|B, 3K5Y|1|B
425NR_2.5_85762.1
Exact match
3K62|1|B (3K62)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*UP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
1.9 Å9(1) 3K62|1|B
426NR_2.5_86424.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3R2C|1|R (3R2C)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*UP*CP*CP*UP*UP*GP*GP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
1.9 Å9(2) 3R2C|1|R, 3R2C|1|S
427NR_2.5_94396.3
Exact match
synthetic construct
4WAN|1|B (4WAN)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-17
1.8 Å9(5) 4WAN|1|B, 4WAN|1|F, 4WAN|1|H, 4WAN|1|D, 4WAL|1|B
428NR_2.5_00179.1
Exact match
synthetic construct
5EIM|1|C (5EIM)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*UP*AP*AP*AP*CP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-27
1.5 Å8(2) 5EIM|1|C, 5EIM|1|D
429NR_2.5_02834.1
Exact match
472D|1|A+472D|1|B (472D)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*UP*UP*AP*C)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-27
1.9 Å8(1) 472D|1|A+472D|1|B
430NR_2.5_03183.1
Exact match
Homo sapiens
4XW1|1|C (4XW1)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*CP*UP*(LCG)P*CP*CP*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-13
2.3 Å8(1) 4XW1|1|C
431NR_2.5_04974.3
Exact match
synthetic construct
4U3L|1|A+4U3L|1|B (4U3L)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*GP*UP*AP*CP*GP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-07-29
1.5 Å8(6) 4U3L|1|A+4U3L|1|B, 4U3O|1|A+4U3O|1|B, 4U3R|1|A+4U3R|1|B, 4U78|1|A+4U78|1|B, 4U47|1|A+4U47|1|B, 4U3P|1|A+4U3P|1|B
432NR_2.5_07663.1
Exact match
3RER|1|K (3RER)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*A)-3', RNA (5[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
1.7 Å8(2) 3RER|1|K, 4HT9|1|E
433NR_2.5_10913.1
Exact match
3Q0L|1|C (3Q0L)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.5 Å8(1) 3Q0L|1|C
434NR_2.5_11837.1
Exact match
Drosophila melanogaster
5KLA|1|B (5KLA)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-08-17
1.1 Å8(1) 5KLA|1|B
435NR_2.5_12677.1
Exact match
402D|1|A+402D|1|B (402D)
 • RNA(5'-R(*CP*GP*CP*CP*AP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-06-16
2.3 Å8(1) 402D|1|A+402D|1|B
436NR_2.5_15037.1
Exact match
3PF4|1|R (3PF4)
 • hexaribonucleotide (rGUCUUUA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-21
1.4 Å8(1) 3PF4|1|R
437NR_2.5_16983.1
Exact match
1J9H|1|A+1J9H|1|B (1J9H)
 • 5'-R(*GP*UP*GP*UP*CP*GP*(CBR)P*AP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-10-26
1.4 Å8(2) 1J9H|1|A+1J9H|1|B, 1J9H|1|C+1J9H|1|D
438NR_2.5_17782.1
Exact match
3R1C|1|Q+3R1C|1|R (3R1C)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
2.1 Å8(9) 3R1C|1|Q+3R1C|1|R, 3R1C|1|T+3R1C|1|U, 3R1C|1|M+3R1C|1|N, 3R1C|1|A+3R1C|1|B, 3R1C|1|O+3R1C|1|P, 3R1C|1|V+3R1C|1|Z, 3R1C|1|a+3R1C|1|b, 3R1C|1|G+3R1C|1|H, 3R1C|1|S+3R1C|1|Y
439NR_2.5_18913.1
Exact match
4QPX|1|P+4QPX|1|T (4QPX)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*G)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-22
1.9 Å8(1) 4QPX|1|P+4QPX|1|T
440NR_2.5_19241.1
Exact match
1JZV|1|B+1JZV|1|A (1JZV)
 • 5'-R(*CP*AP*GP*UP*AP*CP*GP*(5IC)P*C)-3',[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-11
1.7 Å8(2) 1JZV|1|B+1JZV|1|A, 1JZV|1|D+1JZV|1|C
441NR_2.5_22904.1
Exact match
3R1C|1|K+3R1C|1|L (3R1C)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
2.1 Å8(6) 3R1C|1|K+3R1C|1|L, 3R1C|1|I+3R1C|1|J, 3R1C|1|W+3R1C|1|X, 3R1C|1|c+3R1C|1|d, 3R1C|1|e+3R1C|1|f, 3R1C|1|C+3R1C|1|D
442NR_2.5_23650.1
Exact match
2A0P|1|A+2A0P|1|B (2A0P)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*G)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-16
2.0 Å8(3) 2A0P|1|A+2A0P|1|B, 259D|1|A+259D|1|B, 1RXB|1|A+1RXB|1|B
443NR_2.5_27697.1
Exact match
439D|1|A+439D|1|B (439D)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*GP*GP*GP*CP*GP*G)-3'), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-14
1.6 Å8(1) 439D|1|A+439D|1|B
444NR_2.5_34246.1
Exact match
Norwalk virus
5TSN|1|P+5TSN|1|T (5TSN)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-04-12
2.1 Å8(1) 5TSN|1|P+5TSN|1|T
445NR_2.5_34492.3
Exact match
398D|1|C (398D)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*AP*GP*UP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-10-06
1.9 Å8(2) 398D|1|C, 398D|1|A
446NR_2.5_34992.1
Exact match
3L25|1|C+3L25|1|F (3L25)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*CP*AP*UP*GP*CP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.0 Å8(2) 3L25|1|C+3L25|1|F, 3L26|1|C
447NR_2.5_38078.1
Exact match
3MJ0|1|B (3MJ0)
 • RNA (5'-R(*CP*GP*UP*UP*AP*CP*GP*CP*(OMU)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
2.3 Å8(1) 3MJ0|1|B
448NR_2.5_40126.1
Exact match
1M8W|1|E (1M8W)
 • 5'-R(P*UP*UP*GP*UP*CP*CP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-25
2.2 Å8(1) 1M8W|1|E
449NR_2.5_40545.1
Exact match
3KNC|1|B (3KNC)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*UP*AP*CP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
2.5 Å8(1) 3KNC|1|B
450NR_2.5_43560.1
Exact match
3Q0L|1|D (3Q0L)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.5 Å8(1) 3Q0L|1|D
451NR_2.5_49451.1
Exact match
3G9Y|1|C (3G9Y)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*GP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-03
1.4 Å8(1) 3G9Y|1|C
452NR_2.5_49696.1
Exact match
Homo sapiens
5LQT|1|A+5LQT|1|B (5LQT)
 • RNA (5'-R(*GP*(CBV)P*CP*GP*GP*(6MZ)P*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-21
1.5 Å8(1) 5LQT|1|A+5LQT|1|B
453NR_2.5_51156.1
Exact match
3SQX|1|B (3SQX)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
2.1 Å8(2) 3SQX|1|B, 3SQW|1|B
454NR_2.5_54128.1
Exact match
3Q0R|1|B (3Q0R)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*GP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(1) 3Q0R|1|B
455NR_2.5_55926.1
Exact match
Homo sapiens
4E59|1|A+4E59|1|B (4E59)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
1.5 Å8(1) 4E59|1|A+4E59|1|B
456NR_2.5_57734.1
Exact match
2BGG|1|P+2BGG|1|Q (2BGG)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*GP*AP*CP*GP*CP)-3', 5'-R([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-31
2.2 Å8(2) 2BGG|1|P+2BGG|1|Q, 2BGG|1|R+2BGG|1|S
457NR_2.5_57770.1
Exact match
1N35|1|C+1N35|1|B (1N35)
 • 5'-R(*AP*UP*UP*AP*GP*CP*CP*CP*CP*C)-3', [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-12-25
2.5 Å8(1) 1N35|1|C+1N35|1|B
458NR_2.5_60906.1
Exact match
synthetic construct
4JAB|1|A+4JAB|1|B (4JAB)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*AP*UP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-29
2.2 Å8(1) 4JAB|1|A+4JAB|1|B
459NR_2.5_62752.1
Exact match
3EQT|1|C+3EQT|1|D (3EQT)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*CP*GP*CP*GP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
2.0 Å8(1) 3EQT|1|C+3EQT|1|D
460NR_2.5_64844.1
Exact match
3H5X|1|T+3H5X|1|P (3H5X)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*CP*CP*CP*GP*GP*GP*(N5M)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-19
1.8 Å8(4) 3H5X|1|T+3H5X|1|P, 3BSO|1|T+3BSO|1|P, 3H5Y|1|T+3H5Y|1|P, 3BSN|1|T+3BSN|1|P
461NR_2.5_68171.1
Exact match
3R1C|1|E+3R1C|1|F (3R1C)
 • RNA (5'-R(*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-01
2.1 Å8(3) 3R1C|1|E+3R1C|1|F, 3R1C|1|i+3R1C|1|j, 3R1C|1|g+3R1C|1|h
462NR_2.5_68652.1
Exact match
3QRP|1|B+3QRP|1|C (3QRP)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*CP*CP*CP*CP*AP*CP*(PGP)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
2.4 Å8(1) 3QRP|1|B+3QRP|1|C
463NR_2.5_79446.1
Exact match
2G91|1|A+2G91|1|B (2G91)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*GP*CP*(CBR)P*C-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-03
1.5 Å8(1) 2G91|1|A+2G91|1|B
464NR_2.5_80423.1
Exact match
4MDX|1|C (4MDX)
 • RNA, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
1.5 Å8(1) 4MDX|1|C
465NR_2.5_81068.1
Exact match
1M8W|1|C (1M8W)
 • 5'-R(P*UP*UP*GP*UP*AP*UP*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-25
2.2 Å8(2) 1M8W|1|C, 1M8X|1|C
466NR_2.5_85126.1
Exact match
synthetic construct
5BZU|1|B (5BZU)
 • UGUAAUA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
2.5 Å8(1) 5BZU|1|B
467NR_2.5_86088.1
Exact match
Homo sapiens
5LR4|1|A+5LR4|1|B (5LR4)
 • RNA (5'-R(*GP*(CBV)P*CP*GP*GP*(6MZ)P*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-21
1.8 Å8(2) 5LR4|1|A+5LR4|1|B, 5LR4|1|C+5LR4|1|D
468NR_2.5_87893.1
Exact match
1IHA|1|A+1IHA|1|B (1IHA)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*CP*)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-05-07
1.6 Å8(3) 1IHA|1|A+1IHA|1|B, 165D|1|A+165D|1|B, 1IDW|1|A+1IDW|1|B
469NR_2.5_92683.1
Exact match
2G3S|1|I+2G3S|1|J (2G3S)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-01-16
1.5 Å8(5) 2G3S|1|I+2G3S|1|J, 2G3S|1|G+2G3S|1|H, 2G3S|1|C+2G3S|1|D, 2G3S|1|A+2G3S|1|B, 2G3S|1|E+2G3S|1|F
470NR_2.5_96413.1
Exact match
Homo sapiens
5LR5|1|C+5LR5|1|D (5LR5)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(6MZ)P*CP*UP*AP*GP*UP*([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-21
2.4 Å8(2) 5LR5|1|C+5LR5|1|D, 5LR5|1|A+5LR5|1|B
471NR_2.5_97666.1
Exact match
3Q0Q|1|B (3Q0Q)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*AP*AP*UP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(1) 3Q0Q|1|B
472NR_2.5_98055.1
Exact match
3Q0S|1|B (3Q0S)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.0 Å8(2) 3Q0S|1|B, 3Q0N|1|C
473NR_2.5_98171.1
Exact match
1ICG|1|A+1ICG|1|B (1ICG)
 • 5'-R(*GP*CP*UP*UP*CP*GP*GP*C)-D(P*(UFP))[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-04-09
1.5 Å8(2) 1ICG|1|A+1ICG|1|B, 1ID9|1|A+1ID9|1|B
474NR_2.5_00973.1
Exact match
Mus musculus
2XS2|1|B (2XS2)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*CP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.4 Å7(1) 2XS2|1|B
475NR_2.5_05778.1
Exact match
Homo sapiens
5GXH|1|B (5GXH)
 • RNA (5'-R(*A*AP*UP*UP*UP*UP*UP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-10-26
1.8 Å7(1) 5GXH|1|B
476NR_2.5_06107.1
Exact match
Homo sapiens
2VUQ|1|A+2VUQ|1|B (2VUQ)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*UP*GP*GP)-3', 5'-R(*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-03-10
1.2 Å7(1) 2VUQ|1|A+2VUQ|1|B
477NR_2.5_08327.1
Exact match
435D|1|C+435D|1|D (435D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*CP*CP*C)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-06-14
1.4 Å7(2) 435D|1|C+435D|1|D, 435D|1|A+435D|1|B
478NR_2.5_09332.1
Exact match
2JLV|1|C (2JLV)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*CP*UP*AP*AP*CP*AP*AP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-25
1.9 Å7(10) 2JLV|1|C, 2JLV|1|D, 2JLX|1|C, 2JLX|1|D, 2JLU|1|C, 2JLZ|1|D, 2JLZ|1|C, 2JLU|1|D, 2JLY|1|C, 2JLY|1|D
479NR_2.5_09504.1
Exact match
synthetic construct
4XWW|1|D (4XWW)
 • RNA (5'-D(UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-16
1.7 Å7(1) 4XWW|1|D
480NR_2.5_09770.1
Exact match
246D|1|A+246D|1|B (246D)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*UP*AP*UP*AP*UP*AP*)-D([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-08-26
2.2 Å7(1) 246D|1|A+246D|1|B
481NR_2.5_10769.1
Exact match
1YVP|1|H (1YVP)
 • Y RNA sequence, first strand
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-06-07
2.2 Å7(1) 1YVP|1|H
482NR_2.5_13174.1
Exact match
Homo sapiens
4E58|1|D+4E58|1|C+4E58|1|E (4E58)
 • RNA duplex containing CCG repeats
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-12
2.0 Å7(1) 4E58|1|D+4E58|1|C+4E58|1|E
483NR_2.5_14080.1
Exact match
315D|1|A+315D|1|B (315D)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*UP*AP*UP*GP*UP*AP*)-D([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-09-23
1.4 Å7(1) 315D|1|A+315D|1|B
484NR_2.5_16324.1
Exact match
Homo sapiens
2VOD|1|D (2VOD)
 • 5'-R(*AP*UP*AP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
2.1 Å7(2) 2VOD|1|D, 2VOD|1|C
485NR_2.5_17264.1
Exact match
Thermus thermophilus
2XSL|1|C+2XSL|1|D (2XSL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*G)-3', 5'-R(*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
1.6 Å7(2) 2XSL|1|C+2XSL|1|D, 2XSL|1|A+2XSL|1|B
486NR_2.5_18961.1
Exact match
1WMQ|1|D (1WMQ)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*AP*GP*UP*U)-3', 5'-R(*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-15
1.6 Å7(4) 1WMQ|1|D, 1WMQ|1|C, 1WRQ|1|C, 1WRQ|1|D
487NR_2.5_19039.1
Exact match
1WPU|1|C (1WPU)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*AP*GP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-08-30
1.5 Å7(2) 1WPU|1|C, 1WPU|1|D
488NR_2.5_20024.1
Exact match
Homo sapiens
5H3U|1|C (5H3U)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*UP*UP*UP*UP*UP*GP*AP*C)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-28
2.5 Å7(1) 5H3U|1|C
489NR_2.5_20784.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4TZ0|1|B (4TZ0)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-31
2.4 Å7(1) 4TZ0|1|B
490NR_2.5_21689.1
Exact match
2B3J|1|G (2B3J)
 • anticodon stem-loop of t-RNA-Arg2 (nucle[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-01-24
2.0 Å7(1) 2B3J|1|G
491NR_2.5_23301.1
Exact match
3HSB|1|X (3HSB)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*GP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-23
2.2 Å7(1) 3HSB|1|X
492NR_2.5_26733.1
Exact match
2G4B|1|B (2G4B)
 • 5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-25
2.5 Å7(1) 2G4B|1|B
493NR_2.5_27290.1
Exact match
419D|1|C+419D|1|D (419D)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*UP*AP*UP*AP*CP*A)-D(P*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-29
2.2 Å7(2) 419D|1|C+419D|1|D, 419D|1|A+419D|1|B
494NR_2.5_29312.1
Exact match
Escherichia coli
2V6W|1|A+2V6W|1|B (2V6W)
 • 5'-R(*GP*GP*AP*GP*AP*GP*AP)-3', 5'-R(*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-06
1.8 Å7(1) 2V6W|1|A+2V6W|1|B
495NR_2.5_31898.1
Exact match
unidentified
5U0Q|1|C+5U0Q|1|D (5U0Q)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*UP*CP*C)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-11-29
1.4 Å7(4) 5U0Q|1|C+5U0Q|1|D, 5U0Q|1|A+5U0Q|1|B, 5TKO|1|A+5TKO|1|B, 5TKO|1|C+5TKO|1|D
496NR_2.5_32733.1
Exact match
2PO1|1|C (2PO1)
 • 10-mer poly(A)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.9 Å7(1) 2PO1|1|C
497NR_2.5_36129.1
Exact match
Escherichia coli
2VAL|1|A+2VAL|1|C (2VAL)
 • 5'-R(*GP*CP*GP*GP*GP*AP*AP)-3', 5'-R(*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-10-16
2.0 Å7(2) 2VAL|1|A+2VAL|1|C, 2VAL|1|B+2VAL|1|D
498NR_2.5_36794.1
Exact match
1G2J|1|A (1G2J)
 • 5'-R(*CP*CP*CP*(PYY)P*GP*GP*GP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-12-06
2.0 Å7(1) 1G2J|1|A
499NR_2.5_45210.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4TYW|1|B (4TYW)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-31
2.2 Å7(1) 4TYW|1|B
500NR_2.5_48641.1
Exact match
1M8X|1|D (1M8X)
 • 5'-R(P*UP*GP*UP*AP*UP*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-25
2.2 Å7(2) 1M8X|1|D, 1M8W|1|D
501NR_2.5_50067.1
Exact match
Homo sapiens
3NNC|1|B (3NNC)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*GP*UP*GP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
2.2 Å7(1) 3NNC|1|B
502NR_2.5_50890.1
Exact match
3JXQ|1|L+3JXQ|1|K (3JXQ)
 • r[CGCG(5-fluoro)CG]2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-09
1.5 Å7(4) 3JXQ|1|L+3JXQ|1|K, 3JXQ|1|B+3JXQ|1|A, 3JXR|1|A+3JXR|1|B, 3JXR|1|K
503NR_2.5_50990.1
Exact match
synthetic construct
4U34|1|B+4U34|1|A (4U34)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*AP*GP*CP*UP*A)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.4 Å7(1) 4U34|1|B+4U34|1|A
504NR_2.5_54586.1
Exact match
1L3Z|1|B (1L3Z)
 • 5'-R(*GP*UP*AP*UP*AP*CP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-25
2.0 Å7(2) 1L3Z|1|B, 1L3Z|1|A
505NR_2.5_54592.1
Exact match
464D|1|A+464D|1|B (464D)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*GP*CP*UP*CP*C)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-08-16
1.2 Å7(11) 464D|1|A+464D|1|B, 464D|1|C+464D|1|D, 466D|1|C+466D|1|D, 466D|1|A+466D|1|B, 4U37|1|A+4U37|1|B, 4U38|1|A+4U38|1|B, 4U38|1|C+4U38|1|D, 4U38|1|E+4U38|1|F, 4U38|1|G+4U38|1|H, 434D|1|C+434D|1|D, 434D|1|A+434D|1|B
506NR_2.5_56855.1
Exact match
4IQX|1|B+4IQX|1|C (4IQX)
 • RNA (5'-R(*AP*UP*GP*GP*GP*CP*C)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-06
2.5 Å7(2) 4IQX|1|B+4IQX|1|C, 3KMS|1|B+3KMS|1|C
507NR_2.5_57688.1
Exact match
409D|1|C+409D|1|D (409D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*IP*UP*GP*GP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
2.5 Å7(3) 409D|1|C+409D|1|D, 409D|1|A+409D|1|B, 409D|1|E+409D|1|F
508NR_2.5_59612.1
Exact match
2DB3|1|E (2DB3)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-05-02
2.2 Å7(4) 2DB3|1|E, 2DB3|1|F, 2DB3|1|G, 2DB3|1|H
509NR_2.5_59870.1
Exact match
3S49|1|E+3S49|1|F (3S49)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*AP*UP*AP*(RUS)P*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-29
2.3 Å7(4) 3S49|1|E+3S49|1|F, 3S49|1|C+3S49|1|D, 3S49|1|A+3S49|1|B, 3S49|1|G
510NR_2.5_61167.1
Exact match
synthetic construct
4U35|1|B+4U35|1|A (4U35)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*UP*GP*CP*UP*A)-3'), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.6 Å7(1) 4U35|1|B+4U35|1|A
511NR_2.5_63343.1
Exact match
Schizosaccharomyces pombe
5DNO|1|B (5DNO)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*UP*AP*AP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-06
1.8 Å7(1) 5DNO|1|B
512NR_2.5_64642.1
Exact match
synthetic construct
4XWW|1|E (4XWW)
 • RNA (5'-D(UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-16
1.7 Å7(1) 4XWW|1|E
513NR_2.5_65010.1
Exact match
Homo sapiens
2V7R|1|A+2V7R|1|B (2V7R)
 • HUMAN TRNAGLY MICROHELIX
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-03-18
1.2 Å7(1) 2V7R|1|A+2V7R|1|B
514NR_2.5_67036.1
Exact match
Homo sapiens
5H1L|1|B (5H1L)
 • U4 snRNA (5'-R(*AP*UP*UP*UP*UP*UP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-11-23
2.1 Å7(1) 5H1L|1|B
515NR_2.5_67171.1
Exact match
418D|1|A+418D|1|B (418D)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*CP*AP*CP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-10
2.4 Å7(1) 418D|1|A+418D|1|B
516NR_2.5_71707.1
Exact match
Homo sapiens
2VON|1|C (2VON)
 • 5'-R(*AP*UP*AP*AP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
2.1 Å7(2) 2VON|1|C, 2VON|1|D
517NR_2.5_73115.1
Exact match
Homo sapiens
4HT9|1|D (4HT9)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-17
1.8 Å7(3) 4HT9|1|D, 4HT8|1|I, 4HT8|1|K
518NR_2.5_75344.1
Exact match
4QM6|1|D (4QM6)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-08
1.5 Å7(2) 4QM6|1|D, 4QM6|1|C
519NR_2.5_77683.1
Exact match
2JEA|1|C (2JEA)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-04-03
2.3 Å7(1) 2JEA|1|C
520NR_2.5_79329.1
Exact match
332D|1|A+332D|1|B (332D)
 • DNA/RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*GP*UP*AP*)-D([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-09-23
1.6 Å7(1) 332D|1|A+332D|1|B
521NR_2.5_80567.1
Exact match
3GVN|1|A+3GVN|1|B (3GVN)
 • 5'-R(*GP*GP*UP*GP*AP*GP*G)-3', 5'-R(*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-28
1.2 Å7(1) 3GVN|1|A+3GVN|1|B
522NR_2.5_81724.1
Exact match
3Q0N|1|D (3Q0N)
 • 5'-R(UP*GP*UP*AP*CP*AP*UP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-16
2.4 Å7(1) 3Q0N|1|D
523NR_2.5_83946.1
Exact match
Bombyx mori
5GUH|1|B (5GUH)
 • RNA (28-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-10-19
2.4 Å7(1) 5GUH|1|B
524NR_2.5_88706.1
Exact match
synthetic construct
4JAH|1|A+4JAH|1|B (4JAH)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*GP*UP*AP*(RUS)P*AP*C)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-29
1.5 Å7(3) 4JAH|1|A+4JAH|1|B, 4JAH|1|C+4JAH|1|D, 4JAH|1|E+4JAH|1|F
525NR_2.5_89476.1
Exact match
unidentified
5JRC|1|E (5JRC)
 • ssRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-09-28
1.9 Å7(1) 5JRC|1|E
526NR_2.5_89814.1
Exact match
485D|1|A+485D|1|B (485D)
 • RNA/DNA(5'-R(*CP*GP*UP*GP*AP*UP*CP*GP)-D[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-12-18
1.0 Å7(1) 485D|1|A+485D|1|B
527NR_2.5_93459.1
Exact match
1M8W|1|F (1M8W)
 • 5'-R(P*UP*GP*UP*CP*CP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-25
2.2 Å7(1) 1M8W|1|F
528NR_2.5_97569.1
Exact match
Escherichia coli
2W89|1|A+2W89|1|B (2W89)
 • 5'-R(*GP*CP*AP*UP*CP*CP*GP)-3', 5'-R(*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-17
2.0 Å7(2) 2W89|1|A+2W89|1|B, 2W89|1|C+2W89|1|D
529NR_2.5_06254.1
Exact match
synthetic construct
3P4C|1|A (3P4C)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.2 Å6(1) 3P4C|1|A
530NR_2.5_09702.1
Exact match
synthetic construct
4RJ1|1|B (4RJ1)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-12
0.9 Å6(1) 4RJ1|1|B
531NR_2.5_09880.4
Exact match
2G8I|1|B (2G8I)
 • 5'-R(*UP*CP*GP*AP*CP*A)-3', 5'-R(P*UP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-04-25
1.7 Å6(16) 2G8I|1|B, 2G8F|1|B, 5USG|1|B, 3ULD|1|B, 2G8K|1|B, 3TWH|1|B, 5USA|1|B, 5WJR|1|B, 5W7O|1|B, 5USE|1|B, 5US2|1|B, 5W7N|1|B, 2G8H|1|B, 2R7Y|1|B, 2G8V|1|B, 2G8W|1|B
532NR_2.5_12080.1
Exact match
3HGA|1|X (3HGA)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*CP*GP*CP*G)-3'), 5'-R(*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
1.3 Å6(2) 3HGA|1|X, 1OSU|1|A
533NR_2.5_13395.1
Exact match
3MDG|1|C (3MDG)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*GP*UP*AP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.2 Å6(1) 3MDG|1|C
534NR_2.5_15144.1
Exact match
3FHT|1|D (3FHT)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-02-17
2.2 Å6(1) 3FHT|1|D
535NR_2.5_16130.1
Exact match
synthetic construct
1UTD|1|0 (1UTD)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*UP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-15
2.1 Å6(10) 1UTD|1|0, 1UTD|1|6, 1UTD|1|Z, 1UTD|1|4, 1UTD|1|7, 1UTD|1|9, 1UTD|1|5, 1UTD|1|3, 1UTD|1|2, 1UTD|1|8
536NR_2.5_18481.1
Exact match
synthetic construct
5EV4|1|B (5EV4)
 • DNA/RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*(UD)P*UP*U)-D(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-24
1.6 Å6(1) 5EV4|1|B
537NR_2.5_29370.1
Exact match
synthetic construct
5WWW|1|B (5WWW)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*UP*AP*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-08-23
1.8 Å6(1) 5WWW|1|B
538NR_2.5_29524.1
Exact match
2J0S|1|E (2J0S)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP *UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-06
2.2 Å6(1) 2J0S|1|E
539NR_2.5_31074.2
Exact match
4RKV|1|A (4RKV)
 • 5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3', RNA (5'-R(*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-19
0.9 Å6(13) 4RKV|1|A, 4RNE|1|B, 4RJ1|1|A, 4RNE|1|C, 4RNE|1|E, 4RNE|1|D, 4RNE|1|A, 4RNE|1|G, 4RNE|1|F, 4RNE|1|H, 1J8G|1|A, 1J8G|1|C, 1J8G|1|D
540NR_2.5_33509.1
Exact match
3MDI|1|C (3MDI)
 • RNA (5'-R(*UP*GP*UP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-06-02
2.1 Å6(1) 3MDI|1|C
541NR_2.5_41566.1
Exact match
4RKV|1|B (4RKV)
 • 5'-R(*UP*GP*GP*GP*GP*U)-3', RNA (5'-R(*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-19
0.9 Å6(2) 4RKV|1|B, 1J8G|1|B
542NR_2.5_41964.1
Exact match
4O8J|1|D (4O8J)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-10
2.0 Å6(2) 4O8J|1|D, 4O8J|1|E
543NR_2.5_54538.1
Exact match
4JIY|1|A (4JIY)
 • 5'-(CGUACG)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-09-04
1.9 Å6(1) 4JIY|1|A
544NR_2.5_55334.1
Exact match
Mus musculus
5ELK|1|R (5ELK)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-09
2.3 Å6(1) 5ELK|1|R
545NR_2.5_60357.1
Exact match
3KOA|1|B+3KOA|1|C (3KOA)
 • RNA (5'-R(P*AP*UP*GP*GP*GP*C)-3'), RNA ([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-07
2.4 Å6(1) 3KOA|1|B+3KOA|1|C
546NR_2.5_66740.1
Exact match
Escherichia coli
3T5N|1|C (3T5N)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*UP*CP*UP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-11
1.8 Å6(1) 3T5N|1|C
547NR_2.5_67685.1
Exact match
3D2S|1|E (3D2S)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-02
1.7 Å6(2) 3D2S|1|E, 3D2S|1|G
548NR_2.5_68928.1
Exact match
Bombyx mori
4D25|1|D (4D25)
 • 5'-R(*UP*GP*AP*CP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
1.9 Å6(2) 4D25|1|D, 4D26|1|D
549NR_2.5_69142.1
Exact match
Homo sapiens
3NMR|1|B (3NMR)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å6(1) 3NMR|1|B
550NR_2.5_73018.1
Exact match
2A8V|1|E (2A8V)
 • 5'-R(P*CP*CP*CP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-04-26
2.4 Å6(1) 2A8V|1|E
551NR_2.5_74924.4
Exact match
3PEY|1|B (3PEY)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3', RNA (5'-R(*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-23
1.4 Å6(15) 3PEY|1|B, 3PEW|1|B, 5ELX|1|B, 4ALP|1|E, 2HYI|1|F, 2HYI|1|L, 3EX7|1|J, 5SZE|1|C, 3EX7|1|F, 3O8C|1|C, 5BTE|1|D, 3PF5|1|R, 5BTE|1|C, 3O8R|1|C, 3PF5|1|S
552NR_2.5_75304.1
Exact match
3AHU|1|X (3AHU)
 • 5'-R(*AP*GP*AP*GP*AP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-13
2.2 Å6(1) 3AHU|1|X
553NR_2.5_76177.1
Exact match
2GXB|1|E+2GXB|1|F (2GXB)
 • 5'-R(P*(DU)P*CP*GP*CP*GP*CP*G)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-01
2.3 Å6(1) 2GXB|1|E+2GXB|1|F
554NR_2.5_80904.1
Exact match
3FHT|1|C (3FHT)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-02-17
2.2 Å6(1) 3FHT|1|C
555NR_2.5_83079.1
Exact match
2P7E|1|A (2P7E)
 • 5' substrate strand, pentameric fragment
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-22
2.1 Å6(2) 2P7E|1|A, 2P7D|1|A
556NR_2.5_86148.1
Exact match
Escherichia coli
5A0T|1|E (5A0T)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*CP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-08-19
2.3 Å6(2) 5A0T|1|E, 5A0T|1|F
557NR_2.5_97273.1
Exact match
synthetic construct
5D8T|1|A+5D8T|1|B (5D8T)
 • RNA oligonucleotide containing (S)-C5'-M[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-06-29
1.2 Å6(5) 5D8T|1|A+5D8T|1|B, 5VR4|1|C+5VR4|1|D, 5VR4|1|A+5VR4|1|B, 5DER|1|A+5DER|1|B, 5DER|1|C+5DER|1|D
558NR_2.5_03341.1
Exact match
4HOR|1|X (4HOR)
 • RNA (5'-R(*(CTP)P*CP*CP*CP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
1.9 Å5(1) 4HOR|1|X
559NR_2.5_08138.1
Exact match
Homo sapiens
5F0Q|1|C (5F0Q)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*CP*GP*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-23
2.2 Å5(2) 5F0Q|1|C, 5F0Q|1|E
560NR_2.5_08150.1
Exact match
1YVP|1|G (1YVP)
 • Y RNA sequence, first strand
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-06-07
2.2 Å5(1) 1YVP|1|G
561NR_2.5_09580.1
Exact match
synthetic construct
5C0Y|1|C (5C0Y)
 • poly U RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-08-05
2.1 Å5(1) 5C0Y|1|C
562NR_2.5_10469.1
Exact match
1P79|1|A (1P79)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-04
1.1 Å5(1) 1P79|1|A
563NR_2.5_12819.1
Exact match
Mus musculus
2XS7|1|B (2XS7)
 • 5'-R(*UP*UP*GP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.5 Å5(1) 2XS7|1|B
564NR_2.5_14761.1
Exact match
synthetic construct
5WWX|1|C (5WWX)
 • RNA (5'-R(P*AP*GP*AP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-08-23
2.0 Å5(1) 5WWX|1|C
565NR_2.5_23233.1
Exact match
2Q66|1|X (2Q66)
 • 5'-R(P*AP*AP*AP*AP*A)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-08-28
1.8 Å5(1) 2Q66|1|X
566NR_2.5_23362.1
Exact match
synthetic construct
5EBI|1|F (5EBI)
 • DNA/RNA (5'-D(*C)-R(P*G)-D(P*C)-R(P*G)-D[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-10
1.1 Å5(8) 5EBI|1|F, 5EBI|1|A, 5EBI|1|H, 5EBI|1|B, 5EBI|1|D, 5EBI|1|C, 5EBI|1|E, 5EBI|1|G
567NR_2.5_24558.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2XNR|1|C (2XNR)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*UP*UP*AP*UP*UP*CP*UP*UP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-08
1.6 Å5(1) 2XNR|1|C
568NR_2.5_24908.1
Exact match
Homo sapiens
5GXI|1|B (5GXI)
 • RNA (5'-R(*A*AP*UP*UP*UP*UP*UP*GP*AP*G)-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-10-26
1.9 Å5(1) 5GXI|1|B
569NR_2.5_27566.1
Exact match
synthetic construct
5WS2|1|D (5WS2)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-12-06
2.4 Å5(4) 5WS2|1|D, 5HAB|1|C, 5WS2|1|C, 5HAB|1|D
570NR_2.5_28334.1
Exact match
1KNZ|1|W (1KNZ)
 • 5'-R(*UP*GP*AP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-01-17
2.5 Å5(4) 1KNZ|1|W, 1KNZ|1|X, 1KNZ|1|Z, 1KNZ|1|Y
571NR_2.5_35553.1
Exact match
3D2S|1|F (3D2S)
 • 5'-R(*CP*GP*CP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-02
1.7 Å5(2) 3D2S|1|F, 3D2S|1|H
572NR_2.5_35816.1
Exact match
3KMQ|1|B+3KMQ|1|C (3KMQ)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*GP*CP*C)-3'), RNA (5'-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-07
2.1 Å5(1) 3KMQ|1|B+3KMQ|1|C
573NR_2.5_38180.1
Exact match
Zika virus
5MFX|1|B (5MFX)
 • RNA (5'-R(P*AP*GP*AP*CP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-11
1.6 Å5(1) 5MFX|1|B
574NR_2.5_40750.1
Exact match
Mus musculus
5ELH|1|R (5ELH)
 • RNA (5'-R(*UP*UP*AP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-09
1.8 Å5(1) 5ELH|1|R
575NR_2.5_42633.1
Exact match
Homo sapiens
3NNA|1|B (3NNA)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP*UP*UP*UP*GP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-27
1.9 Å5(1) 3NNA|1|B
576NR_2.5_44600.1
Exact match
Mus musculus
2XS5|1|D (2XS5)
 • 5'-R(*UP*GP*UP*UP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-05
1.6 Å5(2) 2XS5|1|D, 2XS5|1|C
577NR_2.5_45166.1
Exact match
Homo sapiens
5DET|1|Q (5DET)
 • RNA (5'-R(P*UP*CP*AP*CP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
2.0 Å5(1) 5DET|1|Q
578NR_2.5_45851.1
Exact match
1YTU|1|E+1YTU|1|F (1YTU)
 • 5'-R(P*AP*GP*AP*CP*AP*G)-3', 5'-R(P*UP*G[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-04-05
2.5 Å5(2) 1YTU|1|E+1YTU|1|F, 1YTU|1|C+1YTU|1|D
579NR_2.5_48507.1
Exact match
synthetic construct
5GJB|1|B (5GJB)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*AP*UP*CP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-20
1.7 Å5(1) 5GJB|1|B
580NR_2.5_70871.1
Exact match
377D|1|A+377D|1|B (377D)
 • RNA-DNA (5'-R(*CP*GP*UP*AP*CP*DG)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-08-10
1.8 Å5(2) 377D|1|A+377D|1|B, 377D|1|C+377D|1|D
581NR_2.5_81653.1
Exact match
1J6S|1|A (1J6S)
 • 5'-R(*(BRUP*GP*AP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-05
1.4 Å5(4) 1J6S|1|A, 1J6S|1|C, 1J6S|1|D, 1J6S|1|B
582NR_2.5_82140.1
Exact match
1MDG|1|A (1MDG)
 • 5'-R(*UP*(BGM)GP*AP*GP*GP*U)-3', RNA/DNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-12
1.5 Å5(17) 1MDG|1|A, 1N7A|1|A, 1N7A|1|B, 1N7A|1|C, 1N7A|1|D, 1N7A|1|E, 1N7A|1|F, 1N7A|1|G, 1N7A|1|H, 1N7B|1|A, 1N7B|1|B, 1N7B|1|C, 1N7B|1|D, 1N7B|1|E, 1N7B|1|F, 1N7B|1|G, 1N7B|1|H
583NR_2.5_84537.1
Exact match
2AWE|1|D (2AWE)
 • 5'-R(*UP*(BGM)P*GP*UP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-02-07
2.1 Å5(8) 2AWE|1|D, 2AWE|1|G, 2AWE|1|E, 2AWE|1|A, 2AWE|1|B, 2AWE|1|C, 2AWE|1|F, 2AWE|1|H
584NR_2.5_91461.1
Exact match
Candida albicans
5BUD|1|E (5BUD)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-07-08
2.0 Å5(1) 5BUD|1|E
585NR_2.5_94888.1
Exact match
synthetic construct
4J7L|1|B (4J7L)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.8 Å5(1) 4J7L|1|B
586NR_2.5_95409.1
Exact match
synthetic construct
1UVM|1|D (1UVM)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.0 Å5(3) 1UVM|1|D, 1UVM|1|E, 1UVM|1|F
587NR_2.5_96295.1
Exact match
3M7N|1|X (3M7N)
 • 5'-R(*C*UP*CP*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-04-28
2.4 Å5(3) 3M7N|1|X, 3M7N|1|Z, 3M7N|1|Y
588NR_2.5_96572.1
Exact match
synthetic construct
1UVL|1|B (1UVL)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-26
2.0 Å5(3) 1UVL|1|B, 1UVL|1|F, 1UVL|1|D
589NR_2.5_98212.1
Exact match
synthetic construct
5ELR|1|B (5ELR)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*UP*AP*AP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-13
2.3 Å5(1) 5ELR|1|B
590NR_2.5_02089.1
Exact match
4G9Z|1|E+4G9Z|1|F (4G9Z)
 • RNA (5'-R(P*GP*CP*CP*C)-3'), RNA (5'-R(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-03
2.0 Å4(1) 4G9Z|1|E+4G9Z|1|F
591NR_2.5_07579.1
Exact match
4OHZ|1|B (4OHZ)
 • RNA (5'-R(*GP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
2.4 Å4(1) 4OHZ|1|B
592NR_2.5_09020.1
Exact match
synthetic construct
5ELT|1|F (5ELT)
 • RNA (5'-R(P*UP*AP*AP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-13
2.1 Å4(2) 5ELT|1|F, 5ELT|1|E
593NR_2.5_11028.1
Exact match
Saccharomyces
5O1Y|1|B (5O1Y)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-08-02
2.5 Å4(1) 5O1Y|1|B
594NR_2.5_16274.1
Exact match
4OAV|1|C (4OAV)
 • RNA (5'-R(P*(PO4)P*(PO4)P*AP*AP*AP*AP*(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-12
2.1 Å4(1) 4OAV|1|C
595NR_2.5_20856.1
Exact match
Mycobacterium tuberculosis
5HJZ|1|C (5HJZ)
 • RNA (5'-R(*CP*AP*UP*C)-D(P*U)-R(P*AP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-18
2.0 Å4(1) 5HJZ|1|C
596NR_2.5_28980.1
Exact match
3P4C|1|B (3P4C)
 • 5'-R(*(CFZ)P*GP*(AF2)P*AP*(UFT)P*UP*(CFZ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.2 Å4(7) 3P4C|1|B, 3P4B|1|A, 3P4B|1|C, 3P4B|1|D, 3P4B|1|B, 3P4B|1|F, 3P4B|1|E
597NR_2.5_33685.1
Exact match
4E6B|1|E+4E6B|1|F (4E6B)
 • 5'-R(P*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.5 Å4(1) 4E6B|1|E+4E6B|1|F
598NR_2.5_37244.1
Exact match
synthetic construct
4R3I|0|B (4R3I)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(6MZ)P*CP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-17
1.8 Å4(1) 4R3I|0|B
599NR_2.5_40400.1
Exact match
3QSU|1|P (3QSU)
 • RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-12
2.2 Å4(2) 3QSU|1|P, 3QSU|1|R
600NR_2.5_47084.1
Exact match
Escherichia coli
4QVC|1|G (4QVC)
 • RNA (5'-R(*AP*U*AP*AP*CP*UP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-27
2.0 Å4(1) 4QVC|1|G
601NR_2.5_49228.1
Exact match
4OAV|1|A (4OAV)
 • RNA (5'-R(P*(PO4)P*(PO4)P*AP*AP*AP*AP*(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-12
2.1 Å4(1) 4OAV|1|A
602NR_2.5_51248.1
Exact match
Candida albicans
5BUD|1|D (5BUD)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-07-08
2.0 Å4(1) 5BUD|1|D
603NR_2.5_53426.1
Exact match
4E6B|1|A+4E6B|1|B (4E6B)
 • 5'-R(P*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*GP*GP*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-07-11
1.5 Å4(1) 4E6B|1|A+4E6B|1|B
604NR_2.5_58299.1
Exact match
2GRB|1|F (2GRB)
 • 5'-R(*(U33)P*GP*IP*GP*GP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-21
1.4 Å4(8) 2GRB|1|F, 2GRB|1|A, 2GRB|1|C, 2GRB|1|B, 2GRB|1|E, 2GRB|1|H, 2GRB|1|G, 2GRB|1|D
605NR_2.5_61884.1
Exact match
synthetic construct
4WTK|1|T+4WTK|1|P (4WTK)
 • RNA TEMPLATE AGCC, RNA PRIMER GG
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
2.5 Å4(1) 4WTK|1|T+4WTK|1|P
606NR_2.5_62764.1
Exact match
synthetic construct
5EV1|1|B (5EV1)
 • DNA/RNA (5'-R(*UP*UP*U)-D(P*UP*UP*(BRU)P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-24
2.0 Å4(1) 5EV1|1|B
607NR_2.5_70063.1
Exact match
synthetic construct
4WTM|1|T+4WTM|1|P (4WTM)
 • RNA TEMPLATE UAGG, RNA PRIMER CC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
2.2 Å4(1) 4WTM|1|T+4WTM|1|P
608NR_2.5_78430.1
Exact match
Escherichia coli
4QVD|1|H (4QVD)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*CP*UP*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-27
2.0 Å4(1) 4QVD|1|H
609NR_2.5_79612.1
Exact match
synthetic construct
1UVI|1|D (1UVI)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
2.2 Å4(3) 1UVI|1|D, 1UVI|1|F, 1UVI|1|E
610NR_2.5_80093.2
Exact match
4LJ0|1|C (4LJ0)
 • polyadenosine RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-09
2.2 Å4(3) 4LJ0|1|C, 4LJ0|1|D, 4LJ0|1|E
611NR_2.5_80112.1
Exact match
synthetic construct
4RCJ|1|B (4RCJ)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(6MZ)P*CP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-12
1.6 Å4(1) 4RCJ|1|B
612NR_2.5_81635.1
Exact match
synthetic construct
1UVJ|1|F (1UVJ)
 • 5'-R(*UP*UP*CP*CP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-02-19
1.9 Å4(3) 1UVJ|1|F, 1UVJ|1|D, 1UVJ|1|E
613NR_2.5_82735.1
Exact match
synthetic construct
4WTL|1|T+4WTL|1|P (4WTL)
 • RNA TEMPLATE UACC, RNA PRIMER GG
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
2.0 Å4(1) 4WTL|1|T+4WTL|1|P
614NR_2.5_84026.1
Exact match
synthetic construct
5DHB|1|A+5DHB|1|B (5DHB)
 • RNA (5'-R(*(LCC)P*(TLN)P*(LCG)P*UP*AP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-07
1.8 Å4(3) 5DHB|1|A+5DHB|1|B, 5DHB|1|C+5DHB|1|D, 5HBW|1|A+5HBW|1|B
615NR_2.5_85566.1
Exact match
4GV6|1|C+4GV6|1|B (4GV6)
 • RNA (5'-R(P*CP*GP*CP*CP*C)-3'), RNA (5'-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
2.0 Å4(3) 4GV6|1|C+4GV6|1|B, 4GV3|1|C+4GV3|1|B, 4GV9|1|F+4GV9|1|E
616NR_2.5_89128.1
Exact match
Homo sapiens
5DET|1|P (5DET)
 • RNA (5'-R(*UP*CP*AP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
2.0 Å4(1) 5DET|1|P
617NR_2.5_91027.1
Exact match
Mycobacterium tuberculosis
5HK0|1|E (5HK0)
 • RNA (5'-R(*AP*GP*UP*C)-D(P*U)-R(P*CP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-18
2.3 Å4(2) 5HK0|1|E, 5HK0|1|F
618NR_2.5_94845.1
Exact match
Saccharolobus solfataricus
4BA2|1|R (4BA2)
 • 5'-R(*AP*AP*AP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-03
2.5 Å4(1) 4BA2|1|R
619NR_2.5_96683.2
Exact match
Homo sapiens
5GMF|1|E (5GMF)
 • RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-11-02
2.5 Å4(4) 5GMF|1|E, 5GMF|1|H, 5GMF|1|F, 5GMF|1|G
620NR_2.5_97537.1
Exact match
3P4D|1|B (3P4D)
 • 5'-R(*(CFZ)P*CP*(CFZ)P*CP*(GF2)P*GP*(GF2[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-05
1.9 Å4(2) 3P4D|1|B, 3P4D|1|A
621NR_2.5_97573.1
Exact match
synthetic construct
5W0M|1|J (5W0M)
 • U5 single-stranded RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-28
2.3 Å4(3) 5W0M|1|J, 5W0M|1|I, 5W0M|1|H
622NR_2.5_98152.1
Exact match
synthetic construct
4WTJ|1|T+4WTJ|1|P (4WTJ)
 • RNA TEMPLATE AUCC, RNA PRIMER GG
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
2.2 Å4(1) 4WTJ|1|T+4WTJ|1|P
623NR_2.5_02412.1
Exact match
synthetic construct
4J7M|1|B (4J7M)
 • RNA (5'-R(P*UP*(U37)P*(U37)P*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-03-27
1.7 Å3(1) 4J7M|1|B
624NR_2.5_06133.1
Exact match
synthetic construct
4PEH|1|Z (4PEH)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*AP*(A2P)P*AP*CP*AP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-27
2.1 Å3(1) 4PEH|1|Z
625NR_2.5_12137.1
Exact match
4I67|1|B (4I67)
 • 5'-R(P*GP*GP*GP*(RPC))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
2.3 Å3(1) 4I67|1|B
626NR_2.5_22602.1
Exact match
synthetic construct
4QU7|1|X (4QU7)
 • RNA 5'-(*AP*GP*GP*GP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
2.5 Å3(3) 4QU7|1|X, 4QU7|1|V, 4QU7|1|U
627NR_2.5_24630.1
Exact match
synthetic construct
4G0A|1|F (4G0A)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-22
2.1 Å3(1) 4G0A|1|F
628NR_2.5_25521.1
Exact match
synthetic construct
5K77|1|X (5K77)
 • RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*A)-3'), branch 1 [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-07
2.2 Å3(10) 5K77|1|X, 5K77|1|V, 5K77|1|Y, 5K77|1|W, 5K77|1|Z, 4PEI|1|X, 4PEI|1|V, 4PEI|1|W, 4PEI|1|Z, 4PEI|1|Y
629NR_2.5_25856.1
Exact match
Homo sapiens
2VOO|1|C (2VOO)
 • 5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
1.8 Å3(2) 2VOO|1|C, 2VOO|1|D
630NR_2.5_29423.1
Exact match
synthetic construct
4V4F|1|B6 (4V4F)
 • 5'-R(*UP*AP*GP*AP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
1.9 Å3(22) 4V4F|1|B6, 4V4F|1|A5, 4V4F|1|A3, 4V4F|1|B0, 4V4F|1|B9, 4V4F|1|A2, 4V4F|1|A8, 4V4F|1|A1, 4V4F|1|A9, 4V4F|1|BZ, 4V4F|1|B8, 4V4F|1|B7, 4V4F|1|B5, 4V4F|1|A0, 4V4F|1|A7, 4V4F|1|A4, 4V4F|1|AZ, 4V4F|1|B3, 4V4F|1|B1, 4V4F|1|B4, 4V4F|1|A6, 4V4F|1|B2
631NR_2.5_32785.1
Exact match
synthetic construct
4G0A|1|G (4G0A)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-22
2.1 Å3(1) 4G0A|1|G
632NR_2.5_35987.1
Exact match
Thermus thermophilus
3B0U|1|B (3B0U)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*(H2U)P*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-12-14
2.0 Å3(2) 3B0U|1|B, 3B0U|1|A
633NR_2.5_40559.1
Exact match
synthetic construct
4PEH|1|W (4PEH)
 • RNA (5'-R(*CP*UP*AP*(A2P)P*AP*CP*AP*A)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-27
2.1 Å3(4) 4PEH|1|W, 4PEH|1|V, 4PEH|1|X, 4PEH|1|Y
634NR_2.5_41357.1
Exact match
synthetic construct
5EV3|1|B (5EV3)
 • DNA (5'-R(P*UP*U)-D(P*UP*U)-R(P*U)-D(P*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-24
1.5 Å3(2) 5EV3|1|B, 5EV2|1|B
635NR_2.5_43542.1
Exact match
4HOT|1|X (4HOT)
 • RNA (5'-R(*(ATP)P*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
2.5 Å3(1) 4HOT|1|X
636NR_2.5_45187.1
Exact match
synthetic construct
4YOE|1|E (4YOE)
 • RNA AGU
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-06-10
1.9 Å3(1) 4YOE|1|E
637NR_2.5_47227.1
Exact match
synthetic construct
4G0A|1|H (4G0A)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-22
2.1 Å3(1) 4G0A|1|H
638NR_2.5_61174.1
Exact match
Escherichia coli
1H2C|1|R (1H2C)
 • 5'-R(*UP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-04-10
1.6 Å3(1) 1H2C|1|R
639NR_2.5_65232.1
Exact match
4HOS|1|X (4HOS)
 • RNA (5'-R(*(UTP)P*UP*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-23
2.0 Å3(1) 4HOS|1|X
640NR_2.5_74729.1
Exact match
synthetic construct
4G0A|1|E (4G0A)
 • RNA (5'-R(P*GP*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-22
2.1 Å3(1) 4G0A|1|E
641NR_2.5_88047.3
Exact match
unidentified
5UDI|1|B (5UDI)
 • RNA (5'-D(*(GTA))-R(P*AP*AP*A)-3'), RNA [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-03-01
1.6 Å3(4) 5UDI|1|B, 5UDL|1|B, 5UDK|1|B, 5UDJ|1|B
642NR_2.5_95023.1
Exact match
Escherichia coli
2A8V|1|D (2A8V)
 • 5'-R(P*CP*CP*C)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-04-26
2.4 Å3(1) 2A8V|1|D
643NR_2.5_96260.1
Exact match
synthetic construct
1UTD|1|1 (1UTD)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*UP*GP*AP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-15
2.1 Å3(1) 1UTD|1|1
644NR_2.5_98920.1
Exact match
synthetic construct
4QU6|1|B (4QU6)
 • RNA 5'-(*AP*GP*GP*GP*UP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
1.8 Å3(1) 4QU6|1|B
645NR_2.5_21736.4
Exact match
3ER9|1|D (3ER9)
 • 5'-R(UP*U)-3', RNA (5'-R(P*UP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-16
2.1 Å2(32) 3ER9|1|D, 4NIA|1|3, 4NIA|1|7, 4NIA|1|4, 4NIA|1|v, 4NIA|1|u, 4NIA|1|6, 4OQ9|1|7, 4NIA|1|x, 4NIA|1|1, 4OQ9|1|4, 4NIA|1|8, 4OQ9|1|8, 4OQ9|1|t, 4OQ9|1|y, 4NIA|1|5, 4OQ9|1|x, 4NIA|1|w, 4NIA|1|t, 4OQ9|1|6, 4OQ8|1|D, 4NIA|1|z, 4OQ9|1|w, 4OQ9|1|5, 4NIA|1|y, 4NIA|1|2, 4OQ9|1|u, 4OQ9|1|z, 4OQ9|1|2, 4OQ9|1|v, 4OQ9|1|3, 4OQ9|1|1
646NR_2.5_22826.1
Exact match
3GPQ|1|E (3GPQ)
 • RNA (5'-R(*AP*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-07-21
2.0 Å2(2) 3GPQ|1|E, 3GPQ|1|F
647NR_2.5_27378.1
Exact match
1QLN|1|R (1QLN)
 • RNA (5- R(PPP*GP*GP*G)-3)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-02-04
2.4 Å2(1) 1QLN|1|R
648NR_2.5_28594.1
Exact match
2X1F|1|B (2X1F)
 • 5'-R(*GP*UP*UP*GP*UP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-02
1.6 Å2(2) 2X1F|1|B, 2X1A|1|B
649NR_2.5_30547.1
Exact match
4II9|1|C (4II9)
 • RNA (5'-R(P*CP*CP*(A9Z))-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-03
1.7 Å2(1) 4II9|1|C
650NR_2.5_46370.1
Exact match
synthetic construct
5K8H|1|A (5K8H)
 • RNA 7-mer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-06
1.1 Å2(1) 5K8H|1|A
651NR_2.5_48777.1
Exact match
4NKU|1|D (4NKU)
 • 5'-R(*AP*U)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
1.9 Å2(2) 4NKU|1|D, 4NKU|1|H
652NR_2.5_50478.2
Exact match
4OHY|1|B (4OHY)
 • RNA (5'-R(*GP*C)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
2.0 Å2(3) 4OHY|1|B, 4OI1|1|B, 4OI0|1|B
653NR_2.5_60049.1
Exact match
1VQO|1|4 (1VQO)
 • 5'-R(*CP*CP*(PPU))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-29
2.2 Å2(1) 1VQO|1|4
654NR_2.5_63152.1
Exact match
1VQN|1|4 (1VQN)
 • 5'-R(*CP*CP*(PPU)*(LOF))-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-11-29
2.4 Å2(1) 1VQN|1|4
655NR_2.5_63520.1
Exact match
synthetic construct
4TU0|1|F (4TU0)
 • 2'-5' OLIGOADENYLATE TRIMER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
2.3 Å2(2) 4TU0|1|F, 4TU0|1|G
656NR_2.5_71188.1
Exact match
5TDJ|1|A (5TDJ)
 • DNA/RNA (5'-R(*CP*)-D(*CP*GP*GP*CP*GP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-11
1.5 Å2(14) 5TDJ|1|A, 5TDJ|1|B, 4MSR|1|A+4MSR|1|B, 5TDK|1|A+5TDK|1|B, 4MS9|1|A, 4MSB|1|A+4MSB|1|B, 4MSB|1|C+4MSB|1|D, 4MSB|1|E+4MSB|1|F, 100D|1|A+100D|1|B, 161D|1|B, 161D|1|A, 394D|1|A+394D|1|B, 393D|1|A, 393D|1|B
657NR_2.5_77810.1
Exact match
4S2X|1|B (4S2X)
 • RNA (5'-R(*(APC)*GP*U)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
1.5 Å2(2) 4S2X|1|B, 4S2Y|1|B
658NR_2.5_80570.6
Exact match
5JJU|1|C (5JJU)
 • RNA (5'-R(P*AP*A)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-04
2.3 Å2(3) 5JJU|1|C, 5CEU|1|C, 5CEU|1|D
659NR_2.5_89612.3
Exact match
3U2E|1|D (3U2E)
 • RNA (5'-R(P*GP*G)-3'), 5'-R(*GP*GP)-3'
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
2.3 Å2(6) 3U2E|1|D, 3U2E|1|C, 5UEF|1|C, 5UEF|1|D, 4AFY|1|D, 4AFY|1|C
660NR_2.5_01981.1
Exact match
3T3O|1|B (3T3O)
 • O2'methyl-RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-19
2.5 Å1(1) 3T3O|1|B
661NR_2.5_70203.1
Exact match
217D|1|A (217D)
 • DNA/RNA (5'-D(*IP*)-R(*CP*)-D(*IP*CP*IP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1996-01-29
1.7 Å1(2) 217D|1|A, 216D|1|A
662NR_2.5_78372.2
Exact match
5K77|1|x (5K77)
 • 5'-R(*GP*(U34))-3', brnch 2 of branched [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-07
2.2 Å1(8) 5K77|1|x, 5K77|1|z, 5K77|1|v, 5K77|1|y, 5K77|1|w, 1B2M|1|C, 1B2M|1|D, 1B2M|1|E
663NR_2.5_84831.1
Exact match
Mycobacterium tuberculosis
5HKC|1|C (5HKC)
 • RNA (5'-R(*GP*UP*C)-D(P*U)-R(P*CP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-18
1.7 Å1(1) 5HKC|1|C
664NR_2.5_96460.1
Exact match
4JZU|1|C (4JZU)
 • RNA (5'-R(*(GCP)P*G)-3')
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-08
1.7 Å1(2) 4JZU|1|C, 4JZV|1|C
Copyright 2024 BGSU RNA group. Page generated in 2.7504 s