6WNT|1|4|G|1     0BPh     6WNT|1|4|G|1 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2     0BPh     6WNT|1|4|G|2 R3DSVS
6WNT|1|4|U|3     0BPh     6WNT|1|4|U|3 R3DSVS
6WNT|1|4|U|4     0BPh     6WNT|1|4|U|4 R3DSVS
6WNT|1|4|A|5     0BPh     6WNT|1|4|A|5 R3DSVS
6WNT|1|4|A|6     0BPh     6WNT|1|4|A|6 R3DSVS
6WNT|1|4|G|7     0BPh     6WNT|1|4|G|7 R3DSVS
6WNT|1|4|C|8     0BPh     6WNT|1|4|C|8 R3DSVS
6WNT|1|4|G|9     0BPh     6WNT|1|4|G|9 R3DSVS
6WNT|1|4|A|10    n0BPh    6WNT|1|4|A|10 R3DSVS
6WNT|1|4|C|11    n7BPh   6WNT|1|4|C|2756 R3DSVS
6WNT|1|4|C|11    0BPh    6WNT|1|4|C|11 R3DSVS
6WNT|1|4|U|12    n0BPh    6WNT|1|4|U|12 R3DSVS
6WNT|1|4|A|13    6BPh    6WNT|1|4|A|526 R3DSVS
6WNT|1|4|A|13    0BPh    6WNT|1|4|A|13 R3DSVS
6WNT|1|4|A|14    0BPh    6WNT|1|4|A|14 R3DSVS
6WNT|1|4|G|15    n0BPh    6WNT|1|4|A|14 R3DSVS
6WNT|1|4|C|16    0BPh    6WNT|1|4|C|16 R3DSVS
6WNT|1|4|G|17    n1BPh    6WNT|1|4|G|555 R3DSVS
6WNT|1|4|G|17    0BPh    6WNT|1|4|G|17 R3DSVS
6WNT|1|4|U|18    0BPh    6WNT|1|4|U|18 R3DSVS
6WNT|1|4|A|19    0BPh    6WNT|1|4|A|19 R3DSVS
6WNT|1|4|C|20    0BPh    6WNT|1|4|C|20 R3DSVS
6WNT|1|4|A|21    0BPh    6WNT|1|4|A|21 R3DSVS
6WNT|1|4|C|22    0BPh    6WNT|1|4|C|22 R3DSVS
6WNT|1|4|G|24    0BPh    6WNT|1|4|G|24 R3DSVS
6WNT|1|4|U|25    0BPh    6WNT|1|4|U|25 R3DSVS
6WNT|1|4|G|26    0BPh    6WNT|1|4|G|26 R3DSVS
6WNT|1|4|G|26    4BPh    6WNT|1|4|A|513 R3DSVS
6WNT|1|4|G|27    n0BPh    6WNT|1|4|G|27 R3DSVS
6WNT|1|4|G|27    3BPh    6WNT|1|4|A|513 R3DSVS
6WNT|1|4|A|28    0BPh    6WNT|1|4|A|28 R3DSVS
6WNT|1|4|U|29    0BPh    6WNT|1|4|U|29 R3DSVS
6WNT|1|4|G|30    0BPh    6WNT|1|4|G|30 R3DSVS
6WNT|1|4|C|31    0BPh    6WNT|1|4|C|31 R3DSVS
6WNT|1|4|C|31    n7BPh    6WNT|1|4|A|447 R3DSVS
6WNT|1|4|C|32    0BPh    6WNT|1|4|C|32 R3DSVS
6WNT|1|4|C|32    n7BPh    6WNT|1|4|A|447 R3DSVS
6WNT|1|4|C|33    0BPh    6WNT|1|4|C|33 R3DSVS
6WNT|1|4|G|35    0BPh    6WNT|1|4|G|35 R3DSVS
6WNT|1|4|G|36    0BPh    6WNT|1|4|G|36 R3DSVS
6WNT|1|4|C|37    0BPh    6WNT|1|4|C|37 R3DSVS
6WNT|1|4|A|38    0BPh    6WNT|1|4|A|38 R3DSVS
6WNT|1|4|U|40    0BPh    6WNT|1|4|U|40 R3DSVS
6WNT|1|4|C|41    0BPh    6WNT|1|4|C|41 R3DSVS
6WNT|1|4|G|43    0BPh    6WNT|1|4|G|43 R3DSVS
6WNT|1|4|A|44    0BPh    6WNT|1|4|A|44 R3DSVS
6WNT|1|4|G|45    n0BPh    6WNT|1|4|G|45 R3DSVS
6WNT|1|4|G|46    0BPh    6WNT|1|4|G|46 R3DSVS
6WNT|1|4|C|47    0BPh    6WNT|1|4|C|47 R3DSVS
6WNT|1|4|G|48    0BPh    6WNT|1|4|G|48 R3DSVS
6WNT|1|4|G|48    5BPh    6WNT|1|4|G|177 R3DSVS
6WNT|1|4|U|50    0BPh    6WNT|1|4|U|50 R3DSVS
6WNT|1|4|U|50    n0BPh    6WNT|1|4|A|49 R3DSVS
6WNT|1|4|G|51    0BPh    6WNT|1|4|G|51 R3DSVS
6WNT|1|4|A|52    0BPh    6WNT|1|4|A|52 R3DSVS
6WNT|1|4|A|53    0BPh    6WNT|1|4|A|53 R3DSVS
6WNT|1|4|G|54    0BPh    6WNT|1|4|G|54 R3DSVS
6WNT|1|4|G|54    n0BPh    6WNT|1|4|A|53 R3DSVS
6WNT|1|4|A|56    0BPh    6WNT|1|4|A|56 R3DSVS
6WNT|1|4|C|57    0BPh    6WNT|1|4|C|57 R3DSVS
6WNT|1|4|G|58    n0BPh    6WNT|1|4|G|58 R3DSVS
6WNT|1|4|U|59    0BPh    6WNT|1|4|U|59 R3DSVS
6WNT|1|4|C|61    0BPh    6WNT|1|4|C|61 R3DSVS
6WNT|1|4|A|63    0BPh    6WNT|1|4|A|63 R3DSVS
6WNT|1|4|A|64    0BPh    6WNT|1|4|A|64 R3DSVS
6WNT|1|4|U|65    0BPh    6WNT|1|4|U|65 R3DSVS
6WNT|1|4|C|66    0BPh    6WNT|1|4|C|66 R3DSVS
6WNT|1|4|U|67    0BPh    6WNT|1|4|U|67 R3DSVS
6WNT|1|4|G|68    n1BPh    6WNT|1|4|A|74 R3DSVS
6WNT|1|4|G|68    0BPh    6WNT|1|4|G|68 R3DSVS
6WNT|1|4|C|69    0BPh    6WNT|1|4|C|69 R3DSVS
6WNT|1|4|G|70    0BPh    6WNT|1|4|G|70 R3DSVS
6WNT|1|4|U|72    0BPh    6WNT|1|4|U|72 R3DSVS
6WNT|1|4|A|73    0BPh    6WNT|1|4|A|73 R3DSVS
6WNT|1|4|A|74    n2BPh    6WNT|1|4|G|60 R3DSVS
6WNT|1|4|G|75    n0BPh    6WNT|1|4|G|75 R3DSVS
6WNT|1|4|C|76    0BPh    6WNT|1|4|C|76 R3DSVS
6WNT|1|4|G|77    0BPh    6WNT|1|4|G|77 R3DSVS
6WNT|1|4|U|78    0BPh    6WNT|1|4|U|78 R3DSVS
6WNT|1|4|C|79    0BPh    6WNT|1|4|C|79 R3DSVS
6WNT|1|4|G|81    0BPh    6WNT|1|4|G|81 R3DSVS
6WNT|1|4|U|82    n0BPh    6WNT|1|4|U|82 R3DSVS
6WNT|1|4|A|83    0BPh    6WNT|1|4|A|83 R3DSVS
6WNT|1|4|A|83    n2BPh    6WNT|1|4|A|103 R3DSVS
6WNT|1|4|A|84    0BPh    6WNT|1|4|A|84 R3DSVS
6WNT|1|4|G|85    n0BPh    6WNT|1|4|G|85 R3DSVS
6WNT|1|4|U|87    0BPh    6WNT|1|4|U|87 R3DSVS
6WNT|1|4|G|88    0BPh    6WNT|1|4|G|88 R3DSVS
6WNT|1|4|A|89    0BPh    6WNT|1|4|A|89 R3DSVS
6WNT|1|4|U|90    0BPh    6WNT|1|4|U|90 R3DSVS
6WNT|1|4|A|91    0BPh    6WNT|1|4|A|91 R3DSVS
6WNT|1|4|U|92    n0BPh    6WNT|1|4|U|92 R3DSVS
6WNT|1|4|G|93    0BPh    6WNT|1|4|G|93 R3DSVS
6WNT|1|4|A|94    0BPh    6WNT|1|4|A|94 R3DSVS
6WNT|1|4|A|95    0BPh    6WNT|1|4|A|95 R3DSVS
6WNT|1|4|C|97    0BPh    6WNT|1|4|C|97 R3DSVS
6WNT|1|4|U|99    0BPh    6WNT|1|4|U|99 R3DSVS
6WNT|1|4|U|100   n0BPh    6WNT|1|4|U|100 R3DSVS
6WNT|1|4|U|102    0BPh    6WNT|1|4|U|102 R3DSVS
6WNT|1|4|A|103    0BPh    6WNT|1|4|A|103 R3DSVS
6WNT|1|4|A|104    0BPh    6WNT|1|4|A|104 R3DSVS
6WNT|1|4|C|105    0BPh    6WNT|1|4|C|105 R3DSVS
6WNT|1|4|C|106    0BPh    6WNT|1|4|C|106 R3DSVS
6WNT|1|4|G|107    0BPh    6WNT|1|4|G|107 R3DSVS
6WNT|1|4|G|108    0BPh    6WNT|1|4|G|108 R3DSVS
6WNT|1|4|C|109    0BPh    6WNT|1|4|C|109 R3DSVS
6WNT|1|4|A|111    0BPh    6WNT|1|4|A|111 R3DSVS
6WNT|1|4|U|112    5BPh    6WNT|1|4|G|70 R3DSVS
6WNT|1|4|U|112    0BPh    6WNT|1|4|U|112 R3DSVS
6WNT|1|4|U|113    0BPh    6WNT|1|4|U|113 R3DSVS
6WNT|1|4|U|113   n9BPh    6WNT|1|4|U|112 R3DSVS
6WNT|1|4|U|114   n0BPh    6WNT|1|4|U|114 R3DSVS
6WNT|1|4|C|115   n9BPh    6WNT|1|4|U|114 R3DSVS
6WNT|1|4|C|115    0BPh    6WNT|1|4|C|115 R3DSVS
6WNT|1|4|C|116    0BPh    6WNT|1|4|C|116 R3DSVS
6WNT|1|4|G|117    4BPh    6WNT|1|4|A|52 R3DSVS
6WNT|1|4|G|117    0BPh    6WNT|1|4|G|117 R3DSVS
6WNT|1|4|A|119   n6BPh    6WNT|1|4|A|52 R3DSVS
6WNT|1|4|A|119   n0BPh    6WNT|1|4|A|119 R3DSVS
6WNT|1|4|A|119    0BPh    6WNT|1|4|A|118 R3DSVS
6WNT|1|4|U|120    9BPh    6WNT|1|4|A|119 R3DSVS
6WNT|1|4|G|121    0BPh    6WNT|1|4|G|121 R3DSVS
6WNT|1|4|G|122    0BPh    6WNT|1|4|G|122 R3DSVS
6WNT|1|4|G|123    0BPh    6WNT|1|4|G|123 R3DSVS
6WNT|1|4|G|124    0BPh    6WNT|1|4|G|124 R3DSVS
6WNT|1|4|G|124    5BPh    6WNT|1|4|G|117 R3DSVS
6WNT|1|4|G|124   n1BPh    6WNT|1|4|A|127 R3DSVS
6WNT|1|4|A|125   n0BPh    6WNT|1|4|A|125 R3DSVS
6WNT|1|4|A|127    0BPh    6WNT|1|4|A|127 R3DSVS
6WNT|1|4|C|128    7BPh    6WNT|1|4|C|116 R3DSVS
6WNT|1|4|C|129    0BPh    6WNT|1|4|C|129 R3DSVS
6WNT|1|4|C|130    0BPh    6WNT|1|4|C|130 R3DSVS
6WNT|1|4|G|132    0BPh    6WNT|1|4|G|132 R3DSVS
6WNT|1|4|U|133    0BPh    6WNT|1|4|U|133 R3DSVS
6WNT|1|4|G|134    0BPh    6WNT|1|4|G|134 R3DSVS
6WNT|1|4|U|135    0BPh    6WNT|1|4|U|135 R3DSVS
6WNT|1|4|G|136    0BPh    6WNT|1|4|G|136 R3DSVS
6WNT|1|4|C|140    0BPh    6WNT|1|4|C|140 R3DSVS
6WNT|1|4|G|141   n3BPh    6WNT|1|4|U|139 R3DSVS
6WNT|1|4|A|142   n0BPh    6WNT|1|4|A|142 R3DSVS
6WNT|1|4|C|143   n0BPh    6WNT|1|4|C|143 R3DSVS
6WNT|1|4|A|144    0BPh    6WNT|1|4|A|144 R3DSVS
6WNT|1|4|C|145    0BPh    6WNT|1|4|C|145 R3DSVS
6WNT|1|4|A|146    0BPh    6WNT|1|4|A|146 R3DSVS
6WNT|1|4|C|147    0BPh    6WNT|1|4|C|147 R3DSVS
6WNT|1|4|U|148    0BPh    6WNT|1|4|U|148 R3DSVS
6WNT|1|4|A|149    0BPh    6WNT|1|4|A|149 R3DSVS
6WNT|1|4|U|150   n9BPh    6WNT|1|4|A|149 R3DSVS
6WNT|1|4|U|150    0BPh    6WNT|1|4|U|150 R3DSVS
6WNT|1|4|C|151    0BPh    6WNT|1|4|C|151 R3DSVS
6WNT|1|4|A|152    0BPh    6WNT|1|4|A|152 R3DSVS
6WNT|1|4|U|153    0BPh    6WNT|1|4|U|153 R3DSVS
6WNT|1|4|U|154    0BPh    6WNT|1|4|U|154 R3DSVS
6WNT|1|4|A|155    0BPh    6WNT|1|4|A|155 R3DSVS
6WNT|1|4|A|156    0BPh    6WNT|1|4|A|156 R3DSVS
6WNT|1|4|C|157    0BPh    6WNT|1|4|C|157 R3DSVS
6WNT|1|4|U|158    0BPh    6WNT|1|4|U|158 R3DSVS
6WNT|1|4|G|159   n5BPh    6WNT|1|4|U|166 R3DSVS
6WNT|1|4|G|159    0BPh    6WNT|1|4|G|159 R3DSVS
6WNT|1|4|A|161    0BPh    6WNT|1|4|A|161 R3DSVS
6WNT|1|4|C|164    0BPh    6WNT|1|4|C|164 R3DSVS
6WNT|1|4|A|165    0BPh    6WNT|1|4|A|165 R3DSVS
6WNT|1|4|U|166    0BPh    6WNT|1|4|U|166 R3DSVS
6WNT|1|4|A|167    0BPh    6WNT|1|4|A|167 R3DSVS
6WNT|1|4|G|168    0BPh    6WNT|1|4|G|168 R3DSVS
6WNT|1|4|G|169    0BPh    6WNT|1|4|G|169 R3DSVS
6WNT|1|4|U|170    0BPh    6WNT|1|4|U|170 R3DSVS
6WNT|1|4|U|171    0BPh    6WNT|1|4|U|171 R3DSVS
6WNT|1|4|A|172    0BPh    6WNT|1|4|A|172 R3DSVS
6WNT|1|4|A|173    0BPh    6WNT|1|4|A|173 R3DSVS
6WNT|1|4|U|174    0BPh    6WNT|1|4|U|174 R3DSVS
6WNT|1|4|G|175    0BPh    6WNT|1|4|G|175 R3DSVS
6WNT|1|4|A|176    0BPh    6WNT|1|4|A|176 R3DSVS
6WNT|1|4|G|177    1BPh    6WNT|1|4|G|177 R3DSVS
6WNT|1|4|G|177   n3BPh    6WNT|1|4|A|176 R3DSVS
6WNT|1|4|G|178    0BPh    6WNT|1|4|G|178 R3DSVS
6WNT|1|4|C|179    0BPh    6WNT|1|4|C|179 R3DSVS
6WNT|1|4|G|180    0BPh    6WNT|1|4|G|180 R3DSVS
6WNT|1|4|A|181    0BPh    6WNT|1|4|A|181 R3DSVS
6WNT|1|4|A|182    0BPh    6WNT|1|4|A|182 R3DSVS
6WNT|1|4|C|183    0BPh    6WNT|1|4|C|183 R3DSVS
6WNT|1|4|C|184    0BPh    6WNT|1|4|C|184 R3DSVS
6WNT|1|4|G|185    0BPh    6WNT|1|4|G|185 R3DSVS
6WNT|1|4|G|186    0BPh    6WNT|1|4|G|186 R3DSVS
6WNT|1|4|G|187    0BPh    6WNT|1|4|G|187 R3DSVS
6WNT|1|4|G|189    5BPh    6WNT|1|4|U|206 R3DSVS
6WNT|1|4|G|189    0BPh    6WNT|1|4|G|189 R3DSVS
6WNT|1|4|A|191    0BPh    6WNT|1|4|A|191 R3DSVS
6WNT|1|4|C|192    0BPh    6WNT|1|4|C|192 R3DSVS
6WNT|1|4|U|193    0BPh    6WNT|1|4|U|193 R3DSVS
6WNT|1|4|U|193   n9BPh    6WNT|1|4|C|192 R3DSVS
6WNT|1|4|G|194    0BPh    6WNT|1|4|G|194 R3DSVS
6WNT|1|4|A|195    7BPh    6WNT|1|4|C|198 R3DSVS
6WNT|1|4|A|195    6BPh    6WNT|1|4|A|199 R3DSVS
6WNT|1|4|A|195   n0BPh    6WNT|1|4|A|197 R3DSVS
6WNT|1|4|A|195    0BPh    6WNT|1|4|A|195 R3DSVS
6WNT|1|4|A|196   n2BPh    6WNT|1|4|U|828 R3DSVS
6WNT|1|4|A|197    0BPh    6WNT|1|4|A|197 R3DSVS
6WNT|1|4|C|198    7BPh    6WNT|1|4|A|197 R3DSVS
6WNT|1|4|C|198    0BPh    6WNT|1|4|C|198 R3DSVS
6WNT|1|4|A|199   n6BPh   6WNT|1|4|A|2562 R3DSVS
6WNT|1|4|U|200    0BPh    6WNT|1|4|U|200 R3DSVS
6WNT|1|4|C|201    9BPh    6WNT|1|4|U|200 R3DSVS
6WNT|1|4|C|201    0BPh    6WNT|1|4|C|201 R3DSVS
6WNT|1|4|U|202    0BPh    6WNT|1|4|U|202 R3DSVS
6WNT|1|4|A|203    0BPh    6WNT|1|4|A|203 R3DSVS
6WNT|1|4|A|204    0BPh    6WNT|1|4|A|204 R3DSVS
6WNT|1|4|A|204    6BPh    6WNT|1|4|A|191 R3DSVS
6WNT|1|4|G|205    4BPh    6WNT|1|4|A|190 R3DSVS
6WNT|1|4|U|206    0BPh    6WNT|1|4|U|206 R3DSVS
6WNT|1|4|A|207    0BPh    6WNT|1|4|A|207 R3DSVS
6WNT|1|4|C|208    0BPh    6WNT|1|4|C|208 R3DSVS
6WNT|1|4|C|208   n9BPh    6WNT|1|4|A|207 R3DSVS
6WNT|1|4|C|209    0BPh    6WNT|1|4|C|209 R3DSVS
6WNT|1|4|C|210    0BPh    6WNT|1|4|C|210 R3DSVS
6WNT|1|4|C|211    0BPh    6WNT|1|4|C|211 R3DSVS
6WNT|1|4|G|212    0BPh    6WNT|1|4|G|212 R3DSVS
6WNT|1|4|A|213    0BPh    6WNT|1|4|A|213 R3DSVS
6WNT|1|4|G|214    0BPh    6WNT|1|4|G|214 R3DSVS
6WNT|1|4|G|215   n0BPh    6WNT|1|4|G|46 R3DSVS
6WNT|1|4|G|215    0BPh    6WNT|1|4|G|215 R3DSVS
6WNT|1|4|A|217    2BPh    6WNT|1|4|G|185 R3DSVS
6WNT|1|4|A|217    0BPh    6WNT|1|4|A|217 R3DSVS
6WNT|1|4|A|218    0BPh    6WNT|1|4|A|218 R3DSVS
6WNT|1|4|A|219   n6BPh    6WNT|1|4|A|428 R3DSVS
6WNT|1|4|A|219    0BPh    6WNT|1|4|A|219 R3DSVS
6WNT|1|4|G|220    0BPh    6WNT|1|4|G|220 R3DSVS
6WNT|1|4|G|220    5BPh    6WNT|1|4|A|428 R3DSVS
6WNT|1|4|A|221    2BPh    6WNT|1|4|G|266 R3DSVS
6WNT|1|4|A|221    0BPh    6WNT|1|4|A|221 R3DSVS
6WNT|1|4|A|222   n2BPh    6WNT|1|4|U|234 R3DSVS
6WNT|1|4|A|222   n0BPh    6WNT|1|4|C|421 R3DSVS
6WNT|1|4|A|222   n6BPh    6WNT|1|4|A|233 R3DSVS
6WNT|1|4|U|224    0BPh    6WNT|1|4|U|224 R3DSVS
6WNT|1|4|A|226    0BPh    6WNT|1|4|A|226 R3DSVS
6WNT|1|4|A|227    0BPh    6WNT|1|4|A|227 R3DSVS
6WNT|1|4|C|229   n0BPh    6WNT|1|4|C|229 R3DSVS
6WNT|1|4|A|231   n6BPh    6WNT|1|4|C|420 R3DSVS
6WNT|1|4|A|231    0BPh    6WNT|1|4|A|231 R3DSVS
6WNT|1|4|G|232    0BPh    6WNT|1|4|G|232 R3DSVS
6WNT|1|4|G|232    4BPh    6WNT|1|4|C|420 R3DSVS
6WNT|1|4|A|233    0BPh    6WNT|1|4|A|233 R3DSVS
6WNT|1|4|U|234    0BPh    6WNT|1|4|U|234 R3DSVS
6WNT|1|4|U|235    0BPh    6WNT|1|4|U|235 R3DSVS
6WNT|1|4|C|236    0BPh    6WNT|1|4|C|236 R3DSVS
6WNT|1|4|C|237    0BPh    6WNT|1|4|C|237 R3DSVS
6WNT|1|4|C|238    0BPh    6WNT|1|4|C|238 R3DSVS
6WNT|1|4|C|239   n0BPh    6WNT|1|4|C|239 R3DSVS
6WNT|1|4|C|240    0BPh    6WNT|1|4|C|240 R3DSVS
6WNT|1|4|A|241   n6BPh    6WNT|1|4|A|256 R3DSVS
6WNT|1|4|A|241    0BPh    6WNT|1|4|A|241 R3DSVS
6WNT|1|4|G|242   n3BPh    6WNT|1|4|A|255 R3DSVS
6WNT|1|4|U|243    0BPh    6WNT|1|4|U|243 R3DSVS
6WNT|1|4|A|244    0BPh    6WNT|1|4|A|244 R3DSVS
6WNT|1|4|C|246    0BPh    6WNT|1|4|C|246 R3DSVS
6WNT|1|4|G|247    0BPh    6WNT|1|4|G|247 R3DSVS
6WNT|1|4|G|247    3BPh    6WNT|1|4|A|251 R3DSVS
6WNT|1|4|C|249   n7BPh    6WNT|1|4|G|247 R3DSVS
6WNT|1|4|C|249   n0BPh    6WNT|1|4|C|249 R3DSVS
6WNT|1|4|C|249   n6BPh    6WNT|1|4|C|246 R3DSVS
6WNT|1|4|C|249   n9BPh    6WNT|1|4|G|248 R3DSVS
6WNT|1|4|A|251    0BPh    6WNT|1|4|A|251 R3DSVS
6WNT|1|4|G|252    0BPh    6WNT|1|4|G|252 R3DSVS
6WNT|1|4|G|252   n0BPh    6WNT|1|4|A|251 R3DSVS
6WNT|1|4|C|253    0BPh    6WNT|1|4|C|253 R3DSVS
6WNT|1|4|G|254    5BPh    6WNT|1|4|U|243 R3DSVS
6WNT|1|4|G|254    0BPh    6WNT|1|4|G|254 R3DSVS
6WNT|1|4|A|256    0BPh    6WNT|1|4|A|256 R3DSVS
6WNT|1|4|A|256   n6BPh    6WNT|1|4|A|241 R3DSVS
6WNT|1|4|C|257    0BPh    6WNT|1|4|C|257 R3DSVS
6WNT|1|4|G|258    0BPh    6WNT|1|4|G|258 R3DSVS
6WNT|1|4|G|259    0BPh    6WNT|1|4|G|259 R3DSVS
6WNT|1|4|G|260    0BPh    6WNT|1|4|G|260 R3DSVS
6WNT|1|4|A|262    0BPh    6WNT|1|4|A|262 R3DSVS
6WNT|1|4|G|263    0BPh    6WNT|1|4|G|263 R3DSVS
6WNT|1|4|A|265    0BPh    6WNT|1|4|A|265 R3DSVS
6WNT|1|4|G|266   n0BPh    6WNT|1|4|G|266 R3DSVS
6WNT|1|4|C|267   n0BPh    6WNT|1|4|C|267 R3DSVS
6WNT|1|4|C|268    0BPh    6WNT|1|4|C|268 R3DSVS
6WNT|1|4|C|269    0BPh    6WNT|1|4|C|269 R3DSVS
6WNT|1|4|A|270   n2BPh    6WNT|1|4|G|370 R3DSVS
6WNT|1|4|A|270    0BPh    6WNT|1|4|A|270 R3DSVS
6WNT|1|4|G|271    0BPh    6WNT|1|4|A|270 R3DSVS
6WNT|1|4|A|272   n0BPh    6WNT|1|4|A|272 R3DSVS
6WNT|1|4|G|273    0BPh    6WNT|1|4|G|273 R3DSVS
6WNT|1|4|C|274    0BPh    6WNT|1|4|C|274 R3DSVS
6WNT|1|4|C|275    0BPh    6WNT|1|4|C|275 R3DSVS
6WNT|1|4|G|277    1BPh    6WNT|1|4|G|277 R3DSVS
6WNT|1|4|A|278    0BPh    6WNT|1|4|G|277 R3DSVS
6WNT|1|4|A|278   n6BPh    6WNT|1|4|A|362 R3DSVS
6WNT|1|4|A|279   n2BPh    6WNT|1|4|G|363 R3DSVS
6WNT|1|4|A|279   n0BPh    6WNT|1|4|A|279 R3DSVS
6WNT|1|4|U|280    0BPh    6WNT|1|4|U|280 R3DSVS
6WNT|1|4|U|280   n9BPh    6WNT|1|4|A|279 R3DSVS
6WNT|1|4|C|281   n0BPh    6WNT|1|4|C|281 R3DSVS
6WNT|1|4|A|282    0BPh    6WNT|1|4|A|282 R3DSVS
6WNT|1|4|G|283    0BPh    6WNT|1|4|G|283 R3DSVS
6WNT|1|4|U|284   n0BPh    6WNT|1|4|U|284 R3DSVS
6WNT|1|4|G|285   n0BPh    6WNT|1|4|G|285 R3DSVS
6WNT|1|4|U|286    0BPh    6WNT|1|4|U|286 R3DSVS
6WNT|1|4|G|287   n0BPh    6WNT|1|4|G|287 R3DSVS
6WNT|1|4|U|288    0BPh    6WNT|1|4|U|288 R3DSVS
6WNT|1|4|G|289    0BPh    6WNT|1|4|G|289 R3DSVS
6WNT|1|4|U|290    0BPh    6WNT|1|4|U|290 R3DSVS
6WNT|1|4|G|291   n0BPh    6WNT|1|4|G|291 R3DSVS
6WNT|1|4|U|292    0BPh    6WNT|1|4|U|292 R3DSVS
6WNT|1|4|U|293    0BPh    6WNT|1|4|U|293 R3DSVS
6WNT|1|4|G|295    0BPh    6WNT|1|4|G|295 R3DSVS
6WNT|1|4|U|296    0BPh    6WNT|1|4|U|296 R3DSVS
6WNT|1|4|G|297    0BPh    6WNT|1|4|G|297 R3DSVS
6WNT|1|4|G|298    5BPh    6WNT|1|4|U|339 R3DSVS
6WNT|1|4|G|298    0BPh    6WNT|1|4|G|298 R3DSVS
6WNT|1|4|A|299    0BPh    6WNT|1|4|A|299 R3DSVS
6WNT|1|4|A|300    0BPh    6WNT|1|4|A|300 R3DSVS
6WNT|1|4|C|302   n0BPh    6WNT|1|4|C|302 R3DSVS
6WNT|1|4|G|303    0BPh    6WNT|1|4|G|303 R3DSVS
6WNT|1|4|U|304    0BPh    6WNT|1|4|U|304 R3DSVS
6WNT|1|4|C|305    0BPh    6WNT|1|4|C|305 R3DSVS
6WNT|1|4|U|306    0BPh    6WNT|1|4|U|306 R3DSVS
6WNT|1|4|G|307    0BPh    6WNT|1|4|G|307 R3DSVS
6WNT|1|4|G|307    3BPh    6WNT|1|4|A|310 R3DSVS
6WNT|1|4|G|308    0BPh    6WNT|1|4|G|308 R3DSVS
6WNT|1|4|A|309    2BPh    6WNT|1|4|A|330 R3DSVS
6WNT|1|4|A|309    0BPh    6WNT|1|4|A|309 R3DSVS
6WNT|1|4|A|310   n0BPh    6WNT|1|4|A|310 R3DSVS
6WNT|1|4|A|311   n2BPh    6WNT|1|4|C|331 R3DSVS
6WNT|1|4|A|311   n2BPh    6WNT|1|4|A|332 R3DSVS
6WNT|1|4|A|311   n0BPh    6WNT|1|4|A|311 R3DSVS
6WNT|1|4|G|312   n0BPh    6WNT|1|4|G|312 R3DSVS
6WNT|1|4|G|313    0BPh    6WNT|1|4|G|313 R3DSVS
6WNT|1|4|C|314    0BPh    6WNT|1|4|C|314 R3DSVS
6WNT|1|4|G|315   n0BPh    6WNT|1|4|G|315 R3DSVS
6WNT|1|4|C|316    0BPh    6WNT|1|4|C|316 R3DSVS
6WNT|1|4|C|318    0BPh    6WNT|1|4|C|318 R3DSVS
6WNT|1|4|G|319    0BPh    6WNT|1|4|G|319 R3DSVS
6WNT|1|4|A|320    0BPh    6WNT|1|4|A|320 R3DSVS
6WNT|1|4|U|321   n5BPh    6WNT|1|4|A|342 R3DSVS
6WNT|1|4|U|321    0BPh    6WNT|1|4|U|321 R3DSVS
6WNT|1|4|A|322   n0BPh    6WNT|1|4|U|321 R3DSVS
6WNT|1|4|A|322    0BPh    6WNT|1|4|A|322 R3DSVS
6WNT|1|4|A|324    0BPh    6WNT|1|4|C|323 R3DSVS
6WNT|1|4|G|325    0BPh    6WNT|1|4|G|325 R3DSVS
6WNT|1|4|G|326    0BPh    6WNT|1|4|G|326 R3DSVS
6WNT|1|4|G|327    0BPh    6WNT|1|4|G|327 R3DSVS
6WNT|1|4|U|328    0BPh    6WNT|1|4|U|328 R3DSVS
6WNT|1|4|G|329    0BPh    6WNT|1|4|G|329 R3DSVS
6WNT|1|4|G|329   n3BPh    6WNT|1|4|A|501 R3DSVS
6WNT|1|4|C|331    0BPh    6WNT|1|4|C|331 R3DSVS
6WNT|1|4|A|332   n2BPh    6WNT|1|4|C|335 R3DSVS
6WNT|1|4|A|332   n0BPh    6WNT|1|4|A|332 R3DSVS
6WNT|1|4|C|334    0BPh    6WNT|1|4|C|334 R3DSVS
6WNT|1|4|C|335    0BPh    6WNT|1|4|C|335 R3DSVS
6WNT|1|4|C|335    9BPh    6WNT|1|4|C|334 R3DSVS
6WNT|1|4|C|336    7BPh    6WNT|1|4|C|334 R3DSVS
6WNT|1|4|C|336    0BPh    6WNT|1|4|C|336 R3DSVS
6WNT|1|4|C|337    0BPh    6WNT|1|4|C|337 R3DSVS
6WNT|1|4|G|338    3BPh    6WNT|1|4|C|323 R3DSVS
6WNT|1|4|U|339    0BPh    6WNT|1|4|U|339 R3DSVS
6WNT|1|4|A|340    0BPh    6WNT|1|4|A|340 R3DSVS
6WNT|1|4|C|341    0BPh    6WNT|1|4|C|341 R3DSVS
6WNT|1|4|C|341    9BPh    6WNT|1|4|A|340 R3DSVS
6WNT|1|4|A|342    0BPh    6WNT|1|4|A|342 R3DSVS
6WNT|1|4|A|344    0BPh    6WNT|1|4|A|344 R3DSVS
6WNT|1|4|A|345    0BPh    6WNT|1|4|A|345 R3DSVS
6WNT|1|4|A|346   n0BPh    6WNT|1|4|A|346 R3DSVS
6WNT|1|4|A|347    0BPh    6WNT|1|4|A|347 R3DSVS
6WNT|1|4|A|347   n0BPh    6WNT|1|4|A|346 R3DSVS
6WNT|1|4|A|348    0BPh    6WNT|1|4|A|348 R3DSVS
6WNT|1|4|U|349    0BPh    6WNT|1|4|U|349 R3DSVS
6WNT|1|4|G|350    0BPh    6WNT|1|4|G|350 R3DSVS
6WNT|1|4|C|351   n9BPh    6WNT|1|4|G|350 R3DSVS
6WNT|1|4|C|351    0BPh    6WNT|1|4|C|351 R3DSVS
6WNT|1|4|A|352    0BPh    6WNT|1|4|A|352 R3DSVS
6WNT|1|4|C|353   n0BPh    6WNT|1|4|C|353 R3DSVS
6WNT|1|4|A|354   n0BPh    6WNT|1|4|A|354 R3DSVS
6WNT|1|4|U|355    0BPh    6WNT|1|4|U|355 R3DSVS
6WNT|1|4|G|356    0BPh    6WNT|1|4|G|356 R3DSVS
6WNT|1|4|C|357    0BPh    6WNT|1|4|C|357 R3DSVS
6WNT|1|4|U|358    0BPh    6WNT|1|4|U|358 R3DSVS
6WNT|1|4|G|359    0BPh    6WNT|1|4|G|359 R3DSVS
6WNT|1|4|U|360    0BPh    6WNT|1|4|U|360 R3DSVS
6WNT|1|4|U|360    9BPh    6WNT|1|4|G|359 R3DSVS
6WNT|1|4|G|361    0BPh    6WNT|1|4|G|361 R3DSVS
6WNT|1|4|G|361    3BPh    6WNT|1|4|A|279 R3DSVS
6WNT|1|4|G|361   n5BPh    6WNT|1|4|A|278 R3DSVS
6WNT|1|4|G|363    0BPh    6WNT|1|4|G|363 R3DSVS
6WNT|1|4|C|364    0BPh    6WNT|1|4|C|364 R3DSVS
6WNT|1|4|U|365    0BPh    6WNT|1|4|U|365 R3DSVS
6WNT|1|4|C|366    0BPh    6WNT|1|4|C|366 R3DSVS
6WNT|1|4|A|368    0BPh    6WNT|1|4|A|368 R3DSVS
6WNT|1|4|U|369    0BPh    6WNT|1|4|U|369 R3DSVS
6WNT|1|4|G|370    0BPh    6WNT|1|4|G|370 R3DSVS
6WNT|1|4|A|371    6BPh    6WNT|1|4|A|402 R3DSVS
6WNT|1|4|G|372    3BPh    6WNT|1|4|A|401 R3DSVS
6WNT|1|4|U|373    0BPh    6WNT|1|4|U|373 R3DSVS
6WNT|1|4|A|374    0BPh    6WNT|1|4|A|374 R3DSVS
6WNT|1|4|G|375    0BPh    6WNT|1|4|G|375 R3DSVS
6WNT|1|4|G|376    0BPh    6WNT|1|4|G|376 R3DSVS
6WNT|1|4|G|377    0BPh    6WNT|1|4|G|377 R3DSVS
6WNT|1|4|C|378    0BPh    6WNT|1|4|C|378 R3DSVS
6WNT|1|4|G|379    0BPh    6WNT|1|4|G|379 R3DSVS
6WNT|1|4|G|381    0BPh    6WNT|1|4|G|381 R3DSVS
6WNT|1|4|A|382    0BPh    6WNT|1|4|A|382 R3DSVS
6WNT|1|4|C|383   n9BPh    6WNT|1|4|C|385 R3DSVS
6WNT|1|4|C|383    7BPh    6WNT|1|4|G|386 R3DSVS
6WNT|1|4|A|384   n0BPh    6WNT|1|4|A|384 R3DSVS
6WNT|1|4|C|385    0BPh    6WNT|1|4|C|385 R3DSVS
6WNT|1|4|C|385    8BPh    6WNT|1|4|A|384 R3DSVS
6WNT|1|4|G|386    0BPh    6WNT|1|4|G|386 R3DSVS
6WNT|1|4|U|387   n0BPh    6WNT|1|4|U|387 R3DSVS
6WNT|1|4|G|388    0BPh    6WNT|1|4|U|390 R3DSVS
6WNT|1|4|G|388   n3BPh    6WNT|1|4|G|386 R3DSVS
6WNT|1|4|G|388    1BPh    6WNT|1|4|G|247 R3DSVS
6WNT|1|4|G|389    0BPh    6WNT|1|4|G|389 R3DSVS
6WNT|1|4|U|390    0BPh    6WNT|1|4|U|390 R3DSVS
6WNT|1|4|A|391    0BPh    6WNT|1|4|A|391 R3DSVS
6WNT|1|4|U|392    0BPh    6WNT|1|4|U|392 R3DSVS
6WNT|1|4|U|392    9BPh    6WNT|1|4|A|391 R3DSVS
6WNT|1|4|C|393    0BPh    6WNT|1|4|C|393 R3DSVS
6WNT|1|4|C|394    0BPh    6WNT|1|4|C|394 R3DSVS
6WNT|1|4|U|395    0BPh    6WNT|1|4|U|395 R3DSVS
6WNT|1|4|G|396    0BPh    6WNT|1|4|G|396 R3DSVS
6WNT|1|4|U|397    0BPh    6WNT|1|4|U|397 R3DSVS
6WNT|1|4|C|398    0BPh    6WNT|1|4|C|398 R3DSVS
6WNT|1|4|G|400    0BPh    6WNT|1|4|G|400 R3DSVS
6WNT|1|4|G|400    5BPh    6WNT|1|4|U|373 R3DSVS
6WNT|1|4|A|402    0BPh    6WNT|1|4|A|402 R3DSVS
6WNT|1|4|U|403    0BPh    6WNT|1|4|U|403 R3DSVS
6WNT|1|4|U|405   n0BPh    6WNT|1|4|U|405 R3DSVS
6WNT|1|4|G|406    0BPh    6WNT|1|4|G|406 R3DSVS
6WNT|1|4|G|407    0BPh    6WNT|1|4|G|407 R3DSVS
6WNT|1|4|G|408    1BPh    6WNT|1|4|U|224 R3DSVS
6WNT|1|4|G|408    0BPh    6WNT|1|4|G|408 R3DSVS
6WNT|1|4|G|409    0BPh    6WNT|1|4|G|409 R3DSVS
6WNT|1|4|G|410    0BPh    6WNT|1|4|G|410 R3DSVS
6WNT|1|4|G|411    0BPh    6WNT|1|4|G|411 R3DSVS
6WNT|1|4|A|412    0BPh    6WNT|1|4|A|412 R3DSVS
6WNT|1|4|C|413    0BPh    6WNT|1|4|C|413 R3DSVS
6WNT|1|4|C|413    9BPh    6WNT|1|4|A|412 R3DSVS
6WNT|1|4|C|414    0BPh    6WNT|1|4|C|414 R3DSVS
6WNT|1|4|A|415    0BPh    6WNT|1|4|A|415 R3DSVS
6WNT|1|4|U|416    0BPh    6WNT|1|4|U|416 R3DSVS
6WNT|1|4|C|417    0BPh    6WNT|1|4|C|417 R3DSVS
6WNT|1|4|C|418    0BPh    6WNT|1|4|C|418 R3DSVS
6WNT|1|4|U|419    0BPh    6WNT|1|4|U|419 R3DSVS
6WNT|1|4|C|420    0BPh    6WNT|1|4|C|420 R3DSVS
6WNT|1|4|C|421    0BPh    6WNT|1|4|C|421 R3DSVS
6WNT|1|4|A|422    0BPh    6WNT|1|4|A|422 R3DSVS
6WNT|1|4|A|423    0BPh    6WNT|1|4|A|423 R3DSVS
6WNT|1|4|A|423   n7BPh    6WNT|1|4|G|370 R3DSVS
6WNT|1|4|G|424   n0BPh    6WNT|1|4|A|423 R3DSVS
6WNT|1|4|C|426    0BPh    6WNT|1|4|C|426 R3DSVS
6WNT|1|4|U|427    0BPh    6WNT|1|4|U|427 R3DSVS
6WNT|1|4|A|428    0BPh    6WNT|1|4|A|428 R3DSVS
6WNT|1|4|A|428   n2BPh    6WNT|1|4|A|265 R3DSVS
6WNT|1|4|A|429    0BPh    6WNT|1|4|A|429 R3DSVS
6WNT|1|4|A|430    0BPh    6WNT|1|4|A|430 R3DSVS
6WNT|1|4|U|431    9BPh    6WNT|1|4|A|430 R3DSVS
6WNT|1|4|U|431    0BPh    6WNT|1|4|U|431 R3DSVS
6WNT|1|4|A|432    0BPh    6WNT|1|4|A|432 R3DSVS
6WNT|1|4|C|433    0BPh    6WNT|1|4|C|433 R3DSVS
6WNT|1|4|U|434    0BPh    6WNT|1|4|U|434 R3DSVS
6WNT|1|4|C|435    0BPh    6WNT|1|4|C|435 R3DSVS
6WNT|1|4|C|436    0BPh    6WNT|1|4|C|436 R3DSVS
6WNT|1|4|C|436   n9BPh    6WNT|1|4|C|435 R3DSVS
6WNT|1|4|U|437    0BPh    6WNT|1|4|U|437 R3DSVS
6WNT|1|4|G|438    0BPh    6WNT|1|4|G|438 R3DSVS
6WNT|1|4|A|439    0BPh    6WNT|1|4|A|439 R3DSVS
6WNT|1|4|C|440    0BPh    6WNT|1|4|C|440 R3DSVS
6WNT|1|4|U|441    0BPh    6WNT|1|4|U|441 R3DSVS
6WNT|1|4|G|442    0BPh    6WNT|1|4|G|442 R3DSVS
6WNT|1|4|A|443    0BPh    6WNT|1|4|A|443 R3DSVS
6WNT|1|4|C|445    0BPh    6WNT|1|4|C|445 R3DSVS
6WNT|1|4|G|446    0BPh    6WNT|1|4|G|446 R3DSVS
6WNT|1|4|A|447    0BPh    6WNT|1|4|A|447 R3DSVS
6WNT|1|4|U|448    0BPh    6WNT|1|4|U|448 R3DSVS
6WNT|1|4|U|448   n9BPh    6WNT|1|4|A|28 R3DSVS
6WNT|1|4|A|449    0BPh    6WNT|1|4|A|449 R3DSVS
6WNT|1|4|G|450    0BPh    6WNT|1|4|G|450 R3DSVS
6WNT|1|4|G|450    5BPh    6WNT|1|4|A|454 R3DSVS
6WNT|1|4|U|451   n9BPh    6WNT|1|4|A|453 R3DSVS
6WNT|1|4|U|451   n9BPh    6WNT|1|4|A|454 R3DSVS
6WNT|1|4|G|452    0BPh    6WNT|1|4|G|452 R3DSVS
6WNT|1|4|A|453    2BPh    6WNT|1|4|G|458 R3DSVS
6WNT|1|4|A|453    0BPh    6WNT|1|4|A|453 R3DSVS
6WNT|1|4|A|454    0BPh    6WNT|1|4|A|454 R3DSVS
6WNT|1|4|C|455    0BPh    6WNT|1|4|C|455 R3DSVS
6WNT|1|4|C|455    8BPh    6WNT|1|4|A|454 R3DSVS
6WNT|1|4|C|456   n0BPh    6WNT|1|4|C|456 R3DSVS
6WNT|1|4|A|457    6BPh    6WNT|1|4|A|471 R3DSVS
6WNT|1|4|A|457    0BPh    6WNT|1|4|A|457 R3DSVS
6WNT|1|4|G|458    4BPh    6WNT|1|4|A|470 R3DSVS
6WNT|1|4|U|459    0BPh    6WNT|1|4|U|459 R3DSVS
6WNT|1|4|A|460    0BPh    6WNT|1|4|A|460 R3DSVS
6WNT|1|4|C|461    9BPh    6WNT|1|4|A|460 R3DSVS
6WNT|1|4|C|461    0BPh    6WNT|1|4|C|461 R3DSVS
6WNT|1|4|C|462    0BPh    6WNT|1|4|C|462 R3DSVS
6WNT|1|4|G|463    3BPh    6WNT|1|4|A|466 R3DSVS
6WNT|1|4|G|463    0BPh    6WNT|1|4|G|463 R3DSVS
6WNT|1|4|U|464    0BPh    6WNT|1|4|U|464 R3DSVS
6WNT|1|4|G|465    0BPh    6WNT|1|4|G|465 R3DSVS
6WNT|1|4|A|466    0BPh    6WNT|1|4|A|466 R3DSVS
6WNT|1|4|G|467    0BPh    6WNT|1|4|G|467 R3DSVS
6WNT|1|4|G|468    0BPh    6WNT|1|4|G|468 R3DSVS
6WNT|1|4|G|469    5BPh    6WNT|1|4|U|459 R3DSVS
6WNT|1|4|G|469    0BPh    6WNT|1|4|G|469 R3DSVS
6WNT|1|4|A|471    0BPh    6WNT|1|4|A|471 R3DSVS
6WNT|1|4|A|472    0BPh    6WNT|1|4|A|472 R3DSVS
6WNT|1|4|G|473    0BPh    6WNT|1|4|G|473 R3DSVS
6WNT|1|4|G|474    0BPh    6WNT|1|4|G|474 R3DSVS
6WNT|1|4|C|475    0BPh    6WNT|1|4|C|475 R3DSVS
6WNT|1|4|G|476    0BPh    6WNT|1|4|G|476 R3DSVS
6WNT|1|4|G|476    4BPh    6WNT|1|4|A|479 R3DSVS
6WNT|1|4|A|477   n6BPh    6WNT|1|4|A|501 R3DSVS
6WNT|1|4|A|477    0BPh    6WNT|1|4|A|477 R3DSVS
6WNT|1|4|A|478    0BPh    6WNT|1|4|A|478 R3DSVS
6WNT|1|4|A|479   n2BPh    6WNT|1|4|G|481 R3DSVS
6WNT|1|4|A|482    0BPh    6WNT|1|4|A|482 R3DSVS
6WNT|1|4|A|483    0BPh    6WNT|1|4|A|483 R3DSVS
6WNT|1|4|C|484    0BPh    6WNT|1|4|C|484 R3DSVS
6WNT|1|4|C|484    8BPh    6WNT|1|4|A|483 R3DSVS
6WNT|1|4|C|485    0BPh    6WNT|1|4|C|485 R3DSVS
6WNT|1|4|C|486    0BPh    6WNT|1|4|C|486 R3DSVS
6WNT|1|4|C|487    0BPh    6WNT|1|4|C|487 R3DSVS
6WNT|1|4|G|488    0BPh    6WNT|1|4|G|488 R3DSVS
6WNT|1|4|G|488   n3BPh    6WNT|1|4|A|492 R3DSVS
6WNT|1|4|G|489    0BPh    6WNT|1|4|G|489 R3DSVS
6WNT|1|4|G|489    1BPh   6WNT|1|4|C|1448 R3DSVS
6WNT|1|4|G|489    4BPh   6WNT|1|4|A|1449 R3DSVS
6WNT|1|4|G|491   n1BPh   6WNT|1|4|A|1449 R3DSVS
6WNT|1|4|A|492    0BPh    6WNT|1|4|A|492 R3DSVS
6WNT|1|4|G|493    0BPh    6WNT|1|4|G|493 R3DSVS
6WNT|1|4|G|494    0BPh    6WNT|1|4|G|494 R3DSVS
6WNT|1|4|G|495    0BPh    6WNT|1|4|G|495 R3DSVS
6WNT|1|4|A|497    0BPh    6WNT|1|4|A|497 R3DSVS
6WNT|1|4|G|498    0BPh    6WNT|1|4|G|498 R3DSVS
6WNT|1|4|U|499    0BPh    6WNT|1|4|U|499 R3DSVS
6WNT|1|4|G|500    0BPh    6WNT|1|4|G|500 R3DSVS
6WNT|1|4|G|500    4BPh    6WNT|1|4|A|503 R3DSVS
6WNT|1|4|A|501    0BPh    6WNT|1|4|A|501 R3DSVS
6WNT|1|4|A|501    6BPh    6WNT|1|4|A|477 R3DSVS
6WNT|1|4|A|502    0BPh    6WNT|1|4|A|502 R3DSVS
6WNT|1|4|A|505   n0BPh    6WNT|1|4|A|503 R3DSVS
6WNT|1|4|A|507    0BPh    6WNT|1|4|A|507 R3DSVS
6WNT|1|4|A|507    6BPh    6WNT|1|4|A|482 R3DSVS
6WNT|1|4|A|508   n0BPh    6WNT|1|4|A|508 R3DSVS
6WNT|1|4|A|508   n0BPh    6WNT|1|4|A|507 R3DSVS
6WNT|1|4|C|509    0BPh    6WNT|1|4|C|509 R3DSVS
6WNT|1|4|C|510    0BPh    6WNT|1|4|C|510 R3DSVS
6WNT|1|4|U|511    0BPh    6WNT|1|4|U|511 R3DSVS
6WNT|1|4|U|511    9BPh    6WNT|1|4|C|510 R3DSVS
6WNT|1|4|G|512   n0BPh    6WNT|1|4|G|512 R3DSVS
6WNT|1|4|A|513    0BPh    6WNT|1|4|A|513 R3DSVS
6WNT|1|4|A|514    0BPh    6WNT|1|4|A|514 R3DSVS
6WNT|1|4|A|515    0BPh    6WNT|1|4|A|515 R3DSVS
6WNT|1|4|C|516    0BPh    6WNT|1|4|C|516 R3DSVS
6WNT|1|4|C|516    9BPh    6WNT|1|4|A|515 R3DSVS
6WNT|1|4|C|517    0BPh    6WNT|1|4|C|517 R3DSVS
6WNT|1|4|U|519    0BPh    6WNT|1|4|U|519 R3DSVS
6WNT|1|4|G|520    0BPh    6WNT|1|4|G|520 R3DSVS
6WNT|1|4|U|521    0BPh    6WNT|1|4|U|521 R3DSVS
6WNT|1|4|A|522    0BPh    6WNT|1|4|A|522 R3DSVS
6WNT|1|4|C|523    0BPh    6WNT|1|4|C|523 R3DSVS
6WNT|1|4|G|524    0BPh    6WNT|1|4|G|524 R3DSVS
6WNT|1|4|U|525    0BPh    6WNT|1|4|U|525 R3DSVS
6WNT|1|4|A|526    0BPh    6WNT|1|4|A|526 R3DSVS
6WNT|1|4|C|527   n6BPh   6WNT|1|4|U|2907 R3DSVS
6WNT|1|4|C|527   n0BPh    6WNT|1|4|C|527 R3DSVS
6WNT|1|4|A|528   n2BPh   6WNT|1|4|C|2172 R3DSVS
6WNT|1|4|A|528    0BPh    6WNT|1|4|A|528 R3DSVS
6WNT|1|4|A|529   n2BPh   6WNT|1|4|C|2151 R3DSVS
6WNT|1|4|G|530   n1BPh   6WNT|1|4|G|2163 R3DSVS
6WNT|1|4|G|533    0BPh    6WNT|1|4|G|533 R3DSVS
6WNT|1|4|U|534    0BPh    6WNT|1|4|U|534 R3DSVS
6WNT|1|4|G|535    0BPh    6WNT|1|4|G|535 R3DSVS
6WNT|1|4|G|536    0BPh    6WNT|1|4|G|536 R3DSVS
6WNT|1|4|G|537    0BPh    6WNT|1|4|G|537 R3DSVS
6WNT|1|4|A|538    0BPh    6WNT|1|4|A|538 R3DSVS
6WNT|1|4|G|539    0BPh    6WNT|1|4|G|539 R3DSVS
6WNT|1|4|G|539   n1BPh    6WNT|1|4|G|524 R3DSVS
6WNT|1|4|C|540    0BPh    6WNT|1|4|C|540 R3DSVS
6WNT|1|4|A|541    0BPh    6WNT|1|4|A|541 R3DSVS
6WNT|1|4|C|542   n0BPh    6WNT|1|4|C|542 R3DSVS
6WNT|1|4|G|543    0BPh    6WNT|1|4|G|543 R3DSVS
6WNT|1|4|C|544   n0BPh    6WNT|1|4|C|544 R3DSVS
6WNT|1|4|U|545    0BPh    6WNT|1|4|U|545 R3DSVS
6WNT|1|4|U|546   n0BPh    6WNT|1|4|U|546 R3DSVS
6WNT|1|4|G|548    0BPh    6WNT|1|4|G|548 R3DSVS
6WNT|1|4|G|549   n0BPh    6WNT|1|4|G|549 R3DSVS
6WNT|1|4|C|550    0BPh    6WNT|1|4|C|550 R3DSVS
6WNT|1|4|G|551    0BPh    6WNT|1|4|G|551 R3DSVS
6WNT|1|4|U|552    0BPh    6WNT|1|4|U|552 R3DSVS
6WNT|1|4|G|553    0BPh    6WNT|1|4|G|553 R3DSVS
6WNT|1|4|U|554    0BPh    6WNT|1|4|U|554 R3DSVS
6WNT|1|4|G|555    0BPh    6WNT|1|4|G|555 R3DSVS
6WNT|1|4|A|556    0BPh    6WNT|1|4|A|556 R3DSVS
6WNT|1|4|C|557    0BPh    6WNT|1|4|C|557 R3DSVS
6WNT|1|4|C|557    8BPh    6WNT|1|4|A|556 R3DSVS
6WNT|1|4|U|558    0BPh    6WNT|1|4|U|558 R3DSVS
6WNT|1|4|G|559    0BPh    6WNT|1|4|G|559 R3DSVS
6WNT|1|4|C|560    0BPh    6WNT|1|4|C|560 R3DSVS
6WNT|1|4|G|561    0BPh    6WNT|1|4|G|561 R3DSVS
6WNT|1|4|G|561   n3BPh    6WNT|1|4|C|531 R3DSVS
6WNT|1|4|G|561    1BPh    6WNT|1|4|A|532 R3DSVS
6WNT|1|4|U|562    0BPh    6WNT|1|4|U|562 R3DSVS
6WNT|1|4|C|564    7BPh    6WNT|1|4|U|573 R3DSVS
6WNT|1|4|C|564    0BPh    6WNT|1|4|C|564 R3DSVS
6WNT|1|4|C|565    0BPh    6WNT|1|4|C|565 R3DSVS
6WNT|1|4|U|566    0BPh    6WNT|1|4|U|566 R3DSVS
6WNT|1|4|U|567    0BPh    6WNT|1|4|U|567 R3DSVS
6WNT|1|4|U|568    5BPh    6WNT|1|4|U|571 R3DSVS
6WNT|1|4|U|568   n0BPh    6WNT|1|4|U|568 R3DSVS
6WNT|1|4|U|569    0BPh    6WNT|1|4|U|569 R3DSVS
6WNT|1|4|G|570    0BPh    6WNT|1|4|G|570 R3DSVS
6WNT|1|4|U|571   n0BPh    6WNT|1|4|U|571 R3DSVS
6WNT|1|4|A|572   n0BPh    6WNT|1|4|A|572 R3DSVS
6WNT|1|4|U|573    5BPh   6WNT|1|4|A|2159 R3DSVS
6WNT|1|4|U|573   n0BPh    6WNT|1|4|U|573 R3DSVS
6WNT|1|4|U|573   n9BPh    6WNT|1|4|A|572 R3DSVS
6WNT|1|4|A|574    7BPh   6WNT|1|4|U|2162 R3DSVS
6WNT|1|4|A|574   n0BPh    6WNT|1|4|A|574 R3DSVS
6WNT|1|4|A|575    0BPh    6WNT|1|4|A|575 R3DSVS
6WNT|1|4|U|576    0BPh    6WNT|1|4|U|576 R3DSVS
6WNT|1|4|G|577    0BPh    6WNT|1|4|G|577 R3DSVS
6WNT|1|4|G|578    0BPh    6WNT|1|4|G|578 R3DSVS
6WNT|1|4|G|579    0BPh    6WNT|1|4|G|579 R3DSVS
6WNT|1|4|U|580    0BPh    6WNT|1|4|U|580 R3DSVS
6WNT|1|4|C|581    0BPh    6WNT|1|4|C|581 R3DSVS
6WNT|1|4|A|582    0BPh    6WNT|1|4|A|582 R3DSVS
6WNT|1|4|G|583    0BPh    6WNT|1|4|G|583 R3DSVS
6WNT|1|4|C|584    0BPh    6WNT|1|4|C|584 R3DSVS
6WNT|1|4|G|585    0BPh    6WNT|1|4|G|585 R3DSVS
6WNT|1|4|G|585    5BPh   6WNT|1|4|A|1381 R3DSVS
6WNT|1|4|A|586    0BPh    6WNT|1|4|A|586 R3DSVS
6WNT|1|4|C|587    0BPh    6WNT|1|4|C|587 R3DSVS
6WNT|1|4|U|588    0BPh    6WNT|1|4|U|588 R3DSVS
6WNT|1|4|U|589    0BPh    6WNT|1|4|U|589 R3DSVS
6WNT|1|4|A|590    0BPh    6WNT|1|4|A|590 R3DSVS
6WNT|1|4|U|591    0BPh    6WNT|1|4|U|591 R3DSVS
6WNT|1|4|U|593    0BPh    6WNT|1|4|U|593 R3DSVS
6WNT|1|4|U|594    0BPh    6WNT|1|4|U|594 R3DSVS
6WNT|1|4|C|595    0BPh    6WNT|1|4|C|595 R3DSVS
6WNT|1|4|U|596    0BPh    6WNT|1|4|U|596 R3DSVS
6WNT|1|4|G|597    0BPh    6WNT|1|4|G|597 R3DSVS
6WNT|1|4|U|598    0BPh    6WNT|1|4|U|598 R3DSVS
6WNT|1|4|A|599    0BPh    6WNT|1|4|A|599 R3DSVS
6WNT|1|4|G|600    0BPh    6WNT|1|4|G|600 R3DSVS
6WNT|1|4|G|600   n1BPh    6WNT|1|4|U|606 R3DSVS
6WNT|1|4|C|601    0BPh    6WNT|1|4|C|601 R3DSVS
6WNT|1|4|A|602    0BPh    6WNT|1|4|A|602 R3DSVS
6WNT|1|4|A|603    7BPh    6WNT|1|4|A|655 R3DSVS
6WNT|1|4|G|604   n0BPh    6WNT|1|4|G|604 R3DSVS
6WNT|1|4|G|605   n1BPh    6WNT|1|4|U|658 R3DSVS
6WNT|1|4|G|605    0BPh    6WNT|1|4|G|605 R3DSVS
6WNT|1|4|U|606    0BPh    6WNT|1|4|U|606 R3DSVS
6WNT|1|4|U|607   n0BPh    6WNT|1|4|U|607 R3DSVS
6WNT|1|4|A|608    0BPh    6WNT|1|4|A|608 R3DSVS
6WNT|1|4|A|609    0BPh    6WNT|1|4|A|609 R3DSVS
6WNT|1|4|C|610    0BPh    6WNT|1|4|C|610 R3DSVS
6WNT|1|4|C|610   n9BPh    6WNT|1|4|A|609 R3DSVS
6WNT|1|4|C|611    0BPh    6WNT|1|4|C|611 R3DSVS
6WNT|1|4|G|612    0BPh    6WNT|1|4|G|612 R3DSVS
6WNT|1|4|A|614   n0BPh    6WNT|1|4|A|614 R3DSVS
6WNT|1|4|U|615    0BPh    6WNT|1|4|U|615 R3DSVS
6WNT|1|4|A|616    0BPh    6WNT|1|4|A|616 R3DSVS
6WNT|1|4|G|617    0BPh    6WNT|1|4|G|617 R3DSVS
6WNT|1|4|G|618   n0BPh    6WNT|1|4|G|618 R3DSVS
6WNT|1|4|G|619    0BPh    6WNT|1|4|G|619 R3DSVS
6WNT|1|4|G|619    4BPh    6WNT|1|4|A|608 R3DSVS
6WNT|1|4|G|620    1BPh    6WNT|1|4|G|620 R3DSVS
6WNT|1|4|G|620   n3BPh    6WNT|1|4|G|619 R3DSVS
6WNT|1|4|A|621   n0BPh    6WNT|1|4|A|621 R3DSVS
6WNT|1|4|G|622    0BPh    6WNT|1|4|G|622 R3DSVS
6WNT|1|4|G|622   n0BPh    6WNT|1|4|A|621 R3DSVS
6WNT|1|4|C|623    0BPh    6WNT|1|4|C|623 R3DSVS
6WNT|1|4|C|624    0BPh    6WNT|1|4|C|624 R3DSVS
6WNT|1|4|G|625    0BPh    6WNT|1|4|G|625 R3DSVS
6WNT|1|4|A|626    0BPh    6WNT|1|4|A|626 R3DSVS
6WNT|1|4|A|627    6BPh    6WNT|1|4|A|637 R3DSVS
6WNT|1|4|A|627    0BPh    6WNT|1|4|A|627 R3DSVS
6WNT|1|4|G|628    0BPh    6WNT|1|4|G|628 R3DSVS
6WNT|1|4|G|629    0BPh    6WNT|1|4|G|629 R3DSVS
6WNT|1|4|G|629    1BPh    6WNT|1|4|C|640 R3DSVS
6WNT|1|4|G|630    0BPh    6WNT|1|4|G|630 R3DSVS
6WNT|1|4|G|630    4BPh    6WNT|1|4|A|633 R3DSVS
6WNT|1|4|A|631    0BPh    6WNT|1|4|A|631 R3DSVS
6WNT|1|4|A|632    6BPh    6WNT|1|4|U|641 R3DSVS
6WNT|1|4|A|632    0BPh    6WNT|1|4|A|632 R3DSVS
6WNT|1|4|A|633    0BPh    6WNT|1|4|A|633 R3DSVS
6WNT|1|4|C|634    0BPh    6WNT|1|4|C|634 R3DSVS
6WNT|1|4|C|634   n9BPh    6WNT|1|4|A|633 R3DSVS
6WNT|1|4|C|635    0BPh    6WNT|1|4|C|635 R3DSVS
6WNT|1|4|G|636    0BPh    6WNT|1|4|G|636 R3DSVS
6WNT|1|4|G|638    0BPh    6WNT|1|4|G|638 R3DSVS
6WNT|1|4|U|639    0BPh    6WNT|1|4|U|639 R3DSVS
6WNT|1|4|C|640    0BPh    6WNT|1|4|C|640 R3DSVS
6WNT|1|4|U|641    0BPh    6WNT|1|4|U|641 R3DSVS
6WNT|1|4|U|642   n9BPh    6WNT|1|4|U|641 R3DSVS
6WNT|1|4|U|642    5BPh    6WNT|1|4|C|645 R3DSVS
6WNT|1|4|U|642    0BPh    6WNT|1|4|U|642 R3DSVS
6WNT|1|4|A|643    0BPh    6WNT|1|4|A|643 R3DSVS
6WNT|1|4|A|644    0BPh    6WNT|1|4|A|644 R3DSVS
6WNT|1|4|G|647    0BPh    6WNT|1|4|G|647 R3DSVS
6WNT|1|4|G|648    0BPh    6WNT|1|4|G|648 R3DSVS
6WNT|1|4|G|649    0BPh    6WNT|1|4|G|649 R3DSVS
6WNT|1|4|G|649   n1BPh    6WNT|1|4|G|630 R3DSVS
6WNT|1|4|C|650    0BPh    6WNT|1|4|C|650 R3DSVS
6WNT|1|4|U|652    0BPh    6WNT|1|4|U|652 R3DSVS
6WNT|1|4|U|653    0BPh    6WNT|1|4|U|653 R3DSVS
6WNT|1|4|U|653   n9BPh    6WNT|1|4|U|652 R3DSVS
6WNT|1|4|U|653   n0BPh    6WNT|1|4|A|654 R3DSVS
6WNT|1|4|A|654   n2BPh    6WNT|1|4|U|653 R3DSVS
6WNT|1|4|A|655   n0BPh    6WNT|1|4|A|655 R3DSVS
6WNT|1|4|A|655    6BPh    6WNT|1|4|A|603 R3DSVS
6WNT|1|4|G|656    0BPh    6WNT|1|4|G|656 R3DSVS
6WNT|1|4|U|657    0BPh    6WNT|1|4|U|657 R3DSVS
6WNT|1|4|U|658    0BPh    6WNT|1|4|U|658 R3DSVS
6WNT|1|4|C|660    0BPh    6WNT|1|4|C|660 R3DSVS
6WNT|1|4|A|661    0BPh    6WNT|1|4|A|661 R3DSVS
6WNT|1|4|G|662    0BPh    6WNT|1|4|G|662 R3DSVS
6WNT|1|4|G|663    1BPh    6WNT|1|4|G|940 R3DSVS
6WNT|1|4|G|663    0BPh    6WNT|1|4|G|663 R3DSVS
6WNT|1|4|U|665    0BPh    6WNT|1|4|U|665 R3DSVS
6WNT|1|4|A|666    0BPh    6WNT|1|4|A|666 R3DSVS
6WNT|1|4|U|667    0BPh    6WNT|1|4|U|667 R3DSVS
6WNT|1|4|G|669   n0BPh    6WNT|1|4|G|669 R3DSVS
6WNT|1|4|A|670    7BPh    6WNT|1|4|G|669 R3DSVS
6WNT|1|4|A|670    0BPh    6WNT|1|4|A|670 R3DSVS
6WNT|1|4|C|671    0BPh    6WNT|1|4|C|671 R3DSVS
6WNT|1|4|C|672    0BPh    6WNT|1|4|C|672 R3DSVS
6WNT|1|4|C|673    0BPh    6WNT|1|4|C|673 R3DSVS
6WNT|1|4|G|674    0BPh    6WNT|1|4|G|674 R3DSVS
6WNT|1|4|A|676    0BPh    6WNT|1|4|A|676 R3DSVS
6WNT|1|4|A|677   n0BPh    6WNT|1|4|A|677 R3DSVS
6WNT|1|4|A|677   n0BPh    6WNT|1|4|A|676 R3DSVS
6WNT|1|4|C|678    0BPh    6WNT|1|4|C|678 R3DSVS
6WNT|1|4|C|679    0BPh    6WNT|1|4|C|679 R3DSVS
6WNT|1|4|C|680    0BPh    6WNT|1|4|C|680 R3DSVS
6WNT|1|4|G|681    0BPh    6WNT|1|4|G|681 R3DSVS
6WNT|1|4|G|682   n0BPh    6WNT|1|4|G|682 R3DSVS
6WNT|1|4|U|683    0BPh    6WNT|1|4|U|683 R3DSVS
6WNT|1|4|G|684    1BPh    6WNT|1|4|A|788 R3DSVS
6WNT|1|4|C|687    0BPh    6WNT|1|4|C|687 R3DSVS
6WNT|1|4|C|687   n6BPh    6WNT|1|4|A|788 R3DSVS
6WNT|1|4|U|688   n9BPh    6WNT|1|4|C|687 R3DSVS
6WNT|1|4|U|688    0BPh    6WNT|1|4|U|688 R3DSVS
6WNT|1|4|A|689    0BPh    6WNT|1|4|A|689 R3DSVS
6WNT|1|4|G|690    0BPh    6WNT|1|4|G|690 R3DSVS
6WNT|1|4|C|691    0BPh    6WNT|1|4|C|691 R3DSVS
6WNT|1|4|C|692    0BPh    6WNT|1|4|C|692 R3DSVS
6WNT|1|4|A|693    0BPh    6WNT|1|4|A|693 R3DSVS
6WNT|1|4|U|694    0BPh    6WNT|1|4|U|694 R3DSVS
6WNT|1|4|G|696    0BPh    6WNT|1|4|G|696 R3DSVS
6WNT|1|4|G|697    0BPh    6WNT|1|4|G|697 R3DSVS
6WNT|1|4|C|698    0BPh    6WNT|1|4|C|698 R3DSVS
6WNT|1|4|A|699    0BPh    6WNT|1|4|A|699 R3DSVS
6WNT|1|4|G|700    0BPh    6WNT|1|4|G|700 R3DSVS
6WNT|1|4|G|701    0BPh    6WNT|1|4|G|701 R3DSVS
6WNT|1|4|U|703    0BPh    6WNT|1|4|U|703 R3DSVS
6WNT|1|4|G|704    0BPh    6WNT|1|4|G|704 R3DSVS
6WNT|1|4|A|705   n6BPh    6WNT|1|4|A|727 R3DSVS
6WNT|1|4|A|705    0BPh    6WNT|1|4|A|705 R3DSVS
6WNT|1|4|A|706    0BPh    6WNT|1|4|A|706 R3DSVS
6WNT|1|4|G|707   n0BPh    6WNT|1|4|G|707 R3DSVS
6WNT|1|4|G|708    0BPh    6WNT|1|4|G|708 R3DSVS
6WNT|1|4|U|709    0BPh    6WNT|1|4|U|709 R3DSVS
6WNT|1|4|U|710    0BPh    6WNT|1|4|U|710 R3DSVS
6WNT|1|4|G|711   n0BPh    6WNT|1|4|G|711 R3DSVS
6WNT|1|4|G|712   n0BPh    6WNT|1|4|G|712 R3DSVS
6WNT|1|4|G|713    0BPh    6WNT|1|4|G|713 R3DSVS
6WNT|1|4|G|713   n3BPh    6WNT|1|4|A|718 R3DSVS
6WNT|1|4|U|714    5BPh    6WNT|1|4|C|717 R3DSVS
6WNT|1|4|A|715   n0BPh    6WNT|1|4|A|715 R3DSVS
6WNT|1|4|A|716    0BPh    6WNT|1|4|A|716 R3DSVS
6WNT|1|4|A|718    0BPh    6WNT|1|4|A|718 R3DSVS
6WNT|1|4|C|719    0BPh    6WNT|1|4|C|719 R3DSVS
6WNT|1|4|C|719    9BPh    6WNT|1|4|A|718 R3DSVS
6WNT|1|4|U|720    0BPh    6WNT|1|4|U|720 R3DSVS
6WNT|1|4|A|721    0BPh    6WNT|1|4|A|721 R3DSVS
6WNT|1|4|A|722    0BPh    6WNT|1|4|A|722 R3DSVS
6WNT|1|4|C|723    0BPh    6WNT|1|4|C|723 R3DSVS
6WNT|1|4|U|724    0BPh    6WNT|1|4|U|724 R3DSVS
6WNT|1|4|G|725    5BPh    6WNT|1|4|A|705 R3DSVS
6WNT|1|4|G|725    0BPh    6WNT|1|4|G|725 R3DSVS
6WNT|1|4|G|726   n0BPh    6WNT|1|4|G|726 R3DSVS
6WNT|1|4|G|726    3BPh    6WNT|1|4|A|705 R3DSVS
6WNT|1|4|A|727    0BPh    6WNT|1|4|A|727 R3DSVS
6WNT|1|4|G|728    0BPh    6WNT|1|4|G|728 R3DSVS
6WNT|1|4|G|729   n0BPh    6WNT|1|4|A|764 R3DSVS
6WNT|1|4|A|730   n0BPh    6WNT|1|4|G|763 R3DSVS
6WNT|1|4|C|731    0BPh    6WNT|1|4|C|731 R3DSVS
6WNT|1|4|C|732    0BPh    6WNT|1|4|C|732 R3DSVS
6WNT|1|4|G|733    0BPh    6WNT|1|4|G|733 R3DSVS
6WNT|1|4|A|734    6BPh    6WNT|1|4|A|699 R3DSVS
6WNT|1|4|A|734   n0BPh    6WNT|1|4|A|734 R3DSVS
6WNT|1|4|A|735    0BPh    6WNT|1|4|A|735 R3DSVS
6WNT|1|4|C|736    8BPh    6WNT|1|4|A|735 R3DSVS
6WNT|1|4|C|736    0BPh    6WNT|1|4|C|736 R3DSVS
6WNT|1|4|C|737    0BPh    6WNT|1|4|C|737 R3DSVS
6WNT|1|4|G|738   n0BPh    6WNT|1|4|G|738 R3DSVS
6WNT|1|4|A|739    0BPh    6WNT|1|4|A|739 R3DSVS
6WNT|1|4|C|740    0BPh    6WNT|1|4|C|740 R3DSVS
6WNT|1|4|U|741    0BPh    6WNT|1|4|U|741 R3DSVS
6WNT|1|4|A|742    0BPh    6WNT|1|4|A|742 R3DSVS
6WNT|1|4|A|743    0BPh    6WNT|1|4|A|743 R3DSVS
6WNT|1|4|U|744    0BPh    6WNT|1|4|U|744 R3DSVS
6WNT|1|4|G|745    0BPh    6WNT|1|4|G|745 R3DSVS
6WNT|1|4|U|746    0BPh    6WNT|1|4|U|746 R3DSVS
6WNT|1|4|C|747    0BPh    6WNT|1|4|C|747 R3DSVS
6WNT|1|4|G|748    0BPh    6WNT|1|4|A|750 R3DSVS
6WNT|1|4|A|749   n0BPh    6WNT|1|4|A|749 R3DSVS
6WNT|1|4|A|750   n0BPh    6WNT|1|4|A|750 R3DSVS
6WNT|1|4|A|751    0BPh    6WNT|1|4|A|751 R3DSVS
6WNT|1|4|A|753    0BPh    6WNT|1|4|A|753 R3DSVS
6WNT|1|4|U|754    0BPh    6WNT|1|4|U|754 R3DSVS
6WNT|1|4|U|755    0BPh    6WNT|1|4|U|755 R3DSVS
6WNT|1|4|A|756    0BPh    6WNT|1|4|A|756 R3DSVS
6WNT|1|4|C|758    0BPh    6WNT|1|4|C|758 R3DSVS
6WNT|1|4|G|759    0BPh    6WNT|1|4|G|759 R3DSVS
6WNT|1|4|G|760    0BPh    6WNT|1|4|G|760 R3DSVS
6WNT|1|4|A|761    6BPh    6WNT|1|4|A|734 R3DSVS
6WNT|1|4|A|761   n7BPh    6WNT|1|4|G|733 R3DSVS
6WNT|1|4|A|761    0BPh    6WNT|1|4|A|761 R3DSVS
6WNT|1|4|U|762    0BPh    6WNT|1|4|U|762 R3DSVS
6WNT|1|4|U|762    5BPh   6WNT|1|4|A|1559 R3DSVS
6WNT|1|4|G|763   n0BPh    6WNT|1|4|A|764 R3DSVS
6WNT|1|4|A|764   n0BPh    6WNT|1|4|A|764 R3DSVS
6WNT|1|4|C|765    0BPh    6WNT|1|4|C|765 R3DSVS
6WNT|1|4|U|766    0BPh    6WNT|1|4|U|766 R3DSVS
6WNT|1|4|U|767    0BPh    6WNT|1|4|U|767 R3DSVS
6WNT|1|4|G|768    0BPh    6WNT|1|4|G|768 R3DSVS
6WNT|1|4|U|769    0BPh    6WNT|1|4|U|769 R3DSVS
6WNT|1|4|G|770    0BPh    6WNT|1|4|G|770 R3DSVS
6WNT|1|4|G|771   n0BPh    6WNT|1|4|G|771 R3DSVS
6WNT|1|4|C|772    0BPh    6WNT|1|4|C|772 R3DSVS
6WNT|1|4|U|773    0BPh    6WNT|1|4|U|773 R3DSVS
6WNT|1|4|G|776   n3BPh   6WNT|1|4|C|2201 R3DSVS
6WNT|1|4|G|776    5BPh   6WNT|1|4|C|2200 R3DSVS
6WNT|1|4|G|776    1BPh   6WNT|1|4|A|2369 R3DSVS
6WNT|1|4|G|776   n0BPh    6WNT|1|4|G|776 R3DSVS
6WNT|1|4|G|778    0BPh    6WNT|1|4|G|778 R3DSVS
6WNT|1|4|U|779    0BPh    6WNT|1|4|U|779 R3DSVS
6WNT|1|4|U|779   n9BPh    6WNT|1|4|G|778 R3DSVS
6WNT|1|4|G|780    0BPh    6WNT|1|4|G|780 R3DSVS
6WNT|1|4|A|781    0BPh    6WNT|1|4|A|781 R3DSVS
6WNT|1|4|A|782    0BPh    6WNT|1|4|A|782 R3DSVS
6WNT|1|4|A|783   n2BPh   6WNT|1|4|U|1907 R3DSVS
6WNT|1|4|A|783   n0BPh    6WNT|1|4|G|784 R3DSVS
6WNT|1|4|G|785   n0BPh    6WNT|1|4|G|785 R3DSVS
6WNT|1|4|C|786    0BPh    6WNT|1|4|C|786 R3DSVS
6WNT|1|4|C|787    0BPh    6WNT|1|4|C|787 R3DSVS
6WNT|1|4|A|788    0BPh    6WNT|1|4|A|788 R3DSVS
6WNT|1|4|A|788   n7BPh    6WNT|1|4|A|685 R3DSVS
6WNT|1|4|A|789    0BPh    6WNT|1|4|A|789 R3DSVS
6WNT|1|4|A|789   n2BPh    6WNT|1|4|A|752 R3DSVS
6WNT|1|4|A|789    6BPh   6WNT|1|4|A|1742 R3DSVS
6WNT|1|4|U|790    0BPh    6WNT|1|4|U|790 R3DSVS
6WNT|1|4|U|790   n9BPh    6WNT|1|4|A|788 R3DSVS
6WNT|1|4|C|791   n9BPh    6WNT|1|4|C|787 R3DSVS
6WNT|1|4|C|791    7BPh    6WNT|1|4|A|788 R3DSVS
6WNT|1|4|C|791    0BPh    6WNT|1|4|C|791 R3DSVS
6WNT|1|4|A|792    0BPh    6WNT|1|4|A|792 R3DSVS
6WNT|1|4|A|793   n7BPh   6WNT|1|4|C|2201 R3DSVS
6WNT|1|4|A|793    0BPh    6WNT|1|4|A|793 R3DSVS
6WNT|1|4|A|794    0BPh    6WNT|1|4|A|794 R3DSVS
6WNT|1|4|C|795    0BPh    6WNT|1|4|C|795 R3DSVS
6WNT|1|4|C|796    0BPh    6WNT|1|4|C|796 R3DSVS
6WNT|1|4|G|797    0BPh    6WNT|1|4|G|797 R3DSVS
6WNT|1|4|G|798    0BPh    6WNT|1|4|G|798 R3DSVS
6WNT|1|4|G|799    0BPh    6WNT|1|4|G|799 R3DSVS
6WNT|1|4|A|800    0BPh    6WNT|1|4|A|800 R3DSVS
6WNT|1|4|G|801    0BPh    6WNT|1|4|G|801 R3DSVS
6WNT|1|4|G|801    1BPh    6WNT|1|4|C|673 R3DSVS
6WNT|1|4|G|801    3BPh    6WNT|1|4|C|672 R3DSVS
6WNT|1|4|A|802   n2BPh    6WNT|1|4|U|193 R3DSVS
6WNT|1|4|A|802    0BPh    6WNT|1|4|A|802 R3DSVS
6WNT|1|4|U|803    9BPh    6WNT|1|4|A|802 R3DSVS
6WNT|1|4|U|803    0BPh    6WNT|1|4|U|803 R3DSVS
6WNT|1|4|A|804   n6BPh    6WNT|1|4|A|675 R3DSVS
6WNT|1|4|A|804    0BPh    6WNT|1|4|A|804 R3DSVS
6WNT|1|4|G|805    4BPh    6WNT|1|4|U|828 R3DSVS
6WNT|1|4|G|805    1BPh    6WNT|1|4|A|829 R3DSVS
6WNT|1|4|C|806   n7BPh    6WNT|1|4|G|805 R3DSVS
6WNT|1|4|C|806    0BPh    6WNT|1|4|C|806 R3DSVS
6WNT|1|4|U|807    0BPh    6WNT|1|4|U|807 R3DSVS
6WNT|1|4|G|808    0BPh    6WNT|1|4|G|808 R3DSVS
6WNT|1|4|G|809    0BPh    6WNT|1|4|G|809 R3DSVS
6WNT|1|4|U|810    0BPh    6WNT|1|4|U|810 R3DSVS
6WNT|1|4|U|811    0BPh    6WNT|1|4|U|811 R3DSVS
6WNT|1|4|U|811    5BPh   6WNT|1|4|G|1378 R3DSVS
6WNT|1|4|U|813    0BPh    6WNT|1|4|U|813 R3DSVS
6WNT|1|4|C|814    0BPh    6WNT|1|4|C|814 R3DSVS
6WNT|1|4|C|815    0BPh    6WNT|1|4|C|815 R3DSVS
6WNT|1|4|C|816    0BPh    6WNT|1|4|C|816 R3DSVS
6WNT|1|4|C|817    0BPh    6WNT|1|4|C|817 R3DSVS
6WNT|1|4|G|818    5BPh   6WNT|1|4|U|1316 R3DSVS
6WNT|1|4|G|818    0BPh    6WNT|1|4|G|818 R3DSVS
6WNT|1|4|A|820   n2BPh    6WNT|1|4|C|944 R3DSVS
6WNT|1|4|A|820   n6BPh    6WNT|1|4|A|973 R3DSVS
6WNT|1|4|A|820    0BPh    6WNT|1|4|A|820 R3DSVS
6WNT|1|4|A|821    2BPh    6WNT|1|4|U|569 R3DSVS
6WNT|1|4|A|821    0BPh    6WNT|1|4|A|821 R3DSVS
6WNT|1|4|C|823    0BPh    6WNT|1|4|C|823 R3DSVS
6WNT|1|4|U|824    0BPh    6WNT|1|4|U|824 R3DSVS
6WNT|1|4|A|825    0BPh    6WNT|1|4|A|825 R3DSVS
6WNT|1|4|U|826    0BPh    6WNT|1|4|U|826 R3DSVS
6WNT|1|4|U|827   n0BPh    6WNT|1|4|U|827 R3DSVS
6WNT|1|4|U|827   n9BPh   6WNT|1|4|A|2558 R3DSVS
6WNT|1|4|U|828   n0BPh    6WNT|1|4|U|828 R3DSVS
6WNT|1|4|A|829   n0BPh    6WNT|1|4|A|829 R3DSVS
6WNT|1|4|G|830    0BPh    6WNT|1|4|G|830 R3DSVS
6WNT|1|4|G|831    0BPh    6WNT|1|4|G|831 R3DSVS
6WNT|1|4|U|832    0BPh    6WNT|1|4|U|832 R3DSVS
6WNT|1|4|A|833    0BPh    6WNT|1|4|A|833 R3DSVS
6WNT|1|4|G|834    0BPh    6WNT|1|4|G|834 R3DSVS
6WNT|1|4|C|835    0BPh    6WNT|1|4|C|835 R3DSVS
6WNT|1|4|G|836    0BPh    6WNT|1|4|G|836 R3DSVS
6WNT|1|4|G|836   n3BPh    6WNT|1|4|A|821 R3DSVS
6WNT|1|4|C|837    0BPh    6WNT|1|4|C|837 R3DSVS
6WNT|1|4|C|838    0BPh    6WNT|1|4|C|838 R3DSVS
6WNT|1|4|U|839    0BPh    6WNT|1|4|U|839 R3DSVS
6WNT|1|4|C|840    0BPh    6WNT|1|4|C|840 R3DSVS
6WNT|1|4|G|841    0BPh    6WNT|1|4|G|841 R3DSVS
6WNT|1|4|U|842    0BPh    6WNT|1|4|U|842 R3DSVS
6WNT|1|4|G|843    0BPh    6WNT|1|4|G|843 R3DSVS
6WNT|1|4|A|844   n0BPh    6WNT|1|4|A|844 R3DSVS
6WNT|1|4|U|847   n0BPh    6WNT|1|4|U|847 R3DSVS
6WNT|1|4|C|848    0BPh    6WNT|1|4|C|848 R3DSVS
6WNT|1|4|A|849    0BPh    6WNT|1|4|A|849 R3DSVS
6WNT|1|4|U|850    0BPh    6WNT|1|4|U|850 R3DSVS
6WNT|1|4|C|851    0BPh    6WNT|1|4|C|851 R3DSVS
6WNT|1|4|U|852    0BPh    6WNT|1|4|U|852 R3DSVS
6WNT|1|4|C|853    0BPh    6WNT|1|4|C|853 R3DSVS
6WNT|1|4|C|854    0BPh    6WNT|1|4|C|854 R3DSVS
6WNT|1|4|G|855    0BPh    6WNT|1|4|G|855 R3DSVS
6WNT|1|4|G|857    0BPh    6WNT|1|4|G|857 R3DSVS
6WNT|1|4|G|858    0BPh    6WNT|1|4|G|858 R3DSVS
6WNT|1|4|G|858    1BPh   6WNT|1|4|G|2397 R3DSVS
6WNT|1|4|G|859   n0BPh    6WNT|1|4|G|859 R3DSVS
6WNT|1|4|G|859    3BPh    6WNT|1|4|A|917 R3DSVS
6WNT|1|4|U|860    0BPh    6WNT|1|4|U|860 R3DSVS
6WNT|1|4|A|861    0BPh    6WNT|1|4|A|861 R3DSVS
6WNT|1|4|G|862    0BPh    6WNT|1|4|G|862 R3DSVS
6WNT|1|4|A|863    0BPh    6WNT|1|4|A|863 R3DSVS
6WNT|1|4|G|864    0BPh    6WNT|1|4|G|864 R3DSVS
6WNT|1|4|C|865   n9BPh    6WNT|1|4|C|908 R3DSVS
6WNT|1|4|C|865    0BPh    6WNT|1|4|C|865 R3DSVS
6WNT|1|4|A|866   n2BPh    6WNT|1|4|G|914 R3DSVS
6WNT|1|4|A|866    0BPh    6WNT|1|4|A|866 R3DSVS
6WNT|1|4|C|867    0BPh    6WNT|1|4|C|867 R3DSVS
6WNT|1|4|U|868    0BPh    6WNT|1|4|U|868 R3DSVS
6WNT|1|4|G|869   n0BPh    6WNT|1|4|G|869 R3DSVS
6WNT|1|4|U|870    0BPh    6WNT|1|4|U|870 R3DSVS
6WNT|1|4|U|871    0BPh    6WNT|1|4|U|871 R3DSVS
6WNT|1|4|U|872    0BPh    6WNT|1|4|U|872 R3DSVS
6WNT|1|4|C|873    0BPh    6WNT|1|4|C|873 R3DSVS
6WNT|1|4|G|874    0BPh    6WNT|1|4|G|874 R3DSVS
6WNT|1|4|G|875    0BPh    6WNT|1|4|G|875 R3DSVS
6WNT|1|4|C|876    0BPh    6WNT|1|4|C|876 R3DSVS
6WNT|1|4|A|877    0BPh    6WNT|1|4|A|877 R3DSVS
6WNT|1|4|A|877   n7BPh    6WNT|1|4|C|876 R3DSVS
6WNT|1|4|G|879    0BPh    6WNT|1|4|G|879 R3DSVS
6WNT|1|4|G|880    0BPh    6WNT|1|4|G|880 R3DSVS
6WNT|1|4|G|881    0BPh    6WNT|1|4|G|881 R3DSVS
6WNT|1|4|G|882    0BPh    6WNT|1|4|G|882 R3DSVS
6WNT|1|4|G|883   n0BPh    6WNT|1|4|G|883 R3DSVS
6WNT|1|4|U|884    9BPh    6WNT|1|4|G|883 R3DSVS
6WNT|1|4|U|884    0BPh    6WNT|1|4|U|884 R3DSVS
6WNT|1|4|A|886    6BPh    6WNT|1|4|C|890 R3DSVS
6WNT|1|4|A|886   n0BPh    6WNT|1|4|A|886 R3DSVS
6WNT|1|4|C|889    0BPh    6WNT|1|4|C|889 R3DSVS
6WNT|1|4|C|890    0BPh    6WNT|1|4|C|890 R3DSVS
6WNT|1|4|G|891   n0BPh    6WNT|1|4|G|891 R3DSVS
6WNT|1|4|A|892   n0BPh    6WNT|1|4|A|892 R3DSVS
6WNT|1|4|C|893    0BPh    6WNT|1|4|C|893 R3DSVS
6WNT|1|4|U|894    0BPh    6WNT|1|4|U|894 R3DSVS
6WNT|1|4|U|894   n9BPh    6WNT|1|4|C|893 R3DSVS
6WNT|1|4|U|895    0BPh    6WNT|1|4|U|895 R3DSVS
6WNT|1|4|C|898    0BPh    6WNT|1|4|C|898 R3DSVS
6WNT|1|4|A|899    0BPh    6WNT|1|4|A|899 R3DSVS
6WNT|1|4|A|900    0BPh    6WNT|1|4|A|900 R3DSVS
6WNT|1|4|C|901    0BPh    6WNT|1|4|C|901 R3DSVS
6WNT|1|4|C|901    7BPh    6WNT|1|4|A|900 R3DSVS
6WNT|1|4|C|902   n9BPh    6WNT|1|4|A|900 R3DSVS
6WNT|1|4|C|903    0BPh    6WNT|1|4|C|903 R3DSVS
6WNT|1|4|G|904    0BPh    6WNT|1|4|G|904 R3DSVS
6WNT|1|4|A|905    0BPh    6WNT|1|4|A|905 R3DSVS
6WNT|1|4|U|906    0BPh    6WNT|1|4|U|906 R3DSVS
6WNT|1|4|C|908    0BPh    6WNT|1|4|C|908 R3DSVS
6WNT|1|4|A|909    0BPh    6WNT|1|4|A|909 R3DSVS
6WNT|1|4|A|911    0BPh    6WNT|1|4|A|911 R3DSVS
6WNT|1|4|C|912    9BPh    6WNT|1|4|A|911 R3DSVS
6WNT|1|4|C|912    7BPh    6WNT|1|4|A|910 R3DSVS
6WNT|1|4|U|913    0BPh    6WNT|1|4|U|913 R3DSVS
6WNT|1|4|G|916   n5BPh    6WNT|1|4|U|860 R3DSVS
6WNT|1|4|G|916    0BPh    6WNT|1|4|G|916 R3DSVS
6WNT|1|4|A|918    0BPh    6WNT|1|4|A|918 R3DSVS
6WNT|1|4|A|918   n6BPh   6WNT|1|4|A|2396 R3DSVS
6WNT|1|4|A|918    2BPh   6WNT|1|4|G|1147 R3DSVS
6WNT|1|4|U|919   n0BPh    6WNT|1|4|U|919 R3DSVS
6WNT|1|4|U|919   n9BPh    6WNT|1|4|A|918 R3DSVS
6WNT|1|4|A|920    0BPh    6WNT|1|4|A|920 R3DSVS
6WNT|1|4|C|921    0BPh    6WNT|1|4|C|921 R3DSVS
6WNT|1|4|C|922    0BPh    6WNT|1|4|C|922 R3DSVS
6WNT|1|4|G|923    0BPh    6WNT|1|4|G|923 R3DSVS
6WNT|1|4|G|924    0BPh    6WNT|1|4|G|924 R3DSVS
6WNT|1|4|A|925    0BPh    6WNT|1|4|A|925 R3DSVS
6WNT|1|4|G|926    0BPh    6WNT|1|4|G|926 R3DSVS
6WNT|1|4|A|927    0BPh    6WNT|1|4|A|927 R3DSVS
6WNT|1|4|A|928    0BPh    6WNT|1|4|A|928 R3DSVS
6WNT|1|4|U|929    0BPh    6WNT|1|4|U|929 R3DSVS
6WNT|1|4|G|930    0BPh    6WNT|1|4|G|930 R3DSVS
6WNT|1|4|U|931    0BPh    6WNT|1|4|U|931 R3DSVS
6WNT|1|4|U|932    0BPh    6WNT|1|4|U|932 R3DSVS
6WNT|1|4|U|934    0BPh    6WNT|1|4|U|934 R3DSVS
6WNT|1|4|U|934    9BPh    6WNT|1|4|A|933 R3DSVS
6WNT|1|4|C|935    0BPh    6WNT|1|4|C|935 R3DSVS
6WNT|1|4|A|936    0BPh    6WNT|1|4|A|936 R3DSVS
6WNT|1|4|C|937    0BPh    6WNT|1|4|C|937 R3DSVS
6WNT|1|4|G|938    0BPh    6WNT|1|4|G|938 R3DSVS
6WNT|1|4|G|939    0BPh    6WNT|1|4|G|939 R3DSVS
6WNT|1|4|G|940    0BPh    6WNT|1|4|G|940 R3DSVS
6WNT|1|4|G|942    0BPh    6WNT|1|4|G|942 R3DSVS
6WNT|1|4|A|943    0BPh    6WNT|1|4|A|943 R3DSVS
6WNT|1|4|C|944    0BPh    6WNT|1|4|C|944 R3DSVS
6WNT|1|4|C|944   n7BPh    6WNT|1|4|A|833 R3DSVS
6WNT|1|4|C|946   n9BPh    6WNT|1|4|G|822 R3DSVS
6WNT|1|4|A|947    0BPh    6WNT|1|4|A|947 R3DSVS
6WNT|1|4|C|948    0BPh    6WNT|1|4|C|948 R3DSVS
6WNT|1|4|G|949    0BPh    6WNT|1|4|G|949 R3DSVS
6WNT|1|4|G|950    0BPh    6WNT|1|4|G|950 R3DSVS
6WNT|1|4|C|951    0BPh    6WNT|1|4|C|951 R3DSVS
6WNT|1|4|G|952    0BPh    6WNT|1|4|G|952 R3DSVS
6WNT|1|4|G|954    0BPh    6WNT|1|4|G|954 R3DSVS
6WNT|1|4|U|955    0BPh    6WNT|1|4|U|955 R3DSVS
6WNT|1|4|G|956    0BPh    6WNT|1|4|G|956 R3DSVS
6WNT|1|4|C|957    0BPh    6WNT|1|4|C|957 R3DSVS
6WNT|1|4|U|958    0BPh    6WNT|1|4|U|958 R3DSVS
6WNT|1|4|A|960    0BPh    6WNT|1|4|A|960 R3DSVS
6WNT|1|4|C|961   n0BPh    6WNT|1|4|C|961 R3DSVS
6WNT|1|4|G|962   n0BPh    6WNT|1|4|G|962 R3DSVS
6WNT|1|4|G|962   n0BPh    6WNT|1|4|C|961 R3DSVS
6WNT|1|4|U|963    0BPh    6WNT|1|4|U|963 R3DSVS
6WNT|1|4|C|964    0BPh    6WNT|1|4|C|964 R3DSVS
6WNT|1|4|C|965   n0BPh    6WNT|1|4|C|965 R3DSVS
6WNT|1|4|G|966    0BPh    6WNT|1|4|G|966 R3DSVS
6WNT|1|4|U|967    0BPh    6WNT|1|4|U|967 R3DSVS
6WNT|1|4|C|968    0BPh    6WNT|1|4|C|968 R3DSVS
6WNT|1|4|G|969    0BPh    6WNT|1|4|G|969 R3DSVS
6WNT|1|4|G|969   n1BPh    6WNT|1|4|C|985 R3DSVS
6WNT|1|4|U|970    0BPh    6WNT|1|4|U|970 R3DSVS
6WNT|1|4|G|971    0BPh    6WNT|1|4|G|971 R3DSVS
6WNT|1|4|A|972    0BPh    6WNT|1|4|A|972 R3DSVS
6WNT|1|4|A|973    0BPh    6WNT|1|4|A|973 R3DSVS
6WNT|1|4|A|973    6BPh    6WNT|1|4|A|820 R3DSVS
6WNT|1|4|A|973   n2BPh    6WNT|1|4|A|819 R3DSVS
6WNT|1|4|A|975    0BPh    6WNT|1|4|A|975 R3DSVS
6WNT|1|4|G|976   n0BPh    6WNT|1|4|G|976 R3DSVS
6WNT|1|4|G|977    0BPh    6WNT|1|4|G|977 R3DSVS
6WNT|1|4|G|978    0BPh    6WNT|1|4|G|978 R3DSVS
6WNT|1|4|A|979    0BPh    6WNT|1|4|A|979 R3DSVS
6WNT|1|4|A|980    0BPh    6WNT|1|4|A|980 R3DSVS
6WNT|1|4|A|981    0BPh    6WNT|1|4|A|981 R3DSVS
6WNT|1|4|C|982   n6BPh    6WNT|1|4|A|980 R3DSVS
6WNT|1|4|C|982    0BPh    6WNT|1|4|C|982 R3DSVS
6WNT|1|4|C|982    7BPh    6WNT|1|4|A|981 R3DSVS
6WNT|1|4|A|984    0BPh    6WNT|1|4|A|984 R3DSVS
6WNT|1|4|C|985    0BPh    6WNT|1|4|C|985 R3DSVS
6WNT|1|4|C|985    8BPh    6WNT|1|4|A|984 R3DSVS
6WNT|1|4|C|986    0BPh    6WNT|1|4|C|986 R3DSVS
6WNT|1|4|C|987    0BPh    6WNT|1|4|C|987 R3DSVS
6WNT|1|4|A|988    0BPh    6WNT|1|4|A|988 R3DSVS
6WNT|1|4|G|989    5BPh    6WNT|1|4|G|971 R3DSVS
6WNT|1|4|A|990    0BPh    6WNT|1|4|A|990 R3DSVS
6WNT|1|4|C|991    0BPh    6WNT|1|4|C|991 R3DSVS
6WNT|1|4|C|992    0BPh    6WNT|1|4|C|992 R3DSVS
6WNT|1|4|G|993    0BPh    6WNT|1|4|G|993 R3DSVS
6WNT|1|4|C|994    0BPh    6WNT|1|4|C|994 R3DSVS
6WNT|1|4|C|995    0BPh    6WNT|1|4|C|995 R3DSVS
6WNT|1|4|A|996    0BPh    6WNT|1|4|A|996 R3DSVS
6WNT|1|4|G|997    0BPh    6WNT|1|4|G|997 R3DSVS
6WNT|1|4|C|998    0BPh    6WNT|1|4|C|998 R3DSVS
6WNT|1|4|U|999   n0BPh    6WNT|1|4|U|999 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1000   0BPh   6WNT|1|4|A|1000 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1001   0BPh   6WNT|1|4|A|1001 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1002   0BPh   6WNT|1|4|G|1002 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1004   0BPh   6WNT|1|4|U|1004 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1005   0BPh   6WNT|1|4|C|1005 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1006   0BPh   6WNT|1|4|C|1006 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1007   0BPh   6WNT|1|4|C|1007 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1008   0BPh   6WNT|1|4|A|1008 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1009   0BPh   6WNT|1|4|A|1009 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1010   n0BPh   6WNT|1|4|A|1010 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1014   0BPh   6WNT|1|4|A|1014 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1015   0BPh   6WNT|1|4|U|1015 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1016   0BPh   6WNT|1|4|G|1016 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1018   0BPh   6WNT|1|4|U|1018 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1019   0BPh   6WNT|1|4|U|1019 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1020   0BPh   6WNT|1|4|A|1020 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1021   n0BPh   6WNT|1|4|C|1251 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1023   0BPh   6WNT|1|4|U|1023 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1024   0BPh   6WNT|1|4|G|1024 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1025   0BPh   6WNT|1|4|G|1025 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1025   1BPh   6WNT|1|4|C|1263 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1026   n0BPh   6WNT|1|4|G|1026 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1027   0BPh   6WNT|1|4|C|1027 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1028   n0BPh   6WNT|1|4|U|1028 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1029   n1BPh   6WNT|1|4|G|1029 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1029   n0BPh   6WNT|1|4|A|1154 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1030   9BPh   6WNT|1|4|U|2585 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1030   0BPh    6WNT|1|4|A|960 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1031   0BPh   6WNT|1|4|U|1031 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1032   0BPh   6WNT|1|4|C|1032 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1034   0BPh   6WNT|1|4|C|1034 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1035   0BPh   6WNT|1|4|C|1035 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1036   0BPh   6WNT|1|4|A|1036 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1037   0BPh   6WNT|1|4|U|1037 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1038   1BPh    6WNT|1|4|U|919 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1038   0BPh   6WNT|1|4|G|1038 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1039   0BPh   6WNT|1|4|C|1039 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1040   0BPh   6WNT|1|4|G|1040 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1042   1BPh    6WNT|1|4|G|864 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1042   0BPh   6WNT|1|4|G|1042 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1043   0BPh   6WNT|1|4|A|1043 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1044   0BPh   6WNT|1|4|G|1044 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1045   0BPh   6WNT|1|4|U|1045 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1046   0BPh   6WNT|1|4|A|1046 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1047   0BPh   6WNT|1|4|G|1047 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1048   0BPh   6WNT|1|4|G|1048 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1049   0BPh   6WNT|1|4|G|1049 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1050   n0BPh   6WNT|1|4|A|1050 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1050   n7BPh   6WNT|1|4|U|1131 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1050   6BPh   6WNT|1|4|A|1132 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1052   0BPh   6WNT|1|4|C|1052 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1053   0BPh   6WNT|1|4|U|1053 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1054   0BPh   6WNT|1|4|G|1054 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1055   0BPh   6WNT|1|4|C|1055 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1056   0BPh   6WNT|1|4|C|1056 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1057   0BPh   6WNT|1|4|A|1057 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1058   0BPh   6WNT|1|4|G|1058 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1059   0BPh   6WNT|1|4|G|1059 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1060   0BPh   6WNT|1|4|C|1060 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1061   0BPh   6WNT|1|4|A|1061 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1062   0BPh   6WNT|1|4|U|1062 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1063   0BPh   6WNT|1|4|U|1063 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1064   0BPh   6WNT|1|4|C|1064 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1066   n0BPh   6WNT|1|4|G|1066 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1068   0BPh   6WNT|1|4|G|1068 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1069   0BPh   6WNT|1|4|C|1069 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1071   n0BPh   6WNT|1|4|U|1071 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1072   0BPh   6WNT|1|4|G|1072 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1073   0BPh   6WNT|1|4|G|1073 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1074   0BPh   6WNT|1|4|C|1074 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1076   0BPh   6WNT|1|4|G|1076 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1077   n9BPh   6WNT|1|4|G|1076 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1077   0BPh   6WNT|1|4|C|1077 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1079   0BPh   6WNT|1|4|G|1079 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1080   0BPh   6WNT|1|4|U|1080 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1081   n7BPh   6WNT|1|4|U|1080 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1081   n0BPh   6WNT|1|4|A|1081 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1082   0BPh   6WNT|1|4|G|1082 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1083   n0BPh   6WNT|1|4|C|1083 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1084   n0BPh   6WNT|1|4|G|1084 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1085   0BPh   6WNT|1|4|C|1085 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1086   0BPh   6WNT|1|4|G|1086 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1087   0BPh   6WNT|1|4|G|1087 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1088   0BPh   6WNT|1|4|U|1088 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1089   0BPh   6WNT|1|4|G|1089 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1090   n0BPh   6WNT|1|4|G|1090 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1091   0BPh   6WNT|1|4|U|1091 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1092   0BPh   6WNT|1|4|C|1092 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1093   0BPh   6WNT|1|4|C|1093 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1093   n9BPh   6WNT|1|4|C|1092 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1094   0BPh   6WNT|1|4|C|1094 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1095   0BPh   6WNT|1|4|A|1095 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1096   0BPh   6WNT|1|4|C|1096 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1097   0BPh   6WNT|1|4|C|1097 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1098   0BPh   6WNT|1|4|U|1098 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1099   0BPh   6WNT|1|4|G|1099 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1100   n0BPh   6WNT|1|4|A|1100 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1102   0BPh   6WNT|1|4|C|1102 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1103   0BPh   6WNT|1|4|C|1103 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1104   0BPh   6WNT|1|4|C|1104 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1104   9BPh   6WNT|1|4|C|1103 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1105   n2BPh   6WNT|1|4|G|1110 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1105   0BPh   6WNT|1|4|A|1105 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1106   0BPh   6WNT|1|4|U|1106 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1106   5BPh   6WNT|1|4|G|1110 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1108   9BPh   6WNT|1|4|G|1107 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1109   n7BPh   6WNT|1|4|G|1107 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1109   0BPh   6WNT|1|4|C|1109 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1111   0BPh   6WNT|1|4|A|1111 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1112   0BPh   6WNT|1|4|A|1112 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1113   0BPh   6WNT|1|4|C|1113 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1114   0BPh   6WNT|1|4|U|1114 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1115   0BPh   6WNT|1|4|C|1115 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1116   0BPh   6WNT|1|4|A|1116 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1118   0BPh   6WNT|1|4|A|1118 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1119   0BPh   6WNT|1|4|A|1119 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1120   0BPh   6WNT|1|4|G|1120 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1121   0BPh   6WNT|1|4|U|1121 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1122   0BPh   6WNT|1|4|G|1122 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1123   0BPh   6WNT|1|4|A|1123 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1124   0BPh   6WNT|1|4|A|1124 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1125   0BPh   6WNT|1|4|A|1125 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1126   0BPh   6WNT|1|4|C|1126 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1127   n1BPh   6WNT|1|4|U|1071 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1127   0BPh   6WNT|1|4|G|1127 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1128   0BPh   6WNT|1|4|C|1128 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1129   0BPh   6WNT|1|4|C|1129 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1130   n0BPh   6WNT|1|4|G|1130 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1131   0BPh   6WNT|1|4|U|1131 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1132   n0BPh   6WNT|1|4|A|1132 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1133   0BPh   6WNT|1|4|G|1133 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1134   n0BPh   6WNT|1|4|C|1134 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1135   0BPh   6WNT|1|4|G|1135 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1135   4BPh   6WNT|1|4|A|1081 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1136   n9BPh   6WNT|1|4|G|1135 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1136   0BPh   6WNT|1|4|C|1136 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1137   0BPh   6WNT|1|4|C|1137 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1138   0BPh   6WNT|1|4|G|1138 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1139   n0BPh   6WNT|1|4|A|1139 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1140   0BPh   6WNT|1|4|U|1140 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1141   0BPh   6WNT|1|4|G|1141 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1142   0BPh   6WNT|1|4|G|1142 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1143   0BPh   6WNT|1|4|U|1143 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1144   0BPh   6WNT|1|4|A|1144 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1145   0BPh   6WNT|1|4|G|1145 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1146   0BPh   6WNT|1|4|U|1146 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1147   0BPh   6WNT|1|4|G|1147 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1148   0BPh   6WNT|1|4|U|1148 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1149   0BPh   6WNT|1|4|G|1149 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1151   0BPh   6WNT|1|4|G|1151 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1152   n0BPh   6WNT|1|4|G|1152 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1153   0BPh   6WNT|1|4|U|1153 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1154   n6BPh   6WNT|1|4|C|1030 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1155   n2BPh   6WNT|1|4|G|2616 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1156   0BPh   6WNT|1|4|A|1156 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1156   n6BPh   6WNT|1|4|A|1254 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1157   0BPh   6WNT|1|4|A|1157 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1158   0BPh   6WNT|1|4|C|1158 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1158   n7BPh   6WNT|1|4|A|1157 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1159   0BPh   6WNT|1|4|G|1159 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1160   0BPh   6WNT|1|4|A|1160 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1161   n0BPh   6WNT|1|4|U|1161 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1162   n0BPh   6WNT|1|4|G|1162 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1162   1BPh   6WNT|1|4|A|1020 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1163   0BPh   6WNT|1|4|U|1163 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1163   9BPh   6WNT|1|4|G|1162 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1164   0BPh   6WNT|1|4|G|1164 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1165   0BPh   6WNT|1|4|G|1165 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1166   0BPh   6WNT|1|4|G|1166 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1167   0BPh   6WNT|1|4|A|1167 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1168   0BPh   6WNT|1|4|A|1168 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1169   0BPh   6WNT|1|4|G|1169 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1170   0BPh   6WNT|1|4|G|1170 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1171   0BPh   6WNT|1|4|C|1171 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1172   0BPh   6WNT|1|4|C|1172 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1175   n1BPh   6WNT|1|4|A|1239 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1176   0BPh   6WNT|1|4|A|1176 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1177   0BPh   6WNT|1|4|C|1177 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1178   0BPh   6WNT|1|4|A|1178 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1179   n0BPh   6WNT|1|4|G|1179 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1180   0BPh   6WNT|1|4|C|1180 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1181   0BPh   6WNT|1|4|C|1181 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1182   n0BPh   6WNT|1|4|A|1182 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1183   0BPh   6WNT|1|4|G|1183 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1184   5BPh   6WNT|1|4|C|1230 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1184   0BPh   6WNT|1|4|G|1184 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1185   n7BPh   6WNT|1|4|G|1215 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1186   0BPh   6WNT|1|4|U|1186 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1188   0BPh   6WNT|1|4|U|1188 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1190   0BPh   6WNT|1|4|G|1190 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1191   n0BPh   6WNT|1|4|G|1190 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1191   n0BPh   6WNT|1|4|A|1197 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1192   7BPh   6WNT|1|4|A|1197 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1195   0BPh   6WNT|1|4|A|1195 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1196   n1BPh   6WNT|1|4|A|1224 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1197   2BPh   6WNT|1|4|A|1224 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1198   n7BPh   6WNT|1|4|G|1196 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1198   0BPh   6WNT|1|4|G|1190 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1199   n0BPh   6WNT|1|4|G|1199 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1200   n7BPh   6WNT|1|4|A|1226 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1200   n0BPh   6WNT|1|4|U|1225 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1200   n0BPh   6WNT|1|4|C|1200 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1201   n0BPh   6WNT|1|4|A|1201 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1202   0BPh   6WNT|1|4|G|1202 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1203   n0BPh   6WNT|1|4|C|1203 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1205   n0BPh   6WNT|1|4|U|1206 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1205   0BPh   6WNT|1|4|A|1205 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1206   0BPh   6WNT|1|4|U|1206 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1207   8BPh   6WNT|1|4|A|1216 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1208   0BPh   6WNT|1|4|A|1208 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1209   n0BPh   6WNT|1|4|U|1209 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1210   0BPh   6WNT|1|4|U|1210 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1211   5BPh   6WNT|1|4|A|1214 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1214   n2BPh   6WNT|1|4|A|1214 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1215   0BPh   6WNT|1|4|G|1215 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1215   n1BPh   6WNT|1|4|A|1218 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1217   n0BPh   6WNT|1|4|A|1217 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1217   0BPh   6WNT|1|4|A|1216 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1217   n6BPh   6WNT|1|4|A|1185 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1218   0BPh   6WNT|1|4|A|1218 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1219   0BPh   6WNT|1|4|G|1219 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1220   0BPh   6WNT|1|4|C|1220 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1221   3BPh   6WNT|1|4|A|1226 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1221   0BPh   6WNT|1|4|G|1221 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1222   5BPh   6WNT|1|4|U|1225 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1223   0BPh   6WNT|1|4|A|1223 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1224   0BPh   6WNT|1|4|A|1224 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1226   0BPh   6WNT|1|4|A|1226 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1227   0BPh   6WNT|1|4|G|1227 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1228   0BPh   6WNT|1|4|C|1228 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1228   n9BPh   6WNT|1|4|G|1227 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1229   n0BPh   6WNT|1|4|U|1229 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1230   0BPh   6WNT|1|4|C|1230 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1231   n0BPh   6WNT|1|4|A|1231 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1232   n0BPh   6WNT|1|4|C|1232 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1232   9BPh   6WNT|1|4|A|1231 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1233   0BPh   6WNT|1|4|U|1233 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1235   0BPh   6WNT|1|4|G|1235 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1236   0BPh   6WNT|1|4|U|1236 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1237   0BPh   6WNT|1|4|C|1237 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1238   0BPh   6WNT|1|4|G|1238 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1238   4BPh   6WNT|1|4|A|1176 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1239   n6BPh   6WNT|1|4|C|1173 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1241   0BPh   6WNT|1|4|U|1241 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1242   0BPh   6WNT|1|4|C|1242 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1243   0BPh   6WNT|1|4|G|1243 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1245   0BPh   6WNT|1|4|C|1245 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1246   0BPh   6WNT|1|4|C|1246 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1247   n0BPh   6WNT|1|4|U|1247 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1248   1BPh   6WNT|1|4|U|1019 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1248   0BPh   6WNT|1|4|G|1248 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1249   0BPh   6WNT|1|4|C|1249 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1251   0BPh   6WNT|1|4|C|1251 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1252   0BPh   6WNT|1|4|G|1252 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1253   0BPh   6WNT|1|4|G|1253 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1253   3BPh   6WNT|1|4|A|1157 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1253   n5BPh   6WNT|1|4|A|1156 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1254   6BPh   6WNT|1|4|A|1156 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1254   0BPh   6WNT|1|4|A|1254 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1255   n0BPh   6WNT|1|4|G|1256 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1258   0BPh   6WNT|1|4|U|1258 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1258   5BPh   6WNT|1|4|C|2153 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1259   0BPh   6WNT|1|4|G|1259 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1260   0BPh   6WNT|1|4|U|1260 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1261   0BPh   6WNT|1|4|U|1260 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1262   n2BPh   6WNT|1|4|A|1262 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1263   7BPh   6WNT|1|4|G|1266 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1263   n0BPh   6WNT|1|4|C|1263 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1264   n0BPh   6WNT|1|4|G|1264 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1264   n0BPh    6WNT|1|4|A|980 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1264   n1BPh   6WNT|1|4|U|2167 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1265   0BPh   6WNT|1|4|G|1265 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1266   0BPh   6WNT|1|4|G|1266 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1267   0BPh   6WNT|1|4|G|1267 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1268   0BPh   6WNT|1|4|C|1268 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1269   n0BPh   6WNT|1|4|U|1269 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1270   n0BPh   6WNT|1|4|A|1270 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1271   0BPh   6WNT|1|4|A|1271 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1272   0BPh   6WNT|1|4|A|1272 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1273   0BPh   6WNT|1|4|C|1273 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1274   0BPh   6WNT|1|4|C|1274 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1275   0BPh   6WNT|1|4|A|1275 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1276   0BPh   6WNT|1|4|U|1276 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1277   0BPh   6WNT|1|4|G|1277 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1278   0BPh   6WNT|1|4|C|1278 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1279   n0BPh   6WNT|1|4|A|1279 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1280   0BPh   6WNT|1|4|C|1280 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1281   0BPh   6WNT|1|4|C|1281 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1282   0BPh   6WNT|1|4|G|1282 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1282   5BPh   6WNT|1|4|A|1000 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1283   n0BPh   6WNT|1|4|A|1283 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1284   0BPh   6WNT|1|4|A|1284 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1285   n0BPh   6WNT|1|4|G|1285 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1286   9BPh   6WNT|1|4|G|1285 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1286   0BPh   6WNT|1|4|C|1286 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1287   0BPh   6WNT|1|4|U|1287 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1288   0BPh   6WNT|1|4|G|1288 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1289   0BPh   6WNT|1|4|C|1289 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1290   0BPh   6WNT|1|4|G|1290 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1291   0BPh   6WNT|1|4|G|1291 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1292   0BPh   6WNT|1|4|C|1292 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1293   0BPh   6WNT|1|4|A|1293 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1294   0BPh   6WNT|1|4|G|1294 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1295   0BPh   6WNT|1|4|C|1295 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1296   0BPh   6WNT|1|4|G|1296 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1298   0BPh   6WNT|1|4|C|1298 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1299   0BPh   6WNT|1|4|G|1299 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1300   n0BPh   6WNT|1|4|C|1300 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1301   n0BPh   6WNT|1|4|U|1301 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1304   0BPh   6WNT|1|4|U|1304 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1306   n0BPh   6WNT|1|4|C|1306 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1307   0BPh   6WNT|1|4|G|1307 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1309   0BPh   6WNT|1|4|U|1309 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1310   0BPh   6WNT|1|4|G|1310 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1311   0BPh   6WNT|1|4|U|1311 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1312   0BPh   6WNT|1|4|U|1312 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1313   0BPh   6WNT|1|4|G|1313 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1314   1BPh    6WNT|1|4|G|974 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1314   0BPh   6WNT|1|4|G|1314 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1315   0BPh   6WNT|1|4|G|1315 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1315   4BPh    6WNT|1|4|A|819 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1316   0BPh   6WNT|1|4|U|1316 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1317   0BPh   6WNT|1|4|A|1317 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1318   0BPh   6WNT|1|4|G|1318 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1318   n0BPh   6WNT|1|4|A|1317 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1319   0BPh   6WNT|1|4|G|1319 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1319   n1BPh    6WNT|1|4|C|840 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1320   0BPh   6WNT|1|4|G|1320 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1321   0BPh   6WNT|1|4|G|1321 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1322   0BPh   6WNT|1|4|A|1322 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1324   0BPh   6WNT|1|4|C|1324 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1325   0BPh   6WNT|1|4|G|1325 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1326   0BPh   6WNT|1|4|U|1326 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1327   0BPh   6WNT|1|4|U|1327 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1328   0BPh   6WNT|1|4|C|1328 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1329   0BPh   6WNT|1|4|U|1329 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1330   0BPh   6WNT|1|4|G|1330 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1331   0BPh   6WNT|1|4|U|1331 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1332   6BPh   6WNT|1|4|A|1369 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1332   0BPh   6WNT|1|4|A|1332 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1333   n7BPh    6WNT|1|4|A|324 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1333   0BPh   6WNT|1|4|A|1333 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1334   0BPh   6WNT|1|4|G|1334 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1335   0BPh   6WNT|1|4|C|1335 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1335   n9BPh   6WNT|1|4|G|1334 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1336   0BPh   6WNT|1|4|C|1336 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1337   0BPh   6WNT|1|4|U|1337 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1339   0BPh   6WNT|1|4|C|1339 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1340   0BPh   6WNT|1|4|G|1340 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1341   0BPh   6WNT|1|4|A|1341 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1342   0BPh   6WNT|1|4|A|1342 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1343   n3BPh    6WNT|1|4|G|512 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1343   0BPh   6WNT|1|4|G|1343 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1344   0BPh   6WNT|1|4|G|1344 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1345   0BPh   6WNT|1|4|U|1345 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1347   0BPh   6WNT|1|4|U|1347 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1348   0BPh   6WNT|1|4|G|1348 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1349   n0BPh   6WNT|1|4|C|1349 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1350   0BPh   6WNT|1|4|U|1350 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1351   0BPh   6WNT|1|4|G|1351 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1351   5BPh   6WNT|1|4|A|1354 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1352   0BPh   6WNT|1|4|U|1352 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1353   0BPh   6WNT|1|4|G|1353 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1354   n0BPh   6WNT|1|4|A|1354 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1355   0BPh   6WNT|1|4|G|1355 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1356   0BPh   6WNT|1|4|G|1356 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1357   0BPh   6WNT|1|4|C|1357 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1358   0BPh   6WNT|1|4|A|1358 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1359   0BPh   6WNT|1|4|U|1359 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1360   0BPh   6WNT|1|4|G|1360 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1361   0BPh   6WNT|1|4|C|1361 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1362   0BPh   6WNT|1|4|U|1362 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1363   4BPh   6WNT|1|4|A|1341 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1363   0BPh   6WNT|1|4|G|1363 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1364   0BPh   6WNT|1|4|G|1364 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1364   n3BPh   6WNT|1|4|A|1341 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1365   0BPh   6WNT|1|4|A|1365 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1366   0BPh   6WNT|1|4|G|1366 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1367   0BPh   6WNT|1|4|G|1367 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1368   0BPh   6WNT|1|4|U|1368 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1369   0BPh   6WNT|1|4|A|1369 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1370   0BPh   6WNT|1|4|U|1370 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1370   n9BPh   6WNT|1|4|A|1369 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1371   0BPh   6WNT|1|4|C|1371 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1373   0BPh   6WNT|1|4|G|1373 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1374   0BPh   6WNT|1|4|A|1374 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1375   n0BPh   6WNT|1|4|A|1375 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1376   3BPh    6WNT|1|4|G|450 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1376   0BPh   6WNT|1|4|G|1376 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1377   0BPh   6WNT|1|4|U|1377 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1378   0BPh   6WNT|1|4|G|1378 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1379   n0BPh   6WNT|1|4|C|1379 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1379   n7BPh    6WNT|1|4|A|586 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1380   0BPh   6WNT|1|4|G|1380 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1381   n0BPh    6WNT|1|4|U|810 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1382   0BPh   6WNT|1|4|A|1382 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1383   0BPh   6WNT|1|4|U|1383 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1384   0BPh   6WNT|1|4|A|1382 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1385   0BPh   6WNT|1|4|C|1385 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1386   0BPh   6WNT|1|4|U|1386 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1387   0BPh   6WNT|1|4|G|1387 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1388   0BPh   6WNT|1|4|A|1388 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1389   0BPh   6WNT|1|4|C|1389 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1391   0BPh   6WNT|1|4|U|1391 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1392   6BPh   6WNT|1|4|A|2142 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1392   0BPh   6WNT|1|4|A|1392 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1393   6BPh   6WNT|1|4|A|2142 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1393   n0BPh   6WNT|1|4|A|1393 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1394   4BPh   6WNT|1|4|A|2141 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1394   n0BPh   6WNT|1|4|G|1394 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1395   0BPh   6WNT|1|4|U|1395 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1396   0BPh   6WNT|1|4|A|1396 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1397   0BPh   6WNT|1|4|A|1397 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1398   0BPh   6WNT|1|4|C|1398 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1399   0BPh   6WNT|1|4|G|1399 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1399   n1BPh    6WNT|1|4|A|750 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1400   6BPh    6WNT|1|4|U|755 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1401   0BPh   6WNT|1|4|U|1401 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1402   0BPh   6WNT|1|4|A|1402 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1403   0BPh   6WNT|1|4|A|1403 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1404   0BPh   6WNT|1|4|A|1404 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1405   0BPh   6WNT|1|4|G|1405 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1406   0BPh   6WNT|1|4|C|1406 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1407   0BPh   6WNT|1|4|G|1407 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1408   0BPh   6WNT|1|4|G|1408 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1409   0BPh   6WNT|1|4|G|1409 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1410   0BPh   6WNT|1|4|U|1410 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1411   0BPh   6WNT|1|4|G|1411 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1411   3BPh   6WNT|1|4|A|1414 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1412   0BPh   6WNT|1|4|A|1412 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1413   0BPh   6WNT|1|4|A|1413 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1414   n0BPh   6WNT|1|4|A|1414 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1415   n2BPh   6WNT|1|4|G|1777 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1415   0BPh   6WNT|1|4|A|1415 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1416   1BPh   6WNT|1|4|G|1416 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1416   n3BPh   6WNT|1|4|A|1415 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1417   8BPh   6WNT|1|4|G|1416 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1417   0BPh   6WNT|1|4|C|1417 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1418   0BPh   6WNT|1|4|C|1418 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1419   0BPh   6WNT|1|4|C|1419 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1420   0BPh   6WNT|1|4|G|1420 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1421   0BPh   6WNT|1|4|C|1421 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1422   n0BPh   6WNT|1|4|U|1422 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1423   0BPh   6WNT|1|4|C|1423 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1424   0BPh   6WNT|1|4|G|1424 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1425   0BPh   6WNT|1|4|C|1425 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1426   0BPh   6WNT|1|4|C|1426 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1427   0BPh   6WNT|1|4|G|1427 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1427   5BPh   6WNT|1|4|A|1768 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1428   0BPh   6WNT|1|4|G|1428 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1430   0BPh   6WNT|1|4|A|1430 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1431   0BPh   6WNT|1|4|G|1431 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1432   0BPh   6WNT|1|4|A|1432 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1433   n7BPh   6WNT|1|4|C|1735 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1433   n0BPh   6WNT|1|4|C|1433 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1434   n7BPh   6WNT|1|4|C|1735 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1435   0BPh   6WNT|1|4|A|1435 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1436   0BPh   6WNT|1|4|A|1436 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1437   0BPh   6WNT|1|4|G|1437 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1438   n0BPh   6WNT|1|4|G|1438 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1439   n3BPh   6WNT|1|4|U|1730 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1439   0BPh   6WNT|1|4|G|1439 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1440   0BPh   6WNT|1|4|U|1440 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1442   9BPh   6WNT|1|4|U|1441 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1442   n0BPh   6WNT|1|4|C|1442 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1443   0BPh   6WNT|1|4|C|1443 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1443   n9BPh   6WNT|1|4|C|1442 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1444   0BPh   6WNT|1|4|U|1444 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1445   0BPh   6WNT|1|4|G|1445 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1446   0BPh   6WNT|1|4|U|1446 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1447   0BPh   6WNT|1|4|C|1447 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1448   0BPh   6WNT|1|4|C|1448 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1449   n0BPh   6WNT|1|4|A|1449 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1450   0BPh   6WNT|1|4|A|1450 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1451   0BPh   6WNT|1|4|C|1451 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1452   0BPh   6WNT|1|4|G|1452 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1453   n0BPh   6WNT|1|4|U|1776 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1453   n0BPh   6WNT|1|4|U|1453 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1454   0BPh   6WNT|1|4|U|1454 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1455   n0BPh   6WNT|1|4|A|1455 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1456   0BPh   6WNT|1|4|A|1456 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1457   0BPh   6WNT|1|4|U|1457 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1458   9BPh   6WNT|1|4|U|1457 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1458   0BPh   6WNT|1|4|C|1458 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1459   0BPh   6WNT|1|4|G|1459 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1461   n0BPh   6WNT|1|4|G|1461 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1462   0BPh   6WNT|1|4|G|1462 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1463   0BPh   6WNT|1|4|C|1463 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1464   0BPh   6WNT|1|4|A|1464 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1465   0BPh   6WNT|1|4|G|1465 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1466   0BPh   6WNT|1|4|G|1466 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1467   0BPh   6WNT|1|4|G|1467 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1468   n9BPh   6WNT|1|4|U|1730 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1469   0BPh   6WNT|1|4|G|1469 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1470   0BPh   6WNT|1|4|A|1470 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1472   0BPh   6WNT|1|4|U|1472 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1473   n0BPh   6WNT|1|4|C|1473 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1473   7BPh   6WNT|1|4|U|1472 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1474   0BPh   6WNT|1|4|G|1474 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1475   0BPh   6WNT|1|4|A|1475 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1476   0BPh   6WNT|1|4|C|1476 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1477   0BPh   6WNT|1|4|C|1477 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1477   9BPh   6WNT|1|4|C|1476 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1478   0BPh   6WNT|1|4|C|1478 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1479   0BPh   6WNT|1|4|C|1479 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1480   0BPh   6WNT|1|4|U|1480 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1481   0BPh   6WNT|1|4|A|1481 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1482   0BPh   6WNT|1|4|A|1482 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1483   0BPh   6WNT|1|4|G|1483 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1484   0BPh   6WNT|1|4|G|1484 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1485   0BPh   6WNT|1|4|C|1485 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1486   5BPh   6WNT|1|4|U|1500 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1486   0BPh   6WNT|1|4|G|1486 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1487   0BPh   6WNT|1|4|A|1487 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1488   n0BPh   6WNT|1|4|G|1488 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1489   0BPh   6WNT|1|4|G|1489 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1490   0BPh   6WNT|1|4|C|1490 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1491   0BPh   6WNT|1|4|C|1491 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1492   0BPh   6WNT|1|4|G|1492 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1492   4BPh   6WNT|1|4|A|1495 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1494   0BPh   6WNT|1|4|A|1494 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1495   0BPh   6WNT|1|4|A|1495 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1496   0BPh   6WNT|1|4|G|1496 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1497   0BPh   6WNT|1|4|G|1497 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1498   0BPh   6WNT|1|4|C|1498 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1499   0BPh   6WNT|1|4|G|1499 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1499   4BPh   6WNT|1|4|A|1487 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1500   0BPh   6WNT|1|4|U|1500 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1501   0BPh   6WNT|1|4|A|1501 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1502   0BPh   6WNT|1|4|G|1502 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1503   0BPh   6WNT|1|4|U|1503 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1505   0BPh   6WNT|1|4|G|1505 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1505   5BPh   6WNT|1|4|A|1481 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1506   n0BPh   6WNT|1|4|A|1506 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1507   0BPh   6WNT|1|4|U|1507 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1508   n0BPh   6WNT|1|4|G|1508 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1509   0BPh   6WNT|1|4|G|1509 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1510   0BPh   6WNT|1|4|G|1510 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1512   0BPh   6WNT|1|4|A|1512 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1514   n0BPh   6WNT|1|4|C|1514 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1515   0BPh   6WNT|1|4|A|1515 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1516   0BPh   6WNT|1|4|G|1516 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1517   0BPh   6WNT|1|4|G|1517 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1518   0BPh   6WNT|1|4|U|1518 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1519   5BPh   6WNT|1|4|U|1522 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1519   0BPh   6WNT|1|4|U|1519 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1520   0BPh   6WNT|1|4|A|1520 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1521   0BPh   6WNT|1|4|A|1521 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1524   0BPh   6WNT|1|4|U|1524 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1525   0BPh   6WNT|1|4|U|1525 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1525   9BPh   6WNT|1|4|U|1524 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1525   5BPh   6WNT|1|4|G|1469 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1526   7BPh   6WNT|1|4|U|1525 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1526   0BPh   6WNT|1|4|C|1526 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1527   n7BPh   6WNT|1|4|U|1525 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1527   0BPh   6WNT|1|4|C|1527 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1528   0BPh   6WNT|1|4|U|1528 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1529   0BPh   6WNT|1|4|G|1529 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1530   0BPh   6WNT|1|4|U|1530 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1532   0BPh   6WNT|1|4|C|1532 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1533   0BPh   6WNT|1|4|U|1533 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1534   0BPh   6WNT|1|4|U|1534 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1536   0BPh   6WNT|1|4|G|1536 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1537   0BPh   6WNT|1|4|U|1537 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1538   0BPh   6WNT|1|4|G|1538 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1539   0BPh   6WNT|1|4|U|1539 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1540   0BPh   6WNT|1|4|U|1540 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1541   0BPh   6WNT|1|4|A|1541 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1542   n0BPh   6WNT|1|4|C|1542 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1543   0BPh   6WNT|1|4|U|1543 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1545   n0BPh   6WNT|1|4|C|1545 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1546   0BPh   6WNT|1|4|G|1546 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1546   5BPh   6WNT|1|4|A|1707 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1549   0BPh   6WNT|1|4|G|1549 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1550   0BPh   6WNT|1|4|G|1550 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1551   0BPh   6WNT|1|4|G|1551 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1552   0BPh   6WNT|1|4|G|1552 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1553   0BPh   6WNT|1|4|G|1553 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1554   n3BPh   6WNT|1|4|A|1700 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1554   0BPh   6WNT|1|4|G|1554 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1555   6BPh   6WNT|1|4|A|1699 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1555   0BPh   6WNT|1|4|A|1555 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1556   7BPh   6WNT|1|4|A|1698 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1557   0BPh   6WNT|1|4|G|1557 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1558   0BPh   6WNT|1|4|G|1558 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1559   0BPh   6WNT|1|4|A|1559 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1560   0BPh   6WNT|1|4|G|1560 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1561   0BPh   6WNT|1|4|A|1561 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1562   0BPh   6WNT|1|4|A|1562 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1563   0BPh   6WNT|1|4|G|1563 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1564   0BPh   6WNT|1|4|G|1564 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1565   n0BPh   6WNT|1|4|C|1565 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1566   0BPh   6WNT|1|4|U|1566 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1567   0BPh   6WNT|1|4|A|1567 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1568   0BPh   6WNT|1|4|U|1568 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1568   n9BPh   6WNT|1|4|A|1567 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1569   0BPh   6WNT|1|4|G|1569 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1570   0BPh   6WNT|1|4|U|1570 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1571   0BPh   6WNT|1|4|U|1571 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1572   0BPh   6WNT|1|4|G|1572 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1573   0BPh   6WNT|1|4|G|1573 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1574   0BPh   6WNT|1|4|C|1574 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1575   0BPh   6WNT|1|4|C|1575 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1576   0BPh   6WNT|1|4|G|1576 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1577   0BPh   6WNT|1|4|G|1577 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1578   0BPh   6WNT|1|4|G|1578 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1579   0BPh   6WNT|1|4|C|1579 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1580   n0BPh   6WNT|1|4|G|1580 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1581   n0BPh   6WNT|1|4|A|1581 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1582   0BPh   6WNT|1|4|C|1582 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1583   0BPh   6WNT|1|4|G|1583 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1584   n0BPh   6WNT|1|4|G|1584 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1585   0BPh   6WNT|1|4|U|1585 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1586   0BPh   6WNT|1|4|U|1586 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1588   0BPh   6WNT|1|4|U|1588 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1589   0BPh   6WNT|1|4|C|1589 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1590   0BPh   6WNT|1|4|C|1590 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1591   0BPh   6WNT|1|4|C|1591 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1592   0BPh   6WNT|1|4|G|1592 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1593   0BPh   6WNT|1|4|G|1593 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1594   0BPh   6WNT|1|4|U|1594 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1595   0BPh   6WNT|1|4|U|1595 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1597   0BPh   6WNT|1|4|A|1597 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1598   0BPh   6WNT|1|4|A|1598 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1599   0BPh   6WNT|1|4|G|1599 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1600   0BPh   6WNT|1|4|C|1600 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1601   0BPh   6WNT|1|4|G|1601 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1602   0BPh   6WNT|1|4|U|1602 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1603   0BPh   6WNT|1|4|G|1603 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1604   0BPh   6WNT|1|4|U|1604 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1605   0BPh   6WNT|1|4|A|1605 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1606   0BPh   6WNT|1|4|G|1606 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1606   n1BPh   6WNT|1|4|C|1686 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1607   0BPh   6WNT|1|4|G|1607 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1608   0BPh   6WNT|1|4|C|1608 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1609   0BPh   6WNT|1|4|U|1609 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1611   n0BPh   6WNT|1|4|G|1611 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1612   0BPh   6WNT|1|4|U|1612 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1613   0BPh   6WNT|1|4|U|1613 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1614   0BPh   6WNT|1|4|U|1614 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1615   0BPh   6WNT|1|4|U|1615 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1616   0BPh   6WNT|1|4|C|1616 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1617   0BPh   6WNT|1|4|C|1617 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1619   0BPh   6WNT|1|4|G|1619 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1620   0BPh   6WNT|1|4|G|1620 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1621   0BPh   6WNT|1|4|C|1621 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1622   0BPh   6WNT|1|4|A|1622 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1623   n7BPh   6WNT|1|4|C|1621 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1623   0BPh   6WNT|1|4|A|1623 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1624   0BPh   6WNT|1|4|A|1624 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1625   0BPh   6WNT|1|4|U|1625 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1626   8BPh   6WNT|1|4|U|1625 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1626   0BPh   6WNT|1|4|C|1626 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1627   0BPh   6WNT|1|4|C|1627 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1628   0BPh   6WNT|1|4|G|1628 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1629   0BPh   6WNT|1|4|G|1629 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1630   0BPh   6WNT|1|4|A|1630 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1631   n0BPh   6WNT|1|4|A|1631 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1632   0BPh   6WNT|1|4|A|1632 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1633   0BPh   6WNT|1|4|A|1633 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1634   0BPh   6WNT|1|4|U|1634 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1635   0BPh   6WNT|1|4|C|1635 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1638   0BPh   6WNT|1|4|G|1638 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1639   0BPh   6WNT|1|4|G|1639 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1640   0BPh   6WNT|1|4|C|1640 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1641   0BPh   6WNT|1|4|U|1641 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1642   5BPh   6WNT|1|4|U|1604 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1642   0BPh   6WNT|1|4|G|1642 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1644   0BPh   6WNT|1|4|G|1644 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1645   0BPh   6WNT|1|4|G|1645 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1646   0BPh   6WNT|1|4|C|1646 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1647   n0BPh   6WNT|1|4|G|1647 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1648   0BPh   6WNT|1|4|U|1648 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1649   0BPh   6WNT|1|4|G|1649 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1649   5BPh   6WNT|1|4|A|1597 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1650   0BPh   6WNT|1|4|A|1650 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1650   6BPh   6WNT|1|4|A|1597 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1651   0BPh   6WNT|1|4|U|1651 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1652   n0BPh   6WNT|1|4|U|1651 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1652   0BPh   6WNT|1|4|G|1652 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1653   0BPh   6WNT|1|4|A|1653 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1654   0BPh   6WNT|1|4|C|1654 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1655   0BPh   6WNT|1|4|G|1655 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1655   4BPh   6WNT|1|4|A|1672 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1656   0BPh   6WNT|1|4|A|1656 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1657   0BPh   6WNT|1|4|G|1657 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1658   0BPh   6WNT|1|4|G|1658 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1659   0BPh   6WNT|1|4|C|1659 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1660   0BPh   6WNT|1|4|A|1660 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1666   0BPh   6WNT|1|4|G|1666 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1667   0BPh   6WNT|1|4|U|1667 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1668   0BPh   6WNT|1|4|G|1668 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1669   0BPh   6WNT|1|4|C|1669 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1670   0BPh   6WNT|1|4|U|1670 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1671   0BPh   6WNT|1|4|G|1671 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1671   n3BPh   6WNT|1|4|A|1656 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1672   0BPh   6WNT|1|4|A|1672 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1673   0BPh   6WNT|1|4|A|1673 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1674   0BPh   6WNT|1|4|G|1674 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1675   n9BPh   6WNT|1|4|U|1595 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1675   n0BPh   6WNT|1|4|C|1675 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1676   0BPh   6WNT|1|4|A|1676 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1677   0BPh   6WNT|1|4|A|1677 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1678   0BPh   6WNT|1|4|C|1678 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1679   0BPh   6WNT|1|4|A|1679 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1680   6BPh   6WNT|1|4|U|1566 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1680   0BPh   6WNT|1|4|A|1680 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1682   0BPh   6WNT|1|4|U|1682 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1684   0BPh   6WNT|1|4|C|1684 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1685   0BPh   6WNT|1|4|C|1685 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1686   0BPh   6WNT|1|4|C|1686 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1687   0BPh   6WNT|1|4|U|1687 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1688   0BPh   6WNT|1|4|G|1688 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1689   0BPh   6WNT|1|4|C|1689 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1690   0BPh   6WNT|1|4|U|1690 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1691   0BPh   6WNT|1|4|U|1691 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1692   0BPh   6WNT|1|4|C|1692 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1693   0BPh   6WNT|1|4|C|1693 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1694   0BPh   6WNT|1|4|A|1694 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1695   0BPh   6WNT|1|4|G|1695 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1698   0BPh   6WNT|1|4|A|1698 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1699   0BPh   6WNT|1|4|A|1699 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1700   0BPh   6WNT|1|4|A|1700 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1701   0BPh   6WNT|1|4|G|1701 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1701   1BPh   6WNT|1|4|A|1511 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1702   9BPh   6WNT|1|4|G|1701 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1702   0BPh   6WNT|1|4|C|1702 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1703   0BPh   6WNT|1|4|C|1703 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1704   0BPh   6WNT|1|4|U|1704 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1705   0BPh   6WNT|1|4|C|1705 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1706   n0BPh   6WNT|1|4|U|1706 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1707   0BPh   6WNT|1|4|A|1707 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1708   0BPh   6WNT|1|4|A|1708 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1709   n0BPh   6WNT|1|4|G|1709 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1710   0BPh   6WNT|1|4|C|1710 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1712   0BPh   6WNT|1|4|U|1712 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1713   0BPh   6WNT|1|4|C|1713 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1714   0BPh   6WNT|1|4|A|1714 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1715   0BPh   6WNT|1|4|G|1715 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1715   n1BPh   6WNT|1|4|C|1545 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1716   0BPh   6WNT|1|4|G|1716 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1717   0BPh   6WNT|1|4|U|1717 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1718   0BPh   6WNT|1|4|A|1718 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1719   0BPh   6WNT|1|4|A|1719 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1720   0BPh   6WNT|1|4|C|1720 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1721   0BPh   6WNT|1|4|A|1721 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1722   0BPh   6WNT|1|4|U|1722 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1723   0BPh   6WNT|1|4|C|1723 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1724   0BPh   6WNT|1|4|A|1724 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1725   0BPh   6WNT|1|4|A|1725 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1726   n2BPh    6WNT|1|4|C|130 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1726   0BPh   6WNT|1|4|A|1726 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1727   0BPh   6WNT|1|4|U|1727 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1727   n9BPh   6WNT|1|4|A|1726 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1728   0BPh   6WNT|1|4|C|1728 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1729   0BPh   6WNT|1|4|G|1729 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1730   0BPh   6WNT|1|4|U|1730 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1731   n0BPh   6WNT|1|4|A|1731 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1732   9BPh   6WNT|1|4|A|1731 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1732   0BPh   6WNT|1|4|C|1732 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1733   0BPh   6WNT|1|4|C|1733 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1734   0BPh   6WNT|1|4|C|1734 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1734   n7BPh   6WNT|1|4|C|1434 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1734   n6BPh   6WNT|1|4|A|1435 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1735   0BPh   6WNT|1|4|C|1735 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1735   n6BPh   6WNT|1|4|G|1750 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1736   n0BPh   6WNT|1|4|A|1736 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1737   0BPh   6WNT|1|4|A|1737 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1738   0BPh   6WNT|1|4|A|1738 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1739   n0BPh   6WNT|1|4|C|1739 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1739   9BPh   6WNT|1|4|A|1738 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1740   0BPh   6WNT|1|4|C|1740 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1742   0BPh   6WNT|1|4|A|1742 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1743   0BPh   6WNT|1|4|C|1743 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1743   6BPh    6WNT|1|4|A|750 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1744   0BPh   6WNT|1|4|A|1744 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1745   0BPh   6WNT|1|4|C|1745 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1745   7BPh   6WNT|1|4|C|1743 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1745   n6BPh   6WNT|1|4|A|1742 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1746   0BPh   6WNT|1|4|A|1746 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1747   0BPh   6WNT|1|4|G|1747 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1748   0BPh   6WNT|1|4|G|1748 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1749   0BPh   6WNT|1|4|U|1749 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1750   0BPh   6WNT|1|4|G|1750 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1751   0BPh   6WNT|1|4|G|1751 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1752   0BPh   6WNT|1|4|U|1752 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1753   0BPh   6WNT|1|4|C|1753 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1754   0BPh   6WNT|1|4|A|1754 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1755   n0BPh   6WNT|1|4|G|1755 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1756   0BPh   6WNT|1|4|G|1756 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1756   1BPh   6WNT|1|4|C|2827 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1757   0BPh   6WNT|1|4|U|1757 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1758   0BPh   6WNT|1|4|A|1758 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1759   0BPh   6WNT|1|4|G|1759 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1759   3BPh   6WNT|1|4|A|1762 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1760   0BPh   6WNT|1|4|A|1760 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1761   0BPh   6WNT|1|4|G|1761 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1762   6BPh    6WNT|1|4|C|698 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1762   n0BPh   6WNT|1|4|A|1762 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1763   0BPh   6WNT|1|4|A|1763 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1764   0BPh   6WNT|1|4|U|1764 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1764   9BPh   6WNT|1|4|A|1763 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1765   0BPh   6WNT|1|4|A|1765 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1766   0BPh   6WNT|1|4|C|1766 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1767   n0BPh   6WNT|1|4|C|1767 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1768   n0BPh   6WNT|1|4|A|1768 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1769   0BPh   6WNT|1|4|A|1769 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1770   0BPh   6WNT|1|4|G|1770 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1771   0BPh   6WNT|1|4|G|1771 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1772   n0BPh   6WNT|1|4|C|1772 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1773   0BPh   6WNT|1|4|G|1773 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1774   n0BPh   6WNT|1|4|C|1774 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1774   7BPh   6WNT|1|4|A|1403 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1774   6BPh   6WNT|1|4|A|1402 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1775   0BPh   6WNT|1|4|U|1775 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1777   n0BPh   6WNT|1|4|G|1777 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1778   0BPh   6WNT|1|4|A|1778 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1779   n0BPh   6WNT|1|4|G|1779 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1780   0BPh   6WNT|1|4|A|1780 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1781   0BPh   6WNT|1|4|G|1781 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1782   6BPh   6WNT|1|4|G|2177 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1783   2BPh   6WNT|1|4|C|2178 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1783   0BPh   6WNT|1|4|A|1783 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1784   0BPh   6WNT|1|4|C|1784 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1784   8BPh   6WNT|1|4|A|1783 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1785   0BPh   6WNT|1|4|U|1785 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1786   0BPh   6WNT|1|4|C|1786 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1787   0BPh   6WNT|1|4|G|1787 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1789   1BPh   6WNT|1|4|G|2816 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1789   0BPh   6WNT|1|4|G|1789 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1790   0BPh   6WNT|1|4|U|1790 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1791   0BPh   6WNT|1|4|G|1791 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1793   0BPh   6WNT|1|4|A|1793 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1793   n0BPh   6WNT|1|4|A|1792 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1794   n0BPh   6WNT|1|4|G|1794 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1795   4BPh   6WNT|1|4|G|2120 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1795   0BPh   6WNT|1|4|G|1795 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1796   0BPh   6WNT|1|4|A|1796 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1798   n6BPh   6WNT|1|4|G|1802 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1798   0BPh   6WNT|1|4|C|1798 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1798   9BPh   6WNT|1|4|A|1797 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1799   9BPh   6WNT|1|4|C|1798 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1799   0BPh   6WNT|1|4|U|1799 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1799   5BPh   6WNT|1|4|G|1802 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1800   0BPh   6WNT|1|4|A|1800 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1801   0BPh   6WNT|1|4|G|1801 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1802   n0BPh   6WNT|1|4|G|1802 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1803   0BPh   6WNT|1|4|C|1803 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1804   0BPh   6WNT|1|4|A|1804 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1804   2BPh   6WNT|1|4|U|2121 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1805   0BPh   6WNT|1|4|A|1805 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1806   0BPh   6WNT|1|4|A|1806 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1807   0BPh   6WNT|1|4|A|1807 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1808   0BPh   6WNT|1|4|U|1808 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1808   5BPh   6WNT|1|4|C|1892 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1809   1BPh   6WNT|1|4|G|1891 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1809   0BPh   6WNT|1|4|G|1809 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1810   0BPh   6WNT|1|4|G|1810 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1811   0BPh   6WNT|1|4|U|1811 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1812   0BPh   6WNT|1|4|G|1812 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1813   0BPh   6WNT|1|4|C|1813 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1814   0BPh   6WNT|1|4|C|1814 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1815   0BPh   6WNT|1|4|G|1815 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1815   4BPh   6WNT|1|4|A|1828 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1816   0BPh   6WNT|1|4|U|1816 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1816   n5BPh   6WNT|1|4|A|1828 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1817   0BPh   6WNT|1|4|A|1817 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1817   n6BPh   6WNT|1|4|A|1826 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1818   n6BPh   6WNT|1|4|A|2106 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1818   0BPh   6WNT|1|4|A|1818 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1819   0BPh   6WNT|1|4|C|1819 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1819   n7BPh   6WNT|1|4|A|1818 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1820   0BPh   6WNT|1|4|U|1820 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1821   0BPh   6WNT|1|4|U|1821 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1822   8BPh   6WNT|1|4|U|1821 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1822   0BPh   6WNT|1|4|C|1822 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1824   0BPh   6WNT|1|4|G|1824 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1824   n1BPh   6WNT|1|4|A|2106 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1825   0BPh   6WNT|1|4|G|1825 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1826   0BPh   6WNT|1|4|A|1826 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1826   6BPh   6WNT|1|4|A|1817 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1827   n3BPh   6WNT|1|4|G|1810 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1827   0BPh   6WNT|1|4|G|1827 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1828   2BPh   6WNT|1|4|G|1895 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1829   0BPh   6WNT|1|4|A|1829 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1830   0BPh   6WNT|1|4|G|1830 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1831   n0BPh   6WNT|1|4|G|1831 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1832   0BPh   6WNT|1|4|C|1832 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1833   0BPh   6WNT|1|4|A|1833 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1834   0BPh   6WNT|1|4|C|1834 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1835   n0BPh   6WNT|1|4|G|1835 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1836   0BPh   6WNT|1|4|C|1836 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1837   0BPh   6WNT|1|4|U|1837 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1838   0BPh   6WNT|1|4|G|1838 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1839   0BPh   6WNT|1|4|A|1839 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1840   0BPh   6WNT|1|4|U|1840 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1841   0BPh   6WNT|1|4|A|1841 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1842   0BPh   6WNT|1|4|U|1842 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1843   3BPh   6WNT|1|4|A|1872 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1843   n0BPh   6WNT|1|4|G|1843 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1844   0BPh   6WNT|1|4|U|1844 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1845   n0BPh   6WNT|1|4|A|1845 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1846   0BPh   6WNT|1|4|G|1846 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1846   n0BPh   6WNT|1|4|A|1845 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1847   0BPh   6WNT|1|4|G|1847 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1847   1BPh   6WNT|1|4|A|1679 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1848   0BPh   6WNT|1|4|U|1848 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1849   n3BPh   6WNT|1|4|A|1867 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1849   n0BPh   6WNT|1|4|G|1849 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1850   0BPh   6WNT|1|4|A|1850 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1851   0BPh   6WNT|1|4|G|1851 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1852   0BPh   6WNT|1|4|G|1852 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1853   0BPh   6WNT|1|4|U|1853 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1854   0BPh   6WNT|1|4|C|1854 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1855   0BPh   6WNT|1|4|C|1855 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1856   0BPh   6WNT|1|4|C|1856 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1858   0BPh   6WNT|1|4|C|1858 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1860   0BPh   6WNT|1|4|C|1860 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1861   0BPh   6WNT|1|4|G|1861 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1862   0BPh   6WNT|1|4|G|1862 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1864   0BPh   6WNT|1|4|U|1864 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1865   0BPh   6WNT|1|4|G|1865 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1865   5BPh   6WNT|1|4|A|1850 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1866   n0BPh   6WNT|1|4|G|1866 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1866   3BPh   6WNT|1|4|A|1850 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1867   0BPh   6WNT|1|4|A|1867 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1868   0BPh   6WNT|1|4|G|1868 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1868   3BPh   6WNT|1|4|C|1678 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1869   0BPh   6WNT|1|4|C|1869 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1870   0BPh   6WNT|1|4|U|1870 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1871   5BPh   6WNT|1|4|U|1844 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1871   0BPh   6WNT|1|4|G|1871 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1872   n0BPh   6WNT|1|4|A|1872 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1873   0BPh   6WNT|1|4|A|1873 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1874   0BPh   6WNT|1|4|A|1874 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1875   0BPh   6WNT|1|4|U|1875 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1876   0BPh   6WNT|1|4|C|1876 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1877   0BPh   6WNT|1|4|A|1877 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1878   0BPh   6WNT|1|4|G|1878 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1879   0BPh   6WNT|1|4|U|1879 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1880   0BPh   6WNT|1|4|C|1880 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1881   4BPh   6WNT|1|4|G|1884 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1881   0BPh   6WNT|1|4|G|1881 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1882   0BPh   6WNT|1|4|A|1882 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1883   0BPh   6WNT|1|4|A|1883 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1884   n0BPh   6WNT|1|4|A|1885 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1885   6BPh   6WNT|1|4|G|1809 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1885   0BPh   6WNT|1|4|A|1885 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1887   0BPh   6WNT|1|4|A|1887 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1888   0BPh   6WNT|1|4|C|1888 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1888   n9BPh   6WNT|1|4|A|1887 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1889   0BPh   6WNT|1|4|C|1889 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1889   n7BPh   6WNT|1|4|C|1888 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1890   0BPh   6WNT|1|4|A|1890 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1891   4BPh   6WNT|1|4|A|1829 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1893   0BPh   6WNT|1|4|U|1893 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1894   0BPh   6WNT|1|4|G|1894 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1895   0BPh   6WNT|1|4|G|1895 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1896   0BPh   6WNT|1|4|C|1896 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1897   0BPh   6WNT|1|4|U|1897 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1898   0BPh   6WNT|1|4|G|1898 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1899   0BPh   6WNT|1|4|C|1899 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1900   0BPh   6WNT|1|4|A|1900 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1902   0BPh   6WNT|1|4|C|1902 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1903   0BPh   6WNT|1|4|U|1903 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1904   n0BPh   6WNT|1|4|G|1904 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1905   0BPh   6WNT|1|4|U|1905 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1906   0BPh   6WNT|1|4|U|1906 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1907   n0BPh   6WNT|1|4|U|1907 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1908   7BPh    6WNT|1|4|C|787 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1908   n0BPh   6WNT|1|4|A|1908 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1909   0BPh   6WNT|1|4|U|1909 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1910   0BPh   6WNT|1|4|U|1910 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1911   n2BPh   6WNT|1|4|G|2716 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1911   n0BPh   6WNT|1|4|A|1911 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1912   n0BPh   6WNT|1|4|A|1912 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1912   6BPh   6WNT|1|4|U|1907 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1915   n0BPh   6WNT|1|4|A|1915 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1915   n7BPh   6WNT|1|4|A|1914 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1916   n9BPh   6WNT|1|4|A|1915 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1916   0BPh   6WNT|1|4|C|1916 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1917   n6BPh   6WNT|1|4|C|1902 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1917   0BPh   6WNT|1|4|A|1917 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1918   0BPh   6WNT|1|4|C|1918 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1919   n6BPh   6WNT|1|4|A|1957 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1919   0BPh   6WNT|1|4|A|1919 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1920   0BPh   6WNT|1|4|G|1920 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1921   0BPh   6WNT|1|4|C|1921 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1922   0BPh   6WNT|1|4|A|1922 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1923   0BPh   6WNT|1|4|C|1923 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1924   0BPh   6WNT|1|4|U|1924 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1925   0BPh   6WNT|1|4|G|1925 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1926   0BPh   6WNT|1|4|U|1926 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1927   4BPh   6WNT|1|4|A|1947 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1929   n0BPh   6WNT|1|4|G|2332 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1929   n0BPh   6WNT|1|4|A|1929 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1930   n6BPh   6WNT|1|4|A|1943 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1930   0BPh   6WNT|1|4|A|1930 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1931   0BPh   6WNT|1|4|A|1931 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1932   0BPh   6WNT|1|4|C|1932 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1932   9BPh   6WNT|1|4|A|1931 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1933   0BPh   6WNT|1|4|A|1933 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1934   0BPh   6WNT|1|4|C|1934 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1935   n0BPh   6WNT|1|4|G|1935 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1935   3BPh   6WNT|1|4|A|1938 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1936   n0BPh   6WNT|1|4|A|1936 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1937   0BPh   6WNT|1|4|A|1937 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1938   0BPh   6WNT|1|4|A|1938 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1939   0BPh   6WNT|1|4|G|1939 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1940   n0BPh   6WNT|1|4|U|1940 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1941   0BPh   6WNT|1|4|G|1941 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1942   0BPh   6WNT|1|4|G|1942 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1942   5BPh   6WNT|1|4|A|1930 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1943   0BPh   6WNT|1|4|A|1943 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1943   6BPh   6WNT|1|4|A|1930 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1945   0BPh   6WNT|1|4|G|1945 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1946   n0BPh   6WNT|1|4|U|1946 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1947   6BPh   6WNT|1|4|G|1927 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1947   0BPh   6WNT|1|4|A|1947 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1948   0BPh   6WNT|1|4|U|1948 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1949   0BPh   6WNT|1|4|A|1949 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1950   0BPh   6WNT|1|4|C|1950 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1951   0BPh   6WNT|1|4|G|1951 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1952   0BPh   6WNT|1|4|G|1952 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1953   0BPh   6WNT|1|4|U|1953 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1954   0BPh   6WNT|1|4|G|1954 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1955   0BPh   6WNT|1|4|U|1955 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1956   0BPh   6WNT|1|4|G|1956 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1956   4BPh   6WNT|1|4|C|1918 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1956   n3BPh   6WNT|1|4|A|1919 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1957   n0BPh   6WNT|1|4|A|1957 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1958   0BPh   6WNT|1|4|C|1958 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1958   9BPh   6WNT|1|4|A|1957 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1959   0BPh   6WNT|1|4|G|1959 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1960   0BPh   6WNT|1|4|C|1960 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1962   0BPh   6WNT|1|4|U|1962 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1963   0BPh   6WNT|1|4|G|1963 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1964   0BPh   6WNT|1|4|C|1964 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1965   0BPh   6WNT|1|4|C|1965 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1966   0BPh   6WNT|1|4|C|1966 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1966   8BPh   6WNT|1|4|A|2027 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1968   n0BPh   6WNT|1|4|G|1968 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1969   0BPh   6WNT|1|4|U|1969 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1970   0BPh   6WNT|1|4|G|1970 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1971   0BPh   6WNT|1|4|C|1971 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1972   0BPh   6WNT|1|4|C|1972 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1973   0BPh   6WNT|1|4|G|1973 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1974   0BPh   6WNT|1|4|G|1974 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1975   0BPh   6WNT|1|4|A|1975 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1976   n0BPh   6WNT|1|4|A|1976 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1977   0BPh   6WNT|1|4|G|1977 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1978   0BPh   6WNT|1|4|G|1978 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1979   0BPh   6WNT|1|4|U|1979 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1980   0BPh   6WNT|1|4|U|1980 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1981   0BPh   6WNT|1|4|A|1981 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1982   0BPh   6WNT|1|4|A|1982 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1983   0BPh   6WNT|1|4|U|1983 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1983   n9BPh   6WNT|1|4|A|1982 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1984   0BPh   6WNT|1|4|U|1984 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1985   0BPh   6WNT|1|4|G|1985 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1986   0BPh   6WNT|1|4|A|1986 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1987   n9BPh   6WNT|1|4|A|1986 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1987   n0BPh   6WNT|1|4|U|1987 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1988   0BPh   6WNT|1|4|G|1988 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1989   0BPh   6WNT|1|4|G|1989 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1990   0BPh   6WNT|1|4|G|1990 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1991   0BPh   6WNT|1|4|G|1991 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1992   0BPh   6WNT|1|4|U|1992 R3DSVS
6WNT|1|4|U|1993   0BPh   6WNT|1|4|U|1993 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1994   n0BPh   6WNT|1|4|A|1994 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1995   0BPh   6WNT|1|4|G|1995 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1996   0BPh   6WNT|1|4|C|1996 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1997   n0BPh   6WNT|1|4|G|1997 R3DSVS
6WNT|1|4|G|1997   3BPh   6WNT|1|4|A|2000 R3DSVS
6WNT|1|4|C|1998   0BPh   6WNT|1|4|C|1998 R3DSVS
6WNT|1|4|A|1999   0BPh   6WNT|1|4|A|1999 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2000   0BPh   6WNT|1|4|A|2000 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2001   0BPh   6WNT|1|4|G|2001 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2002   0BPh   6WNT|1|4|C|2002 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2003   0BPh   6WNT|1|4|G|2003 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2004   0BPh   6WNT|1|4|A|2004 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2005   0BPh   6WNT|1|4|A|2005 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2006   0BPh   6WNT|1|4|G|2006 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2007   0BPh   6WNT|1|4|C|2007 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2008   n0BPh   6WNT|1|4|U|2008 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2009   0BPh   6WNT|1|4|C|2009 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2010   0BPh   6WNT|1|4|U|2010 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2011   0BPh   6WNT|1|4|U|2011 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2012   n0BPh   6WNT|1|4|G|2012 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2012   n3BPh   6WNT|1|4|A|1986 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2013   0BPh   6WNT|1|4|A|2013 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2014   0BPh   6WNT|1|4|U|2014 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2014   n9BPh   6WNT|1|4|A|2013 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2015   0BPh   6WNT|1|4|C|2015 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2016   0BPh   6WNT|1|4|G|2016 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2016   n3BPh   6WNT|1|4|A|1982 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2017   0BPh   6WNT|1|4|A|2017 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2018   0BPh   6WNT|1|4|A|2018 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2019   0BPh   6WNT|1|4|G|2019 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2020   0BPh   6WNT|1|4|C|2020 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2021   0BPh   6WNT|1|4|C|2021 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2022   n9BPh   6WNT|1|4|C|2021 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2022   0BPh   6WNT|1|4|C|2022 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2023   0BPh   6WNT|1|4|C|2023 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2025   0BPh   6WNT|1|4|G|2025 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2026   0BPh   6WNT|1|4|U|2026 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2027   n6BPh   6WNT|1|4|C|1966 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2028   0BPh   6WNT|1|4|A|2028 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2030   0BPh   6WNT|1|4|C|2030 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2031   n0BPh   6WNT|1|4|C|2030 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2032   0BPh   6WNT|1|4|G|2032 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2033   0BPh   6WNT|1|4|C|2033 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2033   n6BPh   6WNT|1|4|A|2097 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2036   0BPh   6WNT|1|4|C|2036 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2037   0BPh   6WNT|1|4|C|2037 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2038   0BPh   6WNT|1|4|G|2038 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2039   9BPh   6WNT|1|4|G|2038 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2039   0BPh   6WNT|1|4|U|2039 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2040   0BPh   6WNT|1|4|A|2040 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2042   0BPh   6WNT|1|4|C|2042 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2043   n5BPh   6WNT|1|4|U|2091 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2044   2BPh   6WNT|1|4|C|2042 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2044   n0BPh   6WNT|1|4|A|2044 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2044   n0BPh   6WNT|1|4|U|2045 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2046   n0BPh   6WNT|1|4|A|2046 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2047   0BPh   6WNT|1|4|A|2047 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2048   0BPh   6WNT|1|4|C|2048 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2049   0BPh   6WNT|1|4|G|2049 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2050   0BPh   6WNT|1|4|G|2050 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2051   0BPh   6WNT|1|4|U|2051 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2052   0BPh   6WNT|1|4|C|2052 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2053   0BPh   6WNT|1|4|C|2053 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2054   0BPh   6WNT|1|4|U|2054 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2054   n5BPh   6WNT|1|4|G|2057 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2055   0BPh   6WNT|1|4|A|2055 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2056   0BPh   6WNT|1|4|A|2056 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2057   0BPh   6WNT|1|4|G|2034 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2057   n1BPh   6WNT|1|4|G|2057 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2058   n0BPh   6WNT|1|4|G|2034 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2058   4BPh   6WNT|1|4|A|2097 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2059   0BPh   6WNT|1|4|U|2059 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2060   0BPh   6WNT|1|4|A|2060 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2061   0BPh   6WNT|1|4|G|2061 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2061   n1BPh   6WNT|1|4|C|2102 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2062   0BPh   6WNT|1|4|C|2062 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2063   3BPh   6WNT|1|4|G|2092 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2063   0BPh   6WNT|1|4|G|2063 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2064   0BPh   6WNT|1|4|A|2064 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2065   n0BPh   6WNT|1|4|U|2067 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2065   n0BPh   6WNT|1|4|A|2065 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2067   0BPh   6WNT|1|4|U|2067 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2069   0BPh   6WNT|1|4|C|2069 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2069   n7BPh   6WNT|1|4|C|2093 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2070   0BPh   6WNT|1|4|C|2070 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2070   n7BPh   6WNT|1|4|C|2069 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2071   0BPh   6WNT|1|4|U|2071 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2072   0BPh   6WNT|1|4|U|2072 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2073   n0BPh   6WNT|1|4|G|2073 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2074   0BPh   6WNT|1|4|U|2074 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2075   0BPh   6WNT|1|4|C|2075 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2076   0BPh   6WNT|1|4|G|2076 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2077   0BPh   6WNT|1|4|G|2077 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2078   0BPh   6WNT|1|4|G|2078 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2079   0BPh   6WNT|1|4|U|2079 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2079   5BPh   6WNT|1|4|G|2082 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2080   0BPh   6WNT|1|4|A|2080 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2081   0BPh   6WNT|1|4|A|2081 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2082   n0BPh   6WNT|1|4|G|2082 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2082   4BPh   6WNT|1|4|C|2114 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2082   n1BPh   6WNT|1|4|U|2680 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2084   0BPh   6WNT|1|4|U|2084 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2084   n9BPh   6WNT|1|4|U|2083 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2085   0BPh   6WNT|1|4|C|2085 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2086   0BPh   6WNT|1|4|C|2086 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2087   0BPh   6WNT|1|4|G|2087 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2089   0BPh   6WNT|1|4|C|2089 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2089   7BPh   6WNT|1|4|A|2064 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2090   n9BPh   6WNT|1|4|C|2089 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2090   6BPh   6WNT|1|4|A|2064 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2090   0BPh   6WNT|1|4|C|2090 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2091   0BPh   6WNT|1|4|U|2091 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2092   0BPh   6WNT|1|4|G|2092 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2093   7BPh   6WNT|1|4|U|2068 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2093   0BPh   6WNT|1|4|C|2093 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2094   0BPh   6WNT|1|4|A|2094 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2095   0BPh   6WNT|1|4|C|2095 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2096   0BPh   6WNT|1|4|G|2096 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2098   0BPh   6WNT|1|4|A|2098 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2099   n5BPh   6WNT|1|4|G|2031 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2100   n0BPh   6WNT|1|4|G|1956 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2101   0BPh   6WNT|1|4|G|2101 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2102   0BPh   6WNT|1|4|C|2102 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2104   0BPh   6WNT|1|4|U|2104 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2105   0BPh   6WNT|1|4|A|2105 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2106   0BPh   6WNT|1|4|A|2106 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2107   0BPh   6WNT|1|4|U|2107 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2108   0BPh   6WNT|1|4|G|2108 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2108   1BPh   6WNT|1|4|A|1914 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2109   0BPh   6WNT|1|4|A|1913 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2110   0BPh   6WNT|1|4|U|2110 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2111   0BPh   6WNT|1|4|G|2111 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2112   0BPh   6WNT|1|4|G|2112 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2113   0BPh   6WNT|1|4|C|2113 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2114   0BPh   6WNT|1|4|C|2114 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2115   0BPh   6WNT|1|4|A|2115 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2116   0BPh   6WNT|1|4|G|2116 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2117   0BPh   6WNT|1|4|G|2117 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2118   0BPh   6WNT|1|4|C|2118 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2119   0BPh   6WNT|1|4|U|2119 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2120   0BPh   6WNT|1|4|G|2120 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2121   n0BPh   6WNT|1|4|U|2121 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2122   0BPh   6WNT|1|4|C|2122 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2123   0BPh   6WNT|1|4|U|2123 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2124   0BPh   6WNT|1|4|C|2124 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2125   0BPh   6WNT|1|4|C|2125 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2126   0BPh   6WNT|1|4|A|2126 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2127   0BPh   6WNT|1|4|C|2127 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2128   0BPh   6WNT|1|4|C|2128 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2129   0BPh   6WNT|1|4|C|2129 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2130   n0BPh   6WNT|1|4|G|2130 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2131   0BPh   6WNT|1|4|A|2131 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2133   0BPh   6WNT|1|4|A|2133 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2134   0BPh   6WNT|1|4|C|2134 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2134   8BPh   6WNT|1|4|A|2133 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2135   0BPh   6WNT|1|4|U|2135 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2136   0BPh   6WNT|1|4|C|2136 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2137   0BPh   6WNT|1|4|A|2137 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2138   0BPh   6WNT|1|4|G|2138 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2139   0BPh   6WNT|1|4|U|2139 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2140   5BPh   6WNT|1|4|U|1395 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2140   0BPh   6WNT|1|4|G|2140 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2141   n0BPh   6WNT|1|4|A|2141 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2142   n6BPh   6WNT|1|4|A|1393 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2142   0BPh   6WNT|1|4|A|2142 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2143   0BPh   6WNT|1|4|A|2143 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2144   n9BPh   6WNT|1|4|A|2143 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2144   0BPh   6WNT|1|4|U|2144 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2145   0BPh   6WNT|1|4|U|2145 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2146   0BPh   6WNT|1|4|G|2146 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2147   0BPh   6WNT|1|4|A|2147 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2150   9BPh   6WNT|1|4|C|2149 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2151   0BPh   6WNT|1|4|C|2151 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2152   0BPh   6WNT|1|4|G|2152 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2153   0BPh   6WNT|1|4|C|2153 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2154   0BPh   6WNT|1|4|U|2154 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2155   0BPh   6WNT|1|4|G|2155 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2156   0BPh   6WNT|1|4|U|2156 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2157   0BPh   6WNT|1|4|G|2157 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2157   5BPh   6WNT|1|4|A|2161 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2159   n0BPh   6WNT|1|4|A|2159 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2159   n0BPh   6WNT|1|4|A|2158 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2161   0BPh   6WNT|1|4|A|2161 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2162   0BPh   6WNT|1|4|U|2162 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2163   0BPh   6WNT|1|4|G|2163 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2164   8BPh   6WNT|1|4|G|2163 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2164   0BPh   6WNT|1|4|C|2164 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2165   0BPh   6WNT|1|4|A|2165 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2166   0BPh   6WNT|1|4|G|2166 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2167   0BPh   6WNT|1|4|U|2167 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2168   0BPh   6WNT|1|4|G|2168 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2169   0BPh   6WNT|1|4|U|2169 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2170   0BPh   6WNT|1|4|A|2170 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2171   0BPh   6WNT|1|4|C|2171 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2172   0BPh   6WNT|1|4|C|2172 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2173   0BPh   6WNT|1|4|C|2173 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2174   n0BPh   6WNT|1|4|G|2174 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2175   0BPh   6WNT|1|4|C|2175 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2176   0BPh   6WNT|1|4|G|2176 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2178   0BPh   6WNT|1|4|C|2178 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2179   0BPh   6WNT|1|4|A|2179 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2180   0BPh   6WNT|1|4|A|2180 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2181   0BPh   6WNT|1|4|G|2181 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2182   0BPh   6WNT|1|4|A|2182 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2183   7BPh    6WNT|1|4|A|575 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2184   n0BPh   6WNT|1|4|A|2182 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2185   0BPh   6WNT|1|4|G|2185 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2186   0BPh   6WNT|1|4|A|2186 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2187   n0BPh   6WNT|1|4|G|2189 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2190   n0BPh   6WNT|1|4|U|2714 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2191   0BPh   6WNT|1|4|C|2191 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2192   0BPh   6WNT|1|4|C|2192 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2193   0BPh   6WNT|1|4|C|2193 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2194   0BPh   6WNT|1|4|C|2194 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2195   0BPh   6WNT|1|4|G|2195 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2198   0BPh   6WNT|1|4|A|2198 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2199   0BPh   6WNT|1|4|A|2199 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2200   0BPh   6WNT|1|4|C|2200 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2201   0BPh   6WNT|1|4|C|2201 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2202   0BPh   6WNT|1|4|U|2202 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2203   0BPh   6WNT|1|4|U|2203 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2205   n0BPh   6WNT|1|4|A|2205 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2206   0BPh   6WNT|1|4|C|2206 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2207   0BPh   6WNT|1|4|U|2207 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2209   0BPh   6WNT|1|4|U|2209 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2210   0BPh   6WNT|1|4|A|2210 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2211   0BPh   6WNT|1|4|G|2211 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2212   0BPh   6WNT|1|4|C|2212 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2213   0BPh   6WNT|1|4|U|2213 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2214   0BPh   6WNT|1|4|U|2214 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2215   0BPh   6WNT|1|4|G|2215 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2216   0BPh   6WNT|1|4|A|2216 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2217   0BPh   6WNT|1|4|C|2217 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2218   0BPh   6WNT|1|4|A|2218 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2219   0BPh   6WNT|1|4|C|2219 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2220   0BPh   6WNT|1|4|U|2220 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2220   5BPh   6WNT|1|4|C|2354 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2222   0BPh   6WNT|1|4|A|2222 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2223   0BPh   6WNT|1|4|A|2223 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2224   n0BPh   6WNT|1|4|C|2224 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2225   0BPh   6WNT|1|4|A|2225 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2226   0BPh   6WNT|1|4|U|2226 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2227   0BPh   6WNT|1|4|U|2227 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2229   0BPh   6WNT|1|4|A|2229 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2230   0BPh   6WNT|1|4|G|2230 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2231   0BPh   6WNT|1|4|C|2231 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2232   0BPh   6WNT|1|4|C|2232 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2233   0BPh   6WNT|1|4|U|2233 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2234   n0BPh   6WNT|1|4|U|2234 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2235   0BPh   6WNT|1|4|G|2235 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2237   0BPh   6WNT|1|4|U|2237 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2241   0BPh   6WNT|1|4|U|2241 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2242   n0BPh   6WNT|1|4|U|2241 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2242   n7BPh   6WNT|1|4|G|2240 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2243   n3BPh   6WNT|1|4|G|2240 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2244   n0BPh   6WNT|1|4|G|2244 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2247   n7BPh   6WNT|1|4|G|2240 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2248   0BPh   6WNT|1|4|G|2248 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2249   0BPh   6WNT|1|4|G|2249 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2250   0BPh   6WNT|1|4|U|2250 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2251   0BPh   6WNT|1|4|G|2251 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2252   0BPh   6WNT|1|4|G|2252 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2253   0BPh   6WNT|1|4|G|2253 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2253   3BPh   6WNT|1|4|C|2292 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2253   n3BPh   6WNT|1|4|A|2299 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2256   n0BPh   6WNT|1|4|G|2256 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2257   0BPh   6WNT|1|4|C|2257 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2258   0BPh   6WNT|1|4|U|2258 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2262   0BPh   6WNT|1|4|A|2262 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2264   n0BPh   6WNT|1|4|G|2264 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2265   n9BPh   6WNT|1|4|G|2264 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2266   0BPh   6WNT|1|4|G|2266 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2267   0BPh   6WNT|1|4|U|2267 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2268   0BPh   6WNT|1|4|G|2268 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2269   0BPh   6WNT|1|4|G|2269 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2270   0BPh   6WNT|1|4|A|2270 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2271   0BPh   6WNT|1|4|C|2271 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2272   n0BPh   6WNT|1|4|G|2272 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2273   0BPh   6WNT|1|4|C|2273 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2274   0BPh   6WNT|1|4|C|2274 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2275   2BPh   6WNT|1|4|U|2246 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2275   0BPh   6WNT|1|4|A|2275 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2277   0BPh   6WNT|1|4|U|2277 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2278   0BPh   6WNT|1|4|C|2278 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2279   0BPh   6WNT|1|4|U|2279 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2280   0BPh   6WNT|1|4|G|2280 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2282   0BPh   6WNT|1|4|A|2282 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2283   0BPh   6WNT|1|4|U|2283 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2284   0BPh   6WNT|1|4|G|2284 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2286   n0BPh   6WNT|1|4|A|2286 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2287   n3BPh   6WNT|1|4|U|2259 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2288   0BPh   6WNT|1|4|C|2288 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2291   0BPh   6WNT|1|4|A|2291 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2292   n7BPh   6WNT|1|4|A|2291 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2292   0BPh   6WNT|1|4|C|2292 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2293   0BPh   6WNT|1|4|C|2293 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2294   n5BPh   6WNT|1|4|G|2244 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2295   n5BPh   6WNT|1|4|A|2298 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2295   0BPh   6WNT|1|4|U|2295 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2296   n0BPh   6WNT|1|4|G|2296 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2297   n2BPh   6WNT|1|4|G|2249 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2297   0BPh   6WNT|1|4|A|2297 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2298   n0BPh   6WNT|1|4|A|2298 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2299   n2BPh   6WNT|1|4|A|2299 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2299   n2BPh   6WNT|1|4|A|2291 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2299   n2BPh   6WNT|1|4|C|2292 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2300   n9BPh   6WNT|1|4|A|2247 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2301   0BPh   6WNT|1|4|A|2291 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2302   9BPh   6WNT|1|4|U|2300 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2302   0BPh   6WNT|1|4|C|2302 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2303   0BPh   6WNT|1|4|C|2303 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2303   n6BPh   6WNT|1|4|A|2299 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2303   8BPh   6WNT|1|4|U|2300 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2305   0BPh   6WNT|1|4|C|2305 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2306   n7BPh   6WNT|1|4|U|2234 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2306   n6BPh   6WNT|1|4|G|2235 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2307   n0BPh   6WNT|1|4|U|2308 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2307   n0BPh   6WNT|1|4|C|2307 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2308   0BPh   6WNT|1|4|U|2308 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2309   0BPh   6WNT|1|4|U|2309 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2311   0BPh   6WNT|1|4|A|2311 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2312   0BPh   6WNT|1|4|A|2312 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2313   0BPh   6WNT|1|4|U|2313 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2314   0BPh   6WNT|1|4|G|2314 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2315   0BPh   6WNT|1|4|U|2315 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2316   0BPh   6WNT|1|4|U|2316 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2317   n0BPh   6WNT|1|4|U|2317 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2318   0BPh   6WNT|1|4|G|2318 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2319   0BPh   6WNT|1|4|A|2319 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2320   n0BPh   6WNT|1|4|U|2320 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2321   n0BPh   6WNT|1|4|G|2321 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2322   0BPh   6WNT|1|4|U|2322 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2323   0BPh   6WNT|1|4|U|2323 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2324   0BPh   6WNT|1|4|C|2324 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2325   0BPh   6WNT|1|4|U|2325 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2326   0BPh   6WNT|1|4|A|2326 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2327   n0BPh   6WNT|1|4|A|2327 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2328   0BPh   6WNT|1|4|C|2328 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2328   8BPh   6WNT|1|4|A|2327 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2329   0BPh   6WNT|1|4|G|2329 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2330   0BPh   6WNT|1|4|U|2330 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2331   0BPh   6WNT|1|4|U|2331 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2331   n9BPh   6WNT|1|4|U|2330 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2333   0BPh   6WNT|1|4|A|2333 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2334   0BPh   6WNT|1|4|C|2334 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2335   0BPh   6WNT|1|4|C|2335 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2336   0BPh   6WNT|1|4|C|2336 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2337   0BPh   6WNT|1|4|G|2337 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2338   0BPh   6WNT|1|4|U|2338 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2339   n2BPh   6WNT|1|4|A|2339 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2340   0BPh   6WNT|1|4|A|2340 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2341   n0BPh   6WNT|1|4|U|2341 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2342   0BPh   6WNT|1|4|C|2342 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2343   9BPh   6WNT|1|4|C|2342 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2343   0BPh   6WNT|1|4|C|2343 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2344   0BPh   6WNT|1|4|G|2344 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2345   0BPh   6WNT|1|4|G|2345 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2346   0BPh   6WNT|1|4|G|2346 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2347   n0BPh   6WNT|1|4|U|2347 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2348   0BPh   6WNT|1|4|U|2348 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2349   0BPh   6WNT|1|4|G|2349 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2350   0BPh   6WNT|1|4|C|2350 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2351   0BPh   6WNT|1|4|G|2351 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2352   0BPh   6WNT|1|4|G|2352 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2352   n3BPh   6WNT|1|4|A|2327 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2353   n0BPh   6WNT|1|4|A|2353 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2354   0BPh   6WNT|1|4|C|2354 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2355   0BPh   6WNT|1|4|A|2355 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2356   0BPh   6WNT|1|4|G|2356 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2357   0BPh   6WNT|1|4|U|2357 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2358   0BPh   6WNT|1|4|G|2358 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2359   0BPh   6WNT|1|4|U|2359 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2360   0BPh   6WNT|1|4|C|2360 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2361   0BPh   6WNT|1|4|U|2361 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2362   0BPh   6WNT|1|4|G|2362 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2363   0BPh   6WNT|1|4|G|2363 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2364   0BPh   6WNT|1|4|U|2364 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2365   0BPh   6WNT|1|4|G|2365 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2366   1BPh   6WNT|1|4|U|2204 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2366   4BPh   6WNT|1|4|A|2205 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2367   n0BPh   6WNT|1|4|G|2367 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2368   0BPh   6WNT|1|4|U|2368 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2369   0BPh   6WNT|1|4|A|2369 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2370   0BPh   6WNT|1|4|G|2370 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2372   0BPh   6WNT|1|4|U|2372 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2373   0BPh   6WNT|1|4|U|2373 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2374   0BPh   6WNT|1|4|G|2374 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2375   0BPh   6WNT|1|4|A|2375 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2376   0BPh   6WNT|1|4|C|2376 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2377   0BPh   6WNT|1|4|U|2377 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2377   9BPh   6WNT|1|4|C|2376 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2378   5BPh   6WNT|1|4|G|2404 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2378   n0BPh   6WNT|1|4|G|2378 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2379   0BPh   6WNT|1|4|G|2379 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2380   0BPh   6WNT|1|4|G|2380 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2381   n0BPh   6WNT|1|4|G|2381 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2382   n6BPh   6WNT|1|4|G|2378 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2382   n0BPh   6WNT|1|4|C|2382 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2383   n0BPh   6WNT|1|4|G|2383 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2384   n0BPh   6WNT|1|4|G|2384 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2385   0BPh   6WNT|1|4|U|2385 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2386   0BPh   6WNT|1|4|C|2386 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2387   n9BPh   6WNT|1|4|C|2386 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2387   0BPh   6WNT|1|4|U|2387 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2388   0BPh   6WNT|1|4|C|2388 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2389   0BPh   6WNT|1|4|C|2389 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2390   0BPh   6WNT|1|4|U|2390 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2391   0BPh   6WNT|1|4|C|2391 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2392   0BPh   6WNT|1|4|C|2392 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2393   0BPh   6WNT|1|4|U|2393 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2394   6BPh   6WNT|1|4|A|2401 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2394   0BPh   6WNT|1|4|A|2394 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2394   n2BPh   6WNT|1|4|U|2400 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2396   n6BPh    6WNT|1|4|A|918 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2396   0BPh   6WNT|1|4|A|2396 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2397   0BPh   6WNT|1|4|G|2397 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2398   0BPh   6WNT|1|4|A|2398 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2399   3BPh    6WNT|1|4|U|967 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2399   0BPh   6WNT|1|4|G|2399 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2400   0BPh   6WNT|1|4|U|2400 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2401   0BPh   6WNT|1|4|A|2401 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2401   n6BPh   6WNT|1|4|A|2394 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2402   0BPh   6WNT|1|4|A|2402 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2403   n0BPh   6WNT|1|4|C|2403 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2405   0BPh   6WNT|1|4|G|2405 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2408   n0BPh   6WNT|1|4|G|2408 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2409   0BPh   6WNT|1|4|A|2409 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2410   0BPh   6WNT|1|4|G|2410 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2411   n0BPh   6WNT|1|4|C|2411 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2412   0BPh   6WNT|1|4|A|2412 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2413   0BPh   6WNT|1|4|C|2413 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2414   0BPh   6WNT|1|4|G|2414 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2415   n2BPh   6WNT|1|4|A|2415 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2416   n0BPh   6WNT|1|4|A|2416 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2417   n0BPh   6WNT|1|4|G|2417 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2417   1BPh   6WNT|1|4|A|2474 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2418   0BPh   6WNT|1|4|G|2418 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2419   0BPh   6WNT|1|4|U|2419 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2420   0BPh   6WNT|1|4|U|2420 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2421   0BPh   6WNT|1|4|G|2421 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2422   0BPh   6WNT|1|4|G|2422 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2423   0BPh   6WNT|1|4|C|2423 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2424   0BPh   6WNT|1|4|U|2424 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2425   0BPh   6WNT|1|4|A|2425 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2426   0BPh   6WNT|1|4|A|2426 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2427   0BPh   6WNT|1|4|U|2427 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2427   n9BPh   6WNT|1|4|A|2426 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2428   0BPh   6WNT|1|4|C|2428 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2429   0BPh   6WNT|1|4|C|2429 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2430   0BPh   6WNT|1|4|U|2430 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2431   0BPh   6WNT|1|4|G|2431 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2432   0BPh   6WNT|1|4|G|2432 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2434   0BPh   6WNT|1|4|C|2434 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2435   0BPh   6WNT|1|4|G|2435 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2436   0BPh   6WNT|1|4|C|2438 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2438   0BPh   6WNT|1|4|C|2438 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2440   0BPh   6WNT|1|4|U|2440 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2441   0BPh   6WNT|1|4|C|2441 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2442   0BPh   6WNT|1|4|A|2442 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2443   0BPh   6WNT|1|4|G|2443 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2444   0BPh   6WNT|1|4|G|2444 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2445   0BPh   6WNT|1|4|A|2445 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2446   0BPh   6WNT|1|4|G|2446 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2447   0BPh   6WNT|1|4|G|2447 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2447   n3BPh   6WNT|1|4|A|2425 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2448   0BPh   6WNT|1|4|U|2448 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2449   n0BPh   6WNT|1|4|U|2449 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2450   0BPh   6WNT|1|4|A|2450 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2451   0BPh   6WNT|1|4|G|2451 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2452   0BPh   6WNT|1|4|U|2452 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2453   0BPh   6WNT|1|4|G|2453 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2454   0BPh   6WNT|1|4|C|2454 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2455   0BPh   6WNT|1|4|A|2455 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2456   0BPh   6WNT|1|4|A|2456 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2457   0BPh   6WNT|1|4|U|2457 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2458   0BPh   6WNT|1|4|G|2458 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2459   0BPh   6WNT|1|4|G|2459 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2460   0BPh   6WNT|1|4|C|2460 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2461   0BPh   6WNT|1|4|A|2461 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2462   0BPh   6WNT|1|4|U|2462 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2463   n0BPh   6WNT|1|4|A|2463 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2464   0BPh   6WNT|1|4|A|2464 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2465   n0BPh   6WNT|1|4|G|2465 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2466   0BPh   6WNT|1|4|C|2466 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2467   0BPh   6WNT|1|4|C|2467 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2468   0BPh   6WNT|1|4|A|2468 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2469   0BPh   6WNT|1|4|G|2469 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2470   0BPh   6WNT|1|4|C|2470 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2471   n0BPh   6WNT|1|4|U|2471 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2472   0BPh   6WNT|1|4|U|2472 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2473   1BPh   6WNT|1|4|G|2510 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2473   0BPh   6WNT|1|4|G|2473 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2474   0BPh   6WNT|1|4|A|2474 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2475   n0BPh   6WNT|1|4|C|2475 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2476   0BPh   6WNT|1|4|U|2476 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2477   0BPh   6WNT|1|4|G|2477 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2479   0BPh   6WNT|1|4|G|2479 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2480   0BPh   6WNT|1|4|A|2480 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2481   0BPh   6WNT|1|4|G|2481 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2482   n0BPh   6WNT|1|4|C|2482 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2483   n0BPh   6WNT|1|4|G|2483 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2484   0BPh   6WNT|1|4|U|2484 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2485   4BPh   6WNT|1|4|G|2488 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2486   0BPh   6WNT|1|4|A|2486 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2487   0BPh   6WNT|1|4|C|2487 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2488   0BPh   6WNT|1|4|G|2488 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2489   0BPh   6WNT|1|4|G|2489 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2490   0BPh   6WNT|1|4|C|2490 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2491   0BPh   6WNT|1|4|G|2491 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2492   0BPh   6WNT|1|4|C|2492 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2493   0BPh   6WNT|1|4|G|2493 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2493   3BPh   6WNT|1|4|A|2480 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2494   0BPh   6WNT|1|4|A|2494 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2495   0BPh   6WNT|1|4|G|2495 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2496   0BPh   6WNT|1|4|C|2496 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2497   0BPh   6WNT|1|4|A|2497 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2498   0BPh   6WNT|1|4|G|2498 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2499   0BPh   6WNT|1|4|G|2499 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2500   0BPh   6WNT|1|4|U|2500 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2501   0BPh   6WNT|1|4|G|2501 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2502   0BPh   6WNT|1|4|C|2502 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2503   0BPh   6WNT|1|4|G|2503 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2503   4BPh   6WNT|1|4|A|2506 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2504   0BPh   6WNT|1|4|A|2504 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2505   0BPh   6WNT|1|4|A|2505 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2505   n6BPh   6WNT|1|4|G|2421 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2506   0BPh   6WNT|1|4|A|2506 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2507   0BPh   6WNT|1|4|G|2507 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2507   1BPh   6WNT|1|4|U|2420 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2508   0BPh   6WNT|1|4|C|2508 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2509   0BPh   6WNT|1|4|A|2509 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2510   0BPh   6WNT|1|4|G|2510 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2511   n0BPh   6WNT|1|4|G|2511 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2512   0BPh   6WNT|1|4|U|2512 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2514   0BPh   6WNT|1|4|A|2514 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2515   0BPh   6WNT|1|4|U|2515 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2517   n0BPh   6WNT|1|4|G|2517 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2517   1BPh   6WNT|1|4|G|2410 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2518   n9BPh   6WNT|1|4|C|2411 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2518   0BPh   6WNT|1|4|U|2518 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2519   4BPh   6WNT|1|4|A|2553 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2520   n0BPh   6WNT|1|4|A|2520 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2521   0BPh   6WNT|1|4|U|2521 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2522   0BPh   6WNT|1|4|C|2522 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2523   0BPh   6WNT|1|4|C|2523 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2524   0BPh   6WNT|1|4|G|2524 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2525   0BPh   6WNT|1|4|G|2525 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2526   0BPh   6WNT|1|4|U|2526 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2527   0BPh   6WNT|1|4|G|2527 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2528   0BPh   6WNT|1|4|G|2528 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2529   0BPh   6WNT|1|4|U|2529 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2531   0BPh   6WNT|1|4|C|2531 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2532   0BPh   6WNT|1|4|U|2532 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2533   n3BPh   6WNT|1|4|A|2540 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2533   0BPh   6WNT|1|4|G|2533 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2535   0BPh   6WNT|1|4|A|2535 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2536   0BPh   6WNT|1|4|U|2536 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2537   1BPh   6WNT|1|4|U|1993 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2537   0BPh   6WNT|1|4|G|2537 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2539   0BPh   6WNT|1|4|A|2539 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2539   n6BPh   6WNT|1|4|A|2534 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2540   0BPh   6WNT|1|4|A|2540 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2541   0BPh   6WNT|1|4|G|2541 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2542   n0BPh   6WNT|1|4|G|2542 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2543   0BPh   6WNT|1|4|G|2543 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2544   0BPh   6WNT|1|4|C|2544 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2545   0BPh   6WNT|1|4|C|2545 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2546   0BPh   6WNT|1|4|A|2546 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2547   0BPh   6WNT|1|4|U|2547 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2548   0BPh   6WNT|1|4|C|2548 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2549   0BPh   6WNT|1|4|G|2549 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2550   7BPh   6WNT|1|4|A|2520 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2551   n0BPh   6WNT|1|4|U|2551 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2552   n9BPh   6WNT|1|4|U|2551 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2552   n6BPh   6WNT|1|4|A|2520 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2554   0BPh   6WNT|1|4|A|2554 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2555   0BPh   6WNT|1|4|C|2555 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2556   0BPh   6WNT|1|4|G|2556 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2558   n6BPh   6WNT|1|4|U|2373 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2559   0BPh   6WNT|1|4|U|2559 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2559   5BPh   6WNT|1|4|A|2562 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2560   0BPh   6WNT|1|4|A|2560 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2561   0BPh   6WNT|1|4|A|2561 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2562   0BPh   6WNT|1|4|A|2562 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2565   0BPh   6WNT|1|4|G|2565 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2566   0BPh   6WNT|1|4|U|2566 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2567   n0BPh   6WNT|1|4|A|2567 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2568   0BPh   6WNT|1|4|C|2568 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2569   n9BPh   6WNT|1|4|A|2567 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2570   0BPh   6WNT|1|4|C|2570 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2571   0BPh   6WNT|1|4|C|2571 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2572   0BPh   6WNT|1|4|G|2572 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2573   n0BPh   6WNT|1|4|G|2573 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2574   0BPh   6WNT|1|4|G|2574 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2575   n1BPh   6WNT|1|4|U|2577 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2576   n6BPh   6WNT|1|4|A|2159 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2577   n9BPh   6WNT|1|4|A|2576 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2577   0BPh   6WNT|1|4|U|2577 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2584   0BPh   6WNT|1|4|C|2584 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2586   n0BPh   6WNT|1|4|G|2586 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2587   0BPh   6WNT|1|4|A|2587 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2588   n0BPh   6WNT|1|4|U|2588 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2589   n0BPh   6WNT|1|4|A|2589 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2590   0BPh   6WNT|1|4|C|2590 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2591   0BPh   6WNT|1|4|C|2591 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2592   0BPh   6WNT|1|4|G|2592 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2593   0BPh   6WNT|1|4|C|2593 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2594   0BPh   6WNT|1|4|C|2594 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2595   0BPh   6WNT|1|4|C|2595 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2596   n2BPh   6WNT|1|4|A|2610 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2596   0BPh   6WNT|1|4|A|2596 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2597   0BPh   6WNT|1|4|A|2597 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2598   0BPh   6WNT|1|4|G|2598 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2599   0BPh   6WNT|1|4|A|2599 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2600   4BPh   6WNT|1|4|U|2605 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2600   0BPh   6WNT|1|4|G|2600 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2601   0BPh   6WNT|1|4|U|2601 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2602   n0BPh   6WNT|1|4|U|2602 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2603   8BPh   6WNT|1|4|U|2602 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2603   n6BPh   6WNT|1|4|U|2601 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2603   0BPh   6WNT|1|4|C|2603 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2604   6BPh   6WNT|1|4|A|2596 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2605   0BPh   6WNT|1|4|U|2605 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2606   0BPh   6WNT|1|4|A|2606 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2607   9BPh   6WNT|1|4|A|2606 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2607   0BPh   6WNT|1|4|U|2607 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2609   0BPh   6WNT|1|4|G|2609 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2609   n3BPh   6WNT|1|4|A|2597 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2610   0BPh   6WNT|1|4|A|2610 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2611   0BPh   6WNT|1|4|C|2611 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2612   n0BPh   6WNT|1|4|G|2612 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2613   0BPh   6WNT|1|4|G|2613 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2614   0BPh   6WNT|1|4|C|2614 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2616   0BPh   6WNT|1|4|G|2616 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2617   0BPh   6WNT|1|4|U|2617 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2618   n0BPh   6WNT|1|4|G|2618 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2620   n0BPh   6WNT|1|4|U|2620 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2621   0BPh   6WNT|1|4|U|2621 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2623   0BPh   6WNT|1|4|G|2623 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2624   0BPh   6WNT|1|4|C|2624 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2626   n0BPh   6WNT|1|4|C|2627 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2626   0BPh   6WNT|1|4|C|2626 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2627   n0BPh   6WNT|1|4|C|2627 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2629   0BPh   6WNT|1|4|C|2629 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2632   0BPh   6WNT|1|4|U|2632 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2634   0BPh   6WNT|1|4|U|2634 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2635   0BPh   6WNT|1|4|C|2635 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2636   0BPh   6WNT|1|4|G|2636 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2637   0BPh   6WNT|1|4|G|2637 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2638   0BPh   6WNT|1|4|C|2638 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2639   0BPh   6WNT|1|4|U|2639 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2640   0BPh   6WNT|1|4|C|2640 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2642   0BPh   6WNT|1|4|U|2642 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2643   0BPh   6WNT|1|4|C|2643 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2644   0BPh   6WNT|1|4|A|2644 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2645   0BPh   6WNT|1|4|C|2645 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2647   0BPh   6WNT|1|4|U|2647 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2648   0BPh   6WNT|1|4|C|2648 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2649   0BPh   6WNT|1|4|C|2649 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2650   0BPh   6WNT|1|4|U|2650 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2651   0BPh   6WNT|1|4|G|2651 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2652   0BPh   6WNT|1|4|G|2652 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2654   0BPh   6WNT|1|4|G|2654 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2655   0BPh   6WNT|1|4|C|2655 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2656   0BPh   6WNT|1|4|U|2656 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2657   1BPh   6WNT|1|4|U|2601 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2657   0BPh   6WNT|1|4|G|2657 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2658   n7BPh   6WNT|1|4|U|2656 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2658   0BPh   6WNT|1|4|G|2657 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2659   n0BPh   6WNT|1|4|A|2659 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2660   0BPh   6WNT|1|4|G|2660 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2661   0BPh   6WNT|1|4|U|2661 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2662   0BPh   6WNT|1|4|A|2662 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2663   n3BPh   6WNT|1|4|A|2658 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2664   0BPh   6WNT|1|4|G|2664 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2664   n1BPh   6WNT|1|4|U|2607 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2665   0BPh   6WNT|1|4|U|2665 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2666   0BPh   6WNT|1|4|C|2666 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2667   0BPh   6WNT|1|4|C|2667 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2668   0BPh   6WNT|1|4|C|2668 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2669   0BPh   6WNT|1|4|A|2669 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2670   n0BPh   6WNT|1|4|A|2670 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2671   n3BPh   6WNT|1|4|U|2775 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2671   0BPh   6WNT|1|4|G|2671 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2672   0BPh   6WNT|1|4|G|2672 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2673   0BPh   6WNT|1|4|G|2673 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2674   0BPh   6WNT|1|4|U|2674 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2676   0BPh   6WNT|1|4|U|2676 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2678   0BPh   6WNT|1|4|G|2678 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2679   0BPh   6WNT|1|4|C|2679 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2680   9BPh   6WNT|1|4|U|2683 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2681   0BPh   6WNT|1|4|G|2681 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2683   n0BPh   6WNT|1|4|U|2683 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2684   9BPh   6WNT|1|4|U|2683 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2684   0BPh   6WNT|1|4|C|2684 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2685   0BPh   6WNT|1|4|G|2685 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2686   0BPh   6WNT|1|4|C|2686 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2687   0BPh   6WNT|1|4|C|2687 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2688   0BPh   6WNT|1|4|A|2688 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2689   0BPh   6WNT|1|4|U|2689 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2691   5BPh   6WNT|1|4|A|2694 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2691   0BPh   6WNT|1|4|U|2691 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2692   0BPh   6WNT|1|4|A|2692 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2693   0BPh   6WNT|1|4|A|2693 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2694   n0BPh   6WNT|1|4|A|2694 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2694   n2BPh   6WNT|1|4|A|2675 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2696   0BPh   6WNT|1|4|U|2696 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2698   n1BPh   6WNT|1|4|U|1258 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2698   0BPh   6WNT|1|4|G|2698 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2699   0BPh   6WNT|1|4|U|2699 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2700   n0BPh   6WNT|1|4|A|2700 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2701   0BPh   6WNT|1|4|C|2701 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2701   7BPh   6WNT|1|4|C|2635 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2702   n0BPh   6WNT|1|4|G|2702 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2703   0BPh   6WNT|1|4|C|2703 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2704   n5BPh   6WNT|1|4|U|2634 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2704   1BPh   6WNT|1|4|G|2704 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2705   0BPh   6WNT|1|4|A|2705 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2706   n0BPh   6WNT|1|4|A|2180 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2707   0BPh   6WNT|1|4|C|2707 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2708   0BPh   6WNT|1|4|U|2708 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2709   n5BPh   6WNT|1|4|U|2708 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2710   n0BPh   6WNT|1|4|G|2710 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2711   0BPh   6WNT|1|4|G|2711 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2712   0BPh   6WNT|1|4|U|2712 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2713   0BPh   6WNT|1|4|U|2713 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2714   0BPh   6WNT|1|4|U|2714 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2715   0BPh   6WNT|1|4|A|2715 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2716   0BPh   6WNT|1|4|G|2716 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2717   0BPh   6WNT|1|4|A|2717 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2718   0BPh   6WNT|1|4|A|2718 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2719   0BPh   6WNT|1|4|C|2719 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2720   0BPh   6WNT|1|4|G|2720 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2721   0BPh   6WNT|1|4|U|2721 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2722   0BPh   6WNT|1|4|C|2722 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2723   0BPh   6WNT|1|4|G|2723 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2723   3BPh   6WNT|1|4|A|2726 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2724   0BPh   6WNT|1|4|U|2724 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2725   0BPh   6WNT|1|4|G|2725 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2726   0BPh   6WNT|1|4|A|2726 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2727   0BPh   6WNT|1|4|G|2727 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2728   0BPh   6WNT|1|4|A|2728 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2729   0BPh   6WNT|1|4|C|2729 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2731   1BPh   6WNT|1|4|U|2068 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2732   0BPh   6WNT|1|4|U|2732 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2733   0BPh   6WNT|1|4|U|2733 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2734   0BPh   6WNT|1|4|C|2734 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2735   0BPh   6WNT|1|4|G|2735 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2736   0BPh   6WNT|1|4|G|2736 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2738   0BPh   6WNT|1|4|C|2738 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2739   0BPh   6WNT|1|4|C|2739 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2740   0BPh   6WNT|1|4|C|2740 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2741   0BPh   6WNT|1|4|U|2741 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2742   n7BPh   6WNT|1|4|G|2706 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2742   0BPh   6WNT|1|4|A|2742 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2743   0BPh   6WNT|1|4|U|2743 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2744   0BPh   6WNT|1|4|C|2744 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2745   0BPh   6WNT|1|4|U|2745 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2746   0BPh   6WNT|1|4|G|2746 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2747   0BPh   6WNT|1|4|C|2747 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2748   0BPh   6WNT|1|4|C|2748 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2750   0BPh   6WNT|1|4|U|2750 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2752   0BPh   6WNT|1|4|G|2752 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2753   0BPh   6WNT|1|4|G|2753 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2754   0BPh   6WNT|1|4|C|2754 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2755   n3BPh   6WNT|1|4|G|2905 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2755   0BPh   6WNT|1|4|G|2755 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2756   0BPh   6WNT|1|4|C|2756 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2757   0BPh   6WNT|1|4|U|2757 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2758   0BPh   6WNT|1|4|G|2758 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2759   0BPh   6WNT|1|4|G|2759 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2760   0BPh   6WNT|1|4|A|2760 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2761   0BPh   6WNT|1|4|G|2761 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2763   0BPh   6WNT|1|4|A|2763 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2765   0BPh   6WNT|1|4|U|2765 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2766   n3BPh   6WNT|1|4|A|2904 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2766   0BPh   6WNT|1|4|G|2766 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2767   0BPh   6WNT|1|4|A|2767 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2768   0BPh   6WNT|1|4|G|2768 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2769   0BPh   6WNT|1|4|G|2769 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2770   0BPh   6WNT|1|4|G|2770 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2771   0BPh   6WNT|1|4|G|2771 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2772   0BPh   6WNT|1|4|G|2772 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2772   n1BPh   6WNT|1|4|A|2861 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2773   1BPh   6WNT|1|4|G|2773 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2773   n3BPh   6WNT|1|4|G|2772 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2773   n0BPh   6WNT|1|4|A|2861 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2774   0BPh   6WNT|1|4|C|2774 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2775   0BPh   6WNT|1|4|U|2775 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2776   0BPh   6WNT|1|4|G|2776 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2777   0BPh   6WNT|1|4|C|2777 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2778   0BPh   6WNT|1|4|U|2778 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2779   0BPh   6WNT|1|4|C|2779 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2780   0BPh   6WNT|1|4|C|2780 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2781   0BPh   6WNT|1|4|U|2781 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2782   n6BPh   6WNT|1|4|C|2794 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2782   0BPh   6WNT|1|4|A|2782 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2783   n1BPh   6WNT|1|4|A|2793 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2784   0BPh   6WNT|1|4|U|2784 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2785   n2BPh   6WNT|1|4|U|2661 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2785   0BPh   6WNT|1|4|A|2785 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2786   0BPh   6WNT|1|4|C|2786 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2786   n9BPh   6WNT|1|4|A|2785 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2787   0BPh   6WNT|1|4|G|2787 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2787   3BPh   6WNT|1|4|A|2790 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2788   0BPh   6WNT|1|4|A|2788 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2789   0BPh   6WNT|1|4|G|2789 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2790   0BPh   6WNT|1|4|A|2790 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2791   0BPh   6WNT|1|4|G|2791 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2792   5BPh   6WNT|1|4|U|2784 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2792   0BPh   6WNT|1|4|G|2792 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2794   0BPh   6WNT|1|4|C|2794 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2795   0BPh   6WNT|1|4|C|2795 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2795   n7BPh   6WNT|1|4|C|2794 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2796   0BPh   6WNT|1|4|G|2796 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2797   0BPh   6WNT|1|4|G|2797 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2798   0BPh   6WNT|1|4|A|2798 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2799   0BPh   6WNT|1|4|G|2799 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2800   0BPh   6WNT|1|4|U|2800 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2802   0BPh   6WNT|1|4|G|2802 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2803   0BPh   6WNT|1|4|A|2803 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2804   0BPh   6WNT|1|4|C|2804 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2805   0BPh   6WNT|1|4|G|2805 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2806   0BPh   6WNT|1|4|C|2806 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2807   0BPh   6WNT|1|4|A|2807 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2808   0BPh   6WNT|1|4|U|2808 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2809   0BPh   6WNT|1|4|C|2809 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2809   n7BPh   6WNT|1|4|A|2853 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2810   0BPh   6WNT|1|4|A|2810 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2811   0BPh   6WNT|1|4|C|2811 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2812   0BPh   6WNT|1|4|U|2812 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2814   0BPh   6WNT|1|4|G|2814 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2815   0BPh   6WNT|1|4|U|2815 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2816   5BPh   6WNT|1|4|U|2848 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2816   0BPh   6WNT|1|4|G|2816 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2818   n0BPh   6WNT|1|4|U|2818 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2818   n9BPh   6WNT|1|4|C|2129 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2819   0BPh   6WNT|1|4|C|2819 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2819   n7BPh   6WNT|1|4|U|2817 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2820   1BPh   6WNT|1|4|G|2976 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2820   0BPh   6WNT|1|4|G|2820 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2821   0BPh   6WNT|1|4|G|2821 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2822   0BPh   6WNT|1|4|G|2822 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2823   0BPh   6WNT|1|4|U|2823 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2824   0BPh   6WNT|1|4|U|2824 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2825   0BPh   6WNT|1|4|G|2825 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2826   0BPh   6WNT|1|4|U|2826 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2827   0BPh   6WNT|1|4|C|2827 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2828   0BPh   6WNT|1|4|A|2828 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2829   0BPh   6WNT|1|4|U|2829 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2829   n9BPh   6WNT|1|4|C|2831 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2830   n0BPh   6WNT|1|4|G|2830 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2831   0BPh   6WNT|1|4|C|2831 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2832   0BPh   6WNT|1|4|C|2832 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2833   0BPh   6WNT|1|4|A|2833 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2834   0BPh   6WNT|1|4|A|2834 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2835   n0BPh   6WNT|1|4|U|2835 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2836   0BPh   6WNT|1|4|G|2836 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2837   0BPh   6WNT|1|4|G|2837 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2837   1BPh   6WNT|1|4|C|1767 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2838   0BPh   6WNT|1|4|C|2838 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2839   0BPh   6WNT|1|4|A|2839 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2840   7BPh   6WNT|1|4|C|1888 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2840   0BPh   6WNT|1|4|C|2840 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2842   0BPh   6WNT|1|4|G|2842 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2843   0BPh   6WNT|1|4|C|2843 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2845   0BPh   6WNT|1|4|C|2845 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2847   4BPh   6WNT|1|4|U|2817 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2847   0BPh   6WNT|1|4|G|2847 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2848   0BPh   6WNT|1|4|U|2848 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2849   0BPh   6WNT|1|4|A|2849 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2850   0BPh   6WNT|1|4|G|2850 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2850   n1BPh   6WNT|1|4|C|2128 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2851   0BPh   6WNT|1|4|C|2851 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2852   0BPh   6WNT|1|4|U|2852 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2853   0BPh   6WNT|1|4|A|2853 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2854   0BPh   6WNT|1|4|A|2854 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2855   0BPh   6WNT|1|4|A|2855 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2856   0BPh   6WNT|1|4|U|2856 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2857   n0BPh   6WNT|1|4|G|2857 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2858   0BPh   6WNT|1|4|C|2858 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2859   0BPh   6WNT|1|4|G|2859 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2860   0BPh   6WNT|1|4|G|2860 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2860   1BPh   6WNT|1|4|G|2773 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2861   0BPh   6WNT|1|4|A|2861 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2862   0BPh   6WNT|1|4|A|2862 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2863   0BPh   6WNT|1|4|G|2863 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2864   0BPh   6WNT|1|4|A|2864 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2865   0BPh   6WNT|1|4|G|2865 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2866   0BPh   6WNT|1|4|A|2866 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2868   0BPh   6WNT|1|4|A|2868 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2869   0BPh   6WNT|1|4|A|2869 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2870   0BPh   6WNT|1|4|G|2870 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2871   0BPh   6WNT|1|4|U|2871 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2873   0BPh   6WNT|1|4|C|2873 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2874   0BPh   6WNT|1|4|U|2874 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2875   4BPh   6WNT|1|4|U|2884 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2875   0BPh   6WNT|1|4|G|2875 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2876   n0BPh   6WNT|1|4|A|2876 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2877   0BPh   6WNT|1|4|A|2877 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2878   0BPh   6WNT|1|4|A|2878 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2879   n1BPh   6WNT|1|4|G|2879 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2880   n7BPh   6WNT|1|4|G|2879 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2880   0BPh   6WNT|1|4|C|2880 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2881   0BPh   6WNT|1|4|A|2881 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2882   0BPh   6WNT|1|4|U|2882 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2883   6BPh   6WNT|1|4|U|2871 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2883   7BPh   6WNT|1|4|G|2872 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2883   0BPh   6WNT|1|4|C|2883 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2884   0BPh   6WNT|1|4|U|2884 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2886   n0BPh   6WNT|1|4|A|2886 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2887   0BPh   6WNT|1|4|G|2887 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2888   0BPh   6WNT|1|4|C|2888 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2889   n0BPh   6WNT|1|4|A|2889 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2890   n0BPh   6WNT|1|4|C|2890 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2891   4BPh   6WNT|1|4|A|2868 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2891   0BPh   6WNT|1|4|G|2891 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2892   0BPh   6WNT|1|4|A|2892 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2895   0BPh   6WNT|1|4|C|2895 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2895   n9BPh   6WNT|1|4|A|2894 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2896   0BPh   6WNT|1|4|U|2896 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2897   n0BPh   6WNT|1|4|U|2897 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2898   0BPh   6WNT|1|4|G|2898 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2899   n9BPh   6WNT|1|4|G|2898 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2899   0BPh   6WNT|1|4|C|2899 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2900   0BPh   6WNT|1|4|C|2900 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2901   0BPh   6WNT|1|4|C|2901 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2902   0BPh   6WNT|1|4|C|2902 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2903   0BPh   6WNT|1|4|G|2903 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2903   n3BPh   6WNT|1|4|A|2767 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2904   n0BPh   6WNT|1|4|A|2904 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2906   0BPh   6WNT|1|4|A|2906 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2907   5BPh    6WNT|1|4|C|527 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2908   0BPh   6WNT|1|4|U|2907 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2908   n0BPh   6WNT|1|4|G|2908 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2909   0BPh   6WNT|1|4|A|2909 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2910   0BPh   6WNT|1|4|G|2910 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2911   0BPh   6WNT|1|4|U|2911 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2912   0BPh   6WNT|1|4|U|2912 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2913   0BPh   6WNT|1|4|C|2913 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2914   0BPh   6WNT|1|4|U|2914 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2915   0BPh   6WNT|1|4|C|2915 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2916   0BPh   6WNT|1|4|C|2916 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2917   0BPh   6WNT|1|4|C|2917 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2918   0BPh   6WNT|1|4|U|2918 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2921   n0BPh   6WNT|1|4|C|2921 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2922   n0BPh   6WNT|1|4|C|2922 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2923   0BPh   6WNT|1|4|C|2923 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2924   0BPh   6WNT|1|4|U|2924 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2925   0BPh   6WNT|1|4|U|2925 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2926   0BPh   6WNT|1|4|U|2926 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2929   0BPh   6WNT|1|4|G|2929 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2930   0BPh   6WNT|1|4|G|2930 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2931   0BPh   6WNT|1|4|G|2931 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2932   0BPh   6WNT|1|4|U|2932 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2933   0BPh   6WNT|1|4|C|2933 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2934   0BPh   6WNT|1|4|C|2934 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2935   n0BPh   6WNT|1|4|U|2935 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2937   0BPh   6WNT|1|4|A|2937 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2938   0BPh   6WNT|1|4|A|2938 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2939   0BPh   6WNT|1|4|G|2939 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2940   0BPh   6WNT|1|4|G|2940 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2941   0BPh   6WNT|1|4|A|2941 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2942   0BPh   6WNT|1|4|A|2942 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2943   0BPh   6WNT|1|4|C|2943 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2944   0BPh   6WNT|1|4|G|2944 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2945   0BPh   6WNT|1|4|U|2945 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2947   0BPh   6WNT|1|4|G|2947 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2949   7BPh   6WNT|1|4|A|2948 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2949   0BPh   6WNT|1|4|A|2949 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2950   0BPh   6WNT|1|4|G|2950 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2950   4BPh   6WNT|1|4|G|1781 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2950   1BPh   6WNT|1|4|C|2952 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2951   2BPh   6WNT|1|4|U|2135 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2951   0BPh   6WNT|1|4|A|2951 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2952   0BPh   6WNT|1|4|C|2952 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2953   n3BPh   6WNT|1|4|C|2952 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2953   1BPh   6WNT|1|4|G|2953 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2954   0BPh   6WNT|1|4|A|2954 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2955   0BPh   6WNT|1|4|C|2955 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2956   0BPh   6WNT|1|4|G|2956 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2957   0BPh   6WNT|1|4|A|2957 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2958   0BPh   6WNT|1|4|C|2958 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2959   n1BPh   6WNT|1|4|U|3012 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2959   0BPh   6WNT|1|4|G|2959 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2960   0BPh   6WNT|1|4|U|2960 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2960   n9BPh   6WNT|1|4|U|3012 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2961   0BPh   6WNT|1|4|U|2961 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2962   0BPh   6WNT|1|4|G|2962 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2963   7BPh   6WNT|1|4|A|3007 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2964   0BPh   6WNT|1|4|U|2964 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2965   0BPh   6WNT|1|4|A|2965 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2966   0BPh   6WNT|1|4|G|2966 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2967   0BPh   6WNT|1|4|G|2967 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2968   0BPh   6WNT|1|4|C|2968 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2969   0BPh   6WNT|1|4|C|2969 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2970   0BPh   6WNT|1|4|G|2970 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2971   0BPh   6WNT|1|4|G|2971 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2972   0BPh   6WNT|1|4|G|2972 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2973   0BPh   6WNT|1|4|U|2973 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2974   0BPh   6WNT|1|4|G|2974 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2975   0BPh   6WNT|1|4|U|2975 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2976   0BPh   6WNT|1|4|G|2976 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2977   0BPh   6WNT|1|4|U|2977 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2978   0BPh   6WNT|1|4|A|2978 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2979   0BPh   6WNT|1|4|A|2979 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2980   0BPh   6WNT|1|4|G|2980 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2981   0BPh   6WNT|1|4|C|2981 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2982   0BPh   6WNT|1|4|G|2982 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2983   0BPh   6WNT|1|4|C|2983 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2984   0BPh   6WNT|1|4|A|2984 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2985   0BPh   6WNT|1|4|G|2985 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2985   3BPh   6WNT|1|4|A|2988 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2986   0BPh   6WNT|1|4|C|2986 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2987   0BPh   6WNT|1|4|G|2987 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2988   0BPh   6WNT|1|4|A|2988 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2989   0BPh   6WNT|1|4|U|2989 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2990   0BPh   6WNT|1|4|G|2990 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2991   0BPh   6WNT|1|4|C|2991 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2992   0BPh   6WNT|1|4|G|2992 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2993   0BPh   6WNT|1|4|U|2993 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2994   0BPh   6WNT|1|4|U|2994 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2994   5BPh   6WNT|1|4|A|2978 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2995   n3BPh   6WNT|1|4|U|2977 R3DSVS
6WNT|1|4|A|2996   0BPh   6WNT|1|4|A|2996 R3DSVS
6WNT|1|4|G|2997   0BPh   6WNT|1|4|G|2997 R3DSVS
6WNT|1|4|C|2998   0BPh   6WNT|1|4|C|2998 R3DSVS
6WNT|1|4|U|2999   n0BPh   6WNT|1|4|U|2999 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3000   n2BPh   6WNT|1|4|U|2817 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3000   n0BPh   6WNT|1|4|A|3001 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3000   n0BPh   6WNT|1|4|A|3000 R3DSVS
6WNT|1|4|C|3002   0BPh   6WNT|1|4|C|3002 R3DSVS
6WNT|1|4|C|3002   9BPh   6WNT|1|4|A|3001 R3DSVS
6WNT|1|4|C|3003   0BPh   6WNT|1|4|C|3003 R3DSVS
6WNT|1|4|G|3004   0BPh   6WNT|1|4|G|3004 R3DSVS
6WNT|1|4|G|3005   n0BPh   6WNT|1|4|G|3005 R3DSVS
6WNT|1|4|U|3006   0BPh   6WNT|1|4|U|3006 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3007   n2BPh   6WNT|1|4|A|3007 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3007   n6BPh   6WNT|1|4|A|2963 R3DSVS
6WNT|1|4|C|3008   0BPh   6WNT|1|4|C|3008 R3DSVS
6WNT|1|4|U|3009   0BPh   6WNT|1|4|U|3009 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3010   0BPh   6WNT|1|4|A|3010 R3DSVS
6WNT|1|4|G|3013   0BPh   6WNT|1|4|G|3013 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3014   n0BPh   6WNT|1|4|A|3014 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3015   0BPh   6WNT|1|4|A|3015 R3DSVS
6WNT|1|4|C|3016   0BPh   6WNT|1|4|C|3016 R3DSVS
6WNT|1|4|C|3017   0BPh   6WNT|1|4|C|3017 R3DSVS
6WNT|1|4|G|3018   0BPh   6WNT|1|4|G|3018 R3DSVS
6WNT|1|4|G|3018   n3BPh   6WNT|1|4|A|2937 R3DSVS
6WNT|1|4|U|3019   n0BPh   6WNT|1|4|U|3019 R3DSVS
6WNT|1|4|G|3020   0BPh   6WNT|1|4|G|3020 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3021   n7BPh   6WNT|1|4|U|2918 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3021   0BPh   6WNT|1|4|A|3021 R3DSVS
6WNT|1|4|G|3022   1BPh   6WNT|1|4|G|3020 R3DSVS
6WNT|1|4|G|3023   0BPh   6WNT|1|4|G|3023 R3DSVS
6WNT|1|4|C|3024   0BPh   6WNT|1|4|C|3024 R3DSVS
6WNT|1|4|U|3025   0BPh   6WNT|1|4|U|3025 R3DSVS
6WNT|1|4|U|3026   0BPh   6WNT|1|4|U|3026 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3027   0BPh   6WNT|1|4|A|3027 R3DSVS
6WNT|1|4|A|3028   0BPh   6WNT|1|4|A|3028 R3DSVS
6WNT|1|4|C|3029   n0BPh   6WNT|1|4|C|3029 R3DSVS
6WNT|1|4|C|3030   0BPh   6WNT|1|4|C|3030 R3DSVS

Coloring options:

Copyright 2024 BGSU RNA group. Page generated in 0.1241 s