Exact match 3503; New id, 1 parent 4; Updated, 1 parent 1; New id, no parents 13;

#Equivalence classRepresentativeResolutionNtsClass members
1NR_all_80027.1
Exact match
Escherichia virus Qbeta
7LHD|1|A (7LHD)
 • Genomic RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-01-26
 • Source: Viruses
4.6 Å4217(1) 7LHD|1|A
2NR_all_65061.15
Exact match
Homo sapiens
6ZMI|1|L5+6ZMI|1|L8 (6ZMI)
 • 28S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA, 2[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-08-19
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.6 Å3773(40) 6ZMI|1|L5+6ZMI|1|L8, 7OW7|1|A+7OW7|1|C, 6ZM7|1|L5+6ZM7|1|L8, 7F5S|1|L5+7F5S|1|L8, 6Y6X|1|L5+6Y6X|1|L8, 6Z6N|1|L5+6Z6N|1|L8, 6QZP|1|L5+6QZP|1|L8, 6ZME|1|L5+6ZME|1|L8, 6Z6L|1|L5+6Z6L|1|L8, 7QVP|1|L5+7QVP|1|L8, 7QVP|1|L6+7QVP|1|L1, 6XA1|1|L5+6XA1|1|L8, 6ZMO|1|L5+6ZMO|1|L8, 6Z6M|1|L5+6Z6M|1|L8, 6OLE|1|t+6OLE|1|D, 6OM0|1|t+6OM0|1|D, 6Y2L|1|L5+6Y2L|1|L8, 6LQM|1|2+6LQM|1|8, 6Y0G|1|L5+6Y0G|1|L8, 7BHP|1|L5+7BHP|1|L8, 6LU8|1|2+6LU8|1|8, 6LSR|1|2+6LSR|1|8, 6LSS|1|2+6LSS|1|8, 6OLI|1|t+6OLI|1|D, 6OLG|1|A2+6OLG|1|A3, 6Y57|1|L5+6Y57|1|L8, 5T2C|1|A+5T2C|1|C, 6OM7|1|t+6OM7|1|D, 4UG0|1|L5+4UG0|1|L8, 6OLF|1|t+6OLF|1|D, 6W6L|1|t+6W6L|1|D, 6IP5|1|1A+6IP5|1|1C, 6IP8|1|1A+6IP8|1|1C, 6OLZ|1|A2+6OLZ|1|A3, 5AJ0|1|A2+5AJ0|1|A3, 5LKS|1|L5+5LKS|1|L8, 6IP6|1|1A+6IP6|1|1C, 4V6X|1|A5+4V6X|1|A8, 6SXO|1|L5, 5A8L|1|A
3NR_all_08591.1
Exact match
Drosophila melanogaster
6XU8|1|A5+6XU8|1|A8 (6XU8)
 • 28S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA, 2[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-28
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
3.0 Å3703(4) 6XU8|1|A5+6XU8|1|A8, 6XU6|1|A5+6XU6|1|A8, 6XU7|1|A5+6XU7|1|A8, 4V6W|1|A5+4V6W|1|A8
4NR_all_96955.1
New id, no parents
Rattus norvegicus
7QGG|1|t+7QGG|1|D (7QGG)
 • RNA (4803-MER), RNA (157-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-26
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.9 Å3679(1) 7QGG|1|t+7QGG|1|D
5NR_all_26483.1
Exact match
Sus scrofa
3J7Q|1|5+3J7Q|1|8 (3J7Q)
 • 28S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-09-03
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
3.4 Å3662(4) 3J7Q|1|5+3J7Q|1|8, 3J7O|1|5+3J7O|1|8, 3J7P|1|5+3J7P|1|8, 3J7R|1|5+3J7R|1|8
6NR_all_06650.27
Exact match
Oryctolagus cuniculus
7O7Y|1|B5+7O7Y|1|B8 (7O7Y)
 • 28S rRNA, 5.8S rRNA, 5.8S ribosomal RNA,[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.2 Å3640(70) 7O7Y|1|B5+7O7Y|1|B8, 7O7Z|1|B5+7O7Z|1|B8, 7OYD|1|5+7OYD|1|8, 7ZJW|1|L5+7ZJW|1|L8, 7O80|1|B5+7O80|1|B8, 7OBR|1|5+7OBR|1|8, 6SGC|1|54+6SGC|1|84, 7QWQ|1|5+7QWQ|1|8, 7UCK|1|5+7UCK|1|8, 7TOR|1|A28S+7TOR|1|A58S, 7QWR|1|5+7QWR|1|8, 7TOQ|1|A25S+7TOQ|1|A58S, 7O81|1|B5+7O81|1|B8, 7NWI|1|5+7NWI|1|8, 7ZJX|1|L5+7ZJX|1|L8, 6R5Q|1|5+6R5Q|1|8, 6P5I|1|5+6P5I|1|8, 6R6P|1|5+6R6P|1|8, 6P5J|1|5+6P5J|1|8, 6P5K|1|5+6P5K|1|8, 6ZVK|1|e2+6ZVK|1|h2, 7MDZ|1|5+7MDZ|1|8, 6P5N|1|5+6P5N|1|8, 7UCJ|1|5+7UCJ|1|8, 7NFX|1|5+7NFX|1|8, 6D9J|1|5+6D9J|1|8, 7TM3|1|K+7TM3|1|v, 6T59|1|54+6T59|1|84, 5LZS|1|5+5LZS|1|8, 7A01|1|e2+7A01|1|h2, 5LZV|1|5+5LZV|1|8, 6MTD|1|5+6MTD|1|8, 7QWS|1|5+7QWS|1|8, 6D90|1|5+6D90|1|8, 6MTE|1|5+6MTE|1|8, 6MTC|1|5+6MTC|1|8, 6GZ5|1|A2+6GZ5|1|A3, 5LZZ|1|5+5LZZ|1|8, 5LZW|1|5+5LZW|1|8, 6GZ3|1|A2+6GZ3|1|A3, 5LZX|1|5+5LZX|1|8, 6GZ4|1|A2+6GZ4|1|A3, 5LZT|1|5+5LZT|1|8, 6MTB|1|5+6MTB|1|8, 7NWG|1|51+7NWG|1|81, 6R6G|1|5+6R6G|1|8, 6HCJ|1|51+6HCJ|1|81, 5LZU|1|5+5LZU|1|8, 7TUT|1|K+7TUT|1|v, 6FRK|1|5+6FRK|1|8, 6R7Q|1|5+6R7Q|1|8, 6HCF|1|52+6HCF|1|82, 5LZY|1|5+5LZY|1|8, 3JAH|1|5+3JAH|1|8, 7NWH|1|5+7NWH|1|8, 6FTI|1|u+6FTI|1|w, 3JAG|1|5+3JAG|1|8, 3JAI|1|5+3JAI|1|8, 3J92|1|5+3J92|1|8, 6FTJ|1|u+6FTJ|1|w, 6HCQ|1|51+6HCQ|1|81, 6HCM|1|52+6HCM|1|82, 4UJE|1|A2+4UJE|1|A3, 6FTG|1|u+6FTG|1|w, 3JAN|1|5+3JAN|1|8, 3JAJ|1|5+3JAJ|1|8, 4UJD|1|A2+4UJD|1|A3, 4D67|1|2+4D67|1|3, 4D5Y|1|2+4D5Y|1|3, 4UJC|1|A2+4UJC|1|A3
7NR_all_96091.1
Exact match
Mus musculus
7CPU|1|L5+7CPU|1|L8 (7CPU)
 • Mus musculus 28S ribosomal RNA, Mus musc[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.8 Å3539(5) 7CPU|1|L5+7CPU|1|L8, 7CPV|1|L5+7CPV|1|L8, 7LS2|1|A2+7LS2|1|C2, 6SWA|1|q+6SWA|1|r, 7LS1|1|A2+7LS1|1|C2
8NR_all_56078.1
Exact match
Triticum aestivum
4V7E|1|Aa+4V7E|1|Ac (4V7E)
 • 60S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
5.5 Å3391(1) 4V7E|1|Aa+4V7E|1|Ac
9NR_all_57789.1
Exact match
Kluyveromyces lactis
6UZ7|1|5+6UZ7|1|8 (6UZ7)
 • 25S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA, 2[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-01-15
 • Standardized name: LSU rRNA + SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF01960
3.6 Å3269(2) 6UZ7|1|5+6UZ7|1|8, 4V91|1|1+4V91|1|4
10NR_all_40894.1
Exact match
Danio rerio
7OYB|1|51+7OYB|1|81 (7OYB)
 • 28S rRNA, 5.8S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.4 Å3263(2) 7OYB|1|51+7OYB|1|81, 7OYA|1|51+7OYA|1|81
11NR_all_99289.1
Exact match
Xenopus laevis
7OYC|1|51+7OYC|1|81 (7OYC)
 • 28S rRNA, 5.8S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-20
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.4 Å3245(1) 7OYC|1|51+7OYC|1|81
12NR_all_71228.1
Exact match
Candida albicans SC5314
7PZY|1|1+7PZY|1|4 (7PZY)
 • 25S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-18
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.3 Å3207(5) 7PZY|1|1+7PZY|1|4, 7Q08|1|1+7Q08|1|4, 7Q0F|1|1+7Q0F|1|4, 7Q0R|1|1+7Q0R|1|4, 7Q0P|1|1+7Q0P|1|4
13NR_all_95755.2
Exact match
Plasmodium falciparum
3J79|1|A+3J79|1|C (3J79)
 • 28S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
3.2 Å3191(5) 3J79|1|A+3J79|1|C, 5UMD|1|A+5UMD|1|C, 3JBN|1|AA+3JBN|1|AC, 3JBO|1|AA+3JBO|1|AC, 3JBP|1|AA+3JBP|1|AC
14NR_all_48954.1
Exact match
Thermomyces lanuginosus
4V7H|1|B5+4V7H|1|B4 (4V7H)
 • 26S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
8.9 Å3170(1) 4V7H|1|B5+4V7H|1|B4
15NR_all_90506.51
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5TBW|1|1+5TBW|1|4 (5TBW)
 • 25S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA, 2[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-07-26
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
3.0 Å3149(179) 5TBW|1|1+5TBW|1|4, 5TBW|1|AR+5TBW|1|AT, 4V88|1|A5+4V88|1|A8, 4V88|1|A1+4V88|1|A4, 7OSA|1|25S+7OSA|1|58S, 5I4L|1|5+5I4L|1|8, 5I4L|1|1+5I4L|1|4, 5MEI|1|AR+5MEI|1|AT, 5MEI|1|1+5MEI|1|4, 6HHQ|1|AR+6HHQ|1|AT, 6HHQ|1|1+6HHQ|1|4, 5OBM|1|5+5OBM|1|8, 5OBM|1|1+5OBM|1|4, 5LYB|1|5+5LYB|1|8, 5NDV|1|1+5NDV|1|4, 5ON6|1|1+5ON6|1|4, 5LYB|1|1+5LYB|1|4, 5ON6|1|AR+5ON6|1|AT, 7OSM|1|25S+7OSM|1|58S, 5NDV|1|5+5NDV|1|8, 5NDW|1|1+5NDW|1|4, 5NDW|1|5+5NDW|1|8, 5NDG|1|5+5NDG|1|8, 5NDG|1|1+5NDG|1|4, 5TGM|1|1+5TGM|1|4, 5TGM|1|5+5TGM|1|8, 4V7R|1|B1+4V7R|1|B3, 4V7R|1|D1+4V7R|1|D3, 5DAT|1|5+5DAT|1|8, 5DGV|1|5+5DGV|1|8, 5DAT|1|1+5DAT|1|4, 5DGV|1|1+5DGV|1|4, 5DGE|1|5+5DGE|1|8, 5TGA|1|5+5TGA|1|8, 5DGF|1|5+5DGF|1|8, 5TGA|1|1+5TGA|1|4, 5DGF|1|1+5DGF|1|4, 5DGE|1|1+5DGE|1|4, 5DC3|1|5+5DC3|1|8, 5DC3|1|1+5DC3|1|4, 7ZW0|1|LA+7ZW0|1|LD, 7TOP|1|A25S+7TOP|1|A58S, 6T4Q|1|C1+6T4Q|1|C3, 7TOO|1|A25S+7TOO|1|A58S, 7MPJ|1|A1+7MPJ|1|A4, 6WOO|1|5+6WOO|1|8, 6TB3|1|BQ+6TB3|1|BS, 6SNT|1|1+6SNT|1|3, 7AZY|1|E+7AZY|1|G, 4U4R|1|1+4U4R|1|4, 4U4R|1|5+4U4R|1|8, 4U3U|1|5+4U3U|1|8, 4U3U|1|1+4U3U|1|4, 7N8B|1|A1+7N8B|1|A4, 7MPI|1|A1+7MPI|1|A4, 5T62|1|A+5T62|1|C, 4U3M|1|1+4U3M|1|4, 6YLG|1|1+6YLG|1|2, 4U4Q|1|5+4U4Q|1|8, 4U3M|1|5+4U3M|1|8, 4U4U|1|1+4U4U|1|4, 4U4Q|1|1+4U4Q|1|4, 4U4U|1|5+4U4U|1|8, 4U52|1|5+4U52|1|8, 4U52|1|1+4U52|1|4, 7RR5|1|C1+7RR5|1|C3, 6Q8Y|1|BQ+6Q8Y|1|BS, 7OHQ|1|1+7OHQ|1|2, 6YLH|1|1+6YLH|1|2, 4U6F|1|1+4U6F|1|4, 6T7T|1|C1+6T7T|1|C3, 4U6F|1|5+4U6F|1|8, 6QIK|1|A+6QIK|1|y, 7B7D|1|LA+7B7D|1|LC, 6XIR|1|1+6XIR|1|4, 5M1J|1|14+5M1J|1|44, 4U4N|1|5+4U4N|1|8, 6TNU|1|BQ+6TNU|1|BS, 4U4Z|1|5+4U4Z|1|8, 4U4N|1|1+4U4N|1|4, 4U4Z|1|1+4U4Z|1|4, 6RZZ|1|A+6RZZ|1|y, 6T7I|1|C1+6T7I|1|C3, 7BT6|1|1+7BT6|1|2, 7BTB|1|1+7BTB|1|2, 4U3N|1|5+4U3N|1|8, 4U4Y|1|5+4U4Y|1|8, 3JCT|1|1+3JCT|1|2, 4U3N|1|1+4U3N|1|4, 4U55|1|5+4U55|1|8, 4U4Y|1|1+4U4Y|1|4, 6S47|1|AA+6S47|1|AC, 4U51|1|5+4U51|1|8, 4U51|1|1+4U51|1|4, 4U55|1|1+4U55|1|4, 4U50|1|5+4U50|1|8, 6R87|1|1+6R87|1|4, 5H4P|1|1+5H4P|1|4, 6M62|1|1+6M62|1|2, 4U50|1|1+4U50|1|4, 6Z6K|1|C1+6Z6K|1|C3, 6Z6J|1|C1+6Z6J|1|C3, 6R86|1|1+6R86|1|4, 6RI5|1|A+6RI5|1|y, 7OF1|1|1+7OF1|1|2, 5JUP|1|B+5JUP|1|C, 6HD7|1|1+6HD7|1|4, 6QT0|1|A+6QT0|1|y, 4U53|1|1+4U53|1|4, 6N8M|1|A+6N8M|1|C, 6N8O|1|A+6N8O|1|C, 4U53|1|5+4U53|1|8, 7OH3|1|1+7OH3|1|2, 6SV4|1|YQ+6SV4|1|YS, 6SV4|1|BQ+6SV4|1|BS, 6SV4|1|ZQ+6SV4|1|ZS, 6R84|1|1+6R84|1|4, 7Z34|1|1+7Z34|1|3, 6N8L|1|1+6N8L|1|3, 6N8K|1|1+6N8K|1|3, 5APO|1|5+5APO|1|8, 6QTZ|1|A+6QTZ|1|y, 6N8J|1|1+6N8J|1|3, 6OIG|1|5+6OIG|1|8, 4U56|1|1+4U56|1|4, 4U56|1|5+4U56|1|8, 6N8N|1|A+6N8N|1|C, 7NRC|1|LA+7NRC|1|LC, 5MC6|1|BQ+5MC6|1|BS, 6GQB|1|1+6GQB|1|4, 5JUU|1|B+5JUU|1|C, 6T83|1|1b+6T83|1|3b, 5JUT|1|B+5JUT|1|C, 5JUO|1|B+5JUO|1|C, 6T83|1|Aa+6T83|1|Ca, 6S05|1|A+6S05|1|y, 6GQV|1|1+6GQV|1|4, 6FT6|1|1+6FT6|1|2, 5JUS|1|B+5JUS|1|C, 6ELZ|1|1+6ELZ|1|2, 6XIQ|1|1+6XIQ|1|4, 5APN|1|5+5APN|1|8, 5T6R|1|A+5T6R|1|C, 6YLY|1|1+6YLY|1|3, 4U4O|1|5+4U4O|1|8, 4U4O|1|1+4U4O|1|4, 7NRD|1|LA+7NRD|1|LC, 4V8Y|1|B5+4V8Y|1|B8, 6GQ1|1|1+6GQ1|1|4, 6YLX|1|1+6YLX|1|2, 5GAK|1|1+5GAK|1|4, 7OHX|1|1+7OHX|1|2, 7OHV|1|1+7OHV|1|2, 6EM1|1|1+6EM1|1|2, 6EM5|1|1, 6EM3|1|1, 7OHU|1|1+7OHU|1|2, 7OHY|1|1+7OHY|1|2, 7OHW|1|1+7OHW|1|2, 7OHP|1|1+7OHP|1|2, 7OHR|1|1+7OHR|1|2, 6I7O|1|BQ, 6I7O|1|YQ, 6C0F|1|1+6C0F|1|2, 6EM4|1|1, 7OHS|1|1+7OHS|1|2, 3J6Y|1|2S+3J6Y|1|8S, 3J6X|1|2S+3J6X|1|8S, 3J77|1|2S+3J77|1|8S, 3J78|1|2S+3J78|1|8S, 7OHT|1|1, 6CB1|1|1+6CB1|1|2, 5Z3G|1|A+5Z3G|1|B, 4V8Z|1|B5+4V8Z|1|B8, 4V8T|1|5+4V8T|1|8, 4V7F|1|1, 4V6I|1|DA+4V6I|1|DB, 5JCS|1|x, 5FL8|1|x
16NR_all_14483.1
Exact match
Neurospora crassa
7R81|1|A1+7R81|1|C1 (7R81)
 • 26S rRNA, 5.8S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-01
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.7 Å3123(3) 7R81|1|A1+7R81|1|C1, 7OLC|1|1+7OLC|1|4, 7OLD|1|1+7OLD|1|4
17NR_all_13728.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
4V8P|1|D1+4V8P|1|C2 (4V8P)
 • 26S RRNA, 5.8S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
3.5 Å3119(4) 4V8P|1|D1+4V8P|1|C2, 4V8P|1|A1+4V8P|1|B2, 4V8P|1|F1+4V8P|1|E2, 4V8P|1|H1+4V8P|1|G2
18NR_all_76090.3
Exact match
Mycolicibacterium smegmatis
7S0S|1|C (7S0S)
 • 23S rRNA, tRNA CCA-end acetylated (Phe),[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-30
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
3.1 Å3118(8) 7S0S|1|C, 5O60|1|A, 5ZET|1|A, 6DZP|1|A, 6DZI|1|A, 5ZEB|1|A, 5XYM|1|A, 5ZEP|1|A
19NR_all_35677.3
Exact match
Mycobacterium tuberculosis
7SFR|1|A (7SFR)
 • 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-12
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.6 Å3113(12) 7SFR|1|A, 7KGB|1|A, 7MT7|1|A, 7MT2|1|A, 7MSM|1|A, 7MT3|1|A, 7MSC|1|A, 7MSZ|1|A, 7MSH|1|A, 7F0D|1|A, 5V7Q|1|A, 5V93|1|A
20NR_all_75645.1
Exact match
Toxoplasma gondii
5XXB|1|1+5XXB|1|4 (5XXB)
 • 25S RNA, 5.8S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-08-30
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
3.2 Å3077(1) 5XXB|1|1+5XXB|1|4
21NR_all_94544.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
4V6U|1|B1 (4V6U)
 • 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
6.6 Å3049(1) 4V6U|1|B1
22NR_all_28129.1
Exact match
Solanum lycopersicum
7QIW|1|2+7QIW|1|8 (7QIW)
 • 25S rRNA, 5.8S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.4 Å2975(2) 7QIW|1|2+7QIW|1|8, 7QIZ|1|2+7QIZ|1|8
23NR_all_11665.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
4V4N|1|A1 (4V4N)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
9.0 Å2969(1) 4V4N|1|A1
24NR_all_41610.15
Exact match
Bacillus subtilis
6TPQ|1|U (6TPQ)
 • pre-23S rRNA, 23S ribosomal RNA, 23S rRN[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-30
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
3.1 Å2924(26) 6TPQ|1|U, 7AQD|1|A, 7AQC|1|A, 6TNN|1|U, 7AS8|1|A, 6HA1|1|A, 7O5B|1|X, 7OPE|1|A, 7QV1|1|V, 7QV2|1|V, 7AS9|1|A, 6HA8|1|A, 7SAE|1|A, 5NJT|1|U, 3J9W|1|BA, 7S9U|1|A, 6PPF|1|A, 6PVK|1|A, 6HTQ|1|A, 7QGU|1|A, 6PPK|1|A, 7QV3|1|V, 7QH4|1|A, 7ASA|1|A, 3J3W|1|A, 3J3V|1|A
25NR_all_62067.1
Exact match
Listeria monocytogenes EGD-e
7NHN|1|A (7NHN)
 • 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-05-05
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.9 Å2908(1) 7NHN|1|A
26NR_all_59982.1
Exact match
Lactococcus lactis
5MYJ|1|BA (5MYJ)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-10-11
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
5.6 Å2897(1) 5MYJ|1|BA
27NR_all_98632.6
Exact match
Enterococcus faecalis
7P7Q|1|A (7P7Q)
 • 23S rRNA, 50S subunit
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-23
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.4 Å2897(13) 7P7Q|1|A, 7NHK|1|A, 7P7R|1|A, 7P7T|1|A, 7P7S|1|A, 6W6P|1|A, 6WU9|1|A, 7P7U|1|A, 6O90|1|A, 6O8Z|1|A, 6O8W|1|A, 6O8X|1|A, 6O8Y|1|A
28NR_all_91559.1
Exact match
Escherichia coli
1C2W|1|B (1C2W)
 • 23S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2000-04-10
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
7.5 Å2891(1) 1C2W|1|B
29NR_all_68844.1
Exact match
Escherichia coli
1ML5|1|a (1ML5)
 • 50S 23S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2003-01-14
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
14.0 Å2889(1) 1ML5|1|a
30NR_all_83717.101
Exact match
Escherichia coli
5J7L|1|DA (5J7L)
 • 23S rRNA, 23S ribosomal RNA, 23S ribsoma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-27
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
3.0 Å2886(418) 5J7L|1|DA, 5J8A|1|DA, 5JC9|1|DA, 4YBB|1|DA, 5IT8|1|DA, 4WOI|1|BA, 4WOI|1|CA, 6I7V|1|DA, 5J91|1|DA, 4V9P|1|EA, 5J88|1|DA, 4V9P|1|CA, 4V9P|1|GA, 4V9P|1|AA, 6LKQ|1|t, 4V9D|1|CA, 4V9O|1|AA, 4V9O|1|EA, 4WWW|1|RA, 4V9O|1|CA, 4V6C|1|BA, 5J7L|1|CA, 4V7T|1|BA, 4U27|1|BA, 4WF1|1|BA, 5J8A|1|CA, 5JC9|1|CA, 4V7U|1|BA, 4V7V|1|BA, 4V52|1|DB, 4U24|1|BA, 4U25|1|BA, 4V9D|1|DA, 4U26|1|BA, 4V7S|1|BA, 4V57|1|DB, 4V52|1|BB, 4V57|1|BB, 4V9O|1|GA, 4U1U|1|BA, 4V85|1|BA, 4V54|1|DB, 4V64|1|DB, 4V50|1|DB, 4V54|1|BB, 4V64|1|BB, 6BY1|1|CA, 4V53|1|DB, 4V50|1|BB, 4YBB|1|CA, 4U1V|1|BA, 5J88|1|CA, 4V53|1|BB, 4V9C|1|DA, 4V56|1|DB, 4U20|1|BA, 4V56|1|BB, 6I7V|1|CA, 6BY1|1|DA, 4U27|1|DA, 4V55|1|DB, 4V4Q|1|DB, 4V55|1|BB, 4V4Q|1|BB, 4V6D|1|BA, 4U25|1|DA, 4U1U|1|DA, 4V9C|1|BA, 4U1V|1|DA, 4V89|1|BA, 5IT8|1|CA, 4V6E|1|BA, 4WF1|1|DA, 4U24|1|DA, 4U26|1|DA, 4U20|1|DA, 4V6C|1|DA, 4V5Y|1|DB, 5J91|1|CA, 4WWW|1|YA, 4V7T|1|DA, 4V5Y|1|BB, 4V6D|1|DA, 4V7V|1|DA, 4V7S|1|DA, 4V7U|1|DA, 4V6E|1|DA, 4V5B|1|CB, 4V5B|1|AB, 5J5B|1|DA, 4V4H|1|DB, 4V4H|1|BB, 5J5B|1|CA, 6HRM|1|1, 7K00|1|a, 7ZP8|1|b, 6XZ7|1|A, 7LVK|1|I, 7Z20|1|b, 6PJ6|1|I, 7N1P|1|23, 7PJS|1|A, 7S1H|1|I, 7S1K|1|I, 7O1A|1|BA, 7S1J|1|I, 7S1I|1|I, 7S1G|1|I, 7BL4|1|A, 7N2U|1|23, 7N2V|1|23, 7ZOD|1|b, 7SA4|1|1, 6YS3|1|b, 7UG7|1|23, 6YSS|1|A, 6PCR|1|I, 6PC6|1|I, 6PC7|1|I, 7NWT|1|1, 7N30|1|23, 6XZB|1|A2, 7ZQ5|1|b, 7N31|1|23, 7O1C|1|BA, 6TBV|1|23S1, 6TC3|1|23S1, 7ZQ6|1|b, 6PCQ|1|I, 7N2C|1|23, 6XZA|1|A2, 7M5D|1|1, 7UPH|1|I, 6QDW|1|b, 6PC5|1|I, 7NSO|1|A, 7ST2|1|1, 7OT5|1|1, 7OTC|1|A, 5AFI|1|A, 7B5K|1|A, 6WYV|1|I, 6PCT|1|I, 6U48|1|CA, 6Y69|1|A, 6PCS|1|I, 7O19|1|BA, 7ST6|1|1, 7TOS|1|23S, 6WNT|1|4, 5NWY|1|N, 6WD0|1|1, 7OII|1|1, 7OIF|1|1, 6WDE|1|1, 5H5U|1|A, 7OIZ|1|a, 7P3K|1|a, 7NWW|1|1, 6ORE|1|1, 6PC8|1|I, 5MDV|1|1, 6H4N|1|A, 7AC7|1|1, 7NSQ|1|A, 6WNW|1|4, 6ZU1|1|BA, 6ZTP|1|BA, 6ZTO|1|BA, 6PCH|1|I, 6OM6|1|1, 6X7K|1|a, 6YSR|1|A, 7PJY|1|A, 7PJV|1|A, 7NBU|1|a, 5MDW|1|1, 6SZS|1|A, 5MGP|1|A, 7K54|1|1, 7K53|1|1, 7SSN|1|1, 7LV0|1|1, 7SSO|1|1, 7ST7|1|1, 5MDZ|1|1, 6S0K|1|A, 5U9G|1|01, 5U9F|1|01, 6WDD|1|1, 5UYM|1|01, 7OIG|1|1, 7ACJ|1|1, 6ENU|1|A, 6X6T|1|a, 6YST|1|A, 7ABZ|1|1, 6QUL|1|A, 6VWL|1|2, 5WFS|1|A, 7BL5|1|A, 7K55|1|1, 7JT1|1|1, 7SSD|1|1, 6WDG|1|1, 6WDF|1|1, 6WD1|1|1, 6OG7|1|1, 5WE4|1|A, 6OFX|1|1, 3JBV|1|b, 7CPJ|1|A, 6C4I|1|A, 5WDT|1|A, 7QGN|1|N, 7BV8|1|A, 6ENF|1|A, 7K50|1|1, 7K52|1|1, 6WNV|1|4, 6OGI|1|1, 5GAE|1|A, 3JCE|1|A, 7ACR|1|1, 5MDY|1|1, 5LZD|1|A, 7D6Z|1|A, 6ZTM|1|BA, 5WE6|1|A, 6I0Y|1|A, 7NSP|1|A, 7JT2|1|1, 7K51|1|1, 6X7F|1|a, 6BU8|1|01, 5WFK|1|A, 5O2R|1|A, 5LZE|1|A, 6ZTJ|1|BA, 5U4I|1|A, 6VWN|1|2, 6VWM|1|2, 5UYL|1|01, 6WD2|1|1, 6WDK|1|1, 6WD5|1|1, 6WDM|1|1, 6WD3|1|1, 7OJ0|1|a, 5IQR|1|1, 6OSQ|1|1, 3JBU|1|b, 5LZA|1|A, 5KCR|1|1A, 5JU8|1|BA, 5JTE|1|BA, 7JT3|1|1, 7JSZ|1|1, 7JSS|1|1, 6WDJ|1|1, 6WD4|1|1, 6WD8|1|1, 6WD6|1|1, 7BL3|1|A, 6WD9|1|1, 6WDL|1|1, 6XDQ|1|a, 6VYS|1|a, 6VYQ|1|a, 6VU3|1|a, 6YSU|1|A, 6ORL|1|1, 6OSK|1|1, 3J9Z|1|LA, 6DNC|1|B, 3JCJ|1|A, 5WF0|1|A, 7ODE|1|I, 7JSW|1|1, 7SSL|1|1, 7SSW|1|1, 5UYQ|1|01, 6WDA|1|1, 6VYR|1|a, 6ENJ|1|A, 6Q9A|1|1, 5L3P|1|A, 5GAD|1|A, 6GC8|1|A, 5UYP|1|01, 7SS9|1|1, 5UYK|1|01, 6OGF|1|1, 6WD7|1|1, 6ZTL|1|BA, 7BL2|1|A, 6GWT|1|A, 6OUO|1|1, 5KPW|1|27, 6GXM|1|A, 5GAG|1|A, 5GAH|1|A, 6GBZ|1|A, 7QG8|1|N, 5KPS|1|28, 5UYN|1|01, 6WDI|1|1, 6WDB|1|1, 6GC0|1|A, 3J9Y|1|A, 7PJW|1|A, 6GXO|1|A, 6GXN|1|A, 6O9K|1|A, 6O9J|1|B, 5KPX|1|27, 3JCD|1|A, 4UY8|1|A, 7D80|1|A, 5KCS|1|1A, 6VZJ|1|a, 6OT3|1|1, 6Q97|1|1, 6ZTN|1|BA, 6OGG|1|1, 6WDC|1|1, 7BL6|1|A, 3J7Z|1|A, 5NP6|1|Y, 6WDH|1|1, 5KPV|1|27, 5GAF|1|A, 7QGH|1|N, 6GXP|1|A, 6Q98|1|1, 3JA1|1|LA, 3JCN|1|A, 6OST|1|1, 6GC4|1|A, 5LZF|1|A, 6XDR|1|a, 6X9Q|1|a, 5LZC|1|A, 5NCO|1|A, 6XGF|1|a, 6GC6|1|A, 6C4H|1|A, 6GC7|1|A, 5LZB|1|A, 7QGR|1|N, 4CSU|1|B, 4V5H|1|BB, 7PJZ|1|A, 7PJT|1|A, 5U4J|1|A, 3J8G|1|B, 7PJX|1|A, 4V69|1|BB, 5AKA|1|B, 6VZ7|1|a, 6VYU|1|a, 6VYW|1|a, 6XII|1|a, 4V6M|1|B8, 4V7B|1|BA, 5ADY|1|B, 3J5L|1|A, 4V7C|1|BA, 4V7D|1|AA, 6H58|1|AA, 6H58|1|A, 6XIJ|1|a, 5ZZM|1|N, 4V6K|1|AB, 6VZ3|1|a, 6VZ5|1|a, 4V7A|1|BA, 4V65|1|BB, 4V66|1|BB, 4V6T|1|BA, 7PJU|1|A, 2J28|1|B, 2RDO|1|B, 4V6V|1|BA, 6VYX|1|a, 6VYZ|1|a, 6VYY|1|a, 6VZ2|1|a, 3DG2|1|B, 3DG0|1|B, 4V6R|1|BB, 4V6Q|1|BB, 4V7I|1|A8, 4V48|1|A0, 4V75|1|BA, 4V6Z|1|BA, 4V6Y|1|BA, 3BBX|1|B, 4V6N|1|AB, 4V47|1|A0, 4V72|1|BA, 4V6S|1|AB, 4V6L|1|BB, 3DG4|1|B, 4V6P|1|BB, 6VYT|1|a, 4V6O|1|BB, 4V73|1|BA, 4V79|1|BA, 3DG5|1|B, 4V4W|1|B0, 4V4V|1|B0, 4V76|1|BA, 4V70|1|BA, 4V74|1|BA, 4V77|1|BA, 4V78|1|BA, 4V71|1|BA
31NR_all_06181.1
Exact match
Mycoplasma pneumoniae M129
7P6Z|1|3 (7P6Z)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-25
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
3.5 Å2879(30) 7P6Z|1|3, 7OOD|1|3, 7PAL|1|3, 7PIB|1|3, 7PHB|1|3, 7PAK|1|3, 7PIT|1|3, 7PI9|1|3, 7PAI|1|3, 7PAM|1|3, 7PAO|1|3, 7PAJ|1|3, 7PAR|1|3, 7PHA|1|3, 7PAU|1|3, 7PH9|1|3, 7PAQ|1|3, 7PI8|1|3, 7PIC|1|3, 7PIP|1|3, 7PAH|1|3, 7PIO|1|3, 7PAT|1|3, 7PIQ|1|3, 7PAN|1|3, 7PHC|1|3, 7PIR|1|3, 7PIA|1|3, 7PIS|1|3, 7PAS|1|3
32NR_all_55002.1
Exact match
Thermococcus kodakarensis
6TH6|1|BA (6TH6)
 • 23S ribosomal RNA, 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-29
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
2.6 Å2877(3) 6TH6|1|BA, 6SKG|1|BA, 6SKF|1|BA
33NR_all_08417.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa PAO1
7UNW|1|A (7UNW)
 • 23S Ribosomal RNA, Pseudomonas aeruginos[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-22
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.6 Å2871(8) 7UNW|1|A, 7UNV|1|A, 6SPB|1|A, 7UNU|1|A, 7UNR|1|A, 6SPF|1|A, 6SPG|1|A, 6SPD|1|A
34NR_all_62810.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4V4B|1|B3 (4V4B)
 • 5.8S/25S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02540
11.7 Å2863(1) 4V4B|1|B3
35NR_all_97519.61
Exact match
Thermus thermophilus HB8
7RQB|1|1A (7RQB)
 • 23S Ribosomal RNA, A-site Aminoacyl-tRNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-01-26
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.5 Å2861(446) 7RQB|1|1A, 7RQB|1|2A, 4Y4O|1|2A, 4Y4O|1|1A, 5HCQ|1|2A, 4V9H|1|BA, 5FDU|1|1A, 5FDV|1|1A, 5HCQ|1|1A, 4V8I|1|BA, 5FDV|1|2A, 5FDU|1|2A, 7U2J|1|1A, 7RQE|1|1A, 4WPO|1|AA, 5IBB|1|1H, 5IB7|1|1H, 6CAE|1|1A, 5E81|1|1H, 4V8I|1|DA, 7RQE|1|2A, 6CFL|1|1A, 6XHX|1|1A, 7U2H|1|1A, 4WQR|1|1H, 4WQ1|1|1H, 6XHX|1|2A, 5IBB|1|14, 7U2J|1|2A, 7RQ8|1|1A, 6CFL|1|2A, 4WSM|1|1H, 6CAE|1|2A, 4WQ1|1|14, 5DFE|1|YA, 4V95|1|BA, 7U2H|1|2A, 5E81|1|14, 5IB7|1|14, 4WQR|1|14, 4WSM|1|14, 5DFE|1|RA, 5HCR|1|2A, 7RQ8|1|2A, 5IB8|1|1H, 6CFK|1|1A, 7RQC|1|1A, 6XHY|1|1A, 4WPO|1|CA, 5EL7|1|1H, 4Z8C|1|2A, 5NDK|1|1H, 4WSD|1|1H, 7RQC|1|2A, 6CFJ|1|1A, 5W4K|1|1A, 5HCR|1|1A, 4V6G|1|DA, 6CFK|1|2A, 4WQU|1|AA, 5J4B|1|2A, 5IB8|1|14, 6QNR|1|1H, 5EL7|1|14, 4V8D|1|BA, 1VY4|1|DA, 6OF1|1|1A, 5J4B|1|1A, 5EL6|1|14, 6XHY|1|2A, 4WSD|1|14, 5NDK|1|14, 5J8B|1|A, 5EL6|1|1H, 4V9R|1|BA, 5EL4|1|1H, 5HD1|1|2A, 4V6G|1|BA, 5WIS|1|1A, 1VY4|1|BA, 5J4C|1|2A, 4Z8C|1|1A, 4LNT|1|YA, 4WQF|1|AA, 8CVK|1|1A, 4V9R|1|DA, 5J4C|1|1A, 4V95|1|DA, 6XHW|1|1A, 4W2G|1|DA, 5HCP|1|2A, 4W2H|1|DA, 6QNQ|1|1H, 7MD7|1|1A, 5HD1|1|1A, 7U2I|1|1A, 4V8D|1|DA, 5HCP|1|1A, 7RQD|1|1A, 4V9S|1|BA, 7AZO|1|23SA, 6QNR|1|14, 4W2G|1|BA, 4V8G|1|BA, 6FKR|1|1A, 5W4K|1|2A, 6OF1|1|2A, 4V8B|1|BA, 4V8G|1|DA, 4V9S|1|DA, 4V5F|1|DA, 6CFJ|1|2A, 6XHV|1|1A, 4Z3S|1|1A, 6QNQ|1|14, 5EL4|1|14, 7AZO|1|23SB, 4Z3S|1|2A, 4V5J|1|DA, 4W2H|1|BA, 4W2I|1|BA, 6ND5|1|1A, 4W2I|1|DA, 7RQD|1|2A, 4V8H|1|DA, 4WT1|1|1H, 4V8H|1|BA, 7MD7|1|2A, 7U2I|1|2A, 4V5F|1|BA, 6XHW|1|2A, 5HAU|1|1A, 5HAU|1|2A, 6C5L|1|DA, 4WT8|1|C1, 6C5L|1|BA, 4V7M|1|BA, 4WR6|1|1H, 4WT1|1|14, 8CVJ|1|1A, 4LNT|1|RA, 4WRA|1|1H, 5WIS|1|2A, 8CVK|1|2A, 5E7K|1|1H, 6XHV|1|2A, 6FKR|1|2A, 4WT8|1|D1, 6XQD|1|1A, 4W2F|1|DA, 6ND5|1|2A, 7RQA|1|1A, 4WR6|1|14, 5EL5|1|1H, 4W4G|1|YA, 4WQU|1|CA, 4W4G|1|RA, 4WRA|1|14, 4V9B|1|DA, 4WQF|1|CA, 4W2F|1|BA, 4WU1|1|1H, 4V8B|1|DA, 6O97|1|1A, 1VY7|1|BA, 5EL5|1|14, 7RQA|1|2A, 4WU1|1|14, 4Y4P|1|1A, 5E7K|1|14, 4Y4P|1|2A, 4WQY|1|AA, 4V9B|1|BA, 4ZER|1|1A, 8CVL|1|1A, 1VY5|1|DA, 5WIT|1|1A, 1VY7|1|DA, 1VY5|1|BA, 5V8I|1|1A, 7RQ9|1|1A, 6XQD|1|2A, 5DOY|1|2A, 8CVJ|1|2A, 4V5J|1|BA, 5DOY|1|1A, 5NDJ|1|1H, 4WZO|1|1H, 4V7J|1|AA, 4ZER|1|2A, 6O97|1|2A, 8CVL|1|2A, 7JQM|1|1A, 4V7J|1|BA, 7RQ9|1|2A, 5WIT|1|2A, 4V5R|1|BA, 4V5R|1|DA, 1VY6|1|DA, 4L47|1|YA, 6ND6|1|1A, 1VY6|1|BA, 5NDJ|1|14, 4WZO|1|14, 4YPB|1|YA, 4V8C|1|AA, 7JQM|1|2A, 4V87|1|AA, 7JQL|1|1A, 5V8I|1|2A, 4WQY|1|CA, 4YPB|1|RA, 7AZS|1|23SA, 4V8A|1|BA, 4V8C|1|BA, 4WRO|1|1H, 4V5E|1|BA, 4V5E|1|DA, 4V6F|1|DA, 4YZV|1|RA, 4WRO|1|14, 4V5S|1|BA, 4V5S|1|DA, 4V8F|1|AA, 4V90|1|BA, 6ND6|1|2A, 5VPO|1|YA, 6GSK|1|1H, 4YZV|1|YA, 4L47|1|RA, 4V8E|1|AA, 7JQL|1|2A, 4V8Q|1|AA, 4V51|1|BA, 7AZS|1|23SB, 4TUA|1|YA, 6UO1|1|1A, 4V87|1|DA, 4V5P|1|BA, 4V5C|1|BA, 4V7K|1|AA, 4V5Q|1|BA, 4V5D|1|BA, 4ZSN|1|RA, 4TUD|1|YA, 4V51|1|DA, 4ZSN|1|YA, 4V5K|1|BA, 4P6F|1|YA, 4V7K|1|BA, 4V8E|1|CA, 4V9A|1|DA, 5F8K|1|1A, 4V9A|1|BA, 4TUD|1|RA, 4V5P|1|DA, 4V83|1|DA, 4V8A|1|AA, 6UO1|1|2A, 4TUC|1|YA, 4TUA|1|RA, 4W2E|1|A, 4TUE|1|YA, 4V5Q|1|DA, 6GSK|1|14, 4V9I|1|BA, 4V8F|1|DA, 6XQE|1|1A, 4LSK|1|YA, 4V6F|1|AA, 4V5C|1|DA, 4V5K|1|DA, 4V83|1|BA, 4V7Y|1|BA, 4TUE|1|RA, 4V5D|1|DA, 7LH5|1|DA, 4V97|1|DA, 4V7Y|1|DA, 4TUC|1|RA, 5F8K|1|2A, 4LT8|1|YA, 4V5L|1|BA, 6XQE|1|2A, 7LH5|1|BA, 4TUB|1|YA, 5VPO|1|RA, 4P6F|1|RA, 4TUB|1|RA, 4V9I|1|DA, 1VVJ|1|YA, 4V9K|1|BA, 4V9K|1|DA, 4V7L|1|BA, 4V7M|1|DA, 4LSK|1|RA, 4LT8|1|RA, 4V9Q|1|CA, 4V97|1|BA, 4V7X|1|BA, 5DOX|1|2A, 1VVJ|1|RA, 5CZP|1|RA, 6B4V|1|B, 4V84|1|DA, 5CZP|1|YA, 4V9Q|1|AA, 4V84|1|BA, 4V7X|1|DA, 5DOX|1|1A, 4V67|1|BA, 4L71|1|YA, 4LFZ|1|YA, 4V7L|1|DA, 4V7W|1|BA, 6N9E|1|2A, 4V7W|1|DA, 6CZR|1|1A, 6N9F|1|1A, 6N9E|1|1A, 6N1D|1|A23S, 4P70|1|YA, 6B4V|1|FB, 4V67|1|DA, 4XEJ|1|B23S, 6N1D|1|B23S, 6N9F|1|2A, 4LFZ|1|RA, 4L71|1|RA, 4P70|1|RA, 6UCQ|1|1A, 4XEJ|1|A23S, 6CZR|1|2A, 4V9L|1|BA, 4V7P|1|BA, 4V7P|1|CA, 4V9L|1|DA, 6UCQ|1|2A, 4V9M|1|BA, 4V63|1|DA, 4V9M|1|DA, 4V63|1|BA, 4LEL|1|YA, 5D8B|1|ZC, 4V7Z|1|BA, 5D8B|1|VC, 4LEL|1|RA, 4V7Z|1|DA, 4V8J|1|DA, 4V8J|1|BA, 4V5G|1|DA, 4V5G|1|BA, 4V4J|1|w, 4W29|1|BA, 4V5A|1|DA, 4V5A|1|BA, 4W29|1|DA, 4V4I|1|w, 4V8O|1|BA, 4V4Z|1|BA, 4V4X|1|BA, 4V4R|1|BA, 4V4Y|1|BA, 4V4S|1|BA, 4V4T|1|BA, 4V4P|1|AA, 6GSJ|1|1H, 6GSJ|1|14, 4V6A|1|BA, 4V8X|1|DA, 4V8N|1|BA, 4V8X|1|BA, 4V9N|1|DA, 4V6A|1|DA, 4V8N|1|DA, 4V9N|1|BA, 4V8U|1|BA, 4V8U|1|DA, 4V9J|1|BA, 4V9J|1|DA, 6GSL|1|1H, 6GSL|1|14, 6BOK|1|B, 6BOK|1|EB, 6BOH|1|GB, 6BOH|1|B, 5VPP|1|YA, 5VPP|1|RA, 5J3C|1|YA, 6OTR|1|RA, 5J3C|1|RA, 6OPE|1|RA, 6OPE|1|YA, 6OTR|1|YA, 6ORD|1|YA, 6NTA|1|YA, 6NTA|1|RA, 6ORD|1|RA, 6BZ6|1|RA, 6BZ6|1|YA, 6OJ2|1|RA, 6OJ2|1|YA, 6OF6|1|YA, 6OF6|1|RA, 6NUO|1|YA, 5J30|1|RA, 5J30|1|YA, 6NUO|1|RA, 6GZQ|1|A1, 6OXA|1|RA, 6OXA|1|YA, 6NSH|1|YA, 6NSH|1|RA, 6OXI|1|RA, 6OXI|1|YA, 5UQ8|1|A, 6BUW|1|YA, 6BUW|1|RA, 6NWY|1|YA, 6NWY|1|RA, 6NDK|1|RA, 6NDK|1|YA, 6BZ7|1|RA, 6BZ8|1|RA, 6BZ8|1|YA, 6BZ7|1|YA, 5OT7|1|4, 6Q95|1|1, 5UQ7|1|A, 6O3M|1|YA, 6O3M|1|RA, 6OSI|1|RA, 5ZLU|1|V, 6GZZ|1|A2, 6GZZ|1|A1, 6OSI|1|YA, 6GZX|1|A1, 6GZX|1|A2, 5IMQ|1|D, 4V68|1|BA, 4V42|1|BA, 4V5N|1|BA, 4V5M|1|BA, 5IMR|1|D, 5A9Z|1|AA, 5AA0|1|AA
36NR_all_15780.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
6XYW|1|1 (6XYW)
 • RNA (2842-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-15
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
3.9 Å2844(1) 6XYW|1|1
37NR_all_48361.1
Exact match
Escherichia coli
4V49|1|B0 (4V49)
 • 23S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
8.7 Å2825(2) 4V49|1|B0, 4V4A|1|B0
38NR_all_72592.1
Exact match
Neurospora crassa OR74A
6YWS|1|A (6YWS)
 • RNA (2820-MER), 23S rRNA, 23 S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-11
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
2.7 Å2820(5) 6YWS|1|A, 6YWE|1|A, 6YWY|1|A, 6YWX|1|A, 6YWV|1|A
39NR_all_26150.2
Exact match
Haloarcula marismortui
4V9F|1|0 (4V9F)
 • 23S Ribosomal RNA, 23S RRNA, RNA (5'-R(*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
2.4 Å2803(66) 4V9F|1|0, 1S72|1|0, 1JJ2|1|0, 1YI2|1|0, 3CCU|1|0, 3CCL|1|0, 1YHQ|1|0, 1YIJ|1|0, 3CMA|1|0, 3CCV|1|0, 3G6E|1|0, 3G71|1|0, 3CD6|1|0, 2QEX|1|0, 3CCM|1|0, 3I56|1|0, 2OTL|1|0, 3CCS|1|0, 1YJN|1|0, 1YJ9|1|0, 3CC4|1|0, 3CCQ|1|0, 1YIT|1|0, 3CC2|1|0, 1KQS|1|0, 2OTJ|1|0, 3CCR|1|0, 3CC7|1|0, 3G4S|1|0, 3I55|1|0, 2QA4|1|0, 3CCJ|1|0, 3CCE|1|0, 3OW2|1|0, 1VQO|1|0, 1VQ8|1|0, 1VQP|1|0, 1VQK|1|0, 1VQN|1|0, 1VQ9|1|0, 1VQ7|1|0, 1VQ4|1|0, 1VQ6|1|0, 3CPW|1|0, 3CME|1|0, 1M90|1|A, 3CXC|1|0, 1QVG|1|0, 1NJI|1|A, 1VQ5|1|0, 1KC8|1|A, 1K73|1|A, 1Q81|1|A, 1Q82|1|A, 1QVF|1|0, 1K9M|1|A, 1KD1|1|A, 1K8A|1|A, 1M1K|1|A, 1Q86|1|A, 1Q7Y|1|A, 1FFK|1|0, 1FG0|1|A, 1FFZ|1|A, 1N8R|1|A, 1W2B|1|0
40NR_all_03110.1
Exact match
Flavobacterium johnsoniae
7JIL|1|1 (7JIL)
 • RNA (2862-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-02
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.8 Å2742(1) 7JIL|1|1
41NR_all_90633.21
Exact match
Staphylococcus aureus
4WF9|1|X (4WF9)
 • 23S ribosomal RNA, 23S rRNA, 23S
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-21
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
3.4 Å2712(37) 4WF9|1|X, 5HL7|1|X, 4WFA|1|X, 5HKV|1|X, 4WCE|1|X, 4WFB|1|X, 5NRG|1|X, 6S0Z|1|A, 7ASM|1|A, 6HMA|1|A, 6S0X|1|A, 5NGM|1|AA, 7NHL|1|A, 7ASP|1|Y, 7NHM|1|A, 7P48|1|A, 7ASN|1|A, 6YEF|1|A, 7TTW|1|1, 6WQN|1|1, 7ASO|1|Y, 7TTU|1|1, 6WQQ|1|1, 6WRU|1|1, 6WRS|1|1, 6DDG|1|1, 6DDD|1|1, 6S12|1|A, 6SJ6|1|A, 5T7V|1|B, 5ND8|1|A, 5ND9|1|A, 5LI0|1|A, 5TCU|1|B, 6S13|1|A, 6FXC|1|BA, 6FXC|1|AA
42NR_all_08470.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5MRC|1|A (5MRC)
 • 21S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-02-15
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
3.3 Å2709(4) 5MRC|1|A, 3J6B|1|A, 5MRE|1|A, 5MRF|1|A
43NR_all_88987.9
Exact match
Deinococcus radiodurans R1
7A0S|1|X (7A0S)
 • RNA (2732-MER), 23S ribosomal RNA, RNA ([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-08-18
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
3.2 Å2699(47) 7A0S|1|X, 4IOA|1|X, 4IO9|1|X, 5JVG|1|X, 5DM6|1|X, 7A0R|1|X, 5JVH|1|X, 4IOC|1|X, 4U67|1|X, 4WFN|1|X, 3PIO|1|X, 5DM7|1|X, 3PIP|1|X, 3DLL|1|X, 7A18|1|X, 1OND|1|0, 2AAR|1|0, 1Y69|1|0, 3JQ4|1|A, 3FWO|1|A, 2ZJR|1|X, 3CF5|1|X, 2ZJQ|1|X, 2OGM|1|0, 2ZJP|1|X, 2OGO|1|0, 2OGN|1|0, 1JZX|1|A, 1NKW|1|0, 1NWY|1|0, 1NJP|1|0, 1NWX|1|0, 1J5A|1|A, 1JZY|1|A, 1K01|1|A, 1NJM|1|0, 1NJN|1|0, 1NJO|1|0, 1SM1|1|0, 1P9X|1|0, 1JZZ|1|A, 1Z58|1|2, 2D3O|1|0, 1XBP|1|0, 2O44|1|A, 2O43|1|A, 2O45|1|A
44NR_all_20305.5
Exact match
Spinacia oleracea
6ERI|1|AA (6ERI)
 • 23S ribosomal RNA, 23S rRNA, 23S ribosom[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-04-18
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Chloroplast
 • Rfam: RF02541
3.0 Å2696(8) 6ERI|1|AA, 5MMI|1|A, 5X8T|1|A, 5MMM|1|A, 5X8P|1|A, 5MLC|1|A, 5H1S|1|A, 4V61|1|BA
45NR_all_27655.1
Exact match
Methanothermobacter thermautotrophicus
4ADX|1|0 (4ADX)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-02-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
6.6 Å2688(1) 4ADX|1|0
46NR_all_96169.2
Exact match
Acinetobacter baumannii AB0057
7RYG|1|A (7RYG)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.4 Å2673(14) 7RYG|1|A, 7RYH|1|A, 7M4Y|1|A, 7M4W|1|A, 6YSI|1|1, 7M4V|1|A, 7M4X|1|A, 6V3A|1|AN1, 7RYF|1|A, 6YHS|1|1, 6V3B|1|AN1, 6V3D|1|AN1, 7M4Z|1|A, 6V39|1|AN1
47NR_all_94750.1
Exact match
Trichomonas vaginalis
5XY3|1|1+5XY3|1|4 (5XY3)
 • 25S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-08-30
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
3.2 Å2544(1) 5XY3|1|1+5XY3|1|4
48NR_all_56778.1
Exact match
Paranosema locustae
6ZU5|1|L50 (6ZU5)
 • 25S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-04
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
2.9 Å2455(1) 6ZU5|1|L50
49NR_all_24697.1
Exact match
Giardia lamblia ATCC 50803
7PWG|1|1+7PWG|1|4 (7PWG)
 • rRNA 28S, rRNA 5.8S, P-site tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-20
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
2.8 Å2426(2) 7PWG|1|1+7PWG|1|4, 7PWO|1|1+7PWO|1|42
50NR_all_19224.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|B0 (4V5Z)
 • 28S Ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
8.7 Å2407(1) 4V5Z|1|B0
51NR_all_67642.1
Exact match
Encephalitozoon cuniculi GB-M1
7QEP|1|1 (7QEP)
 • 5.8S-23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
2.7 Å2319(1) 7QEP|1|1
52NR_all_20129.1
Exact match
Vairimorpha necatrix
6RM3|1|L50 (6RM3)
 • 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-07-10
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
3.4 Å2313(1) 6RM3|1|L50
53NR_all_08125.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
6Z1P|1|Ab+6Z1P|1|Aa (6Z1P)
 • LSU rRNA_2, LSU rRNA_1
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-06-24
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
3.7 Å2237(1) 6Z1P|1|Ab+6Z1P|1|Aa
54NR_all_30265.1
Exact match
Trypanosoma brucei
4V8M|1|AA (4V8M)
 • 18S RRNA OF THE SMALL RIBOSOMAL SUBUNIT
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
5.6 Å2227(1) 4V8M|1|AA
55NR_all_49738.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
7ASE|1|0 (7ASE)
 • 18S, 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-14
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.3 Å2150(2) 7ASE|1|0, 5OPT|1|E
56NR_all_06563.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|S1 (6ZJ3)
 • 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.2 Å1940(1) 6ZJ3|1|S1
57NR_all_51645.1
Exact match
Drosophila melanogaster
6XU8|1|B2 (6XU8)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-28
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.0 Å1936(4) 6XU8|1|B2, 6XU6|1|B2, 6XU7|1|B2, 4V6W|1|B2
58NR_all_57180.1
Exact match
Trypanosoma brucei
4V8M|1|BA+4V8M|1|BC (4V8M)
 • ALPHA CHAIN OF THE LARGE RIBOSOMAL SUBUN[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
5.6 Å1847(1) 4V8M|1|BA+4V8M|1|BC
59NR_all_21280.26
Exact match
Oryctolagus cuniculus
4KZY|1|i (4KZY)
 • 18S Ribosomal RNA, 18S rRNA, rRNA, 18S R[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-24
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
7.0 Å1840(89) 4KZY|1|i, 4KZZ|1|i, 4KZX|1|i, 7O7Y|1|A2, 7OYD|1|9, 7O7Z|1|A2, 7JQB|1|A, 7ZJW|1|S2, 7UCK|1|9, 6SGC|1|A1, 7TOR|1|A18S, 7O80|1|A2, 7NWI|1|9, 6YAL|1|2, 6R5Q|1|K, 7TOQ|1|A18S, 7ZJX|1|S2, 7O81|1|A2, 6ZVK|1|K3, 6P5I|1|2, 6P5K|1|2, 6P5J|1|2, 7UCJ|1|9, 6P4G|1|2, 7MDZ|1|9, 6R6P|1|K, 6P4H|1|2, 6P5N|1|2, 6D9J|1|2, 7JQC|1|A, 5LZS|1|9, 6W2T|1|a, 7A01|1|K3, 6MTD|1|9, 5LZV|1|9, 6D90|1|2, 7SYS|1|2, 6YAN|1|2, 6MTC|1|9, 6MTE|1|9, 6W2S|1|A, 6GZ5|1|B1, 7SYR|1|2, 5LZZ|1|9, 5LZW|1|9, 5LZX|1|9, 6GZ3|1|B1, 7SYX|1|2, 7SYW|1|2, 7NWG|1|A2, 6GZ4|1|B1, 5LZT|1|9, 6YAM|1|2, 6MTB|1|9, 6HCJ|1|A2, 7SYQ|1|2, 6R6G|1|K, 5LZU|1|9, 6HCF|1|A1, 7SYV|1|2, 6R7Q|1|K, 3JAH|1|9, 5LZY|1|9, 7SYN|1|2, 7SYP|1|2, 7NWH|1|9, 5FLX|1|1, 3JAG|1|9, 3JAI|1|9, 7SYG|1|2, 7SYK|1|2, 7SYT|1|2, 7SYI|1|2, 7SYL|1|2, 7SYU|1|2, 7SYH|1|2, 7SYO|1|2, 7SYM|1|2, 7SYJ|1|2, 5K0Y|1|A, 6HCQ|1|A2, 6HCM|1|A1, 4UJE|1|B1, 3JAN|1|S2, 3JAJ|1|S2, 4UJD|1|C1, 4D61|1|1, 4D5L|1|1, 4UJC|1|C1
60NR_all_03510.48
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4V88|1|A6 (4V88)
 • 18S rRNA, 18S ribosomal RNA, Saccharomyc[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.0 Å1770(166) 4V88|1|A6, 5TBW|1|sR, 4V88|1|A2, 5TBW|1|A, 7OSA|1|18S, 6HHQ|1|sR, 5OBM|1|6, 5I4L|1|6, 5MEI|1|6, 5NDW|1|6, 5LYB|1|6, 5I4L|1|2, 5OBM|1|2, 7OSM|1|18S, 5MEI|1|A, 5ON6|1|6, 5NDW|1|2, 6HHQ|1|A, 5LYB|1|2, 5NDV|1|6, 5NDV|1|2, 5ON6|1|A, 5NDG|1|6, 5NDG|1|2, 5TGM|1|6, 5TGM|1|2, 4V7R|1|A1, 4V7R|1|C1, 5DAT|1|6, 5TGA|1|6, 5DGE|1|6, 5DGV|1|6, 5DGF|1|6, 5DC3|1|6, 5DAT|1|2, 5TGA|1|2, 5DGV|1|2, 5DGE|1|2, 5DGF|1|2, 5DC3|1|2, 7ZW0|1|2, 7PZY|1|A, 7Q08|1|A, 6T4Q|1|C2, 7MPJ|1|B5, 7Q0F|1|A, 7Q0R|1|A, 7Q0P|1|A, 6WOO|1|2, 4U4R|1|6, 6TB3|1|2, 6SNT|1|2, 4U4R|1|2, 4U3U|1|6, 7A1G|1|2, 6ZVI|1|h, 4U3U|1|2, 7N8B|1|B5, 7MPI|1|B5, 4U3M|1|6, 4U4Q|1|6, 4U4U|1|6, 4U52|1|6, 4U3M|1|2, 7RR5|1|C2, 4U52|1|2, 4U4U|1|2, 4U6F|1|6, 4U4Q|1|2, 4U4N|1|6, 6Q8Y|1|2, 4U6F|1|2, 4U4Z|1|6, 6XIR|1|2, 7B7D|1|2, 6SV4|1|2b, 6SV4|1|2c, 4U4Y|1|6, 4U3N|1|6, 4U4Z|1|2, 6T7T|1|C2, 4U55|1|6, 5M1J|1|22, 4U4N|1|2, 6T7I|1|C2, 4U50|1|6, 4U51|1|6, 4U3N|1|2, 6S47|1|BA, 4U4Y|1|2, 4U51|1|2, 4U55|1|2, 6TNU|1|2, 6Z6K|1|C2, 6Z6J|1|C2, 6FAI|1|2, 4U50|1|2, 5JUP|1|A, 4U53|1|6, 6RBD|1|2, 4U53|1|2, 6SV4|1|2, 4U56|1|6, 6LQP|1|SA+6LQP|1|5A+6LQP|1|3A, 4U56|1|2, 7NRC|1|S2, 5MC6|1|2, 6KE6|1|SA+6KE6|1|5A+6KE6|1|3A, 6T83|1|2b, 6EML|1|2, 6T83|1|a, 5JUO|1|A, 6RBE|1|2, 5JUT|1|A, 5JUU|1|A, 6Y7C|1|2, 6GQB|1|2, 7WTR|1|C2, 5JUS|1|A, 6XIQ|1|2, 6GQV|1|2, 7NRD|1|S2, 6ZQG|1|D3, 4U4O|1|6, 7WTN|1|C2, 7WTL|1|C2, 4U4O|1|2, 7WTO|1|C2, 6LQU|1|SA+6LQU|1|5A+6LQU|1|3A, 7WTP|1|C2, 4V8Y|1|B2, 7WTM|1|C2, 7WTQ|1|C2, 7D4I|1|SA, 6ZQD|1|D3, 6GQ1|1|2, 7AJU|1|D3, 6LQS|1|SA, 5LL6|1|2, 6LQQ|1|SA+6LQQ|1|5A+6LQQ|1|3A, 7SUK|1|8+7SUK|1|L0+7SUK|1|L2, 6ZQB|1|D3+6ZQB|1|D2+6ZQB|1|D4, 6ZQC|1|D3, 5WLC|1|L1+5WLC|1|L0+5WLC|1|L2, 6I7O|1|2b, 7D5S|1|SA+7D5S|1|5A+7D5S|1|3A, 5WYK|1|SA+5WYK|1|5A+5WYK|1|3A, 6I7O|1|2, 6ZCE|1|A, 7AJT|1|D3, 6LQT|1|SA+6LQT|1|3A+6LQT|1|5A, 6LQV|1|SA+6LQV|1|3A+6LQV|1|5A, 3J6Y|1|1S, 3J6X|1|1S, 3J77|1|1S, 3J78|1|1S, 6ZU9|1|2, 6ZQF|1|D3, 4V8Z|1|B2, 7D5T|1|SA, 5TZS|1|1, 6ZQE|1|D3, 6LQR|1|SA+6LQR|1|5A+6LQR|1|3A, 5WYJ|1|SA+5WYJ|1|5A+5WYJ|1|3A, 4V6I|1|CA, 7D63|1|SA+7D63|1|5A+7D63|1|3A
61NR_all_10370.1
Exact match
Neurospora crassa
7R81|1|A2 (7R81)
 • 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-01
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
2.7 Å1769(3) 7R81|1|A2, 7OLC|1|2, 7OLD|1|2
62NR_all_60605.1
Exact match
Lachancea kluyveri
4UER|1|A (4UER)
 • 18S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-02-11
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
6.5 Å1768(1) 4UER|1|A
63NR_all_72076.8
Exact match
Kluyveromyces lactis
6FYY|1|2 (6FYY)
 • 18S ribosomal RNA, 18S rRNA, 18S rRNA (1[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-12-05
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.0 Å1768(12) 6FYY|1|2, 6FYX|1|2, 6UZ7|1|2, 3JAM|1|2, 3J80|1|2, 3J81|1|2, 5IT9|1|2, 6GSM|1|2, 4V92|1|A2, 3JAP|1|2, 6GSN|1|2, 3JAQ|1|2
64NR_all_56644.1
Exact match
Thermomyces lanuginosus
4V7H|1|AA (4V7H)
 • 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
8.9 Å1761(1) 4V7H|1|AA
65NR_all_80911.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
4V5O|1|BA (4V5O)
 • 18S RRNA, 18S ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.9 Å1745(6) 4V5O|1|BA, 4V5O|1|AA, 4BTS|1|AA, 4BTS|1|CA, 4BTS|1|DA, 4BTS|1|BA
66NR_all_73142.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
6XYW|1|2 (6XYW)
 • RNA (1743-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-15
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00177
3.9 Å1743(1) 6XYW|1|2
67NR_all_46995.27
Exact match
Homo sapiens
5VYC|1|i2 (5VYC)
 • Human 18S ribosomal RNA, 18S ribosomal R[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-07-19
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
6.0 Å1742(81) 5VYC|1|i2, 5VYC|1|i3, 5VYC|1|i5, 5VYC|1|i1, 5VYC|1|i6, 5VYC|1|i4, 6ZMI|1|S2, 6ZM7|1|S2, 6ZLW|1|2, 6ZVH|1|2, 6Z6N|1|S2, 6ZOJ|1|2, 6ZP4|1|2, 6ZXG|1|2, 6QZP|1|S2, 6ZME|1|S2, 6Z6L|1|S2, 6ZV6|1|2, 6ZON|1|2, 6ZXH|1|2, 7QVP|1|S2, 7K5I|1|2, 7QVP|1|S3, 6ZMO|1|S2, 6Z6M|1|S2, 7MQA|1|L1, 6ZXE|1|2, 6Y2L|1|S2, 6ZUO|1|2, 6XA1|1|S2, 6OM0|1|S2, 6OLE|1|S2, 7WTZ|1|2, 6ZN5|1|2, 7WTU|1|2, 7WTX|1|2, 6ZXD|1|2, 6Y0G|1|S2, 6ZMT|1|2, 7WTT|1|2, 7WTW|1|2, 7A09|1|2, 6OLG|1|B1, 7TQL|1|2, 7WU0|1|2, 6OLI|1|S2, 7QP7|1|A, 6ZMW|1|A, 6Y57|1|S2, 6ZVJ|1|2, 6G18|1|2, 6G5I|1|2, 4UG0|1|S2, 6ZXF|1|2, 7WTS|1|2, 6IP8|1|2m, 6IP5|1|2m, 6G5H|1|2, 6ZOK|1|2, 6OM7|1|S2, 7WTV|1|2, 6OLZ|1|B1, 5AJ0|1|B1, 6OLF|1|S2, 5A2Q|1|2, 6YBW|1|A, 6G51|1|2, 6G4S|1|2, 6IP6|1|2m, 5OA3|1|2, 5LKS|1|S2, 7MQ8|1|L1, 6G53|1|2, 7QP6|1|A, 7MQ9|1|L1, 6G4W|1|2, 4V6X|1|B2, 6ZOL|1|2, 5T2C|1|AA, 6FEC|1|A, 5A8L|1|B
68NR_all_61505.1
Exact match
Sus scrofa
3J7P|1|S2 (3J7P)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-09-03
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.5 Å1742(2) 3J7P|1|S2, 3J7R|1|S2
69NR_all_90416.1
Exact match
Leishmania donovani
6AZ1|1|1 (6AZ1)
 • ribosomal RNA 18S, 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
2.7 Å1724(3) 6AZ1|1|1, 5T2A|1|2, 5OSG|1|2
70NR_all_38178.1
New id, no parents
Rattus norvegicus
7QGG|1|S2 (7QGG)
 • RNA (1872-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-26
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
2.9 Å1681(1) 7QGG|1|S2
71NR_all_51105.1
Exact match
Mus musculus
7CPU|1|S2 (7CPU)
 • Mus musculus 18S ribosomal RNA, 18S rRNA[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
2.8 Å1656(4) 7CPU|1|S2, 7LS2|1|m2, 7CPV|1|S2, 7LS1|1|m2
72NR_all_69769.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6WDR|1|2 (6WDR)
 • 20S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-30
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.7 Å1647(1) 6WDR|1|2
73NR_all_48721.1
Exact match
Toxoplasma gondii
5XXU|1|2 (5XXU)
 • 18S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-08-30
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.4 Å1619(1) 5XXU|1|2
74NR_all_07053.1
Exact match
Plasmodium falciparum
3JBN|1|A (3JBN)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-10-14
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
4.7 Å1608(3) 3JBN|1|A, 3JBO|1|A, 3JBP|1|A
75NR_all_45231.1
Exact match
Plasmodium falciparum
3J7A|1|A (3J7A)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.2 Å1608(2) 3J7A|1|A, 6OKK|1|A
76NR_all_36683.2
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|1+6AZ3|1|7 (6AZ3)
 • rRNA alpha, rRNA 5.8S, LSU-alpha, 5.8S r[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.5 Å1595(3) 6AZ3|1|1+6AZ3|1|7, 5T2A|1|A+5T2A|1|C, 3JCS|1|1+3JCS|1|7
77NR_all_59155.1
Exact match
Chaetomium thermophilum
6RXU|1|C1+6RXU|1|C2 (6RXU)
 • 35S rRNA, U3 snoRNA, 35S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-08-14
 • Standardized name: SSU rRNA + U3 snoRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960 + RF01846
3.5 Å1575(6) 6RXU|1|C1+6RXU|1|C2, 5OQL|1|1+5OQL|1|2, 6RXV|1|C1+6RXV|1|C2, 6RXZ|1|C1+6RXZ|1|C2, 6RXY|1|C1+6RXY|1|C2, 6RXT|1|C1+6RXT|1|C2
78NR_all_12763.23
Exact match
Homo sapiens
7QI4|1|A (7QI4)
 • 16S mitochondrial rRNA, 16S ribosomal RN[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
2.2 Å1553(53) 7QI4|1|A, 7OF0|1|A, 6ZM6|1|A, 7O9M|1|A, 7OF6|1|A, 7OF4|1|A, 6ZM5|1|A, 7OF7|1|A, 6VMI|1|A, 6VLZ|1|A, 7OF2|1|A, 7OF3|1|A, 7L20|1|A, 7ODR|1|A, 7A5J|1|A, 7OF5|1|A, 7ODT|1|A, 7O9K|1|A, 5OOL|1|A, 7ODS|1|A, 7OIC|1|A, 7A5H|1|A, 7L08|1|A, 7PO4|1|A, 7QH7|1|A, 7OIE|1|A, 6ZSC|1|XA, 7A5K|1|A3, 7A5I|1|A3, 7OID|1|A, 6ZSD|1|XA, 7PD3|1|A, 7OG4|1|XA, 7QH6|1|A, 3J9M|1|A, 6I9R|1|A, 5OOM|1|A, 6ZSG|1|XA, 6ZSA|1|XA, 6ZS9|1|XA, 7OIA|1|A, 3J7Y|1|A, 7A5G|1|A3, 7OIB|1|A, 7OI9|1|A, 6NU2|1|A, 7A5F|1|A3, 7OI8|1|A, 7OI7|1|A, 6ZSB|1|XA, 6NU3|1|A, 6ZSE|1|XA, 7OI6|1|A
79NR_all_24610.2
Exact match
Sus scrofa
7NSH|1|BA (7NSH)
 • 16S rRNA, 16S ribosomal RNA, mitochondri[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-05-05
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
3.2 Å1544(10) 7NSH|1|BA, 6GAW|1|BA, 6GB2|1|BA, 7NQL|1|BA, 7NQH|1|BA, 4V19|1|A, 7NSJ|1|BA, 5AJ4|1|BA, 7NSI|1|BA, 4CE4|1|A
80NR_all_50188.1
Exact match
Sus scrofa
6YDP|1|BA (6YDP)
 • 12S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-15
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å1544(2) 6YDP|1|BA, 6YDW|1|BA
81NR_all_74023.9
Exact match
Staphylococcus aureus
6S0X|1|a (6S0X)
 • 16S ribosomal RNA, 16S rRNA, RNA (5'-R(P[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-08-21
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.4 Å1539(19) 6S0X|1|a, 5NGM|1|Aa, 7P48|1|a, 7ASP|1|X, 7NHL|1|a, 7NHM|1|a, 6YEF|1|a, 7ASO|1|X, 6S13|1|a, 5ND8|1|a, 5ND9|1|a, 7KWG|1|a, 5LI0|1|a, 5T7V|1|A, 7BGD|1|a, 5TCU|1|A, 7BGE|1|a, 6FXC|1|Ba, 6FXC|1|Aa
82NR_all_88887.1
Exact match
Lactococcus lactis
5MYJ|1|AA (5MYJ)
 • 16S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-10-11
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
5.6 Å1535(1) 5MYJ|1|AA
83NR_all_94066.5
Exact match
Bacillus subtilis
6HA1|1|a (6HA1)
 • 16S ribosomal RNA, 16S rRNA (1533-MER), [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-29
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
3.1 Å1533(11) 6HA1|1|a, 7O5B|1|A, 7QV2|1|a, 6HA8|1|a, 7QV1|1|a, 5NJT|1|A, 3J9W|1|AA, 6HTQ|1|a, 7QGU|1|W, 7QV3|1|a, 7QH4|1|W
84NR_all_15400.1
Exact match
Escherichia coli
4V49|1|AA (4V49)
 • 16S RIBOSOMAL RNA, 30S 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
8.7 Å1527(3) 4V49|1|AA, 4V4A|1|AA, 1ML5|1|A
85NR_all_56726.89
Exact match
Escherichia coli
5J7L|1|AA (5J7L)
 • 16S rRNA, 16S ribosomal RNA, Messenger R[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-27
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
3.0 Å1523(416) 5J7L|1|AA, 4YBB|1|AA, 5J8A|1|AA, 5JC9|1|AA, 4WOI|1|DA, 4WOI|1|AA, 5IT8|1|AA, 4V9P|1|FA, 4V9O|1|BA, 5J7L|1|BA, 4V9P|1|HA, 4V9P|1|DA, 4V9P|1|BA, 5J8A|1|BA, 4V9O|1|FA, 5J91|1|AA, 6I7V|1|AA, 4V6C|1|AA, 5JC9|1|BA, 4V52|1|CA, 4V9O|1|DA, 4V7T|1|AA, 4V57|1|CA, 4WWW|1|QA, 6LKQ|1|s, 4V52|1|AA, 4V57|1|AA, 4U27|1|AA, 5J88|1|AA, 4V7V|1|AA, 4V54|1|CA, 4WF1|1|AA, 4YBB|1|BA, 4U1U|1|AA, 4V64|1|CA, 4U26|1|AA, 4V53|1|CA, 4V9D|1|AA, 6I7V|1|BA, 4U24|1|AA, 4V7S|1|AA, 4U25|1|AA, 5IT8|1|BA, 4V56|1|CA, 4V9D|1|BA, 4V54|1|AA, 4U27|1|CA, 4V64|1|AA, 4V53|1|AA, 4V56|1|AA, 4V7U|1|AA, 4V55|1|CA, 4V50|1|CA, 4V9O|1|HA, 4WWW|1|XA, 4V4Q|1|CA, 4U20|1|AA, 4V55|1|AA, 4U1U|1|CA, 4V50|1|AA, 4U1V|1|AA, 4U25|1|CA, 4V6C|1|CA, 6BY1|1|AA, 5J88|1|BA, 4V4Q|1|AA, 6BY1|1|BA, 4U26|1|CA, 4V85|1|AA, 5J91|1|BA, 4V7T|1|CA, 4WF1|1|CA, 4U24|1|CA, 4U1V|1|CA, 4V6D|1|AA, 4U20|1|CA, 4V89|1|AA, 4V7S|1|CA, 4V6D|1|CA, 4V7V|1|CA, 4V6E|1|AA, 4V5Y|1|CA, 4V9C|1|CA, 4V9C|1|AA, 4V5Y|1|AA, 4V7U|1|CA, 4V6E|1|CA, 4V5B|1|BA, 4V5B|1|DA, 5J5B|1|AA, 4V4H|1|CA, 4V4H|1|AA, 5J5B|1|BA, 7K00|1|A, 7S1H|1|C, 7N1P|1|16, 7S1K|1|C, 7S1J|1|C, 7O1A|1|AA, 7S1I|1|C, 7S1G|1|C, 7N2U|1|16, 7N2V|1|16, 7SA4|1|2, 6YSS|1|a, 7UG7|1|16, 6XZB|1|A1, 7NWT|1|2, 7N30|1|16, 7N31|1|16, 6TC3|1|16S1, 6TBV|1|16S1, 7N2C|1|16, 6XZA|1|A1, 7M5D|1|2, 7O1C|1|AA, 6Y69|1|a, 7NSO|1|a, 7ST2|1|3, 5AFI|1|a, 7BOH|1|A, 7OT5|1|2, 7OTC|1|a, 7B5K|1|a, 7OIZ|1|A, 7P3K|1|A, 5NWY|1|0, 7ST6|1|3, 6WD0|1|3, 7TOS|1|16S, 6H4N|1|a, 6WDE|1|3, 6ORE|1|2, 5H5U|1|h, 5WDT|1|a, 5WFS|1|a, 7O19|1|AA, 7OIF|1|2, 7OII|1|2, 7BOE|1|A, 6SZS|1|a, 7NWW|1|2, 5MDV|1|2, 7NSQ|1|a, 5MGP|1|a, 6ENU|1|a, 7AC7|1|2, 7NAX|1|A, 7PJV|1|a, 5WE4|1|a, 7PJY|1|a, 6YSR|1|a, 6ZTP|1|AA, 6ZU1|1|AA, 6ZTO|1|AA, 6X7K|1|D, 7NBU|1|A, 6OM6|1|2, 7LV0|1|3, 7K53|1|3, 7SSO|1|3, 7ST7|1|3, 7K54|1|3, 6ENF|1|a, 7SSN|1|3, 5U9G|1|A, 6WNW|1|3, 5U9F|1|A, 6WDD|1|3, 3JCE|1|a, 5UYM|1|A, 6YST|1|a, 7ABZ|1|2, 6X6T|1|D, 5MDW|1|2, 7OIG|1|2, 7ACJ|1|2, 5MDZ|1|2, 7OE0|1|A, 7NAR|1|A, 6C4I|1|a, 7JT1|1|3, 7K55|1|3, 7SSD|1|3, 6WDG|1|3, 6WD1|1|3, 6WDF|1|3, 6OFX|1|3, 6VWL|1|1, 6OG7|1|3, 7CPJ|1|a, 7QGN|1|0, 7K50|1|3, 5O2R|1|a, 7D6Z|1|f, 7K52|1|3, 6OGI|1|3, 5WFK|1|a, 5LZD|1|a, 5WE6|1|a, 7ACR|1|2, 7NSP|1|a, 7JT2|1|3, 7K51|1|3, 6WNV|1|3, 6BU8|1|A, 5LZE|1|a+5LZE|1|y+5LZE|1|v+5LZE|1|x, 5MDY|1|2, 6X7F|1|D, 5U4I|1|a, 6ZTM|1|AA, 7OJ0|1|A, 6ZTJ|1|AA, 5UYL|1|A, 5KCR|1|1a, 5IQR|1|2, 6WDM|1|3, 6WDK|1|3, 6WD3|1|3, 6WD5|1|3, 6WD2|1|3, 3JBV|1|A, 5WF0|1|a, 5LZA|1|a, 6OSQ|1|2, 6VWM|1|1, 6VWN|1|1, 5JTE|1|AA, 5JU8|1|AA, 7JSS|1|3, 3JCJ|1|g, 7JSZ|1|3, 7JT3|1|3, 6ENJ|1|a, 3J9Z|1|SA, 6WDL|1|3, 6WDJ|1|3, 6WD9|1|3, 6WD4|1|3, 6WD8|1|3, 6WD6|1|3, 3JCD|1|a, 6YSU|1|a, 5L3P|1|a, 6DNC|1|A, 6VYS|1|D, 6VYQ|1|D, 6XDQ|1|D, 6VU3|1|D, 6OSK|1|2, 6ORL|1|2, 5UYQ|1|A, 6GXM|1|a, 6GWT|1|a, 7JSW|1|3, 7SSL|1|3, 7SSW|1|3, 6W6K|1|A, 6WDA|1|3, 6W77|1|A, 6VYR|1|D, 6Q9A|1|2, 7BOG|1|A, 6OUO|1|2, 5UYP|1|A, 6GXO|1|a, 6GXN|1|a, 7SS9|1|3, 6WD7|1|3, 6OGF|1|3, 5UYK|1|A, 6O9J|1|a, 7OE1|1|A, 5KPW|1|26, 3J9Y|1|a, 5KCS|1|1a, 6W7N|1|A, 5KPS|1|27, 7QG8|1|0, 5UYN|1|A, 6O9K|1|a, 6WDI|1|3, 6ZTL|1|AA, 6WDB|1|3, 5KPX|1|26, 7PJW|1|a, 7BOD|1|A, 6Q97|1|2, 3JBU|1|A, 6OT3|1|2, 7D80|1|B, 7BOF|1|A, 6W7M|1|A, 6VZJ|1|D, 6ZTN|1|AA, 5NP6|1|D, 6O7K|1|g, 6OGG|1|3, 6WDC|1|3, 5KPV|1|26, 6WDH|1|3, 7BOI|1|A, 3JA1|1|SA, 7PJS|1|a, 6GXP|1|a, 6NQB|1|A, 7QGH|1|0, 7NAT|1|A, 7O5H|1|A, 6OST|1|2, 6Q98|1|2, 3JCN|1|a, 5LZF|1|a, 7OI0|1|A, 6XDR|1|D, 7NAU|1|A, 5LZC|1|a, 6X9Q|1|D, 6XGF|1|D, 7NAS|1|A, 5NO2|1|A, 5NO4|1|A, 5NO3|1|A, 7AF8|1|1, 7AFO|1|A, 5LZB|1|a, 7AF3|1|1, 7AF5|1|1, 7AFA|1|1, 6W7W|1|2, 7AFI|1|A, 7QGR|1|0, 4V5H|1|AA, 7PJZ|1|a, 7PJT|1|a, 5U4J|1|a, 7PJX|1|a, 7NAV|1|A, 7AFD|1|1, 4V69|1|AA, 6XE0|1|W, 7AFH|1|1, 6VZ7|1|D, 6VYW|1|D, 6VYU|1|D, 6XII|1|D, 7AFL|1|A, 4V6M|1|AA, 4V7B|1|AA, 4V7C|1|AA, 7AFN|1|1, 4V7D|1|BA, 5MY1|1|A, 6H58|1|a, 6H58|1|aa, 6XIJ|1|D, 6AWD|1|A, 4V6K|1|BA, 7AFK|1|1, 6VZ3|1|D, 6VZ5|1|D, 4V7A|1|AA, 4V65|1|A1, 4V66|1|A1, 7PJU|1|a, 4V6V|1|AA, 6VYY|1|D, 6VYZ|1|D, 6VYX|1|D, 3DG2|1|A, 6VZ2|1|D, 4V6T|1|AA, 3DG0|1|A, 4V7I|1|BA, 4V6R|1|AA, 4V6Q|1|AA, 4V48|1|BA, 4V6Y|1|AA, 4V75|1|AA, 4V6Z|1|AA, 4V6N|1|BA, 4V47|1|BA, 3DG4|1|A, 4V72|1|AA, 4V6S|1|BA, 4V6L|1|AA, 3J28|1|N, 4V6P|1|AA, 3J2A|1|N, 5ME1|1|A, 5ME0|1|A, 4ADV|1|A, 6VYT|1|D, 3J2B|1|N, 3J29|1|N, 4V6O|1|AA, 3J2C|1|N, 5UZ4|1|A, 4V73|1|AA, 4V79|1|AA, 3DG5|1|A, 4V4W|1|AA, 4V4V|1|AA, 3J2E|1|N, 4A2I|1|A, 4V77|1|AA, 4V74|1|AA, 4V70|1|AA, 4V76|1|AA, 3J2G|1|N, 3J2F|1|N, 3J2D|1|N, 3J2H|1|N, 2YKR|1|A, 4V78|1|AA, 4V71|1|AA
86NR_all_43481.3
Exact match
Acinetobacter baumannii AB0057
7RYG|1|a (7RYG)
 • 16S Ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.4 Å1519(18) 7RYG|1|a, 7RYH|1|a, 7M4Y|1|a, 7M4W|1|a, 7RYF|1|a, 7M4X|1|a, 7M4U|1|a, 6V3A|1|sN1, 6V3B|1|sN1, 7M4Z|1|a, 6V39|1|sN1, 6V3E|1|sN1, 6YT9|1|2, 6YPU|1|2, 6YS5|1|3, 6YTF|1|3, 6YT9|1|4, 6YPU|1|4
87NR_all_66687.6
Exact match
Enterococcus faecalis
7P7Q|1|a (7P7Q)
 • 16S rRNA, mRNA, RNA (5'-R(P*GP*GP*AP*GP*[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-23
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.4 Å1519(14) 7P7Q|1|a, 6W6P|1|a, 7P7R|1|a, 7P7T|1|a, 7NHK|1|a, 7P7S|1|a, 7P7U|1|a, 6O90|1|a, 6O8Z|1|a, 6O8W|1|a, 6O8X|1|a, 6O8Y|1|a, 6WUB|1|a, 6WUA|1|a
88NR_all_65669.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa PAO1
7UNW|1|a (7UNW)
 • 16S Ribosomal RNA, 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-22
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.6 Å1513(8) 7UNW|1|a, 7UNV|1|a, 7UNU|1|a, 7UNR|1|a, 6SPC|1|a, 6SPF|1|a, 6SPG|1|a, 6SPE|1|a
89NR_all_69503.1
Exact match
Listeria monocytogenes EGD-e
7NHN|1|a (7NHN)
 • 16S rRNA, RNA (5'-R(P*GP*AP*GP*GP*UP*NP*[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-05-05
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.9 Å1513(1) 7NHN|1|a
90NR_all_74958.1
Exact match
Mycobacterium tuberculosis
7SFR|1|a (7SFR)
 • 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-12
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.6 Å1511(2) 7SFR|1|a, 5V93|1|a
91NR_all_97539.1
Exact match
Mycobacterium tuberculosis H37Rv
7KGB|1|a (7KGB)
 • 16S rRNA, 16S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-01-19
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.7 Å1511(15) 7KGB|1|a, 7MT7|1|a, 7MT2|1|a, 7MSM|1|a, 7MT3|1|a, 7MSC|1|a, 7MSZ|1|a, 7MSH|1|a, 5ZEB|1|a, 5ZEP|1|a, 6DZI|1|h, 5O5J|1|A, 5ZEU|1|a, 6DZK|1|A, 5XYU|1|A
92NR_all_87525.2
Exact match
Solanum lycopersicum
7QIZ|1|S2 (7QIZ)
 • 18S, 18S rRNA body, 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-03
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
2.4 Å1507(3) 7QIZ|1|S2, 7QIX|1|2, 4V7E|1|Ad
93NR_all_11741.1
Exact match
Danio rerio
7OYB|1|22 (7OYB)
 • 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
2.4 Å1502(2) 7OYB|1|22, 7OYA|1|22
94NR_all_67193.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5MRC|1|aa (5MRC)
 • 15S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-02-15
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00177
3.3 Å1501(3) 5MRC|1|aa, 5MRE|1|aa, 5MRF|1|aa
95NR_all_65795.68
Exact match
Thermus thermophilus
4LFB|1|A (4LFB)
 • 16S rRNA, 16S Ribosomal RNA rRNA, 5'-R(P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-02
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
3.0 Å1498(574) 4LFB|1|A, 5WNV|1|A, 4DR6|1|A, 4LF8|1|A, 4LF7|1|A, 4X65|1|A, 5WNT|1|A, 4JI1|1|A, 4X64|1|A, 4DUY|1|A, 4DR2|1|A, 4LF9|1|A, 4Y4O|1|1a, 4LF6|1|A, 7RQB|1|1a, 7DUI|1|A, 4LF4|1|A, 4Y4O|1|2a, 4DR5|1|A, 4KHP|1|A, 4V9H|1|AA, 4DV6|1|A, 4JI7|1|A, 5FDV|1|2a, 4X62|1|A, 7DUL|1|A, 7RQB|1|2a, 5FDV|1|1a, 4DV7|1|A, 5FDU|1|2a, 5FDU|1|1a, 5WNU|1|A, 4DR3|1|A, 4JYA|1|A, 5HCQ|1|1a, 4JI3|1|A, 6CAE|1|1a, 5IBB|1|1G, 4JI6|1|A, 5WNP|1|A, 5IBB|1|13, 6CFL|1|1a, 4LFC|1|A, 5HCQ|1|2a, 4JI0|1|A, 7RQE|1|1a, 6XHX|1|1a, 7U2H|1|1a, 4WQ1|1|13, 4WSM|1|13, 7U2J|1|1a, 4WSM|1|1G, 4WQR|1|13, 5IB7|1|13, 6MPF|1|A, 5J4B|1|1a, 5E81|1|13, 4X66|1|A, 7RQ8|1|1a, 5EL7|1|13, 6CFK|1|1a, 5E81|1|1G, 6CFL|1|2a, 5EL7|1|1G, 4JI8|1|A, 6XHX|1|2a, 4WQ1|1|1G, 6XHY|1|1a, 6CAE|1|2a, 4DR1|1|A, 4WQR|1|1G, 7U2J|1|2a, 7RQE|1|2a, 5EL6|1|13, 4LFA|1|A, 5IB8|1|13, 4DV5|1|A, 5IB7|1|1G, 6CFJ|1|1a, 6OF1|1|1a, 6CFK|1|2a, 4DV0|1|A, 6MPI|1|A, 5J4C|1|1a, 5W4K|1|1a, 4DV3|1|A, 7RQC|1|1a, 5EL6|1|1G, 5J4B|1|2a, 6QNR|1|13, 5DFE|1|XA, 5J8B|1|a, 4Z8C|1|1a, 6CAP|1|A, 5HCR|1|1a, 4DV4|1|A, 6XHY|1|2a, 7U2H|1|2a, 6QNR|1|1G, 4WSD|1|13, 5NDK|1|1G, 4Z8C|1|2a, 5WIS|1|1a, 6CAQ|1|A, 4V8I|1|AA, 7AZO|1|16SB, 5DFE|1|QA, 5IB8|1|1G, 2UXC|1|A, 5NDK|1|13, 7AZO|1|16SA, 6NY6|1|A, 4WPO|1|BA, 6OF1|1|2a, 4K0K|1|A, 6XHW|1|1a, 1VY4|1|AA, 5EL4|1|13, 5HCR|1|2a, 7U2I|1|1a, 6ND5|1|1a, 4V6G|1|CA, 4Z3S|1|1a, 4V5F|1|CA, 4JI2|1|A, 6CFJ|1|2a, 4WT8|1|Ab, 7RQC|1|2a, 6XHV|1|1a, 4LNT|1|XA, 4DR4|1|A, 4V8D|1|AA, 4V6G|1|AA, 5J4C|1|2a, 5EL4|1|1G, 6FKR|1|1a, 4JV5|1|A, 4NXN|1|A, 4W2I|1|AA, 7MD7|1|1a, 5HD1|1|1a, 4DUZ|1|A, 4LNT|1|QA, 7RQ8|1|2a, 5HCP|1|1a, 4W2I|1|CA, 5W4K|1|2a, 6QNQ|1|13, 4LF5|1|A, 4W2G|1|AA, 4JI4|1|A, 4WPO|1|DA, 4V8D|1|CA, 4DV1|1|A, 6FKR|1|2a, 8CVK|1|1a, 4V5R|1|AA, 6QNQ|1|1G, 7RQD|1|1a, 6O97|1|1a, 4V5F|1|AA, 4Z3S|1|2a, 5E7K|1|13, 5IWA|1|A, 6MKN|1|A, 5EL5|1|13, 6XHV|1|2a, 4WSD|1|1G, 5HCP|1|2a, 5HAU|1|1a, 4NXM|1|A, 4DV2|1|A, 4W2G|1|CA, 4GKK|1|A, 5E7K|1|1G, 4V5R|1|CA, 4WT8|1|Bb, 6XHW|1|2a, 5HAU|1|2a, 5HD1|1|2a, 4W2H|1|AA, 6ND5|1|2a, 4V95|1|AA, 4WT1|1|13, 4V7M|1|AA, 4V8I|1|CA, 4W4G|1|XA, 4W2H|1|CA, 7U2I|1|2a, 5WIS|1|2a, 4GKJ|1|A, 7RQD|1|2a, 4V8B|1|AA, 4Y4P|1|1a, 5WIT|1|1a, 4JI5|1|A, 4W4G|1|QA, 4W2F|1|AA, 5DOY|1|1a, 1FJG|1|A, 8CVK|1|2a, 5WNQ|1|A, 1VY4|1|CA, 7MD7|1|2a, 5WNS|1|A, 4WRA|1|13, 4V9B|1|CA, 4WR6|1|13, 8CVJ|1|1a, 1IBL|1|A, 4V9B|1|AA, 4WRA|1|1G, 5DOY|1|2a, 4DR7|1|A, 4W2E|1|a, 6O97|1|2a, 6C5L|1|AA, 6C5L|1|CA, 4V8B|1|CA, 4V95|1|CA, 7RQ9|1|1a, 4V9S|1|AA, 7RQA|1|1a, 4WU1|1|13, 1VY5|1|AA, 4WU1|1|1G, 7JQM|1|1a, 6XQD|1|2a, 7RQA|1|2a, 4WR6|1|1G, 4V7J|1|Aa, 6XQD|1|1a, 4YZV|1|XA, 4V9S|1|CA, 6DTI|1|A, 4WQU|1|BA, 4V7J|1|Ba, 4ZER|1|1a, 4V9R|1|CA, 4ZER|1|2a, 4WT1|1|1G, 5WIT|1|2a, 8CVL|1|1a, 4V9R|1|AA, 5EL5|1|1G, 6ND6|1|1a, 4W2F|1|CA, 6UO1|1|1a, 7RQ9|1|2a, 4WZO|1|1G, 1HNW|1|A, 4YPB|1|XA, 4V5J|1|CA, 4WZO|1|13, 4Y4P|1|2a, 4V5Q|1|AA, 4V5P|1|CA, 4V5S|1|AA, 8CVJ|1|2a, 1VY7|1|AA, 6UO1|1|2a, 4ZSN|1|XA, 4YPB|1|QA, 4V5L|1|AA, 4YZV|1|QA, 4WQF|1|BA, 8CVL|1|2a, 1VY6|1|AA, 4V5C|1|AA, 4V5P|1|AA, 4V5J|1|AA, 3OTO|1|A, 5NDJ|1|1G, 4WRO|1|13, 1XNR|1|A, 4V5S|1|CA, 4V6F|1|CA, 7JQM|1|2a, 4ZSN|1|QA, 6ND6|1|2a, 5NDJ|1|13, 4L47|1|XA, 5V8I|1|1a, 1XMQ|1|A, 1VY5|1|CA, 4V6F|1|BA, 4V51|1|AA, 4V7M|1|CA, 4L47|1|QA, 4V8C|1|DA, 1HR0|1|A, 4V5Q|1|CA, 1VY6|1|CA, 1IBM|1|A, 4WQF|1|DA, 4V8C|1|CA, 4TUA|1|XA, 4V8Q|1|BA, 7JQL|1|1a, 6CAO|1|A, 6GSK|1|1G, 4V5D|1|AA, 1HNZ|1|A, 4TUD|1|QA, 4V7K|1|Ba, 6GSK|1|13, 4TUA|1|QA, 4WQU|1|DA, 4V51|1|CA, 4V9A|1|AA, 6CAS|1|A, 6CAR|1|A, 1VY7|1|CA, 7JQL|1|2a, 4V7K|1|Aa, 4V5K|1|AA, 4TUC|1|XA, 4V5E|1|CA, 2UXB|1|A, 5V8I|1|2a, 4WQY|1|BA, 4P6F|1|XA, 4TUD|1|XA, 4V5C|1|CA, 4WRO|1|1G, 7LH5|1|CA, 4TUE|1|QA, 4V87|1|BA, 4V8E|1|DA, 1IBK|1|A, 4V5D|1|CA, 4TUE|1|XA, 1N32|1|A, 3T1H|1|A, 3T1Y|1|A, 4V87|1|CA, 5F8K|1|1a, 4V8E|1|BA, 4V5E|1|AA, 1XNQ|1|A, 4V90|1|AA, 4V8H|1|AA, 4P6F|1|QA, 4TUB|1|XA, 4V8F|1|CA, 4V9A|1|CA, 2HHH|1|A, 4LSK|1|XA, 4YY3|1|A, 4TUB|1|QA, 6XQE|1|1a, 4V8H|1|CA, 7LH5|1|AA, 4V83|1|AA, 4WQY|1|DA, 4V7L|1|AA, 5F8K|1|2a, 4V97|1|AA, 4V8F|1|BA, 4TUC|1|QA, 4V8G|1|CA, 6XQE|1|2a, 4V9K|1|AA, 4V9K|1|CA, 7AZS|1|16SA, 4V97|1|CA, 4V9I|1|AA, 6N9F|1|2a, 6N9E|1|2a, 4LSK|1|QA, 5CZP|1|XA, 1VVJ|1|XA, 4LT8|1|QA, 4LT8|1|XA, 5CZP|1|QA, 7AZS|1|16SB, 4V9Q|1|BA, 4V7L|1|CA, 4V67|1|AA, 6N9F|1|1a, 4V9I|1|CA, 5VPO|1|XA, 4KVB|1|A, 6N9E|1|1a, 1VVJ|1|QA, 4OX9|1|A, 5VPO|1|QA, 4L71|1|XA, 6B4V|1|EB, 4LFZ|1|XA, 5WNR|1|A, 4V83|1|CA, 6B4V|1|A, 4P70|1|QA, 4V8A|1|DA, 1HNX|1|A, 6N1D|1|A16S, 4P70|1|XA, 4V8A|1|CA, 6N1D|1|B16S, 4L71|1|QA, 4LFZ|1|QA, 4V9Q|1|DA, 2UXD|1|A, 1N33|1|A, 4V67|1|CA, 6UCQ|1|1a, 4V8J|1|CA, 4XEJ|1|A16S, 4V8J|1|AA, 4XEJ|1|B16S, 4V7Y|1|CA, 4V9L|1|AA, 4V7Y|1|AA, 4V7P|1|AA, 4V7P|1|DA, 4V63|1|AA, 4V8G|1|AA, 4V9L|1|CA, 4V84|1|AA, 4LEL|1|XA, 5D8B|1|UC, 4V9M|1|AA, 5DOX|1|2a, 4V9M|1|CA, 6UCQ|1|2a, 4V5G|1|CA, 4V5G|1|AA, 4V63|1|CA, 4LEL|1|QA, 4V5K|1|CA, 5DOX|1|1a, 4V84|1|CA, 4V4J|1|y, 5D8B|1|YC, 4V7W|1|CA, 1XMO|1|A, 4V7X|1|CA, 4V7X|1|AA, 2E5L|1|A, 4V7W|1|AA, 4V7Z|1|AA, 4W29|1|AA, 4V7Z|1|CA, 4V5A|1|AA, 4W29|1|CA, 4V5A|1|CA, 2ZM6|1|A, 4V4I|1|y, 1N36|1|A, 4V8O|1|AA, 1N34|1|A, 4V4R|1|AA, 4V4T|1|AA, 4V4S|1|AA, 4V4X|1|AA, 4V4Z|1|AA, 4V4Y|1|AA, 4V4P|1|BA+4V4P|1|B1, 4B3M|1|A, 4B3T|1|A, 4B3R|1|A, 6GSJ|1|1G, 6GSJ|1|13, 4B3S|1|A, 5BR8|1|A, 1J5E|1|A, 4AQY|1|A, 4V8X|1|AA, 4V6A|1|CA, 4V6A|1|AA, 4V8U|1|AA, 4V8U|1|CA, 4V9N|1|AA, 4V8X|1|CA, 4V8N|1|AA, 4V8N|1|CA, 4V9J|1|AA, 4V9N|1|CA, 4V9J|1|CA, 6GSL|1|13, 6GSL|1|1G, 7DUK|1|A, 7DUG|1|A, 7DUJ|1|A, 7DUH|1|A, 6BOK|1|DB, 6BOK|1|A, 6BOH|1|A, 6BOH|1|FB, 5VPP|1|QA, 5VPP|1|XA, 5J3C|1|XA, 5J3C|1|QA, 6OPE|1|XA, 6OTR|1|QA, 6OTR|1|XA, 6ORD|1|QA, 5UQ8|1|a+5UQ8|1|x, 6ORD|1|XA, 6OPE|1|QA, 6NTA|1|QA, 6NTA|1|XA, 6BZ6|1|XA, 6OJ2|1|QA, 6BZ6|1|QA, 5J30|1|XA, 6OJ2|1|XA, 6OF6|1|XA, 6OXA|1|QA, 5J30|1|QA, 6OF6|1|QA, 6NUO|1|QA, 6OXA|1|XA, 6NUO|1|XA, 7V2L|1|A, 1FKA|1|A, 6NSH|1|QA, 5UQ7|1|a+5UQ7|1|x, 6NSH|1|XA, 7V2M|1|A, 6OXI|1|XA, 6OXI|1|QA, 7V2Q|1|A, 6GZQ|1|A2, 6NWY|1|XA, 6NWY|1|QA, 7V2O|1|A, 7V2P|1|A, 6BUW|1|XA, 6BUW|1|QA, 6NDK|1|XA, 1I94|1|A, 6BZ8|1|QA, 6BZ7|1|QA, 6BZ8|1|XA, 6BZ7|1|XA, 6NDK|1|QA, 5ZLU|1|G, 6Q95|1|2, 5OT7|1|1, 7V2N|1|A, 6O3M|1|QA, 6O3M|1|XA, 5LMN|1|A, 6OSI|1|QA, 6OSI|1|XA, 6GZZ|1|A3, 6GZZ|1|A4, 1I96|1|A, 1I95|1|A, 5LMQ|1|A, 5LMU|1|A, 5LMT|1|A, 6GZX|1|A3, 5LMO|1|A, 6GZX|1|A4, 2F4V|1|A, 5LMR|1|A, 5LMV|1|A, 5LMS|1|A, 5IMQ|1|A, 5LMP|1|A, 1I97|1|A, 4V68|1|AA, 1JGQ|1|A, 4V42|1|AA, 1JGO|1|A, 5IMR|1|A, 4V5N|1|AA, 4V5M|1|AA, 1JGP|1|A, 5A9Z|1|BA, 5AA0|1|BA
96NR_all_63356.1
Exact match
Xenopus laevis
7OYC|1|22 (7OYC)
 • 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-20
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
2.4 Å1495(1) 7OYC|1|22
97NR_all_71582.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
4V6U|1|A2 (4V6U)
 • 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01959
6.6 Å1495(1) 4V6U|1|A2
98NR_all_77936.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
4V4N|1|B2 (4V4N)
 • 16S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01959
9.0 Å1495(1) 4V4N|1|B2
99NR_all_01186.1
Exact match
Mycoplasma pneumoniae M129
7P6Z|1|5 (7P6Z)
 • 16S ribosomal RNA, 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-25
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
3.5 Å1493(28) 7P6Z|1|5, 7OOC|1|5, 7PAL|1|5, 7PIB|1|5, 7PHB|1|5, 7PAK|1|5, 7PIT|1|5, 7PI9|1|5, 7PAI|1|5, 7PAM|1|5, 7PAO|1|5, 7PAJ|1|5, 7PAR|1|5, 7PHA|1|5, 7PH9|1|5, 7PAQ|1|5, 7PI8|1|5, 7PIC|1|5, 7PIP|1|5, 7PAH|1|5, 7PIO|1|5, 7PAN|1|5, 7PIQ|1|5, 7PHC|1|5, 7PIR|1|5, 7PIA|1|5, 7PIS|1|5, 7PAS|1|5
100NR_all_67394.1
Exact match
Trichomonas vaginalis
5XYI|1|2 (5XYI)
 • 18S
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-08-30
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.4 Å1490(1) 5XYI|1|2
101NR_all_98268.1
Exact match
Thermus thermophilus
6CZR|1|1a (6CZR)
 • 16S Ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-04-10
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
3.1 Å1488(2) 6CZR|1|1a, 6CZR|1|2a
102NR_all_96354.4
Exact match
Spinacia oleracea
6ERI|1|BA (6ERI)
 • 16S ribosomal RNA, 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-04-18
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Chloroplast
 • Rfam: RF00177
3.0 Å1481(6) 6ERI|1|BA, 5MMM|1|a, 5X8P|1|a, 5MMJ|1|a, 5X8R|1|a, 4V61|1|AA
103NR_all_23083.1
Exact match
Flavobacterium johnsoniae
7JIL|1|2 (7JIL)
 • RNA (1519-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-02
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
2.8 Å1475(1) 7JIL|1|2
104NR_all_88364.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4V4B|1|AA (4V4B)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00177
11.7 Å1466(1) 4V4B|1|AA
105NR_all_58693.1
Exact match
Trypanosoma brucei
4V8M|1|BB (4V8M)
 • BETA CHAIN OF THE LARGE RIBOSOMAL SUBUNI[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
5.6 Å1465(1) 4V8M|1|BB
106NR_all_51632.1
Exact match
Bos taurus
2FTC|1|R (2FTC)
 • Mitochondrial 16S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-04-11
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
12.1 Å1443(1) 2FTC|1|R
107NR_all_45705.1
Exact match
Neurospora crassa OR74A
6YW5|1|aa (6YW5)
 • 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-11
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00177
2.9 Å1435(4) 6YW5|1|aa, 6YWE|1|aa, 6YWY|1|aa, 6YWX|1|aa
108NR_all_40313.4
Exact match
Pyrococcus abyssi GE5
7ZHG|1|2 (7ZHG)
 • rRNA 16S, mRNA, 16S ribosomal RNA, 16S r[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-29
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01959
2.3 Å1429(12) 7ZHG|1|2, 6TH6|1|Aa, 7ZAI|1|2, 7ZAH|1|2, 6SKG|1|Aa, 6TMF|1|A, 7ZAG|1|2, 6SKF|1|Aa, 6SWC|1|2, 6SW9|1|2, 5JB3|1|2, 5JBH|1|2
109NR_all_29022.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|AA (4V5Z)
 • 18S Ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
8.7 Å1391(1) 4V5Z|1|AA
110NR_all_27244.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
6Z1P|1|Bb+6Z1P|1|Ba (6Z1P)
 • SSU rRNA_2, SSU rRNA_1
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-06-24
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00177
3.7 Å1385(1) 6Z1P|1|Bb+6Z1P|1|Ba
111NR_all_20090.1
Exact match
Giardia lamblia ATCC 50803
7PWO|1|2 (7PWO)
 • rRNA 18S
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-20
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
2.8 Å1340(2) 7PWO|1|2, 7PWF|1|2
112NR_all_82907.1
Exact match
Paranosema locustae
6ZU5|1|S60 (6ZU5)
 • 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-04
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02542
2.9 Å1336(1) 6ZU5|1|S60
113NR_all_41328.1
Exact match
Encephalitozoon cuniculi GB-M1
7QEP|1|3 (7QEP)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-09
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02542
2.7 Å1295(1) 7QEP|1|3
114NR_all_25467.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
5T5H|1|A+5T5H|1|C (5T5H)
 • RNA LARGE SUBUNIT ALPHA, 5.8S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-10-12
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002
2.5 Å1246(1) 5T5H|1|A+5T5H|1|C
115NR_all_04427.1
Exact match
Vairimorpha necatrix
6RM3|1|S60 (6RM3)
 • 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-07-10
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02542
3.4 Å1231(1) 6RM3|1|S60
116NR_all_70280.1
Exact match
Chaetomium thermophilum
6RXX|1|C1+6RXX|1|C2 (6RXX)
 • 35S ribosomal RNA, U3 snoRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-08-14
 • Standardized name: SSU rRNA + U3 snoRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960 + RF01846
7.1 Å1221(1) 6RXX|1|C1+6RXX|1|C2
117NR_all_15716.2
Exact match
Dictyostelium discoideum
6QKL|1|N (6QKL)
 • 26S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-03-20
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
3.3 Å1158(4) 6QKL|1|N, 5AN9|1|N, 5ANB|1|N, 5ANC|1|N
118NR_all_42738.1
Exact match
Leishmania major
7AIH|1|1 (7AIH)
 • Ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-28
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02545
3.6 Å1087(1) 7AIH|1|1
119NR_all_29429.1
Exact match
Leishmania donovani
5T2A|1|B (5T2A)
 • LSU-beta
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-01-25
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
2.9 Å1064(1) 5T2A|1|B
120NR_all_60178.1
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|2 (6AZ3)
 • rRNA beta, 26S delta ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
2.5 Å1041(2) 6AZ3|1|2, 3JCS|1|2
121NR_all_51668.1
Exact match
Leishmania tarentolae
3IY9|1|A (3IY9)
 • Leishmania Tarentolae Mitochondrial Larg[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-07-07
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02546
14.1 Å1027(1) 3IY9|1|A
122NR_all_18881.1
Exact match
Pyrococcus abyssi
6SWD|1|2 (6SWD)
 • 16S ribosomal RNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-02-19
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01959
3.2 Å1012(1) 6SWD|1|2
123NR_all_19551.5
Exact match
Sus scrofa
6GAZ|1|AA (6GAZ)
 • 12S ribosomal RNA, mitochondrial, 12S rR[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-08
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00177
3.1 Å960(8) 6GAZ|1|AA, 6GAW|1|AA, 7NQL|1|AA, 7NQH|1|AA, 5AJ3|1|A, 7NSJ|1|AA, 5AJ4|1|AA, 7NSI|1|AA
124NR_all_52597.1
Exact match
Sus scrofa
6YDP|1|AA (6YDP)
 • 12S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-15
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å960(2) 6YDP|1|AA, 6YDW|1|AA
125NR_all_79353.1
Exact match
Bos taurus
6NEQ|1|A (6NEQ)
 • 28S ribosomal RNA, mitochondrial, 28S ri[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-02-27
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00177
3.3 Å952(3) 6NEQ|1|A, 6NF8|1|A, 3JD5|1|A
126NR_all_93855.11
Exact match
Homo sapiens
7QI4|1|AA (7QI4)
 • 12S mitochondrial rRNA, 12s rRNA, 12SrRN[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00177
2.2 Å949(31) 7QI4|1|AA, 7P2E|1|A, 6ZM6|1|AA, 7PNX|1|A, 6ZM5|1|AA, 6VMI|1|AA, 7PO3|1|A, 7PO1|1|A, 7PO0|1|A, 6VLZ|1|AA, 6RW4|1|A, 7PO2|1|A, 7PNY|1|A, 7PNZ|1|A, 6RW5|1|A, 7L08|1|AA, 7A5I|1|A6, 7A5K|1|A6, 6ZSC|1|AA, 6ZSD|1|AA, 3J9M|1|AA, 7OG4|1|AA, 6ZSA|1|AA, 6ZSG|1|AA, 6ZS9|1|AA, 7A5G|1|A6, 6NU2|1|AA, 7A5F|1|A6, 6ZSB|1|AA, 6NU3|1|AA, 6ZSE|1|AA
127NR_all_39170.1
Exact match
Mus musculus
7PNV|1|A (7PNV)
 • 12S mitochondrial rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-15
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02542
3.1 Å947(4) 7PNV|1|A, 7PNU|1|A, 7PNW|1|A, 7PNT|1|A
128NR_all_97060.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
5T5H|1|B (5T5H)
 • RNA LARGE SUBUNIT BETA, srRNA3
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-10-12
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
2.5 Å910(1) 5T5H|1|B
129NR_all_42813.3
Exact match
Trypanosoma brucei
6YXY|1|AA (6YXY)
 • 12S ribosomal RNA, mt-LSU rRNA, 12S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-14
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02546
3.1 Å885(4) 6YXY|1|AA, 7AOI|1|AA, 6HIX|1|AA, 6HIV|1|AA
130NR_all_26758.1
Exact match
Chaetomium thermophilum
5JPQ|1|2 (5JPQ)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-07-27
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
7.3 Å852(1) 5JPQ|1|2
131NR_all_26496.1
Exact match
Thermosynechococcus elongatus
6ME0|1|A (6ME0)
 • T.el4h RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-08-14
 • Standardized name: Group II intron
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00029
3.6 Å829(2) 6ME0|1|A, 6MEC|1|A
132NR_all_06835.1
Exact match
Trypanosoma brucei
6YXX|1|AA (6YXX)
 • 12S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-14
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02546
3.9 Å816(1) 6YXX|1|AA
133NR_all_58101.1
Exact match
Leishmania tarentolae
7AM2|1|1 (7AM2)
 • Ribosomal RNA, Large ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-28
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02545
3.4 Å797(2) 7AM2|1|1, 7ANE|1|1
134NR_all_53336.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6ZQA|1|D3+6ZQA|1|D2+6ZQA|1|D4 (6ZQA)
 • 18S rRNA, 5ETS RNA, U3 snoRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-23
 • Standardized name: SSU rRNA + U3 snoRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960 + RF01846
4.4 Å787(1) 6ZQA|1|D3+6ZQA|1|D2+6ZQA|1|D4
135NR_all_00136.1
Exact match
synthetic construct
7PTK|1|B (7PTK)
 • RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-05
 • Source: Synthetic
5.2 Å720(1) 7PTK|1|B
136NR_all_31022.1
Exact match
synthetic construct
7PTL|1|B (7PTL)
 • Chains: B
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-05
 • Source: Synthetic
4.9 Å720(1) 7PTL|1|B
137NR_all_28269.1
Exact match
Lactococcus lactis
5G2X|1|A (5G2X)
 • GROUP II INTRON, 5'-R(*CP*AP*CP*AP*UP*CP[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-05-11
 • Standardized name: Group II intron
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00029
3.8 Å692(2) 5G2X|1|A, 5G2Y|1|A
138NR_all_56999.2
Exact match
Lactococcus lactis
7D1A|1|A (7D1A)
 • RNA (692-MER), RNA (5'-R(P*CP*AP*CP*AP*U[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-21
 • Standardized name: Group II intron
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00029
3.8 Å692(3) 7D1A|1|A, 7D0G|1|A, 7D0F|1|A
139NR_all_18903.1
Exact match
Pylaiella littoralis
6CHR|1|A (6CHR)
 • RNA (621-MER), RNA (5'-R(P*UP*GP*UP*UP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-11-21
 • Standardized name: Group II intron
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00029
3.7 Å621(3) 6CHR|1|A, 6CIH|1|A, 4R0D|1|A
140NR_all_60828.6
Exact match
Trypanosoma brucei
6HIW|1|CA (6HIW)
 • 9S rRNA, RNA (143-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-09-26
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02545
3.4 Å621(5) 6HIW|1|CA, 7PUB|1|CA, 6HIY|1|CA, 6HIZ|1|CA, 6HIV|1|CA
141NR_all_36360.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LE (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 4
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
3.2 Å615(1) 6ZJ3|1|LE
142NR_all_99955.1
Exact match
Trypanosoma brucei
6SGB|1|CA (6SGB)
 • 9S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-09-25
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02545
3.3 Å608(2) 6SGB|1|CA, 6SG9|1|CA
143NR_all_42139.1
Exact match
Leishmania major
7ANE|1|2 (7ANE)
 • Large ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-23
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02545
3.9 Å604(1) 7ANE|1|2
144NR_all_48882.1
Exact match
Chlamydomonas reinhardtii
7PKT|1|7+7PKT|1|6 (7PKT)
 • L7 rRNA, L6 rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-15
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
3.0 Å578(1) 7PKT|1|7+7PKT|1|6
145NR_all_34961.3
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6N7R|1|R (6N7R)
 • U1 snRNA, ACT1 pre-mRNA, UBC4 pre-mRNA, [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-09-18
 • Standardized name: U1 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00488
3.2 Å558(6) 6N7R|1|R, 6N7P|1|R, 7OQC|1|1, 5ZWN|1|P, 6N7X|1|R, 7OQE|1|1
146NR_all_70394.1
Exact match
synthetic construct
7PTS|1|A (7PTS)
 • 5HT-B
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-05
 • Source: Synthetic
5.7 Å558(1) 7PTS|1|A
147NR_all_42308.1
Exact match
synthetic construct
7PTQ|1|C (7PTQ)
 • Chains: C
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-05
 • Source: Synthetic
4.1 Å544(1) 7PTQ|1|C
148NR_all_44994.1
Exact match
Leishmania tarentolae
3IY8|1|A (3IY8)
 • Leishmania tarentolae mitochondrial smal[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-07-07
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02545
14.1 Å540(1) 3IY8|1|A
149NR_all_39845.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LI (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 8
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
3.2 Å522(1) 6ZJ3|1|LI
150NR_all_74642.1
Exact match
Trypanosoma brucei brucei
7PUA|1|CA (7PUA)
 • 9S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-02
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02545
3.6 Å501(1) 7PUA|1|CA
151NR_all_90326.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LH+6ZJ3|1|LG (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 7, LSU rRNA chain 6
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
3.2 Å501(1) 6ZJ3|1|LH+6ZJ3|1|LG
152NR_all_70878.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
7AOR|1|2 (7AOR)
 • RNA (478-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-28
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02545
3.5 Å470(1) 7AOR|1|2
153NR_all_11905.1
Exact match
Escherichia coli
3J2C|1|M (3J2C)
 • 16S rRNA head domain
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-01-16
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
13.2 Å462(1) 3J2C|1|M
154NR_all_75086.1
Exact match
Trypanosoma brucei
6SGA|1|CA (6SGA)
 • 9S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-09-18
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02545
3.1 Å462(1) 6SGA|1|CA
155NR_all_43894.1
Exact match
Pyrococcus abyssi
6SWE|1|2 (6SWE)
 • 16S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-02-19
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01959
3.1 Å458(1) 6SWE|1|2
156NR_all_54814.1
Exact match
Solanum lycopersicum
7QIY|1|2 (7QIY)
 • 18S rRNA head
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-15
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
2.6 Å447(1) 7QIY|1|2
157NR_all_62396.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6ZQC|1|D2 (6ZQC)
 • 5ETS RNA, 5'ETS RNA, 5' ETS
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-23
 • Source: Eukarya
3.8 Å446(3) 6ZQC|1|D2, 7AJT|1|D2, 7D4I|1|5A
158NR_all_41145.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LF (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 5
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
3.2 Å422(1) 6ZJ3|1|LF
159NR_all_26809.1
Exact match
Chlamydomonas reinhardtii
7PKT|1|8 (7PKT)
 • L8 rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-15
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541
3.0 Å413(1) 7PKT|1|8
160NR_all_83601.1
Exact match
Bluetongue virus
1H1K|1|I+1H1K|1|L (1H1K)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-26
 • Source: Viruses
10.0 Å412(1) 1H1K|1|I+1H1K|1|L
161NR_all_72470.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6ND4|1|0+6ND4|1|2 (6ND4)
 • 5'ETS rRNA, U3 snoRNA, 18S rRNA 5' domai[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-06-19
 • Standardized name: U3 snoRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01846
4.3 Å398(1) 6ND4|1|0+6ND4|1|2
162NR_all_60848.2
Exact match
Tetrahymena thermophila
7EZ2|1|N (7EZ2)
 • Holo L-16 ScaI Tetrahymena ribozyme, Hol[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-25
 • Standardized name: Group I intron
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00028
3.1 Å392(11) 7EZ2|1|N, 7XSN|1|N, 7EZ0|1|N, 7R6L|1|A, 7XSK|1|N, 7R6M|1|A, 7UVT|1|A, 7XSL|1|N, 7XSM|1|N, 7R6N|1|A, 6WLS|11|A
163NR_all_35054.4
Exact match
3IGI|1|A (3IGI)
 • Group IIC intron, 5'-R(*CP*GP*CP*UP*CP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-12-22
 • Standardized name: Group II catalytic intron D1-D4-1
 • Rfam: RF01998
3.1 Å389(30) 3IGI|1|A, 5J02|1|A, 4FAX|1|A, 4FAR|1|A, 4E8N|1|A, 6T3S|1|A, 4FAU|1|A, 4FB0|1|A, 4E8K|1|A, 4E8Q|1|A, 4Y1O|1|A, 4Y1O|1|B, 6T3N|1|A, 4E8P|1|A, 4E8T|1|A, 5J01|1|A, 4FAW|1|A, 3EOH|1|A, 6T3R|1|A, 4FAQ|1|A, 4E8R|1|A, 4Y1N|1|B, 3G78|1|A, 4E8M|1|A, 6T3K|1|A, 4Y1N|1|A, 4DS6|1|A, 3EOG|1|A, 3BWP|1|A, 4E8V|1|A
164NR_all_65254.1
Exact match
Escherichia coli
3IZ4|1|A (3IZ4)
 • Modified E. coli transfer-messenger RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-10-20
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.6 Å377(1) 3IZ4|1|A
165NR_all_09398.1
Exact match
Escherichia coli
7UO5|1|B (7UO5)
 • RNase P RNA, E.coli RNase P RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-28
 • Standardized name: RNase P class A
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00010
3.1 Å373(4) 7UO5|1|B, 7UO0|1|B, 7UO1|1|B, 7UO2|1|B
166NR_all_19166.1
Exact match
Mycolicibacterium smegmatis
5ZEY|1|A (5ZEY)
 • tmRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-09-26
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
12.5 Å369(1) 5ZEY|1|A
167NR_all_27991.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6AGB|1|A (6AGB)
 • Ribonuclease P RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-10-17
 • Standardized name: Nuclear RNase P
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00009
3.5 Å369(2) 6AGB|1|A, 6AH3|1|A
168NR_all_08930.1
Exact match
Escherichia coli
6Q9A|1|4 (6Q9A)
 • tmRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-04-17
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
3.7 Å363(1) 6Q9A|1|4
169NR_all_00075.1
Exact match
Escherichia coli
7AC7|1|4 (7AC7)
 • transfer-messenger RNA (tmRNA)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-18
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
3.1 Å360(2) 7AC7|1|4, 6Q97|1|4
170NR_all_22035.1
Exact match
Escherichia coli K-12
7ABZ|1|4 (7ABZ)
 • transfer-messenger RNA (tmRNA)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-18
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
3.2 Å360(1) 7ABZ|1|4
171NR_all_23849.1
Exact match
Escherichia coli BL21(DE3)
7ACJ|1|4 (7ACJ)
 • transfer-messanger RNA (tmRNA), transfer[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-18
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
3.2 Å360(4) 7ACJ|1|4, 7ACR|1|4, 6Q98|1|4, 4V6T|1|AV
172NR_all_34600.1
Exact match
Thermus thermophilus
3IYQ|1|A (3IYQ)
 • tmRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-10-20
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.0 Å349(1) 3IYQ|1|A
173NR_all_86019.1
Exact match
Thermus thermophilus
3IYR|1|A (3IYR)
 • tmRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-10-20
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.0 Å349(1) 3IYR|1|A
174NR_all_39625.1
Exact match
3Q1Q|1|B (3Q1Q)
 • RNase P RNA, RNA subunit of RNase P
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-09
 • Standardized name: RNase P class A
 • Rfam: RF00010
3.8 Å347(3) 3Q1Q|1|B, 3Q1R|1|B, 2A2E|1|A
175NR_all_24457.1
Exact match
Homo sapiens
6AHU|1|A (6AHU)
 • H1 RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-12-05
 • Standardized name: Nuclear RNase P
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00009
3.7 Å341(2) 6AHU|1|A, 6AHR|1|A
176NR_all_29604.1
Exact match
Cricket paralysis virus
6W2T|1|A (6W2T)
 • CrPV 5'-UTR IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-22
 • Source: Viruses
3.4 Å339(2) 6W2T|1|A, 6W2S|1|0
177NR_all_54580.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LC+6ZJ3|1|LA+6ZJ3|1|LB (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 2, 5.8S rRNA, LSU rRNA ch[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Standardized name: LSU rRNA + 5.8S rRNA + LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543 + RF00002 + RF02543
3.2 Å336(1) 6ZJ3|1|LC+6ZJ3|1|LA+6ZJ3|1|LB
178NR_all_64006.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
7C79|1|A (7C79)
 • Ribonuclease MRP RNA subunit NME1, RNA c[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-08
 • Standardized name: RMRP
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00030
2.5 Å331(3) 7C79|1|A, 7C7A|1|A, 6W6V|1|A
179NR_all_10403.1
Exact match
Thermus thermophilus
2OB7|1|A (2OB7)
 • transfer-messenger RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2007-01-23
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.6 Å328(1) 2OB7|1|A
180NR_all_97269.1
Exact match
Thermus thermophilus
6Q95|1|4 (6Q95)
 • transfer-messenger RNA (tmRNA)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-02-27
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
3.7 Å319(1) 6Q95|1|4
181NR_all_27754.1
Exact match
Canis lupus
4UE5|1|A (4UE5)
 • 7S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-09-09
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00017
9.0 Å299(1) 4UE5|1|A
182NR_all_03631.1
Exact match
2A64|1|A (2A64)
 • ribonuclease P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-20
 • Standardized name: RNase P class B
 • Rfam: RF00011
3.3 Å298(1) 2A64|1|A
183NR_all_64405.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6G90|1|1 (6G90)
 • U1 snRNA,U1 snRNA,U1 snRNA,U1 snRNA,U1 s[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-22
 • Standardized name: U1 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00488
4.0 Å291(1) 6G90|1|1
184NR_all_44609.1
Exact match
Haloarcula marismortui
2J37|1|Z (2J37)
 • RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-11-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
8.7 Å280(1) 2J37|1|Z
185NR_all_92211.1
Exact match
Bluetongue virus
1H1K|1|J+1H1K|1|M (1H1K)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-26
 • Source: Viruses
10.0 Å276(1) 1H1K|1|J+1H1K|1|M
186NR_all_21305.1
Exact match
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
7O5B|1|W (7O5B)
 • SRP RNA (266-MER), 6S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: LSRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01854
3.3 Å266(2) 7O5B|1|W, 4UE4|1|A
187NR_all_70990.1
Exact match
Bluetongue virus
1H1K|1|K+1H1K|1|N (1H1K)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-26
 • Source: Viruses
10.0 Å265(1) 1H1K|1|K+1H1K|1|N
188NR_all_12406.3
Exact match
Hepatitis C virus (isolate 1)
7SYQ|1|z (7SYQ)
 • HCV IRES, HCV-IRES, IRES mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-27
 • Standardized name: IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00061
3.8 Å264(23) 7SYQ|1|z, 5FLX|1|z, 7SYV|1|z, 7SYS|1|z, 7SYP|1|z, 7SYR|1|z, 5A2Q|1|3, 7SYW|1|z, 7SYX|1|z, 7SYN|1|z, 7SYT|1|z, 7SYK|1|z, 5OA3|1|3, 7SYG|1|z, 7SYU|1|z, 7SYI|1|z, 7SYL|1|z, 7SYO|1|z, 7SYH|1|z, 7SYM|1|z, 7SYJ|1|z, 4UJD|1|BC, 4UJC|1|AC
189NR_all_50256.1
Exact match
Canis lupus
6FRK|1|1 (6FRK)
 • Canis lupus familiaris RNA, 7SL, cytopla[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-03-28
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00017
3.7 Å258(1) 6FRK|1|1
190NR_all_52299.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
6K0B|1|X (6K0B)
 • RPR
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-06-19
 • Standardized name: RNase P
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00373
4.3 Å258(4) 6K0B|1|X, 6K0B|1|Y, 6K0A|1|X, 6K0A|1|Y
191NR_all_92345.1
Exact match
Homo sapiens
7QXA|1|B (7QXA)
 • human telomerase RNA, Telomerase RNA com[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-02
 • Standardized name: or TERC
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00024
3.2 Å253(8) 7QXA|1|B, 7V99|1|R, 7TRD|1|B, 7TRE|1|B, 7BG9|1|B, 7QXB|1|B, 7QXS|1|B, 7TRF|1|B
192NR_all_14458.1
Exact match
Escherichia virus MS2
5TC1|1|R (5TC1)
 • phage MS2 genome
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-12-07
 • Standardized name: MS2
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF02359
3.6 Å242(1) 5TC1|1|R
193NR_all_92607.1
Exact match
Homo sapiens
7MQ8|1|L0 (7MQ8)
 • 5'ETS rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-09-22
 • Standardized name: miR-663
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00957
3.6 Å242(2) 7MQ8|1|L0, 7MQ9|1|L0
194NR_all_88088.1
Exact match
Staphylococcus virus Twort
2RKJ|1|C (2RKJ)
 • RNA (238-MER), RNA (5'-R(P*GP*CP*UP*U)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-08
 • Standardized name: Group I intron
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00028
4.5 Å238(5) 2RKJ|1|C, 2RKJ|1|O, 2RKJ|1|K, 2RKJ|1|G, 1Y0Q|1|A
195NR_all_39793.1
Exact match
Desulfovirgula thermocuniculi
8DMB|1|W (8DMB)
 • omega RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-19
 • Rfam: RF02033
3.1 Å237(1) 8DMB|1|W
196NR_all_54845.1
Exact match
1X8W|1|C (1X8W)
 • Tetrahymena ribozyme RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-09
 • Standardized name: Group I intron
 • Rfam: RF00028
3.8 Å237(1) 1X8W|1|C
197NR_all_47865.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6LQS|1|3A+6LQS|1|5A (6LQS)
 • U3 snoRNA, 5' ETS
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-16
 • Standardized name: U3 snoRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01846
3.8 Å234(5) 6LQS|1|3A+6LQS|1|5A, 6ZQC|1|D4, 7D4I|1|3A, 7AJT|1|D4, 7D5T|1|3A+7D5T|1|5A
198NR_all_09979.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3J16|1|J (3J16)
 • 28S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-02-22
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
7.2 Å233(1) 3J16|1|J
199NR_all_64446.1
Exact match
Pestivirus C
4C4Q|1|N (4C4Q)
 • INTERNAL RIBOSOMAL ENTRY SITE
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-30
 • Standardized name: IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00209
8.5 Å233(1) 4C4Q|1|N
200NR_all_26074.1
Exact match
Vibrio cholerae
6WLT|14|A (6WLT)
 • RNA (231-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-08
 • Standardized name: Glycine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00504
4.8 Å231(2) 6WLT|14|A, 6WLU|5|A
201NR_all_07561.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6ZQD|1|D4+6ZQD|1|D2 (6ZQD)
 • U3 snoRNA, 5ETS RNA, 5'ETS RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-23
 • Standardized name: U3 snoRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01846
3.8 Å223(3) 6ZQD|1|D4+6ZQD|1|D2, 7AJU|1|D4+7AJU|1|D2, 6ZQE|1|D4+6ZQE|1|D2
202NR_all_37444.2
Exact match
Scytonema hofmannii
7PLA|1|B (7PLA)
 • sgRNA, Single guide RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-01
 • Source: Bacteria
3.0 Å217(3) 7PLA|1|B, 7N3P|1|B, 7N3O|1|B
203NR_all_82016.1
Exact match
3DHS|1|A (3DHS)
 • RNase P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-01-27
 • Standardized name: RNase P class B
 • Rfam: RF00011
3.6 Å215(1) 3DHS|1|A
204NR_all_90918.1
Exact match
Homo sapiens
7MQ8|1|L2 (7MQ8)
 • U3 snoRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-09-22
 • Standardized name: U3 snoRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00012
3.6 Å215(2) 7MQ8|1|L2, 7MQ9|1|L2
205NR_all_35965.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3JAN|1|4 (3JAN)
 • SRP 7S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-08-05
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00017
3.8 Å212(2) 3JAN|1|4, 3JAJ|1|4
206NR_all_79955.1
Exact match
Canis lupus
6R6G|1|AF (6R6G)
 • 7S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-07-10
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00017
3.7 Å212(1) 6R6G|1|AF
207NR_all_34334.1
Exact match
Trypanosoma brucei
4V8M|1|BE (4V8M)
 • SHORT RRNA-I OF THE LARGE RIBOSOMAL SUBU[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
5.6 Å210(1) 4V8M|1|BE
208NR_all_78250.1
Exact match
Israeli acute paralysis virus
6P5N|1|1 (6P5N)
 • IAPV-IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-09-25
 • Source: Viruses
3.2 Å207(1) 6P5N|1|1
209NR_all_36828.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5ZWM|1|H+5ZWM|1|I+5ZWM|1|F (5ZWM)
 • U2 snRNA, U4 snRNA, U6 snRNA, Pre-mRNA-B[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-29
 • Standardized name: U2 snRNA + U4 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00015 + RF00026
3.4 Å206(1) 5ZWM|1|H+5ZWM|1|I+5ZWM|1|F
210NR_all_04836.1
Exact match
Israeli acute paralysis virus
6P5I|1|1 (6P5I)
 • IAPV-IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-09-18
 • Source: Viruses
3.1 Å205(5) 6P5I|1|1, 6P5J|1|1, 6P4G|1|1, 6P5K|1|1, 6P4H|1|1
211NR_all_91235.1
Exact match
Cricket paralysis virus
4D61|1|j (4D61)
 • CRICKET PARALYSIS VIRUS IRES RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-03-04
 • Standardized name: CrPV IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00458
9.0 Å201(2) 4D61|1|j, 4D5N|1|X
212NR_all_99969.1
Exact match
Taura syndrome virus
5JUP|1|EC (5JUP)
 • IRES, TSV IRES mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-10-05
 • Source: Viruses
3.5 Å198(7) 5JUP|1|EC, 5JUU|1|EC, 5JUO|1|EC, 5JUT|1|EC, 5JUS|1|EC, 3J6X|1|IR, 3J6Y|1|IR
213NR_all_01315.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
7B9V|1|2+7B9V|1|6 (7B9V)
 • U2 snRNA, U6 snRNA, Branched intron and [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-03-10
 • Standardized name: U2 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00026
2.8 Å196(7) 7B9V|1|2+7B9V|1|6, 6J6G|1|L+6J6G|1|E, 5LJ3|1|Z+5LJ3|1|V, 6J6H|1|L+6J6H|1|E, 6J6N|1|L+6J6N|1|E, 6J6Q|1|L+6J6Q|1|E, 5LJ5|1|Z+5LJ5|1|V
214NR_all_30944.4
Exact match
1U6B|1|B (1U6B)
 • 197-MER, 5'-R(*AP*AP*GP*CP*CP*AP*CP*AP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-08-10
3.1 Å195(4) 1U6B|1|B, 3BO2|1|B, 3BO3|1|B, 1ZZN|1|B
215NR_all_84648.1
Exact match
Cricket paralysis virus
6D90|1|4 (6D90)
 • CrPV-IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-06-06
 • Standardized name: CrPV IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00458
3.2 Å194(1) 6D90|1|4
216NR_all_26802.1
Exact match
marine metagenome
4GMA|1|Z (4GMA)
 • Adenosylcobalamin riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
 • Standardized name: Cobalamin riboswitch
 • Rfam: RF00174
3.9 Å192(1) 4GMA|1|Z
217NR_all_57460.3
Exact match
Didymium iridis
4P95|1|A (4P95)
 • RNA (192-MER), Lariat-capping ribozyme, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-28
 • Source: Eukarya
2.5 Å191(4) 4P95|1|A, 6GYV|1|A, 4P9R|1|A, 6G7Z|1|A+6G7Z|1|B
218NR_all_28848.1
Exact match
Cricket paralysis virus
4V92|1|AZ (4V92)
 • RNA OF CRICKET-PARALYSIS-VIRUS-IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: CrPV IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00458
3.7 Å190(1) 4V92|1|AZ
219NR_all_32696.1
Exact match
Cricket paralysis virus
6D9J|1|4 (6D9J)
 • CrPV IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-06-06
 • Standardized name: CrPV IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00458
3.2 Å190(1) 6D9J|1|4
220NR_all_38945.1
Exact match
2NOQ|1|A (2NOQ)
 • CrPV IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-11-21
 • Standardized name: CrPV IRES
 • Rfam: RF00458
7.3 Å190(1) 2NOQ|1|A
221NR_all_86266.1
Exact match
Didymium iridis
4P8Z|1|A (4P8Z)
 • Didymium iridis partial IGS, 18S rRNA ge[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-28
 • Standardized name: Lariat capping ribozyme
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01807
3.9 Å188(1) 4P8Z|1|A
222NR_all_33922.2
Exact match
Neurospora
4R4V|1|A (4R4V)
 • VS ribozyme RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-30
 • Source: Eukarya
3.1 Å185(3) 4R4V|1|A, 5V3I|1|A, 4R4P|1|A
223NR_all_13732.1
Exact match
synthetic construct
7UTN|1|C (7UTN)
 • RNA (222-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-15
 • Source: Synthetic
2.7 Å184(3) 7UTN|1|C, 8CSZ|1|C, 8CTL|1|C
224NR_all_40535.1
Exact match
Leishmania donovani
3JCS|1|3 (3JCS)
 • 26S gamma ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-07-20
 • Source: Eukarya
2.8 Å184(1) 3JCS|1|3
225NR_all_81338.1
Exact match
Chlamydomonas reinhardtii
7PKT|1|3+7PKT|1|4+7PKT|1|5+7PKT|1|2 (7PKT)
 • L3b rRNA, L4 rRNA, L5 rRNA, L2a rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-15
 • Standardized name: LSU rRNA + LSU rRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF02541 + RF02541
3.0 Å184(1) 7PKT|1|3+7PKT|1|4+7PKT|1|5+7PKT|1|2
226NR_all_29450.1
Exact match
Cricket paralysis virus
7ZJW|1|I (7ZJW)
 • CrPV IRES
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-19
 • Standardized name: CrPV IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00458
2.8 Å183(1) 7ZJW|1|I
227NR_all_01258.2
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|4 (6AZ3)
 • rRNA delta, srRNA2, 26S delta ribosomal [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
2.5 Å182(3) 6AZ3|1|4, 5T2A|1|G, 3JCS|1|4
228NR_all_78383.1
Exact match
Trypanosoma brucei
4V8M|1|BG (4V8M)
 • SHORT RRNA-III OF THE LARGE RIBOSOMAL SU[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
5.6 Å182(1) 4V8M|1|BG
229NR_all_30457.14
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
7DCO|1|B (7DCO)
 • U5 snRNA, pre-mRNA, 5' exon of UBC4 mRNA[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-03-17
 • Standardized name: U5 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00020
2.5 Å179(16) 7DCO|1|B, 7B9V|1|5, 6J6G|1|D, 6BK8|1|5, 5GMK|1|D, 5Y88|1|B, 6EXN|1|5, 5YLZ|1|B, 6J6H|1|D, 5LJ3|1|U, 5MPS|1|5, 6J6N|1|D, 6J6Q|1|D, 5WSG|1|D, 5MQ0|1|5, 5LJ5|1|U
230NR_all_43482.1
Exact match
Homo sapiens
7MQA|1|L2 (7MQA)
 • U3 snoRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-09-22
 • Standardized name: U3 snoRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00012
2.7 Å177(1) 7MQA|1|L2
231NR_all_22273.1
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|3 (6AZ3)
 • rRNA gamma, srRNA1
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Source: Eukarya
2.5 Å176(2) 6AZ3|1|3, 5T2A|1|E
232NR_all_71335.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5ZWM|1|B (5ZWM)
 • U5 snRNA, SNR7-L snRNA, SNR6 snRNA, pre-[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-29
 • Standardized name: U5 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00020
3.4 Å175(4) 5ZWM|1|B, 5ZWO|1|B, 3JCM|1|F, 5NRL|1|5
233NR_all_20384.1
Exact match
Escherichia coli
3J5S|1|A (3J5S)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-01-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
7.5 Å174(1) 3J5S|1|A
234NR_all_29848.1
Exact match
3DIL|1|A (3DIL)
 • RNA (174-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-16
 • Standardized name: Lysine riboswitch
 • Rfam: RF00168
1.9 Å173(12) 3DIL|1|A, 3DIX|1|A, 3DIR|1|A, 3DIY|1|A, 3DIQ|1|A, 3DIO|1|X, 3DIG|1|X, 3DJ2|1|A, 3DIZ|1|A, 3DIS|1|A, 3DIM|1|A, 3DJ0|1|A
235NR_all_57146.1
Exact match
Fusobacterium nucleatum
6WLM|15|A (6WLM)
 • RNA (171-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-08
 • Standardized name: Glycine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00504
7.4 Å171(2) 6WLM|15|A, 6WLL|10|A
236NR_all_22385.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
7DCO|1|H+7DCO|1|F (7DCO)
 • U2 snRNA, U6 snRNA, pre-mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-03-17
 • Standardized name: U2 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00026
2.5 Å169(1) 7DCO|1|H+7DCO|1|F
237NR_all_35881.1
Exact match
Brome mosaic virus
7SAM|1|A (7SAM)
 • Viral RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-01
 • Standardized name: tRNA-like structure
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF01084
4.3 Å169(1) 7SAM|1|A
238NR_all_36867.1
Exact match
Fusobacterium nucleatum
3P49|1|A (3P49)
 • GLYCINE RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-04-06
 • Standardized name: Glycine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00504
3.6 Å169(1) 3P49|1|A
239NR_all_51805.1
Exact match
Brome mosaic virus
7SC6|1|C (7SC6)
 • tRNA-like structure from brome mosaic vi[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-01
 • Standardized name: tRNA-like structure
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF01084
5.5 Å169(2) 7SC6|1|C, 7SCQ|1|C
240NR_all_20272.1
Exact match
Mycobacterium tuberculosis
6UFH|1|A (6UFH)
 • RNA (167-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-11-20
 • Source: Bacteria
3.1 Å165(1) 6UFH|1|A
241NR_all_16704.1
Exact match
Chaetomium thermophilum
5JPQ|1|3 (5JPQ)
 • U3 RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-07-27
 • Standardized name: U3 snoRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01846
7.3 Å164(1) 5JPQ|1|3
242NR_all_33460.3
Exact match
Homo sapiens
3PGW|1|R (3PGW)
 • U1 snRNA, 145-nt RNA, AdML pre-mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
 • Standardized name: U1 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00003
4.4 Å163(8) 3PGW|1|R, 3PGW|1|N, 3CW1|1|x, 3CW1|1|w, 3CW1|1|V, 3CW1|1|v, 7B0Y|1|a, 6QX9|1|1
243NR_all_81584.1
Exact match
Homo sapiens
6IP8|1|zz (6IP8)
 • HCV-IRES RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-05-29
 • Standardized name: IRES
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00061
3.9 Å163(2) 6IP8|1|zz, 6IP6|1|zz
244NR_all_96438.2
Exact match
Cricket paralysis virus
7ZJX|1|I (7ZJX)
 • CrPV IRES, Cricket paralysis virus IRES [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-07
 • Standardized name: CrPV IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00458
3.1 Å163(3) 7ZJX|1|I, 5IT9|1|i, 7JQC|1|i
245NR_all_13465.1
Exact match
Chlamydomonas reinhardtii
7PKT|1|1 (7PKT)
 • L1 rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-15
 • Source: Mitochondria
3.0 Å162(1) 7PKT|1|1
246NR_all_06891.1
Exact match
Human orthopneumovirus
4BKK|1|A (4BKK)
 • RNA (161-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-30
 • Source: Viruses
161(1) 4BKK|1|A
247NR_all_22479.1
Exact match
3D0U|1|A (3D0U)
 • Lysine Riboswitch RNA, RNA (161-MER), Ly[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
 • Standardized name: Lysine riboswitch
 • Rfam: RF00168
2.8 Å161(4) 3D0U|1|A, 3D0X|1|A, 4ERL|1|A, 4ERJ|1|A
248NR_all_36514.1
Exact match
4GXY|1|A (4GXY)
 • Adenosylcobalamin riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
 • Standardized name: Cobalamin riboswitch
 • Rfam: RF00174
3.1 Å161(1) 4GXY|1|A
249NR_all_47162.1
Exact match
Bacillus subtilis
3PDR|1|X (3PDR)
 • M-box Riboswitch RNA, M-Box RNA, ykoK ri[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-02-23
 • Standardized name: M-box riboswitch (ykoK leader)
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00380
1.9 Å161(3) 3PDR|1|X, 3PDR|1|A, 2QBZ|1|X
250NR_all_64125.1
Exact match
Thermus thermophilus
1EMI|1|B (1EMI)
 • 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-06-12
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
7.5 Å161(1) 1EMI|1|B
251NR_all_01086.1
Exact match
Escherichia coli K-12
8B0J|1|K (8B0J)
 • GlmZ small RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-05
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00083
4.0 Å160(1) 8B0J|1|K
252NR_all_70717.1
Exact match
Mycobacterium tuberculosis
6UFG|1|A (6UFG)
 • RNA (166-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-11-20
 • Source: Bacteria
2.9 Å160(1) 6UFG|1|A
253NR_all_39627.4
Exact match
2R8S|1|R (2R8S)
 • P4-P6 RNA RIBOZYME DOMAIN, Group I self-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-12-04
2.0 Å159(22) 2R8S|1|R, 6D8O|1|A, 6D8O|1|B, 1HR2|1|B, 6BJX|1|A, 6BJX|1|B, 1HR2|1|A, 6D8M|1|B, 6D8M|1|A, 6D8L|1|A, 6D8L|1|B, 6D8N|1|B, 6D8N|1|A, 1X8W|1|A, 1X8W|1|D, 1X8W|1|B, 1L8V|1|B, 1L8V|1|A, 1GID|1|B, 1GID|1|A, 1GRZ|1|A, 1GRZ|1|B
254NR_all_61875.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
6D6V|1|B (6D6V)
 • RNA (159-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-05-30
 • Standardized name: or TERC
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00025
4.8 Å159(1) 6D6V|1|B
255NR_all_13071.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6EM3|1|2 (6EM3)
 • 5.8S ribosomal RNA, Saccharomyces cerevi[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-27
 • Standardized name: 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00002
3.2 Å157(8) 6EM3|1|2, 6EM4|1|2, 6EM5|1|2, 6I7O|1|BS, 6I7O|1|YS, 4V7F|1|2, 5FL8|1|y, 5JCS|1|y
256NR_all_85596.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
7UY6|1|B (7UY6)
 • Telomerase RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: or TERC
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00025
2.9 Å156(4) 7UY6|1|B, 7UY5|1|B, 7LMA|1|B, 7LMB|1|B
257NR_all_20398.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3J16|1|K (3J16)
 • 18S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-02-22
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
7.2 Å155(1) 3J16|1|K
258NR_all_40001.1
Exact match
Homo sapiens
7A5P|1|2 (7A5P)
 • U2 snRNA, U6 snRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-14
 • Standardized name: U2 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004
5.0 Å155(1) 7A5P|1|2
259NR_all_72627.1
Exact match
1U9S|1|A (1U9S)
 • RIBONUCLEASE P
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-10-26
 • Standardized name: RNase P class A
 • Rfam: RF00010
2.9 Å155(1) 1U9S|1|A
260NR_all_92729.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
2N1Q|5|A (2N1Q)
 • RNA_(155-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2015-05-27
 • Standardized name: HIV-1_DIS
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00175
155(1) 2N1Q|5|A
261NR_all_93447.1
Exact match
Bacillus subtilis
6POM|1|A (6POM)
 • T-box GlyQS leader (155-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-11-20
 • Source: Bacteria
4.9 Å155(1) 6POM|1|A
262NR_all_08919.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LJ (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 9
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
3.2 Å154(1) 6ZJ3|1|LJ
263NR_all_28858.1
Exact match
Halastavi arva RNA virus
6ZVK|1|E1 (6ZVK)
 • INTERNAL RIBOSOME ENTRY SITE
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-23
 • Source: Viruses
3.5 Å153(1) 6ZVK|1|E1
264NR_all_32878.1
Exact match
Halastavi arva RNA virus
7A01|1|E1 (7A01)
 • INTERNAL RIBOSOME ENTRY SITE
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-30
 • Source: Viruses
3.6 Å153(1) 7A01|1|E1
265NR_all_55865.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5NRL|1|2+5NRL|1|4+5NRL|1|6 (5NRL)
 • U2 snRNA, U4 snRNA, U6 snRNA, Yeast UBC4[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-05-31
 • Standardized name: U2 snRNA + U4 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00015 + RF00026
7.2 Å152(1) 5NRL|1|2+5NRL|1|4+5NRL|1|6
266NR_all_17064.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3IZD|1|A (3IZD)
 • rRNA expansion segment ES27L in an 'out'[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-12-01
 • Source: Eukarya
8.6 Å151(1) 3IZD|1|A
267NR_all_20339.1
Exact match
Bacillus subtilis
1NBS|1|B (1NBS)
 • RIBONUCLEASE P RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-18
 • Standardized name: RNase P class B
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00011
3.2 Å150(2) 1NBS|1|B, 1NBS|1|A
268NR_all_90840.3
Exact match
Homo sapiens
4ZDO|1|E (4ZDO)
 • selenocysteine tRNA, tRNASec, human Ser-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-20
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01852
2.7 Å150(8) 4ZDO|1|E, 3A3A|1|A, 4RQE|1|B, 4RQE|1|D, 4ZDP|1|E, 4RQF|1|C, 3HL2|1|E, 7ZJW|1|F
269NR_all_99228.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5ZWO|1|H+5ZWO|1|I+5ZWO|1|F (5ZWO)
 • U2 snRNA, U4 snRNA, U6 snRNA, Pre-mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-29
 • Standardized name: U2 snRNA + U4 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00015 + RF00026
3.9 Å150(1) 5ZWO|1|H+5ZWO|1|I+5ZWO|1|F
270NR_all_73426.3
Exact match
Homo sapiens
7EVO|1|H (7EVO)
 • U2 snRNA, BPS oligo, U6 snRNA, AdML pre-[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-03
 • Standardized name: U2 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004
2.5 Å148(14) 7EVO|1|H, 7Q4O|1|2+7Q4O|1|h, 7Q4P|1|2, 7Q3L|1|2, 6QX9|1|2, 6Y50|1|2, 7ABH|1|2, 5Z58|1|H+5Z58|1|F, 5MQF|1|2+5MQF|1|6, 5Z56|1|H+5Z56|1|F, 6Y5Q|1|2, 6Y53|1|2, 5Z57|1|H+5Z57|1|F, 7ABI|1|2+7ABI|1|6
271NR_all_27764.1
Exact match
Bacillus subtilis
6VMY|1|A (6VMY)
 • B. subtilis cobalamin riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-06-10
 • Standardized name: Cobalamin riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00174
3.3 Å147(1) 6VMY|1|A
272NR_all_26892.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
5T5H|1|E (5T5H)
 • srRNA1
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-10-12
 • Source: Eukarya
2.5 Å146(1) 5T5H|1|E
273NR_all_87272.1
Exact match
Homo sapiens
7V9A|1|R (7V9A)
 • Telomerase RNA component
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-30
 • Standardized name: or TERC
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00024
3.9 Å146(1) 7V9A|1|R
274NR_all_78169.1
Exact match
Homo sapiens
7ABG|1|2+7ABG|1|6 (7ABG)
 • U2 snRNA, U6 snRNA, MINX M3 pre-mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-23
 • Standardized name: U2 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00026
7.8 Å145(1) 7ABG|1|2+7ABG|1|6
275NR_all_41448.1
Exact match
Escherichia coli
3J2C|1|O (3J2C)
 • 16S rRNA body domain
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-01-16
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
13.2 Å144(1) 3J2C|1|O
276NR_all_38966.1
Exact match
synthetic construct
6JDV|1|B (6JDV)
 • sgRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-11-06
 • Standardized name: CRISPR RNA direct repeat element
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF01344
3.1 Å143(12) 6JDV|1|B, 6JE4|1|F, 6KC8|1|B, 6JE4|1|L, 6JE4|1|P, 6JE4|1|B, 6JE3|1|B, 6JE9|1|B, 6JFU|1|B, 6JE9|1|D, 6KC7|1|B, 6JDQ|1|B
277NR_all_53658.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
7AOR|1|A (7AOR)
 • RNA (478-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-28
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02545
3.5 Å143(1) 7AOR|1|A
278NR_all_72186.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
7OQE|1|2 (7OQE)
 • U2 snRNA, ACT1 pre-mRNA (delta BS-A), AC[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-11
 • Standardized name: U2 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004
5.9 Å143(2) 7OQE|1|2, 7OQB|1|2
279NR_all_00361.1
Exact match
Zika virus
7LYG|1|A (7LYG)
 • RNA promoter stem-loop A fused with tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-05-12
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00005
3.8 Å142(1) 7LYG|1|A
280NR_all_97263.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5GAN|1|U (5GAN)
 • U5 snRNA, actin pre-mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-01-27
 • Standardized name: U5 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00020
3.7 Å141(3) 5GAN|1|U, 5GAM|1|U, 5LQW|1|5
281NR_all_08692.3
Exact match
synthetic construct
3G9C|1|Q (3G9C)
 • GLMS RIBOZYME, RNA (5'-R(*GP*CP*GP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-03
 • Standardized name: glmS ribozyme
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF00234
2.9 Å140(24) 3G9C|1|Q, 2NZ4|1|Q, 3G9C|1|R, 2NZ4|1|R, 3G9C|1|S, 2NZ4|1|P, 3G96|1|R, 3G8S|1|Q, 2NZ4|1|S, 3G9C|1|P, 3G96|1|Q, 3G8S|1|R, 3L3C|1|Q, 3L3C|1|R, 3G96|1|P, 3G96|1|S, 3L3C|1|P, 3G8S|1|P, 3L3C|1|S, 3G8S|1|S, 3G8T|1|R, 3G8T|1|Q, 3G8T|1|P, 3G8T|1|S
282NR_all_90613.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6G90|1|2 (6G90)
 • U2 snRNA, Yeast UBC4 pre-mRNA (mutant)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-22
 • Standardized name: U2 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004
4.0 Å140(1) 6G90|1|2
283NR_all_38802.1
Exact match
Dengue virus 2
7LYF|1|A (7LYF)
 • RNA promoter stem-loop A fused with tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-05-12
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00005
3.4 Å139(1) 7LYF|1|A
284NR_all_44150.1
Exact match
Homo sapiens
5YZG|1|H+5YZG|1|F (5YZG)
 • U2 snRNA, U6 snRNA, Pre-mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-08
 • Standardized name: U2 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00026
4.1 Å139(1) 5YZG|1|H+5YZG|1|F
285NR_all_01643.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6EXN|1|2+6EXN|1|6 (6EXN)
 • U2 snRNA, U6 snRNA, Intron lariat: UBC4 [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-01-17
 • Standardized name: U2 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00026
3.7 Å136(1) 6EXN|1|2+6EXN|1|6
286NR_all_08831.2
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
3NDB|1|M (3NDB)
 • SRP RNA, RNA, RNA (101-MER), 7S RNA, 7S.[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-02-23
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01857
3.0 Å136(7) 3NDB|1|M, 4XCO|1|M, 4XCO|1|E, 1Z43|1|A, 2V3C|1|N, 2V3C|1|M, 1LNG|1|B
287NR_all_66484.2
Exact match
3HHN|1|E (3HHN)
 • Class I ligase ribozyme, self-ligation p[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-24
3.0 Å136(6) 3HHN|1|E, 3HHN|1|C, 3R1L|1|C, 3R1L|1|F, 3R1H|1|F, 3R1H|1|C
288NR_all_81267.1
Exact match
Homo sapiens
6ID1|1|H+6ID1|1|F (6ID1)
 • U2snRNA, U6snRNA, pre-mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-03-13
 • Standardized name: U2 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00026
2.9 Å136(1) 6ID1|1|H+6ID1|1|F
289NR_all_10510.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6BK8|1|2+6BK8|1|6+6BK8|1|i (6BK8)
 • U2 snRNA, U6 snRNA, RNA (59-MER), S.cere[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-02-21
 • Standardized name: U2 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00026
3.3 Å135(2) 6BK8|1|2+6BK8|1|6+6BK8|1|i, 5MQ0|1|2+5MQ0|1|6
290NR_all_18056.1
Exact match
Trypanosoma brucei
4V8M|1|BH (4V8M)
 • SHORT RRNA-IV OF THE LARGE RIBOSOMAL SUB[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
5.6 Å135(1) 4V8M|1|BH
291NR_all_39109.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
4CXG|1|1 (4CXG)
 • 18S RRNA - H44
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: SSU rRNA h44
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
8.7 Å135(2) 4CXG|1|1, 4CXH|1|1
292NR_all_47156.1
Exact match
2IL9|1|A (2IL9)
 • Ribosomal Binding Domain of the IRES RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-13
 • Standardized name: CrPV IRES
 • Rfam: RF00458
3.1 Å135(2) 2IL9|1|A, 2IL9|1|M
293NR_all_92086.1
Exact match
unidentified
7L49|1|E (7L49)
 • sgRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
3.1 Å135(2) 7L49|1|E, 7L48|1|E
294NR_all_51052.1
Exact match
synthetic construct
7JRT|1|A (7JRT)
 • RNA nano bracelet
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-09-08
 • Source: Synthetic
3.1 Å134(2) 7JRT|1|A, 7JRT|1|B
295NR_all_53105.1
Exact match
Pyrococcus horikoshii
4UYK|1|R (4UYK)
 • SRP RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-11-05
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Archaea
3.2 Å133(3) 4UYK|1|R, 4UYJ|1|S, 4UYJ|1|R
296NR_all_96573.1
Exact match
Methanothermobacter thermautotrophicus
4ADX|1|8 (4ADX)
 • 23S Ribosomal RNA EXPANSION SEGMENTS
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-02-08
 • Standardized name: LSU rRNA fragment
 • Source: Archaea
6.6 Å133(1) 4ADX|1|8
297NR_all_01451.1
Exact match
synthetic construct
6WLJ|3|A (6WLJ)
 • RNA (130-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-08
 • Source: Synthetic
9.6 Å130(2) 6WLJ|3|A, 6WLK|11|A
298NR_all_58564.1
Exact match
3IVK|1|M (3IVK)
 • class I ligase product
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-03-02
3.1 Å130(2) 3IVK|1|M, 3IVK|1|C
299NR_all_45061.1
Exact match
synthetic construct
7JRS|1|B+7JRS|1|A (7JRS)
 • RNA 3D nanocage
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-09-08
 • Source: Synthetic
3.2 Å129(1) 7JRS|1|B+7JRS|1|A
300NR_all_50291.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
6VVJ|7|A (6VVJ)
 • RNA (130-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-04-29
 • Standardized name: TAR element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00250
129(1) 6VVJ|7|A
301NR_all_67479.1
Exact match
Canis sp.
2J37|1|A (2J37)
 • SRP RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-11-08
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00017
8.7 Å128(2) 2J37|1|A, 2GO5|1|A
302NR_all_37229.2
Exact match
Homo sapiens
1MFQ|1|A (1MFQ)
 • 7S RNA of human SRP, Human gene for smal[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-09-20
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00017
3.1 Å127(11) 1MFQ|1|A, 5M73|1|A, 5M73|1|E, 4P3E|1|A, 3KTV|1|C, 3KTV|1|A, 7OBR|1|1, 7NFX|1|1, 7QWQ|1|1, 7OBQ|1|1, 1RY1|1|A
303NR_all_01253.1
Exact match
Burkholderia sp. TJI49
7MLW|1|F (7MLW)
 • Guanidine-I riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-01-12
 • Standardized name: Guanidine-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00442
2.7 Å126(1) 7MLW|1|F
304NR_all_47433.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
3V7E|1|C (3V7E)
 • SAM-I riboswitch aptamer with an enginee[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-03-07
 • Standardized name: S box leader fragment
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
2.8 Å126(2) 3V7E|1|C, 3V7E|1|D
305NR_all_68863.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
4V4N|1|A3 (4V4N)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00001
9.0 Å126(1) 4V4N|1|A3
306NR_all_83672.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
4V6U|1|B3 (4V6U)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00001
6.6 Å126(1) 4V6U|1|B3
307NR_all_94866.2
Exact match
Homo sapiens
6N5P|1|A (6N5P)
 • RNA (127-MER), RNA (128-MER), RNA (125-M[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-11-27
 • Standardized name: cyclic di-AMP riboswitch
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00379
3.0 Å126(11) 6N5P|1|A, 6N5Q|1|A, 6WTR|1|A, 4QK8|1|A, 6N5T|1|A, 4QKA|1|A, 6N5K|1|A, 6N5N|1|A, 6N5S|1|A, 6N5O|1|A, 6WTL|1|A
308NR_all_26197.1
Exact match
Thermococcus kodakarensis
6SKG|1|BB (6SKG)
 • 5S ribosomal RNA, 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-29
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00001
2.7 Å125(3) 6SKG|1|BB, 6TH6|1|BB, 6SKF|1|BB
309NR_all_67328.2
Exact match
Homo sapiens
6QW6|1|4 (6QW6)
 • U4 snRNA, U6 snRNA, U4snRNA, U2snRNA, U6[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-04-17
 • Standardized name: U4 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00015
2.9 Å125(6) 6QW6|1|4, 6QX9|1|4, 6AHD|1|I+6AHD|1|H+6AHD|1|F, 5O9Z|1|4+5O9Z|1|2+5O9Z|1|6, 6AH0|1|I+6AH0|1|H+6AH0|1|F, 3JCR|1|M
310NR_all_70955.1
Exact match
1L9A|1|B (1L9A)
 • signal recognition particle RNA S domain
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-06-28
 • Standardized name: SRP RNA
 • Rfam: RF00017
2.9 Å125(1) 1L9A|1|B
311NR_all_78025.1
Exact match
Bamboo mosaic virus
5A2T|1|Z (5A2T)
 • BAMBOO MOSAIC VIRUS
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-07-22
 • Source: Viruses
5.6 Å125(1) 5A2T|1|Z
312NR_all_07902.3
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5GAN|1|V+5GAN|1|W (5GAN)
 • U4 snRNA, U6 snRNA, Saccharomyces cerevi[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-01-27
 • Standardized name: U4 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00015 + RF00026
3.7 Å124(2) 5GAN|1|V+5GAN|1|W, 5GAO|1|V
313NR_all_35133.5
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
2Z75|1|B (2Z75)
 • glmS ribozyme RNA, glmS ribozyme product[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-09-04
 • Standardized name: glmS ribozyme
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00234
1.7 Å123(14) 2Z75|1|B, 2GCV|1|B, 2Z74|1|B, 2H0X|1|B, 2H0W|1|B, 2GCS|1|B, 3B4B|1|B, 2HO6|1|B, 2HO7|1|B, 3B4A|1|B, 4MEG|1|B, 3B4C|1|B, 4MEH|1|B, 2H0S|1|B
314NR_all_68441.1
Exact match
Escherichia coli
1ML5|1|b (1ML5)
 • 50S 5S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2003-01-14
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
14.0 Å123(1) 1ML5|1|b
315NR_all_97435.11
Exact match
Bacillus subtilis
6TPQ|1|V (6TPQ)
 • pre-5S rRNA, 5S ribosomal RNA, 5s rRNA, [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-30
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
3.1 Å123(21) 6TPQ|1|V, 7AQC|1|B, 7AS8|1|B, 7AQD|1|B, 6TNN|1|V, 6HA1|1|B, 7OPE|1|B, 7O5B|1|Y, 7QV2|1|B, 7AS9|1|B, 7QV1|1|B, 6HA8|1|B, 6PPF|1|B, 5NJT|1|V, 3J9W|1|BB, 6HTQ|1|B, 6PPK|1|B, 7QGU|1|B, 7QV3|1|B, 7QH4|1|B, 3J3V|1|B
316NR_all_17405.9
Exact match
Deinococcus radiodurans R1
7A0S|1|Y (7A0S)
 • RNA (122-MER), 5S ribosomal RNA, RNA (12[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-08-18
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
3.2 Å122(27) 7A0S|1|Y, 4IOA|1|Y, 4IO9|1|Y, 5JVG|1|Y, 5DM6|1|Y, 7A0R|1|Y, 4IOC|1|Y, 5JVH|1|Y, 4U67|1|Y, 3PIO|1|Y, 4WFN|1|Y, 3PIP|1|Y, 5DM7|1|Y, 3DLL|1|Z, 7A18|1|Y, 3JQ4|1|B, 1Y69|1|9, 3FWO|1|B, 2ZJR|1|Y, 3CF5|1|Z, 2ZJQ|1|Y, 2ZJP|1|Z, 1SM1|1|9, 1NKW|1|9, 1NWY|1|9, 1XBP|1|9, 1NWX|1|9
317NR_all_25303.2
Exact match
Haloarcula marismortui
4V9F|1|9 (4V9F)
 • 5S Ribosomal RNA, 5S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00001
2.4 Å122(64) 4V9F|1|9, 1S72|1|9, 1YI2|1|9, 1JJ2|1|9, 3CCL|1|9, 3CCU|1|9, 1YIJ|1|9, 3G71|1|9, 1YHQ|1|9, 3CMA|1|9, 3G6E|1|9, 3I56|1|9, 3CCV|1|9, 3CD6|1|9, 2QEX|1|9, 3CCM|1|9, 1YJ9|1|9, 3CC4|1|9, 1YJN|1|9, 2OTL|1|9, 1YIT|1|9, 3CC2|1|9, 3CCS|1|9, 2OTJ|1|9, 3CCQ|1|9, 1KQS|1|9, 3CC7|1|9, 3CCR|1|9, 3G4S|1|9, 3I55|1|9, 3CCJ|1|9, 2QA4|1|9, 3CCE|1|9, 3OW2|1|9, 1VQ8|1|9, 1VQO|1|9, 1VQK|1|9, 1VQ9|1|9, 1VQP|1|9, 1VQ7|1|9, 1VQN|1|9, 1VQ4|1|9, 1VQ6|1|9, 3CME|1|9, 1M90|1|B, 1QVG|1|9, 1VQ5|1|9, 1NJI|1|B, 3CXC|1|9, 3CPW|1|9, 1Q81|1|B, 1Q86|1|B, 1KC8|1|B, 1K73|1|B, 1Q82|1|B, 1K9M|1|B, 1QVF|1|9, 1M1K|1|B, 1KD1|1|B, 1K8A|1|B, 1Q7Y|1|B, 1FFK|1|9, 1N8R|1|B, 1W2B|1|9
318NR_all_67779.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4V4B|1|B4 (4V4B)
 • 5S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
11.7 Å122(1) 4V4B|1|B4
319NR_all_04785.1
Exact match
Planctomycetes bacterium
7WB1|1|D (7WB1)
 • RNA (121-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-16
 • Source: Bacteria
3.7 Å121(1) 7WB1|1|D
320NR_all_18586.48
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5TBW|1|AS (5TBW)
 • 5S ribosomal RNA, 5S rRNA, 5S, 5S riboso[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-07-26
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.0 Å121(161) 5TBW|1|AS, 5TBW|1|3, 4V88|1|A3, 4V88|1|A7, 7OSA|1|AB, 5I4L|1|7, 6HHQ|1|AS, 5MEI|1|AS, 5MEI|1|3, 5OBM|1|7, 6HHQ|1|3, 5LYB|1|7, 5ON6|1|3, 5I4L|1|3, 5ON6|1|AS, 5LYB|1|3, 5OBM|1|3, 5NDW|1|7, 7OSM|1|AB, 5NDW|1|3, 5NDV|1|7, 5NDV|1|3, 5NDG|1|7, 5NDG|1|3, 5TGM|1|7, 5TGM|1|3, 4V7R|1|B2, 4V7R|1|D2, 5DAT|1|7, 5DGV|1|7, 5DGF|1|7, 5DAT|1|3, 5DGE|1|7, 5DGV|1|3, 5TGA|1|7, 5DC3|1|7, 5DGE|1|3, 5DC3|1|3, 5TGA|1|3, 5DGF|1|3, 7ZW0|1|LC, 7TOP|1|A5S, 6T4Q|1|C4, 7TOO|1|A5S, 7MPJ|1|A3, 6TB3|1|BR, 6SNT|1|4, 7AZY|1|F, 4U4R|1|3, 4U3U|1|7, 6WOO|1|7, 4U4R|1|7, 4U3U|1|3, 7N8B|1|A3, 7MPI|1|A3, 4U4Q|1|7, 4U4Q|1|3, 4U3M|1|7, 4U52|1|7, 4U3M|1|3, 6QIK|1|x, 7OHQ|1|3, 4U4U|1|7, 7BT6|1|3, 6Q8Y|1|BR, 6YLG|1|3, 4U6F|1|7, 5T62|1|B, 4U52|1|3, 4U4U|1|3, 6T7T|1|C4, 6XIR|1|3, 6RZZ|1|x, 6M62|1|3, 7BTB|1|3, 7RR5|1|C4, 6YLH|1|3, 4U4N|1|7, 4U6F|1|3, 6TNU|1|BR, 3JCT|1|3, 4U3N|1|3, 4U4Z|1|7, 4U4N|1|3, 6T7I|1|C4, 7B7D|1|LB, 6RI5|1|x, 6S47|1|AB, 4U4Z|1|3, 4U55|1|7, 4U50|1|3, 5M1J|1|34, 4U50|1|7, 4U3N|1|7, 4U4Y|1|7, 4U4Y|1|3, 4U51|1|7, 6Z6K|1|C4, 6Z6J|1|C4, 6QT0|1|x, 7OH3|1|3, 4U55|1|3, 5H4P|1|3, 6SV4|1|YR, 6SV4|1|ZR, 4U53|1|3, 5APO|1|7, 6QTZ|1|x, 6R86|1|3, 6N8M|1|B, 4U51|1|3, 4U53|1|7, 6SV4|1|BR, 6N8O|1|B, 6N8J|1|2, 6R87|1|3, 6HD7|1|3, 5JUP|1|D, 6N8K|1|2, 6N8L|1|2, 4U56|1|7, 6R84|1|3, 4U56|1|3, 6OIG|1|7, 7Z34|1|2, 6N8N|1|B, 6S05|1|x, 7NRC|1|LB, 6GQB|1|3, 5MC6|1|BR, 6T83|1|Bb, 6T83|1|4b, 5JUT|1|D, 6FT6|1|3, 5JUO|1|D, 5JUU|1|D, 6GQV|1|3, 5APN|1|7, 4U4O|1|7, 5JUS|1|D, 6XIQ|1|3, 5T6R|1|B, 4U4O|1|3, 7NRD|1|LB, 4V8Y|1|B7, 5GAK|1|3, 6GQ1|1|3, 7OHT|1|3, 6I7O|1|YR, 6I7O|1|BR, 7OF1|1|3, 3J6Y|1|5S, 3J6X|1|5S, 3J77|1|5S, 3J78|1|5S, 4V8Z|1|B7, 4V8T|1|7, 4V7F|1|3, 5FL8|1|z, 5JCS|1|z, 4V6I|1|DC
321NR_all_21882.1
Exact match
Methanothermobacter thermautotrophicus
4ADX|1|9 (4ADX)
 • 5S Ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-02-08
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00001
6.6 Å121(1) 4ADX|1|9
322NR_all_71748.1
Exact match
Kluyveromyces lactis
6UZ7|1|7 (6UZ7)
 • RNA (121-MER), 5S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-01-15
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.6 Å121(2) 6UZ7|1|7, 4V91|1|3
323NR_all_83277.1
Exact match
Candida albicans SC5314
7PZY|1|3 (7PZY)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-18
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.3 Å121(5) 7PZY|1|3, 7Q08|1|3, 7Q0F|1|3, 7Q0R|1|3, 7Q0P|1|3
324NR_all_10157.99
Exact match
Escherichia coli
5J7L|1|DB (5J7L)
 • 5S rRNA, 5S ribosomal RNA, Ribosomal RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-27
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
3.0 Å120(406) 5J7L|1|DB, 5JC9|1|DB, 5J8A|1|DB, 4YBB|1|DB, 6I7V|1|DB, 4WOI|1|BB, 5IT8|1|DB, 5J91|1|DB, 4U27|1|BB, 5J88|1|DB, 4WF1|1|BB, 4WOI|1|CB, 4V9D|1|CB, 4V9P|1|CB, 4V9P|1|EB, 4U24|1|BB, 4V9O|1|AB, 4WWW|1|RB, 4U26|1|BB, 4V9P|1|GB, 4V7T|1|BB, 4V9O|1|CB, 4V6C|1|BB, 4U25|1|BB, 4V9O|1|EB, 4V9P|1|AB, 4U1U|1|BB, 6LKQ|1|u, 4V7U|1|BB, 4U20|1|BB, 4V7V|1|BB, 4V9C|1|DB, 4U1V|1|BB, 4V52|1|BA, 5J7L|1|CB, 4V52|1|DA, 4V7S|1|BB, 5J8A|1|CB, 4V9D|1|DB, 4V50|1|DA, 5JC9|1|CB, 4V85|1|BB, 6BY1|1|CB, 6I7V|1|CB, 4V57|1|DA, 4V64|1|DA, 4V64|1|BA, 4V57|1|BA, 4V6D|1|BB, 4V54|1|BA, 4V54|1|DA, 4V53|1|BA, 4V53|1|DA, 4V6E|1|BB, 4V9O|1|GB, 4U27|1|DB, 4V56|1|DA, 4V55|1|BA, 4WF1|1|DB, 5J88|1|CB, 4U25|1|DB, 6BY1|1|DB, 4V4Q|1|BA, 4U1V|1|DB, 4V55|1|DA, 4V50|1|BA, 4V56|1|BA, 4V89|1|BB, 4V4Q|1|DA, 4YBB|1|CB, 4U26|1|DB, 4U1U|1|DB, 4V9C|1|BB, 4V7T|1|DB, 4U20|1|DB, 5IT8|1|CB, 4U24|1|DB, 4WWW|1|YB, 5J91|1|CB, 4V6C|1|DB, 4V5Y|1|BA, 4V6D|1|DB, 4V7V|1|DB, 4V5Y|1|DA, 4V7S|1|DB, 4V7U|1|DB, 4V6E|1|DB, 4V5B|1|CA, 4V5B|1|AA, 5J5B|1|DB, 4V4H|1|BA, 4V4H|1|DA, 5J5B|1|CB, 7K00|1|b, 6XZ7|1|B, 7ZP8|1|a, 7LVK|1|J, 6PJ6|1|J, 7N1P|1|5, 7PJS|1|B, 7Z20|1|a, 7O1A|1|BB, 7S1H|1|J, 7S1K|1|J, 7BL4|1|B, 7N2U|1|5, 7S1J|1|J, 7N2V|1|5, 7S1G|1|J, 7S1I|1|J, 7SA4|1|4, 7UG7|1|5, 6XZB|1|B2, 6YSS|1|B, 6PC6|1|J, 7ZOD|1|a, 6PCR|1|J, 6PC7|1|J, 6YS3|1|a, 7O1C|1|BB, 7N30|1|5, 7NWT|1|3, 7N31|1|5, 6TBV|1|05S1, 6TC3|1|05S1, 6XZA|1|B2, 7N2C|1|5, 6PCQ|1|J, 7ZQ5|1|a, 6PC5|1|J, 7M5D|1|3, 7ZQ6|1|a, 6QDW|1|a, 7NSO|1|B, 7ST2|1|2, 5AFI|1|B, 7OT5|1|3, 7B5K|1|B, 7OTC|1|B, 6Y69|1|B, 7O19|1|BB, 6ORE|1|3, 7OIZ|1|b, 7P3K|1|b, 6PCT|1|J, 6WYV|1|J, 7TOS|1|5S, 6U48|1|CB, 5NWY|1|O, 5MDV|1|3, 6ZTP|1|BB, 6ZU1|1|BB, 6ZTO|1|BB, 7OII|1|3, 7OIF|1|3, 7ST6|1|2, 6WDE|1|2, 6PCS|1|J, 5H5U|1|B, 6WD0|1|2, 6HRM|1|3, 6PC8|1|J, 6H4N|1|B, 7NWW|1|3, 6QUL|1|B, 7AC7|1|3, 6SZS|1|B, 6PCH|1|J, 5WFS|1|B, 7NSQ|1|B, 7PJV|1|B, 5MDZ|1|3, 6S0K|1|B, 6YSR|1|B, 6X7K|1|d, 7PJY|1|B, 6OM6|1|3, 7NBU|1|b, 6ENU|1|B, 5MDW|1|3, 5MGP|1|B, 6VWL|1|3, 7OIG|1|3, 6X6T|1|d, 7ST7|1|2, 6YST|1|B, 7K53|1|2, 7SSO|1|2, 7LV0|1|2, 7SSN|1|2, 7K54|1|2, 7ACJ|1|3, 6ENF|1|B, 6WDD|1|2, 5U9G|1|02, 5U9F|1|02, 5UYM|1|02, 6C4I|1|B, 7ABZ|1|3, 5WDT|1|B, 7JT1|1|2, 6WDF|1|2, 7K55|1|2, 7SSD|1|2, 6WDG|1|2, 7CPJ|1|B, 6OG7|1|2, 6WD1|1|2, 7BV8|1|B, 5WE4|1|B, 7BL5|1|B, 6OFX|1|2, 7K50|1|2, 7K52|1|2, 3JBV|1|a, 5GAE|1|B, 6I0Y|1|B, 7QGN|1|O, 7ACR|1|3, 5MDY|1|3, 5WFK|1|B, 5LZD|1|B, 6OGI|1|2, 3JCE|1|B, 6ZTM|1|BB, 5O2R|1|B, 6ZTJ|1|BB, 7NSP|1|B, 6X7F|1|d, 7JT2|1|2, 7K51|1|2, 5LZE|1|B, 6BU8|1|02, 7OJ0|1|b, 7D6Z|1|B, 6VWM|1|3, 6OSQ|1|3, 6VWN|1|3, 5U4I|1|B, 6ORL|1|3, 5KCR|1|1B, 5LZA|1|B, 6WD3|1|2, 6WD5|1|2, 5UYL|1|02, 5WE6|1|B, 6WDK|1|2, 5IQR|1|3, 5WF0|1|B, 6WD2|1|2, 6WDM|1|2, 7BL3|1|B, 6VYS|1|d, 6VU3|1|d, 6XDQ|1|d, 6VYQ|1|d, 6ENJ|1|B, 7JSS|1|2, 6YSU|1|B, 6WD9|1|2, 7JSZ|1|2, 7JT3|1|2, 3JBU|1|a, 5L3P|1|B, 5GAD|1|B, 6WDJ|1|2, 6WD6|1|2, 6OSK|1|3, 3J9Z|1|LB, 6Q9A|1|3, 6DNC|1|C, 6WD8|1|2, 6WD4|1|2, 6WDL|1|2, 5JU8|1|BB, 5JTE|1|BB, 3JCJ|1|0, 6VYR|1|d, 5UYQ|1|02, 7JSW|1|2, 6WDA|1|2, 7SSW|1|2, 7SSL|1|2, 5GAH|1|B, 6GWT|1|B, 6GXM|1|B, 6ZTL|1|BB, 6GBZ|1|B, 6OUO|1|3, 6GC8|1|B, 5GAG|1|B, 5UYP|1|02, 7SS9|1|2, 6GC0|1|B, 7BL2|1|B, 3J9Y|1|B, 5KPW|1|28, 5UYK|1|02, 6OGF|1|2, 5KPX|1|28, 6GXO|1|B, 6GXN|1|B, 6WD7|1|2, 3JCD|1|B, 5KPS|1|29, 5KCS|1|1B, 7PJW|1|B, 5UYN|1|02, 6OT3|1|3, 6Q97|1|3, 6WDI|1|2, 4UY8|1|B, 7QG8|1|O, 5NP6|1|Z, 6WDB|1|2, 6O9J|1|A, 6O9K|1|X, 6VZJ|1|d, 3J7Z|1|B, 7D80|1|a, 7BL6|1|B, 5KPV|1|28, 6OGG|1|2, 3JA1|1|LB, 7UPH|1|J, 6WDC|1|2, 6ZTN|1|BB, 5GAF|1|B, 6WDH|1|2, 6GC4|1|B, 6OST|1|3, 6Q98|1|3, 6GXP|1|B, 7QGH|1|O, 5LZF|1|B, 3JCN|1|B, 6XDR|1|d, 6X9Q|1|d, 5LZC|1|B, 5NCO|1|B, 6XGF|1|d, 5LZB|1|B, 7QGR|1|O, 4CSU|1|A, 5AKA|1|A, 7PJZ|1|B, 7PJT|1|B, 3J8G|1|A, 4V5H|1|BA, 7PJX|1|B, 4V69|1|BA, 5ADY|1|A, 6VZ7|1|d, 6VYW|1|d, 6VYU|1|d, 6XII|1|d, 4V7B|1|BB, 4V6M|1|B7, 3J5L|1|B, 4V7D|1|AB, 4V7C|1|BB, 6H58|1|BB, 6H58|1|B, 6XIJ|1|d, 5ZZM|1|M, 4V6K|1|AA, 6VZ3|1|d, 6VZ5|1|d, 4V6T|1|BB, 4V7A|1|BB, 4V65|1|BA, 4V66|1|BA, 2RDO|1|A, 7PJU|1|B, 2J28|1|A, 4V6V|1|Ba, 6VYX|1|d, 6VYY|1|d, 6VYZ|1|d, 6VZ2|1|d, 3BBX|1|A, 4V6Q|1|BA, 4V6R|1|BA, 4V48|1|A9, 4V6Z|1|BB, 4V6Y|1|BB, 4V75|1|BB, 4V6N|1|AA, 4V7I|1|A7, 4V47|1|A9, 4V72|1|BB, 4V6S|1|AA, 4V6L|1|BA, 4V6P|1|BA, 6VYT|1|d, 4V6O|1|BA, 4V79|1|BB, 4V73|1|BB, 4V4W|1|B9, 4V4V|1|B9, 4V70|1|BB, 4V77|1|BB, 4V76|1|BB, 4V74|1|BB, 4V78|1|BB, 4V71|1|BB
325NR_all_11525.1
Exact match
Neurospora crassa
7R81|1|B1 (7R81)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-01
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.7 Å120(1) 7R81|1|B1
326NR_all_17578.1
Exact match
Homo sapiens
6QDV|1|2+6QDV|1|6 (6QDV)
 • U2 snRNA, U6 snRNA, Intron lariat: MINX [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-02-20
 • Standardized name: U2 snRNA + U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004 + RF00026
3.3 Å120(6) 6QDV|1|2+6QDV|1|6, 7W5A|1|H+7W5A|1|F, 7W59|1|H+7W59|1|F, 6ICZ|1|H+6ICZ|1|F, 7W5B|1|H+7W5B|1|F, 5XJC|1|H+5XJC|1|F
327NR_all_21609.1
Exact match
Mus musculus
7CPU|1|L7 (7CPU)
 • Mus musculus 5S ribosomal RNA, 5S rRNA, [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.8 Å120(5) 7CPU|1|L7, 7CPV|1|L7, 7LS2|1|B2, 6SWA|1|s, 7LS1|1|B2
328NR_all_27117.1
Exact match
Escherichia coli
1C2X|1|C (1C2X)
 • 5S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2000-04-10
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
7.5 Å120(1) 1C2X|1|C
329NR_all_42467.1
Exact match
Drosophila melanogaster
6XU8|1|A7 (6XU8)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-28
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.0 Å120(4) 6XU8|1|A7, 6XU6|1|A7, 6XU7|1|A7, 4V6W|1|A7
330NR_all_42622.61
Exact match
Thermus thermophilus HB8
7RQB|1|1B (7RQB)
 • 5S Ribosomal RNA, 5S rRNA, 5S rRNA (119-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-01-26
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.5 Å120(446) 7RQB|1|1B, 5FDV|1|1B, 5FDU|1|1B, 4Y4O|1|1B, 7U2J|1|1B, 4Y4O|1|2B, 5IBB|1|16, 5HCQ|1|1B, 7RQB|1|2B, 4WPO|1|AB, 5E81|1|16, 5DFE|1|YB, 6CFL|1|1B, 6CAE|1|1B, 4WQR|1|16, 7RQE|1|1B, 7U2H|1|1B, 5FDV|1|2B, 5IB7|1|16, 4V8I|1|BB, 5FDU|1|2B, 5IBB|1|1J, 6XHX|1|1B, 5IB8|1|16, 7RQ8|1|1B, 5W4K|1|1B, 5E81|1|1J, 4V95|1|BB, 5DFE|1|RB, 6CFK|1|1B, 4WQU|1|AB, 6XHY|1|1B, 4WSM|1|16, 4WQ1|1|1J, 5NDK|1|16, 4WSD|1|16, 5HCR|1|1B, 7RQC|1|1B, 5EL7|1|16, 4WSM|1|1J, 7U2J|1|2B, 5NDK|1|1J, 4WQ1|1|16, 6OF1|1|1B, 6XHX|1|2B, 5J4B|1|1B, 6QNR|1|16, 4LNT|1|YB, 6CFJ|1|1B, 4WQF|1|AB, 5IB7|1|1J, 5EL6|1|16, 4V8D|1|BB, 8CVK|1|1B, 4V8G|1|BB, 6XHY|1|2B, 4WT1|1|16, 4W2G|1|BB, 6XHW|1|1B, 5J4C|1|1B, 4Z8C|1|1B, 5J4B|1|2B, 6CFL|1|2B, 7U2I|1|1B, 5EL4|1|16, 4V9R|1|BB, 7RQE|1|2B, 5EL6|1|1J, 5HD1|1|1B, 7MD7|1|1B, 5HCP|1|1B, 6FKR|1|1B, 4V9H|1|BB, 6ND5|1|1B, 6XHV|1|1B, 4W2I|1|BB, 7RQD|1|1B, 4V8D|1|DB, 4WQR|1|1J, 5WIS|1|1B, 4Z3S|1|1B, 5EL7|1|1J, 4WQY|1|AB, 4WR6|1|16, 6CAE|1|2B, 4Z8C|1|2B, 4LNT|1|RB, 1VY4|1|BB, 5HAU|1|1B, 4WPO|1|CB, 4V6G|1|DB, 7RQC|1|2B, 8CVJ|1|1B, 4V8B|1|BB, 5J8B|1|B, 4V5J|1|DB, 4W2H|1|BB, 6O97|1|1B, 4WSD|1|1J, 7U2H|1|2B, 5IB8|1|1J, 6XQD|1|1B, 7AZO|1|5SA, 4WRA|1|16, 6CFK|1|2B, 8CVL|1|1B, 5J4C|1|2B, 4V9S|1|BB, 6QNQ|1|16, 4ZER|1|1B, 5HAU|1|2B, 4WT8|1|Cs, 5HCQ|1|2B, 7RQA|1|1B, 6OF1|1|2B, 4WRA|1|1J, 6XHV|1|2B, 8CVK|1|2B, 1VY7|1|BB, 4W2F|1|BB, 6C5L|1|DB, 5WIT|1|1B, 4V7M|1|BB, 6CFJ|1|2B, 4V8H|1|BB, 5NDJ|1|16, 5V8I|1|1B, 4V9B|1|BB, 7RQD|1|2B, 6FKR|1|2B, 5E7K|1|1J, 4WU1|1|16, 5W4K|1|2B, 6XHW|1|2B, 1VY5|1|BB, 6QNR|1|1J, 7RQ9|1|1B, 4W2I|1|DB, 7JQM|1|1B, 4Y4P|1|1B, 5DOY|1|1B, 7U2I|1|2B, 4V5F|1|DB, 4W4G|1|RB, 4V8G|1|DB, 4W2G|1|DB, 4V5F|1|BB, 5EL5|1|16, 4V6F|1|DB, 4W4G|1|YB, 4WZO|1|16, 7RQ8|1|2B, 4WQF|1|CB, 4WR6|1|1J, 5E7K|1|16, 4V8E|1|AB, 7MD7|1|2B, 4WU1|1|1J, 4V9S|1|DB, 4V5R|1|DB, 5HCR|1|2B, 5NDJ|1|1J, 4V8A|1|BB, 4Z3S|1|2B, 4V9R|1|DB, 5EL4|1|1J, 7JQL|1|1B, 6ND5|1|2B, 4V9B|1|DB, 6C5L|1|BB, 8CVJ|1|2B, 7RQA|1|2B, 6O97|1|2B, 5VPO|1|YB, 4YZV|1|YB, 7RQ9|1|2B, 5HD1|1|2B, 6ND6|1|1B, 4V5R|1|BB, 8CVL|1|2B, 6GSK|1|16, 4V95|1|DB, 6UO1|1|1B, 4V8C|1|AB, 7AZO|1|5SB, 4W2F|1|DB, 4ZSN|1|YB, 4YZV|1|RB, 1VY6|1|BB, 5WIS|1|2B, 4LT8|1|YB, 4V8F|1|AB, 4WT1|1|1J, 4L47|1|YB, 4ZSN|1|RB, 4WQU|1|CB, 1VY4|1|DB, 4YPB|1|YB, 4V6G|1|BB, 4WQY|1|CB, 6XQD|1|2B, 4V5Q|1|BB, 7AZS|1|5SA, 6QNQ|1|1J, 4TUA|1|YB, 4ZER|1|2B, 4V8C|1|BB, 4WRO|1|16, 4V8B|1|DB, 5F8K|1|1B, 5DOY|1|2B, 4V90|1|BB, 4V5P|1|BB, 5HCP|1|2B, 4Y4P|1|2B, 4YPB|1|RB, 4V7J|1|AB, 4TUD|1|RB, 4W2H|1|DB, 6UO1|1|2B, 4V5E|1|DB, 4V5P|1|DB, 4V5S|1|BB, 4V9A|1|BB, 4V87|1|AB, 4V51|1|BB, 4TUC|1|YB, 4V5D|1|BB, 6XQE|1|1B, 5EL5|1|1J, 4V7J|1|BB, 4WT8|1|Ds, 4V5C|1|BB, 4L47|1|RB, 1VY5|1|DB, 4V8H|1|DB, 4W2E|1|B, 4V5Q|1|DB, 7JQM|1|2B, 4LSK|1|YB, 4V5S|1|DB, 4WZO|1|1J, 4TUA|1|RB, 6ND6|1|2B, 7JQL|1|2B, 4V9I|1|BB, 4V87|1|DB, 6GSK|1|1J, 4P6F|1|YB, 4V8Q|1|AB, 4V51|1|DB, 5WIT|1|2B, 4V8E|1|CB, 4V8I|1|DB, 4V97|1|DB, 5CZP|1|YB, 4V7L|1|BB, 6CZR|1|1B, 7LH5|1|DB, 4TUE|1|RB, 4TUD|1|YB, 1VY6|1|DB, 6XQE|1|2B, 6N9E|1|2B, 6N9F|1|2B, 4TUB|1|YB, 4V5E|1|BB, 1VVJ|1|YB, 1VY7|1|DB, 5DOX|1|1B, 6N9F|1|1B, 5CZP|1|RB, 4TUE|1|YB, 4WRO|1|1J, 7AZS|1|5SB, 4V97|1|BB, 4V9Q|1|CB, 4V6F|1|AB, 4V5L|1|BB, 4LT8|1|RB, 4V5D|1|DB, 4V5K|1|BB, 6N9E|1|1B, 5V8I|1|2B, 4V5J|1|BB, 7LH5|1|BB, 4V7L|1|DB, 4V7K|1|AB, 5DOX|1|2B, 4V83|1|DB, 5F8K|1|2B, 4V9A|1|DB, 4V7K|1|BB, 5VPO|1|RB, 4TUC|1|RB, 4P70|1|RB, 4V8F|1|DB, 4P70|1|YB, 4V83|1|BB, 1VVJ|1|RB, 4L71|1|YB, 6UCQ|1|1B, 4V9Q|1|AB, 6B4V|1|C, 4TUB|1|RB, 4V9K|1|BB, 4LSK|1|RB, 4V8A|1|AB, 4V5K|1|DB, 4V7Y|1|BB, 6B4V|1|GB, 6UCQ|1|2B, 4V9K|1|DB, 4V67|1|BB, 4P6F|1|RB, 4V9I|1|DB, 5D8B|1|AD, 4L71|1|RB, 4LEL|1|YB, 4V5C|1|DB, 4LFZ|1|YB, 4V7X|1|BB, 6CZR|1|2B, 4V7W|1|BB, 4LFZ|1|RB, 6N1D|1|B5S, 4V84|1|BB, 4V9L|1|BB, 4V9M|1|BB, 4V4J|1|x, 4V84|1|DB, 5D8B|1|WC, 4V63|1|BB, 4V9M|1|DB, 4XEJ|1|B5S, 4V63|1|DB, 4V7Y|1|DB, 4V8J|1|BB, 4V5G|1|DB, 4V9L|1|DB, 4V7P|1|BB, 4V5G|1|BB, 4V7P|1|CB, 4XEJ|1|A5S, 4LEL|1|RB, 4V67|1|DB, 6N1D|1|A5S, 4V7W|1|DB, 4V8J|1|DB, 4W29|1|BB, 4V7M|1|DB, 4V7X|1|DB, 4V5A|1|BB, 4W29|1|DB, 4V4I|1|x, 4V7Z|1|BB, 4V5A|1|DB, 4V8O|1|BB, 4V7Z|1|DB, 4V4R|1|BB, 4V4S|1|BB, 4V4T|1|BB, 4V4Z|1|BB, 4V4X|1|BB, 4V4Y|1|BB, 4V4P|1|AB, 6GSJ|1|16, 6GSJ|1|1J, 4V6A|1|BB, 4V8U|1|BB, 4V6A|1|DB, 4V8X|1|BB, 4V8U|1|DB, 4V9J|1|BB, 4V8N|1|BB, 4V9J|1|DB, 4V9N|1|DB, 4V9N|1|BB, 4V8X|1|DB, 4V8N|1|DB, 6GSL|1|16, 6GSL|1|1J, 6BOK|1|C, 6BOK|1|FB, 6BOH|1|HB, 6BOH|1|C, 5VPP|1|YB, 5VPP|1|RB, 6OTR|1|YB, 5J3C|1|RB, 6ORD|1|RB, 6NTA|1|YB, 6OTR|1|RB, 6ORD|1|YB, 6OPE|1|YB, 6NTA|1|RB, 5J3C|1|YB, 6OPE|1|RB, 5J30|1|RB, 6BZ6|1|RB, 6BZ6|1|YB, 6OJ2|1|YB, 6OJ2|1|RB, 6NUO|1|RB, 6OXA|1|YB, 6NUO|1|YB, 6GZQ|1|B1, 6OF6|1|RB, 6OF6|1|YB, 6OXA|1|RB, 5J30|1|YB, 6NSH|1|RB, 6NSH|1|YB, 5UQ8|1|B, 6OXI|1|YB, 6NWY|1|RB, 6NWY|1|YB, 6OXI|1|RB, 5ZLU|1|X, 6BUW|1|RB, 6BUW|1|YB, 6NDK|1|YB, 6BZ7|1|RB, 6NDK|1|RB, 5UQ7|1|B, 6BZ7|1|YB, 6BZ8|1|YB, 6BZ8|1|RB, 6Q95|1|3, 5OT7|1|5, 6O3M|1|RB, 6O3M|1|YB, 6OSI|1|RB, 6OSI|1|YB, 6GZZ|1|B1, 6GZZ|1|B2, 6GZX|1|B1, 6GZX|1|B2, 5IMQ|1|E, 4V42|1|BB, 4V68|1|BB, 5IMR|1|E, 4V5N|1|BB, 4V5M|1|BB, 5A9Z|1|AB, 5AA0|1|AB
331NR_all_42832.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
4V8P|1|C3 (4V8P)
 • 5S RRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.5 Å120(4) 4V8P|1|C3, 4V8P|1|E3, 4V8P|1|B3, 4V8P|1|G3
332NR_all_43536.1
Exact match
Danio rerio
7OYB|1|71 (7OYB)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.4 Å120(2) 7OYB|1|71, 7OYA|1|71
333NR_all_52752.14
Exact match
Homo sapiens
7OW7|1|B (7OW7)
 • 5S rRNA, 5S ribosomal RNA, 5S rRNA (120-[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-05
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.2 Å120(38) 7OW7|1|B, 6ZMI|1|L7, 6ZM7|1|L7, 7F5S|1|L7, 6XA1|1|L7, 6Y6X|1|L7, 6Z6N|1|L7, 6QZP|1|L7, 6Z6L|1|L7, 6ZME|1|L7, 7QVP|1|L7, 7QVP|1|L9, 6LQM|1|5, 6Z6M|1|L7, 6ZMO|1|L7, 6LSR|1|5, 6LU8|1|5, 6OLE|1|E, 6Y2L|1|L7, 6OM0|1|E, 6LSS|1|5, 6Y0G|1|L7, 7BHP|1|L7, 6OLG|1|A4, 6OLI|1|E, 6Y57|1|L7, 5T2C|1|B, 4UG0|1|L7, 6OM7|1|E, 6W6L|1|E, 6OLF|1|E, 6IP5|1|1B, 6OLZ|1|A4, 6IP8|1|1B, 5LKS|1|L7, 5AJ0|1|A4, 6IP6|1|1B, 4V6X|1|A7
334NR_all_62824.1
Exact match
Sus scrofa
3J7O|1|7 (3J7O)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-09-03
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.4 Å120(4) 3J7O|1|7, 3J7Q|1|7, 3J7P|1|7, 3J7R|1|7
335NR_all_72979.1
Exact match
Triticum aestivum
4V7E|1|Ab (4V7E)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
5.5 Å120(1) 4V7E|1|Ab
336NR_all_75628.1
Exact match
Solanum lycopersicum
7QIW|1|5 (7QIW)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.4 Å120(2) 7QIW|1|5, 7QIZ|1|5
337NR_all_79566.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LO (6ZJ3)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.2 Å120(1) 6ZJ3|1|LO
338NR_all_89898.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BF (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES7 part III
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å120(1) 4V5Z|1|BF
339NR_all_90150.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
5T5H|1|G (5T5H)
 • srRNA2
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-10-12
 • Source: Eukarya
2.5 Å120(1) 5T5H|1|G
340NR_all_10255.27
Exact match
Oryctolagus cuniculus
7O7Y|1|B7 (7O7Y)
 • 5S rRNA, 5S, 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.2 Å119(70) 7O7Y|1|B7, 7OYD|1|K, 7O7Z|1|B7, 7UCK|1|7, 7OBR|1|7, 7QWQ|1|7, 7ZJW|1|L7, 6SGC|1|74, 7QWR|1|7, 7O80|1|B7, 7TOR|1|A5S, 6R5Q|1|7, 7UCJ|1|7, 6R6P|1|7, 7NWI|1|7, 7ZJX|1|L7, 6P5K|1|7, 7O81|1|B7, 7TOQ|1|A5S, 6P5J|1|7, 6P5I|1|7, 6T59|1|74, 7NFX|1|7, 6P5N|1|7, 7MDZ|1|7, 7TM3|1|u, 6D9J|1|7, 5LZS|1|7, 5LZV|1|7, 6MTD|1|7, 7QWS|1|7, 6ZVK|1|d2, 6MTE|1|7, 5LZZ|1|7, 6MTC|1|7, 5LZW|1|7, 6D90|1|7, 7A01|1|d2, 5LZT|1|7, 5LZX|1|7, 6GZ5|1|A4, 6MTB|1|7, 6GZ3|1|A4, 6FRK|1|7, 5LZU|1|7, 6R6G|1|7, 7NWG|1|71, 6GZ4|1|A4, 6HCJ|1|71, 3JAH|1|7, 7TUT|1|u, 6R7Q|1|7, 3J92|1|7, 5LZY|1|7, 3JAG|1|7, 7NWH|1|7, 3JAI|1|7, 6HCF|1|72, 6FTI|1|v, 6FTJ|1|v, 6HCQ|1|71, 6HCM|1|72, 4UJE|1|A4, 3JAN|1|7, 3JAJ|1|7, 6FTG|1|v, 4UJD|1|A4, 4D5Y|1|4, 4D67|1|4, 4UJC|1|A4
341NR_all_35479.1
Exact match
Bacillus subtilis
4KQY|1|A (4KQY)
 • YitJ S box/SAM-I riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-08-07
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
3.0 Å119(1) 4KQY|1|A
342NR_all_36108.1
Exact match
Chaetomium thermophilum var. thermophilum DSM 1495
7OLC|1|3 (7OLC)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-01-26
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.9 Å119(2) 7OLC|1|3, 7OLD|1|3
343NR_all_49345.1
Exact match
Xenopus laevis
7OYC|1|71 (7OYC)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-20
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.4 Å119(1) 7OYC|1|71
344NR_all_51489.1
Exact match
Paranosema locustae
6ZU5|1|L70 (6ZU5)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-04
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.9 Å119(1) 6ZU5|1|L70
345NR_all_55569.1
New id, no parents
Rattus norvegicus
7QGG|1|E (7QGG)
 • RNA (121-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-26
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.9 Å119(1) 7QGG|1|E
346NR_all_61166.1
Exact match
Trypanosoma brucei
4V8M|1|BD (4V8M)
 • 5S RRNA CHAIN OF THE LARGE RIBOSOMAL SUB[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
5.6 Å119(1) 4V8M|1|BD
347NR_all_65336.1
Exact match
Chaetomium thermophilum var. thermophilum DSM 1495
7OZS|1|3 (7OZS)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-12
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.5 Å119(1) 7OZS|1|3
348NR_all_88210.1
Exact match
Mycobacterium sp. MCS
6UES|1|A (6UES)
 • RNA (119-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-12-18
 • Standardized name: S-adenosyl methionine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00634
3.7 Å119(4) 6UES|1|A, 6UET|1|A, 6WLQ|3|A, 6WLR|9|A
349NR_all_96182.1
Exact match
Encephalitozoon cuniculi GB-M1
7QEP|1|2 (7QEP)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.7 Å119(1) 7QEP|1|2
350NR_all_17436.1
Exact match
Toxoplasma gondii
5XXB|1|3 (5XXB)
 • 5S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-08-30
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.2 Å118(1) 5XXB|1|3
351NR_all_17605.2
Exact match
Plasmodium falciparum
3J79|1|B (3J79)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.2 Å118(5) 3J79|1|B, 5UMD|1|B, 3JBN|1|AB, 3JBO|1|AB, 3JBP|1|AB
352NR_all_50314.5
Exact match
Spinacia oleracea
6ERI|1|Ax (6ERI)
 • 5S ribosomal RNA, 5S rRNA, 5S ribosomal [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-04-18
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Chloroplast
 • Rfam: RF00001
3.0 Å118(8) 6ERI|1|Ax, 5MMI|1|B, 5MMM|1|B, 5X8T|1|B, 5X8P|1|B, 5MLC|1|B, 5H1S|1|B, 4V61|1|BB
353NR_all_50467.1
Exact match
Escherichia coli
3IZZ|1|B (3IZZ)
 • Helix 69, 71, 89, 92, 95 (Large Subunit)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-03-30
 • Source: Bacteria
10.8 Å118(1) 3IZZ|1|B
354NR_all_59231.1
Exact match
Escherichia coli
4V49|1|B9 (4V49)
 • 5S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
8.7 Å118(2) 4V49|1|B9, 4V4A|1|B9
355NR_all_63930.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
6XYW|1|3 (6XYW)
 • RNA (118-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-15
 • Source: Mitochondria
3.9 Å118(1) 6XYW|1|3
356NR_all_69984.2
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|8 (6AZ3)
 • rRNA 5S, 5S rRNA, 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.5 Å118(3) 6AZ3|1|8, 5T2A|1|D, 3JCS|1|8
357NR_all_77670.1
Exact match
Vairimorpha necatrix
6RM3|1|L70 (6RM3)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-07-10
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.4 Å118(1) 6RM3|1|L70
358NR_all_46024.1
Exact match
Trichomonas vaginalis
5XY3|1|3 (5XY3)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-08-30
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
3.2 Å117(1) 5XY3|1|3
359NR_all_61788.1
Exact match
Giardia lamblia ATCC 50803
7PWO|1|3 (7PWO)
 • rRNA 5S
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-20
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.8 Å117(2) 7PWO|1|3, 7PWG|1|3
360NR_all_64727.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa PAO1
7UNW|1|B (7UNW)
 • 5S Ribosomal RNA, 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-22
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.6 Å117(8) 7UNW|1|B, 7UNV|1|B, 6SPB|1|B, 7UNU|1|B, 7UNR|1|B, 6SPF|1|B, 6SPG|1|B, 6SPD|1|B
361NR_all_78635.1
Exact match
Bacillus virus phi29
7JQQ|1|O (7JQQ)
 • pRNA (117-MER), the prohead RNA (71-MER)[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-05-19
 • Standardized name: Bacteriophage pRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00044
4.1 Å117(10) 7JQQ|1|O, 7JQQ|1|L, 7JQQ|1|M, 7JQQ|1|N, 7JQQ|1|K, 6QYZ|1|A, 6QYZ|1|D, 6QYZ|1|E, 6QYZ|1|B, 6QYZ|1|C
362NR_all_83043.1
Exact match
Mycolicibacterium smegmatis
5ZEB|1|B (5ZEB)
 • 5S rRNA, P-tRNAfMet
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-09-26
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
3.4 Å117(3) 5ZEB|1|B, 5ZEP|1|B, 5ZET|1|B
363NR_all_79594.1
Exact match
uncultured archaeon
7C7L|1|C (7C7L)
 • sgRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-23
 • Source: Archaea
3.0 Å116(1) 7C7L|1|C
364NR_all_91474.1
Exact match
4QK9|1|A (4QK9)
 • C-di-AMP riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-06
 • Standardized name: cyclic di-AMP riboswitch
 • Rfam: RF00379
3.1 Å116(1) 4QK9|1|A
365NR_all_15683.2
Exact match
Streptococcus pyogenes
6MCB|1|B (6MCB)
 • Single guide RNA (116-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-01-16
 • Standardized name: tracrRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02348
3.4 Å115(3) 6MCB|1|B, 5VZL|1|B, 6MCC|1|B
366NR_all_22325.1
Exact match
Streptococcus pyogenes
5F9R|1|A (5F9R)
 • RNA (116-MER), RNA (115-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-27
 • Source: Bacteria
3.4 Å115(3) 5F9R|1|A, 7V59|1|G, 7V59|1|C
367NR_all_26536.2
Exact match
Mycobacterium tuberculosis
7SFR|1|B (7SFR)
 • 5S rRNA, 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-12
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.6 Å115(3) 7SFR|1|B, 5V7Q|1|B, 5V93|1|B
368NR_all_32617.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BY (4V5Z)
 • 5S Ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
8.7 Å115(1) 4V5Z|1|BY
369NR_all_41742.3
Exact match
Mycobacterium tuberculosis H37Rv
7KGB|1|B (7KGB)
 • 5S rRNA, 5S RNA, 5S RNA (118-MER), 5S ri[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-01-19
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.7 Å115(14) 7KGB|1|B, 7MT7|1|B, 7MT2|1|B, 7MSM|1|B, 7MT3|1|B, 7S0S|1|i, 7MSC|1|B, 5XYM|1|B, 7MSZ|1|B, 5O60|1|B, 7MSH|1|B, 6DZP|1|B, 6DZI|1|B, 7F0D|1|B
370NR_all_51824.1
Exact match
RNA transcription vector pBRDI1
5WTI|1|B (5WTI)
 • RNA (123-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-11-01
2.7 Å115(1) 5WTI|1|B
371NR_all_55052.1
Exact match
Planctomycetes bacterium
7WAZ|1|D (7WAZ)
 • RNA (115-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-16
 • Source: Bacteria
3.4 Å115(1) 7WAZ|1|D
372NR_all_67384.2
Exact match
Acinetobacter baumannii AB0057
7RYG|1|B (7RYG)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.4 Å115(14) 7RYG|1|B, 7RYH|1|B, 6YSI|1|5, 7M4Y|1|B, 7M4W|1|B, 7RYF|1|B, 7M4X|1|B, 6YHS|1|5, 7M4V|1|B, 7M4Z|1|B, 6V3A|1|B, 6V3B|1|B, 6V3D|1|B, 6V39|1|B
373NR_all_79308.1
Exact match
Lactococcus lactis
5MYJ|1|BB (5MYJ)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-10-11
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
5.6 Å115(1) 5MYJ|1|BB
374NR_all_84439.1
Exact match
Planctomycetes bacterium
7WAY|1|D (7WAY)
 • RNA, RNA (115-MER), RNA (110-MER), gRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-16
 • Source: Bacteria
2.9 Å115(4) 7WAY|1|D, 7WB0|1|D, 6NY2|1|B, 6NY3|1|B
375NR_all_12971.6
Exact match
Enterococcus faecalis
7P7Q|1|B (7P7Q)
 • 5S rRNA, 4S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-23
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.4 Å114(13) 7P7Q|1|B, 6W6P|1|B, 7P7T|1|B, 7NHK|1|B, 7P7R|1|B, 7P7S|1|B, 6WU9|1|B, 7P7U|1|B, 6O90|1|B, 6O8Z|1|B, 6O8W|1|B, 6O8X|1|B, 6O8Y|1|B
376NR_all_54575.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
5T5H|1|D (5T5H)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-10-12
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
2.5 Å114(1) 5T5H|1|D
377NR_all_78370.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4V8T|1|1 (4V8T)
 • ES27 OF THE 25S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.1 Å114(1) 4V8T|1|1
378NR_all_83891.20
Exact match
Staphylococcus aureus
4WF9|1|Y (4WF9)
 • 5S ribosomal RNA, 5S rRNA, 5S, 5S rRNA C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-21
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
3.4 Å114(29) 4WF9|1|Y, 5HKV|1|Y, 4WFA|1|Y, 5HL7|1|Y, 4WCE|1|Y, 4WFB|1|Y, 5NRG|1|Y, 6S0Z|1|B, 6S0X|1|B, 6HMA|1|B, 7ASM|1|B, 7ASP|1|3, 5NGM|1|AB, 7P48|1|B, 7ASO|1|C, 7NHM|1|B, 7NHL|1|B, 6YEF|1|B, 7ASN|1|B, 6SJ6|1|B, 5T7V|1|C, 6S12|1|B, 5ND8|1|B, 5ND9|1|B, 5LI0|1|B, 5TCU|1|C, 6S13|1|B, 6FXC|1|BB, 6FXC|1|AB
379NR_all_99272.1
Exact match
Listeria monocytogenes EGD-e
7NHN|1|B (7NHN)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-05-05
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.9 Å114(1) 7NHN|1|B
380NR_all_63615.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BX (4V5Z)
 • RNA helices
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å113(1) 4V5Z|1|BX
381NR_all_70001.1
Exact match
Thermomyces lanuginosus
4V7H|1|B3 (4V7H)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00001
8.9 Å113(1) 4V7H|1|B3
382NR_all_05181.1
Exact match
Escherichia coli
5VT0|1|R (5VT0)
 • Escherichia coli 6S RNA derivative (112-[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-11-01
 • Standardized name: 6S RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00013
3.8 Å112(1) 5VT0|1|R
383NR_all_11808.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J0O|1|2 (3J0O)
 • 60S ribosomal RNA fragment
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-11-16
 • Standardized name: LSU rRNA fragment
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
9.0 Å112(4) 3J0O|1|2, 3J0L|1|2, 3J0P|1|2, 3J0Q|1|2
384NR_all_23876.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2LKR|3|A (2LKR)
 • RNA (111-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-02-22
 • Standardized name: U2 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004
111(1) 2LKR|3|A
385NR_all_51377.2
Exact match
Staphylococcus aureus
7TTW|1|2 (7TTW)
 • 5S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-06
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.9 Å111(8) 7TTW|1|2, 6WQN|1|2, 7TTU|1|2, 6WRU|1|2, 6WQQ|1|2, 6WRS|1|2, 6DDD|1|2, 6DDG|1|2
386NR_all_59615.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J0O|1|h (3J0O)
 • 40S ribosomal RNA fragment
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-11-16
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
9.0 Å111(4) 3J0O|1|h, 3J0L|1|h, 3J0P|1|h, 3J0Q|1|h
387NR_all_80225.1
Exact match
Human mastadenovirus C
6OL3|1|C (6OL3)
 • Adenovirus Virus-Associated (VA) RNA I a[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-07-03
 • Standardized name: VA RNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00102
2.7 Å111(1) 6OL3|1|C
388NR_all_54615.1
Exact match
Flavobacterium johnsoniae
7JIL|1|3 (7JIL)
 • RNA (111-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-02
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
2.8 Å110(1) 7JIL|1|3
389NR_all_68504.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LD (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 3
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Source: Eukarya
3.2 Å110(1) 6ZJ3|1|LD
390NR_all_27833.1
Exact match
Bacillus virus phi29
1FOQ|1|B (1FOQ)
 • BACTERIOPHAGE PHI29 PROHEAD RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2000-12-22
 • Standardized name: Bacteriophage pRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00044
20.0 Å109(5) 1FOQ|1|B, 1FOQ|1|A, 1FOQ|1|C, 1FOQ|1|E, 1FOQ|1|D
391NR_all_52471.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
7ELD|1|B (7ELD)
 • pri-miRNA 166f
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-11
 • Standardized name: miR-166 precursor
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00075
4.6 Å109(1) 7ELD|1|B
392NR_all_74101.1
Exact match
Lachnospiraceae bacterium ND2006
6XMF|1|C (6XMF)
 • RNA (116-MER), RNA (130-MER), RNA (5'-R([...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-01-13
 • Source: Bacteria
3.1 Å109(2) 6XMF|1|C, 6XMG|1|C
393NR_all_40570.1
Exact match
Thermoanaerobacter mathranii
6CK5|1|A (6CK5)
 • PRPP riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-06-20
 • Standardized name: Guanidine-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00442
2.5 Å108(6) 6CK5|1|A, 6CK5|1|B, 6CK4|1|C, 6CK4|1|B, 6CK4|1|A, 6CK4|1|D
394NR_all_53735.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
4QLM|1|A (4QLM)
 • RNA (108-MER), RNA (117-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-13
 • Standardized name: cyclic di-AMP riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00379
2.7 Å108(2) 4QLM|1|A, 4QLN|1|A
395NR_all_59301.1
Exact match
synthetic construct
2NBX|1|A (2NBX)
 • IRES RNA (108-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-08-10
 • Standardized name: IRES
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF00210
108(1) 2NBX|1|A
396NR_all_67927.1
Exact match
Deltaproteobacteria bacterium
6NY1|1|B (6NY1)
 • gRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-02-27
 • Source: Bacteria
4.2 Å108(1) 6NY1|1|B
397NR_all_86022.1
Exact match
Escherichia coli
3J45|1|5 (3J45)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
9.5 Å108(2) 3J45|1|5, 3J46|1|4
398NR_all_47203.2
Exact match
3F2X|1|X (3F2X)
 • FMN riboswitch, RNA (112-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-01-27
 • Standardized name: FMN riboswitch (RFN element)
 • Rfam: RF00050
3.1 Å107(8) 3F2X|1|X, 3F30|1|X, 6WJR|1|X, 3F2Y|1|X, 3F2W|1|X, 3F2Q|1|X, 3F2T|1|X, 6WJS|1|X
399NR_all_83641.1
Exact match
Escherichia coli
4Y1M|1|B (4Y1M)
 • E. coli yybP-ykoY riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-08
 • Source: Bacteria
3.0 Å107(2) 4Y1M|1|B, 4Y1M|1|A
400NR_all_05530.5
Exact match
Spinacia oleracea
6ERI|1|AB (6ERI)
 • 4.5S ribosomal RNA, 4.8S rRNA, 4.8S ribo[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-04-18
 • Source: Chloroplast
3.0 Å106(8) 6ERI|1|AB, 5MMI|1|W, 5MMM|1|W, 5X8T|1|W, 5X8P|1|W, 5MLC|1|C, 5H1S|1|C, 4V61|1|BC
401NR_all_98802.1
Exact match
Syntrophothermus lipocalidus
6DLR|1|A (6DLR)
 • PRPP Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-11-14
 • Standardized name: Guanidine-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00442
2.7 Å106(5) 6DLR|1|A, 6DLT|1|A, 6DLS|1|A, 6DLQ|1|A, 6DNR|1|A
402NR_all_27096.1
Exact match
Bacillus subtilis
4WFL|1|A (4WFL)
 • RNA, Bacillus subtilis small cytoplasmic[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-15
 • Standardized name: LSRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01854
2.5 Å105(3) 4WFL|1|A, 4WFM|1|A, 4WFM|1|B
403NR_all_76251.1
Exact match
Mycoplasma pneumoniae M129
7P6Z|1|4 (7P6Z)
 • 5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-25
 • Standardized name: 5S rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00001
3.5 Å105(30) 7P6Z|1|4, 7OOD|1|4, 7PIB|1|4, 7PAL|1|4, 7PHB|1|4, 7PAK|1|4, 7PIT|1|4, 7PI9|1|4, 7PAI|1|4, 7PAM|1|4, 7PAO|1|4, 7PAJ|1|4, 7PAR|1|4, 7PHA|1|4, 7PAU|1|4, 7PH9|1|4, 7PI8|1|4, 7PAQ|1|4, 7PIC|1|4, 7PIP|1|4, 7PAH|1|4, 7PIO|1|4, 7PAT|1|4, 7PIQ|1|4, 7PAN|1|4, 7PHC|1|4, 7PIR|1|4, 7PIA|1|4, 7PIS|1|4, 7PAS|1|4
404NR_all_87230.1
Exact match
Schizosaccharomyces pombe
3JB9|1|C (3JB9)
 • U5 snRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-09-23
 • Standardized name: U5 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00020
3.6 Å105(1) 3JB9|1|C
405NR_all_51660.3
Exact match
Escherichia coli
5NCO|1|1 (5NCO)
 • 4.5S SRP RNA (Ffs), SRP 4.5S RNA, ESRP 4[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-05-24
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
4.8 Å104(6) 5NCO|1|1, 5GAH|1|1, 5GAD|1|1, 5GAG|1|1, 5GAF|1|1, 2IY3|1|B
406NR_all_73286.16
Exact match
Homo sapiens
6QW6|1|5 (6QW6)
 • U5 snRNA, pre-mRNA, Ligated exons: MINX [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-04-17
 • Standardized name: U5 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00020
2.9 Å104(28) 6QW6|1|5, 7DVQ|1|B, 6QX9|1|5, 6QDV|1|5, 6ZYM|1|5, 6ICZ|1|B, 7W59|1|B, 7W5A|1|B, 6FF4|1|5, 6ID0|1|B, 5XJC|1|B, 6ID1|1|B, 7W5B|1|B, 7AAV|1|5, 5YZG|1|B, 6AHD|1|B, 5O9Z|1|5, 6FF7|1|5, 7ABF|1|5, 5Z58|1|B, 7A5P|1|5, 5Z56|1|B, 6AH0|1|B, 5MQF|1|5, 5Z57|1|B, 3JCR|1|H, 7ABG|1|5, 7ABI|1|5
407NR_all_67715.1
Exact match
Escherichia coli K-12
8B0I|1|K (8B0I)
 • GlmZ small regulatory RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-05
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00083
4.3 Å103(1) 8B0I|1|K
408NR_all_75087.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5TZS|1|2 (5TZS)
 • U3 snoRNA, 5' external transcribed space[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-12-21
 • Source: Eukarya
5.1 Å103(1) 5TZS|1|2
409NR_all_81372.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
7LVA|9|A (7LVA)
 • RNA (103-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2021-03-17
 • Standardized name: HIV primer binding site (PBS)
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00375
103(1) 7LVA|9|A
410NR_all_26576.1
Exact match
Oceanobacillus iheyensis
4LCK|1|F (4LCK)
 • T-BOX RIBOSWITCH STEM I, T-box Stem I RN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
 • Source: Bacteria
3.2 Å102(10) 4LCK|1|F, 4LCK|1|C, 4TZZ|1|C, 4TZZ|1|F, 4TZZ|1|I, 4TZZ|1|L, 4TZV|1|C, 4TZW|1|C, 4TZP|1|C, 4TZP|1|F
411NR_all_56904.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5LQW|1|6+5LQW|1|2 (5LQW)
 • U6 snRNA, U2 snRNA, actin pre-mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-10-05
 • Standardized name: U6 snRNA + U2 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00026 + RF00004
5.8 Å102(1) 5LQW|1|6+5LQW|1|2
412NR_all_57933.1
Exact match
Deinococcus radiodurans
2XXA|1|F (2XXA)
 • 4.5S RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-02
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
3.9 Å102(2) 2XXA|1|F, 2XXA|1|G
413NR_all_80875.1
Exact match
Turnip crinkle virus
2KRL|10|A (2KRL)
 • RNA (102-MER)
 • Solution scattering, solution NMR
 • Release Date: 2011-02-09
 • Standardized name: TCV hairpin 5
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00500
102(1) 2KRL|10|A
414NR_all_95082.1
Exact match
marine metagenome
4FRN|1|B (4FRN)
 • Cobalamin riboswitch aptamer domain
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
 • Standardized name: Cobalamin riboswitch
 • Rfam: RF01689
3.4 Å102(2) 4FRN|1|B, 4FRN|1|A
415NR_all_00626.1
Exact match
Bacillus subtilis
4W90|1|C (4W90)
 • riboswitch a pseudo-dimeric RNA, C-di-AM[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-15
 • Standardized name: cyclic di-AMP riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00379
3.1 Å101(2) 4W90|1|C, 4W92|1|C
416NR_all_44180.1
Exact match
Escherichia virus HK022
7XUI|1|R (7XUI)
 • RNA (122-mer)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-10
 • Source: Viruses
3.6 Å101(1) 7XUI|1|R
417NR_all_57918.1
Exact match
synthetic construct
1YSH|1|B (1YSH)
 • RNA (101-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-07-05
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF00177
9.5 Å101(1) 1YSH|1|B
418NR_all_79426.1
Exact match
Turnip yellow mosaic virus
6MJ0|1|B (6MJ0)
 • RNA (101-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-01-09
 • Standardized name: tRNA-like 3' UTR element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00233
3.1 Å101(2) 6MJ0|1|B, 6MJ0|1|A
419NR_all_86572.1
Exact match
1S9S|4|A (1S9S)
 • MLV Psi encapsidation site
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-04-06
 • Standardized name: Gammaretro_CES
 • Rfam: RF00374
101(1) 1S9S|4|A
420NR_all_16356.1
Exact match
Escherichia coli
3IZZ|1|E (3IZZ)
 • Helix 44 (Small Subunit), Helix 44 of 16[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-03-30
 • Standardized name: SSU rRNA h44
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
10.8 Å100(2) 3IZZ|1|E, 1MVR|1|B
421NR_all_20814.1
Exact match
[Eubacterium] siraeum
3SUX|1|X (3SUX)
 • Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-09-14
 • Standardized name: THF riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01831
2.9 Å100(3) 3SUX|1|X, 3SUH|1|X, 3SUY|1|X
422NR_all_45478.1
Exact match
1U6P|16|B (1U6P)
 • 101-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-11-02
 • Standardized name: Gammaretro_CES
 • Rfam: RF00374
100(1) 1U6P|16|B
423NR_all_86427.1
Exact match
Sulfobacillus acidophilus
6DME|1|A (6DME)
 • ppGpp Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-11-14
 • Source: Bacteria
2.7 Å100(5) 6DME|1|A, 6DMC|1|B, 6DMC|1|A, 6DMD|1|A, 6DMD|1|B
424NR_all_18848.1
Exact match
Lactococcus lactis
6CB3|1|B (6CB3)
 • RNA (99-MER), yybP-ykoY riboswitch, RNA [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-06-13
 • Source: Bacteria
1.9 Å99(10) 6CB3|1|B, 6CB3|1|A, 4Y1J|1|A, 4Y1J|1|B, 6CC3|1|A, 4Y1I|1|A, 4Y1I|1|B, 6CC3|1|B, 6CC1|1|B, 6CC1|1|A
425NR_all_32399.1
Exact match
2GTT|1|W (2GTT)
 • RNA (99-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-19
3.5 Å99(1) 2GTT|1|W
426NR_all_50424.1
Exact match
Alicyclobacillus acidoterrestris
5U30|1|B (5U30)
 • sgRNA, RNA (60-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-25
 • Source: Bacteria
2.9 Å99(5) 5U30|1|B, 5U31|1|B, 5U33|1|B, 5U34|1|B, 5WQE|1|B
427NR_all_79669.1
Exact match
Mus musculus
5Y36|1|B (5Y36)
 • single-guide RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Source: Eukarya
5.2 Å99(1) 5Y36|1|B
428NR_all_80684.1
Exact match
2GTT|1|X (2GTT)
 • RNA (99-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-19
3.5 Å99(1) 2GTT|1|X
429NR_all_83830.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5MPS|1|6 (5MPS)
 • Saccharomyces cerevisiae strain T.52_2H [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-01-18
 • Standardized name: U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00026
3.9 Å99(5) 5MPS|1|6, 5YLZ|1|D, 5Y88|1|D, 5GMK|1|E+5GMK|1|L, 5WSG|1|E
430NR_all_03365.1
Exact match
Nocardia farcinica
6UFM|1|B (6UFM)
 • RNA (98-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-12-04
 • Source: Bacteria
2.8 Å98(1) 6UFM|1|B
431NR_all_44691.1
Exact match
Aquifex aeolicus
3W3S|1|B (3W3S)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-13
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01852
3.1 Å98(1) 3W3S|1|B
432NR_all_70719.1
Exact match
Xanthomonas oryzae
6N2V|1|A (6N2V)
 • X. oryzae Mn riboswitch optimized constr[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-10-02
 • Source: Bacteria
2.9 Å98(2) 6N2V|1|A, 6N2V|1|B
433NR_all_12869.1
Exact match
4OQU|1|A (4OQU)
 • SAM-I/IV riboswitch, SAM-I/IV variant ri[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-04
 • Standardized name: SAM-I-IV-variant
 • Rfam: RF01725
3.2 Å97(2) 4OQU|1|A, 4L81|1|A
434NR_all_27219.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|B1 (4V5Z)
 • 5.8S Ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00002
8.7 Å97(1) 4V5Z|1|B1
435NR_all_41222.1
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|5 (6AZ3)
 • rRNA epsilon, srRNA4
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Source: Eukarya
2.5 Å97(2) 6AZ3|1|5, 5T2A|1|H
436NR_all_62996.1
Exact match
Bacillus virus phi29
6JXM|1|B (6JXM)
 • RNA (97-mer)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-08-21
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00005
3.3 Å97(1) 6JXM|1|B
437NR_all_32874.1
Exact match
Saccharolobus solfataricus
3KTW|1|C (3KTW)
 • SRP RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-02-16
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Archaea
3.2 Å96(2) 3KTW|1|C, 3KTW|1|D
438NR_all_45092.1
Exact match
Thermus thermophilus
2OM7|1|C (2OM7)
 • Fragment of 16S rRNA (h44), RNA (130-MER[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-01-15
 • Standardized name: SSU rRNA h44
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
7.3 Å96(4) 2OM7|1|C, 1X1L|1|A, 1ZC8|1|Z, 2OB7|1|D
439NR_all_62361.1
Exact match
Corynebacterium diphtheriae
6JOO|1|B (6JOO)
 • Guide RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-04-17
 • Source: Bacteria
2.9 Å96(1) 6JOO|1|B
440NR_all_80967.1
Exact match
Escherichia coli
2XKV|1|B (2XKV)
 • 4.5S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-12-15
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
13.5 Å96(1) 2XKV|1|B
441NR_all_84517.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
5FJC|1|A (5FJC)
 • SAM-I RIBOSWITCH, RNA (94-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-25
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
1.7 Å96(25) 5FJC|1|A, 5FK4|1|A, 2YGH|1|A, 3GX5|1|A, 4B5R|1|A, 5FK3|1|A, 5FK2|1|A, 5FKF|1|A, 3GX3|1|A, 5FK6|1|A, 3IQR|1|A, 7EAF|1|A, 3IQP|1|A, 3GX7|1|A, 3IQN|1|A, 5FK1|1|A, 5FKD|1|A, 2GIS|1|A, 2YDH|1|A, 3GX2|1|A, 5FKH|1|A, 5FKG|1|A, 5FKE|1|A, 3GX6|1|A, 5FK5|1|A
442NR_all_37888.1
Exact match
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
7O7Z|1|AH (7O7Z)
 • mRNA containing SARS-CoV-2 sequence
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
 • Standardized name: Coronavirus frameshifting stimulation element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00507
2.4 Å95(1) 7O7Z|1|AH
443NR_all_52614.1
Exact match
Haloarcula marismortui
5ML7|1|B (5ML7)
 • 23S ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-12-20
 • Standardized name: LSU rRNA fragment
 • Source: Archaea
3.3 Å95(2) 5ML7|1|B, 5ML7|1|A
444NR_all_57834.2
Exact match
Homo sapiens
6FF4|1|6 (6FF4)
 • U6 snRNA, U2 snRNA, pre mRNA, U6snRNA, U[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-29
 • Standardized name: U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00026
3.4 Å95(6) 6FF4|1|6, 6ID0|1|F+6ID0|1|H, 7ABF|1|6, 7AAV|1|6, 6FF7|1|6, 3JCR|1|N
445NR_all_89968.1
Exact match
synthetic construct
6DVK|1|H (6DVK)
 • RNA (95-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-06-26
 • Source: Synthetic
2.6 Å95(1) 6DVK|1|H
446NR_all_12982.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
7X34|1|3 (7X34)
 • RNA (130-mer)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-29
 • Standardized name: SSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01960
3.1 Å94(1) 7X34|1|3
447NR_all_20520.1
Exact match
Homo sapiens
7SHX|1|A (7SHX)
 • RNA (94-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2022-10-19
 • Source: Eukarya
94(1) 7SHX|1|A
448NR_all_29205.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
4AOB|1|A (4AOB)
 • SAM-I RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-09
 • Standardized name: SAM-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00162
3.0 Å94(1) 4AOB|1|A
449NR_all_63567.1
Exact match
Faecalibacterium prausnitzii
6XKO|1|A (6XKO)
 • Class III PreQ1 riboswitch, PreQ1-III Ri[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-12-29
 • Standardized name: PreQ1-III riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02680
2.8 Å94(3) 6XKO|1|A, 6XKN|1|A, 4RZD|1|A
450NR_all_25458.1
Exact match
3IWN|1|A (3IWN)
 • C-di-GMP riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-11-10
 • Standardized name: Cyclic di-GMP-I riboswitch
 • Rfam: RF01051
3.2 Å93(2) 3IWN|1|A, 3IWN|1|B
451NR_all_60079.1
Exact match
Campylobacter jejuni
5X2G|1|B (5X2G)
 • sgRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-03-29
 • Source: Bacteria
2.4 Å93(2) 5X2G|1|B, 5X2H|1|B
452NR_all_90160.4
Exact match
synthetic construct
5B2P|1|B (5B2P)
 • Guide RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-02
1.7 Å93(3) 5B2P|1|B, 5B2O|1|B, 5B2Q|1|B
453NR_all_20392.1
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
3W1K|1|F (3W1K)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-06-05
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01852
7.5 Å92(5) 3W1K|1|F, 3W1K|1|I, 3W1K|1|J, 3W1K|1|G, 3W1K|1|H
454NR_all_22001.1
Exact match
2N7M|4|X (2N7M)
 • RNA (92-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2015-12-30
 • Standardized name: U4 snRNA
 • Rfam: RF00015
92(1) 2N7M|4|X
455NR_all_24705.1
Exact match
Homo sapiens
7TRC|1|B (7TRC)
 • Telomerase RNA, partial sequence, RNA (9[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-20
 • Standardized name: or TERC
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00024
3.3 Å92(2) 7TRC|1|B, 7BGB|1|B
456NR_all_28556.1
Exact match
Staphylococcus aureus
7ENR|1|B (7ENR)
 • sgRNA (98-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-04-20
 • Source: Bacteria
4.2 Å92(1) 7ENR|1|B
457NR_all_88154.1
Exact match
synthetic construct
4RUM|1|A (4RUM)
 • NiCo riboswitch RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-08
 • Standardized name: NiCo riboswitch
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF02683
2.6 Å92(1) 4RUM|1|A
458NR_all_12260.3
Exact match
3MXH|1|R (3MXH)
 • c-di-GMP riboswitch, G20A mutant c-di-GM[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
 • Standardized name: Cyclic di-GMP-I riboswitch
 • Rfam: RF01051
2.3 Å91(11) 3MXH|1|R, 3MUM|1|R, 3UCZ|1|R, 4YB1|1|R, 3MUR|1|R, 3MUV|1|R, 3UD4|1|R, 3UD3|1|R, 3MUT|1|R, 3IRW|1|R, 3UCU|1|R
459NR_all_18367.1
Exact match
Escherichia coli
5LZF|1|y (5LZF)
 • fMetSec-tRNASec, SECIS mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-11-23
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01852
4.6 Å91(1) 5LZF|1|y
460NR_all_49553.1
Exact match
3CUL|1|C (3CUL)
 • RNA (92-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-06-24
2.8 Å91(4) 3CUL|1|C, 3CUN|1|C, 3CUL|1|D, 3CUN|1|D
461NR_all_60628.1
Exact match
Hepatovirus A
6MWN|1|B (6MWN)
 • HAV dV RNA (92-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-08-14
 • Standardized name: IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00228
2.8 Å91(2) 6MWN|1|B, 6MWN|1|A
462NR_all_75326.1
Exact match
1M5K|1|B (1M5K)
 • RNA HAIRPIN RIBOZYME, RNA INHIBITOR SUBS[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-08-02
 • Standardized name: Hairpin ribozyme
 • Rfam: RF04190
2.4 Å91(8) 1M5K|1|B, 1M5K|1|E, 1M5O|1|B, 1M5P|1|B, 1M5O|1|E, 1M5V|1|B, 1M5P|1|E, 1M5V|1|E
463NR_all_76892.2
Exact match
Escherichia coli
5LZD|1|y (5LZD)
 • Sec-tRNASec
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-11-23
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01852
3.4 Å91(3) 5LZD|1|y, 5LZC|1|y, 5LZB|1|y
464NR_all_79575.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
5T5H|1|H (5T5H)
 • srRNA4
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-10-12
 • Source: Eukarya
2.5 Å91(1) 5T5H|1|H
465NR_all_12576.1
Exact match
Acidothermus cellulolyticus 11B
6WBR|1|B (6WBR)
 • RNA (94-MER), sgRNA (95-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-11-18
 • Source: Bacteria
2.9 Å90(2) 6WBR|1|B, 6WC0|1|B
466NR_all_20250.1
Exact match
Triticum sp.
2GO5|1|9 (2GO5)
 • ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-06-13
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02540
7.4 Å90(1) 2GO5|1|9
467NR_all_32401.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LL (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 11
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Source: Eukarya
3.2 Å90(1) 6ZJ3|1|LL
468NR_all_43181.1
Exact match
Mus musculus
7DA7|1|C (7DA7)
 • RNA component of mitochondrial RNAase P [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-10-20
 • Standardized name: RMRP
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00030
3.5 Å90(2) 7DA7|1|C, 7DAS|1|C
469NR_all_43225.1
Exact match
Donggang virus
7KGA|1|B (7KGA)
 • RNA (90-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-06-23
 • Standardized name: Flavivirus DB element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00525
2.1 Å90(1) 7KGA|1|B
470NR_all_76442.1
Exact match
Schizosaccharomyces pombe
3JB9|1|N+3JB9|1|P (3JB9)
 • U6 snRNA, U2 snRNA, RNA (5'-R(P*UP*UP*UP[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-09-23
 • Standardized name: U6 snRNA + U2 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00026 + RF00004
3.6 Å90(1) 3JB9|1|N+3JB9|1|P
471NR_all_91539.1
Exact match
Sulfobacillus acidophilus
5T83|1|A (5T83)
 • RNA (95-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-11
 • Standardized name: Guanidine-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00442
2.7 Å90(1) 5T83|1|A
472NR_all_96800.1
Exact match
metagenome
7UR5|1|v (7UR5)
 • allo-tRNAUTu1, Allo-tRNAUTu1A
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-10
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Rfam: RF01852
2.6 Å90(5) 7UR5|1|v, 7UR5|1|w, 7UR5|1|y, 7URI|1|y, 7URM|1|v
473NR_all_78797.5
Exact match
4LVW|1|A (4LVW)
 • THF riboswitch, tetrahydrofolate riboswi[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-03-19
 • Standardized name: THF riboswitch
 • Rfam: RF01831
1.8 Å89(9) 4LVW|1|A, 4LVX|1|A, 4LVY|1|A, 4LW0|1|A, 4LVV|1|A, 4LVZ|1|A, 6Q57|1|A, 7KD1|1|A, 3SD3|1|A
474NR_all_86192.1
Exact match
Donggang virus
7KGA|1|A (7KGA)
 • RNA (90-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-06-23
 • Standardized name: Flavivirus DB element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00525
2.1 Å89(1) 7KGA|1|A
475NR_all_06977.1
Exact match
Escherichia coli
3ZN8|1|G (3ZN8)
 • 4.5 S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-03-06
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
12.0 Å88(1) 3ZN8|1|G
476NR_all_20232.1
Exact match
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus
6XRZ|6|A (6XRZ)
 • Frameshift Stimulation Element from the [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-08-19
 • Standardized name: Coronavirus frameshifting stimulation element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00507
6.9 Å88(1) 6XRZ|6|A
477NR_all_46102.2
Exact match
1WZ2|1|D (1WZ2)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-06
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.2 Å88(2) 1WZ2|1|D, 1WZ2|1|C
478NR_all_63789.1
Exact match
Methanopyrus kandleri
3ADD|1|C (3ADD)
 • selenocysteine tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-07-28
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF01852
2.4 Å88(6) 3ADD|1|C, 3ADD|1|D, 3ADB|1|D, 3ADB|1|C, 3ADC|1|C, 3ADC|1|D
479NR_all_89821.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J5Y|1|D (3J5Y)
 • tRNA-Leu, 5'-R(*AP*UP*UP*GP*UP*AP*AP*AP*[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-12-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
9.7 Å88(1) 3J5Y|1|D
480NR_all_19099.1
Exact match
3K0J|1|E (3K0J)
 • RNA (87-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-12-22
 • Standardized name: TPP riboswitch (THI element)
 • Rfam: RF00059
3.1 Å87(2) 3K0J|1|E, 3K0J|1|F
481NR_all_59793.1
Exact match
Bacillus subtilis
6HTQ|1|v (6HTQ)
 • P-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-10-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
4.5 Å87(1) 6HTQ|1|v
482NR_all_69172.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4V8Y|1|CN (4V8Y)
 • EUKARYOTIC RIBOSOMAL L1_RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02541
4.3 Å87(1) 4V8Y|1|CN
483NR_all_87323.1
Exact match
Streptococcus pyogenes
7S36|1|R (7S36)
 • Single-guide RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-20
 • Source: Bacteria
3.2 Å87(4) 7S36|1|R, 7S38|1|R, 7S3H|1|R, 7S37|1|R
484NR_all_93290.1
Exact match
Homo sapiens
6ZMO|1|CB (6ZMO)
 • tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-08-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å87(1) 6ZMO|1|CB
485NR_all_19061.1
Exact match
3Q1Q|1|C (3Q1Q)
 • TRNA (PHE)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-03-09
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.8 Å86(2) 3Q1Q|1|C, 3Q1R|1|C
486NR_all_19932.1
Exact match
Homo sapiens
1E8S|1|C (1E8S)
 • 7SL RNA, 88-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-08
 • Source: Eukarya
4.0 Å86(1) 1E8S|1|C
487NR_all_32185.1
Exact match
3OXE|1|A (3OXE)
 • domain II of glycine riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
 • Standardized name: Glycine riboswitch
 • Rfam: RF00504
2.9 Å86(18) 3OXE|1|A, 3OXB|1|A, 3OXB|1|B, 3OXE|1|B, 3OXD|1|A, 3OXD|1|B, 3OXM|1|A, 3OXM|1|B, 3OWI|1|A, 3OWZ|1|A, 3OWI|1|B, 3OWW|1|A, 3OWW|1|B, 3OX0|1|A, 3OXJ|1|A, 3OX0|1|B, 3OXJ|1|B, 3OWZ|1|B
488NR_all_47926.1
Exact match
Escherichia coli
7OIF|1|z (7OIF)
 • tRNA-Ser, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-01-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å86(3) 7OIF|1|z, 7NWW|1|z, 7OIG|1|z
489NR_all_57598.2
Exact match
Mus musculus
3RG5|1|B (3RG5)
 • tRNA(Sec)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-08
 • Standardized name: Selenocysteine transfer RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF01852
2.0 Å86(2) 3RG5|1|B, 3RG5|1|A
490NR_all_59099.1
Exact match
synthetic construct
5AOX|1|C (5AOX)
 • ALU JO CONSENSUS RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-11
 • Source: Synthetic
2.0 Å86(2) 5AOX|1|C, 5AOX|1|F
491NR_all_91710.1
Exact match
Geobacillus kaustophilus
7UZ0|1|A (7UZ0)
 • AntiT-tRNA flip UCCA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-06-08
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å86(1) 7UZ0|1|A
492NR_all_00443.1
Exact match
Escherichia virus HK022
7XUE|1|R (7XUE)
 • RNA (nun gene and immunity region)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-10
 • Source: Viruses
3.2 Å85(2) 7XUE|1|R, 7XUG|1|R
493NR_all_11210.1
Exact match
Thermus thermophilus
486D|1|F (486D)
 • PENULTIMATE STEM OF 16S RRNA IN THE 70S [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-10-04
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
7.5 Å85(1) 486D|1|F
494NR_all_19112.1
Exact match
4MGN|1|A (4MGN)
 • glyQS T box riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
3.2 Å85(2) 4MGN|1|A, 4MGN|1|C
495NR_all_25994.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3JCM|1|E (3JCM)
 • SNR14 snRNA, SNR6 snRNA, pre-mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-02-24
 • Standardized name: U4 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00015
3.8 Å85(1) 3JCM|1|E
496NR_all_37397.1
Exact match
Homo sapiens
6Z6M|1|CC (6Z6M)
 • tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-29
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å85(1) 6Z6M|1|CC
497NR_all_63075.1
Exact match
Geobacillus kaustophilus
7UQ6|1|B (7UQ6)
 • RNA (86-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-06-15
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å85(1) 7UQ6|1|B
498NR_all_69993.1
New id, no parents
synthetic construct
7ZO1|1|A (7ZO1)
 • CD34 sgRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-10-26
 • Source: Synthetic
2.4 Å85(1) 7ZO1|1|A
499NR_all_71214.1
Exact match
Escherichia coli
3EQ4|1|Y (3EQ4)
 • tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-12-16
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
12.0 Å85(1) 3EQ4|1|Y
500NR_all_91654.1
Exact match
Oryza sativa
7JNH|1|B (7JNH)
 • Core double ENE RNA (Xtal construct) fro[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-01-20
 • Source: Eukarya
2.9 Å85(1) 7JNH|1|B
501NR_all_96336.1
New id, no parents
synthetic construct
7QR8|1|A (7QR8)
 • PTPRC sgRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-10-26
 • Source: Synthetic
2.8 Å85(1) 7QR8|1|A
502NR_all_01779.1
Exact match
marine metagenome
4FRG|1|B (4FRG)
 • cobalamin riboswitch aptamer domain
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-17
 • Standardized name: Cobalamin riboswitch
 • Rfam: RF01689
3.0 Å84(2) 4FRG|1|B, 4FRG|1|X
503NR_all_04754.1
Exact match
Dickeya dadantii
5U3G|1|B (5U3G)
 • ykkC riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-02-01
 • Standardized name: Guanidine-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00442
2.3 Å84(1) 5U3G|1|B
504NR_all_55025.1
New id, 1 parent
synthetic construct
7QQP|1|A (7QQP)
 • AAVS1 sgRNA, sgRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-10-26
 • Source: Synthetic
2.6 Å84(6) 7QQP|1|A, 7QQR|1|A, 7QQO|1|A, 7QR7|1|A, 7QQQ|1|A, 7OX9|1|A
505NR_all_79803.1
Exact match
Bos taurus
7O80|1|AT (7O80)
 • P-site Leu-tRNA(Leu), mRNA containing SA[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.9 Å84(1) 7O80|1|AT
506NR_all_83770.1
New id, no parents
synthetic construct
7QQX|1|A (7QQX)
 • FANCF sgRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-10-26
 • Source: Synthetic
2.4 Å84(8) 7QQX|1|A, 7QQS|1|A, 7QQU|1|A, 7QQT|1|A, 7QQW|1|A, 7QQZ|1|A, 7QR5|1|A, 7QQV|1|A
507NR_all_98075.1
Exact match
2ZZM|1|B (2ZZM)
 • RNA (84-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-15
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.7 Å84(1) 2ZZM|1|B
508NR_all_02656.1
Exact match
Turnip yellow mosaic virus
4P5J|1|A (4P5J)
 • Turnip yellow mosaic virus mRNA for the [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-04
 • Standardized name: tRNA-like 3' UTR element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00233
2.0 Å83(1) 4P5J|1|A
509NR_all_17762.1
Exact match
Escherichia coli
6K0B|1|V (6K0B)
 • tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-06-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
4.3 Å83(2) 6K0B|1|V, 6K0B|1|U
510NR_all_27557.1
Exact match
4KZD|1|R (4KZD)
 • RNA (84-MER), RNA (86-MER), RNA (83-MER)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
2.2 Å83(4) 4KZD|1|R, 6B14|1|R, 6B3K|1|R, 4KZE|1|R
511NR_all_31480.1
Exact match
Geobacter
4YAZ|1|R (4YAZ)
 • RNA (84-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-15
 • Standardized name: Cyclic di-GMP-I riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01051
2.0 Å83(4) 4YAZ|1|R, 4YAZ|1|A, 4YB0|1|R, 4YB0|1|A
512NR_all_40189.1
Exact match
Hepacivirus C,synthetic construct
3T4B|1|A (3T4B)
 • HCV IRES pseudoknot domain plus crystall[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
3.6 Å83(1) 3T4B|1|A
513NR_all_43401.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
7ELE|1|G (7ELE)
 • pre-miRNA 166f
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-11
 • Source: Eukarya
4.9 Å83(1) 7ELE|1|G
514NR_all_73216.5
Exact match
Escherichia coli
4WSM|1|1K (4WSM)
 • tRNA-Leu, mRNA, PtRNA-Leu, PtRNA (Leu), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-06-10
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å83(17) 4WSM|1|1K, 4WSM|1|2K, 4WSM|1|2L, 4WSM|1|1L, 4V87|1|BB, 4V87|1|CB, 4V8B|1|AB, 4V8C|1|CB, 4V8C|1|DB, 4V8B|1|CB, 7NSO|1|8, 7NSQ|1|8, 6HA1|1|x, 6D9J|1|3, 6D90|1|3, 7NSP|1|8, 5KCR|1|1x
515NR_all_89775.1
Exact match
uncultured archaeon
7V94|1|B (7V94)
 • sgRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-13
 • Source: Archaea
2.6 Å83(2) 7V94|1|B, 7V93|1|B
516NR_all_99121.1
Exact match
synthetic construct
5FQ5|1|A (5FQ5)
 • SGRNA, RNA (95-MER), RNA (81-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-23
 • Source: Synthetic
2.1 Å83(16) 5FQ5|1|A, 5FW2|1|A, 4UN4|1|A, 6AEG|1|A, 4UN5|1|A, 5FW3|1|A, 4UN3|1|A, 6K4Q|1|A, 6K4P|1|A, 5FW1|1|A, 6K57|1|A, 6AEB|1|A, 6AEB|1|E, 6K4S|1|A, 6K4U|1|A, 6K3Z|1|A
517NR_all_11709.1
Exact match
Escherichia coli
3ZGZ|1|B (3ZGZ)
 • TRNA-LEU UAA ISOACCEPTOR, E. COLI TRNALE[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-01-30
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.4 Å82(21) 3ZGZ|1|B, 4AQ7|1|B, 5OMW|1|B, 3ZGZ|1|E, 4AS1|1|B, 4ARI|1|B, 4AQ7|1|E, 4CQN|1|B, 3ZJT|1|B, 5OMW|1|E, 5ON2|1|B, 3ZJU|1|B, 5ONH|1|B, 5ON2|1|E, 5ONH|1|E, 4ARC|1|B, 5ON3|1|B, 4CQN|1|E, 3ZJV|1|B, 5ON3|1|E, 2NQP|1|F
518NR_all_18859.1
Exact match
synthetic construct
6JQ5|1|B+6JQ5|1|A (6JQ5)
 • RNA (82-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-06-12
 • Standardized name: Hatchet ribozyme + Hatchet ribozyme
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF02678 + RF02678
2.1 Å82(1) 6JQ5|1|B+6JQ5|1|A
519NR_all_30254.1
Exact match
synthetic construct
7KVT|1|B (7KVT)
 • Squash RNA aptamer bound to DFHBI-1T wit[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-01-19
 • Source: Synthetic
2.7 Å82(3) 7KVT|1|B, 7KVU|1|G, 7KVV|1|D
520NR_all_40854.1
Exact match
Escherichia coli
7UO0|1|C (7UO0)
 • Precursor tRNA substrate G(-1) G(-2)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-28
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.4 Å82(1) 7UO0|1|C
521NR_all_44791.1
New id, 1 parent
synthetic construct
7QR0|1|A (7QR0)
 • TRAC sgRNA, sgRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-10-26
 • Source: Synthetic
2.3 Å82(3) 7QR0|1|A, 7QR1|1|A, 7OX8|1|A
522NR_all_56381.1
Exact match
Escherichia coli
7UO1|1|C (7UO1)
 • Precursor tRNA substrate U(-1) and A(-2)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-28
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.2 Å82(1) 7UO1|1|C
523NR_all_79104.1
Exact match
Escherichia coli
2VAZ|1|A (2VAZ)
 • RPSO MRNA OPERATOR
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2007-10-02
 • Standardized name: Ribosomal S15 leader
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00114
10.0 Å82(1) 2VAZ|1|A
524NR_all_85745.1
Exact match
synthetic construct
6JQ6|1|U (6JQ6)
 • RNA (81-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-06-12
 • Standardized name: Hatchet ribozyme
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF02678
2.6 Å82(1) 6JQ6|1|U
525NR_all_91682.1
Exact match
Escherichia coli
8AC0|1|R (8AC0)
 • putL RNA, RNA putL, RNA putL triple muta[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-19
 • Source: Bacteria
4.1 Å82(4) 8AC0|1|R, 8ACP|1|R, 8ABY|1|R, 8AD1|1|R
526NR_all_09775.1
Exact match
Agrobacterium tumefaciens
5AH5|1|D (5AH5)
 • TRNA-LEU TAA ISOACCEPTOR
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-17
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.1 Å81(2) 5AH5|1|D, 5AH5|1|C
527NR_all_13919.1
Exact match
3AM1|1|B (3AM1)
 • ASL-truncated tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-29
2.4 Å81(1) 3AM1|1|B
528NR_all_33394.4
Exact match
Streptococcus pyogenes
5B2T|1|A (5B2T)
 • Guide RNA, RNA (97-MER), RNA (81-MER), R[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-03-23
 • Source: Bacteria
2.2 Å81(9) 5B2T|1|A, 5B2R|1|A, 5B2S|1|A, 4OO8|1|B, 4OO8|1|E, 6AI6|1|B, 5XBL|1|B, 6IFO|1|C, 6IFO|1|D
529NR_all_42604.1
Exact match
2NR0|1|E (2NR0)
 • leucyl tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-05-15
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.9 Å81(5) 2NR0|1|E, 2NR0|1|F, 2NR0|1|H, 2NR0|1|G, 2NRE|1|F
530NR_all_47294.1
Exact match
Streptococcus pyogenes
6VPC|1|A (6VPC)
 • Cas9 (SpCas9) single-guide RNA (sgRNA)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-29
 • Source: Bacteria
3.2 Å81(1) 6VPC|1|A
531NR_all_02825.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6AH3|1|T (6AH3)
 • pre-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-10-17
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.5 Å80(1) 6AH3|1|T
532NR_all_13221.1
Exact match
Thermus thermophilus
1H3E|1|B (1H3E)
 • WILD-TYPE TRNATYR(GUA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-10-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å80(1) 1H3E|1|B
533NR_all_35448.1
Exact match
Leishmania donovani
3JCS|1|5 (3JCS)
 • 26S epsilon ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-07-20
 • Source: Eukarya
2.8 Å80(1) 3JCS|1|5
534NR_all_73731.2
Exact match
Thermus thermophilus
3U4M|1|B (3U4M)
 • RNA (80-MER), fragment of 23S rRNA, 23S [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-08-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.0 Å80(6) 3U4M|1|B, 4QVI|1|B, 3UMY|1|B, 4QG3|1|B, 3U56|1|B, 5NPM|1|B
535NR_all_34349.1
Exact match
Homo sapiens
6ZYM|1|6 (6ZYM)
 • U6 snRNA, pre-mRNA, U2 snRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-14
 • Standardized name: U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00026
3.4 Å79(1) 6ZYM|1|6
536NR_all_75310.1
Exact match
Salmonella enterica
6CU1|1|A (6CU1)
 • YrlA effector-binding module
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-10-31
 • Standardized name: Y RNA-like
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02553
3.0 Å79(1) 6CU1|1|A
537NR_all_12697.1
Exact match
Streptococcus thermophilus
6RJA|1|D (6RJA)
 • RNA (78-MER), sgRNA, sgRNA (78-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-10-02
 • Source: Bacteria
3.0 Å78(5) 6RJA|1|D, 6RJA|1|G, 6RJ9|1|D, 6RJG|1|D, 6RJD|1|D
538NR_all_20722.1
Exact match
Homo sapiens
6V5B|1|D (6V5B)
 • Pri-miR-16-2 (78-MER), Pri-miR-16-2 (66-[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-08
 • Standardized name: miR-16 precursor
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00254
3.7 Å78(2) 6V5B|1|D, 6V5C|1|D
539NR_all_23989.1
Exact match
Thermus thermophilus
2BTE|1|B (2BTE)
 • TRNALEU TRANSCRIPT WITH ANTICODON CAG, T[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-15
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å78(6) 2BTE|1|B, 2BTE|1|E, 2BYT|1|B, 2BYT|1|E, 2V0G|1|B, 2V0G|1|F
540NR_all_26354.1
Exact match
Escherichia coli
4XJN|1|N (4XJN)
 • RNA (78-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-18
 • Source: Bacteria
3.1 Å78(1) 4XJN|1|N
541NR_all_39307.1
Exact match
Escherichia coli BL21(DE3)
7NT5|1|N (7NT5)
 • RNA (78-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-07
 • Source: Bacteria
3.5 Å78(1) 7NT5|1|N
542NR_all_42241.3
Exact match
Escherichia coli
7TZS|1|X (7TZS)
 • RNA (80-MER), TPP riboswitch, thiM TPP r[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-05-25
 • Standardized name: TPP riboswitch (THI element)
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00059
2.2 Å78(24) 7TZS|1|X, 2GDI|1|X, 2GDI|1|Y, 7TZS|1|Y, 7TDA|1|A, 7TDB|1|A, 4NYA|1|A, 2HOJ|1|A, 7TDC|1|A, 2HOM|1|A, 2HOL|1|A, 7TZR|1|X, 4NYC|1|A, 4NYD|1|A, 4NYA|1|B, 7TZR|1|Y, 4NYB|1|A, 2HOO|1|A, 7TZT|1|A, 7TZU|1|A, 2HOK|1|A, 7TD7|1|A, 4NYG|1|A, 2HOP|1|A
543NR_all_56041.1
Exact match
Archaeoglobus fulgidus
3AMU|1|B (3AMU)
 • RNA (78-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-10-12
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
3.1 Å78(2) 3AMU|1|B, 3AMT|1|B
544NR_all_61055.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BN (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES27
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å78(1) 4V5Z|1|BN
545NR_all_72172.1
Exact match
Homo sapiens
5CCB|1|N (5CCB)
 • tRNA3Lys
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.0 Å78(4) 5CCB|1|N, 5CCX|1|N, 5CD1|1|N, 5CD1|1|M
546NR_all_90146.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LN (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 13, LSU rRNA chain 12
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Source: Eukarya
3.2 Å78(1) 6ZJ3|1|LN
547NR_all_02142.1
Exact match
Haloarcula marismortui
4V8N|1|CV (4V8N)
 • E-SITE TRNA ILE2 AGMATIDINE OR P-SITE TR[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
3.1 Å77(6) 4V8N|1|CV, 4V8N|1|AY, 4V8N|1|AV, 4V8N|1|CY, 4V8N|1|AW, 4V8N|1|CW
548NR_all_09297.2
Exact match
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
7O5B|1|U (7O5B)
 • tRNA, mRNA, P-site tRNA, A/P-site tRNA, [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å77(9) 7O5B|1|U, 7QV1|1|H, 7QV2|1|H, 7QV2|1|x, 3J9W|1|AX, 7QGU|1|z, 7QV3|1|H, 7QH4|1|1, 7QH4|1|y
549NR_all_11374.1
Exact match
Mycobacterium tuberculosis
6UFG|1|B (6UFG)
 • RNA (77-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-11-20
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å77(2) 6UFG|1|B, 6UFH|1|B
550NR_all_11689.3
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6ZVI|1|e (6ZVI)
 • P/E-site tRNA, tRNA (P/E), tRNA (77-MER)[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å77(5) 6ZVI|1|e, 6SV4|1|mc, 6SV4|1|mb, 7NRD|1|Sm, 6I7O|1|mb
551NR_all_27756.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
3D2V|1|A (3D2V)
 • TPP-specific riboswitch, NUCLEIC ACID
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-01
 • Standardized name: TPP riboswitch (THI element)
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00059
2.0 Å77(8) 3D2V|1|A, 3D2X|1|A, 3D2V|1|B, 3D2G|1|A, 3D2X|1|B, 2CKY|1|A, 3D2G|1|B, 2CKY|1|B
552NR_all_29909.1
Exact match
Alcaligenes sp.
4V9Q|1|DV (4V9Q)
 • tRNA, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.4 Å77(4) 4V9Q|1|DV, 4V9Q|1|BV, 4V9Q|1|DW, 4V9Q|1|BW
553NR_all_32990.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6HD7|1|B (6HD7)
 • P-site tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-12-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.4 Å77(3) 6HD7|1|B, 5MC6|1|n, 5GAK|1|B
554NR_all_35945.1
Exact match
Escherichia coli
6Q97|1|7 (6Q97)
 • tRNA-Val, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-03-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.9 Å77(1) 6Q97|1|7
555NR_all_44698.1
Exact match
Mycolicibacterium smegmatis
6UFM|1|A (6UFM)
 • RNA (77-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-12-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.8 Å77(1) 6UFM|1|A
556NR_all_45098.2
Exact match
Escherichia coli K-12
7B5K|1|x (7B5K)
 • P-site Isoleucine tRNA (77-MER), mRNA, P[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-05-26
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å77(3) 7B5K|1|x, 5O2R|1|x, 5KCS|1|1x
557NR_all_48295.1
Exact match
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325
7NHM|1|D (7NHM)
 • tRNA-fMet, RNA (5'-R(P*GP*GP*AP*GP*GP*UP[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-05-05
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å77(1) 7NHM|1|D
558NR_all_52282.1
Exact match
1J2B|1|C (1J2B)
 • tRNA(Val)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-05-27
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.3 Å77(2) 1J2B|1|C, 1J2B|1|D
559NR_all_54588.1
Exact match
Mycobacterium tuberculosis H37Rv
7K98|1|C (7K98)
 • tRNA(Phe)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-05-12
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.2 Å77(6) 7K98|1|C, 7K98|1|F, 7KA0|1|C, 7K9M|1|C, 7KAB|1|C, 7KA0|1|F
560NR_all_56204.1
Exact match
Escherichia coli
6UGG|1|B (6UGG)
 • tRNAasp, ASPARTYL TRNA, ASPARTYL-TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-01-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.0 Å77(5) 6UGG|1|B, 6UGG|1|A, 1C0A|1|B, 1EFW|1|D, 1EFW|1|C
561NR_all_64485.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
4V4N|1|B1 (4V4N)
 • E-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
9.0 Å77(1) 4V4N|1|B1
562NR_all_65114.1
Exact match
3A2K|1|C (3A2K)
 • bacterial tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-20
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.7 Å77(2) 3A2K|1|C, 3A2K|1|D
563NR_all_65284.1
Exact match
2ZUE|1|B (2ZUE)
 • tRNA-Arg
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-18
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.0 Å77(2) 2ZUE|1|B, 2ZUF|1|B
564NR_all_70863.1
Exact match
Homo sapiens
6SVS|1|A (6SVS)
 • RNA (79-mer)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-01-01
 • Source: Eukarya
2.5 Å77(2) 6SVS|1|A, 6SVS|1|B
565NR_all_72820.1
Exact match
Vittia pachyloma
4TUE|1|QV (4TUE)
 • P-site tRNA-fMet, A-site ASL-SufJ, messe[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.5 Å77(2) 4TUE|1|QV, 4TUE|1|XV
566NR_all_72919.2
Exact match
1P5P|1|A (1P5P)
 • 77-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-11-04
77(2) 1P5P|1|A, 1P5O|2|A
567NR_all_75816.1
Exact match
Escherichia coli
5VPP|1|QV (5VPP)
 • P-site tRNA SufA6, messenger RNA, E-site[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-09-26
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.9 Å77(4) 5VPP|1|QV, 5VPP|1|XV, 6NWY|1|QV, 6NWY|1|XV
568NR_all_76789.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J0P|1|W (3J0P)
 • tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-11-16
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
10.6 Å77(3) 3J0P|1|W, 3J0Q|1|Y, 3J0Q|1|W
569NR_all_78233.3
Exact match
Escherichia coli
4V9K|1|AW (4V9K)
 • transfer RNA, messenger RNA, tRNA, mRNA,[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å77(11) 4V9K|1|AW, 4V9K|1|CW, 4V9M|1|CW, 4V9M|1|AW, 4V9L|1|AW, 4V9L|1|CW, 4W29|1|AW, 4W29|1|CW, 4V9J|1|AW, 4V9J|1|CW, 4V7B|1|AW
570NR_all_80098.1
Exact match
Escherichia coli
6Q97|1|8 (6Q97)
 • tRNA-Met
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-03-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.9 Å77(1) 6Q97|1|8
571NR_all_96870.1
Exact match
Escherichia coli K-12
7ST2|1|5 (7ST2)
 • tRNA Pro, mRNA, tRNAPro
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å77(16) 7ST2|1|5, 7ST6|1|5, 7LV0|1|5, 7K54|1|5, 7K53|1|7, 7SSO|1|5, 7SSN|1|5, 7ST7|1|5, 7K55|1|5, 7SSD|1|5, 7K52|1|5, 7K50|1|7, 7K51|1|5, 7SSL|1|5, 7SSW|1|5, 7SS9|1|5
572NR_all_98554.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
4V6U|1|A1 (4V6U)
 • E-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
6.6 Å77(1) 4V6U|1|A1
573NR_all_01147.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
6GZ4|1|Bw (6GZ4)
 • pe/E-site-tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-12-05
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.6 Å76(1) 6GZ4|1|Bw
574NR_all_04887.1
Exact match
Salmonella enterica
5IMQ|1|5 (5IMQ)
 • E site tRNA, E site- tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-05-18
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.8 Å76(2) 5IMQ|1|5, 5IMR|1|5
575NR_all_04953.1
Exact match
Escherichia coli
7F36|1|F (7F36)
 • RNA (76-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-12-22
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(4) 7F36|1|F, 7F36|1|G, 7F36|1|E, 7F36|1|H
576NR_all_12290.1
Exact match
Spinacia oleracea
5MMM|1|z (5MMM)
 • tRNA-Phe
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-01-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Chloroplast
 • Rfam: RF00005
3.4 Å76(1) 5MMM|1|z
577NR_all_17351.3
Exact match
Homo sapiens
7QVP|1|B4 (7QVP)
 • tRNA P/P, mRNA, tRNA, AP RNA, A/P tRNA, [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-12
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å76(14) 7QVP|1|B4, 6Y2L|1|B4, 6OLE|1|u, 6OM0|1|u, 7QVP|1|D5, 6Y0G|1|D4, 6Y0G|1|B4, 6OLG|1|Bv, 6OLI|1|u, 6Y57|1|D4, 6OM7|1|u, 6W6L|1|u, 6OLZ|1|Bv, 6OLF|1|u
578NR_all_20230.1
Exact match
Escherichia coli K-12
7B5K|1|z (7B5K)
 • atRNA synthetic Stop tRNA (76-MER), mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-05-26
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å76(1) 7B5K|1|z
579NR_all_20585.1
Exact match
Escherichia coli
6ORD|1|QY (6ORD)
 • A-site tRNAAla(GGC) U32-A38, mRNA, A-sit[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-06-24
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(12) 6ORD|1|QY, 6ORD|1|XY, 6OJ2|1|XY, 6OPE|1|QY, 6OPE|1|XY, 6OJ2|1|XW, 6OF6|1|XY, 6OJ2|1|QY, 6OJ2|1|QW, 6OF6|1|QY, 6OF6|1|QW, 6OF6|1|XW
580NR_all_21015.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae W303
7ZW0|1|sl (7ZW0)
 • tRNA, mRNA, tRNA-Ala
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-05
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.4 Å76(3) 7ZW0|1|sl, 6R84|1|B, 6R87|1|B
581NR_all_22323.3
Exact match
Oryctolagus cuniculus
7MDZ|1|2 (7MDZ)
 • P-site tRNA, mRNA, A/P RNA, A/P tRNA, TR[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-09-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.2 Å76(13) 7MDZ|1|2, 6HCJ|1|q3, 6HCQ|1|q3, 4UJE|1|AV, 3J0O|1|V, 3J0O|1|W, 3J0O|1|Y, 4UJD|1|BA, 3J0L|1|V, 3J0L|1|W, 3J0L|1|Y, 4UJC|1|AA, 3J0P|1|Y
582NR_all_24571.1
Exact match
Mycoplasma pneumoniae M129
7PHC|1|6 (7PHC)
 • tRNA-Phe
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
9.9 Å76(2) 7PHC|1|6, 7PHC|1|8
583NR_all_25652.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5MRC|1|bb (5MRC)
 • tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-02-15
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å76(3) 5MRC|1|bb, 5MRE|1|bb, 5MRF|1|bb
584NR_all_26825.1
Exact match
Escherichia coli
7ZQ6|1|M (7ZQ6)
 • Gly-tRNA, tRNA(gly), mRNA, P-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-10
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.8 Å76(3) 7ZQ6|1|M, 6OM6|1|5, 3J46|1|p
585NR_all_27306.1
Exact match
Lactobacillus rhamnosus
4JF2|1|A (4JF2)
 • PreQ1-II Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-17
 • Source: Bacteria
2.3 Å76(1) 4JF2|1|A
586NR_all_28207.3
Exact match
Homo sapiens
6OLE|1|v (6OLE)
 • PE RNA, mRNA, tRNA, A/A site tRNA, AA tR[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-06-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(6) 6OLE|1|v, 6OM0|1|v, 6OLI|1|v, 6OM7|1|v, 6W6L|1|v, 6OLF|1|v
587NR_all_29651.1
Exact match
Oryza sativa
7LJY|1|B (7LJY)
 • B dENE construct, poly(A)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-14
 • Source: Eukarya
6.5 Å76(1) 7LJY|1|B
588NR_all_30383.1
Exact match
Neurospora crassa
7R81|1|t1 (7R81)
 • tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.7 Å76(2) 7R81|1|t1, 7R81|1|u1
589NR_all_36393.1
Exact match
Thermus thermophilus
2IY5|1|T (2IY5)
 • TRNAPHE, TRNA(PHE)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(2) 2IY5|1|T, 1EIY|1|C
590NR_all_37355.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6WOO|1|3 (6WOO)
 • Met-tRNA-iMet, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.9 Å76(1) 6WOO|1|3
591NR_all_38810.1
Exact match
Homo sapiens
7A5G|1|j (7A5G)
 • E tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
4.3 Å76(1) 7A5G|1|j
592NR_all_40788.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6T7T|1|6 (6T7T)
 • tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-12-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(4) 6T7T|1|6, 6T7T|1|7, 6T83|1|6b, 6T83|1|8
593NR_all_42401.1
Exact match
Thermus thermophilus
4RDX|1|C (4RDX)
 • tRNA(his)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-03-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å76(1) 4RDX|1|C
594NR_all_44680.1
New id, no parents
Rattus norvegicus
7QGG|1|v (7QGG)
 • RNA (76-MER), RNA (5'-D(P*()P*()P*()P*()[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-26
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.9 Å76(1) 7QGG|1|v
595NR_all_45609.5
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6TNU|1|m (6TNU)
 • A-site tRNA, mRNA, A-tRNA, tRNA, tRNA (7[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-22
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(6) 6TNU|1|m, 7RR5|1|A, 6HD7|1|A, 5MC6|1|m, 7NRC|1|Sm, 5GAK|1|A
596NR_all_45742.1
Exact match
Enterococcus faecalis
6O8W|1|u (6O8W)
 • tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å76(1) 6O8W|1|u
597NR_all_47349.1
Exact match
Mitsuaria sp. 67
4WT8|1|D4 (4WT8)
 • tRNA (76-MER), mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-01-21
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.4 Å76(1) 4WT8|1|D4
598NR_all_51130.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae W303
7ZW0|1|sn (7ZW0)
 • tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-05
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.4 Å76(1) 7ZW0|1|sn
599NR_all_52612.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
4V6U|1|A0 (4V6U)
 • P-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
6.6 Å76(1) 4V6U|1|A0
600NR_all_55964.1
Exact match
Lactobacillus rhamnosus
5D5L|1|A (5D5L)
 • PreQ1-II riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-08-10
 • Source: Bacteria
2.5 Å76(4) 5D5L|1|A, 5D5L|1|D, 5D5L|1|B, 5D5L|1|C
601NR_all_56101.4
Exact match
Escherichia coli
7ZP8|1|v (7ZP8)
 • Pro-tRNA, P-site tRNA-Pro, mRNA, P-site [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-10
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.2 Å76(17) 7ZP8|1|v, 7Z20|1|v, 7ZOD|1|v, 7O1A|1|B8, 7O1C|1|B8, 7O19|1|B8, 6SZS|1|x, 5MGP|1|x, 6ENU|1|x, 6ENF|1|x, 7CPJ|1|9, 6NUO|1|XV, 6NUO|1|QV, 6ENJ|1|x, 6ENJ|1|9, 6O3M|1|QV, 6O3M|1|XV
602NR_all_57268.1
Exact match
Mycoplasma pneumoniae M129
7PIS|1|6 (7PIS)
 • tRNA-Phe
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
15.0 Å76(2) 7PIS|1|6, 7PIS|1|8
603NR_all_58975.1
Exact match
Bos taurus
3IZY|1|N (3IZY)
 • tRNA-Phe
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-03-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
10.8 Å76(1) 3IZY|1|N
604NR_all_59239.1
Exact match
2AGN|1|C (2AGN)
 • HCV IRES DOMAIN II
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-07-25
15.0 Å76(1) 2AGN|1|C
605NR_all_64397.1
Exact match
Enterococcus faecalis
7P7Q|1|D (7P7Q)
 • fMet-tRNA, mRNA, tRNA-fMet, tRNA-fMETi, [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.4 Å76(5) 7P7Q|1|D, 7P7T|1|D, 7NHK|1|D, 7P7S|1|D, 7P7U|1|D
606NR_all_64525.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4V8Z|1|CW (4V8Z)
 • EUKARYOTIC RIBOSOMAL PI TRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
6.6 Å76(1) 4V8Z|1|CW
607NR_all_66347.1
Exact match
Escherichia coli
4W29|1|AX (4W29)
 • tRNA, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.8 Å76(1) 4W29|1|AX
608NR_all_68467.10
Exact match
Oryctolagus cuniculus
7NWI|1|2 (7NWI)
 • P-Site tRNA, mRNA, tRNA, mRNA (UGA stop [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(24) 7NWI|1|2, 6T59|1|23, 7TM3|1|q, 5LZS|1|2, 5LZV|1|2, 6GZ5|1|Bv, 5LZZ|1|2, 5LZW|1|2, 6GZ4|1|Bv, 6GZ3|1|Bv, 6MTB|1|2, 5LZX|1|2, 5LZT|1|2, 6FRK|1|2, 7TUT|1|q, 3JAH|1|2, 6HCF|1|23, 3JAG|1|2, 3JAI|1|2, 6FTI|1|q, 5LZU|1|2, 6HCM|1|23, 3JAJ|1|3, 3JAN|1|3
609NR_all_71445.1
Exact match
Yersinia pseudotuberculosis
5AJ0|1|Bv (5AJ0)
 • tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-05-20
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å76(2) 5AJ0|1|Bv, 5AJ0|1|Bw
610NR_all_73703.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6R6P|1|2 (6R6P)
 • A/P-tRNA, mRNA, P-tRNA, messenger RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-07-10
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å76(4) 6R6P|1|2, 6R6G|1|2, 6R7Q|1|2, 6R5Q|1|2
611NR_all_73795.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4WJ3|1|S (4WJ3)
 • 76mer-tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-31
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.7 Å76(4) 4WJ3|1|S, 4WJ3|1|R, 4WJ3|1|T, 4WJ3|1|Q
612NR_all_74018.1
Exact match
Staphylococcus aureus
5TCU|1|D (5TCU)
 • E-site tRNA CHAIN, P-site tRNA CHAIN, mR[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-05-24
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.9 Å76(2) 5TCU|1|D, 5TCU|1|E
613NR_all_75020.1
Exact match
Bacillus subtilis
6HTQ|1|u (6HTQ)
 • A/R-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-10-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
4.5 Å76(1) 6HTQ|1|u
614NR_all_79985.1
New id, no parents
Rattus norvegicus
7QGG|1|u (7QGG)
 • RNA (76-MER), RNA (5'-D(P*()P*()P*()P*()[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-26
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.9 Å76(1) 7QGG|1|u
615NR_all_82548.1
Exact match
Escherichia coli
4V4R|1|AV (4V4R)
 • P-site tRNA (Phe), E-site tRNA (Phe), tR[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
5.9 Å76(30) 4V4R|1|AV, 4V4S|1|AV, 4V4T|1|AV, 4V4R|1|AW, 4V4S|1|AW, 4V4T|1|AW, 4V49|1|AW, 4V49|1|AV, 4V66|1|AE, 4V65|1|AE, 3EP2|1|Y, 3EQ3|1|Y, 4V65|1|AA, 4V66|1|AA, 4V66|1|AP, 4V65|1|AP, 4V48|1|A6, 3DEG|1|A, 1MJ1|1|C, 1ZO1|1|F, 1ZO3|1|A, 1ZO3|1|B, 1ML5|1|B, 1MJ1|1|D, 4V4W|1|AW, 4V4W|1|AV, 4V4W|1|AU, 4V4V|1|AV, 4V4V|1|AW, 4V4V|1|AU
616NR_all_83547.1
Exact match
Sus scrofa
3J7R|1|S6 (3J7R)
 • P/E tRNA, Messenger RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-09-03
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.9 Å76(1) 3J7R|1|S6
617NR_all_86891.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
5LZS|1|ii (5LZS)
 • tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-11-30
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.3 Å76(1) 5LZS|1|ii
618NR_all_91690.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
4WJ4|1|B (4WJ4)
 • 76mer-tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-31
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å76(1) 4WJ4|1|B
619NR_all_91806.3
Exact match
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
7AQC|1|T (7AQC)
 • Ala-tRNA (P-site), Ala-tRNA (A/P-site), [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å76(5) 7AQC|1|T, 7AQD|1|T, 7AQC|1|P, 7AS9|1|2, 7OPE|1|2
620NR_all_95556.5
Exact match
Thermus thermophilus
4V90|1|AV (4V90)
 • RNA (77-MER), 5'-R(*UP*AP*AP*AP*AP*AP*UP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å76(16) 4V90|1|AV, 4WT8|1|C3, 5J8B|1|y, 5J8B|1|w, 4WT8|1|D3, 4V5A|1|CV+4V5A|1|CX, 4V5A|1|AV+4V5A|1|AX, 4WT8|1|C2, 4V8U|1|AV, 4V8U|1|CV, 3J9Z|1|S7, 4V68|1|AW, 5AA0|1|BC, 3BBV|1|z, 5AA0|1|BE, 5AA0|1|BD
621NR_all_97575.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6UZ7|1|3 (6UZ7)
 • RNA (76-MER), EUKARYOTIC RIBOSOMAL P_E T[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-01-15
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.6 Å76(2) 6UZ7|1|3, 4V8Y|1|CW
622NR_all_97621.1
Exact match
Escherichia coli
6Q9A|1|7 (6Q9A)
 • P-site tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-04-17
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.7 Å76(1) 6Q9A|1|7
623NR_all_99059.1
Exact match
Mycoplasma pneumoniae M129
7P6Z|1|7 (7P6Z)
 • tRNA-Phe, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å76(43) 7P6Z|1|7, 7PAL|1|6, 7PIB|1|7, 7PAL|1|7, 7PIB|1|8, 7PHB|1|6, 7PHB|1|7, 7PAK|1|6, 7PAK|1|7, 7PIT|1|7, 7PIT|1|8, 7PI9|1|6, 7PI9|1|7, 7PAI|1|7, 7PAM|1|6, 7PAM|1|8, 7PAO|1|6, 7PAO|1|8, 7PAJ|1|6, 7PAJ|1|7, 7PAJ|1|8, 7PAR|1|7, 7PAR|1|8, 7PHA|1|6, 7PHA|1|7, 7PH9|1|7, 7PAQ|1|7, 7PAQ|1|8, 7PI8|1|7, 7PIC|1|8, 7PIP|1|6, 7PIP|1|7, 7PAH|1|7, 7PIO|1|7, 7PAH|1|8, 7PIQ|1|6, 7PIQ|1|7, 7PAN|1|7, 7PAN|1|8, 7PIR|1|6, 7PIR|1|8, 7PIA|1|7, 7PIA|1|8
624NR_all_03715.1
Exact match
Staphylococcus aureus
1QU2|1|T (1QU2)
 • ISOLEUCYL-TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-08-31
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.2 Å75(3) 1QU2|1|T, 1QU3|1|T, 1FFY|1|T
625NR_all_10787.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
5X6B|1|P (5X6B)
 • tRNACys
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-12-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
2.6 Å75(1) 5X6B|1|P
626NR_all_14254.1
Exact match
Homo sapiens
7LJ3|1|A (7LJ3)
 • RNA (75-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-11-17
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.9 Å75(3) 7LJ3|1|A, 7LJ3|1|C, 7LJ3|1|B
627NR_all_18471.1
Exact match
Thermus thermophilus
4V4J|1|2 (4V4J)
 • E-site tRNA, E-TRNA, tRNA Phe (unmodifie[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.8 Å75(5) 4V4J|1|2, 4V4I|1|0, 4V4P|1|BC, 4V4P|1|BB, 4V68|1|AY
628NR_all_19333.1
Exact match
Bacillus subtilis
6HTQ|1|w (6HTQ)
 • E-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-10-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
4.5 Å75(1) 6HTQ|1|w
629NR_all_19931.1
Exact match
Mus musculus
7CPU|1|S6 (7CPU)
 • Met-tRNA, tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.8 Å75(4) 7CPU|1|S6, 7CPV|1|S6, 7LS2|1|n2, 7LS1|1|n2
630NR_all_20717.1
Exact match
Chlamydomonas reinhardtii
7PKT|1|0 (7PKT)
 • L3a rRNA (5S)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-15
 • Source: Mitochondria
3.0 Å75(1) 7PKT|1|0
631NR_all_21264.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
3J16|1|L (3J16)
 • P-site tRNA, P-SITE TRNA ASP, MRNA, RNA [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2012-02-22
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
7.2 Å75(2) 3J16|1|L, 4V6I|1|CB
632NR_all_23520.1
Exact match
Homo sapiens
6IP8|1|zy (6IP8)
 • P-site tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-05-29
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.9 Å75(4) 6IP8|1|zy, 6IP5|1|zy, 6IP5|1|zu, 6IP6|1|zy
633NR_all_24366.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6R5Q|1|3 (6R5Q)
 • E-tRNA, P/E-tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-07-10
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å75(4) 6R5Q|1|3, 6R6P|1|3, 6R6G|1|3, 6R7Q|1|3
634NR_all_29085.1
Exact match
1N78|1|C (1N78)
 • tRNA(Glu), tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-02-25
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.1 Å75(14) 1N78|1|C, 1N78|1|D, 2DXI|1|C, 1N77|1|C, 2DXI|1|D, 2CV2|1|C, 1N77|1|D, 2CV2|1|D, 2CV1|1|D, 2CV1|1|C, 2CV0|1|C, 2CV0|1|D, 1G59|1|B, 1G59|1|D
635NR_all_31301.1
Exact match
Drosophila melanogaster
6XU7|1|B (6XU7)
 • P-tRNA, mRNA, E-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-28
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
4.9 Å75(2) 6XU7|1|B, 4V6W|1|BC
636NR_all_33313.1
Exact match
Bos taurus
4UJE|1|AW (4UJE)
 • TRNA-PHE, Messenger RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
6.9 Å75(1) 4UJE|1|AW
637NR_all_33997.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
6MTC|1|4 (6MTC)
 • Z-site tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-11-21
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.4 Å75(2) 6MTC|1|4, 6MTB|1|4
638NR_all_34987.1
Exact match
Triticum aestivum
4V7E|1|Ae (4V7E)
 • P-site tRNA, 5'-R(*AP*AP*AP*AP*GP*AP*CP*[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
5.5 Å75(1) 4V7E|1|Ae
639NR_all_36843.2
Exact match
Oryctolagus cuniculus
5LZS|1|3 (5LZS)
 • E-site tRNA, tRNA (Lys3), polyA mRNA, tR[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-11-30
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.3 Å75(14) 5LZS|1|3, 5LZV|1|3, 5LZZ|1|3, 5LZW|1|3, 6SGC|1|23, 6SGC|1|33, 5LZX|1|3, 5LZT|1|3, 5LZU|1|3, 5LZY|1|2, 5LZY|1|3, 3JAI|1|3, 3JAH|1|3, 3JAG|1|3
640NR_all_38961.3
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
7OSM|1|ASIT (7OSM)
 • PHE tRNA, MRNA, A/P-site tRNA, tRNA (A/P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-12-08
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å75(5) 7OSM|1|ASIT, 6ZVI|1|d, 6SV4|1|nb, 6SV4|1|nc, 6I7O|1|nb
641NR_all_40314.1
Exact match
Escherichia coli
4V9I|1|AY (4V9I)
 • A-SITE tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å75(2) 4V9I|1|AY, 4V9I|1|CY
642NR_all_47714.1
Exact match
Homo sapiens
7MRL|1|A (7MRL)
 • tRNA Lys3
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-08-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.2 Å75(1) 7MRL|1|A
643NR_all_47859.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
7NWG|1|33 (7NWG)
 • P/E-Site tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.8 Å75(1) 7NWG|1|33
644NR_all_51862.1
Exact match
Oceanobacillus iheyensis
4LCK|1|B (4LCK)
 • tRNA-Gly, engineered tRNAGly, engineered[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.2 Å75(10) 4LCK|1|B, 4LCK|1|E, 4TZZ|1|H, 4TZZ|1|E, 4TZZ|1|B, 4TZZ|1|K, 4TZV|1|B, 4TZW|1|B, 4TZP|1|B, 4TZP|1|E
645NR_all_55925.1
Exact match
Escherichia coli
4WSM|1|3L (4WSM)
 • tRNA-Leu
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-06-10
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å75(2) 4WSM|1|3L, 4WSM|1|3K
646NR_all_56330.1
Exact match
Homo sapiens
6ZMW|1|w (6ZMW)
 • Initiator Met-tRNA-i, mRNA, Initiator me[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.7 Å75(4) 6ZMW|1|w, 7QP7|1|w, 6YBV|1|w, 7QP6|1|w
647NR_all_56633.6
Exact match
Escherichia coli K-12
7P3K|1|V (7P3K)
 • tRNA, mRNA, Proline tRNA, glycine-tRNA, [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-10-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å75(9) 7P3K|1|V, 7OIZ|1|V, 6I0Y|1|V, 7OJ0|1|V, 3JBU|1|v, 4UY8|1|V, 5NP6|1|B, 4V5H|1|AV, 4V6M|1|AV
648NR_all_57348.1
Exact match
1GAX|1|D (1GAX)
 • TRNA(VAL), tRNA (Val)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-12-06
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.9 Å75(4) 1GAX|1|D, 1GAX|1|C, 1IVS|1|C, 1IVS|1|D
649NR_all_57792.1
Exact match
Escherichia coli
6HA8|1|x (6HA8)
 • P-tRNA(Leu), mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-29
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å75(1) 6HA8|1|x
650NR_all_58761.1
Exact match
2CSX|1|C (2CSX)
 • RNA (75-MER), RNA (74-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-09-20
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.7 Å75(4) 2CSX|1|C, 2CT8|1|D, 2CT8|1|C, 2CSX|1|D
651NR_all_60125.3
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6T4Q|1|6 (6T4Q)
 • ICG tRNA Arg (P/P), mRNA, tRNA, P-site t[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-12-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.6 Å75(7) 6T4Q|1|6, 6SNT|1|6, 6Q8Y|1|n, 7RR5|1|P, 6SV4|1|n, 6T7I|1|6, 6I7O|1|n
652NR_all_63319.1
Exact match
Kluyveromyces lactis
3JAP|1|1 (3JAP)
 • Met-tRNAi (U31:A39 variant), mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-08-12
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
4.9 Å75(1) 3JAP|1|1
653NR_all_69638.1
Exact match
Archaeoglobus fulgidus
3WQY|1|C (3WQY)
 • RNA (75-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-18
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
3.3 Å75(2) 3WQY|1|C, 3WQZ|1|C
654NR_all_69813.10
Exact match
Escherichia coli
7EQJ|1|B (7EQJ)
 • RNA (76-MER), A-site and E-site tRNAs, m[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-01-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.0 Å75(44) 7EQJ|1|B, 7EQJ|1|A, 6OF1|1|1w, 5IBB|1|1K, 6CAE|1|1y, 6O97|1|1w, 6OF1|1|1y, 6BY1|1|AW, 6OF1|1|2w, 6O97|1|1y, 6ND6|1|1y, 6BY1|1|BW, 5IBB|1|3L, 6CAE|1|1w, 6BY1|1|BV, 6BY1|1|AV, 6OF1|1|2y, 6CAE|1|2y, 6ND6|1|1w, 6CAE|1|2w, 6O97|1|2y, 5IBB|1|3K, 6ND6|1|2y, 6O97|1|2w, 6ND6|1|2w, 6N1D|1|BPTN, 6N1D|1|APTN, 6BY1|1|AY, 7K00|1|Y, 7B5K|1|9, 4V7A|1|A1, 4V6Y|1|A1, 4V75|1|A1, 4V6Z|1|A1, 4V72|1|A1, 4V73|1|A1, 4V79|1|A1, 4V70|1|A1, 4V76|1|A1, 4V77|1|A1, 4V74|1|A1, 4V78|1|A1, 4V71|1|A1, 2K4C|1|A
655NR_all_70416.1
Exact match
Escherichia coli
6YS3|1|v (6YS3)
 • glycine-tRNA glyT
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-30
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å75(2) 6YS3|1|v, 6QDW|1|v
656NR_all_71217.3
Exact match
Homo sapiens
6ZMI|1|CC (6ZMI)
 • tRNA, E-site tRNA, tNRA E/E, pe/E tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-08-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.6 Å75(9) 6ZMI|1|CC, 6ZM7|1|CC, 6ZVH|1|x, 6Z6N|1|CC, 6ZME|1|CC, 7QVP|1|CC, 6Z6L|1|CC, 7OLD|1|5, 6ZMO|1|CC
657NR_all_73165.3
Exact match
4PRF|1|B (4PRF)
 • Hepatitis Delta virus ribozyme, HDV RIBO[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-29
2.4 Å75(13) 4PRF|1|B, 2OJ3|1|B, 1SJF|1|B, 1VC0|1|B, 1VC6|1|B, 1VBZ|1|B, 1SJ4|1|R, 1SJ3|1|R, 2OIH|1|B, 1VC5|1|B, 1VBY|1|B, 1VBX|1|B, 1DRZ|1|B
658NR_all_77343.3
Exact match
Oryctolagus cuniculus
7SYS|1|i (7SYS)
 • Met-tRNA-i-Met, P/E tRNA, mRNA, tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.5 Å75(10) 7SYS|1|i, 7SYR|1|i, 7SYW|1|i, 7SYX|1|i, 6HCJ|1|33, 7SYV|1|i, 7SYT|1|i, 7SYU|1|i, 5K0Y|1|N, 6HCQ|1|33
659NR_all_79129.1
Exact match
Trypanosoma cruzi
7ASE|1|1 (7ASE)
 • initiator tRNA-Met
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-14
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.3 Å75(1) 7ASE|1|1
660NR_all_79672.1
Exact match
Pectobacterium parmentieri
4V7M|1|AY (4V7M)
 • tRNA-Gln
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.5 Å75(2) 4V7M|1|AY, 4V7M|1|CY
661NR_all_86924.1
Exact match
2IHX|1|B (2IHX)
 • uPsi RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-01-16
75(1) 2IHX|1|B
662NR_all_87862.1
Exact match
Homo sapiens
7TQL|1|3 (7TQL)
 • Human Met-tRNAiMet
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.4 Å75(1) 7TQL|1|3
663NR_all_96269.11
Exact match
Homo sapiens
4KZZ|1|j (4KZZ)
 • initiator Met-RNA-i, mRNA, tRNA, E site [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-24
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
7.0 Å75(10) 4KZZ|1|j, 6ZP4|1|1, 6QZP|1|S6, 7QVP|1|B5, 7A09|1|f, 5T2C|1|An, 6Y57|1|B4, 4UG0|1|S6, 4V6X|1|BC, 6FEC|1|N
664NR_all_96274.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6T4Q|1|7 (6T4Q)
 • tRNA (E/E), mRNA, E-site tRNA, tRNA (E-s[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-12-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.6 Å75(4) 6T4Q|1|7, 6Q8Y|1|m, 6T7I|1|7, 6I7O|1|m
665NR_all_97214.1
Exact match
Escherichia coli
3JBV|1|W (3JBV)
 • RNA (75-MER), RNA (5'-R(P*CP*UP*GP*GP*CP[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-01-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å75(1) 3JBV|1|W
666NR_all_03720.1
Exact match
Sus scrofa
3J92|1|2 (3J92)
 • tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-01-21
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.6 Å74(1) 3J92|1|2
667NR_all_04935.1
Exact match
synthetic construct
3AL0|1|E (3AL0)
 • tRNAGln, tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-29
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF00005
3.4 Å74(8) 3AL0|1|E, 3AKZ|1|E, 3AKZ|1|F, 3AKZ|1|H, 3AKZ|1|G, 4YVI|1|C, 4YVJ|1|C, 4YVK|1|C
668NR_all_06465.1
Exact match
Bos taurus
7O81|1|AJ (7O81)
 • A-site Met-tRNA(Met), mRNA containing SA[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å74(1) 7O81|1|AJ
669NR_all_09431.1
Exact match
4PR6|1|B (4PR6)
 • HDV RIBOZYME SELF-CLEAVED
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-29
2.3 Å74(1) 4PR6|1|B
670NR_all_10263.1
Exact match
Escherichia coli
5AKA|1|7 (5AKA)
 • 4.5S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2015-03-25
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
5.7 Å74(1) 5AKA|1|7
671NR_all_10425.1
Exact match
Escherichia coli
2J28|1|8 (2J28)
 • 4.5S SIGNAL RECOGNITION PARTICLE RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-11-08
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00169
9.5 Å74(1) 2J28|1|8
672NR_all_12548.1
Exact match
Escherichia coli
6GSL|1|3L (6GSL)
 • tRNAArg
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-07-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.2 Å74(2) 6GSL|1|3L, 6GSL|1|3K
673NR_all_19534.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
6YAL|1|1 (6YAL)
 • initiator methionylated tRNA, beta-globi[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-08
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å74(3) 6YAL|1|1, 6YAM|1|1, 6YAN|1|1
674NR_all_19951.59
Exact match
Escherichia coli
4YCO|1|D (4YCO)
 • tRNAphe, tRNA(Phe), Phenylalanine specif[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-22
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.1 Å74(353) 4YCO|1|D, 4YCO|1|E, 4YCO|1|F, 3FOZ|1|C, 4WOI|1|DW, 5NDK|1|X1, 4V9H|1|AV, 3L0U|1|A, 2ZM5|1|C, 5NDK|1|X4, 4V5R|1|CV, 4V9D|1|BV, 4V5R|1|AV, 6QNR|1|2K, 4V5P|1|AV, 4V5P|1|CV, 2ZXU|1|C, 7AZO|1|PSIB, 4V6F|1|CC, 5NDJ|1|X1, 7AZO|1|PSIA, 6QNR|1|2L, 5NDJ|1|X4, 4WQU|1|BW, 4V5S|1|CV, 4W2E|1|w, 4V5Q|1|AV, 4WQF|1|BW, 4V5S|1|AV, 4V5E|1|CV, 5J4B|1|1y, 6C5L|1|AV, 6CFJ|1|1w, 4V5E|1|AV, 7RQ8|1|1y, 5W4K|1|1y, 4V5J|1|CV, 4V5Q|1|CV, 6XHY|1|1w, 5WIT|1|1w, 6C5L|1|CV, 6CFJ|1|1y, 6CFJ|1|2w, 5J4C|1|1w, 5WIS|1|1y, 5J4C|1|1y, 4V6F|1|BC, 6Y3G|1|F, 4WQU|1|DW, 4V5D|1|CV, 6XHW|1|1w, 4V5D|1|AV, 8CVK|1|1w, 6CFJ|1|2y, 5WIS|1|1w, 4WT1|1|1K, 7AZS|1|PSIA, 5J4B|1|1w, 6XHV|1|1w, 5NDK|1|W1, 7AZS|1|PSIB, 6XHY|1|2w, 5J4C|1|2w, 4V51|1|AW, 4WQF|1|DW, 5J4B|1|2w, 4WT1|1|3K, 4V5J|1|AV, 4V9C|1|AV, 7RQ9|1|1y, 5J4B|1|2y, 7AZO|1|ESIB, 5J4C|1|2y, 5W4K|1|1w, 7RQ8|1|2y, 5NDK|1|W4, 8CVJ|1|1w, 6ND5|1|1y, 4WOI|1|AX, 4W2G|1|AW, 4WQR|1|3K, 7AZO|1|ESIA, 6XHW|1|2w, 5WIS|1|2y, 5WIT|1|2w, 6XHV|1|2w, 8CVK|1|2w, 5DOY|1|1y, 5W4K|1|2y, 2ZM5|1|D, 8CVL|1|1w, 7RQ9|1|2y, 4Y4P|1|1y, 4V9D|1|AV, 7RQ9|1|1w, 4Z3S|1|1y, 4WSD|1|1K, 7RQ8|1|1w, 5DOY|1|1w, 8CVJ|1|2w, 4WT1|1|3L, 4V5S|1|AW, 5DOY|1|2y, 4V51|1|CW, 6ND5|1|1w, 4W2I|1|AW, 8CVL|1|2w, 4WSD|1|3L, 4V6F|1|BD, 4W2I|1|CW, 4Z3S|1|2y, 4Z3S|1|1w, 5W4K|1|2w, 4WQR|1|3L, 1VY4|1|AW, 4V5S|1|CW, 6ND5|1|2y, 4WPO|1|BY, 4Y4P|1|2y, 7AZO|1|ASIB, 7RQ9|1|2w, 4WRO|1|1K, 4W2G|1|CW, 4V5D|1|CW, 6UO1|1|2y, 4V5L|1|AV, 6UO1|1|2w, 4WSD|1|3K, 4W2I|1|AY, 4V5D|1|AW, 4W2F|1|AW, 4Y4P|1|1w, 5NDJ|1|W1, 4Z3S|1|2w, 4WT1|1|1L, 6UO1|1|1y, 4W2I|1|CY, 1VY4|1|AY, 4V5D|1|AY, 4V5E|1|CW, 6QNR|1|1K, 5NDJ|1|W4, 4WZO|1|3K, 7AZO|1|ASIA, 4WPO|1|DY, 4W2G|1|AY, 4V5J|1|CW, 6XHY|1|1y, 4V5G|1|AV, 6UO1|1|1w, 5WIS|1|2w, 4V5G|1|CV, 4V5D|1|CY, 6QNR|1|3L, 4V5J|1|AW, 2ZXU|1|D, 4V5Q|1|AW, 4V5Q|1|CW, 6QNR|1|1L, 7RQ8|1|2w, 4WQR|1|1K, 5NDK|1|V4, 4W2G|1|CY, 4V6F|1|CD, 5NDJ|1|V4, 5WIT|1|1y, 6QNR|1|5K, 4WZO|1|3L, 6QNR|1|3K, 6ND5|1|2w, 4V5G|1|AW, 4W2F|1|AY, 4Y4P|1|2w, 1VY7|1|AY, 6C5L|1|CW, 6C5L|1|AW, 5DOY|1|2w, 1VY5|1|AW, 1VY4|1|CY, 4V6F|1|CB, 5WIT|1|2y, 4WSD|1|1L, 4WRO|1|3L, 5NDK|1|V1, 4V5C|1|AW, 4V5G|1|CW, 4W2F|1|CW, 6XHV|1|1y, 4WRO|1|1L, 4V5P|1|AW, 6XHY|1|2y, 4W2F|1|CY, 4V5R|1|CW, 6XHW|1|1y, 4V5C|1|CY, 4WPO|1|BW, 7AZS|1|ASIB, 7AZS|1|ESIA, 4WRO|1|3K, 4V5R|1|AW, 4V5C|1|AY, 7AZS|1|ESIB, 4V6F|1|BB, 4V5P|1|CW, 1VY7|1|CY, 8CVJ|1|1y, 5NDJ|1|V1, 1VY5|1|AY, 4P6F|1|QW, 6XHW|1|2y, 1VY4|1|CW, 7AZS|1|ASIA, 4V5E|1|AW, 7LH5|1|CW, 8CVJ|1|2y, 6UCQ|1|1y, 6XHV|1|2y, 7LH5|1|AW, 4V97|1|AW, 6Y4B|1|F, 4V4I|1|z, 7AZO|1|TRNA, 8CVK|1|1y, 7AZS|1|TRNA, 4P6F|1|XW, 8CVK|1|2y, 1VY5|1|CW, 8CVL|1|1y, 4V5C|1|CW, 1VY5|1|CY, 6UCQ|1|1x, 4WQR|1|1L, 8CVL|1|2y, 4V9I|1|AW, 4V9I|1|CW, 4WPO|1|DW, 4V97|1|CW, 4V5L|1|AW, 4W2H|1|AY, 4V9C|1|CV, 4V8J|1|AW, 4WQU|1|BY, 4W2H|1|CY, 6UCQ|1|2y, 4V8J|1|CW, 4W2E|1|x, 4V4Y|1|AD, 4WQU|1|DY, 4V4Y|1|AC, 4WQF|1|BY, 6UCQ|1|2x, 4WQF|1|DY, 4V4Y|1|AB, 7S1K|1|A, 7S1I|1|A, 7S1G|1|A, 7N1P|1|Dt, 7N2U|1|Dt, 6YSS|1|w, 7UG7|1|Pt, 6AZ1|1|2, 6AZ1|1|4, 7N30|1|Dt, 7N31|1|Dt, 7N2C|1|Dt, 6WDE|1|7, 6ZJ3|1|S3, 6ZJ3|1|S4, 5AFI|1|y, 6ZJ3|1|S2, 6WDD|1|7, 5UYM|1|Y, 5UQ8|1|z, 6WNW|1|7, 5WDT|1|y, 5WFS|1|y, 6WDG|1|7, 6YSR|1|w, 7PJV|1|w, 7PJY|1|w, 6WDF|1|7, 6VWL|1|5, 5WE4|1|y, 7AC7|1|7, 6YST|1|w, 6ZTO|1|AX, 6ZTP|1|AX, 6ZU1|1|AX, 7ABZ|1|7, 3JCE|1|6, 7QGN|1|A, 6BU8|1|Y, 5UQ7|1|z, 6WD5|1|7, 6WD3|1|7, 5UYL|1|Y, 6WD2|1|7, 6WDK|1|7, 6WDM|1|7, 5IQR|1|4, 5WE6|1|y, 5WFK|1|y, 6VWM|1|5, 6VWN|1|5, 6WD8|1|7, 6WD9|1|7, 6WD6|1|7, 6WDJ|1|7, 6WDL|1|7, 6WD4|1|7, 6WDA|1|7, 6ZTM|1|AX, 5WF0|1|y, 6O9J|1|v, 5UYK|1|Y, 6YSU|1|w, 5OT7|1|2, 6WD7|1|7, 5KPX|1|30, 5KPW|1|30, 6ZTJ|1|AX, 6Q95|1|8, 7QG8|1|A, 3JCE|1|9, 6WDB|1|7, 6WDI|1|7, 6ZTL|1|AX, 5KPV|1|30, 5IQR|1|6, 7PJW|1|w, 6ZTN|1|AX, 6WDC|1|7, 6WDH|1|7, 3JCD|1|8, 7QGH|1|u, 6ZTN|1|AZ, 3JCD|1|9, 7QGR|1|u, 7PJZ|1|w, 7PJT|1|w, 3JBV|1|V, 7PJX|1|w, 4V69|1|AW, 4V7D|1|BV, 4V7D|1|BW, 4V7C|1|AW, 4V7C|1|AV, 4V6K|1|BB, 4V6K|1|BE, 7PJU|1|w, 3J46|1|a, 4V6L|1|AE, 4V6L|1|AB
675NR_all_20988.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
7NWG|1|q3 (7NWG)
 • A/P-Site tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.8 Å74(1) 7NWG|1|q3
676NR_all_30486.2
Exact match
Plasmodium falciparum
6OKK|1|g (6OKK)
 • E-site tRNA, tRNA, E-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-05-22
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.3 Å74(3) 6OKK|1|g, 3J7A|1|7, 3JBP|1|7
677NR_all_31819.5
Exact match
Escherichia coli
1QTQ|1|B (1QTQ)
 • RNA (TRNA GLN II ), RNA (71-MER), Glutam[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-05-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.3 Å74(27) 1QTQ|1|B, 4JXX|1|B, 1ZJW|1|B, 4V7M|1|AW, 4V7M|1|CW, 4V7L|1|AW, 4V7L|1|CW, 1EUY|1|B, 4V7L|1|AY, 4V7L|1|CY, 1EUQ|1|B, 1QRS|1|B, 1QRT|1|B, 1QRU|1|B, 1GTR|1|B, 2RD2|1|B, 1GTS|1|B, 5NWY|1|M, 2RE8|1|B, 1GSG|1|T, 1O0C|1|B, 7QGN|1|M, 1O0B|1|B, 7QG8|1|M, 7QGH|1|M, 1EXD|1|B, 7QGR|1|M
678NR_all_37008.1
Exact match
Homo sapiens
4PLX|1|A (4PLX)
 • Core ENE hairpin and A-rich tract from M[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-06-25
 • Source: Eukarya
3.1 Å74(3) 4PLX|1|A, 4PLX|1|B, 4PLX|1|C
679NR_all_39569.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
4YYE|1|C (4YYE)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
2.3 Å74(2) 4YYE|1|C, 4YYE|1|D
680NR_all_62940.1
Exact match
2D6F|1|F (2D6F)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-11
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.2 Å74(2) 2D6F|1|F, 2D6F|1|E
681NR_all_64404.2
Exact match
Thermus thermophilus
3TUP|1|T (3TUP)
 • Thermus thermophilus tRNAPhe, tRNA, tRNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å74(5) 3TUP|1|T, 3B0V|1|A, 4V4Z|1|AD, 3B0V|1|B, 4V4X|1|AD
682NR_all_65073.1
Exact match
Clostridium acetobutylicum
3Q3Z|1|V (3Q3Z)
 • c-di-GMP-II riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-11
 • Standardized name: Cyclic di-GMP-II riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01786
2.5 Å74(2) 3Q3Z|1|V, 3Q3Z|1|A
683NR_all_70420.1
Exact match
1J1U|1|B (1J1U)
 • tRNA(Tyr)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-03
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.0 Å74(1) 1J1U|1|B
684NR_all_73958.1
Exact match
Sus scrofa
3J7R|1|S5 (3J7R)
 • A/P tRNA, Messenger RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-09-03
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.9 Å74(1) 3J7R|1|S5
685NR_all_83386.1
Exact match
Escherichia coli
1U0B|1|A (1U0B)
 • Cysteinyl-tRNA synthetase
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-11-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.3 Å74(1) 1U0B|1|A
686NR_all_89906.2
Exact match
Thermotoga maritima
3WFS|1|A (3WFS)
 • RNA (74-MER), tRNAphe, RNA (73-MER), RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-01-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.3 Å74(22) 3WFS|1|A, 3WFS|1|B, 5HC9|1|D, 3WFQ|1|B, 3WFQ|1|A, 4WC2|1|B, 5HC9|1|C, 4WC3|1|B, 1VFG|1|D, 3WFQ|1|C, 1VFG|1|C, 3WFQ|1|D, 4X0B|1|B, 4WC7|1|B, 3WFR|1|C, 4WC5|1|B, 3WFR|1|A, 4WC4|1|B, 4WC6|1|B, 4X0A|1|B, 3WFR|1|B, 3WFR|1|D
687NR_all_98299.1
Exact match
Staphylococcus aureus
5T7V|1|D (5T7V)
 • E-site tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-05-31
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.6 Å74(1) 5T7V|1|D
688NR_all_98593.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
5D8H|1|A (5D8H)
 • 23S ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-08-24
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF02540
2.8 Å74(1) 5D8H|1|A
689NR_all_99566.1
Exact match
Neurospora crassa
6YWE|1|bb (6YWE)
 • tRNA P/E state, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å74(1) 6YWE|1|bb
690NR_all_01551.1
Exact match
Neurospora crassa
6YWY|1|bb (6YWY)
 • P-site-tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å73(1) 6YWY|1|bb
691NR_all_02527.1
Exact match
Escherichia coli
7OT5|1|z (7OT5)
 • tRNA-Leu, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-01-19
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å73(2) 7OT5|1|z, 7OII|1|z
692NR_all_06496.1
Exact match
Homo sapiens
5E6M|1|C (5E6M)
 • tRNA(Gly), Gly-tRNA-CCC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-20
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.9 Å73(4) 5E6M|1|C, 5E6M|1|E, 4KR3|1|C, 4KR2|1|C
693NR_all_07733.2
Exact match
Escherichia coli
5EL4|1|3L (5EL4)
 • tRNA-Lys, tRNALys, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.2 Å73(14) 5EL4|1|3L, 5EL5|1|3K, 5E7K|1|3L, 5EL6|1|3L, 5E7K|1|3K, 5IB8|1|3L, 5IB7|1|3L, 5EL4|1|3K, 5EL5|1|3L, 5EL7|1|3K, 5EL6|1|3K, 5EL7|1|3L, 5IB7|1|3K, 5IB8|1|3K
694NR_all_18068.1
Exact match
Trypanosoma brucei
4V8M|1|BF (4V8M)
 • SHORT RRNA-II OF THE LARGE RIBOSOMAL SUB[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
5.6 Å73(1) 4V8M|1|BF
695NR_all_27000.1
Exact match
Bos taurus
7O81|1|AT (7O81)
 • P-site tRNA(Pro), mRNA containing SARS-C[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å73(1) 7O81|1|AT
696NR_all_41935.1
Exact match
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
7MKY|1|A (7MKY)
 • RNA (66-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-05-26
 • Source: Viruses
1.3 Å73(2) 7MKY|1|A, 7LYJ|1|A
697NR_all_43299.1
Exact match
Listeria monocytogenes
5VW1|1|C (5VW1)
 • sgRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-28
 • Source: Bacteria
2.6 Å73(1) 5VW1|1|C
698NR_all_45659.1
Exact match
synthetic construct
4ZNP|1|A (4ZNP)
 • pfI Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-08-26
 • Standardized name: ZMP/ZTP riboswitch
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF01750
2.9 Å73(2) 4ZNP|1|A, 4ZNP|1|B
699NR_all_53666.1
Exact match
Mycoplasma pneumoniae M129
7PAS|1|8 (7PAS)
 • tRNA-Phe
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
16.0 Å73(1) 7PAS|1|8
700NR_all_55021.1
Exact match
Trypanosoma brucei
4V8M|1|AB (4V8M)
 • E-SITE TRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
5.6 Å73(1) 4V8M|1|AB
701NR_all_80025.2
Exact match
Homo sapiens
7A5J|1|G (7A5J)
 • mt-tRNA, mitochondrial tRNA, mRNA, 16S r[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å73(15) 7A5J|1|G, 7A5J|1|x, 7OIA|1|z, 7A5H|1|24, 7OI8|1|z, 7A5I|1|94, 7A5I|1|99, 7A5K|1|24, 7A5K|1|FE, 7A5I|1|X, 7OID|1|z, 7A5G|1|24, 7A5G|1|C, 7A5F|1|24, 7A5F|1|C
702NR_all_83985.1
Exact match
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
7AS8|1|2 (7AS8)
 • tRNA-Ala-1-1
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å73(2) 7AS8|1|2, 7ASA|1|2
703NR_all_87112.1
Exact match
Staphylococcus aureus
7P48|1|5 (7P48)
 • P-site tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å73(1) 7P48|1|5
704NR_all_87467.1
Exact match
3WC1|1|P (3WC1)
 • 75-mer tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
4.2 Å73(2) 3WC1|1|P, 3WC1|1|Q
705NR_all_90313.1
Exact match
Thermus thermophilus
2OM7|1|J (2OM7)
 • Fragment of23S rRNA (H76)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-01-15
 • Standardized name: LSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
7.3 Å73(1) 2OM7|1|J
706NR_all_92831.2
Exact match
Acinetobacter baumannii AB0057
7RYG|1|v (7RYG)
 • tRNA-met, mRNA, mRNA 5'-AUG-3'
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.4 Å73(6) 7RYG|1|v, 7M4Y|1|v, 7RYF|1|v, 7M4X|1|v, 6V3A|1|v, 6V39|1|v
707NR_all_96162.2
Exact match
Staphylococcus aureus
7EL1|1|B (7EL1)
 • RNA (73-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-07-28
 • Source: Bacteria
2.2 Å73(3) 7EL1|1|B, 5CZZ|1|B, 5AXW|1|B
708NR_all_02335.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5VSU|1|I (5VSU)
 • Saccharomyces cerevisiae strain T8 chrom[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-05-09
 • Standardized name: U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00026
3.1 Å72(1) 5VSU|1|I
709NR_all_12494.1
Exact match
Salmonella enterica
6CFJ|1|1x (6CFJ)
 • P-site tRNA, mRNA, P- site tRNA, P site-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-03-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.8 Å72(4) 6CFJ|1|1x, 6CFJ|1|2x, 5IMQ|1|4, 5IMR|1|4
710NR_all_14079.1
Exact match
2MF0|6|G (2MF0)
 • RNA_(72-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-05-21
 • Standardized name: PrrB/RsmZ RNA family
 • Rfam: RF00166
72(1) 2MF0|6|G
711NR_all_17314.1
Exact match
2MF1|16|G (2MF1)
 • RNA_(72-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-05-21
 • Standardized name: PrrB/RsmZ RNA family
 • Rfam: RF00166
72(1) 2MF1|16|G
712NR_all_20721.9
Exact match
Thermus thermophilus
5E81|1|2K (5E81)
 • tRNA-fMet, mRNA, P-site tRNA, P-site fMe[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å72(44) 5E81|1|2K, 5J8B|1|x, 4V95|1|AV, 4V7J|1|Av, 4V9B|1|AC, 4V7J|1|Bv, 5E81|1|2L, 4V9B|1|CC, 4V95|1|CV, 4V7K|1|Bv, 4V7K|1|Av, 4WT8|1|C4, 4V9A|1|AC, 4L47|1|XV, 4V7K|1|Bw, 4L47|1|QV, 4V7K|1|Aw, 4V9A|1|CC, 4V7J|1|Aw, 4V7J|1|Bw, 4V9B|1|CD, 4V4J|1|z, 4V9B|1|AD, 4V5A|1|AW, 4V5A|1|CW, 4V8X|1|AV, 4V9N|1|CW, 4V8X|1|CV, 4V9N|1|AW, 4V8U|1|CW, 4V8U|1|AW, 4V8X|1|CW, 4V8X|1|AW, 6BOK|1|IA, 6BOK|1|LC, 6BOK|1|D, 6BOK|1|GB, 3J9Z|1|S6, 3JA1|1|S2, 5LMT|1|Z, 5LMR|1|Z, 4V68|1|AV, 4V5N|1|AV, 4V5M|1|AV
713NR_all_20965.1
Exact match
Streptococcus pyogenes
4ZT0|1|D (4ZT0)
 • single-guide RNA, sgRNA, gRNA, single gu[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-07-08
 • Source: Bacteria
2.9 Å72(20) 4ZT0|1|D, 4ZT0|1|B, 4ZT9|1|D, 4ZT9|1|B, 7Z4D|1|A, 7Z4D|1|F, 7Z4L|1|A, 7S4X|1|B, 7Z4J|1|A, 6O0X|1|B, 7Z4I|1|A, 7S4V|1|B, 6O0Y|1|B, 6O0Z|1|B, 7S4U|1|B, 7Z4H|1|A, 7Z4G|1|A, 7Z4C|1|A, 7Z4K|1|A, 7Z4E|1|A
714NR_all_29074.1
Exact match
Thermus thermophilus
5ZLU|1|DD (5ZLU)
 • P-site tRNA, RNA (25-mer)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.6 Å72(1) 5ZLU|1|DD
715NR_all_32332.1
Exact match
Thermus thermophilus
5E81|1|3L (5E81)
 • tRNA-Lys
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å72(2) 5E81|1|3L, 5E81|1|3K
716NR_all_49359.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
4BY9|1|A (4BY9)
 • SSR26, 5'-R(*UP*CP*GP*CP*CP*CP*AP*UP*CP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-10-09
 • Source: Archaea
72(2) 4BY9|1|A, 4BY9|1|B
717NR_all_52699.1
Exact match
Bos taurus
2AKE|1|B (2AKE)
 • transfer RNA-Trp
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-07-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.1 Å72(2) 2AKE|1|B, 2DR2|1|B
718NR_all_61171.1
Exact match
Escherichia coli
6GSK|1|3L (6GSK)
 • tRNAThr
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-07-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.4 Å72(4) 6GSK|1|3L, 6GSK|1|3K, 6GSJ|1|3L, 6GSJ|1|3K
719NR_all_62804.1
Exact match
Homo sapiens
6AHU|1|T (6AHU)
 • tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-12-05
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.7 Å72(1) 6AHU|1|T
720NR_all_76698.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BZ (4V5Z)
 • E site t-RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
8.7 Å72(1) 4V5Z|1|BZ
721NR_all_76729.1
Exact match
2ZNI|1|C (2ZNI)
 • bacterial tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-12-30
3.1 Å72(2) 2ZNI|1|C, 2ZNI|1|D
722NR_all_83593.2
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5AXM|1|P (5AXM)
 • RNA (75-MER), PHENYLALANINE TRANSFER RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-08-03
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.2 Å72(50) 5AXM|1|P, 1EVV|1|A, 5AXN|1|P, 1OB2|1|B, 6LVR|1|D, 3WC2|1|P, 6LVR|1|B, 3WC2|1|Q, 1SZ1|1|F, 1SZ1|1|E, 4TNA|1|A, 1EHZ|1|A, 6XZ7|1|g, 1I9V|1|A, 6XZB|1|g2, 6XIR|1|AZ, 6XIR|1|AX, 6GZ5|1|Bw, 1TN1|1|A, 1TN2|1|A, 6GZ3|1|Bw, 1TTT|1|F, 5M1J|1|A3, 4TRA|1|A, 6TNA|1|A, 6GQV|1|AY, 1TTT|1|D, 1TTT|1|E, 6GQB|1|AX, 6XIQ|1|AX, 6XIQ|1|AZ, 6GQ1|1|AX, 1TRA|1|A, 1JGQ|1|C, 1JGQ|1|B, 4V42|1|AC, 4V42|1|AB, 1JGO|1|C, 1JGO|1|B, 4V69|1|AY, 1JGP|1|C, 1JGP|1|B, 1QZB|1|B, 1QZA|1|B, 1LS2|1|B, 1FCW|1|A, 1FCW|1|D, 1FCW|1|B, 1FCW|1|E, 1FCW|1|C
723NR_all_88542.1
Exact match
Homo sapiens
6LXD|1|D (6LXD)
 • RNA (102-mer)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-15
 • Standardized name: miR-16 precursor
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00254
3.9 Å72(1) 6LXD|1|D
724NR_all_93250.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BI (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES15 part I
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å72(1) 4V5Z|1|BI
725NR_all_98033.1
Exact match
2AZX|1|D (2AZX)
 • 72-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-08-01
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.8 Å72(2) 2AZX|1|D, 2AZX|1|C
726NR_all_99471.1
Exact match
Homo sapiens
5WWT|1|C (5WWT)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-28
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.2 Å72(6) 5WWT|1|C, 5WWS|1|C, 5WWR|1|C, 5WWR|1|D, 5WWT|1|D, 5WWS|1|D
727NR_all_01439.1
Exact match
Zika virus
5TPY|1|A (5TPY)
 • RNA (71-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-12-14
 • Source: Viruses
2.8 Å71(1) 5TPY|1|A
728NR_all_18038.1
Exact match
Escherichia coli K-12
7N2V|1|Pt (7N2V)
 • tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-14
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.5 Å71(1) 7N2V|1|Pt
729NR_all_28348.1
Exact match
synthetic construct
4JXZ|1|B (4JXZ)
 • RNA (71-MER), RNA (72-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF00005
2.4 Å71(2) 4JXZ|1|B, 4JYZ|1|B
730NR_all_30586.1
Exact match
Rattus norvegicus
2L3J|1|B (2L3J)
 • RNA (71-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-10-27
 • Standardized name: mir-2985-2 precursor
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02095
71(1) 2L3J|1|B
731NR_all_31699.2
Exact match
4MGN|1|B (4MGN)
 • tRNA-glycine, tRNA glycine, tRNAGly (75-[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-10-23
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.2 Å71(5) 4MGN|1|B, 4MGN|1|D, 4MGM|1|B, 4MGM|1|A, 6POM|1|B
732NR_all_33389.1
Exact match
2DU3|1|D (2DU3)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-13
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.6 Å71(4) 2DU3|1|D, 2DU4|1|C, 2DU5|1|D, 2DU6|1|D
733NR_all_35542.100
Exact match
Escherichia coli
5L4O|1|A (5L4O)
 • tRNA (76-MER), P-site tRNA, mRNA, TRNA F[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-03-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.8 Å71(615) 5L4O|1|A, 5HCQ|1|1x, 4V6G|1|CC, 4WQ1|1|2K, 5IBB|1|2K, 6CAE|1|1x, 7U2J|1|1x, 4WQR|1|2K, 5HCQ|1|2x, 4V5F|1|CV, 7OSA|1|PSIT, 7U2H|1|1x, 5IB7|1|2K, 4V8D|1|CC, 7RQ8|1|1x, 5HCR|1|1x, 4Z8C|1|1x, 5J4B|1|1x, 7U2J|1|2x, 4WQ1|1|2L, 6XHY|1|1x, 5EL7|1|2K, 4WSD|1|2L, 4V8D|1|AC, 5IBB|1|2L, 6XHY|1|2x, 5J4B|1|2x, 4Z8C|1|2x, 4WSD|1|2K, 6CAE|1|2x, 4WT1|1|2L, 4WQR|1|2L, 5J4C|1|1x, 4WPO|1|BX, 5W4K|1|1x, 1VY4|1|AX, 6OF1|1|1x, 4V6G|1|AC, 5DFE|1|XV, 6QNQ|1|2K, 6XHW|1|1x, 4W2H|1|AX, 7RQ8|1|2x, 5HCR|1|2x, 5EL7|1|2L, 5HD1|1|1x, 4LNT|1|XV, 5HCP|1|1x, 6OF1|1|2x, 8CVK|1|1x, 5HAU|1|1w, 5J4C|1|2x, 7U2I|1|1x, 4W2I|1|AX, 6XHV|1|1x, 5WIS|1|1x, 5IB7|1|2L, 5EL6|1|2K, 4WT1|1|2K, 5IB8|1|2K, 4W2G|1|CX, 6XQD|1|1x, 6ND5|1|1x, 4LNT|1|QV, 4W2H|1|CX, 4V7M|1|AX, 5W4K|1|2x, 4YZV|1|XV, 8CVK|1|2x, 7U2H|1|2x, 4V5F|1|AV, 5DFE|1|QV, 4WRA|1|2K, 6XHW|1|2x, 4WRA|1|2L, 5EL6|1|2L, 5HAU|1|2w, 5E7K|1|2K, 6XQD|1|2x, 6XHV|1|2x, 5IB8|1|2L, 4V9S|1|AX, 4Y4P|1|1x, 4W2G|1|AX, 4WR6|1|2K, 6O97|1|1x, 8CVJ|1|1x, 4WR6|1|2L, 3CW5|1|A, 5EL4|1|2K, 5HCP|1|2x, 5DOY|1|1x, 4ZER|1|1x, 5WIT|1|1x, 4W4G|1|XV, 5EL5|1|2K, 6QNQ|1|2L, 5HD1|1|2x, 4W2I|1|CX, 4V9S|1|CX, 6ND5|1|2x, 8CVJ|1|2x, 8CVL|1|1x, 5E7K|1|2L, 7RQ9|1|1x, 1VY7|1|AX, 4Z3S|1|1x, 1VY4|1|CX, 4W2F|1|AX, 1VY5|1|AX, 4YZV|1|QV, 4WPO|1|DX, 4V51|1|CV, 4V8Q|1|BV, 7JQL|1|1x, 7U2I|1|2x, 8CVL|1|2x, 4ZSN|1|XV, 7JQM|1|1x, 4YPB|1|XV, 7JQL|1|2x, 4W4G|1|QV, 4V9R|1|AX, 4WZO|1|2K, 7RQ9|1|2x, 5EL4|1|2L, 4V9R|1|CX, 4W2F|1|CX, 5WIS|1|2x, 4WRO|1|2K, 4V8E|1|DC, 4V51|1|AV, 6ND6|1|1x, 4V5C|1|AV, 6O97|1|2x, 4Y4P|1|2x, 7JQM|1|2x, 1VY6|1|AX, 4Z3S|1|2x, 4ZER|1|2x, 6UO1|1|2x, 6UO1|1|1x, 4ZSN|1|QV, 1VY6|1|CX, 4WQY|1|BX, 5DOY|1|2x, 4WRO|1|2L, 5WIT|1|2x, 4V8F|1|BC, 5F8K|1|1x, 4V5C|1|CV, 4V87|1|CC, 7OSM|1|PSIT, 4WZO|1|2L, 4TUC|1|QV, 6ND6|1|2x, 1VY5|1|CX, 4YPB|1|QV, 4V8B|1|AC, 4P6F|1|XV, 4LT8|1|XV, 4V87|1|BC, 4V8C|1|DC, 4TUC|1|XV, 5EL5|1|2L, 4V7M|1|CX, 4V5F|1|AW, 4V8E|1|BC, 4V5F|1|CW, 4TUA|1|XV, 6XQE|1|1x, 7LH5|1|AV, 4V9I|1|AV, 7LH5|1|CV, 4TUA|1|QV, 6GSK|1|2L, 4V67|1|AY, 6XQE|1|2x, 4TUB|1|XV, 4V7L|1|CX, 6N9E|1|1x, 4V7P|1|DW, 4V8B|1|CC, 4TUB|1|QV, 4V7L|1|AX, 4TUD|1|QV, 4LT8|1|QV, 4P6F|1|QV, 6N9E|1|2x, 4P70|1|XV, 4V8C|1|CC, 6N9F|1|1x, 4V5K|1|AV, 5F8K|1|2x, 4V7P|1|AW, 4V67|1|CY, 4P70|1|QV, 4TUD|1|XV, 1VVJ|1|XV, 6QNQ|1|3K, 4WQY|1|DX, 1VY7|1|CX, 6N9F|1|2x, 5CZP|1|XV, 6GSK|1|2K, 5CZP|1|QV, 4V9I|1|CV, 4V8F|1|CC, 4LSK|1|XV, 4V6G|1|CD, 4V63|1|AY, 4LFZ|1|XV, 4LSK|1|QV, 4V63|1|CY, 1VVJ|1|QV, 4LFZ|1|QV, 3CW6|1|A, 3QSY|1|D, 4L71|1|XV, 6QNQ|1|3L, 5D8B|1|FD, 6B4V|1|HB, 4V97|1|AV, 4LEL|1|XV, 4V6G|1|AD, 4V8C|1|DD, 4WZO|1|1K, 4L71|1|QV, 6B4V|1|IA, 5D8B|1|ED, 6B4V|1|D, 4V5K|1|CV, 6B4V|1|MC, 4LEL|1|QV, 4V8C|1|CD, 4V97|1|CV, 4V8B|1|AD, 4V87|1|BD, 7CHD|1|I, 6QNQ|1|1K, 7CHD|1|J, 4W4G|1|XW, 4W4G|1|QW, 4V87|1|CD, 4V63|1|CZ, 4V8B|1|CD, 4V67|1|AZ, 4V63|1|AZ, 5D8B|1|XC, 4V8J|1|CV, 4V6G|1|CB, 4V8O|1|AV, 5D8B|1|BD, 4V8J|1|AV, 4V67|1|CZ, 4V5K|1|AW, 4V5K|1|CW, 3V11|1|D, 4YPB|1|XW, 4YPB|1|QW, 4V4Z|1|AC, 4V8Q|1|BW, 4V4X|1|AC, 6GSJ|1|2L, 6GSJ|1|2K, 4V6A|1|CW, 4V6A|1|AW, 6GSL|1|2L, 6GSL|1|2K, 6BOH|1|NC, 6BOH|1|IA, 6BOH|1|D, 6BOH|1|IB, 7K00|1|Z, 6XZ7|1|f, 7TOP|1|APTN, 7SA4|1|5, 7SA4|1|6, 6XZB|1|f2, 7UG7|1|Dt, 7KGB|1|y, 7TOO|1|APTN, 7UNW|1|v, 7MT7|1|y, 7MT7|1|x, 7MT2|1|y, 6XZA|1|f2, 7MSM|1|y, 7MT3|1|y, 7UNV|1|v, 7NWT|1|5, 6AZ1|1|3, 7ZAH|1|4, 7TOR|1|ETRN, 7ST2|1|6, 7P7R|1|D, 6Y69|1|w, 7M5D|1|5, 7NHN|1|D, 7TOR|1|PTRN, 7MSC|1|y, 5AFI|1|v, 5AFI|1|w, 6WDE|1|5, 7ST6|1|6, 6H4N|1|w, 6WD0|1|5, 6WDE|1|6, 6WD0|1|6, 7ST6|1|7, 7UNU|1|v, 7UNR|1|v, 5H5U|1|5, 7ZAG|1|4, 5J3C|1|XV, 5WDT|1|v, 5WFS|1|v, 5WDT|1|w, 5WFS|1|w, 6OPE|1|XV, 6OPE|1|QV, 7TOQ|1|PTRN, 7MSZ|1|y, 6ORE|1|5, 5J3C|1|QV, 6OTR|1|XV, 6OTR|1|QV, 6OTR|1|QW, 6X7K|1|A, 6X7K|1|B, 6ORD|1|QV, 5MDV|1|5, 6OTR|1|XW, 6ORD|1|XV, 6BZ6|1|QV, 6ZTP|1|AW, 6ZU1|1|AW, 6ZTO|1|AW, 7NHL|1|D, 5WE4|1|v, 7PJV|1|v, 7PJY|1|v, 5WE4|1|w, 7NBU|1|V, 5U9G|1|W, 7K53|1|5, 6WNW|1|5, 5UYM|1|W, 5U9F|1|W, 7ST7|1|6, 7K54|1|6, 6WDD|1|5, 5UQ8|1|y, 5U9G|1|X, 5U9F|1|X, 5UYM|1|X, 7LV0|1|6, 7SSN|1|6, 7K53|1|6, 7SSO|1|6, 5MDW|1|5, 6BZ6|1|XV, 6X6T|1|A, 6X6T|1|B, 6OJ2|1|QV, 6OF6|1|XV, 6WDD|1|6, 6C4I|1|y, 6C4I|1|x, 6OXA|1|XV, 6OXA|1|QW, 7MSH|1|y, 5J30|1|QV, 5J30|1|XV, 6OF6|1|QV, 6OJ2|1|XV, 5MDZ|1|5, 7ZAI|1|4, 7JT1|1|5, 7K55|1|6, 7SSD|1|6, 6OXA|1|QV, 2FMT|1|D, 6WD1|1|5, 6YEF|1|x, 2FMT|1|C, 6OFX|1|5, 6WDG|1|5, 6OXA|1|XW, 7K50|1|5, 7K52|1|6, 5ZEB|1|v, 7K50|1|6, 5ZEP|1|w, 6WDF|1|5, 6OG7|1|5, 3JCE|1|8, 6OGI|1|5, 7ZHG|1|4, 5LZD|1|v, 5WE6|1|v, 5WFK|1|v, 5WFK|1|w, 5WE6|1|w, 5MDY|1|5, 6BU8|1|X, 7JT2|1|5, 6BU8|1|W, 5U4I|1|y, 5UQ7|1|y, 7K51|1|6, 5U4I|1|x, 6X7F|1|A, 6X7F|1|B, 6OXI|1|XV, 6OXI|1|QV, 6BUW|1|XV, 6WDK|1|5, 6WDK|1|6, 6WDM|1|5, 6WD3|1|5, 5UYL|1|X, 6WD2|1|5, 6WDM|1|6, 5UYL|1|W, 6WD5|1|5, 6ZTJ|1|AW, 6ZTM|1|AW, 6WD5|1|6, 6BUW|1|QV, 6WD3|1|6, 5LZA|1|v, 5WF0|1|v, 5WF0|1|w, 7JSZ|1|5, 6WDJ|1|5, 6WD6|1|5, 6WDL|1|5, 7JSS|1|5, 6WD8|1|5, 6WDL|1|6, 6WD8|1|6, 6WDJ|1|6, 6WD9|1|5, 6WD4|1|5, 6WD4|1|6, 5ZEU|1|v, 6WD2|1|6, 7JT3|1|5, 6VYS|1|A, 6VYQ|1|A, 6XDQ|1|A, 6VU3|1|A, 6VYS|1|B, 6VYQ|1|B, 6XDQ|1|B, 6VU3|1|B, 6WD9|1|6, 6DNC|1|D, 6DNC|1|LA, 6WD6|1|6, 6OSQ|1|5, 6OSK|1|5, 6SWC|1|4, 7ZKI|1|4, 5L3P|1|x, 3JCJ|1|v, 6BZ7|1|XV, 6Q95|1|7, 6WDA|1|5, 7JSW|1|5, 5UYQ|1|X, 6GXM|1|x, 5UYQ|1|W, 6GWT|1|x, 6WDA|1|6, 7SSW|1|6, 7SSL|1|6, 6BZ8|1|QV, 6BZ8|1|XV, 6YSI|1|8+6YSI|1|6, 6ORL|1|5, 6VYR|1|A, 6VYR|1|B, 6NDK|1|XV, 6BZ7|1|QV, 5KPW|1|31, 5KPS|1|31, 5UYK|1|W, 5UYP|1|W, 6GXN|1|x, 6WD7|1|5, 5UYK|1|X, 5UYP|1|X, 7SS9|1|6, 6GXO|1|x, 6NDK|1|QV, 5KPX|1|31, 6WD7|1|6, 5KPS|1|32, 6OGF|1|5, 3J9Y|1|v, 5UYN|1|X, 5UYN|1|W, 6WDI|1|5, 6WDB|1|5, 6WDI|1|6, 6O9K|1|y, 5IQR|1|5, 6BZ7|1|XW, 6WDB|1|6, 5KPW|1|32, 6OUO|1|5, 6BZ8|1|XW, 6BZ7|1|QW, 7PJW|1|v, 5KPV|1|31, 6BZ8|1|QW, 5KPX|1|32, 6VZJ|1|A, 6VZJ|1|B, 6ZTL|1|AW, 6WDC|1|5, 6O7K|1|v, 6WDC|1|6, 6ZTN|1|AW, 6OGG|1|5, 6OT3|1|5, 6WDH|1|5, 6WDH|1|6, 5KPV|1|32, 6OST|1|5, 5LMU|1|Z, 6YS5|1|7, 5LZF|1|v, 3JCN|1|v, 3JBN|1|7, 6XDR|1|A, 6XDR|1|B, 6YTF|1|7, 6X9Q|1|A, 6X9Q|1|B, 5U4J|1|x+5U4J|1|z, 5LZC|1|v, 6XGF|1|A, 6XGF|1|B, 5LZB|1|v, 5LMV|1|Z, 3JBO|1|7, 5LMQ|1|Z, 7PJZ|1|v, 7PJT|1|v, 3J77|1|PT, 3J78|1|ET, 3J78|1|PT, 5LMS|1|Z, 6SW9|1|4, 5JBH|1|4, 5JB3|1|4, 7PJX|1|v, 4V69|1|AV, 6VZ7|1|A, 6VYW|1|A, 6VYU|1|A, 6XII|1|A, 6VYW|1|B, 6VYU|1|B, 6VZ7|1|B, 6XII|1|B, 4V7B|1|AV, 3J5S|1|E, 6H58|1|w, 6H58|1|ww, 6XIJ|1|A, 6XIJ|1|B, 6VZ5|1|A, 6VZ3|1|A, 6VZ5|1|B, 6VZ3|1|B, 7PJU|1|v, 4V6V|1|A3, 6VYY|1|A, 6VYZ|1|A, 6VYX|1|A, 6VYY|1|B, 6VYX|1|B, 6VYZ|1|B, 6VZ2|1|A, 6VZ2|1|B, 4V6T|1|AX, 3DEG|1|B, 4V6R|1|AD, 4V6Q|1|AD, 1EG0|1|O, 4V6Y|1|A3, 4V6Z|1|A3, 4V75|1|A3, 4V6N|1|BD, 5ZEY|1|B, 4V72|1|A3, 4V6S|1|BC, 4V6P|1|AD, 6VYT|1|A, 6VYT|1|B, 5ME1|1|X, 4V6O|1|AD, 4V79|1|A3, 4V73|1|A3, 5ME0|1|X, 4V70|1|A3, 4V74|1|A3, 4V77|1|A3, 4V76|1|A3, 4V71|1|A3, 4V78|1|A3
734NR_all_36247.1
Exact match
2OIU|1|Q (2OIU)
 • L1 Ribozyme RNA Ligase
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-13
2.6 Å71(1) 2OIU|1|Q
735NR_all_43244.1
Exact match
Murine leukemia virus
2MS0|8|B (2MS0)
 • tRNApro
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-09-17
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00005
71(1) 2MS0|8|B
736NR_all_45079.1
Exact match
Murine leukemia virus
2MS1|1|B (2MS1)
 • tRNApro
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-09-10
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00005
71(1) 2MS1|1|B
737NR_all_50502.1
Exact match
Sus scrofa
7NSI|1|AV (7NSI)
 • tRNA (P/E)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
 • Source: Mitochondria
4.6 Å71(1) 7NSI|1|AV
738NR_all_54171.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
7UCK|1|2 (7UCK)
 • P-site tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-01
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.8 Å71(2) 7UCK|1|2, 7UCJ|1|2
739NR_all_59327.1
Exact match
Streptococcus thermophilus
6M0X|1|B (6M0X)
 • RNA (71-MER), RNA (72-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-09-09
 • Source: Bacteria
2.6 Å71(3) 6M0X|1|B, 6M0W|1|B, 6M0V|1|B
740NR_all_60142.1
Exact match
2OIU|1|P (2OIU)
 • L1 Ribozyme RNA Ligase
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-13
2.6 Å71(1) 2OIU|1|P
741NR_all_63265.1
Exact match
Bacillus subtilis
3LA5|1|A (3LA5)
 • Adenosine RIboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
1.7 Å71(1) 3LA5|1|A
742NR_all_65635.3
Exact match
Homo sapiens
6GAZ|1|AV (6GAZ)
 • P-site fMet-tRNAMet, mitochondrial, MT-C[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-08-08
 • Source: Mitochondria
3.1 Å71(4) 6GAZ|1|AV, 7PO2|1|5, 6GB2|1|AV, 6GAW|1|AV
743NR_all_69516.1
Exact match
Vibrio vulnificus
1Y26|1|X (1Y26)
 • Vibrio vulnificus A-riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-28
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.1 Å71(1) 1Y26|1|X
744NR_all_73445.1
Exact match
Vibrio vulnificus
4LX6|1|A (4LX6)
 • Mutated adenine riboswitch aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.2 Å71(2) 4LX6|1|A, 4LX5|1|A
745NR_all_74174.1
Exact match
unidentified
5KPY|1|A (5KPY)
 • 5-hydroxytryptophan RNA aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-11
2.0 Å71(1) 5KPY|1|A
746NR_all_79254.1
Exact match
Thermus thermophilus
3KFU|1|L (3KFU)
 • tRNA-Asn
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å71(4) 3KFU|1|L, 3KFU|1|K, 3KFU|1|N, 3KFU|1|M
747NR_all_79496.3
Exact match
2DER|1|D (2DER)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-08-15
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.1 Å71(5) 2DER|1|D, 2DER|1|C, 2DET|1|C, 2DEU|1|D, 2DEU|1|C
748NR_all_82075.1
Exact match
Homo sapiens
6YDW|1|AY (6YDW)
 • tRNAMet, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-15
 • Source: Mitochondria
4.2 Å71(1) 6YDW|1|AY
749NR_all_90969.1
Exact match
2ZZN|1|D (2ZZN)
 • RNA (71-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-09-15
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.0 Å71(2) 2ZZN|1|D, 2ZZN|1|C
750NR_all_91296.1
Exact match
Leishmania donovani
6AZ3|1|6 (6AZ3)
 • rRNA zeta, srRNA3
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-12-06
 • Source: Eukarya
2.5 Å71(2) 6AZ3|1|6, 5T2A|1|F
751NR_all_94683.1
Exact match
Vibrio vulnificus
4XNR|1|X (4XNR)
 • Vibrio Vulnificus Adenine Riboswitch, RN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-06
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.2 Å71(9) 4XNR|1|X, 4TZY|1|X, 4TZX|1|X, 5UZA|1|X, 6VWT|1|B, 6VWT|1|A, 6VWV|1|B, 6VWV|1|A, 5SWE|1|X
752NR_all_96834.1
Exact match
Sus scrofa
7NSJ|1|AY (7NSJ)
 • tRNA(P/P) and tRNA(E*)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
 • Source: Mitochondria
3.9 Å71(1) 7NSJ|1|AY
753NR_all_97773.1
Exact match
Homo sapiens
6YDP|1|AV (6YDP)
 • fMet-tRNAMet (P site), mRNA, tRNAMet
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-15
 • Source: Mitochondria
3.0 Å71(4) 6YDP|1|AV, 7NQL|1|AV, 7NQH|1|AV, 6YDW|1|AV
754NR_all_04298.1
Exact match
Geobacillus kaustophilus
6PMO|1|B (6PMO)
 • tRNA-Gly
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-11-20
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.7 Å70(1) 6PMO|1|B
755NR_all_06506.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
7KJT|1|A (7KJT)
 • RNA (70-MER), RNA (75-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-12-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
3.3 Å70(2) 7KJT|1|A, 7KJU|1|A
756NR_all_11986.2
Exact match
Escherichia coli
2YHM|1|K (2YHM)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-01-25
 • Source: Bacteria
3.6 Å70(6) 2YHM|1|K, 5FVC|1|K, 4V5V|1|AK, 4V5V|1|BR, 4V5V|1|AM, 4V5V|1|BX
757NR_all_18034.1
Exact match
Escherichia coli
3DEG|1|G (3DEG)
 • 50S RNA helix 42-44
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-08-19
 • Standardized name: LSU rRNA H42
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
10.9 Å70(1) 3DEG|1|G
758NR_all_26998.1
Exact match
1KXK|1|A (1KXK)
 • ai5g group II Self-splicing intron
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-03-22
 • Standardized name: Group II intron
 • Rfam: RF00029
3.0 Å70(1) 1KXK|1|A
759NR_all_28277.1
Exact match
Escherichia coli
7D6Z|1|3 (7D6Z)
 • P-site tRNA, P-site tRNA Aspartate, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.4 Å70(4) 7D6Z|1|3, 5JTE|1|AX, 5JU8|1|AX, 7D80|1|y
760NR_all_29127.1
Exact match
Homo sapiens
6ZM6|1|x (6ZM6)
 • P-site tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-01-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å70(2) 6ZM6|1|x, 6ZM5|1|x
761NR_all_36361.1
Exact match
Homo sapiens
7QI4|1|Ax (7QI4)
 • P/P-tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
2.2 Å70(1) 7QI4|1|Ax
762NR_all_42502.1
Exact match
Escherichia coli
5HR7|1|D (5HR7)
 • tRNA Glu
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.4 Å70(2) 5HR7|1|D, 5HR7|1|C
763NR_all_57150.1
Exact match
Dengue virus 1
7UMC|1|A (7UMC)
 • RNA (70-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2022-07-06
 • Standardized name: Dengue virus SLA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF02340
70(1) 7UMC|1|A
764NR_all_65561.1
Exact match
Escherichia coli
6GSK|1|1K (6GSK)
 • tRNAThr, mRNA, RNA (27-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-07-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.4 Å70(4) 6GSK|1|1K, 6GSK|1|1L, 6GSJ|1|1K, 6GSJ|1|1L
765NR_all_82460.1
Exact match
Apis mellifera
2N8V|1|X (2N8V)
 • RNA (70-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2015-11-11
 • Source: Eukarya
70(1) 2N8V|1|X
766NR_all_93427.1
Exact match
Methanosarcina mazei
5UD5|1|C (5UD5)
 • RNA (70-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-10-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
2.4 Å70(4) 5UD5|1|C, 5UD5|1|D, 5V6X|1|C, 5V6X|1|D
767NR_all_07720.1
New id, no parents
Homo sapiens
7QR4|1|B (7QR4)
 • RNA CPEB3 ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-10-26
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00622
2.8 Å69(1) 7QR4|1|B
768NR_all_20115.1
Exact match
Homo sapiens
6RFL|1|U (6RFL)
 • chr17.trna16-GlnTTG
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-12-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.8 Å69(1) 6RFL|1|U
769NR_all_38681.1
Exact match
Staphylococcus aureus
7ENI|1|B (7ENI)
 • sgRNA (74-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-04-20
 • Source: Bacteria
2.6 Å69(1) 7ENI|1|B
770NR_all_42461.1
Exact match
3HAY|1|E (3HAY)
 • H/ACA RNA, 5'-R(*AP*UP*AP*AP*UP*UP*(FHU)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
5.0 Å69(1) 3HAY|1|E
771NR_all_45040.1
Exact match
3EPH|1|E (3EPH)
 • tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-11-04
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.0 Å69(8) 3EPH|1|E, 3EPK|1|E, 3EPH|1|F, 3EPK|1|F, 3EPJ|1|E, 3EPL|1|F, 3EPJ|1|F, 3EPL|1|E
772NR_all_54761.1
Exact match
Thermus thermophilus
4V5G|1|AY (4V5G)
 • A-SITE TRNA THR, MRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.6 Å69(2) 4V5G|1|AY, 4V5G|1|CY
773NR_all_57264.1
Exact match
synthetic construct
7L0Z|1|G (7L0Z)
 • RNA (69-MER), RNA aptamer (69-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-05-26
 • Source: Synthetic
2.1 Å69(2) 7L0Z|1|G, 5OB3|1|A
774NR_all_66984.1
Exact match
Bacillus subtilis
3IVN|1|A (3IVN)
 • A-riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-19
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.8 Å69(2) 3IVN|1|A, 3IVN|1|B
775NR_all_73428.17
Exact match
Homo sapiens
7QI4|1|B (7QI4)
 • mitochondrial tRNAVal, tRNAVal, MT-TRNAV[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-13
 • Source: Mitochondria
2.2 Å69(49) 7QI4|1|B, 6ZM6|1|B, 7PO4|1|B, 6ZM5|1|B, 7ODR|1|B, 7OF0|1|B, 7ODT|1|B, 7ODS|1|B, 7O9M|1|B, 7OF7|1|B, 7OF6|1|B, 7OF4|1|B, 7OF3|1|B, 7OF2|1|B, 7O9K|1|B, 7OF5|1|B, 6VMI|1|B, 6VLZ|1|B, 7QH6|1|B, 7A5J|1|B, 7OIC|1|B, 5OOL|1|B, 5OOM|1|B, 7L20|1|B, 7OIA|1|B, 7OIB|1|B, 7OI9|1|B, 7A5H|1|B, 6ZSC|1|XB, 7L08|1|B, 7OI7|1|B, 7OIE|1|B, 7OI8|1|B, 6ZSD|1|XB, 6I9R|1|B, 7OID|1|B, 7A5K|1|B3, 7A5I|1|B3, 7OG4|1|XB, 3J7Y|1|B, 6ZS9|1|XB, 6ZSA|1|XB, 6ZSG|1|XB, 3J9M|1|B, 7A5G|1|B3, 7A5F|1|B3, 6ZSB|1|XB, 6ZSE|1|XB, 7OI6|1|B
776NR_all_79523.1
Exact match
3FOZ|1|D (3FOZ)
 • tRNA(Phe)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-01-20
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.5 Å69(1) 3FOZ|1|D
777NR_all_82055.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6ASO|1|I (6ASO)
 • Saccharomyces cerevisiae strain HB_S_GIM[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-05-09
 • Standardized name: U6 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00026
2.7 Å69(1) 6ASO|1|I
778NR_all_82540.1
New id, no parents
Pan troglodytes
7QR3|1|C (7QR3)
 • chimpanzee CPEB3 ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-10-26
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00622
2.2 Å69(2) 7QR3|1|C, 7QR3|1|D
779NR_all_85174.1
Exact match
Escherichia coli
1QF6|1|B (1QF6)
 • THREONINE TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-05-06
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å69(1) 1QF6|1|B
780NR_all_88566.1
Exact match
Escherichia coli
3MOJ|1|A (3MOJ)
 • RNA (69-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-08-04
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.9 Å69(1) 3MOJ|1|A
781NR_all_89111.1
Exact match
Escherichia coli
7U2I|1|1w (7U2I)
 • A-site Aminoacyl-tRNA Gly-NH-tRNAgly, MG[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-07-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å69(12) 7U2I|1|1w, 7U2J|1|1w, 7U2H|1|1w, 7U2J|1|2w, 7U2I|1|2w, 7U2H|1|2w, 7U2J|1|1y, 7U2H|1|1y, 7U2J|1|2y, 7U2H|1|2y, 7U2I|1|1y, 7U2I|1|2y
782NR_all_93101.1
Exact match
Potato virus X
6R7G|1|R (6R7G)
 • polyU RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-03-18
 • Source: Viruses
2.2 Å69(1) 6R7G|1|R
783NR_all_99134.1
Exact match
Escherichia coli K-12
7N2V|1|Dt (7N2V)
 • tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-14
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.5 Å69(1) 7N2V|1|Dt
784NR_all_03559.1
Exact match
1PN8|1|D (1PN8)
 • E-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2003-07-15
10.8 Å68(1) 1PN8|1|D
785NR_all_04000.1
Exact match
Homo sapiens
6ZM6|1|w (6ZM6)
 • A-site tRNA, mRNA, A-site tRNA with amin[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-01-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å68(2) 6ZM6|1|w, 6ZM5|1|w
786NR_all_10877.1
Exact match
Neisseria meningitidis
2N6W|6|A (2N6W)
 • RNA (68-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-08-03
 • Source: Bacteria
68(1) 2N6W|6|A
787NR_all_13899.1
Exact match
Homo sapiens
4WZJ|1|XXX (4WZJ)
 • U4 small nuclear RNA variant: Native seq[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-01-14
 • Source: Eukarya
3.6 Å68(12) 4WZJ|1|XXX, 4WZJ|1|VV, 4WZJ|1|YY, 4WZJ|1|VVV, 4WZJ|1|YYYY, 4WZJ|1|XX, 4WZJ|1|V, 4WZJ|1|XXXX, 4WZJ|1|YYY, 4WZJ|1|VVVV, 4WZJ|1|X, 4WZJ|1|Y
788NR_all_19188.1
Exact match
Homo sapiens
4QEI|1|C (4QEI)
 • tRNA-Gly-CCC-2-2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-20
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.9 Å68(1) 4QEI|1|C
789NR_all_20951.1
Exact match
Hepacivirus C
6U8D|1|A (6U8D)
 • JIIIabc RNA (68-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-12-04
 • Source: Viruses
1.8 Å68(4) 6U8D|1|A, 6U8K|1|B, 6U8K|1|A, 6U8K|1|C
790NR_all_23920.1
Exact match
synthetic construct
6P2H|1|A (6P2H)
 • RNA (69-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-10-23
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF00167
2.8 Å68(1) 6P2H|1|A
791NR_all_40252.1
Exact match
2QUS|1|A (2QUS)
 • Hammerhead ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-15
 • Standardized name: Hammerhead ribozyme (type III)
 • Rfam: RF00008
2.4 Å68(2) 2QUS|1|A, 2QUS|1|B
792NR_all_56345.1
Exact match
Vibrio vulnificus
5SWD|1|B (5SWD)
 • Vibrio vulnificus strain 93U204 chromoso[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-11-23
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.5 Å68(4) 5SWD|1|B, 5E54|1|B, 5E54|1|A, 5SWD|1|A
793NR_all_61343.1
Exact match
1JGQ|1|D (1JGQ)
 • tRNA(Phe), p/E-tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-07-20
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
5.0 Å68(5) 1JGQ|1|D, 4V42|1|AD, 1JGO|1|D, 1JGP|1|D, 2OM7|1|M
794NR_all_65615.1
Exact match
Escherichia coli
5HR6|1|C (5HR6)
 • tRNA Glu
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-04-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å68(2) 5HR6|1|C, 5HR6|1|D
795NR_all_66174.1
Exact match
Murine leukemia virus
2MQT|2|A (2MQT)
 • RNA (68-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-09-10
 • Source: Viruses
68(1) 2MQT|2|A
796NR_all_70496.1
Exact match
Bacillus subtilis
1Y27|1|X (1Y27)
 • Bacillus subtilis xpt
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-12-28
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00167
2.4 Å68(1) 1Y27|1|X
797NR_all_72021.1
Exact match
Murray Valley encephalitis virus
4PQV|1|A (4PQV)
 • XRN1-resistant flaviviral RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-30
 • Standardized name: Flavivirus 3' UTR stem loop IV
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF01415
2.5 Å68(1) 4PQV|1|A
798NR_all_74971.1
Exact match
Escherichia coli
7E8O|1|X (7E8O)
 • histidine pre-tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-03-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.8 Å68(1) 7E8O|1|X
799NR_all_88351.1
Exact match
Murine leukemia virus
2MQV|1|B (2MQV)
 • RNA (68-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-09-17
 • Source: Viruses
68(1) 2MQV|1|B
800NR_all_94132.2
Exact match
Vesicular stomatitis virus
7UWS|1|H (7UWS)
 • RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-28
3.5 Å68(3) 7UWS|1|H, 4BBL|1|Y, 4BBL|1|Z
801NR_all_95053.1
Exact match
Thermus thermophilus
6OSI|1|QV (6OSI)
 • tRNA(Pro)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-10-14
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
4.1 Å68(2) 6OSI|1|QV, 6OSI|1|XV
802NR_all_04451.1
Exact match
synthetic construct
2NC1|1|A (2NC1)
 • IRES RNA (67-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-08-10
 • Source: Synthetic
67(1) 2NC1|1|A
803NR_all_15463.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6R5K|1|E (6R5K)
 • poly(A) RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-05-29
 • Source: Eukarya
4.8 Å67(1) 6R5K|1|E
804NR_all_24819.3
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1IL2|1|C (1IL2)
 • ASPARTYL TRANSFER RNA, TRNAASP, T-RNA (7[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-09-28
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.6 Å67(9) 1IL2|1|C, 1IL2|1|D, 2TRA|1|A, 3TRA|1|A, 1ASZ|1|S, 1ASY|1|S, 1ASZ|1|R, 1ASY|1|R, 1VTQ|1|A
805NR_all_24890.3
Exact match
Escherichia coli
6GSL|1|1L (6GSL)
 • tRNAArg, mRNA, P-site Arg-tRNA, AtRNA (A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-07-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.2 Å67(6) 6GSL|1|1L, 6GSL|1|1K, 6TC3|1|PTR1, 6TBV|1|PTR1, 7NSQ|1|v, 7NSP|1|v
806NR_all_27778.1
Exact match
Pyrococcus abyssi
5WT1|1|C (5WT1)
 • RNA (76-MER), RNA (73-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-12-13
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
2.6 Å67(3) 5WT1|1|C, 5WT1|1|F, 5WT3|1|C
807NR_all_33675.2
Exact match
Sus scrofa
6YDP|1|BB (6YDP)
 • CP tRNAPhe, tRNA-Phe, mitochondrial, CP [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-15
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å67(9) 6YDP|1|BB, 7NSH|1|BB, 6GAW|1|BB, 6GB2|1|BB, 7NQL|1|BB, 7NQH|1|BB, 7NSJ|1|BB, 6YDW|1|BB, 7NSI|1|BB
808NR_all_35045.1
Exact match
Escherichia coli
4V6N|1|BB (4V6N)
 • A site tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
12.1 Å67(3) 4V6N|1|BB, 4V6P|1|AB, 4V6O|1|AB
809NR_all_49839.1
Exact match
Candida tropicalis MYA-3404
6ZDP|1|B (6ZDP)
 • Chains: B
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-04-28
 • Source: Eukarya
2.9 Å67(1) 6ZDP|1|B
810NR_all_61479.1
Exact match
Thermus thermophilus
5IBB|1|1L (5IBB)
 • tRNAVal, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å67(1) 5IBB|1|1L
811NR_all_74214.1
Exact match
Escherichia coli
7P7T|1|C (7P7T)
 • A-site tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-02-23
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å67(1) 7P7T|1|C
812NR_all_76009.1
Exact match
Homo sapiens
7V9E|1|A (7V9E)
 • RNA (68-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-03-23
 • Source: Eukarya
2.3 Å67(1) 7V9E|1|A
813NR_all_76114.1
Exact match
3RKF|1|C (3RKF)
 • Guanine riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Rfam: RF00167
2.5 Å67(4) 3RKF|1|C, 3RKF|1|B, 3RKF|1|A, 3RKF|1|D
814NR_all_76703.6
Exact match
Escherichia coli
5E81|1|1K (5E81)
 • tRNA-Lys, mRNA, tRNALys, tRNA, Chains: P[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-01-27
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å67(26) 5E81|1|1K, 5EL6|1|1L, 5EL4|1|1K, 5IB8|1|1K, 5IB7|1|1K, 5E7K|1|1K, 5EL4|1|1L, 5EL6|1|1K, 5EL7|1|1K, 5E81|1|1L, 5IB7|1|1L, 5E7K|1|1L, 5EL7|1|1L, 5EL5|1|1K, 5EL5|1|1L, 7N1P|1|Pt, 7N2U|1|Pt, 7N30|1|Pt, 7N31|1|Pt, 7N2C|1|Pt, 7D6Z|1|4, 5UYQ|1|Y, 5JTE|1|AW, 5UYP|1|Y, 5UYN|1|Y, 7D80|1|Z
815NR_all_89185.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5GAP|1|V (5GAP)
 • U4 snRNA, 5' region, nucleotides 1-67, U[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-01-27
 • Standardized name: U4 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00015
3.6 Å67(1) 5GAP|1|V
816NR_all_89292.5
Exact match
Escherichia coli
4WQ1|1|3K (4WQ1)
 • tRNA-Tyr, mRNA, A tRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-06-10
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å67(29) 4WQ1|1|3K, 4WU1|1|3L, 4WQ1|1|1K, 4WU1|1|3K, 4V8D|1|CD, 4WQ1|1|3L, 4WR6|1|3K, 4WRA|1|3K, 4WU1|1|2L, 4WR6|1|3L, 4WR6|1|1K, 4V8D|1|AD, 4WU1|1|2K, 4WRA|1|1K, 4WRA|1|3L, 4V8D|1|AB, 4WQ1|1|1L, 4V8E|1|BD, 4WR6|1|1L, 4V8E|1|DD, 4V8F|1|CD, 4V8F|1|BD, 4WRA|1|1L, 4V8D|1|CB, 4V8E|1|BB, 4V8E|1|DB, 4V8F|1|BB, 6N1D|1|BATN, 4V8F|1|CB
817NR_all_89429.5
Exact match
4FEN|1|B (4FEN)
 • A24U/U25A/A46G mutant of the B. subtilis[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-27
 • Standardized name: Purine riboswitch
 • Rfam: RF00167
1.4 Å67(32) 4FEN|1|B, 4FEO|1|B, 4FEL|1|B, 4FEP|1|B, 4FEJ|1|B, 4FE5|1|B, 2XNZ|1|A, 2XNW|1|A, 6UBU|1|B, 6UC7|1|B, 3GOT|1|A, 6UC9|1|B, 6UC8|1|B, 2G9C|1|A, 3GAO|1|A, 3GER|1|A, 2EES|1|A, 3GOG|1|A, 3DS7|1|A, 2EET|1|A, 3FO4|1|A, 2EEV|1|A, 3DS7|1|B, 5C7U|1|B, 3FO6|1|A, 3G4M|1|A, 3GES|1|A, 2B57|1|A, 2EEW|1|A, 2EEU|1|A, 5C7W|1|C, 2XO1|1|A
818NR_all_95133.1
Exact match
Escherichia coli
4V6R|1|AB (4V6R)
 • A site tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
11.5 Å67(2) 4V6R|1|AB, 4V6Q|1|AB
819NR_all_14758.1
Exact match
3R4F|1|A (3R4F)
 • pRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-04-20
3.5 Å66(1) 3R4F|1|A
820NR_all_21705.1
Exact match
3SKI|1|A (3SKI)
 • RNA (68-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
2.3 Å66(8) 3SKI|1|A, 3SKI|1|B, 3SLM|1|B, 3SKZ|1|A, 3SLM|1|A, 3SLQ|1|A, 3SKZ|1|B, 3SLQ|1|B
821NR_all_31982.1
Exact match
Homo sapiens
7ONU|1|T (7ONU)
 • Mitochondrial Precursor tRNA-Tyr
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å66(1) 7ONU|1|T
822NR_all_33831.1
Exact match
Murine leukemia virus
2L1F|1|B (2L1F)
 • RNA (66-MER), RNA (65-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-10-27
 • Standardized name: Gammaretro_CES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00374
66(2) 2L1F|1|B, 2L1F|1|A
823NR_all_34221.1
Exact match
Escherichia coli
1B23|1|R (1B23)
 • CYSTEINYL TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-12-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å66(1) 1B23|1|R
824NR_all_34846.1
Exact match
Escherichia coli
5L3P|1|y (5L3P)
 • deacylated A/R-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-07-20
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.7 Å66(1) 5L3P|1|y
825NR_all_74880.3
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6TB3|1|n (6TB3)
 • tRNA, mRNA, P-site tRNA, tRNA (75-MER), [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-22
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.8 Å66(7) 6TB3|1|n, 7B7D|1|Sm, 7B7D|1|Sn, 6TNU|1|n, 7NRC|1|Sn, 7NRD|1|Sn, 5OA3|1|1
826NR_all_80237.1
Exact match
synthetic construct
7SZU|1|R (7SZU)
 • RNA aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-07-06
 • Source: Synthetic
2.2 Å66(2) 7SZU|1|R, 7U0Y|1|R
827NR_all_03921.1
Exact match
Candida albicans SC5314
6ZDU|1|C (6ZDU)
 • Chains: C,D, RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-04-28
 • Source: Eukarya
3.5 Å65(3) 6ZDU|1|C, 6ZDU|1|D, 6ZDQ|1|C
828NR_all_18489.8
Exact match
Saccharomyces cerevisiae S288C
7OHQ|1|6 (7OHQ)
 • ITS2, ITS2-1 miscRNA, 5.8S ribosomal RNA[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-11-03
 • Source: Eukarya
3.1 Å65(20) 7OHQ|1|6, 6M62|1|6, 6EM3|1|6, 7BTB|1|6, 7OHX|1|6, 6ELZ|1|6, 6C0F|1|6, 3JCT|1|6, 6EM1|1|6, 6YLY|1|6, 7OHP|1|6, 7OHV|1|6, 6YLX|1|6, 7OHW|1|6, 6EM4|1|6, 6EM5|1|6, 7OHS|1|6, 6CB1|1|6, 5Z3G|1|C, 7OHR|1|6
829NR_all_26284.1
Exact match
Thermus thermophilus
1H4S|1|T (1H4S)
 • TRNAPRO(CGG)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-18
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å65(2) 1H4S|1|T, 1H4Q|1|T
830NR_all_30439.1
Exact match
3EGZ|1|B (3EGZ)
 • Tetracycline aptamer and artificial ribo[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-28
2.2 Å65(1) 3EGZ|1|B
831NR_all_60469.1
Exact match
4N0T|1|B (4N0T)
 • U6 snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-14
 • Standardized name: U6 snRNA
 • Rfam: RF00026
1.7 Å65(3) 4N0T|1|B, 5TF6|1|B, 5TF6|1|D
832NR_all_72858.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
4CXG|1|Y (4CXG)
 • TRANSFER RNA, MESSENGER RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
8.7 Å65(2) 4CXG|1|Y, 4CXH|1|Y
833NR_all_80074.1
Exact match
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
7MLX|1|R (7MLX)
 • RNA (65-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-08-11
 • Source: Viruses
2.1 Å65(1) 7MLX|1|R
834NR_all_83999.1
Exact match
Escherichia coli
5JU8|1|AY (5JU8)
 • E-site tRNA Valine, mRNA, E-site tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-07-20
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.6 Å65(4) 5JU8|1|AY, 5JTE|1|AY, 7D6Z|1|2, 7D80|1|X
835NR_all_06099.1
Exact match
Escherichia coli
486D|1|A (486D)
 • P-SITE TRNA OF 70S RIBOSOME, P-SITE CODO[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-10-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
7.5 Å64(1) 486D|1|A
836NR_all_08854.1
Exact match
Thermus thermophilus
5IB8|1|1L (5IB8)
 • tRNALys, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-25
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å64(1) 5IB8|1|1L
837NR_all_10909.1
Exact match
Homo sapiens
6XA1|1|Bv (6XA1)
 • P-tRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.8 Å64(1) 6XA1|1|Bv
838NR_all_46777.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
1YFG|1|A (1YFG)
 • YEAST INITIATOR TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1997-09-03
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å64(1) 1YFG|1|A
839NR_all_47330.1
Exact match
3SKL|1|B (3SKL)
 • RNA (66-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-17
2.9 Å64(8) 3SKL|1|B, 3SKT|1|A, 3SKT|1|B, 3SKL|1|A, 3SKW|1|A, 3SKR|1|A, 3SKR|1|B, 3SKW|1|B
840NR_all_48352.1
Exact match
Schaalia odontolytica
4XWF|1|A (4XWF)
 • pfl RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-09
 • Standardized name: ZMP/ZTP riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01750
1.8 Å64(2) 4XWF|1|A, 4XW7|1|A
841NR_all_55114.1
Exact match
Geobacillus stearothermophilus
5B63|1|D (5B63)
 • tRNA-Arg, TRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-05-31
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.0 Å64(4) 5B63|1|D, 5B63|1|B, 5YYN|1|D, 5YYN|1|B
842NR_all_55424.1
Exact match
Homo sapiens
3NKB|1|B (3NKB)
 • The hepatitis delta virus ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-09-01
 • Source: Eukarya
1.9 Å64(1) 3NKB|1|B
843NR_all_64096.1
Exact match
Thermus thermophilus
486D|1|E (486D)
 • E-SITE TRNA OF 70S RIBOSOME
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-10-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
7.5 Å64(1) 486D|1|E
844NR_all_74768.1
Exact match
Homo sapiens
7PD3|1|B (7PD3)
 • mt-tRNAVal
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-11-17
 • Source: Mitochondria
3.4 Å64(1) 7PD3|1|B
845NR_all_83181.1
Exact match
2DLC|1|Y (2DLC)
 • T-RNA (76-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-06-12
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.4 Å64(1) 2DLC|1|Y
846NR_all_99632.7
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6FYY|1|1 (6FYY)
 • tRNAi, mRNA (31-MER), Met-tRNAi, mRNA, m[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-12-05
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.0 Å64(7) 6FYY|1|1, 6FYX|1|1, 3J81|1|1, 6GSM|1|1, 6GSN|1|1, 3JAQ|1|1, 6ZU9|1|1
847NR_all_06653.1
Exact match
Escherichia coli
3J45|1|1 (3J45)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
 • Source: Bacteria
9.5 Å63(2) 3J45|1|1, 3J46|1|1
848NR_all_07161.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2WW9|1|D (2WW9)
 • 25S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-08
 • Standardized name: 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00002
8.6 Å63(2) 2WW9|1|D, 2WWA|1|D
849NR_all_12174.1
Exact match
Triticum aestivum
2WWB|1|D (2WWB)
 • 5.8S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-08
 • Standardized name: 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00002
6.5 Å63(1) 2WWB|1|D
850NR_all_59690.1
Exact match
1F7U|1|B (1F7U)
 • TRNA(ARG)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-06-27
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
2.2 Å63(2) 1F7U|1|B, 1F7V|1|B
851NR_all_03470.1
Exact match
Thermus thermophilus
1SER|1|T (1SER)
 • TRNASER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1994-04-30
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.9 Å62(1) 1SER|1|T
852NR_all_17498.1
Exact match
3ICQ|1|E (3ICQ)
 • RNA (62-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
3.2 Å62(2) 3ICQ|1|E, 3ICQ|1|D
853NR_all_43578.1
Exact match
Thermomyces lanuginosus
4V7H|1|A7 (4V7H)
 • P/E tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
8.9 Å62(1) 4V7H|1|A7
854NR_all_45460.1
Exact match
Neurospora crassa
2N3R|5|A (2N3R)
 • RNA (62-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2015-07-15
 • Source: Eukarya
62(1) 2N3R|5|A
855NR_all_51522.1
Exact match
1PN7|1|C (1PN7)
 • P-tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2003-07-15
10.8 Å62(1) 1PN7|1|C
856NR_all_51962.3
Exact match
Escherichia coli
4YCP|1|B (4YCP)
 • tRNATrp, A-SITE TRNA G24A TRP-TRNA TRP, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-04-22
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
2.6 Å62(10) 4YCP|1|B, 4V5S|1|AY, 4V5R|1|CY, 4V5S|1|CY, 4V5R|1|AY, 4V5L|1|AY, 4V5Q|1|AY, 4V5Q|1|CY, 4V5P|1|AY, 4V5P|1|CY
857NR_all_72776.1
Exact match
synthetic construct
5BTP|1|B (5BTP)
 • RNA (62-MER), Fusibacterium ulcerans ZTP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-08-12
 • Standardized name: ZMP/ZTP riboswitch
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF01750
2.8 Å62(8) 5BTP|1|B, 5BTP|1|A, 6WZR|1|A, 6WZS|1|B, 6WZS|1|A, 6WZR|1|B, 6OD9|1|B, 6OD9|1|A
858NR_all_90775.1
Exact match
Bos taurus
1FIR|1|A (1FIR)
 • HIV-1 REVERSE TRANSCRIPTION PRIMER TRNA([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-01-17
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
3.3 Å62(1) 1FIR|1|A
859NR_all_91379.1
Exact match
synthetic construct
2N3Q|8|A (2N3Q)
 • RNA (62-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2015-07-15
 • Source: Synthetic
62(1) 2N3Q|8|A
860NR_all_00196.1
Exact match
Sulfurisphaera tokodaii
7VNV|1|A (7VNV)
 • RNA (78-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-05-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Archaea
 • Rfam: RF00005
1.9 Å61(4) 7VNV|1|A, 7VNV|1|B, 7VNW|1|A, 7VNW|1|B
861NR_all_00321.1
Exact match
Euglena gracilis
6ZJ3|1|LK (6ZJ3)
 • LSU rRNA chain 10
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-10-07
 • Source: Eukarya
3.2 Å61(1) 6ZJ3|1|LK
862NR_all_03414.1
Exact match
Leishmania donovani
3JCS|1|6 (3JCS)
 • 26S zeta ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-07-20
 • Source: Eukarya
2.8 Å61(1) 3JCS|1|6
863NR_all_35537.1
Exact match
Thermus aquaticus
2Z9Q|1|A (2Z9Q)
 • tRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2007-10-16
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
11.7 Å61(1) 2Z9Q|1|A
864NR_all_39208.1
Exact match
Hepatitis B virus
6VAR|6|A (6VAR)
 • RNA (61-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-12-30
 • Standardized name: HBV_epsilon
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF01047
61(1) 6VAR|6|A
865NR_all_39792.1
Exact match
Escherichia coli
4U7U|1|L (4U7U)
 • crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-08-27
 • Source: Bacteria
3.0 Å61(2) 4U7U|1|L, 4U7U|1|X
866NR_all_45112.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
486D|1|C (486D)
 • A-SITE TRNA OF 70S RIBOSOME, A-SITE CODO[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-10-04
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
7.5 Å61(1) 486D|1|C
867NR_all_45855.1
Exact match
Thermus thermophilus
4V8Q|1|BY (4V8Q)
 • TMRNA DELA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Standardized name: tmRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
3.1 Å61(1) 4V8Q|1|BY
868NR_all_46720.2
Exact match
Synechococcus elongatus
5DDP|1|A (5DDP)
 • RNA (61-MER), L-glutamine riboswitch RNA[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-23
 • Standardized name: glnA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01739
2.3 Å61(4) 5DDP|1|A, 5DDP|1|B, 5DDR|1|B, 5DDR|1|A
869NR_all_52305.1
Exact match
Escherichia coli
3J45|1|4 (3J45)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
 • Source: Bacteria
9.5 Å61(1) 3J45|1|4
870NR_all_75381.1
Exact match
Xenopus laevis
1UN6|1|F (1UN6)
 • 5S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-20
 • Source: Eukarya
3.1 Å61(2) 1UN6|1|F, 1UN6|1|E
871NR_all_87724.1
Exact match
Neurospora crassa OR74A
6YWX|1|bb (6YWX)
 • tRNA E-site
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-11
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Mitochondria
 • Rfam: RF00005
3.1 Å61(1) 6YWX|1|bb
872NR_all_99751.1
Exact match
2HVY|1|E (2HVY)
 • H/ACA RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-09-12
2.3 Å61(1) 2HVY|1|E
873NR_all_11167.1
Exact match
Vibrio cholerae
6LNB|1|M (6LNB)
 • CRISPR RNA (60-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-02-19
 • Source: Bacteria
3.2 Å60(2) 6LNB|1|M, 6LNC|1|M
874NR_all_22108.1
Exact match
Bos taurus
7O7Y|1|AT (7O7Y)
 • P-site Phe-tRNA(Phe), mRNA containing SA[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-06-02
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00005
2.2 Å60(2) 7O7Y|1|AT, 7O7Z|1|AT
875NR_all_23049.1
Exact match
Thermus thermophilus
1KUQ|1|B (1KUQ)
 • 16S RIBOSOMAL RNA FRAGMENT, RRNA FRAGMEN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-06-24
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
2.8 Å60(3) 1KUQ|1|B, 1F7Y|1|B, 1DK1|1|B
876NR_all_23423.1
Exact match
Vibrio cholerae
6UVN|1|M (6UVN)
 • crRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-01-29
3.1 Å60(1) 6UVN|1|M
877NR_all_29366.1
Exact match
Mammalian orthoreovirus 3 Dearing
7ELH|1|R+7ELH|1|S (7ELH)
 • RNA (60-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-10-20
 • Source: Viruses
3.3 Å60(1) 7ELH|1|R+7ELH|1|S
878NR_all_34126.1
Exact match
3HAX|1|E (3HAX)
 • H/ACA RNA, 5'-R(*AP*UP*AP*AP*UP*UP*(FHU)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
2.1 Å60(1) 3HAX|1|E
879NR_all_39150.1
Exact match
2CZJ|1|H (2CZJ)
 • tmRNA (63-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-10-31
 • Standardized name: tmRNA
 • Rfam: RF00023
3.0 Å60(4) 2CZJ|1|H, 2CZJ|1|B, 2CZJ|1|F, 2CZJ|1|D
880NR_all_48437.1
Exact match
Bos taurus
7KUB|1|A (7KUB)
 • RNA (60-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2022-06-01
 • Source: Eukarya
60(1) 7KUB|1|A
881NR_all_51220.1
Exact match
Homo sapiens
7DVQ|1|F+7DVQ|1|H (7DVQ)
 • U6atac snRNA, U12 snRNA, pre-mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-03-31
 • Standardized name: U6atac snRNA + U12 minor spliceosomal RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00619 + RF00007
2.9 Å60(1) 7DVQ|1|F+7DVQ|1|H
882NR_all_59317.1
Exact match
synthetic construct
6DB9|1|R (6DB9)
 • RNA (60-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-11-14
 • Source: Synthetic
2.0 Å60(2) 6DB9|1|R, 6DB8|1|R
883NR_all_68144.1
Exact match
Geobacillus kaustophilus
6PMO|1|A (6PMO)
 • T-box riboswitch discriminator
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-11-20
 • Source: Bacteria
2.7 Å60(1) 6PMO|1|A
884NR_all_70313.2
Exact match
Escherichia coli
5H9F|1|L (5H9F)
 • crRNA (61-MER), crRNA, Escherichia coli [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-02-17
 • Source: Bacteria
2.5 Å60(6) 5H9F|1|L, 5CD4|1|L, 5CD4|1|X, 5H9E|1|L, 4TVX|1|X, 4TVX|1|L
885NR_all_70662.1
Exact match
Vibrio cholerae
6PIJ|1|1 (6PIJ)
 • guide RNA, RNA (61-MER), guide RNA (60-M[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-10-02
 • Source: Bacteria
2.9 Å60(5) 6PIJ|1|1, 6V9Q|1|K, 6PIF|1|1, 6VBW|1|K, 6PIG|1|1
886NR_all_74932.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
6B44|1|M (6B44)
 • Pseudomonas aeruginosa strain SMC4485 CR[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-10-18
 • Source: Bacteria
2.9 Å60(1) 6B44|1|M
887NR_all_76909.1
Exact match
3RW6|1|H (3RW6)
 • constitutive transport element(CTE)of Ma[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
2.3 Å60(2) 3RW6|1|H, 3RW6|1|F
888NR_all_85143.1
Exact match
Escherichia coli
3IZZ|1|D (3IZZ)
 • Helix 18 (Small Subunit)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-03-30
 • Standardized name: SSU rRNA h18
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
10.8 Å60(1) 3IZZ|1|D
889NR_all_94467.7
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
6VQV|1|L (6VQV)
 • CrRNA (60-MER), RNA (61-MER), RNA (60-ME[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-03-11
 • Source: Bacteria
2.6 Å60(30) 6VQV|1|L, 7TAW|1|M, 7TAW|1|m, 7TAX|1|M, 7ELN|1|J, 7ELN|1|T, 7ELM|1|T, 7T3J|1|M, 7JZZ|1|M, 6B46|1|M, 7JZW|1|M, 6VQX|1|K, 7WE6|1|J, 7WE6|1|T, 7ELM|1|J, 6B47|1|M, 7JZX|1|M, 7T3K|1|M, 7T3K|1|m, 5UZ9|2|M, 6B45|1|M, 7T3L|1|M, 7JZY|1|M, 7T3L|1|m, 6B48|1|M, 7ECV|1|M, 7ECW|1|M, 6W1X|1|M, 6VQW|1|K, 6WHI|1|M
890NR_all_12803.1
Exact match
2MIY|5|A (2MIY)
 • RNA_(59-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-01-29
 • Standardized name: PreQ1-II riboswitches
 • Rfam: RF01054
59(1) 2MIY|5|A
891NR_all_33278.1
Exact match
Homo sapiens
5LYS|1|B (5LYS)
 • 7SK RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-25
 • Standardized name: 7SK RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00100
2.3 Å59(6) 5LYS|1|B, 5LYV|1|B, 5LYS|1|A, 5LYU|1|B, 5LYU|1|A, 5LYV|1|A
892NR_all_38581.2
Exact match
Thermobifida fusca
6C66|1|J (6C66)
 • crRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-06-27
 • Source: Bacteria
3.7 Å59(3) 6C66|1|J, 5U0A|1|K, 5U07|1|K
893NR_all_48748.1
Exact match
metagenome
5T5A|1|A (5T5A)
 • DNA/RNA (71-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-03-08
2.0 Å59(1) 5T5A|1|A
894NR_all_52315.1
Exact match
4M4O|1|B (4M4O)
 • RNA (59-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-18
2.0 Å59(1) 4M4O|1|B
895NR_all_59748.1
Exact match
Thermus thermophilus
1ZC8|1|A (1ZC8)
 • TLD 16S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-04-19
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00023
13.0 Å59(1) 1ZC8|1|A
896NR_all_69815.1
Exact match
Escherichia coli
3IZZ|1|A (3IZZ)
 • Helix 5, 14, 15 (Small Subunit)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-03-30
 • Source: Bacteria
10.8 Å59(1) 3IZZ|1|A
897NR_all_72196.1
Exact match
Bacillus halodurans C-125
7KKV|1|B (7KKV)
 • OLE* RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-03-03
 • Source: Bacteria
2.0 Å59(4) 7KKV|1|B, 7K9D|1|B, 7K9E|1|B, 7K9E|1|D
898NR_all_78535.1
Exact match
Thermus thermophilus
1ZC8|1|H (1ZC8)
 • protein kinase 2 mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-04-19
 • Source: Bacteria
13.0 Å59(1) 1ZC8|1|H
899NR_all_91367.1
Exact match
Escherichia coli
1ZN1|1|B (1ZN1)
 • ribosomal 23S RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-06-14
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
14.1 Å59(1) 1ZN1|1|B
900NR_all_98672.1
Exact match
Escherichia coli
1MVR|1|D (1MVR)
 • Helix 89 of 23S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2003-04-01
 • Standardized name: LSU rRNA H8
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
12.8 Å59(1) 1MVR|1|D
901NR_all_04153.1
Exact match
Thermus thermophilus
2OM7|1|I (2OM7)
 • Fragment of23S rRNA (H42-44)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-01-15
 • Standardized name: LSU rRNA H42
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
7.3 Å58(1) 2OM7|1|I
902NR_all_04601.1
Exact match
Synechococcus elongatus
5DDO|1|B (5DDO)
 • L-glutamine riboswitch (58-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-23
 • Source: Bacteria
3.1 Å58(1) 5DDO|1|B
903NR_all_11200.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
6NE0|1|M (6NE0)
 • CRISPR RNA (60-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-12-26
 • Source: Bacteria
3.4 Å58(1) 6NE0|1|M
904NR_all_39651.1
Exact match
3HJW|1|D (3HJW)
 • RNA (58-MER), 5'-R(*GP*AP*GP*CP*GP*(FHU)[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-23
 • Standardized name: Pab160 RNA
 • Rfam: RF02796
2.4 Å58(6) 3HJW|1|D, 3LWV|1|D, 3LWR|1|D, 3LWP|1|D, 3LWO|1|D, 3LWQ|1|D
905NR_all_46025.2
Exact match
Escherichia coli
7XJG|1|H (7XJG)
 • RNA (81-MER), RNA (14-MER), RNA (5'-R(P*[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-14
 • Source: Bacteria
2.5 Å58(6) 7XJG|1|H, 7XJG|1|E, 7V9X|1|H, 7V9X|1|E, 7V9U|1|E, 7V9U|1|G
906NR_all_49161.1
Exact match
Aeropyrum pernix
6XJQ|1|A (6XJQ)
 • Self-alkylating ribozyme (58-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-01-19
 • Source: Archaea
1.7 Å58(8) 6XJQ|1|A, 6XJW|1|A, 6XJQ|1|B, 6XJW|1|B, 6XJY|1|A, 6XJZ|1|B, 6XJZ|1|A, 6XJY|1|B
907NR_all_50752.1
Exact match
Homo sapiens
5ZAL|1|C (5ZAL)
 • RNA (73-mer)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-05-09
 • Standardized name: let-7 microRNA precursor
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00027
4.7 Å58(1) 5ZAL|1|C
908NR_all_62394.1
Exact match
synthetic construct
2M58|2|A (2M58)
 • RNA (59-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-04-03
 • Source: Synthetic
58(1) 2M58|2|A
909NR_all_69350.1
Exact match
Synechococcus elongatus
5DDO|1|A (5DDO)
 • L-glutamine riboswitch (58-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-12-23
 • Source: Bacteria
3.1 Å58(1) 5DDO|1|A
910NR_all_74849.1
Exact match
1MMS|1|C (1MMS)
 • 23S RIBOSOMAL RNA, 58nts of 23S rRNA, FR[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-04-17
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Rfam: RF02541
2.6 Å58(7) 1MMS|1|C, 1MMS|1|D, 1R2X|1|C, 1R2W|1|C, 1EG0|1|L, 1OLN|1|C, 2JQ7|3|B
911NR_all_75200.1
Exact match
Salmonella enterica
4V2S|1|Q (4V2S)
 • RYDC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-01-14
 • Standardized name: RydC RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00505
3.5 Å58(1) 4V2S|1|Q
912NR_all_76684.1
Exact match
Homo sapiens
6SXO|1|L8 (6SXO)
 • 5.8S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-02-19
 • Standardized name: 5.8S rRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00002
3.3 Å58(1) 6SXO|1|L8
913NR_all_77904.1
Exact match
synthetic construct
8E6W|1|8 (8E6W)
 • lambda-tR1 rut RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-07
 • Source: Synthetic
4.3 Å58(1) 8E6W|1|8
914NR_all_93100.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
7EQG|1|M (7EQG)
 • RNA (60-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-09
 • Source: Bacteria
3.2 Å58(1) 7EQG|1|M
915NR_all_99303.1
Exact match
synthetic construct
5XWP|1|C (5XWP)
 • RNA (59-MER), RNA (30-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-09-13
 • Source: Synthetic
3.1 Å58(2) 5XWP|1|C, 5XWP|1|E
916NR_all_00559.1
Exact match
Acidobacterium capsulatum ATCC 51196
7D7V|1|A (7D7V)
 • 17delU1A (58-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-11-25
 • Standardized name: nadA RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF03013
2.8 Å57(1) 7D7V|1|A
917NR_all_20840.1
Exact match
Homo sapiens
5IEM|9|A (5IEM)
 • 7SK snRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-11-02
 • Standardized name: 7SK RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00100
57(1) 5IEM|9|A
918NR_all_25376.1
Exact match
Escherichia coli
6PRV|1|A (6PRV)
 • 23S rRNA, 58 NUCLEOTIDE RIBOSOMAL 23S RN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-01-08
 • Standardized name: LSU rRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02541
2.7 Å57(11) 6PRV|1|A, 6PRV|1|B, 6PRV|1|C, 6PRV|1|D, 1HC8|1|C, 1HC8|1|D, 1Y39|1|C, 1Y39|1|D, 1QA6|1|C, 1QA6|1|D, 1C04|1|E
919NR_all_36634.1
Exact match
2QUW|1|B (2QUW)
 • Hammerhead ribozyme, cleaved fragment
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-07-15
2.2 Å57(2) 2QUW|1|B, 2QUW|1|D
920NR_all_57578.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6I7O|1|l (6I7O)
 • mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-01-16
 • Source: Eukarya
5.3 Å57(1) 6I7O|1|l
921NR_all_20257.1
Exact match
Homo sapiens
7T1N|7|A (7T1N)
 • RNA (56-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2022-09-14
 • Standardized name: 7SK RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00100
56(2) 7T1N|7|A, 7T1P|1|A
922NR_all_26186.1
Exact match
4JRC|1|B (4JRC)
 • Distal Stem I region of the glyQS T box [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
2.7 Å56(2) 4JRC|1|B, 4JRC|1|A
923NR_all_40944.1
Exact match
Homo sapiens
6NOA|5|A (6NOA)
 • C-JUN SL1
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-07-22
 • Source: Eukarya
56(1) 6NOA|5|A
924NR_all_41221.1
Exact match
Murine leukemia virus
2LC8|1|A (2LC8)
 • RNA (56-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-11-23
 • Standardized name: Retroviral readthrough element
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF01073
56(1) 2LC8|1|A
925NR_all_44951.1
Exact match
Homo sapiens
7T1O|2|A (7T1O)
 • 7SK stem-loop 1 RNA (56-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2022-09-14
 • Standardized name: 7SK RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00100
56(1) 7T1O|2|A
926NR_all_46354.1
Exact match
Homo sapiens
6NU2|1|B (6NU2)
 • mt-tRNAVal
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-04-17
 • Source: Mitochondria
3.9 Å56(2) 6NU2|1|B, 6NU3|1|B
927NR_all_57826.1
Exact match
Homo sapiens
7QH7|1|B (7QH7)
 • mitochondrial tRNAVal
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-18
 • Source: Eukarya
2.9 Å56(1) 7QH7|1|B
928NR_all_73108.1
Exact match
synthetic construct
7VTN|1|B (7VTN)
 • crRNA, target RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-07
 • Source: Synthetic
3.0 Å56(1) 7VTN|1|B
929NR_all_75133.1
Exact match
Fusobacterium nucleatum
6DN2|1|Y+6DN2|1|X (6DN2)
 • RNA (56-MER), RNA RIBOSWITCH, FMN ribosw[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-09-05
 • Source: Bacteria
2.9 Å56(7) 6DN2|1|Y+6DN2|1|X, 6DN3|1|Y+6DN3|1|X, 3F4H|1|Y+3F4H|1|X, 6DN1|1|Z+6DN1|1|X, 6BFB|1|Y+6BFB|1|X, 3F4E|1|Y+3F4E|1|X, 2YIF|1|Z+2YIF|1|X
930NR_all_02307.1
Exact match
Mitsuaria sp. 67
4WT8|1|DV (4WT8)
 • DNA (55-MER), tRNA (5'-D(*AP*UP*CP*CP*CP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-01-21
 • Standardized name: tRNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00005
3.4 Å55(1) 4WT8|1|DV
931NR_all_21686.1
Exact match
2HGH|1|B (2HGH)
 • 55-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-08-01
55(1) 2HGH|1|B
932NR_all_26582.1
Exact match
4K27|1|U (4K27)
 • Myotonic Dystrophy Type 2 RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-27
2.4 Å55(1) 4K27|1|U
933NR_all_29106.1
Exact match
Escherichia coli
4QYZ|1|L (4QYZ)
 • RNA (55-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-03
 • Source: Bacteria
3.0 Å55(1) 4QYZ|1|L
934NR_all_46884.1
Exact match
1MZP|1|B (1MZP)
 • fragment of 23S rRNA, 25S ribosomal RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-01-21
2.7 Å55(2) 1MZP|1|B, 2NOQ|1|E
935NR_all_47836.1
Exact match
Bifidobacterium angulatum
6LAX|1|A (6LAX)
 • RNA (55-MER), RNA (54-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-01-01
 • Source: Bacteria
2.7 Å55(8) 6LAX|1|A, 6LAZ|1|A, 6LAS|1|A, 6LAZ|1|B, 6LAX|1|B, 6LAS|1|B, 6LAU|1|A, 6LAU|1|B
936NR_all_53209.1
Exact match
Bacillus subtilis
2KZL|2|A (2KZL)
 • RNA (55-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-02-23
 • Source: Bacteria
55(1) 2KZL|2|A
937NR_all_55702.1
Exact match
1C9S|1|W (1C9S)
 • SINGLE STRANDED RNA (55-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-09-15
1.9 Å55(1) 1C9S|1|W
938NR_all_68829.1
Exact match
1P5M|10|A (1P5M)
 • 55-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-11-04
55(1) 1P5M|10|A
939NR_all_88023.1
Exact match
Homo sapiens
6MCI|1|A (6MCI)
 • 7SK RNA, 7SK Stem-loop 1 RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2018-10-31
 • Standardized name: 7SK RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00100
55(2) 6MCI|1|A, 6MCF|2|A
940NR_all_18889.3
Exact match
Fusobacterium nucleatum
5C45|1|X+5C45|1|Y (5C45)
 • FMN Riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-07
 • Source: Bacteria
2.9 Å54(4) 5C45|1|X+5C45|1|Y, 5KX9|1|X+5KX9|1|Y, 3F4G|1|X+3F4G|1|Y, 2YIE|1|X+2YIE|1|Z
941NR_all_19502.2
Exact match
synthetic construct
4RGE|1|C (4RGE)
 • env22 twister ribozyme, RNA (54-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-03
 • Source: Synthetic
2.9 Å54(7) 4RGE|1|C, 4RGE|1|B, 4RGE|1|A, 5DUN|1|A, 4RGF|1|A, 4RGF|1|B, 4RGF|1|C
942NR_all_24202.1
Exact match
Homo sapiens
4PKD|1|V (4PKD)
 • U1 snRNA stem-loops 1 and 2 (55-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-31
 • Source: Eukarya
2.5 Å54(1) 4PKD|1|V
943NR_all_42833.1
Exact match
Thermus thermophilus
2OM7|1|G (2OM7)
 • Fragment of23S rRNA (H68)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-01-15
 • Source: Bacteria
7.3 Å54(1) 2OM7|1|G
944NR_all_69504.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BE (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES7 part II
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å54(1) 4V5Z|1|BE
945NR_all_24404.1
Exact match
2MHI|6|A (2MHI)
 • Medaka telomerase RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-12-25
53(1) 2MHI|6|A
946NR_all_27485.1
Exact match
Drosophila melanogaster
7W0E|1|C+7W0E|1|D (7W0E)
 • dsRNA, siRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-27
 • Source: Eukarya
4.0 Å53(3) 7W0E|1|C+7W0E|1|D, 7W0F|1|E+7W0F|1|F, 7W0F|1|C+7W0F|1|D
947NR_all_43318.1
Exact match
2N4L|6|A (2N4L)
 • RNA (53-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2015-12-02
53(1) 2N4L|6|A
948NR_all_79184.1
Exact match
4GCW|1|B (4GCW)
 • TRNA(THR)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-10-31
 • Standardized name: tRNA
 • Rfam: RF00005
3.0 Å53(2) 4GCW|1|B, 2FK6|1|R
949NR_all_79951.1
Exact match
4OJI|1|A (4OJI)
 • RNA (52-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-23
2.3 Å53(1) 4OJI|1|A
950NR_all_90447.1
Exact match
Leptotrichia shahii
7DMQ|1|B+7DMQ|1|C (7DMQ)
 • CRISPR RNA, Anti-tag target RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-02-10
 • Source: Bacteria
3.1 Å53(1) 7DMQ|1|B+7DMQ|1|C
951NR_all_97992.1
Exact match
Homo sapiens
7U2B|1|C (7U2B)
 • RNA (53-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-14
 • Source: Eukarya
4.1 Å53(1) 7U2B|1|C
952NR_all_04979.1
Exact match
Bergeyella zoohelcum
6AAY|1|B (6AAY)
 • RNA (52-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-03-13
 • Source: Bacteria
2.8 Å52(1) 6AAY|1|B
953NR_all_16133.1
Exact match
Thermus thermophilus
1ZC8|1|J (1ZC8)
 • protein kinase 4 mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-04-19
 • Source: Bacteria
13.0 Å52(1) 1ZC8|1|J
954NR_all_31462.1
Exact match
Listeria seeligeri
6VRB|1|B (6VRB)
 • RNA (52-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-06-10
 • Source: Bacteria
3.0 Å52(1) 6VRB|1|B
955NR_all_52584.1
Exact match
Drosophila melanogaster
7W0D|1|C+7W0D|1|D (7W0D)
 • dsRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-27
 • Source: Eukarya
4.2 Å52(1) 7W0D|1|C+7W0D|1|D
956NR_all_58167.1
Exact match
3E5C|1|A (3E5C)
 • SMK box (SAM-III) Riboswitch, SMK box (S[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-10-07
2.3 Å52(3) 3E5C|1|A, 3E5F|1|A, 3E5E|1|A
957NR_all_61114.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5YDT|1|SA (5YDT)
 • Saccharomyces cerevisiae strain ALI 308 [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-11-01
 • Source: Eukarya
4.5 Å52(1) 5YDT|1|SA
958NR_all_70511.1
Exact match
bacterium
6E9F|1|B+6E9F|1|C (6E9F)
 • crRNA (52-MER), RNA (27-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-10-03
 • Source: Bacteria
3.3 Å52(1) 6E9F|1|B+6E9F|1|C
959NR_all_80360.2
Exact match
Candidatus Koribacter versatilis
6TFF|1|A (6TFF)
 • Chains: A, RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-09-23
 • Standardized name: nadA RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF03013
2.5 Å52(9) 6TFF|1|A, 6TFG|1|A, 6TF1|1|A, 6TF3|1|A, 6TF2|1|A, 6TB7|1|A, 6TF0|1|A, 6TFH|1|A, 6TFE|1|A
960NR_all_82984.1
Exact match
Thermotoga petrophila
4ENC|1|A (4ENC)
 • Fluoride riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-05-09
 • Standardized name: Fluoride riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01734
2.3 Å52(5) 4ENC|1|A, 4ENB|1|A, 3VRS|1|A, 4ENA|1|A, 4EN5|1|A
961NR_all_83080.1
Exact match
2QWY|1|C (2QWY)
 • SAM-II riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-01-22
2.8 Å52(3) 2QWY|1|C, 2QWY|1|A, 2QWY|1|B
962NR_all_02553.1
Exact match
Pyrococcus horikoshii
5Y7M|1|D (5Y7M)
 • RNA (52-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-02-07
 • Source: Archaea
3.1 Å51(2) 5Y7M|1|D, 5Y7M|1|B
963NR_all_07795.1
Exact match
synthetic construct
7D7W|1|A (7D7W)
 • 18GAAA (52-MER), 18GAAA(52-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-11-25
 • Standardized name: nadA RNA
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF03013
2.4 Å51(4) 7D7W|1|A, 7D7Z|1|A, 7D7X|1|A, 7D7Y|1|A
964NR_all_27521.1
Exact match
bacterium
6E9E|1|B (6E9E)
 • crRNA (52-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-10-03
 • Source: Bacteria
3.4 Å51(1) 6E9E|1|B
965NR_all_36591.1
Exact match
synthetic construct
5XWY|1|B (5XWY)
 • RNA (59-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-09-13
 • Source: Synthetic
3.2 Å51(1) 5XWY|1|B
966NR_all_39499.1
Exact match
Listeria seeligeri
6VRC|1|B (6VRC)
 • RNA (51-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-06-10
 • Source: Bacteria
3.2 Å51(1) 6VRC|1|B
967NR_all_83027.1
Exact match
Ralstonia solanacearum
3NPQ|1|A (3NPQ)
 • S-ADENOSYLHOMOCYSTEINE RIBOSWITCH
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-10-06
 • Source: Bacteria
2.2 Å51(4) 3NPQ|1|A, 3NPQ|1|C, 3NPQ|1|B, 3NPN|1|A
968NR_all_84656.1
Exact match
synthetic construct
7OAX|1|A (7OAX)
 • Chili RNA Aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-06-16
 • Source: Synthetic
2.2 Å51(14) 7OAX|1|A, 7OAX|1|D, 7OAX|1|C, 7OAX|1|B, 7OAV|1|D, 7OAV|1|A, 7OA3|1|A, 7OAV|1|B, 7OAV|1|C, 7OA3|1|B, 7OAW|1|A, 7OAW|1|D, 7OAW|1|B, 7OAW|1|C
969NR_all_12561.1
Exact match
Prochlorococcus sp.
6QN3|1|A+6QN3|1|B (6QN3)
 • RNA (51-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-06-12
 • Standardized name: Glutamine-II + Glutamine-II
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01704 + RF01704
2.3 Å50(1) 6QN3|1|A+6QN3|1|B
970NR_all_15699.1
Exact match
Escherichia coli
6W5C|1|B (6W5C)
 • crRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-16
 • Source: Bacteria
2.9 Å50(1) 6W5C|1|B
971NR_all_18633.1
Exact match
synthetic construct
7JRR|1|A (7JRR)
 • RNA (50-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-09-08
 • Source: Synthetic
2.2 Å50(1) 7JRR|1|A
972NR_all_24394.1
Exact match
synthetic construct
6UFJ|1|C (6UFJ)
 • RNA (50-MER), RNA (5'-R(*UP*CP*UP*GP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-12-18
 • Standardized name: Pistol ribozyme
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF02679
2.6 Å50(10) 6UFJ|1|C, 6UFJ|1|A, 6UEY|1|C, 5KTJ|1|A, 6UEY|1|A, 5KTJ|1|C, 6UF1|1|C, 6UF1|1|A, 6UFK|1|A, 6UFK|1|C
973NR_all_28256.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J0O|1|7 (3J0O)
 • 60S ribosomal RNA fragment
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-11-16
 • Standardized name: LSU rRNA fragment
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
9.0 Å50(4) 3J0O|1|7, 3J0L|1|7, 3J0Q|1|7, 3J0P|1|7
974NR_all_43355.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
4CXG|1|2 (4CXG)
 • 28S RRNA - H89
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Standardized name: LSU rRNA H8
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF02543
8.7 Å50(2) 4CXG|1|2, 4CXH|1|2
975NR_all_48255.1
Exact match
Tamana bat virus
7K16|1|P (7K16)
 • RNA (51-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-10-14
 • Source: Viruses
2.1 Å50(1) 7K16|1|P
976NR_all_65403.1
Exact match
uncultured Ruminococcus sp.
6IV9|1|B (6IV9)
 • crRNA (50-MER), RNA (51-MER), RNA (53-ME[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-06-19
 • Source: Bacteria
1.9 Å50(3) 6IV9|1|B, 6IV8|1|B, 6IV8|1|D
977NR_all_69065.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J0L|1|1 (3J0L)
 • 60S ribosomal RNA fragment
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-11-16
 • Source: Eukarya
9.8 Å50(1) 3J0L|1|1
978NR_all_89299.1
Exact match
Acidobacteriaceae bacterium KBS 83
7D81|1|A (7D81)
 • 832GAAA (50-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-11-25
 • Standardized name: nadA RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF03013
2.1 Å50(2) 7D81|1|A, 7D82|1|A
979NR_all_92531.1
Exact match
Homo sapiens
7SLQ|1|R (7SLQ)
 • Minimal circular 7SK RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-30
 • Standardized name: 7SK RNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00100
3.7 Å50(1) 7SLQ|1|R
980NR_all_23978.1
Exact match
1U63|1|D (1U63)
 • 49 NT FRAGMENT OF MRNA FOR L1
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-04-12
3.4 Å49(2) 1U63|1|D, 1U63|1|B
981NR_all_25335.1
Exact match
synthetic construct
6LT7|1|C (6LT7)
 • 50-mer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-01-27
 • Source: Synthetic
2.7 Å49(2) 6LT7|1|C, 6LT7|1|F
982NR_all_26368.1
Exact match
synthetic construct
6LTU|1|B (6LTU)
 • RNA (56-mer), crRNA, crRNA (56-mer RNA)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-10-28
 • Source: Synthetic
2.6 Å49(5) 6LTU|1|B, 6LTR|1|B, 6LU0|1|B, 6LTP|1|H, 6LTP|1|B
983NR_all_28320.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2LU0|7|A (2LU0)
 • RNA (49-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-04-10
 • Source: Eukarya
49(1) 2LU0|7|A
984NR_all_29875.1
Exact match
Potato leafroll virus
7JJU|1|A+7JJU|1|B (7JJU)
 • Potato leafroll virus xrRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-09-09
 • Standardized name: PLRV_xrRNA + PLRV_xrRNA
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF04222 + RF04222
2.6 Å49(1) 7JJU|1|A+7JJU|1|B
985NR_all_30691.1
Exact match
1RMN|1|A (1RMN)
 • RNA (49-MER)
 • Fluorescence transfer
 • Release Date: 1995-01-26
49(1) 1RMN|1|A
986NR_all_45291.1
Exact match
Escherichia coli
7OGM|1|P (7OGM)
 • 3'ETS(LeuZ)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-07
 • Source: Bacteria
3.7 Å49(1) 7OGM|1|P
987NR_all_54091.1
Exact match
Thermus thermophilus
1ZC8|1|I (1ZC8)
 • protein kinase 3
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-04-19
 • Source: Bacteria
13.0 Å49(1) 1ZC8|1|I
988NR_all_66956.1
Exact match
Homo sapiens
6MXQ|1|A (6MXQ)
 • RNA C-JUN TL
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-05-06
 • Source: Eukarya
49(1) 6MXQ|1|A
989NR_all_76196.1
Exact match
Homo sapiens
1E8O|1|E (1E8O)
 • 7SL RNA, SRP Alu domain
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-08
 • Source: Eukarya
3.2 Å49(2) 1E8O|1|E, 1RY1|1|E
990NR_all_80776.1
Exact match
Alistipes putredinis
6R47|1|A (6R47)
 • RNA (50-MER), RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-07-03
 • Source: Bacteria
3.1 Å49(1) 6R47|1|A
991NR_all_81496.1
Exact match
metagenome
5Y85|1|D (5Y85)
 • DNA/RNA (50-MER), RNA (5'-R(P*AP*CP*CP*C[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-11-22
2.0 Å49(4) 5Y85|1|D, 5Y85|1|B, 5Y87|1|D, 5Y87|1|B
992NR_all_91756.1
Exact match
Sulfolobus islandicus
6S8B|1|V+6S8B|1|U (6S8B)
 • crRNA, Cognate target RNA (46-mer), crRN[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-07-08
 • Source: Archaea
2.4 Å49(7) 6S8B|1|V+6S8B|1|U, 6S6B|1|V, 6S91|1|V+6S91|1|U, 6SHB|1|V+6SHB|1|U, 6S8E|1|V+6S8E|1|U, 6SH8|1|V+6SH8|1|U, 6SIC|1|V+6SIC|1|U
993NR_all_00810.1
Exact match
Escherichia coli
4C7O|1|E (4C7O)
 • SRP RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-11-20
 • Source: Bacteria
2.6 Å48(1) 4C7O|1|E
994NR_all_09706.1
Exact match
Methanocaldococcus jannaschii
2VPL|1|B (2VPL)
 • FRAGMENT OF MRNA FOR L1-OPERON CONTAININ[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-09-23
 • Source: Archaea
2.3 Å48(2) 2VPL|1|B, 2VPL|1|D
995NR_all_10054.2
Exact match
synthetic construct
5DH6|1|A (5DH6)
 • hammerhead ribozyme, RNA (48-MER), RNA ([...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-10-07
 • Source: Synthetic
2.8 Å48(8) 5DH6|1|A, 5DI4|1|A, 5DQK|1|A, 5EAO|1|A, 5DH7|1|A, 5DI2|1|A, 5DH8|1|A, 5EAQ|1|A
996NR_all_11528.1
Exact match
2M8K|5|A (2M8K)
 • RNA (48-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-06-19
48(1) 2M8K|5|A
997NR_all_12661.1
Exact match
Rhodobacter capsulatus SB 1003
7OS0|1|F (7OS0)
 • crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-01-19
 • Source: Bacteria
2.2 Å48(2) 7OS0|1|F, 7OS0|1|D
998NR_all_17139.1
Exact match
Drosophila melanogaster
2KUU|1|A (2KUU)
 • K10 TLS RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-05-19
 • Standardized name: K10 TLS
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00207
48(4) 2KUU|1|A, 2KUV|6|A, 2KUR|10|A, 2KE6|1|A
999NR_all_18260.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
4CXG|1|a (4CXG)
 • 18S RRNA - H5-H14
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-16
 • Source: Eukarya
8.7 Å48(2) 4CXG|1|a, 4CXH|1|a
1000NR_all_24952.1
Exact match
synthetic construct
6GOV|1|R (6GOV)
 • RNA (TRANSCRIPTION BUBBLE)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-02-13
 • Source: Synthetic
3.7 Å48(1) 6GOV|1|R
1001NR_all_27023.1
Exact match
3LQX|1|B (3LQX)
 • SRP RNA, 4.5S RNA DOMAIN IV, 4.5 S RNA, [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-03-02
1.9 Å48(14) 3LQX|1|B, 1HQ1|1|B, 2PXE|1|B, 2PXD|1|B, 2PXT|1|B, 2PXB|1|B, 2PXF|1|B, 2PXP|1|B, 2PXL|1|B, 2PXV|1|B, 2PXU|1|B, 2PXK|1|B, 2PXQ|1|B, 1DUL|1|B
1002NR_all_30893.1
Exact match
Escherichia coli
3EP2|1|B (3EP2)
 • Fragment H43-44 of the 23S rRNA, ribosom[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-12-16
 • Source: Bacteria
9.0 Å48(4) 3EP2|1|B, 3EQ3|1|B, 3EQ4|1|B, 3J0D|1|A
1003NR_all_31040.1
Exact match
Drosophila melanogaster
5ZTM|1|C (5ZTM)
 • non-coding mRNA sequence roX2
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-03-06
 • Source: Eukarya
2.9 Å48(1) 5ZTM|1|C
1004NR_all_51945.1
Exact match
Escherichia coli BL21(DE3)
7NT6|1|X (7NT6)
 • RNA (48-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-07
 • Source: Bacteria
4.3 Å48(1) 7NT6|1|X
1005NR_all_54098.1
Exact match
synthetic construct
7EOG|1|A (7EOG)
 • Pepper (49-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-11-24
 • Source: Synthetic
1.5 Å48(10) 7EOG|1|A, 7EOH|1|A, 7EOP|1|A, 7EOI|1|A, 7EOJ|1|A, 7EOK|1|A, 7EON|1|A, 7EOO|1|A, 7EOL|1|A, 7EOM|1|A
1006NR_all_56210.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BG (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES9
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å48(1) 4V5Z|1|BG
1007NR_all_56431.1
Exact match
synthetic construct
6GZK|1|A (6GZK)
 • TMR3 (48-MER), tetramethylrhodamine apta[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2019-07-17
 • Source: Synthetic
48(2) 6GZK|1|A, 6GZR|2|A
1008NR_all_65349.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J0O|1|a (3J0O)
 • 40S ribosomal RNA fragment
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-11-16
 • Source: Eukarya
9.0 Å48(4) 3J0O|1|a, 3J0L|1|a, 3J0Q|1|a, 3J0P|1|a
1009NR_all_76472.1
Exact match
Drosophila melanogaster
2KUW|2|A (2KUW)
 • K10 TLS RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-05-19
 • Standardized name: K10 TLS
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00207
48(1) 2KUW|2|A
1010NR_all_83636.2
Exact match
Escherichia coli
5LZC|1|x (5LZC)
 • SECIS mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-11-23
 • Source: Bacteria
4.8 Å48(2) 5LZC|1|x, 5LZB|1|x
1011NR_all_97393.1
Exact match
Escherichia coli
5LZD|1|x (5LZD)
 • SECIS mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2016-11-23
 • Source: Bacteria
3.4 Å48(1) 5LZD|1|x
1012NR_all_00301.1
Exact match
Homo sapiens
6BG9|1|A+6BG9|1|B (6BG9)
 • RNA dimerization signal
 • Electron microscopy, solution NMR
 • Release Date: 2018-02-21
 • Standardized name: HIV-1_DIS + HIV-1_DIS
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00175 + RF00175
47(1) 6BG9|1|A+6BG9|1|B
1013NR_all_05707.1
Exact match
4QJH|1|F (4QJH)
 • Twister Ribozyme
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-03
3.9 Å47(3) 4QJH|1|F, 4QJH|1|B, 4QJH|1|D
1014NR_all_06780.1
Exact match
1S03|1|A (1S03)
 • 47-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-25
2.7 Å47(1) 1S03|1|A
1015NR_all_07004.1
Exact match
1S03|1|B (1S03)
 • 47-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-05-25
2.7 Å47(1) 1S03|1|B
1016NR_all_07351.1
Exact match
Neurospora crassa
2MTK|5|A (2MTK)
 • RNA (47-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-10-22
 • Source: Eukarya
47(1) 2MTK|5|A
1017NR_all_11458.2
Exact match
Oryzias latipes
4O26|1|E (4O26)
 • Telomerase TR
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-05-07
 • Source: Eukarya
3.0 Å47(2) 4O26|1|E, 4O26|1|F
1018NR_all_36148.1
Exact match
synthetic construct
5KH8|2|A (5KH8)
 • riboswitch (47-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2017-07-19
 • Standardized name: Fluoride riboswitch
 • Source: Synthetic
 • Rfam: RF01734
47(1) 5KH8|2|A
1019NR_all_42222.1
Exact match
synthetic construct
5K7D|1|A (5K7D)
 • RNA 47-MER, DNA/RNA 11-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-13
2.7 Å47(3) 5K7D|1|A, 5K7C|1|A, 5K7E|1|A
1020NR_all_44868.1
Exact match
Candidatus Pelagibacter ubique
6FZ0|1|A (6FZ0)
 • metY SAM V (53-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-07-04
 • Standardized name: SAM-V riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01826
2.5 Å47(1) 6FZ0|1|A
1021NR_all_48307.1
Exact match
1YMO|11|A (1YMO)
 • Telomerase RNA P2b-P3 pseudoknot
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-03-15
47(3) 1YMO|11|A, 2K95|6|A, 2K96|1|A
1022NR_all_65047.1
Exact match
Neurospora crassa
2MTJ|1|A (2MTJ)
 • RNA (47-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-10-22
 • Source: Eukarya
47(1) 2MTJ|1|A
1023NR_all_68259.1
Exact match
Homo sapiens
5UNE|1|A+5UNE|1|B (5UNE)
 • RNA (47-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-03-29
 • Source: Eukarya
2.9 Å47(1) 5UNE|1|A+5UNE|1|B
1024NR_all_84961.1
Exact match
Homo sapiens
4PJO|1|1 (4PJO)
 • U1 RNA variant (48-MER) with 4-helix jun[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-31
 • Source: Eukarya
3.3 Å47(4) 4PJO|1|1, 4PJO|1|2, 4PJO|1|3, 4PJO|1|4
1025NR_all_01806.1
Exact match
3IAB|1|R (3IAB)
 • P3 domain of the RNA component of RNase [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-01-26
2.7 Å46(1) 3IAB|1|R
1026NR_all_08212.1
Exact match
1XJR|1|A (1XJR)
 • s2m RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-02-01
 • Standardized name: s2m RNA
 • Rfam: RF00164
2.7 Å46(1) 1XJR|1|A
1027NR_all_13595.1
Exact match
Rattus norvegicus
7ZJW|1|S (7ZJW)
 • GPX4 SECIS element
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-10-19
 • Standardized name: SECIS_1
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00031
2.8 Å46(2) 7ZJW|1|S, 7ZJX|1|S
1028NR_all_17773.1
Exact match
3CIY|1|C+3CIY|1|D (3CIY)
 • 46-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-05-06
3.4 Å46(1) 3CIY|1|C+3CIY|1|D
1029NR_all_23835.1
Exact match
Pyrococcus horikoshii
5XTM|1|B (5XTM)
 • RNA (47-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-02-07
 • Source: Archaea
2.1 Å46(1) 5XTM|1|B
1030NR_all_34740.1
Exact match
4QJD|1|D (4QJD)
 • Twister RNA sequence
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-03
3.1 Å46(4) 4QJD|1|D, 4QJD|1|B, 4QJD|1|H, 4QJD|1|F
1031NR_all_37028.1
Exact match
Pyrococcus horikoshii
5XTM|1|D (5XTM)
 • RNA (47-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-02-07
 • Source: Archaea
2.1 Å46(1) 5XTM|1|D
1032NR_all_67474.1
Exact match
Pyrococcus horikoshii
5DCV|1|D (5DCV)
 • RNA (47-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-07-06
 • Source: Archaea
3.4 Å46(2) 5DCV|1|D, 5DCV|1|B
1033NR_all_80828.1
Exact match
synthetic construct
4TS2|1|Y+4TS2|1|X (4TS2)
 • Spinach aptamer RNA, bimolecular constru[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-23
 • Source: Synthetic
2.9 Å46(2) 4TS2|1|Y+4TS2|1|X, 4TS0|1|Y+4TS0|1|X
1034NR_all_80987.1
Exact match
2NUE|1|C (2NUE)
 • 46-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-11-20
2.9 Å46(1) 2NUE|1|C
1035NR_all_86306.1
Exact match
Enterococcus faecalis
6C27|1|A (6C27)
 • SAM-III riboswitch
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-01-09
 • Source: Bacteria
3.6 Å46(2) 6C27|1|A, 6C27|1|B
1036NR_all_89156.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2NOQ|1|B (2NOQ)
 • 18S ribosomal RNA, 16S RIBOSOMAL RNA HEL[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2006-11-21
 • Source: Eukarya
7.3 Å46(2) 2NOQ|1|B, 2R1G|1|B
1037NR_all_10203.1
Exact match
2GIC|1|R (2GIC)
 • 45-MER, RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-08-22
2.9 Å45(4) 2GIC|1|R, 3HHZ|1|R, 6BJY|1|R, 5UKB|1|R
1038NR_all_25547.1
Exact match
synthetic construct
3PU0|1|R (3PU0)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
 • Source: Synthetic
3.1 Å45(1) 3PU0|1|R
1039NR_all_26915.1
Exact match
Escherichia coli
1MVR|1|A (1MVR)
 • Helix 34 of 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2003-04-01
 • Standardized name: SSU rRNA h34
 • Source: Bacteria
12.8 Å45(1) 1MVR|1|A
1040NR_all_28395.1
Exact match
1Z2J|1|A (1Z2J)
 • HIV-1 frameshift site RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-06-14
 • Standardized name: HIV ribosomal frameshift signal
 • Rfam: RF00480
45(1) 1Z2J|1|A
1041NR_all_28720.1
Exact match
4J1G|1|E (4J1G)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-10
2.8 Å45(1) 4J1G|1|E
1042NR_all_29179.1
Exact match
synthetic construct
3PU1|1|R (3PU1)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
 • Source: Synthetic
3.1 Å45(1) 3PU1|1|R
1043NR_all_38259.1
Exact match
Vicugna pacos
5UK4|1|x (5UK4)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-04-19
 • Source: Eukarya
3.2 Å45(5) 5UK4|1|x, 5UK4|1|v, 5UK4|1|w, 5UK4|1|u, 3PU4|1|R
1044NR_all_42371.1
Exact match
Desulfovibrio vulgaris str. Hildenborough
7KHA|1|J (7KHA)
 • RNA (45-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-11-11
 • Source: Bacteria
3.1 Å45(1) 7KHA|1|J
1045NR_all_47370.1
Exact match
1P6V|1|B (1P6V)
 • 45-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-08-12
 • Standardized name: tmRNA
 • Rfam: RF00023
3.2 Å45(2) 1P6V|1|B, 1P6V|1|D
1046NR_all_50982.1
Exact match
Indiana vesiculovirus
2WYY|1|S (2WYY)
 • POLY-URIDINE
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2010-02-16
 • Source: Viruses
10.6 Å45(2) 2WYY|1|S, 2WYY|1|R
1047NR_all_56532.1
Exact match
synthetic construct
7DLZ|1|X (7DLZ)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-10-27
 • Source: Synthetic
3.0 Å45(4) 7DLZ|1|X, 7DLZ|1|Y, 7DWH|1|Y, 7DWH|1|X
1048NR_all_56742.1
Exact match
Sweet clover necrotic mosaic virus
6D3P|1|A (6D3P)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-06-20
 • Source: Viruses
2.9 Å45(1) 6D3P|1|A
1049NR_all_60644.1
Exact match
Escherichia coli
6TQN|1|R (6TQN)
 • rrnGnut, rrnGnut RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-08-05
 • Source: Bacteria
3.8 Å45(2) 6TQN|1|R, 6TQO|1|R
1050NR_all_62858.1
Exact match
Saccharolobus solfataricus
1QZW|1|F (1QZW)
 • 7S RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-18
 • Standardized name: SRP RNA
 • Source: Archaea
4.1 Å45(4) 1QZW|1|F, 1QZW|1|H, 1QZW|1|B, 1QZW|1|D
1051NR_all_65741.1
Exact match
Escherichia coli
7TR6|1|R (7TR6)
 • crRNA (45-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-10
 • Source: Bacteria
3.4 Å45(3) 7TR6|1|R, 7TR8|1|R, 7TR9|1|R
1052NR_all_74244.1
Exact match
Ideonella sp. B508-1
7ELQ|1|A (7ELQ)
 • NMT1_Mn (46-MER), NMT1 (46-MER), NMT1_Ir[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-06-30
 • Standardized name: NMT1 RNA
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF03054
2.6 Å45(8) 7ELQ|1|A, 7ELR|1|A, 7ELR|1|B, 7ELP|1|A, 7ELS|1|A, 7ELQ|1|B, 7ELP|1|B, 7ELS|1|B
1053NR_all_80173.1
Exact match
2L94|1|A (2L94)
 • RNA_(45-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-06-15
 • Standardized name: HIV ribosomal frameshift signal
 • Rfam: RF00480
45(1) 2L94|1|A
1054NR_all_85950.1
Exact match
3PTX|1|R (3PTX)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
3.0 Å45(1) 3PTX|1|R
1055NR_all_30539.1
Exact match
Influenza B virus
6SZU|1|V+6SZU|1|M (6SZU)
 • vRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-15
 • Source: Viruses
2.4 Å44(1) 6SZU|1|V+6SZU|1|M
1056NR_all_32799.1
Exact match
Escherichia coli
1QZC|1|A (1QZC)
 • 16S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2003-11-04
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
9.0 Å44(1) 1QZC|1|A
1057NR_all_38367.1
Exact match
Escherichia coli
3J46|1|3 (3J46)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
 • Source: Bacteria
10.1 Å44(1) 3J46|1|3
1058NR_all_40657.1
Exact match
1G1X|1|J+1G1X|1|I (1G1X)
 • 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-10-30
2.6 Å44(1) 1G1X|1|J+1G1X|1|I
1059NR_all_42021.1
Exact match
Escherichia coli
7TRA|1|R (7TRA)
 • crRNA (44-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-10
 • Source: Bacteria
3.3 Å44(1) 7TRA|1|R
1060NR_all_48149.1
Exact match
synthetic construct
4RMO|1|B (4RMO)
 • RNA (45-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-30
 • Source: Synthetic
2.2 Å44(8) 4RMO|1|B, 4RMO|1|D, 4RMO|1|H, 4RMO|1|F, 4RMO|1|J, 4RMO|1|L, 4RMO|1|N, 4RMO|1|P
1061NR_all_62436.1
Exact match
Homo sapiens
5ZAM|1|C (5ZAM)
 • RNA (73-mer)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-05-09
 • Standardized name: let-7 microRNA precursor
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00027
5.7 Å44(1) 5ZAM|1|C
1062NR_all_62528.1
Exact match
synthetic construct
5EEU|1|W (5EEU)
 • (GAGUU)10GAG 53-NUCLEOTIDE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-04
 • Source: Synthetic
2.0 Å44(11) 5EEU|1|W, 5EEV|1|W, 5EEX|1|W, 5EEW|1|W, 5EEY|1|W, 5EEZ|1|W, 5EF0|1|W, 1GTF|1|W, 5EF1|1|W, 5EF2|1|W, 5EF3|1|W
1063NR_all_74379.1
Exact match
synthetic construct
7PMM|1|D (7PMM)
 • RNA (45mer) containing HP92 of the 23S r[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-09-14
 • Source: Synthetic
3.0 Å44(2) 7PMM|1|D, 7PMM|1|C
1064NR_all_77057.1
Exact match
synthetic construct
4BHH|1|R (4BHH)
 • POLY-URIDINE 45-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-04-24
 • Source: Synthetic
3.4 Å44(1) 4BHH|1|R
1065NR_all_79533.1
Exact match
Escherichia coli
3ZLA|1|I (3ZLA)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-01
 • Source: Bacteria
3.2 Å44(2) 3ZLA|1|I, 3ZLA|1|J
1066NR_all_84424.1
Exact match
1GTN|1|W (1GTN)
 • (GAGCC)11G 56-NUCLEOTIDE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-05
2.5 Å44(1) 1GTN|1|W
1067NR_all_86000.1
Exact match
Vibrio alginolyticus
7QGR|1|x (7QGR)
 • mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-22
 • Source: Bacteria
5.7 Å44(1) 7QGR|1|x
1068NR_all_93153.1
Exact match
Turnip yellow mosaic virus
1A60|1|A (1A60)
 • TYMV PSEUDOKNOT
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-05-27
 • Source: Viruses
44(1) 1A60|1|A
1069NR_all_99432.1
Exact match
1DUH|1|A (1DUH)
 • 4.5S RNA DOMAIN IV
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-05-08
2.7 Å44(1) 1DUH|1|A
1070NR_all_06706.1
Exact match
2JYH|1|B (2JYH)
 • RNA (43-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-10-07
43(4) 2JYH|1|B, 2JYH|1|A, 2JYJ|2|A, 2JYJ|2|B
1071NR_all_23975.1
Exact match
Shewanella putrefaciens
5O7H|1|A (5O7H)
 • crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-08-16
 • Source: Bacteria
3.0 Å43(2) 5O7H|1|A, 5O6U|1|A
1072NR_all_28070.1
Exact match
HIV whole-genome vector AA1305#18
7V06|6|A (7V06)
 • RNA (43-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2022-06-29
43(1) 7V06|6|A
1073NR_all_34877.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
6VWL|1|4 (6VWL)
 • HIV frameshift stimulating sequence mRNA[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-06-03
 • Standardized name: HIV ribosomal frameshift signal
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00480
3.1 Å43(3) 6VWL|1|4, 6VWM|1|4, 6VWN|1|4
1074NR_all_37036.1
Exact match
2JYF|3|A (2JYF)
 • RNA (43-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-10-07
43(2) 2JYF|3|A, 2JYF|3|B
1075NR_all_37961.1
Exact match
Lachnospiraceae bacterium ND2006
7EU9|1|B (7EU9)
 • RNA (43-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-05-26
 • Source: Bacteria
2.4 Å43(1) 7EU9|1|B
1076NR_all_40386.1
Exact match
Lachnospiraceae bacterium NK4A179
5WLH|1|B (5WLH)
 • pre-crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-09-13
 • Source: Bacteria
1.8 Å43(1) 5WLH|1|B
1077NR_all_43343.1
Exact match
Escherichia coli
7D3J|1|B (7D3J)
 • RNA (43-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-05-19
 • Source: Bacteria
2.5 Å43(2) 7D3J|1|B, 7D2L|1|B
1078NR_all_46017.1
Exact match
Synechocystis sp. PCC 6803
7SBA|1|Z (7SBA)
 • crRNA, ssRNA target
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-08
 • Source: Bacteria
2.9 Å43(2) 7SBA|1|Z, 7SBB|1|Z+7SBB|1|X
1079NR_all_50005.1
Exact match
2I7Z|1|B (2I7Z)
 • 43-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-04-03
43(6) 2I7Z|1|B, 2I7Z|1|A, 2ADT|1|B, 2ADT|1|A, 2I7E|1|B, 2I7E|1|A
1080NR_all_53123.1
Exact match
Proteobacteria
6HAG|1|A (6HAG)
 • SAM Riboswitch
 • Solution NMR
 • Release Date: 2019-01-09
 • Standardized name: SAM/SAH riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01727
43(1) 6HAG|1|A
1081NR_all_56732.1
Exact match
Escherichia coli
1CQL|10|A (1CQL)
 • SRP DOMAIN IV RNA, SRP RNA DOMAIN IV
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-01-14
 • Source: Bacteria
43(2) 1CQL|10|A, 1CQ5|1|A
1082NR_all_63427.1
Exact match
2FEY|4|A (2FEY)
 • stem-loop IV of Tetrahymena telomerase R[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-06-27
43(1) 2FEY|4|A
1083NR_all_67614.1
Exact match
Neisseria meningitidis
2N6X|3|A (2N6X)
 • RNA (43-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-08-03
 • Source: Bacteria
43(1) 2N6X|3|A
1084NR_all_74260.1
Exact match
Homo sapiens
5BTM|1|A (5BTM)
 • RNA (55-mer)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-07-15
 • Source: Eukarya
2.8 Å43(2) 5BTM|1|A, 5BTM|1|B
1085NR_all_84981.1
Exact match
Homo sapiens
7UGA|3|A (7UGA)
 • NPSL2 RNA (43-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2022-04-13
 • Source: Eukarya
43(1) 7UGA|3|A
1086NR_all_92069.1
Exact match
synthetic construct
7ODF|1|F (7ODF)
 • RNA (43-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-21
 • Source: Synthetic
2.7 Å43(1) 7ODF|1|F
1087NR_all_92884.1
Exact match
synthetic construct
7VTI|1|B (7VTI)
 • crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-08-24
 • Source: Synthetic
1.9 Å43(1) 7VTI|1|B
1088NR_all_08187.1
Exact match
Escherichia coli BL21(DE3)
7NT6|1|Z (7NT6)
 • RNA (42-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-07
 • Source: Bacteria
4.3 Å42(1) 7NT6|1|Z
1089NR_all_08812.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|AD (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES6 part I
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å42(1) 4V5Z|1|AD
1090NR_all_20242.1
Exact match
Homo sapiens
7JL3|1|X+7JL3|1|Y (7JL3)
 • dsRNA strand1, dsRNA strand 2, RNA (44-M[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-12-09
 • Source: Eukarya
4.2 Å42(2) 7JL3|1|X+7JL3|1|Y, 7JL2|1|X+7JL2|1|Y
1091NR_all_22252.1
Exact match
Thermus thermophilus
2OM7|1|H (2OM7)
 • Fragment of23S rRNA (H89)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-01-15
 • Source: Bacteria
7.3 Å42(1) 2OM7|1|H
1092NR_all_22632.1
Exact match
4M6D|1|H (4M6D)
 • aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-12-11
2.7 Å42(6) 4M6D|1|H, 4M6D|1|F, 4M6D|1|J, 4M6D|1|D, 4M6D|1|L, 4M6D|1|B
1093NR_all_30013.1
Exact match
synthetic construct
7PMQ|1|F (7PMQ)
 • RNA (42-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-09-14
 • Source: Synthetic
3.2 Å42(4) 7PMQ|1|F, 7PMQ|1|H, 7PMQ|1|E, 7PMQ|1|G
1094NR_all_58017.1
Exact match
4JNG|1|L (4JNG)
 • RNA (42-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-07-31
2.1 Å42(1) 4JNG|1|L
1095NR_all_59651.1
Exact match
2OEU|1|A (2OEU)
 • Hammerhead Ribozyme, 5'-R(*GP*GP*CP*GP*U[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-02-20
2.0 Å42(1) 2OEU|1|A
1096NR_all_66328.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5M0H|1|A (5M0H)
 • ASH1 E3 (42 nt-TL/TLR)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-01-18
 • Source: Eukarya
2.7 Å42(1) 5M0H|1|A
1097NR_all_68838.1
Exact match
Escherichia coli
1T1M|1|B (1T1M)
 • 42-mer fragment of double helix from 16S[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2004-06-15
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
12.0 Å42(2) 1T1M|1|B, 1T1O|1|C
1098NR_all_69913.1
Exact match
Spinacia oleracea
1MNX|5|A (1MNX)
 • Loop E from 5S rRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-01-14
 • Source: Eukarya
42(1) 1MNX|5|A
1099NR_all_73308.1
Exact match
Homo sapiens
2L2K|1|A (2L2K)
 • RNA (42-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-10-27
 • Source: Eukarya
42(1) 2L2K|1|A
1100NR_all_76247.1
Exact match
Homo sapiens
2KX8|1|A (2KX8)
 • 7SK
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-09-08
 • Source: Eukarya
42(1) 2KX8|1|A
1101NR_all_81170.1
Exact match
Neisseria meningitidis
2N6T|1|A (2N6T)
 • RNA (42-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-08-03
 • Source: Bacteria
42(1) 2N6T|1|A
1102NR_all_85536.1
Exact match
Lachnospiraceae bacterium
5W1H|1|B (5W1H)
 • mature crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-09-13
 • Source: Bacteria
2.0 Å42(3) 5W1H|1|B, 5W1I|1|B, 5W1I|1|D
1103NR_all_87597.1
Exact match
Homo sapiens
2L2J|14|A (2L2J)
 • RNA (42-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-10-27
 • Source: Eukarya
42(1) 2L2J|14|A
1104NR_all_90687.1
Exact match
1KH6|1|A (1KH6)
 • JIIIabc, HCV IRES IIIABC
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-26
2.9 Å42(2) 1KH6|1|A, 2AGN|1|E
1105NR_all_93255.1
Exact match
Cypovirus
5H0R|1|H+5H0R|1|I (5H0R)
 • RNA (42-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-01-25
 • Source: Viruses
3.9 Å42(1) 5H0R|1|H+5H0R|1|I
1106NR_all_95110.1
Exact match
1RPU|1|C+1RPU|1|D (1RPU)
 • 5'-R(P*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*UP*CP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2004-01-13
2.5 Å42(1) 1RPU|1|C+1RPU|1|D
1107NR_all_02518.1
Exact match
2AU4|1|A (2AU4)
 • Class I RNA aptamer to GTP
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-03-28
41(1) 2AU4|1|A
1108NR_all_28021.1
Exact match
Phage #D
7LYS|1|B (7LYS)
 • crRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-04
 • Source: Viruses
3.1 Å41(2) 7LYS|1|B, 7LYT|1|B
1109NR_all_39508.1
Exact match
Enterovirus A
6XB7|3|A (6XB7)
 • RNA (41-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-09-02
 • Source: Viruses
41(1) 6XB7|3|A
1110NR_all_40870.1
Exact match
Enterovirus A
5V16|1|A (5V16)
 • RNA (41-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2017-07-12
 • Source: Viruses
41(1) 5V16|1|A
1111NR_all_43471.1
Exact match
Dengue virus
6W3M|3|A (6W3M)
 • RNA (41-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-09-23
 • Source: Viruses
41(1) 6W3M|3|A
1112NR_all_52192.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|AH (4V5Z)
 • RNA helix
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å41(1) 4V5Z|1|AH
1113NR_all_53343.1
Exact match
Escherichia coli
1MJ1|1|Q (1MJ1)
 • sarcin-ricin loop of 23SrRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2002-11-01
 • Source: Bacteria
13.0 Å41(1) 1MJ1|1|Q
1114NR_all_65451.1
Exact match
Escherichia coli
1A51|3|A (1A51)
 • 5S RRNA LOOP D/LOOP E
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-05-27
 • Source: Bacteria
41(1) 1A51|3|A
1115NR_all_71100.1
Exact match
Enterovirus A
5V17|1|A (5V17)
 • RNA (41-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2017-07-12
 • Source: Viruses
41(1) 5V17|1|A
1116NR_all_80667.1
Exact match
1TRJ|1|B (1TRJ)
 • Helix 39 of 18S rRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2004-09-28
11.7 Å41(1) 1TRJ|1|B
1117NR_all_86256.1
Exact match
1ZC5|1|A (1ZC5)
 • HIV-1 frameshift RNA signal
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-06-07
41(1) 1ZC5|1|A
1118NR_all_88747.1
Exact match
synthetic construct
5NFV|1|B (5NFV)
 • pre-crRNA, crRNA (40-MER), crRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-14
2.5 Å41(8) 5NFV|1|B, 6I1L|1|E, 6I1L|1|B, 6I1K|1|B, 5NG6|1|F, 5NG6|1|H, 5NG6|1|D, 5NG6|1|B
1119NR_all_99575.1
Exact match
Escherichia coli
7D8O|1|B (7D8O)
 • Antitoxin RNA, TOXI
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-01-05
 • Source: Bacteria
2.1 Å41(7) 7D8O|1|B, 7D8O|1|F, 7D8O|1|H, 7D8O|1|L, 7D8O|1|D, 7D8O|1|J, 2XD0|1|W
1120NR_all_01073.1
Exact match
Thermobifida fusca
5NWQ|1|A (5NWQ)
 • Guanidine III riboswitch, RNA (41-MER), [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-10-18
 • Standardized name: Guanidine-III riboswitch
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF01763
1.9 Å40(13) 5NWQ|1|A, 5NY8|1|A, 5NZD|1|A, 5NZD|1|B, 5NWQ|1|B, 5O62|1|A, 5NZ3|1|A, 5O69|1|A, 5NY8|1|B, 5NZ6|1|A, 5NZ3|1|B, 5O62|1|B, 5O69|1|B
1121NR_all_13125.1
Exact match
1G1X|1|D+1G1X|1|E (1G1X)
 • 16S RIBOSOMAL RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-10-30
2.6 Å40(1) 1G1X|1|D+1G1X|1|E
1122NR_all_13754.1
Exact match
Escherichia coli
1ZN1|1|C (1ZN1)
 • ribosomal 16S RNA, 16S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-06-14
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
14.1 Å40(2) 1ZN1|1|C, 1ZN0|1|C
1123NR_all_14866.1
Exact match
Acidaminococcus sp. BV3L6
5KK5|1|B (5KK5)
 • RNA (40-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-08-10
 • Source: Bacteria
3.3 Å40(1) 5KK5|1|B
1124NR_all_14978.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
6WPI|1|B (6WPI)
 • RNA (47-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-05-20
 • Source: Eukarya
3.0 Å40(2) 6WPI|1|B, 6WPI|1|C
1125NR_all_25696.1
Exact match
2HUA|1|A (2HUA)
 • CSFV IRES Domain IIa
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-04-17
40(1) 2HUA|1|A
1126NR_all_27745.1
Exact match
synthetic construct
2NBZ|1|A (2NBZ)
 • IRES RNA 40-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-08-10
 • Source: Synthetic
40(1) 2NBZ|1|A
1127NR_all_36746.1
Exact match
Francisella tularensis
5MGA|1|B (5MGA)
 • RNA (40-MER), RNA (28-MER), RNA (29-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-21
 • Source: Bacteria
3.0 Å40(6) 5MGA|1|B, 6GTG|1|B, 6GTC|1|B, 6GTF|1|B, 6GTE|1|B, 6GTD|1|B
1128NR_all_36990.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
4PMI|1|A (4PMI)
 • Rev-Response-Element RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-12-24
 • Source: Viruses
3.2 Å40(1) 4PMI|1|A
1129NR_all_48252.1
Exact match
synthetic construct
5XUZ|1|B (5XUZ)
 • crRNA, RNA, RNA (25-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-08-09
 • Source: Synthetic
2.4 Å40(12) 5XUZ|1|B, 5XUZ|1|F, 5XUT|1|B, 5XUS|1|B, 5XUU|1|B, 6NMA|1|G, 6NM9|1|E, 6NM9|1|G, 6NMC|1|G, 6OMV|1|G, 6NME|1|G, 6NMD|1|G
1130NR_all_53066.1
Exact match
Arabidopsis
7XLT|1|B (7XLT)
 • RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-05-25
 • Source: Eukarya
4.4 Å40(1) 7XLT|1|B
1131NR_all_74407.1
Exact match
Acidaminococcus sp. BV3L6
5XH7|1|B (5XH7)
 • crRNA, RNA (43-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-06-14
 • Source: Bacteria
2.0 Å40(3) 5XH7|1|B, 5XH6|1|B, 5B43|1|B
1132NR_all_79722.1
Exact match
Streptococcus thermophilus
6NUE|1|H (6NUE)
 • crRNA, target ssRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-03-13
 • Source: Bacteria
3.3 Å40(2) 6NUE|1|H, 6NUD|1|H+6NUD|1|U
1133NR_all_81668.1
Exact match
Dengue virus 1
7UMD|1|A (7UMD)
 • RNA (40-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2022-07-06
 • Source: Viruses
40(1) 7UMD|1|A
1134NR_all_90696.1
Exact match
Leptotrichia shahii
5WTK|1|B (5WTK)
 • RNA (58-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-02-08
 • Source: Bacteria
2.7 Å40(1) 5WTK|1|B
1135NR_all_20761.1
Exact match
synthetic construct
2NBY|6|A (2NBY)
 • IRES RNA (39-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-08-10
 • Source: Synthetic
39(1) 2NBY|6|A
1136NR_all_35127.1
Exact match
synthetic construct
6X5M|1|r (6X5M)
 • ggPAN RNA (39-MER), ggcA9 RNA (12-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-06-24
 • Source: Synthetic
2.5 Å39(4) 6X5M|1|r, 6X5N|1|r, 6X5M|1|R, 6X5N|1|R
1137NR_all_41092.1
Exact match
synthetic construct
2MXL|1|A (2MXL)
 • RNA (39-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2015-05-06
 • Source: Synthetic
39(1) 2MXL|1|A
1138NR_all_41959.1
Exact match
3P22|1|A (3P22)
 • Core ENE hairpin from KSHV PAN RNA, olig[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-08
2.5 Å39(4) 3P22|1|A, 3P22|1|E, 3P22|1|C, 3P22|1|G
1139NR_all_45065.1
Exact match
2D1A|1|A+2D1A|1|B (2D1A)
 • RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-11-01
 • Standardized name: HIV-1_DIS + HIV-1_DIS
 • Rfam: RF00175 + RF00175
39(1) 2D1A|1|A+2D1A|1|B
1140NR_all_52747.1
Exact match
4KR6|1|C (4KR6)
 • RNA (39-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-23
2.9 Å39(1) 4KR6|1|C
1141NR_all_53766.1
Exact match
4KR6|1|D (4KR6)
 • RNA (39-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-23
2.9 Å39(1) 4KR6|1|D
1142NR_all_57443.1
Exact match
4KR9|1|M (4KR9)
 • RNA (39-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-23
3.5 Å39(2) 4KR9|1|M, 4KR7|1|M
1143NR_all_57492.2
Exact match
2D1B|1|A (2D1B)
 • RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-11-01
 • Standardized name: HIV-1_DIS
 • Rfam: RF00175
39(2) 2D1B|1|A, 2D1B|1|B
1144NR_all_87561.1
Exact match
4KR9|1|X (4KR9)
 • RNA (39-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-23
3.5 Å39(2) 4KR9|1|X, 4KR7|1|X
1145NR_all_97548.1
Exact match
Escherichia coli
7WAH|1|R+7WAH|1|D (7WAH)
 • crRNA (39-MER), tgRNA (5'-R(P*UP*AP*CP*C[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-06-15
 • Source: Bacteria
2.5 Å39(1) 7WAH|1|R+7WAH|1|D
1146NR_all_01611.2
Exact match
1A9L|1|A (1A9L)
 • PRE-TRNA BULGE-HELIX-BULGE MOTIF, ABISS7[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-06-17
38(2) 1A9L|1|A, 2A9L|1|A
1147NR_all_08239.1
Exact match
synthetic construct
6E8S|1|A (6E8S)
 • iMango-III aptamer, Mango-III fluorescen[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-04-17
 • Source: Synthetic
2.4 Å38(4) 6E8S|1|A, 6E8S|1|B, 6UP0|1|D, 6UP0|1|C
1148NR_all_13046.1
Exact match
Hepacivirus C
2KU0|4|A (2KU0)
 • HCV IRES Domain IIa RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-04-28
 • Source: Viruses
38(1) 2KU0|4|A
1149NR_all_13890.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BS (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES39 part II
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å38(1) 4V5Z|1|BS
1150NR_all_14284.1
Exact match
synthetic construct
1B36|8|A (1B36)
 • RNA (RNA LOOP B)
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-12-23
 • Source: Synthetic
38(1) 1B36|8|A
1151NR_all_18718.1
Exact match
synthetic construct
4PDB|1|I (4PDB)
 • SELEX RNA aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-09-03
 • Source: Synthetic
2.6 Å38(1) 4PDB|1|I
1152NR_all_32905.1
Exact match
1TXS|4|A (1TXS)
 • Enteroviral 5'-UTR
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-10-05
38(1) 1TXS|4|A
1153NR_all_37735.1
Exact match
1L2X|1|A (1L2X)
 • RNA pseudoknot
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-03-22
1.3 Å38(3) 1L2X|1|A, 437D|1|A, 1L3D|1|A
1154NR_all_38065.1
Exact match
2KHY|9|A (2KHY)
 • RNA (38-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-02-16
38(1) 2KHY|9|A
1155NR_all_42621.1
Exact match
Homo sapiens
6WB1|1|D (6WB1)
 • tRNA lysine 3, HIV-1 viral RNA genome fr[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-06-24
4.7 Å38(1) 6WB1|1|D
1156NR_all_47361.1
Exact match
1M5L|1|A (1M5L)
 • modified HIV-1 packaging signal stem-loo[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-09-18
38(1) 1M5L|1|A
1157NR_all_47453.1
Exact match
Lachnospiraceae bacterium ND2006
6W64|1|B (6W64)
 • crRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-09-16
 • Source: Bacteria
3.9 Å38(1) 6W64|1|B
1158NR_all_49428.1
Exact match
Homo sapiens
7U2A|1|C (7U2A)
 • RNA (38-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-09-14
 • Source: Eukarya
4.1 Å38(1) 7U2A|1|C
1159NR_all_70680.1
Exact match
Homo sapiens
6WB0|1|D+6WB0|1|C (6WB0)
 • tRNA lysine 3, HIV-1 viral RNA genome fr[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-06-24
 • Standardized name: HIV primer binding site (PBS) fragment
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00375
4.2 Å38(1) 6WB0|1|D+6WB0|1|C
1160NR_all_73836.1
Exact match
Pseudomonas aeruginosa
5XLO|1|K (5XLO)
 • crRNA with 32nt spacer sequence
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-01-10
 • Source: Bacteria
3.8 Å38(1) 5XLO|1|K
1161NR_all_78506.1
Exact match
2ZY6|1|A (2ZY6)
 • phenylalanyl transfer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-06-30
1.8 Å38(1) 2ZY6|1|A
1162NR_all_79100.1
Exact match
Homo sapiens
6D12|1|C (6D12)
 • human 7SK RNA stem-loop 4
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-06-27
 • Source: Eukarya
2.2 Å38(1) 6D12|1|C
1163NR_all_84559.1
Exact match
synthetic construct
6E8U|1|B (6E8U)
 • RNA (37-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-04-17
 • Source: Synthetic
1.6 Å38(2) 6E8U|1|B, 6PQ7|1|C
1164NR_all_84907.1
Exact match
1U3K|7|A (1U3K)
 • ABISS7
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-07-12
38(1) 1U3K|7|A
1165NR_all_85064.1
Exact match
Hepacivirus C
2KTZ|1|A (2KTZ)
 • HCV IRES Domain IIa RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-04-28
 • Source: Viruses
38(1) 2KTZ|1|A
1166NR_all_88906.1
Exact match
3CZ3|1|G+3CZ3|1|H (3CZ3)
 • RNA (5'-R(P*CP*GP*UP*AP*CP*GP*CP*GP*GP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-05-05
3.2 Å38(2) 3CZ3|1|G+3CZ3|1|H, 3CZ3|1|E+3CZ3|1|F
1167NR_all_89808.1
Exact match
synthetic construct
7RWR|1|A (7RWR)
 • RNA (38-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2022-07-20
 • Source: Synthetic
38(1) 7RWR|1|A
1168NR_all_93156.1
Exact match
1Q8N|1|A (1Q8N)
 • RNA Aptamer
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-03-23
38(1) 1Q8N|1|A
1169NR_all_96851.1
Exact match
Escherichia coli
7D8C|1|B (7D8C)
 • RNA (38-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-05-19
 • Source: Bacteria
3.6 Å38(1) 7D8C|1|B
1170NR_all_99630.1
Exact match
Homo sapiens
6WB2|1|D (6WB2)
 • tRNA lysine 3, HIV-1 viral RNA genome fr[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-06-24
4.5 Å38(1) 6WB2|1|D
1171NR_all_00338.1
Exact match
Escherichia coli
6SY4|1|C (6SY4)
 • TetR-binding aptamer K1 (43-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-02-05
 • Source: Bacteria
2.7 Å37(1) 6SY4|1|C
1172NR_all_14947.1
Exact match
1KOG|1|O (1KOG)
 • Threonyl-tRNA synthetase mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2002-04-26
3.5 Å37(8) 1KOG|1|O, 1KOG|1|J, 1KOG|1|M, 1KOG|1|P, 1KOG|1|L, 1KOG|1|I, 1KOG|1|K, 1KOG|1|N
1173NR_all_24883.1
Exact match
Drosophila melanogaster
7W0C|1|D+7W0C|1|C (7W0C)
 • RNA (35-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-27
 • Source: Eukarya
3.9 Å37(1) 7W0C|1|D+7W0C|1|C
1174NR_all_26988.1
Exact match
1D6K|4|B (1D6K)
 • 5S RRNA E-LOOP (5SE)
 • Solution NMR
 • Release Date: 1999-11-22
37(1) 1D6K|4|B
1175NR_all_29611.1
Exact match
Homo sapiens
2LUB|1|A (2LUB)
 • RNA (37-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-07-25
 • Source: Eukarya
37(1) 2LUB|1|A
1176NR_all_36729.1
Exact match
Pan troglodytes
2LHP|1|A (2LHP)
 • RNA (37-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-07-25
 • Source: Eukarya
37(1) 2LHP|1|A
1177NR_all_38728.1
Exact match
Phage #D
7M5O|1|B (7M5O)
 • crRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-04
 • Source: Viruses
3.5 Å37(1) 7M5O|1|B
1178NR_all_41425.1
Exact match
Prevotella buccae
6DTD|1|C (6DTD)
 • RNA (37-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-02-20
 • Source: Bacteria
1.7 Å37(1) 6DTD|1|C
1179NR_all_49782.1
Exact match
1I6U|1|C (1I6U)
 • 16S RRNA FRAGMENT
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2001-08-03
2.6 Å37(2) 1I6U|1|C, 1I6U|1|D
1180NR_all_51758.1
Exact match
synthetic construct
7RE1|1|T+7RE1|1|P (7RE1)
 • Template RNA, Product RNA, RNA (43-MER),[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-01
 • Source: Synthetic
2.9 Å37(11) 7RE1|1|T+7RE1|1|P, 7RDY|1|T+7RDY|1|P, 7RE3|1|T+7RE3|1|P, 7RE3|1|U+7RE3|1|Q, 7RE2|1|T+7RE2|1|P, 7KRN|1|T+7KRN|1|P, 7RE0|1|T+7RE0|1|P, 7RDX|1|T+7RDX|1|P, 7KRO|1|T+7KRO|1|P, 7RDZ|1|T+7RDZ|1|P, 6XEZ|1|T+6XEZ|1|P
1181NR_all_58908.1
Exact match
Homo sapiens
7SLP|1|R (7SLP)
 • Linear 7SK RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-30
 • Source: Eukarya
4.1 Å37(1) 7SLP|1|R
1182NR_all_61960.1
Exact match
Lactococcus lactis subsp. lactis
6XN3|1|R+6XN3|1|T (6XN3)
 • Crispr RNA, target RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-01-12
 • Source: Bacteria
3.0 Å37(2) 6XN3|1|R+6XN3|1|T, 6XN7|1|R+6XN7|1|T
1183NR_all_78082.1
Exact match
West Nile virus
6U79|10|A (6U79)
 • 5' UTR region stem loop
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-08-26
 • Source: Viruses
37(1) 6U79|10|A
1184NR_all_81627.1
Exact match
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
7KRP|1|P+7KRP|1|T (7KRP)
 • RNA (37-MER), RNA (36-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-21
 • Source: Viruses
3.2 Å37(1) 7KRP|1|P+7KRP|1|T
1185NR_all_15923.1
Exact match
Mason-Pfizer monkey virus
1E95|14|A (1E95)
 • RNA (5'-(*GP*CP*GP*GP*CP*CP*AP*GP*CP*UP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-08-23
 • Source: Viruses
36(1) 1E95|14|A
1186NR_all_18912.1
Exact match
2LA5|6|A (2LA5)
 • RNA (36-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-06-08
36(1) 2LA5|6|A
1187NR_all_22049.1
Exact match
Thermus thermophilus
6O1O|1|M+6O1O|1|N (6O1O)
 • RNA (36-MER), RNA (30-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-07-10
 • Source: Bacteria
3.8 Å36(1) 6O1O|1|M+6O1O|1|N
1188NR_all_22144.1
Exact match
Cypovirus 1
6TZ2|1|N+6TZ2|1|T+6TZ2|1|M (6TZ2)
 • Non-template RNA (36-MER), Template RNA [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2019-11-20
 • Source: Viruses
3.5 Å36(1) 6TZ2|1|N+6TZ2|1|T+6TZ2|1|M
1189NR_all_24663.1
Exact match
3GS5|1|C (3GS5)
 • RNA (36-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-04-21
2.8 Å36(1) 3GS5|1|C
1190NR_all_26426.2
Exact match
synthetic construct
6C63|1|A (6C63)
 • RNA (36-MER), RNA (32-MER), RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-08-08
 • Source: Synthetic
2.9 Å36(9) 6C63|1|A, 6C63|1|B, 6C65|1|A, 6C65|1|B, 6C64|1|A, 6C64|1|B, 6C63|1|C, 6C65|1|C, 6C64|1|D
1191NR_all_26568.1
Exact match
Escherichia phage T7
7K4L|2|A (7K4L)
 • DenvSLA RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2021-09-29
 • Source: Viruses
36(1) 7K4L|2|A
1192NR_all_29777.1
Exact match
2TPK|1|A (2TPK)
 • RNA (MRNA PSEUDOKNOT)
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-11-04
36(1) 2TPK|1|A
1193NR_all_39458.1
Exact match
synthetic construct
6E8T|1|A (6E8T)
 • RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-04-17
 • Source: Synthetic
2.9 Å36(3) 6E8T|1|A, 6E8T|1|C, 6E8T|1|B
1194NR_all_40597.1
Exact match
2HW8|1|B (2HW8)
 • 36-MER, mRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-12-19
2.1 Å36(5) 2HW8|1|B, 1ZHO|1|D, 1ZHO|1|B, 1ZHO|1|F, 1ZHO|1|H
1195NR_all_42294.1
Exact match
1RAW|1|A (1RAW)
 • RNA APTAMER
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-01-27
36(1) 1RAW|1|A
1196NR_all_45693.1
Exact match
3VJR|1|B (3VJR)
 • tRNA CCA-acceptor
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-09-12
2.4 Å36(2) 3VJR|1|B, 3VJR|1|D
1197NR_all_59708.1
Exact match
1N8X|1|A (1N8X)
 • HIV-1 STEM LOOP SL1 MONOMERIC RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-04-08
 • Standardized name: HIV-1_DIS
 • Rfam: RF00175
36(1) 1N8X|1|A
1198NR_all_65000.1
Exact match
Oryzias latipes
5KQE|11|A (5KQE)
 • Telomerase RNA P2ab
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-08-24
 • Source: Eukarya
36(1) 5KQE|11|A
1199NR_all_65081.1
Exact match
Escherichia coli
6SY6|1|D (6SY6)
 • RNA (36-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-02-05
 • Source: Bacteria
2.9 Å36(1) 6SY6|1|D
1200NR_all_65533.1
Exact match
3OVB|1|C (3OVB)
 • RNA (35-MER), RNA (34-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2010-12-01
2.0 Å36(9) 3OVB|1|C, 3OVA|1|C, 3OVB|1|D, 3OUY|1|C, 3OVS|1|C, 3OUY|1|D, 3OV7|1|C, 3OVS|1|D, 3OV7|1|D
1201NR_all_68756.1
Exact match
Homo sapiens
7BHP|1|B (7BHP)
 • Poly GC double helix strand modeled for [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-02-03
 • Source: Eukarya
3.3 Å36(1) 7BHP|1|B
1202NR_all_78862.1
Exact match
4V9E|1|Ag (4V9E)
 • 35-mer poly(U) RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
3.4 Å36(6) 4V9E|1|Ag, 4V9E|1|Bm, 4V9E|1|Am, 4V9E|1|Aa, 4V9E|1|Ba, 4V9E|1|Bg
1203NR_all_80535.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
7DD4|8|A (7DD4)
 • RNA (36-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2021-06-09
 • Source: Viruses
36(1) 7DD4|8|A
1204NR_all_81978.1
Exact match
2FDT|7|A (2FDT)
 • 36-mer
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-12-05
36(1) 2FDT|7|A
1205NR_all_82659.1
Exact match
Neisseria meningitidis
2N6S|1|A (2N6S)
 • RNA (36-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-08-03
 • Source: Bacteria
36(1) 2N6S|1|A
1206NR_all_82908.1
Exact match
Escherichia coli
3J45|1|2 (3J45)
 • 23S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2013-10-23
 • Source: Bacteria
9.5 Å36(2) 3J45|1|2, 3J46|1|2
1207NR_all_83025.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
7VG2|1|D+7VG2|1|C (7VG2)
 • TAS1a reverse strand, TAS1a forward stra[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-10-27
 • Source: Eukarya
3.1 Å36(1) 7VG2|1|D+7VG2|1|C
1208NR_all_00085.1
Exact match
2PCV|5|A (2PCV)
 • U65 Box H/ACA snoRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-05-08
35(1) 2PCV|5|A
1209NR_all_02963.1
Exact match
synthetic construct
5DEA|1|C (5DEA)
 • sc1
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
 • Source: Synthetic
2.8 Å35(3) 5DEA|1|C, 5DE5|1|C, 5DE8|1|C
1210NR_all_03882.1
Exact match
2L3E|11|A (2L3E)
 • 35-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-11-17
35(1) 2L3E|11|A
1211NR_all_08724.1
Exact match
4H5O|1|L (4H5O)
 • 35-mer poly(U) RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-11-07
3.9 Å35(2) 4H5O|1|L, 4H5O|1|K
1212NR_all_14315.1
Exact match
synthetic construct
6E8T|1|D (6E8T)
 • RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-04-17
 • Source: Synthetic
2.9 Å35(1) 6E8T|1|D
1213NR_all_14959.1
Exact match
Homo sapiens
6DCC|1|B (6DCC)
 • human 7SK RNA stem-loop 1 proximal methy[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-12-19
 • Source: Eukarya
2.1 Å35(2) 6DCC|1|B, 6DCB|1|B
1214NR_all_22853.1
Exact match
synthetic construct
3PLA|1|G+3PLA|1|H+3PLA|1|I+3PLA|1|J (3PLA)
 • C/D guide RNA, RNA (5'-R(*CP*CP*AP*UP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-26
 • Source: Synthetic
3.2 Å35(2) 3PLA|1|G+3PLA|1|H+3PLA|1|I+3PLA|1|J, 3PLA|1|N+3PLA|1|O
1215NR_all_23939.1
Exact match
Kneallhazia solenopsae
4C4W|1|H (4C4W)
 • TSKT-23
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-02-12
 • Source: Eukarya
3.0 Å35(2) 4C4W|1|H, 4C4W|1|D
1216NR_all_25919.1
Exact match
synthetic construct
6CF2|1|G (6CF2)
 • RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-07-25
 • Source: Synthetic
3.0 Å35(1) 6CF2|1|G
1217NR_all_38950.2
Exact match
Pectobacterium atrosepticum
2XDB|1|G (2XDB)
 • TOXI
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-01-12
 • Source: Bacteria
2.6 Å35(9) 2XDB|1|G, 2XD0|1|H, 2XD0|1|I, 2XD0|1|V, 2XD0|1|G, 2XD0|1|U, 2XDD|1|F, 2XDD|1|G, 2XDD|1|H
1218NR_all_43215.1
Exact match
2GM0|1|A+2GM0|1|B (2GM0)
 • RNA (35-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-04-25
 • Standardized name: HIV-1_DIS + HIV-1_DIS
 • Rfam: RF00175 + RF00175
35(1) 2GM0|1|A+2GM0|1|B
1219NR_all_47956.1
Exact match
Lactococcus lactis subsp. lactis
6XN4|1|R+6XN4|1|T (6XN4)
 • Crispr RNA, target RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-01-12
 • Source: Bacteria
3.4 Å35(1) 6XN4|1|R+6XN4|1|T
1220NR_all_55381.1
Exact match
2PCW|1|A (2PCW)
 • U65 box H/ACA snoRNA, rRNA substrate of [...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-05-08
35(1) 2PCW|1|A
1221NR_all_57703.1
Exact match
1FMN|1|A (1FMN)
 • RNA (5'-R(*GP*GP*CP*GP*UP*GP*UP*AP*GP*GP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1996-07-11
35(1) 1FMN|1|A
1222NR_all_70098.1
Exact match
synthetic construct
5DE8|1|A (5DE8)
 • sc1
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-09-23
 • Source: Synthetic
3.1 Å35(3) 5DE8|1|A, 5DEA|1|A, 5DE5|1|A
1223NR_all_70895.1
Exact match
Haloarcula marismortui
5FJ4|1|H (5FJ4)
 • HMKT-7
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2016-05-25
 • Source: Archaea
3.0 Å35(2) 5FJ4|1|H, 5FJ4|1|D
1224NR_all_71771.1
Exact match
Thermus thermophilus
4V83|1|CV (4V83)
 • domain 3 of PSIC IGR IRES RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Bacteria
3.5 Å35(2) 4V83|1|CV, 4V83|1|AV
1225NR_all_71956.1
Exact match
Azotobacter vinelandii
2M57|5|A (2M57)
 • RNA_(35-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2014-02-26
 • Source: Bacteria
35(1) 2M57|5|A
1226NR_all_73441.1
Exact match
synthetic construct
5BJO|1|E (5BJO)
 • RNA (36-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-09-27
 • Source: Synthetic
2.4 Å35(8) 5BJO|1|E, 5BJP|1|E, 5BJO|1|Y, 5BJP|1|Y, 6E81|1|A, 6E80|1|A, 6E84|1|A, 6E82|1|A
1227NR_all_76225.1
Exact match
Streptococcus thermophilus
6IFL|1|J+6IFL|1|I (6IFL)
 • NTR, crRNA, type III-A CRISPR-Cas interf[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-12-12
 • Source: Bacteria
3.2 Å35(2) 6IFL|1|J+6IFL|1|I, 6IFR|1|J+6IFR|1|N
1228NR_all_78769.1
Exact match
1ULL|3|A (1ULL)
 • RNA (5'-R (GP*GP*CP*UP*GP*GP*AP*CP*UP*CP[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-08-20
35(1) 1ULL|3|A
1229NR_all_88496.1
Exact match
1ET4|1|A (1ET4)
 • RNA APTAMER, 35-MER, VITAMIN B12 BINDING[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-11-13
2.3 Å35(9) 1ET4|1|A, 1ET4|1|C, 1ET4|1|B, 1ET4|1|D, 1ET4|1|E, 1DDY|1|C, 1DDY|1|G, 1DDY|1|A, 1DDY|1|E
1230NR_all_88965.1
Exact match
Candidatus Scalindua brodae
8D8N|1|C+8D8N|1|D (8D8N)
 • RNA (35-MER), RNA (5'-R(P*UP*CP*CP*GP*GP[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-08-31
 • Source: Bacteria
3.6 Å35(1) 8D8N|1|C+8D8N|1|D
1231NR_all_95874.1
Exact match
3R9X|1|C (3R9X)
 • RNA301
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.8 Å35(1) 3R9X|1|C
1232NR_all_03598.2
Exact match
2LPT|1|A (2LPT)
 • RNA_(34-MER), RNA (34-MER), D5-PL RNA RI[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-08-08
34(3) 2LPT|1|A, 2LPS|2|A, 2F88|1|A
1233NR_all_07414.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2WW9|1|E (2WW9)
 • 25S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-08
 • Source: Eukarya
8.6 Å34(2) 2WW9|1|E, 2WWA|1|E
1234NR_all_26735.1
Exact match
2P89|3|A (2P89)
 • U65 H/ACA snoRNA, 28S rRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-04-03
34(1) 2P89|3|A
1235NR_all_31224.1
Exact match
1R2P|9|A (1R2P)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-02-03
 • Standardized name: Group II intron
 • Rfam: RF00029
34(1) 1R2P|9|A
1236NR_all_31404.1
Exact match
1RNK|1|A (1RNK)
 • RNA PSEUDOKNOT
 • Solution NMR
 • Release Date: 1995-02-27
34(1) 1RNK|1|A
1237NR_all_32674.1
Exact match
1NBK|1|A (1NBK)
 • RNA aptamer
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-12-03
34(1) 1NBK|1|A
1238NR_all_36505.1
Exact match
1R7Z|5|A (1R7Z)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-05-25
34(1) 1R7Z|5|A
1239NR_all_38781.1
Exact match
3R9W|1|B (3R9W)
 • RNA301
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-06-22
2.1 Å34(1) 3R9W|1|B
1240NR_all_40133.1
Exact match
Leishmania tarentolae
7AM2|1|R2+7AM2|1|R5 (7AM2)
 • R2, R5
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-04-28
 • Source: Mitochondria
3.4 Å34(1) 7AM2|1|R2+7AM2|1|R5
1241NR_all_41342.1
Exact match
1I9F|5|A (1I9F)
 • REV RESPONSE ELEMENT RNA, REV RESPONSIVE[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-05-25
34(3) 1I9F|5|A, 1ETG|14|A, 1ETF|1|A
1242NR_all_43326.1
Exact match
1T28|1|A (1T28)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-08-10
34(1) 1T28|1|A
1243NR_all_44800.1
Exact match
3ID5|1|H (3ID5)
 • half C/D RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
4.0 Å34(1) 3ID5|1|H
1244NR_all_46231.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
3NMU|1|E+3NMU|1|K (3NMU)
 • RNA (34-MER), RNA (5'-R(*GP*AP*GP*CP*UP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-05-25
 • Source: Synthetic
2.7 Å34(2) 3NMU|1|E+3NMU|1|K, 3NMU|1|D+3NMU|1|I
1245NR_all_49489.1
Exact match
2JTP|16|A (2JTP)
 • SIV17-50 RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2007-10-02
34(1) 2JTP|16|A
1246NR_all_49730.1
Exact match
Homo sapiens
4X4V|1|B (4X4V)
 • Human MenBeta minihelix ending in CCACC,[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
 • Source: Eukarya
2.6 Å34(4) 4X4V|1|B, 4X4V|1|D, 4X4U|1|B, 4X4U|1|D
1247NR_all_51196.1
Exact match
Thermus thermophilus
4V84|1|AV (4V84)
 • RNA (34-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Bacteria
3.4 Å34(2) 4V84|1|AV, 4V84|1|CV
1248NR_all_52610.1
Exact match
synthetic construct
4PCJ|1|A (4PCJ)
 • trCUG-3('5), RNA (35-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-10-29
 • Source: Synthetic
1.9 Å34(2) 4PCJ|1|A, 4FNJ|1|A
1249NR_all_54922.1
Exact match
Homo sapiens
6SDW|1|B (6SDW)
 • hARF1 SBS dsRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-01-15
 • Source: Eukarya
34(1) 6SDW|1|B
1250NR_all_55907.2
Exact match
1HMH|1|E (1HMH)
 • HAMMERHEAD RIBOZYME-RNA STRAND
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-12-07
2.6 Å34(2) 1HMH|1|E, 1HMH|1|C
1251NR_all_62367.1
Exact match
Escherichia coli
1MJI|1|D (1MJI)
 • 5S rRNA fragment
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-01-21
 • Source: Bacteria
2.5 Å34(2) 1MJI|1|D, 1MJI|1|C
1252NR_all_66108.1
Exact match
2DRA|1|B (2DRA)
 • tRNA (34-MER), tRNA (33-MER), tRNA (35-M[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2006-11-14
2.5 Å34(18) 2DRA|1|B, 2DVI|1|B, 2ZH6|1|B, 2DR8|1|B, 2DRB|1|B, 2DR9|1|B, 2ZH3|1|B, 2ZH2|1|B, 2ZHB|1|B, 2ZH1|1|B, 2ZH4|1|B, 2ZH8|1|B, 2ZH7|1|B, 2DR7|1|B, 2ZH5|1|B, 2ZHA|1|B, 2ZH9|1|B, 2DR5|1|B
1253NR_all_78722.1
Exact match
Triticum aestivum
2WWB|1|E (2WWB)
 • 25S RRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2009-12-08
 • Source: Eukarya
6.5 Å34(1) 2WWB|1|E
1254NR_all_81676.1
Exact match
Streptococcus thermophilus
6IFK|1|N+6IFK|1|J (6IFK)
 • crRNA, CTR1, CTR2
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2018-12-12
 • Source: Bacteria
3.2 Å34(5) 6IFK|1|N+6IFK|1|J, 6IFU|1|I+6IFU|1|J, 6IG0|1|N+6IG0|1|J, 6IFZ|1|I+6IFZ|1|J, 6IFY|1|I+6IFY|1|J
1255NR_all_82681.1
Exact match
1HMH|1|A (1HMH)
 • HAMMERHEAD RIBOZYME-RNA STRAND
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1995-12-07
2.6 Å34(1) 1HMH|1|A
1256NR_all_85024.1
Exact match
1R7W|12|A (1R7W)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-05-25
34(1) 1R7W|12|A
1257NR_all_88352.1
Exact match
2KPV|3|A (2KPV)
 • RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-08-04
34(1) 2KPV|3|A
1258NR_all_89380.1
Exact match
3ID5|1|D (3ID5)
 • half C/D RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-08-25
4.0 Å34(1) 3ID5|1|D
1259NR_all_90215.1
Exact match
1YLS|1|B (1YLS)
 • RNA Diels-Alder ribozyme, Diels-Alder ri[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-02-22
3.0 Å34(6) 1YLS|1|B, 1YLS|1|D, 1YKV|1|D, 1YKV|1|B, 1YKQ|1|D, 1YKQ|1|B
1260NR_all_91105.1
Exact match
4OOG|1|D (4OOG)
 • 34-mer RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2014-04-16
2.5 Å34(1) 4OOG|1|D
1261NR_all_93004.1
Exact match
Danio rerio
2RVO|3|A (2RVO)
 • RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2017-02-08
 • Source: Eukarya
34(1) 2RVO|3|A
1262NR_all_94175.1
Exact match
1P5N|8|A (1P5N)
 • 34-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-11-04
34(1) 1P5N|8|A
1263NR_all_94180.1
Exact match
Homo sapiens
6SDY|1|B (6SDY)
 • hARF1 SBS dsRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-01-15
 • Source: Eukarya
34(1) 6SDY|1|B
1264NR_all_94355.1
Exact match
2EUY|2|A (2EUY)
 • U65 box H/ACA snoRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2006-01-03
34(1) 2EUY|2|A
1265NR_all_94432.1
Exact match
Carnobacterium antarcticum
7REX|1|A (7REX)
 • RNA (34-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-12-29
 • Source: Bacteria
2.6 Å34(3) 7REX|1|A, 7REX|1|B, 7REX|1|C
1266NR_all_98897.1
Exact match
synthetic construct
1YSH|1|F (1YSH)
 • RNA (34-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-07-05
 • Source: Synthetic
9.5 Å34(1) 1YSH|1|F
1267NR_all_99287.1
Exact match
Rattus norvegicus
2L3C|1|B (2L3C)
 • RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-10-27
 • Source: Eukarya
34(1) 2L3C|1|B
1268NR_all_04414.1
Exact match
Influenza B virus
6TW1|1|V+6TW1|1|M (6TW1)
 • vRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-15
 • Source: Viruses
2.7 Å33(3) 6TW1|1|V+6TW1|1|M, 6T0R|1|V, 6T0U|1|V
1269NR_all_09715.1
Exact match
Thermus thermophilus
5NS3|1|C (5NS3)
 • double-stranded RNA, RNA (34-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-12-20
 • Source: Bacteria
2.4 Å33(4) 5NS3|1|C, 5NS4|1|C, 5NS3|1|D, 5NS4|1|D
1270NR_all_21826.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
6VU1|1|A (6VU1)
 • RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2020-04-29
 • Source: Viruses
33(1) 6VU1|1|A
1271NR_all_22747.1
Exact match
2OZB|1|C (2OZB)
 • RNA comprising the 5' Stem-Loop RNA of [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2007-03-20
2.6 Å33(2) 2OZB|1|C, 2OZB|1|F
1272NR_all_24522.1
Exact match
Foot-and-mouth disease virus
7DTE|1|F+7DTE|1|G (7DTE)
 • RNA (57-MER), RNA (33-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-10-20
 • Source: Viruses
3.0 Å33(1) 7DTE|1|F+7DTE|1|G
1273NR_all_31091.1
Exact match
4K50|1|B (4K50)
 • RNA (33-MER), RNA (5'-R(P*GP*CP*CP*CP*GP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-05-22
2.9 Å33(4) 4K50|1|B, 4K50|1|J, 4K50|1|N, 4K50|1|F
1274NR_all_31833.1
Exact match
Thermus thermophilus
486D|1|G (486D)
 • 900 STEM-LOOP OF 16S RRNA IN THE 70S RIB[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-10-04
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
7.5 Å33(2) 486D|1|G, 2R1G|1|C
1275NR_all_42653.1
Exact match
5T16|1|H (5T16)
 • RNA substrate analog
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-02-08
2.8 Å33(4) 5T16|1|H, 5T16|1|P, 5T16|1|O, 5T16|1|G
1276NR_all_43728.1
Exact match
2JXV|1|A (2JXV)
 • RNA (33-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-04-29
33(1) 2JXV|1|A
1277NR_all_46564.1
Exact match
Bacillus thuringiensis
4ATO|1|G (4ATO)
 • TOXI
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2012-12-26
 • Standardized name: ToxI antitoxin
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF02519
2.2 Å33(1) 4ATO|1|G
1278NR_all_55696.1
Exact match
1EXY|1|A (1EXY)
 • RNA APTAMER, 33-MER
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-05-15
33(1) 1EXY|1|A
1279NR_all_74421.1
Exact match
1F1T|1|A (1F1T)
 • MALACHITE GREEN APTAMER RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2000-09-04
2.8 Å33(1) 1F1T|1|A
1280NR_all_93087.1
Exact match
synthetic construct
5LWJ|1|A (5LWJ)
 • GTP Class II RNA (34-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-12-14
 • Source: Synthetic
33(1) 5LWJ|1|A
1281NR_all_95868.1
Exact match
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
7EGQ|1|J+7EGQ|1|I (7EGQ)
 • Template RNA, primer RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-07-21
 • Source: Viruses
3.4 Å33(2) 7EGQ|1|J+7EGQ|1|I, 7EGQ|1|M+7EGQ|1|L
1282NR_all_96736.1
Exact match
synthetic construct
6T0S|1|V+6T0S|1|M (6T0S)
 • vRNA, mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-15
 • Source: Synthetic
3.0 Å33(1) 6T0S|1|V+6T0S|1|M
1283NR_all_97287.1
Exact match
1EHT|3|A (1EHT)
 • THEOPHYLLINE-BINDING RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-12-24
33(2) 1EHT|3|A, 1O15|1|A
1284NR_all_02664.1
Exact match
Yersinia enterocolitica
2LI4|1|A (2LI4)
 • RNA (32-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-08-22
 • Source: Bacteria
32(1) 2LI4|1|A
1285NR_all_07784.1
Exact match
1XHP|1|A (1XHP)
 • U6 snRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-11-23
32(1) 1XHP|1|A
1286NR_all_08155.1
Exact match
Homo sapiens
3SIV|1|C+3SIV|1|F (3SIV)
 • U4atac snRNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-08-10
 • Source: Eukarya
3.3 Å32(2) 3SIV|1|C+3SIV|1|F, 3SIV|1|I+3SIV|1|L
1287NR_all_18111.1
Exact match
1Z31|1|A (1Z31)
 • human telomerase PJ6 hairpin
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-03-22
32(1) 1Z31|1|A
1288NR_all_18685.1
Exact match
Arabidopsis thaliana
7VG3|1|D+7VG3|1|C (7VG3)
 • TAS1a RNA reverse strand, TAS1a RNA forw[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-10-27
 • Source: Eukarya
3.7 Å32(1) 7VG3|1|D+7VG3|1|C
1289NR_all_19686.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|AE (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES6 part II
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å32(1) 4V5Z|1|AE
1290NR_all_23840.1
Exact match
Drosophila melanogaster
5A18|1|A (5A18)
 • OSKAR MRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2015-05-06
 • Source: Eukarya
32(2) 5A18|1|A, 5A17|1|A
1291NR_all_28149.1
Exact match
Escherichia coli
3BO0|1|G (3BO0)
 • 23S RIBOSOMAL RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-12-09
 • Source: Bacteria
9.6 Å32(2) 3BO0|1|G, 3BO1|1|G
1292NR_all_28653.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1G70|1|A (1G70)
 • HIV-1 RRE-IIB 32 NUCLEOTIDE RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-02-07
 • Source: Viruses
32(1) 1G70|1|A
1293NR_all_30403.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|AB (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES3
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å32(1) 4V5Z|1|AB
1294NR_all_34462.1
Exact match
2LUP|11|A (2LUP)
 • RNA (32-MER), 5' terminal hairpin of snR[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-07-04
32(3) 2LUP|11|A, 1T4L|1|A, 2LBS|1|A
1295NR_all_44181.1
Exact match
Canis lupus
3DKN|1|F (3DKN)
 • RNA (32-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-08-19
 • Source: Eukarya
8.7 Å32(1) 3DKN|1|F
1296NR_all_45428.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
7OZQ|1|H (7OZQ)
 • RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-10-27
 • Source: Eukarya
1.9 Å32(4) 7OZQ|1|H, 7OZQ|1|E, 7OZQ|1|F, 7OZQ|1|G
1297NR_all_45933.1
Exact match
1KPD|1|A (1KPD)
 • RNA PSEUDOKNOT APKA27G
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-04-01
32(1) 1KPD|1|A
1298NR_all_55306.1
New id, 1 parent
Homo sapiens
8E0F|1|D+8E0F|1|C (8E0F)
 • RNA(5-R(*CP*GP*UP*AP*GP*CP*UP*AP*UP*CP*A[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-10-26
 • Source: Eukarya
2.7 Å32(2) 8E0F|1|D+8E0F|1|C, 6VFF|1|D+6VFF|1|C
1299NR_all_59164.1
Exact match
synthetic construct
7EU0|1|O+7EU0|1|R (7EU0)
 • RNA (39-MER), RNA (5'-R(*CP*CP*GP*A)-3')
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-29
 • Source: Synthetic
3.2 Å32(1) 7EU0|1|O+7EU0|1|R
1300NR_all_66641.1
Exact match
Mammalian orthoreovirus 3 Dearing
7ELH|1|N+7ELH|1|O (7ELH)
 • RNA (60-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-10-20
 • Source: Viruses
3.3 Å32(1) 7ELH|1|N+7ELH|1|O
1301NR_all_68262.1
Exact match
Pyrococcus furiosus
3X1L|1|I (3X1L)
 • RNA (32-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-05-13
 • Source: Archaea
2.1 Å32(1) 3X1L|1|I
1302NR_all_69484.1
Exact match
Plautia stali intestine virus
4XEJ|1|BIRE (4XEJ)
 • IRES RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-25
 • Standardized name: CrPV IRES
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00458
3.8 Å32(2) 4XEJ|1|BIRE, 4XEJ|1|AIRE
1303NR_all_69759.1
Exact match
synthetic construct
6AZ4|1|A (6AZ4)
 • RNA (32-MER), RNA (5'-R(*CP*AP*GP*CP*AP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-02-21
 • Source: Synthetic
3.0 Å32(1) 6AZ4|1|A
1304NR_all_71895.1
Exact match
2LWK|8|A (2LWK)
 • RNA (32-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2012-08-29
32(1) 2LWK|8|A
1305NR_all_72703.1
Exact match
Spodoptera frugiperda
7W0A|1|D+7W0A|1|C (7W0A)
 • RNA (32-MER), RNA (30-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-04-27
 • Source: Eukarya
3.1 Å32(2) 7W0A|1|D+7W0A|1|C, 7W0A|1|H+7W0A|1|G
1306NR_all_79481.1
Exact match
synthetic construct
4RBQ|1|A (4RBQ)
 • U-Helix RNA from Trypanosome editing, RN[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-11-11
 • Source: Synthetic
1.1 Å32(2) 4RBQ|1|A, 5DA6|1|A
1307NR_all_79637.1
Exact match
1KAJ|1|A (1KAJ)
 • RNA PSEUDOKNOT APK
 • Solution NMR
 • Release Date: 1996-07-11
32(1) 1KAJ|1|A
1308NR_all_80808.1
Exact match
Streptococcus thermophilus
6IFN|1|N (6IFN)
 • RNA (32-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-12-12
 • Source: Bacteria
2.9 Å32(1) 6IFN|1|N
1309NR_all_88832.1
Exact match
Lactococcus lactis subsp. lactis
6XN5|1|R (6XN5)
 • Crispr RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-01-12
 • Source: Bacteria
3.0 Å32(1) 6XN5|1|R
1310NR_all_89241.1
Exact match
Escherichia coli
3J5S|1|B (3J5S)
 • 16S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-01-08
 • Standardized name: SSU rRNA fragment
 • Source: Bacteria
 • Rfam: RF00177
7.5 Å32(1) 3J5S|1|B
1311NR_all_95786.1
Exact match
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325
7BGD|1|A (7BGD)
 • mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-12-08
 • Source: Bacteria
3.2 Å32(2) 7BGD|1|A, 7KWG|1|A
1312NR_all_99276.1
Exact match
Homo sapiens
7ONB|1|H (7ONB)
 • RNU2, MINX
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-08-04
 • Standardized name: U2 snRNA
 • Source: Eukarya
 • Rfam: RF00004
3.1 Å32(1) 7ONB|1|H
1313NR_all_06460.1
Exact match
synthetic construct
6HYK|2|A (6HYK)
 • RNA (31-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2019-04-24
 • Source: Synthetic
31(1) 6HYK|2|A
1314NR_all_13447.1
Exact match
Rattus norvegicus
6H0R|1|A (6H0R)
 • SRS2 fragment of Rgs4 3' UTR, RNA (31-ME[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-04-17
 • Source: Eukarya
1.7 Å31(2) 6H0R|1|A, 6H0R|1|B
1315NR_all_13614.1
Exact match
synthetic construct
6KWQ|1|B (6KWQ)
 • RNA (31-MER), RNA (5'-R(*UP*GP*UP*UP*CP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-12-11
 • Source: Synthetic
1.8 Å31(1) 6KWQ|1|B
1316NR_all_17548.1
Exact match
Mycobacterium sp. JS623
7JHY|1|z (7JHY)
 • RNA (31-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-03-31
 • Source: Bacteria
3.9 Å31(1) 7JHY|1|z
1317NR_all_21518.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1LVJ|2|A (1LVJ)
 • HIV-1 Trans Activating Region RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-12-11
 • Source: Viruses
31(1) 1LVJ|2|A
1318NR_all_27092.1
Exact match
Staphylococcus epidermidis RP62A
7UZX|1|G+7UZX|1|L (7UZX)
 • Staphylococcus epidermidis RP62A CRISPR [...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-06
 • Source: Bacteria
3.5 Å31(3) 7UZX|1|G+7UZX|1|L, 7V00|1|G, 7UZY|1|G+7UZY|1|L
1319NR_all_29474.1
Exact match
1JO7|18|A (1JO7)
 • Influenza A virus promoter RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-09-19
31(1) 1JO7|18|A
1320NR_all_31642.1
Exact match
Canis lupus
1RY1|1|N+1RY1|1|M (1RY1)
 • SRP RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2004-04-20
 • Source: Eukarya
12.0 Å31(1) 1RY1|1|N+1RY1|1|M
1321NR_all_34216.1
Exact match
Thermus thermophilus
1ZC8|1|C (1ZC8)
 • H2b d mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-04-19
 • Source: Bacteria
13.0 Å31(1) 1ZC8|1|C
1322NR_all_34610.1
Exact match
Escherichia coli
364D|1|C+364D|1|B+364D|1|A (364D)
 • RNA (5'-R(*CP*CP*CP*CP*AP*UP*GP*CP*GP*AP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1998-01-02
 • Source: Bacteria
3.0 Å31(2) 364D|1|C+364D|1|B+364D|1|A, 357D|1|C+357D|1|B+357D|1|A
1323NR_all_43617.1
Exact match
Homo sapiens
5UZT|1|A (5UZT)
 • pre-miR-21
 • Solution NMR
 • Release Date: 2017-05-10
 • Source: Eukarya
31(1) 5UZT|1|A
1324NR_all_44641.1
Exact match
Thermus thermophilus
1X18|1|B (1X18)
 • RNA (31-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-05-17
 • Source: Bacteria
13.5 Å31(1) 1X18|1|B
1325NR_all_47899.1
Exact match
Homo sapiens
5UZZ|1|A (5UZZ)
 • pre-miR21
 • Solution NMR
 • Release Date: 2017-06-14
 • Source: Eukarya
31(1) 5UZZ|1|A
1326NR_all_51503.1
Exact match
Homo sapiens
4X4N|1|D (4X4N)
 • G70A tRNA minihelix, RNA (5'-D(P*CP*G)-3[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2015-02-11
 • Source: Eukarya
3.0 Å31(18) 4X4N|1|D, 4X4T|1|G, 4X4N|1|B, 4X4P|1|B, 4X4O|1|D, 4X4P|1|H, 4X4T|1|B, 4X4P|1|D, 4X4P|1|F, 4X4O|1|B, 4X4N|1|G, 4X4Q|1|B, 4X4R|1|B, 4X4T|1|D, 4X4R|1|D, 4X4Q|1|D, 4X4S|1|B, 4X4S|1|D
1327NR_all_56124.1
Exact match
Oryctolagus cuniculus
3J0O|1|g+3J0O|1|G+3J0O|1|d (3J0O)
 • 40S ribosomal RNA fragment
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2011-11-16
 • Source: Eukarya
9.0 Å31(4) 3J0O|1|g+3J0O|1|G+3J0O|1|d, 3J0L|1|g+3J0L|1|G+3J0L|1|d, 3J0Q|1|g+3J0Q|1|G+3J0Q|1|d, 3J0P|1|g+3J0P|1|G+3J0P|1|d
1328NR_all_57635.1
New id, no parents
Homo sapiens
8E4X|1|C+8E4X|1|D (8E4X)
 • RNA (5-R(*GP*CP*UP*CP*GP*CP*GP*AP*UP*GP*[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2022-10-26
 • Source: Eukarya
2.8 Å31(1) 8E4X|1|C+8E4X|1|D
1329NR_all_62030.1
Exact match
1MFY|1|A (1MFY)
 • C4 promoter of influneza A virus
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-09-18
31(1) 1MFY|1|A
1330NR_all_62450.1
Exact match
1YNC|1|A (1YNC)
 • apolipoprotein B mRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-02-08
31(1) 1YNC|1|A
1331NR_all_71864.1
Exact match
Tetrahymena thermophila
5KMZ|4|A (5KMZ)
 • Telomerase RNA pseudoknot
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-10-12
 • Source: Eukarya
31(1) 5KMZ|4|A
1332NR_all_73392.1
Exact match
synthetic construct
7TJ2|1|G+7TJ2|1|H (7TJ2)
 • RNA (31-MER), RNA (33-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-03-23
 • Source: Synthetic
3.2 Å31(2) 7TJ2|1|G+7TJ2|1|H, 7TQV|1|G+7TQV|1|H
1333NR_all_80276.3
Exact match
Caldanaerobacter subterraneus
6E1S|1|A (6E1S)
 • RNA (33-MER), 33-mer RNA, PREQ1 RIBOSWIT[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2019-04-10
 • Source: Bacteria
1.8 Å31(12) 6E1S|1|A, 6E1T|1|A, 6E1W|1|A, 6E1U|1|A, 7E9E|1|A, 6VUH|1|A, 6VUI|1|A, 7E9I|1|A, 6E1V|1|A, 3Q50|1|A, 3Q51|1|A, 3GCA|1|A
1334NR_all_84582.1
Exact match
Mammalian orthoreovirus 3 Dearing
7ELH|1|T+7ELH|1|U (7ELH)
 • RNA (60-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2021-10-20
 • Source: Viruses
3.3 Å31(2) 7ELH|1|T+7ELH|1|U, 7ELH|1|P+7ELH|1|Q
1335NR_all_86751.1
Exact match
1YNE|4|A (1YNE)
 • APOLIPOPROTEIN B mRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-02-08
31(2) 1YNE|4|A, 1YLG|13|A
1336NR_all_87104.1
Exact match
2LDT|4|A (2LDT)
 • RNA (31-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-09-07
31(1) 2LDT|4|A
1337NR_all_92029.1
Exact match
Escherichia coli
6UGI|1|A (6UGI)
 • tRNA(Asp) acceptor stem/T stem-loop
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2020-01-01
 • Source: Bacteria
1.8 Å31(2) 6UGI|1|A, 6UGJ|1|A
1338NR_all_93701.1
Exact match
synthetic construct
5V3F|1|A (5V3F)
 • RNA (31-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-05-24
 • Source: Synthetic
1.7 Å31(2) 5V3F|1|A, 5V3F|1|B
1339NR_all_97153.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|AF (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES9
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å31(1) 4V5Z|1|AF
1340NR_all_99580.1
Exact match
1YNG|6|A (1YNG)
 • apolipoprotein B mRNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2005-02-08
31(1) 1YNG|6|A
1341NR_all_99785.1
Exact match
Staphylococcus epidermidis RP62A
7UZW|1|G (7UZW)
 • crRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-06
 • Source: Bacteria
3.6 Å31(1) 7UZW|1|G
1342NR_all_00721.1
Exact match
Staphylococcus epidermidis RP62A
7UZZ|1|G (7UZZ)
 • RNA (37-MER)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2022-07-06
 • Source: Bacteria
4.5 Å30(2) 7UZZ|1|G, 7V02|1|G
1343NR_all_07356.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
6MCE|1|A (6MCE)
 • TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2018-10-31
 • Source: Viruses
30(1) 6MCE|1|A
1344NR_all_09737.1
Exact match
Thermus thermophilus
1ZC8|1|G (1ZC8)
 • protein kinase 4 mRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-04-19
 • Source: Bacteria
13.0 Å30(1) 1ZC8|1|G
1345NR_all_12719.1
Exact match
4IFD|1|R (4IFD)
 • RNA (45-MER), RNA synthetic
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2013-02-06
2.8 Å30(2) 4IFD|1|R, 5C0X|1|R
1346NR_all_17006.1
Exact match
1EBR|1|A (1EBR)
 • HIV-1 REV RESPONSIVE ELEMENT RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
30(1) 1EBR|1|A
1347NR_all_17965.1
Exact match
Enterovirus B
1RFR|3|A (1RFR)
 • stemloop-D RNA of the 5'-cloverleaf of c[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-03-23
 • Source: Viruses
30(1) 1RFR|3|A
1348NR_all_18727.1
Exact match
1AKX|1|A (1AKX)
 • TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-11-19
30(1) 1AKX|1|A
1349NR_all_22327.1
Exact match
3SNP|1|D (3SNP)
 • ferritin H IRE RNA
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-07-27
 • Standardized name: IRE
 • Rfam: RF00037
2.8 Å30(2) 3SNP|1|D, 3SNP|1|C
1350NR_all_29695.1
Exact match
1LDZ|3|A (1LDZ)
 • LEAD-DEPENDENT RIBOZYME
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-11-25
30(2) 1LDZ|3|A, 2LDZ|1|A
1351NR_all_29722.1
Exact match
1AJU|9|A (1AJU)
 • TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-12-17
30(1) 1AJU|9|A
1352NR_all_33072.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BR (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES39 part I, RNA E[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å30(2) 4V5Z|1|BR, 4V5Z|1|BT
1353NR_all_58813.1
Exact match
1HWQ|1|A (1HWQ)
 • VS RIBOZYME SUBSTRATE RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2001-05-16
30(1) 1HWQ|1|A
1354NR_all_59504.1
Exact match
1HVU|1|I (1HVU)
 • RNA (33 NUCLEOTIDE RNA PSEUDOKNOT)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 1999-01-13
4.8 Å30(4) 1HVU|1|I, 1HVU|1|L, 1HVU|1|C, 1HVU|1|F
1355NR_all_66595.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BJ (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES15 part II
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å30(1) 4V5Z|1|BJ
1356NR_all_68509.1
Exact match
Canis lupus
4V5Z|1|BQ (4V5Z)
 • RNA Expansion segment ES31 part II
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2014-07-09
 • Source: Eukarya
8.7 Å30(1) 4V5Z|1|BQ
1357NR_all_83665.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
5Y58|1|X (5Y58)
 • TLC1
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2017-12-20
 • Source: Eukarya
2.8 Å30(3) 5Y58|1|X, 5Y58|1|Y, 5Y58|1|Z
1358NR_all_85681.1
Exact match
1EKZ|4|B (1EKZ)
 • STAUFEN DOUBLE-STRANDED RNA BINDING DOMA[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-08-21
30(1) 1EKZ|4|B
1359NR_all_89800.1
Exact match
1AUD|8|B (1AUD)
 • RNA 3UTR
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-02-25
30(1) 1AUD|8|B
1360NR_all_94450.1
Exact match
1NA2|1|A (1NA2)
 • telomerase RNA p2b hairpin
 • Solution NMR
 • Release Date: 2003-01-21
30(1) 1NA2|1|A
1361NR_all_95363.4
Exact match
3K1V|1|A (3K1V)
 • PreQ1 riboswitch, 36-MER
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2009-10-06
2.2 Å30(5) 3K1V|1|A, 3FU2|1|C, 3FU2|1|B, 3FU2|1|A, 2L1V|1|A
1362NR_all_00390.1
Exact match
1AQO|3|A (1AQO)
 • IRON RESPONSIVE ELEMENT RNA HAIRPIN
 • Solution NMR
 • Release Date: 1998-02-04
29(1) 1AQO|3|A
1363NR_all_00786.1
Exact match
2KDQ|1|B (2KDQ)
 • HIV-1 TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2009-06-23
29(1) 2KDQ|1|B
1364NR_all_02086.1
Exact match
3BBM|1|B+3BBM|1|C+3BBM|1|A (3BBM)
 • Loop A and Loop B Ribozyme strand, Loop [...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2008-08-12
2.7 Å29(10) 3BBM|1|B+3BBM|1|C+3BBM|1|A, 3B5S|1|B+3B5S|1|C+3B5S|1|A, 3B5A|1|B+3B5A|1|C+3B5A|1|A, 3BBI|1|B+3BBI|1|C+3BBI|1|A, 3BBK|1|B+3BBK|1|C+3BBK|1|A, 3B91|1|B+3B91|1|C+3B91|1|A, 3B5F|1|B+3B5F|1|C+3B5F|1|A, 3B58|1|B+3B58|1|C+3B58|1|A, 4G6P|1|B+4G6P|1|C+4G6P|1|A, 4G6S|1|B+4G6S|1|C+4G6S|1|A
1365NR_all_02783.1
Exact match
1EBS|1|A (1EBS)
 • HIV-1 REV RESPONSIVE ELEMENT RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
29(1) 1EBS|1|A
1366NR_all_03275.1
Exact match
Escherichia coli
5MS0|1|R (5MS0)
 • nascent RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2017-05-03
 • Source: Bacteria
9.8 Å29(1) 5MS0|1|R
1367NR_all_03525.1
Exact match
Escherichia coli
2BH2|1|D (2BH2)
 • 23S RIBOSOMAL RNA 1932-1968
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2005-03-30
 • Source: Bacteria
2.2 Å29(2) 2BH2|1|D, 2BH2|1|C
1368NR_all_04787.1
Exact match
Saccharomyces cerevisiae
2M24|9|A (2M24)
 • RNA (29-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2013-12-18
 • Source: Eukarya
29(1) 2M24|9|A
1369NR_all_15581.1
Exact match
Rattus norvegicus
1SCL|4|A (1SCL)
 • RNA SARCIN-RICIN LOOP
 • Solution NMR
 • Release Date: 1995-01-26
 • Source: Eukarya
29(1) 1SCL|4|A
1370NR_all_21583.1
Exact match
2JWV|1|A (2JWV)
 • RNA (29-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2008-01-08
29(1) 2JWV|1|A
1371NR_all_23918.1
Exact match
Hepacivirus C
7KI3|1|C (7KI3)
 • HCV genotype 1a miR-122 site-1, miR-122
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2021-10-06
 • Source: Viruses
3.0 Å29(2) 7KI3|1|C, 7KI3|1|F+7KI3|1|E
1372NR_all_24762.1
Exact match
1EBQ|1|A (1EBQ)
 • HIV-1 REV RESPONSIVE ELEMENT RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-07-07
29(1) 1EBQ|1|A
1373NR_all_27126.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1QD3|1|A (1QD3)
 • HIV-1 TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-07-12
 • Source: Viruses
29(1) 1QD3|1|A
1374NR_all_28654.1
Exact match
2KX5|1|A (2KX5)
 • HIV TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2010-07-07
29(1) 2KX5|1|A
1375NR_all_29847.1
Exact match
2L8H|3|A (2L8H)
 • HIV TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 2011-03-23
29(1) 2L8H|3|A
1376NR_all_33015.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
5J0M|1|B (5J0M)
 • Apical region (29-mer) of the HIV-1 TAR [...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-06-08
 • Source: Viruses
29(1) 5J0M|1|B
1377NR_all_34881.1
Exact match
1F84|10|A (1F84)
 • HCV-1B IRES RNA DOMAIN IIID
 • Solution NMR
 • Release Date: 2000-11-17
29(1) 1F84|10|A
1378NR_all_35232.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1UUD|1|B (1UUD)
 • RNA (5'-(*GP*GP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP*GP*[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-03-15
 • Source: Viruses
29(1) 1UUD|1|B
1379NR_all_40309.1
Exact match
Influenza B virus
6T2C|1|V (6T2C)
 • vRNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-04-15
 • Source: Viruses
3.5 Å29(2) 6T2C|1|V, 6T0W|1|V
1380NR_all_42491.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
1UUI|1|B (1UUI)
 • 5'-R(*GP*GP*CP*AP*GP*AP*UP*CP*UP*GP*AP*G[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2004-02-12
 • Source: Viruses
29(1) 1UUI|1|B
1381NR_all_48921.1
Exact match
Thermus thermophilus
1ZC8|1|F (1ZC8)
 • H5 16S ribosomal RNA
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2005-04-19
 • Standardized name: SSU rRNA h5
 • Source: Bacteria
13.0 Å29(1) 1ZC8|1|F
1382NR_all_50423.1
Exact match
Human immunodeficiency virus 1
5J2W|1|B (5J2W)
 • Apical region (29mer) of the HIV-1 TAR R[...]
 • Solution NMR
 • Release Date: 2016-06-08
 • Source: Viruses
29(1) 5J2W|1|B
1383NR_all_51124.1
Exact match
Homo sapiens
6DU4|1|B (6DU4)
 • hp1x-RNA (29-MER)
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2018-09-26
 • Source: Eukarya
1.7 Å29(1) 6DU4|1|B
1384NR_all_51853.1
Exact match
Homo sapiens
6IZP|1|A (6IZP)
 • RNA (29-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2019-12-25
 • Source: Eukarya
29(1) 6IZP|1|A
1385NR_all_52900.1
Exact match
1ANR|2|A (1ANR)
 • RNA REGULATORY ELEMENT TAR
 • Solution NMR
 • Release Date: 1997-01-11
29(1) 1ANR|2|A
1386NR_all_53524.1
Exact match
synthetic construct
6WLH|15|B (6WLH)
 • RNA (29-MER)
 • Solution NMR
 • Release Date: 2021-03-03
 • Source: Synthetic
29(1) 6WLH|15|B
1387NR_all_54622.1
Exact match
Homo sapiens
6WAZ|1|D+6WAZ|1|C (6WAZ)
 • tRNA lysine 3, HIV-1 viral RNA genome fr[...]
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2020-06-24
 • Standardized name: HIV primer binding site (PBS) fragment
 • Source: Viruses
 • Rfam: RF00375
4.1 Å29(1) 6WAZ|1|D+6WAZ|1|C
1388NR_all_55924.2
Exact match
1OOA|1|C (1OOA)
 • RNA aptamer
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-07-22
2.5 Å29(2) 1OOA|1|C, 1OOA|1|D
1389NR_all_57955.2
Exact match
1Q96|1|A (1Q96)
 • sarcin/ricin 28S rRNA, SARCIN/RICIN LOOP[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2003-11-25
1.8 Å29(8) 1Q96|1|A, 1Q96|1|B, 1Q96|1|C, 1Q93|1|C, 1Q93|1|A, 1Q93|1|B, 430D|1|A, 1C04|1|F
1390NR_all_75875.1
Exact match
3SN2|1|B (3SN2)
 • transferrin receptor iron regulatory ele[...]
 • X-ray diffraction
 • Release Date: 2011-11-23
 • Standardized name: IRE II
 • Rfam: RF02253
3.0 Å29(1) 3SN2|1|B
1391NR_all_76462.1
Exact match
1ARJ|7|N (1ARJ)
 • TAR RNA
 • Solution NMR
 • Release Date: 1996-11-08
29(1) 1ARJ|7|N
1392NR_all_78170.1
Exact match
1L1C|1|C (1L1C)
 • licT mRNA antiterminator hairpin
 • Solution NMR
 • Release Date: 2002-03-27
29(1) 1L1C|1|C
1393NR_all_78730.1
Exact match
Thermus thermophilus
2OM7|1|F (2OM7)
 • Fragment of23S rRNA (H95)
 • Electron microscopy
 • Release Date: 2008-01-15
 • Source: Bacteria
7.3 Å29(1) 2OM7|1|F
1394NR_all_79547.1
Exact match
synthetic construct
2R1G|1|F (2R1G)
 • 1